Fol. 1r

Compareerde Evert Hendrickssen Back ende heeft aengenomen van Hendrick Cornelissen van Broeckhoven, Drunen, voocht van het kint, Adam, van Peeter van Broeckhoven bij Huijbertjen Evertssen Back twee kinderen [niet vermeld welke kinderen], 23-1-1670.

Fol. 1v

Op 26-7-1669 compareerden Fredrick vander Weteringe, surgijn, ter eenre ende Teuntijen Geeritsen, weduwe Jan Cleijndier, grootmoeder, geassisteert met Jacob Janssen Cleijndier als voocht ende Johannes vander Weteringe als toesiender van het kijnt, Anna, van Fredrick bij Bastiaentijen Janssen Cleijndier za ende heeft Teuntijen het kijnt aengenomen.

Fol. 2v

Op 11-3-1670 compareerde Catelijntken Jans Tanx weduwe Sebrecht Paulissen geasisteert met Corstiaen Glaviman ende heeft aengenomen soo meerdere als is Handrick Peeterssen Otterdijck x Lijsbeth Sebrechts van Jacob Paulissen Timmerman als voocht van de kinderen, Paulus, Jan, Jenneken ende Lenaert, van Catelijntken Jans Tacx bij Sebrecht.

Toegevoegd: Handrick Peeterssen Otterdijck x Lijsbeth Sebrechts is voldaen door Jan Arijenssen Cnaep, schoonvader, voldaen, 25-5-1675.

Paulus is voldaen, 9-2-1674, Johan is voldaen, 22-6-1674.

Jan, Elisabeth en Poulis sijn als erfgenamen van Jenneken voldaen, 10-1-1678.

Leendert Sebrechts van Hardinxvelt geassisteert met Johan van Hardinxvelt, broer, is voldaen, 20-5-1679. Quitantie als los vel aanwezig.

Los vel van 6-5-1671 waarbij Gerit Adriaenssen Bosser het huijs van Lijsbeth heeft gekocht. [kop van acte beschadigd en daardoor onleesbaar]

Fol. 003v

Op 15-3-1670 compareerde Cornelis Janssen Abberdaen, schipper, weduwenaer van Gerijken Jans Looper ende heeft aengenomen van Meerten Janssen Looper als voocht ende Seger Cleessen de Graeff als toesiender sijn kint, Jan, bij Gerijken.

Los vel bij folio 4

Ariaen Ariens Bouwens is voldaen door Arien Denisz Bouwens, vaderr, 17-12-1691.

Los vel bij folio 4

Item soo is Gerit Janss Snijder beerfdeelt …

Item soo is Claes Corneliss vander Saecke beerfdeelt ….

Alnoch soo sijn de kinderen van Hanrick Willems Borghout beerfdeelt …., 23-4-1674.

Fol. 4v

Staet ende inventaris gemaekt bij Marijken Henricx Crillaerts weduwe lestmael van Dierck Janssen Poppel ten versoecke van Arien Janssen van Poppel mede als voocht van de kinderen van Maijken Jans van Poppel za bij Peeter Corsten Lotte en als voocht van het kijnt van Adam Janssen van Poppel bij Mecheltjen Joosten za ende dat van alle goederen van Dierck. Met eet gestaeft op 25-11-1670.

Fol. 13v

Reeckeninge bewijs ende reliqua als doende sijn Peeter Jacobssen Rombouts als voocht ende Corstiaen Glaviman, secretaris, als toesiender van de kinderen van Johan Rombouts za, schout, bij Adriaentken Jans vanden Hout mbt de goederen van Lijsbet Jans za x Peeter Anthonissen vander Punten, hun grootmoeder, 25-10-1670.

Fol. 19v

Staet ende inventaris doen maecken bij Truijken Meertens weduwe …. ten versoecke van de kinderen ende swagers ende dat van alle goederen.

Fol. 22v

Staet ende inventaris doen maeken bij Engeltgen Jans weduwe Gerrit Wouterssen ten versoecke van de kinderen ende swagers ende dat van alle goederen die Gerrit naergelaten heeft ende weduwe besittende is, 5-12-1670.

Fol. 28v

Staet ende inventaris gelevert bij Ghijsbert Geemans weduwenaer van Dircxken Goverden ende dat van alle goederen zoals Dircxken naergelaten heeft, 8-1-1671.

Fol. 30r

Op 28-1-1671 compareerden Ghijsbert Geemans weduwenaer van Dircxken Goverden ende heft aengenomen sijn drie kinderen, Govert, Geemen ende Maijken, bij Dircxken, actum ut supra.

Toegevoegd: Govert is voldaen, 28-3-1672.

Fol. 31r

Op 28-1-1671 compareerde Peeter Denijssen, dorpsbode, weduwenaer van Margrietjen Hermans nu x Mariken Cornelisse ende heeft aengenomen van Aelbert Hanssen als getrouwden voocht sijn vier kinderen, Jacomijn, Denijs, Adriaen ende Jan, bij Margrietjen.

Toegevoegd: Adriaen Peeters Monen is voldaen, 9-12-1677. Jan Peeters Moonen is door sijn vader Peeter Denijs Moonen voldaen op 27-2-1684 als oock mede van de vuijtcoop van Herman Lochten, grootvader. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 32r

Staet ende inventaris overgelevert bij Peeter Denijssen van de goederen naergelaten bij Grietken Hermans, 28-1-1671.

Fol. 32v

Staet ende inventaris aengebracht bij de kinderen van Maijken Henricks za weduwe van Antonis Jochimssen Raneijs [Remijs ?] ende dat van alle goederen bij Maijken naergelaten, 20-2-1667.

Fol. 35v

Op 20-3-1671 soo hebben Joh Hermens ende Joris Claessen Olifandt wegens de kinderen van za Hendrick Teunis, Commerken Tonis, Joachim Teunisse ende Dingentije Remeijs, samen kinderen van Maijken Hendricks geliquideeert van het voors versterf, actum ut supra.

Fol. 36r

Op 2-4-1671 compareerde Josijntgen Henricks weduwe van Jan Cornelisse Klapmuts geassisteert met Johan Back, broeder ende voocht ende neemt aen van Arien Cornelisse als vocht haer twee kinderen, Hendrick ende Cornelis, bij Jan.

Toegevoegd: Teunis Janssen van Hamel x Josijntgen Henricx Back belooft intrest te betalen aan Cornelis Jansse, sijne schoonsoon, 1-5-1687.

Teunis Jansse van Hamont betaelt op in 1691 en in 1695 aen Cornelis.

Op 5-5-1698 is Cornelis Janssen Nieuwstraet voldaen van het geld dat Hendrick Jansse Nieuwstraet toecomt door Teunis Jansse van Hament. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 37r

Staet ende inventaris aengebracht bij Josijntgen Henricx Back weduwe van Jan Cornelisse Clapmuts van alle goederen die Jan naergelaten heeft, 21-3-1671.

Fol. 38r

Staet ende inventaris aengebracht bij Hendrick Anthonissen Timmer ten versoecke van Peeter Hendricxsen Timmer als voocht ende Adriaen Adriaenssen Timmer als toesiender van de kinderen van Anthoni Hendricxsen Timmer za ende Neeltje Cornelisse bij overlijden tot Roosendael van alle goederen achtergelaten bij Neeltje Cornelisse.

Inden eersten een smalschip etc, actum 18-5-1671.

Fol. 40r

Staet ende inventaris aengebracht bij Wouter Peetersen Dingemans weduwenaer van Wouterken Peetersen van Gorp ten versoecke van Gerrit Verhijden, secretaris Besoijen, ende de voocht ende toesiender van de kinderen van Wouterken en Peeter Geeritsen Verhijden en dat van alle goederen die Wouterken naergelaten heeft.

Fol. 43r

Op 14-10-1671 compareerde Wouter Peetersen Dingemans ende heeft aengenomen van Geeraert Verheijde, secretaris Besoijen, Gansoijen etc, als voocht van de drie kinderen, Geertruijt, Peterken ende Willemken, van Wouterken van Gorp za.

Fol. 44r

Staet ende inventaris aengebracht bij de kinderen van Geerit Janssen den Naijer, alhier overleden, ende dat van alle goederen die Geerit heeft naergelaten, 17-10-1671.

Fol. 45r

Staet ende inventaris aengebracht bij de kinderen van Ghijsbert Godertssen den Ouden, alhier overleden, ende dat van alle goederen die Ghijsbert heeft naergelaten, 9-11-1671.

Fol. 46v

Op 27-11-1671 compareerde Matthijs Janssen van Riel ende heeft aengenomen van Bernt Cornelisse Groenevelt als voocht sijn kinderen, Adriaentken, Geerit, Marij ende Dircxken, bij Hilleken Gerits za.

Toegevoegd: Geerit Tijsen van Riel, Geemen Aertssen Cus x Dircxken Tijssen van Riel, Jan Claessen vander Saecke x Maria Mattijsse van Riel sijn voldaen, 3-3-1694.

Fol. 47r

Staet ende inventaris aengebracht bij Michjiel Janssen backer mede als voocht van de kinderen van Janneken Jans za als mede Dingeman Ghijsbert Decker als vader van sijn kinderen bij Adriaentgen Jans ende dat van alle goederen die Mecheltjen Cornelise Smits heeft naergelaten, 19-12-1671.

Fol. 49r

Staet ende inventaris aengebracht Corst Aertssen de Loos weduwenaer van Anneken Joachimsem ter versoecke van de kinderen van voorn de Loos ende dat van alle goederen die Anneken heeft naergelaten, 7-2-1672.

Fol. 50v

Staet ende inventaris aengebracht bij Jan Woutersen weduwenaer van Jacobsken Jans, alhier overleden, tbv van sijn kinderen ende dat van alle goederen zoals Jacobsken Jacobs [?] heeft naergelaten, 25-1-1672. Los vel bij folio 53: briefje van de heemraden met taxatie van de imboel en nog enkele toegevoegde goederen, 20-4-1672.

Fol. 52v

Staet ende inventaris aengebracht bij Willemken Jans weduwe van Jan Faesse, alhier overleden, ten versoecke van Willem Faessen als voocht van de kinderen van Willemken bij Jan ende dat van alle goederen die Jan heeft naergelaten, 27-2-1672.

Fol. 56v

Staet ende inventaris aengebracht bij Arien Hendricxssen Back weduwenaer van Jenneken Jans, alhier overlden, ten versoecke van de kinderen van Janneken bij Adriaen voorn ende dat van alle goederen die Jenneken heeft naergelaten, 29-2-1672.

Fol. 58r

Op 1-3-1672 compareerde Marijken Ariens Bongh? weduwe Jan Arien Driessen ende heeft aengenomen van Bastiaen Arien Driess als voocht haer kijnt bij Jan.

Toegevoegd: de boedel van Bastiaen Ariens Vos

Fol. 59r

Er zijn vragen gesteld “door” Willemken Janssen aen Willem Feassen als oom ende voocht ende Meerten Janssen als toesiender van haer kijnt bij Jan Faessen.

Dan volgt een regeling mbt het kint, 29-3-1672.

Fol. 59v

Op 5-4-1672 compareerde Willemken Janssen weduwe van Jan Faessen ende heeft aengenomen van Willem Feassen als voocht ende Meerten Janssen als toesiender haer kijnt, Janneken, bij Jan Faessen.

Fol. 60v

Staet ende inventaris aengebracht bij Grietgen Corsten Wiggers weduwenaer Gijsbert Adriaenssen Dalleu ende dat van alle goederen die Gijsbert naergelaten heeft, 28-11-1672.

Fol.61r

Ten voors dage compareerde Grietgen Corsten Wiggers weduwenaer Gijsbert Adriaenssen Dalleu ende heeft aengenomen van Pieter Arijenssen als voocht haer kindt, Adriaen, bij Gijsbert.

Fol. 61v

Staet ende inventaris overgelevert bij Merten Janssen Raijemaeckers ende dat van alle goederen naergelaten bij Corst Arijenssen de Loos weduwenaer van Anneken Joachemssen, 28-12-1672.

Fol. 62r

Compareerde Merten Janssen Raijemaeckers aen d”eene sijde ende Adriaentgen Jans als moeder van haer kinderen bij de voors de Loos (zie folio 61v), haer man, aen d’andere sijde ende sluijten een accoort.

Volgt nog een lijstje met schulden.

Fol. 63r

Op 3-1-1673 compareerde Maeijken Willemssen weduwe van Peeter Adriaenssen Vincke geassisteert met Willem Peeter Corsten, haren vader ende heeft aengenomen van Hendrick Adriaenssen Vinck als voocht haer twee kinderen, Arijen ende Adriaentken, bij Peeter.

Volgt een kleine inventaris.

Fol. 63v

Staet van goederen aengebracht bij Willem Janssen naergelaten bij Neeltgen Peeters van Dommelen, 30-1-1673.

Fol. 63v

Opten date voors compareerde Willem Janssen ende heeft aengenomen van Peeter Peeterssen van Dommelen als voocht sijn kindt, Janneken, bij Neeltgen Peeters van Dommelen.

Toegevoegd: Peeter Peeterss van Dommelen mede namens sijn susters is voldaen van het versterff van het voors kindt, 13-3-1685.

Fol. 64v

Compareerde Adriaen Wouterssen Visscher den Jonge als oom ende voocht over de kinderen van Lijsbet Wouterssen Visscher bij Dirck Melissen Moets ter eenre ende Dirck Melissen Moets als vader ter andere sijde ende sluijten een accoort ivm diverse geschillen, 7-3-1673.

Fol. 65r

Staet ende inventaris gemaeckt overgelevert bij Hendrick Arijenssen Timmer weduwenaer van Wouterken Joosten ende dat van alle goederen bij Wouterken naergelaten, 8-1-1673

Fol. 66r

Opten date voors compareerde Hendrick Arienssen Timmer ende heeft aengenomen van Gijsbert Joosten ende Arien Hendrickssen Timmer, voocht ende toesiender, sijne kinderen, Adriaen ende Joost, bij Wouterken Josten.

Toegevoegd: op 19-1-1714 is Adriaen voldaen en op 30-5-1716 is Joost voldaen.

Fol. 67r

Staet ende inventaris overgelevert bij Maijken Wouters Verhagen weduwe van Mattheus Ghijsbertsen Decker ende dat van alle goederen die Mattheus heeft achtergelaten, 14-4-1673.

Fol. 68r

Ten voors dage compareerde Maijken Wouters Verhagen weduwe van Mattheus Ghijsbertsen Decker geassisteert met Wouters Joosten Verhagen, vader, ende heeft aengenomen van Dingeman Ghijsbertssen Decker, oom ende voocht, haer drie kinderen, Ghijsbrecht, Anneken ende Janneken, bij Mattheus.

Toegevoegd: op 30-11-1699 is Aert Joosten van den Hoeck x Janneken Mattheus Decker voldaen en op 10-10-1704 is Arnoldus Ophorst x Anneken Mattheus Decker voldaen.

Fol. 69r

Op 2-5-1673 compareerden Adriaenken Jacobussen weduwe Dirck Janssen Kaulil ende heeft aengenomen van Antoni Glaviman, secretaris, haer kindt, Paulus Driessen.

Fol. 69v

Staet ende inventaris op de voors aenneminge aengebracht van alle goederen die Dirck Janssen Kaulil heeft naergelaten, actum ut supra.

Fol. 70v

Staet ende inventaris vande goederen achtergelaten bij Neeltjen Goverts za ende dat opt aengeven van Anthonis Claessen weduwenaer van Neeltjen, gepaert tbv Elisabeth ende Magrita Govaert van Gorp, dochteren van Govert van Gorp en erfgenamen van Neeltjen en dit ten versoecken van Geerit Verheijden, secretaris Besoijen.

Fol. 72v

Staet ende inventaris gedaen maecken overgelevert bij Hendrick van Gorp , Out Beijerlandt, als oom ende voocht van twee kinderen van Govert van Gorp bij Geertruijt Adriaenssen Roothals ende dat van alle lijnden ende wollen naergelaten bij Neeltjen Goverts, de kinderen grootmoeder, 12-12-1673.

Fol. 73r

Geerit Verheijden, secretaris Besoijen, Drongelen etc, nam,ens de voogden van de kinderen van Govaert van Gorp bij Geertruijt Adriaenssen Roothals, beijden zaliger, als erfgenamen van Neeltjen Govaert, grootmoeder ter eenre ende Huijbert Tonissen ende Handrick Corsten wegens Tonis Claessen, weduwenaer van Neeltjen, haere vaders ter andere sijde ende sluijten een accoort, 3-12-1673.

Toegevoegd: Huijbert ende Handrick, no uxoris, sijn voldaen, 25-11-1675.

Fol. 74r

Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo sijn de voocht ende toesiender van de kinderen van Neeltgen Jans Vos en de meerderjarige kinderen voornemens de boedel te verkoopen, 30-11-1673.

Fol. 75r

Ten voors dagen soo hebben stadhouder ende heemraden ten versoecken van Jenneken ??? weduwe van Jan Cornelis Vosch, Grietgen weduwe van Adriaen Cornelisse Vos als Gerit Geritssen als vader van sijn kindt bij Neeltjen Cornelisse Vosch, kinderen van Cornelis Vos toegestaen dat de penningen uit de erfhuijscedulle voor de comparanten zijn zonder dat Huijbert Cornelisse Vos als voocht van de kinderen iets te pretenderen heeft, actum ut supra.

Fol. 75v

Extract uijt het register der deelinge, accoorden, testamenten die gepasseert voor wethouderen in Sgravenmoer als volght:

Compareerde te Sgravenmoer Harmen Adriaenssen Lochten, Cappel, weduwenaer van Jacobsken Peeter ende nu x Keuntjen Anthonis de Jonge ende maeckt sijn testament, 9-2-1673.

Genoemd: vier naekinderen: Alitte, Anthonis, Adriaentken ende Peeterken. Voordochter Grietken Harmans en twee voorkinderen, Anneken ende Adriaen Claessen, van Keuntjen.

Fol. 77v

Staet ende inventrais aengebracht bij Adriaen Claessen als boedelhouder van Harmen Adriaenssen Lochten ende Keuntgen Aertssen [?] de Jongen, beijden alhier overleden, ende dat tbv de erfgenamen: Adriaentjen Aelberts Jans x Aeltgen Hermenssen, Peeter Denijssen als vader ende voocht van sijn kinderen, Hendrick Jansz Joncker x Peterken Hermenssen, allen kinderen van de voors overledenen ende dat van alle goederen die Harmen Adriaenssen ende Keuntgen Adriaenssen [?] den Jongen hebben achtergelaten, 3-12-1673.

Fol. 81r

Compareerde Leener Denijssen, gerechtsbode ende voocht van sijn meerder ende minder jarige kinderen bij Grietgen Hermenssen Lochten ter eenre ende Adriaen Claessen, Hendrick Janssen Joncker x Anneken Claessen mede namens kindneren Ceuntje Teunis de Jongh, Aelbert Janssen x Aeltgen Henrmenssen Lochten, Adriaentgen Hermenssen ende Peetereken Hermenssen als erfgenamen van Hermen Adriaens Lochten ter andere sijden ende hebben een accoort gesloten op basis van testament van 2-7-1639 en advies van Pollis Biestraten, licenciaet in rechten, 12-12-1673.

Toegevoegd: Tonis Verharen x Jacomijntjen en Denijs Prs Monen sijn voldaen, 18-12-1674.

Peter Denijssen bekent wegens sijn soon Adriaen Prs Monen voldaen te sijn door Adriaentgen Hermens, 9-12-1677.

Fol. 82r

Op 12-12-1673 compareerde Hendrick Janssen Joncker nomine uxoris ter eenre ende Antoni Glaviman, secretaris, ter andere sijde en hebben een contract van uitcoop mbt de boedel van Ceuntgen Tonis, alhier overleden.

Toegevoegd: Peter Denijssen bekent wegens sijn soon Adriaen Prs Monen ende Jan Prs Monen, sonen, voldaen te zijn door de voochden van de kinderen van Aelbrecht Janssen en van Adriaentgen ende Peeterken Hermenss, 20-12-1677.

Fol. 82r

Op 13-12-1673 compareerde Anthonij Glavimans, secretaris, en verclaerde alle sijne gerechticheijt in het voors contract over te dragen aen Arien Claessen.

Fol. 82v

Staet ende inventaris aengebracht bij Bastiaen Franssen Vermeer als voocht van de kinderen van Jan Franssen vermeer za, broer, voor soo veel last bijde voornoemde [?] Pleuntgen Tonis de voors boedel is aengaende, 12-12-1673.

Fol. 83v

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo sijn de voocht ende toesiender van de kinderen van Pleuntjen Teunis za weduwe Johan Franssen Vermeer voornemens haer goederen te vercoopen, 19-12-1673.

Volgt de reeckeninge die op 4-1-1674 is gesloten.

Fol. 88r

Staet ende inventaris aengebracht bij Teuntgen Huijbertssen weduwe van Jan Jansen Molder ende dat van de goederen door Jan naergelaten, 12-2-1674.

Fol. 89v

Op 12-2-1674 compareerde Teuntgen Huijbertssen weduwe van Jan Jansen Meulder geassisteert met Huijbert Cornelissen, vader, ende heeft aengenomen van Cornelis Jansz Meulder als voocht haer twee kinderen, Jan ende Aentgen, bij Jan Jansen Meulder.

Toegevoegd: Op 28-3-1719 is Jan Janss Mulder als enige erfgenamen voldaen.

Fol. 90v

Staet ende inventaris aengebracht bij Maijken Corsten Zeeuw weduwe Bastiaen Huijbrechtssen ende dat van alle goederen bij Bastiaen naergelaten, 26-1-1674.

Fol. 92r

Op 26-1-1674 compareerde Marijcken Corsten Zeeuw weduwe Bastiaen Huijbrechtssen geassisteert met Arien Teunis, halven broeder, ende heeft aengenomen van Huijbert Cornelis Jan Claessen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Cornelis ende Teunisken, bij Bastiaen.

Toegevoegd: op 6-8-1690 is Teunis Handricx Timmerman x Teuntie Bastiaens Boer voldaen. Op 30-12-1692 is Cornelis Bastiaenss Boer voldaen.

Fol. 93r

Staet ende inventaris aengebracht bij Walborsken Govert weduwe Peeter Handrixssen Timmer ende dat van alle goederen die Peeter naergelaten heeft, 21-2-1674.

Fol. 94r

Compareerde Walborgsken Govert weduwe Peeter Hendrixssen Timmer ende heeft aengenomen van Jan ende Handrick Peeterssen Timmer, voor- ende naesoon haer seven kinderen, Handrick, Govert, Gerit, Jan, Neeltken, Heijlken ende Adriaen, bij Peeter, 26-2-1674.

Fol. 94v

Compareerde Walborchsken Govertssen geassisteert met Peeter Corsten Glaviman dewelcke ende de voorkinderen van Peeter Handrixssen Timmer, haer man za, bij Grietgen Arienssen ende sluijten een accoort, 26-2-1674.

Fol. 95r

Staet ende inventaris gedaen maecken ende overgegeven bij Janneken Peeters weduwe van Paulis Laureijssen, overleden op Willem van Gentsvaert, van alle goederen die Paulis naergelaten heeft, 15-3-1674.

Fol. 98v

Staet ende inventaris overgelevert bij Lijsken Paulis weduwe Joost Wouterssen Verhagen ende dat van alle goederen die Joost naergelaten heeft, 15-3-1674.

Fol. 100r

Op 15-3-1674 compareerde Lijsbeth Pauwelissen weduwe Joost Wouterssen Verhagen geassisteert met Gijsbert Govertssen den Jongen ende heeft aengenomen van Wouter Joosten Verhagen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Maria ende Cornelia, bij Joost.

Toegevoegd: Joost Teunissen Pols x met een van dese kinderen [Maria] is voldaen.

Fol. 101r

Staet ende inventaris overgelevert bij Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper van alle goederen die Meerten heeft naergelaten, 31-3-1674.

Fol. 102r

Op 31-3-1674 compareerde Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper geassisteert met Arien Wouterssen,vader ende voocht, ende heeft aengenomen van Arien Janssen Looper, oom ende voocht, haer twee kinderen, Catelijnten ende Geericken, bij Meerten.

Fol. 103r

Op 3-1-1675 compareerde Adriaen Denis Bouwens, schipper, weduwenaer van Neeltken Clees de Graef ende heeft aengenomen van Seger Cleesse de Greef als voocht sijn vier kinderen, Johan, Arien, Pieter ende Grietken, bij Neeltken.

Toegevoegd: Op 19-12-1691 sijn Jan Arienssen Bouwens ende Geerit Broeders x Grietjen Adriaens Bouwens, Pieter Aertss Bouwens ende met hantteeken van Adriaen Aertss Bouwens voldaen.

Fol. 104r

Staet ende inventaris doen maecken ende opgestelt bij Peeterken Hans weduwe van Mattheus Peetersz Teeuwen, ende Peeter Teeuwen, soon, van alle goederen die Mattheus heeft naergelaten, 7-11-1675.

Peeterken ende Peeter hebben op 13-11-1675 de eet afgelegt.

Fol. 107v

Staet ende inventaris doen maecken ende opgestelt bij Cornelis Jan Laurisz, soone van Jan Laurisz en Hester Cornelisz ende dat van alle goederen die Hester, ahier overleden, naergelaten heeft, 27-4-1676.

Fol. 111r

Staet ende inventaris van de boedel naergelaten bij Maeijken Jacobs, overleden alhier op 19-7-1678, weduwe van Jan Adems van Poppel, 25-6-1678.

Toegevoegd: op 26 dito heeft Adriaen van Gorp als voocht bekent dat Dingentjen Adriaens Rombouts x Claes Arienss nog geld had van de vercoop van een del.

Fol. 113v

Op alle conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo sijn de kinderen ende kindtskinderen van Meijken Jacobs za weduwe van Jan Adoms van Poppel voornemens de boedel te vercoopen, 23-6-1678.

Fol. 115v

Staet ende inventaris van de boedel naergelaten bij Jan Gerissen Boudewijns ende overgelevert bij Dingena Ariesz Rombouts, sijn vrouw, ivm testament van 30-11-1677, actum 21-2-1679.

Fol. 119r

Staet ende inventaris van de boedel naergelaten bij Peeter Sebastiaensz de Roij ende overgelevert bij Peeterken Adriaens ivm testament van 10-6-1072 bij het hertrouwen van Peeterken met Jan Stevens Huijsman, 28-7-1678.

Op 27-2-1679 heeft Peeterken de eet afgelegd.

Fol. 122r

copije

Alsoo op den 19e junij 1672 bij Peeter Bastiaensz de Roij ende Peeterken Adriaens, echteluijden was opgericht een testament waarin vermeld wordt wat te doen bij hertrouwen. Jan Stevens van Raemsdoncq heeft het gelesen.

Fol. 123r

Staet ende inventaris van de boedel naergelaten bij Govaert Adriaenss Versterre x Maeijken Pieter van Gulick, overgelevert bij Maeijken, ten versoecke van Hendrick Michielssen den Grooten nomine uxoris ende Johan van Ouderkerck, Gorinchem, mede namens susters ende broeders, allen erfgenamen van Govaert, 31-12-1678.

Fol. 126r

Ten voors dage compareerde Maeijken Pieters van Gulick weduwe Govaert Adriaenss Verster stelt sigh en haer inkomsten uit de goederen ivm de houwelijckse voorwaerden tot onderpant, actum ut supra.

Volgt een korte reeckeninge.

Fol. 126v

Staet ende inventaris van den boedel naergelaten bij Maeijken Jans za, alhier overleden op 3-8-1678, x Peeter Adriaenss de Roij, overgelevert bij Peeter voors.

Peeter legt op 27-9-1678 de eet af.

Fol. 133v

Compareeerde mede op den date voors Catharina Jans de welcke voor soo veel deselve inden boedel is belast etc.

Fol. 133v

Memorie van alle de goederen naergelaten bij Diercxken Doedijns x Peeter Corsten Glaviman.

Fol. 138r

Op huijden den 22-4-1679 compareerde Geridt Jansz van Vucht weduwenaer van Eertken Arienssen Oistvoogel ende Pauwelus Ariensz Oistvoogel als voocht ende Willem Jansz van Vucht als toesiender ende Geridt heeft aengenomen sijn kindt, Lauwerensken, bij Eertken.

Fol. 138v

Op 23-4-1680 compareerde Jan Adriaensse Snaphaen weduwenaer van Marijken Jans nu x Joostien Goverss ende heeft aengenomen van Aelbrecht Heijmans als voocht sijn dochter, Eesken, bij Marijken.

Fol. 139r

Op 23-4-1680 compareerde Lijsken Cornelis Geilen weduwe Gerit Adriaensz Smidts geassisteert met Jan Ariensz Snaphaen ende heeft aengenomen haer kinderen, Cornelis, Peeterken, Jenneken, Arien ende Willemken, bij Gerit van Cornelis Geritsz Smits als voocht ende Jacob Cornelisse als toesiender.

Fol. 140r

Staet ende inventaris van den boedel naergelaten bij Eijken Gerits weduwe Arien Corneliss Smidts, alhier op 21-4-1680 overleden, 6-5-1680.

Fol. 143r

Staet ende inventaris van den boedel bij Corst Jansz de Loos weduwenaer van Lijntien Roeloffs tbv het weeskindt, Johannes, van Corstiaen ende Cathalijn (Lijntien op 1-11-16 jl is overleden), 28-11-1680.

Fol. 147v

Op huijden 27-11-1680 compareerde Corstiaen Jansz de Loos weduwenaer van Lijntien Roeloffs ende heeft aengenomen van Dierck van Pelt en Cornelis Sprangers sijn kind, Johannes, bij Lijntien.

Fol. 148v

Inventaris overgebracht bij Janneken Jans, dochter van Jan Willenssen Vugt ivm testament van 5-10-1680 ten versoecke van de vrinden van Jan.

Fol. 152r

Staet ende inventaris door Hendrick Arienssen Timmer weduwenaer lesmael van Marij Aertssen vanden Hoeck ten versoecke van de voochden van het kind van Marij en Hendrick, 18-12-1680.

Fol. 154v

Ten voorsz dage compareerde Hendrick Arienssen Timmer weduwenaer lesmael van Mariken Aertssen vanden Hoeck ende heeft aengenomen van Joost Aertssen van den Hoeck als voocht sijn soon, Dirck, bij Mariken.

Toegevoegd: op 25-9-1705 is Dirck voldaen.

Fol. 155v

Compareerde Cornelis Adriaen Denis, grootvader vant kind van Jacob Arienssen van Dongen bij Steijntgen Cornelis, ebnde heeft het kint aengenomen van Elant Arienssen van Dongen als oom ende voocht, 4-2-1681.

Fol. 156r

Op 11-2-1681 compareerde Gerit Janssen ende heeft aengenomen van Joost Arienssen vanden Hoeck als voocht sijn twee kinderen, Jan ende Aert, bij Willemken Aerts vanden Hoeck.

Fol. 156v

Staet ende inventaris gedaen maecken bij Geertrijt Janssen weduwe van Geerit Aertssen de Bosser ten versoecke van Hendrick Leenders van Herp als voocht van de kinderen van Geerit en Willemken, 12-2-1681.

Fol. 160v

Staet ende inventaris gedaen maecken bij Hendrick Peters Timmer weduwenaer van Maria Wouters Duijser van alle goederen bij Maria naergelaten, 23-8-1681.

Fol. 162r

Op 23-8-1681 compareerde Hendrick Peters Timmer weduwenaer van Maria Wouter Duijser ende heeft aengenomen sijn drie kinderen bij Maria int bijwesen van Wouter Janssen Duijser, grootvader en voocht.

Toegevoegd: op 16-1-1700 is Pieternel Hendricxs Timmer mede namens Geertruijt, suster, voldaen.

Fol. 163v

Staet en inventaris van de goederen van Paulus Cornelisse Soomervogel, overleden, op 25-5-1680, en gewoond hebbende te Haarlem, ende waerinne Neeltje Cornelisse Soomervogel x Hendrick van Herpt, schepen Heusden, en de kinderen van Wilmke Cornelisse Sommervogel, susters, sijn gesuccesdeert, 5-9-1681.

Onderteeckent door Francois van Walraven, notaris.

Fol. 167r

Staet ende inventaris gebracht bij Berent Woutersen als voocht van Adriaengen, Peeter ende Lijntgen Woutersen Bogaets, suster ende broeders, als erfgenamen van Wouter Geerits Houbergh, alhier overleden, ende dat van de goederen gelaten bij den gemelten [?] Peeter Gerit va:nen? ende gemelte kinderen van de voors Wouter Bogaets verweckt aen Peeter sijn competeerende, 17-2-1682.

Fol. 168v

Staet ende inventaris aengebracht bij Geerit Arienssen Bacq ende de voocht vande kinderen, Cornelis ende Antonet, van Bastiaen Huijbertsen bij Merijke Corste Zeeuw, kinderen ende kindtskinderen van Huibert Cornelissen Boer ende dat van de goederen die Huijbert Cornelissen Boer heeft naergelaten, 3-4-1682.

Fol. 171r

Op 26-7-1882 compareerde Dircxken Dircx van Nederveen weduwe Gerrit Aertssen van Hoeck ende heeft aengenomen van Cornelis Aertssen vanden Hoeck als voocht ende Jan Sebrechtse Hardinxvelt als toesiender haer vijf kinderen, Aert, Janneken, Dirck, Jenneken ende Chathelijntie, bij Gerrit.

Fol. 172r

Staat ende inventaris aengebracht bij Neesken Stoffels weduwe van Eerit Janssen, gewoond hebbende aen de Sprangse sloot in Knoppen Ambacht, ende dat van alle goederen die Erit heeft naergelaten, 17-3-1683.

Fol. 177v

Staat ende inventaris doen maecken bij de weduwe van Bastiaen Arien Driessen van alle goederen die Bastaien heeft naergelaten.

Fol. 179r

Staat ende inventaris op gegeven bij de weduwe ende erfgenamen van den boedel van Maeijken Peeters weduwe van Adriaen Arienssen Bosser, 30-12-1683

Fol. 181r

Compareerde Jan Arienssen de Bosser, Hendrick vander Gou met zijn vrouw Dingena Arienssen de Bosser ende Jan Claessen Roosebrant als boedelhouders van de boedel van Maeijken Peeters voors [folio 179r] hebben de eet afgelegt, 3-1-1683 [?].

Fol. 181v

Compareerde Meijken Franssen van Ammelroij x Adriaen Storm ende verclaerde te hebben bewesen bij forma van uijtcoop aen haere twee kinderen, Dingena Janssen Vos ende Mareken Vos x Claes Ariensen, bij Jan Arienssen Vos, 19-10-1683.

Fol. 182r

Compareerde Jan Geeritssen Seeldraijer ende heeft aengenomen van Corstiaen Glaviman ende Jan Anthonissen van Pas als armmeesters de jongste, Cornelis, soon van Hendrick Heijligers bij Dingentie Hendrick, 24-12-1683.

Fol. 183r

Staat ende inventaris overgelevert bij de vrienden vanden boedel van Hendrick Heijligers za ende dat ten versoeke van de armmeesters.

Fol. 183v

Staet ende inventaris gedaen maecken overgelevert bij Adriaen Timmers ende Antonij Glavimans als curateuren van den boedel naergelaten bij Jan Huijbert Paens, 30-9-1683.

Fol. 184v

Staet ende inventaris overgelevert bij Anneken Arien van Tilborgh weduwe Arien Wouters Vissers ten versoecken van de vrieden van Arien ende dat van de goederen naergelaten bij Arien.

Fol. 186v

Staet ende inventaris overgelevert bij Jenneken Joost de Bruijn weduwe van Geerit Janssen ende dat ten versoecke van de voocht van de kinderen van Geerit Jansen bij Willemken Aerssen van den Hoeck ende dat van alle goederen naergelaten bij Geerit.

Fol. 188v

Compareerden Jacobus Pallemedus weduwenaer van Maijken Janssen de Haen ende heeft aen genomen van Jan Anthonissen de Haen als voocht en grootvader sijn kint, Cornelis, bij Maijken, 21-2-1685.

Fol. 189r

Op 12-3-1685 compareerde Anneken Swaen weduwe Claes Willemse Couwens ter eenre ende Teunis Zeijlmans x Mariken Claessen Couwens, dochter van Anneken, ende Cornelis van den Hoeck als voocht van de drie kinderen van voors echtgenoten ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Toegevoegd: Willem Claessen Couwens en als voocht van de vijf kinderen van Teunis Zeijlmans bij Maeijken Couwens, Pieter Bouwens x Adriaentje Couwens sijn voldaen, 8-9-1692.

Fol. 190r

Compareerde Peeter Peeters van Dommelen weduwenaer van Adriaentgen Willems Bastaert ende heeft aengenomen van Peeter Willems Bastaert, swager ende voocht, sijn vier kinderen bij Adriaentgen, 5-4-1685.

Fol. 190v

Opten date voorsz compareerde Jenneken Joosten de Bruijn weduwe Gerit Janssen ende heeft aengenomen van Adriaen Wouterssen Visser als voocht haer twee kinderen bij Gerit.

Fol. 191r

Compareerde Joachem Arienssen Maes weduwenaer van Jenneken Iverssen Back ende heeft aengenomen sijn kint, Eijltien bij Jenneken, 13-10-1685.

Fol. 191v

Staat ende inventaris op gegeven bij Willemken Peeters van Clootweijck weduwe Hendrick Willemss Brock ende dat van alle goederen die Handrick heeft naergelaten, 2-2-1686.

Fol. 194r

Staat van soodanige goederen als Peeter Matheussen possiderende is en naergelaten bij sijn vrouw Maeghe Anthonis Verdooren.

Fol. 194v

Compareerde Peeter Teeuwen weduwenaer van Maijken Anthonis Verdooren ende heeft aengenomen van Antonij Verdoorn als voocht sijn kint, Sijcken, bij Maijken, 2-3-1686.

Toegevoegd: Seijken Peeters is voldaen op 14-4-1692.

Fol. 195r

Compareerde Cornelis Ariens vanden Hoeck weduwenaer van Huijbertie Jacobs Glavimans ende heeft aengenomen sijn negen kinderen, Jenneken, Jacomijn, Aert, Willem, Helena, Marie, Willemke, Hester ende Cornelis, bij Huijbertie, 8-1-1688.

Fol. 196r

Compareerde Eijltgen Cornelis Cluijteren weduwe Jan Abrahamssen Sprangers ende heeft aengenomen van Hendrick Abrahamssen Sprangers als voocht ende oom haer drie kinderen, Abraham, Cornelis ende Johanna, bij Jan, 14-2-1688.

Toegevoegd: Cornelis ende Abraham Sprangers mede namens Johanna, suster, sijn voldaen op 25-4-1713.

Fol. 197r

Compareerde Cornelis Jansse Vosch weduwenaer van Adriaentgen Ariensse Back ende heeft aengenomen van Adriaen Timmers, schout, sijn kint, Jan, bij Adriaentgen, 16-2-1688

Toegevoegd: Op 6-11-1716 is Lijsbet Robben de Bie weduwe van Jan Cornelisse Vosch door Cornelia Hendrix Ruijmschoot weduwe van Cornelis Jans Vos.

Fol 198r

Compareerde Cornelis Gabriels Cool x Leentie Prs Otterdijck ter eenre ende Adriaen Coene van Bocxtel x Anneke Bastiaenssen ende Hendrick Teunissen Timmermans als oom ende voocht van het kint van Bastiaen Teunisse Timmerman bij Leentie Prs Otterdijck ter andere sijde en sluijten een accoort mbt de uijtcoop, 28-2-1691.

Fol. 199r

Staet ende inventaris overgelevert bij Mighiel Jansse Backer weduwenaer van Heester Jans Genewit, alhier overleden, ende dat van alle goederen bij Heijster naergelaten, 2-12-1690.

Fol. 207r

Compareerde Michiel Jansse Backer ende geeft den eedt afgelegt, 9-3-1691.

Fol. 207v

Compareerde Mighiel Jansse Backer weduwenaer van Heijster Jans Genewit ter eenre ende Jan Jansse Haverhals als voocht ende Jan Jacobs Glavimans als toesiender ende Jan voor 1/3 voor hem selve ter andere sijde ende hebben een accoort mbt de uijtcoop, 9-3-1691.

Fol. 208v

Compareerde Jan Jansse Haverhals als voocht van de kinderen van Cornelis van den Hoeck bij Huijbertje Glavimans ende van Gerrit de Focker bij Leentie Jacobs Glavimans ter eenre ende Jan Jacobs Glavimans ter andere sijde ende hebbene een accoort gesloten, 15-3-1691.

Fol. 209r

Compareerde Jan Eelen Nieuwenhuijsen weduwenaer van Dingetje Ariens Deckers ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaens Deckers als oom ende voocht sijn drie kinderen, Anthonij, Rob ende Geertruijt, bij Dingetje, 25-2-1692.

Toegevoegd: op 14-8-1711 sijn Anthonij Roosenbrant x Geertruij Nieuwenhuijsen ende Rob Nieuwenhuijsen voldaen.

Los vel bij folio 209 (hoort bij folio 215v)

Hage, 28 october.

Uijt last van Jan Kuijper bekent van sijn swager Ari Vinck een accoort aen gegaen te hebben naer sijn susters doot het aennemen van sij soon Pieter Vinck waer van den soon is overleden en versoeckt nu van de geloofde penninge ontslagen te wesen, Jan Kuijper.

Fol. 210v

Staet ende inventaris van alle goederen die Cornelis van Tilborgh weduwenaer van Antonette Timmers naergelaten heeft, 11-10-1692.

Fol. 214v

Compareerde Lijsbet Ariensen Deckers weduwe van Anthonij Janss van Pas ende heeft aengenomen van Jan Teunisen van Pas als grrotvader ende Adriaen Adriaens Deckers als oom haer twee kinderen Arien ende Anthonij, bij Anthonis, 2-1-1693.

Fol. 215v

Compareerde Adriaen Vinck weduwenaer van Cornelia Jansen Cuijper ende heeft aengenomen van Jan Janssen Cuijper als oom ende voocht sijn kint, Pieter, bij Cornelia, 9-1-1693.

Toegevoegd: Jan de Kock x Jenneken Kuijpers is voldaen 11-11-1705.

Fol. 217v

Compareerde Jan Teunissen van Dongen weduwenaer van Jenneken Pauwelssen ende heeft aengenomen van Peeter Pauwelssen als oom ende voocht haer drie kinderen, Pauwels, Peeter ende Janneken, bij Jan, 4-3-1693.

Toegevoegd: op 5-12-1713 is Pauwels Jans van Dongen voldaen.

Los vel bij folio 219

Meerten Rekker is voldaen door Jenneke van Dongen, 7-5-1731.

Fol. 219v

Staet ende inventaris gedaen maecken bij de voocht van de kinderen van Jan Timmers za overgelevert bij Janneken Jans Looper, de weduwe, 11-4-1693.

Fol. 221r

Compareerde Janneken Jans Looper weduwe Jan Timmers ende heeft aengenomen van Hendrick Timmers als oom ende voocht haer twee kinderen, Peeter ende Geerit, bij Jan, 11-4-1693.

Fol. 222v

Compareerde Leijntje Jans weduwe van Hendrick Dicxsen Boelaert ende heeft aengenomen vab Anthoniju Dircxsen Boelaert als oom ende voocht haer drie kinderen, Cornelia, Dirck ende Seijken, bij Hendrick, 24-8-1693.

Fol. 224r

Op 11-3-1694 soo sijn in ondertrouw aengeteeckent Geerit Janssen Baudewijns weduwenaer van Adriaentje Prs de Haen met Pieternel Willemse Roeck, geboren te Waspick. Zij trouwen op 9-4-1694.

Fol. 225r

Compareerde Dirck Aertssen Timmer weduwenaer van Geerken Hendricxe Timmerman ende heeft aengenomen van Hendrick Teunissen Timmerman als grootvader ende voocht sijn twee kinderen, Anneken ende Arien, bij Geerken, 8-6-1694.

Fol. 227r

Compareerde Jan Hendricx vanden Hoeck weduwenaer van Hendricxke Hendricx de Smit ende heeft aengenomen van Jan Hendricx den Smit als oom ende voocht sijn kint, Hendrick, bij Hendricxke, 29-7-1694.

Toegevoegd: Hendrik is op 21-11-1721 voldaen.

Fol. 228v

Compareerde Jan Hendricx vanden Hoeck weduwenaer van Hendricxke Hendricx de Smit ter eenre ende Leijntje Jans Maes weduwe van Hendrick den Smit ter andere sijde en hebben een accoort gesloten mbt de uijtcoop, 16-8-1694.

Toegevoegd: Jan Hendricxe van den Hoeck is op 7-9-1694 voldaen.

Fol. 229v

Compareerde Johanna van der Hoeven weduwe Adriaen Timmers, schout, ende heeft aengenomen van Anthonij Timmers, schout Vrijhoeven ende Zuijdewijn, als oom ende vooght ende Hendrick van der Hoeven, secretaris, als oom ende toesiender haer twee kinderen, Peeter ende Maria, bij Adriaen, 4-9-1694.

Fol. 231

Staet ende inventaris aengebracht door Peter Paulus van soodanige goederen door Jan Paulus naergelaten, 25-3-1695.

Fol. 232r

Compareerde Hendrick Peetersen Timmer weduwenaer van Lijsbet van Gorp ter eenre ende Johan Rombouts als vooght van de twee kinderen van Adriaen Rombouts za, schout, bij Lijsbet ter andere sijde ende regelen de uijtcoop, 30-12-1695.

Toegevoegd: Dingena Rombouts is op 19-7-1699 voldaen, Maria Rombouts is voldaen.

Los vel bij folio 232

De weeskinderen van Jan Antonissen van Dongen sijn bedeelt met ….

De weeskinderen van Vrijs Pauwelssen sijn bedeelt met ….

Fol. 233v

Compareerde Hendrick Peetersen Timmer weduwenaer van Lijsbet van Gorp ende heeft aengenomen van Niclaes de Pender als oom ende vooght sijn twee kinderen, Cornelia ende Peeter, bij Lijsbet, 14-1-1696.

Fol. 235r

Compareerde Dircxken Tijssen van Riel weduwe van Geemen Aertssen Cus ende heeft aengenomen van Jan Aertssen Cus als oom ende vooght haer kindt, Aert, bij Geemen, 19-10-1696.

Fol. 236v

Compareerde Jacob Janssen Mouthaan weduwenaer van Francijntjen Abrahams van Ammelroij ende heeft aengenomen van Frans Abrams van Ammelroij als oom ende vooght sijn vier kinderen, Jenneken, Janneken, Abram ende Pieternel, bij Francijntje, 11-10-1697.

Toegevoegd: Op 26-4-1716 sijn Abraham Jacobss Mouthaan, Wouter Bacx x Jenneken Mouthaen ende Pieternel Mouthaen voldaen.

Fol. 238r

Compareerde Teuntjen Artenss Visschers weduwe Gerit Michielssen de Haan ende heeft aengenomen van Michiel Denis de Haan den Ouden als grootvader ende Denis Michielssen de Haan als oom ende vooght haer twee kinderen, Adriaantjen ende Maeijken, bij Gerit, 4-2-1698.

In de kantlijn: Op 2-3-1709 is Cornelis Prs de Rooij x Adriaeentjen Gerits de Haan voldaen.

Fol. 239v

Compareerde Lijsbet Geldens van Pas weduwe Teunis Willemss ende heeft aengenomen van Gelden Willemss ende Gelde van Pas als vooghde ende toesienders haer twee kinderen, Willem ende Teuntje, bij Teunis, 9-5-1699.

Toegevoegd: Willem Teunis vander Leij ende Meerten Arienss de Looper x Teuntje Teunis vander Leij sijn voldaen, 28-1-1720.

Fol. 241r

Staatjen van soodanige cleederen als bij Maria Visschers gewesene vrouw van Hendrick Prs Timmer za opgegeven bij ende ten overstaen van Neeltje Arienss van Tilborgh, Lijsbet ende Teuntjen Arienss Visschers, grootmoeder van het kindt van Maria bij Hendrick. Verder zijn er nog veel schulden. De grootmoeder neemt het kindt aen., 15-7-1699.

Fol. 242v

Compareerde Jan Dircxsen Smits weduwenaar van Maeijken Willemss ende heeft aengenomen van Gelden Willemss als oom ende vooght sijn twee kinderen, Willem ende Adriaantje, bij Maeijken, 19-11-1699.

Fol. 244r

Staatjen van soodanige obligatie als gereede penningen als Pieternel, Gertruijd, Cornelia ende Peeter Hendricxe Timmers te saamen hebben, dat gecomen ende overgeschooten is van hennen vaders boedel, 16-1-1700.

Fol. 245r

Compareerde Dingentje Rombouts als grootmoeder ende heeft aengenomen van Jan Peeters van Jien [=Nee] x Pieternel Wilemss Roock als moeder van Janneken Geeritss Boudewijns het kint, Janneken, van Geerit Janss Boudewijn za bij Pieternel, 17-4-1700.

Toegevoegd: de erfgenamen van Dingena Rombouts sijn voldaen op17-2-1703.

Fol. 247r

Compareerde Corstiaan Prs de Haan weduwenaar van Lijsbet Corneliss van Dijck ende heeft aengenomen van Art Corneliss van Dijck als oom ende vooght sijn twee kinderen, Cornelis ende Marie, bij Lijsbet, 28-3-1701.

Toegevoegd: Gerit Jansse Swaen x Marie de Haan is voldaen op 19-4-1728.

Fol. 248v

Compareerde Teunis Peeterss Spoel weduwenaar van Adriaantjen Hendricx van Bocxtel ende heeft aangenomen sijn twee kinderen, Claas ende Hendrick, bij Adriaantjen, 29-12-1701.

Toegevoegd: Op 9-8-1717 is Pr Adriaans Gijben vader van Maria Gijben weduwe van Hendrick Spoel voldaan.

Fol. 250r

Compareerde Arien Meertenss Dolck weduwenaer van Marie Eelen Nieuwenhuijsen ende heeft aengenomen van Jan Eelen Nieuwenhuijsen als oom ende voogt sijn kindt, Lijsbet, bij Marie, 5-1-1702.

Fol. 252r

Staatjen van gereede gelden, obligatie ende incomende schulden als Teuntjen Jans Graaff weduwe van Wouter Janss Duijsers heeft ter hande gestelt anden genoemden haaren soon.

Al dit geld bekent Ocker Wouterss Duijsers ontfangen te hebben.

Compareerde Gerrit Wouterss Duijsers, Joachem den Grooten x Anneken Duijsers ende Pieternel Timmers mede namens suster, kinderen ende kindtskinderen van Teuntjen Janss Graaff ende Wouter Jans Duijsers en commiteren Ocker te administreren etc, 16-5-1702.

Fol. 253v

Ten selve dage compareerde Gerit Wouterss Duijsers ende heeft aengenomen van Ocker Duijsers, Joachem den Grooten ende Pieternel Timmers, sijne moeder Teuntjen Jans Graaff weduwe van Wouter Janss Duijsers om haer te onderhouden etc.

Los vel bij folio 254

Staatjen van soodanige meubeltjens als de kinderen van Arie Timmers sijn ten deel gevallen van haar grootmoeder Neeltje van Tilborg, 8-9-1704.

Fol. 254v

Staat en inventaris gemaacken ende overgelevert bij de erfgenamen van Marie Hendricxe Back van alle goederen die Marie naergelaten heeft, 19-5-1702.

Toegevoegd: Ontfangen bij Leendert van Pelt als voogt van Teuntje Geritss Back, 27-5-1702.

Fol. 257r

Compareerde Adriaen Hendricxe Timmers weduwenaar van Anneken Arienss Visschers ende heeft aangenomen van Peeter Boeser als oom ende voogt sijn vier kinderen, Wouterken, Cornelia, Adriaan ende Marie, bij Anneken, 26-12-1702.

In de kantlijn: Op 12-5-1718 is Hugo IJpelaar x Cornelia Hendricxe Timmers voldaan. Adriaan is op 17-2-1726 voldaan. Cornelis is op 26-8-1732 weduwe van Hugo en krijgt van de weduwe van gerrit Timmers geld.

Fol. 258v

Compareerde Janneken Janss van Bavel weduwe Anthonij Michielssen de Haan ende heeft aengenomen van Denis Michielssen de Haan als oom ende voogt haer kindt, Michiel, bij Anthonij, 5-1-1703.

Toegevoegd: Denis de Haan en Jan van Nieuwenhuijsen als voogt ende toesiender van Michiel Anthonis de Haan, Janneken van Bavel sijn vergenoegt van de uitrijking met de deling ??? van dit wees en het wees van Hendrik de Groot en Janneken van Bavel, 24-1-1722.

Fol. 260v

Compareerde Adriaan Aertssen Conincx als erfgenaam van sijn vrouw Cornelia Janss van Harticxvelt volgens testament van 18-10-1699 voor notaris Hoevenaar te Raamsdoncq ende verclaarde bewijs te doen in absentie van de vriende van Cathalijntjen Adriaans Conincx, kindt bij Cornelia, om haar op te voeden etc, 21-2-1704.

Fol. 262r

Compareerde Cornelis Hendricxe Timmerman weduwe van Catelijn Prs de Jongen ende heeft aengenomen van Jacobus Meertenss Mutsaart als voogt sijn ses kinderen, Hendrik, Peeter, Cornelis, Adriaantjen, Pieternel ende Geerken, bij Catelijn, 2-5-1704.

Op 19-2-1716 is Hendrik Corn Timmermans voldaan van sijn deel van sijn grootmoeder, Adriaantje van Hamont.

Fol. 264r

Compareerde Maijken Joachemss Vermijs weduwe van Frans Bastiaenss Vermeer ende heeft aangenomen van Cornelis Lawendel als voogt haar 5 kinderen, Bastiaan, Jan, Anthonij, Frans ende Teuntjen ende de vrugt die sij dragende is, 9-6-1704.