Enkele folio’s met een index van alle aktes

Fol. 0

Joris de Roij, schout

Rombouts, secretaris

Maij 1618

Deses protocolle

Hemraden:

Adriaen Aertss Doedijn

Gerit Antonis Smits

Peter Aertss Paep

Jan Antoniss Leeu

Corstiaen Corstiaenss

Adriaen Adriaenss den Jonghen

Henrick Henrickss vander Maes

Fol. 1r

Op huijden desen 1e meij xvjc xij compareerden Hans van Eck x Maeijcken van Nispen, Cornelis en Abel van Nispen, Antonis Willem Cloots x Anthonia en mede namens Agata Scholderts? wed van Cornelis van ?riel, Anthonis Vinck Claess x Margrieta van Nispen, Cornelis Jacopss van Einckq???, steenbacker???, x Magdalena van Nispen, procuratie: Stadt van Gouwe 17-2-1611, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Dirck Coppen ende Jan Adriaenss Pharo.

Fol. 1r

Eodem anno et die compareerden dese bovengeschreven personen ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Peterss Bus en Cornelis Willemss, oock inwooners tot Sgravenmoer.

Fol. 1v

Eodem anno et die compareerden die vorent Hans van Eck cum suis ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Dirck Coppen ende Jan Dirckss Rijcken.

Fol. 1v

Op huijden desen je maij xvjc xij compareerden Jan Martenss??? x Thonisken Peters ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Neltken Jan Peterss Vossen weduwe ende haere kijnderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 2r

Desen xxiiije maij xvjc xij compareerden Dingen Adriaensdr weduwe van Peter Zegerss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huich Adriaenss, haren broeder, een deel van het huis zoals hun vader Adriaen Hanrickss mette doot geruijmt heeft. Betaald wordt via een wilkuer.

Toegevoegd: Dirck Peterssen int bijwesen van Dingen Adriaens is voldaan.

Fol. 2v

Eodem anno et die compareerden Peterken Lenaerts ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Gielens??. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peterken Lenaerts ende haere erffgenamen te weeten Adriaen Toniss, Cornelis Peterss ende Michiel Geritssen zijn voldaan.

Fol. 3r

Op huijden desen xvije novembris anno xvjc ende twaelffe comapreerden Anthonie Cloots x Anthonia van Nispen mede namens Agata Schollants, Anthonis Claess Vinck ende Cornelis Jacopss Eincq, procuratie: stadt van Gouda 17-23-1611, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Amelis Janss ende Adriaen Adriaenss den Jongen, innwoonders tot Cappel

Fol. 3r los vel 1

Compareerden Huijbert Hendrica [?] van Heijst, jonckman woonende tot Waelwijck, de welcke verclaerde ten versoecke van Dirck Wouters Mandemaeckers waer ende waerachtich te wesen als dat den voornoemde depondent [verder geen tekst].

Fol. 3r los vel 2

Uttessere ick ondergeschreven …….. out ontrent ……. jaren ter noodiger instrumente ende versoecke van Dirck Wouters Mandemaeckers als dat waer ende waerachtich is dat debiteur op hodie deses ben geweest nevens ……. ten huijsen van Jan Claessen Rosenbrant

Roosenbrant.

Fol. 3r los vel 3

Op huijden desen xixe marty 1628 compareerden Jan Willemssen Molengraeff, woonende tot Vucht ende machtigt Anthonis Sebastiaenss Smidt, woonende tot Sgravenmoer om tbv Geerit Wouters, woonende tot Cappel, te transporteren.

 

Fol. 3r

Op huijden desen iiije marti anno xvjc xiij jonckheer Arent van Raveschot then versoecke tot hier toe ende van alle ??? registers staet ende inventaris ov ergelevert met wel advijs ende consent van schout ende hemraden.

Fol. 3v

Op huijden desen xxije novembris anno xvjc ende xij compareerden Jan Adriaen Hamel x Agata Petersdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss den Jongen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 4r

Hendrick Dierckss vander Maes , toecomende bruijdegom, ende met hem geassisteert Ghijsbert Claess, sijnen schoonvader [=stiefvader] ende Machtelt Cornelis, sijnen eijgen moeder, ende Maria Dircks, sijner suster ter eenre als oock Biatrix Adriaensdr, als toecomende bruijt, met haer geassisteert Jan Janss, haeren oudtse soon, met Wouter Adriaenss Roothals, haeren broeder, ter andere sijden. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden, 3-11-1612.

Fol. 5r

Op huijden desen xxie februarij anno xvjc ende xiij compareerden Peter Deniss Haen ende Ghijsbertken Wouters, sijndere tegenwoordige huijsvrouwe. Zij maken hun testament.

Toegevoegd: Sebastiaen Peters is oom ende voocht.

Fol. 5v

Op huijden desen xxie februarij anno xvjc ende xiij compareerden Peter Corstiaenss ende Maria Cornelissdr, sijnde wettige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Peter bij Maricken Jacopsdr.

Fol. 6r

Op huijden desen iiije april anno xvjc ende xiij compareerden Adriaen Corneliss ende Jacop Willemss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Bastiaenss.

Fol. 6v

Eodem anno et die compareerden Dierck Dierckss van Sprangh als toesiender ende Joris de Rooij als oppervoocht vande weeskijnderen van Peter Peterss Spoel , oock met advijs ende consent van Claes Peterss, den outsten soen, voor deene helft ende Adriaen Laureijss als broeder ende gecoren voocht van Stijnken Laureijsdr, de nagelaeten weduwe van voornt Peter Spoel ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 7r

Desen xije aprilis xvjc ende xiij compareerden Niclaes Peterss Spoel alias Jongen Spoel ende machtigt mede namens Cornelia sijn suster Ghijsbert Claes, sijne gerechte oom.

Fol. 7v

Op huijden desen xxije april anno xvjc ende xiij compareerden Ghijsbert Claess namens Niclaes Peterss, Corneel Petersdr, Peter Peterss, den broeder, Dierck Dierckss als toesiender vande ses jonckste weeskijnderen verweckt bij Stijntken Laureijsdr, hun moeder, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 8r)

Fol. 7v

Op huijden desen xxviije april anno xvjc ende xiij compareerden Stijntken Laureijsdr, nagelaeten weduwe Peter Peterss Spoel met Dierck Dierckss haeren gecoren voocht ende staet borch tbv Jan Corneliss.

Fol. 8r, los vel

1.

Op huijden datum desen xxe februaris anno 1616 so willem vercoppen Melis Meliss Glaviman? uut den name van sijn huijsvrouwe moeder ende erffgenamen van Adriaen Jacop Wijnants

2.

Jan Tonis Decker heeft geld verschoten.

3.

Ick Jacop Adriaenss ende Jost Adriaenss, Tonis Janss Prasser X Tonisken Adriaensdr mede namens Tonis Adriaenss, sijne swager, zijn voldaan, 26-11-1617

4.

De erffgenamen van Adriaen Jacop Wijnen hebben affgerekent met Jan Toniss Decker, 16-3-1624.

5.

Willemken Jacops wed geweest van Joost Adriaen Jacop Wijnants is voldaan.

6.

Steven Antonis Wijnants is voldaan, 26-3-1641.

7.

Jacop Jacopss Wijnants is voldaan, 8-5-1641.

8. Aert??? Janss is voldaan, 2-4-1641

9

Joost Dirckss van Campen? is voldaan, 10-5-1641

10.

Catelijn weduwe van Jan Tonissen Prasser is voldaan, 8-5-1641

Fol. 8v

Eodem anno et die compareerden Mathijs Govertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Stijntken Laureijs, nagelaten weduwe van Peter Spoel, met haer ses weeskijnderen.

Fol. 8v

Op huijden desen xe meij anno xvjc derthien compareerden Hans van Eck Janss x Maeijken van Nispen ende Abel van Nispen Corneliss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Artss?.

Fol. 9r

Op huijden desen xxvije meij anno xvjc derthien compareerden Lenart Corneliss ende Cornelia Ariaens, sijne wittige huijsvrouw. Zij maken hun testament.

Fol. 9v

Op huijden desen viije junij anno xvjc derthien compareerden Adriaen Jan Ruttenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Dierckss vander Maes.

Onbedeelt oa met de weeskijnderen van Lendert Corneliss verweckt bij Gericken Joachimsdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Janss Rutten is namens zijn broer voldaan, 26-11-1619.

Jan Janss van Zon namens zijn broer Adriaen Janss van Zon is voldaan, 15-6-1622.

Fol. 10r

Op huijden desen xe junij anno xvjc derthien compareerden Joris Adriaenss de Rooij namens de HGeestmrs, sacraments gasthuijs, leprooshuijs ende ter nieuwer kerkcken binnen de stadt Dordrecht, procuratie Dordrecht 4-6-1613, ende gaff over met eender verlije soo recht is Corstiaen Geldenss, Anthonis Adriaenss den Jongen ende Janneken Adriaens, sijne suster, wed Adriaen Peterss.

Fol. 10r

Eodem anno et die compareerden Corstiaen Geldenss ende heeft wederomme over gegeven met eender verlije soo recht is Gerit Janss Snijder.

Fol. 10v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Adriaenss den Jongen ende Janneken Adriaens, sijne suster, ende gaven over met eender verlije soo recht is Aerent [in de kop: Aart] Bernaertss.

Fol. 10v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Janss Col ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Aertss Smidt. Betaald wordt via een wilkeur (folio 11r).

Toegevoegd: De diverse HGeestmrs krijgen het geld.

Fol. 11v

Op huijden desen xxiiije junij anno xvjc derthien compareerden Dierck Thomass x Adriaentken Adriaens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Jacopss.

Fol. 12r

Eodem anno et die compareerden Peter Bastiaens namens Jan Willemss Bogen, sijnen cosijn, procuratie Vrijhoeven 17-6-1613, woonende op Deutsen???, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Ghijsbertss Hoeffnagel.

Fol. 12v

Op huijden desen xxvje julij anno xvjc derthien compareerden Anthonis Aertss ende Adriaen Aertss Cloostermans, gebroeders, Anthonis Aertss mede namens Adriaen Aertss, sijnen broeder, procuratie Breda 28-3-1613, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Michiel Jacobs, schout Sgravenmoer.

Fol. 13r

Op huijden desen xxvje augusti anno xvjc derthien compareerden Philips Paijmans ende machtigt Adriaen Quirijnss om aan Wouter Adriaenss Roothals te transporteren.

Fol. 13v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Quirijnss namens Philips Paijmans, procuratie Capelle 26-8-18613, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss Roothals.

Belend: de weeskijnderen van Wouter Roothals verweckt bij Geriken Staesen.

Fol. 14r

Op huijden desen xxvije augusti anno xvjc derthien compareerden Adriaen Aertss Doedijn ende Maricken Ghijsbertsdr, sijne wittige huijsvrou met advijs ende consent van Gherit Ghijsbertss, haren broeder. Zij maken hun testament.

Fol. 14v

Op huijden desen xve octobris anno 1613 compareerden Hanrick Dierckss vander Maes namens Elisabet van Rueven wed Dierck Janss van Rueven, procuratie Delft 27-2-1613, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer.

Fol. 15r

Eodem anno et die compareerden Hanrick Dierckss vander Maes voorss ende gaff vuijt crachten van voorss procuratie over tbv Ghijsbert Claess.

Fol. 15v

Op huijden desen xje novembris anno xvjc xiij compareerden Huijbert Geldens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Janneken Jansdr met Willem Adriaenss Decker, haeren oom ende gecoren voocht. Betaald wordt via een wilkeur

Fol. 16r

Op huijden desen xxve novembris anno xvjc ende derthien compareerden Adriaen Doedijn Aertss namens Jonckheer Pieter van Ruijtenburch, woonende tot Vuijtrecht, procuratie Sprangh 8-10-1613, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Michiel Jacopss, schouteth tot Sgravenmoer.

Fol. 16v

Op huijden desen xe decembris anno xvjc derthien compareerden Huijbertken Cornelis als nagelaten weduwe van Corstiaen Gieliss met Cornelis Corsten ende Gielis Corstenss, sijnen broeder, ende hebben over gegeven met eenen verlije soo recht is Ambrosius Thomass. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 17v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Dierckss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wijnant Aelbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 18r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Corneliss voornt ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 18v

Erffscheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Herman Aertss ter eenre ende die kijnderen van Janneken Jans als nagelaten weduwe van Herman Aertss voornt als te weten: Adriaen, Huijbert, Lenart ende Willem Dierckss, Adriaen Janss Luer x Hilleken Dierckss ende Anneken Dierckss ter andere sijden, 11-12-1613.

Fol. 19v

Op huijden desen xe januarij xvjc xiiij compareerden Cornelis Adriaenss Seeu namens Dirck Peter Franss van Aelenburch, laeckencooper tot Antwerpen, procuratie Breda 2-3-1613, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is den eerwaerde heer Gerart Franss van Aelenburch, sijnen oom.

Fol. 20r

Op huijden desen iije februarij xvjc xiiij compareerden Teuntken Jan Michiels weduwe Gerit Adriaenss met Adriaen Adriaenss, haren swager ende gecoren voocht, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Corneliss, haren swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Teuntken Jans geeft als aelmussen Adriaentken Michiels een hoeveelheid geld. Adriaentken in presentie van Michiel Aertss???, haren vader, is voldaan.

Fol. 20v

Op huijden desen xje februarij xvjc xiiij compareerden Adriaen Jacop Dierckss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Dierckss vander Maes. Betaals wordt via een wilkeur.

Fol. 21r

Op huijden desen xije februarij xvjc xiiij compareerden Adriaen Jacopss voorss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Dierckss vander Maes.

Fol. 21v

Op huijden desen xxvje februarij xvjc xiiij compareerden Jan Willemss van Bardwijck x Janneken Loeff Dierckx. Zij staen borch tbv de weduwe ende erffgenamen van Dierck Adriaenss van Clootwijck. Het betreft een coop door Dieck van Ghiselu Willems de voornt Janneken vorman za.

Fol. 22r

Op huijden desen viije februarij xvjc ende verthien compareerden Hanrick Hanrickss vander Maes als toecomde bruijdegom met hem geassocieert Adriaen Quirijns, sijnen schoonvader, ende Dircksken Adriaen de Rooijsdr, sijnen moeder, ende Joris de Rooij, schout, sijnen oom, ter eenre ende Diercksken Joachimsdr als toecomende bruijt met haer geassocieert Adriaen Joachimss, haren broeder, ende Dircksken Peters, haren moeder, Elisabeth van Clootwijck wed Peter Anthonis, haren grootmoeder, ende voorts Corst Corstiaenss, Ghijsbert Claess Tectoor???, haren swagers, ende Adriaen Jacops, haren oom, ende voorts Anthonis Govertss ende mette andere vrienden ende bloetverwanten vandien ter andere sijden. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Fol. 23r

Copie

Ick Peter Henrickss van Gorp, woonende tot Cappel, kenne midts dese mijnder obligatie eelijck ende deugdelijck schuldich te wesen Coenraet Janss van Hedichuijsen, woonende tot Waspijck, 15-11-1621.

Fol. 23v

Op huijden desen xvije mert anno xvjc xiiij compareerden Berbera Cornelis als nagelaten weduwe van Peter Janss met Joris de Roij, schout, als haren gecoren voocht. Zij maakt haar testament.

Genoemd: het weeskijnt van Neltken Peterss verweckt bij Gerart Hanrickss.

Fol. 24r

Op huijden desen je aprilis anno xvjc xiiij compareerden Ghijsbert Janss, Jacop Lendertss Appel x Janneken Jansdr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jacopss, haren swager.

Fol. 24r, los vel

Jan Dirckss van Nederveen, richter inden ambacht van Screvelduijn Cappel, gelegen inde Langstraet, sijnde een der ses Suijthollandse dorpen ende met mij als hemraders Sebastjaen Peeterss de Roij, Bastjaen Peeterss Boer ende Dirck Janss van Nederveen, oirconden ende kennen als dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Schipper, onsen ingeboren nabuur ende heeft op sijnen eede verclaert dat hij den verleden somer anno 1646 slandts dijenst vande Ho: Mo: Heeren State is aengenomen volgens de aanwezige acte en ook weer is ontslagen volgens dezelfde acte. Schout etc verklaren dat Peeter goed bekend staat. Tevens verklaart men dat Peeter een pleijtschip bezit waarop hij vaart.

Fol. 24v

Op huijden desen xvije martio anno xvjc xiiij compareerden Sebastiaen Peterss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 24v

Eodem anno et die compareerden Wouter Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gerit Willemss.

Fol. 25r (gelijke akte als die van folio 24r)

Op huijden desen iersten april anno xvjc xiiij compareerden Ghijsbert Janss ende Jacop Lendertss Appel x Janneken Jansdr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jacopss, haren swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 25v

Scheijdinge ende erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Cornelis Aertss ende sijnen kijnderen verweckt bij Tuentken Gerits, sijne huijsvrou sa was.

Toegevoegd: Gerit Michielss x Mariken Cornelisdr is voldaan door Willem Cornelis Aertss voor het huwelijkse goet aen Mariken voorss bij Willem Corneliss ende de weeskijnderen ende weduwe van Aert Corneliss Aertss hier vooren belooft, 1-9-1672.

Fol. 26v

Op huijden desen xiiije aprilis anno xvjc ende xiiij compareerden Jan Peeter Muelder ende Jan Anthonis de Leeu, HGeestmrs in Cappel, ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Dircksken als nagelaten weduwe van Joachim Adriaenss.

Fol. 27r

Eodem anno et die compareerden Dircksken Peters als nagelaten weduwe van Joachim Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Peterss Muelder en Jan Anthonis de Leeu.

Fol. 27v

Op huijden desen xiiije meij xvjc xiiij compareerden Johan Gijssels x Lijntken Matijs ende Gerit Franss x Janneken Artsdr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jacopss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 28r

Eodem anno et die compareerden Gerit Franss, Jan Adriaen Claess mede namens Ercken Adriaenss, sijne suster, Huijbert Artsen mede namens Maricken Art, sijne suster, ende noch Claesken Clasken? Clas Artsdr, Matheus Janss x Maricken, Art Adriaenss mede namens sijne broeders ende susters ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Aertss Doedijn.

Fol. 28r

Eodem anno et die compareerden dese voornt Jan Ariaen Claess met de voornt mede concenten ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jan Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 28v

Eodem anno et die compareerden Johan Gijssels x Lijntken Matijs ende machtigt Joris de Rooij, schout, ende Peter Aertss, secr.

Fol. 29r

Op huijden desen xiiije meij xvjc xiiij compareerden Peter Aertss, secr, mede namens Johan Gijssels, Jan Adriaen Claess mede namens Ercken Adriaenss, sijne suster, Gerit Franss x Hanricksken Arts, Hans Ghijssels x Lijntken Matijs [?], Huijbert Artss mede namens Maria Arts, sijne suster, Claesken Claes Artssdr, Matheus Janss x Maricken Artss, Art Adriaenss mede namens sijne vier broeders ende susters ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaen Roij, schout. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peter Aertss Paep, Gerit Franss, Hans Gijssels ende Jan Adriaen Claess, wel voor een dees voor die van Drunen, zijn voldaan, 16-11-1618.

Fol. 29v

Lotinge, scheijdinge ende erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen Peter Aertss Paep ende de erffgenamen van Anneken Staesen, sijne huijsfrou sa was met namen: Jan Adriaen Claess mede namens Ercken, sijne suster, als oock die kijnderen van Art ende Adriaen Claes Staess voor deen helft ende Gerit Ffranss x Hanricksken Arts ende Jan Ghijssels x Lijntken Matijs voor dander helft, 14-5-1614.

Fol. 30v

Op huijden desen xxje october xvjc xiiij compareerden Joost Aertss ende heeft hemselven geconstitueert als waerborch als eijgen schult voor Cornelis Jan Hoex van Tilburch voor ende ten behoeff van Adriaen Denijss.

Fol. 31r

Op huijden desen xije novembris anno xvjc xiiij compareerden Peter Aertss Paep, Gerit Ffranss, Joris de Rooij namens Hans Ghijssels, Jan Adriaen Claess mede namens Ercken Adriaens, sijne suster, als oock die kijnderen van Art ende Adriaen Claes Staess, allen als erffgenamen van Anneken Staesendr, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Dierckss vander Maes.

Fol. 31v

Eodem anno et die compareerden Huijbert Corneliss Timmerman ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess, sijnen swager, een stuk land gecomen van sij vrouw door het overlijden van Lambert Lambrechtss, haren oom en een stuk lant gekocht van Tuentken Jan Michiels.

Fol. 32r

Eodem anno et die compareerden Peter Aertss, secr van Cappel, namens Herman Corneliss, schipper in Nieu Beijerlant, Plewuntken, sijne suster, ende de seven nagelaten weeskijnderen van Ariaentken, sijn suster, procuratie Dordrecht 12-6-1614, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Laureijs Wouterss.

Fol. 32v

Eodem anno et die compareerden Corstiaen Geldens ende heeft over gegeven met verlije soo recht is Gerit Janss Snijer.

Fol. 32v

Eodem anno et die compareerden Anthonis den Jongen ende Janneken, sijne suster, ende gaven over met eender verlije soo recht is Aert Berentss.

Fol. 33r

Op huijden desen ije decembris anno xvjc xiiij compareerden

Corstiaen Thoniss mede namens Peter Thoniss, sijnen broeder, voor 1/7

Jan Peterss ende Hanrick Damiaenss mede namens hun mede erffgenamen voor 1/7

Adriaen Geritss met sijn mede consorten voor 2/7

Aert Thonis de Graeff mede namens Willem Janss Suijers erffgenamen ende sijnen broeder voor 1/7

Dirck Wouterss Prins, Wouter Joriss ende Jan Willemss mede namens Lijs Ghijssen, Jan Corneliss voor 1/7

Adriaen Bastiaenss x Dingen Hanrickssdr voor een stock

ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Mathijs Florenss, Joost Peterss ende Dirrck Willemss.

Fol. 33v

Op huijden desen xxve marti anno xvjc vijftien compareerden Jan Martenss ende heeft gelooft ende verwilcoort voor hem ende sijnen erffgenamen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Coenraet Janss van Hedickhuijsen.

Fol. 34r

Op huijden desen xe junij anno xvjc ende vijftien compareerden Willem Adriaenss Smidt ende Anneken Huijbertsdr, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Willem: Ffrans ende Aentken

Fol. 34v

Taxatie van de goederen van Anneken Staess, overleden den xxviije april xvjc xiiij, op 28-10-1615.

Fol. 35r

Op huijden desen xxiiije junij anno xvjc xv compareerden Cornelis Artss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Melser Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 35v

Op huijden desen xxviije junij anno xvjc xv compareerden Jan Wijnantss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lauris Wouterss.

Fol. 36r

Eodem anno et die compareerden Jan Wijnantss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij, schout Cappel.

Fol. 36r

Insgelijcks compareerden Amelis Meliss x Lijsbet Peters mede namens Sofia, sijns wijffs moeder, Gerit Peters, sijnen swager, Lauris Wouterss x Antonia Jansdr ende bekenden over gegeven te hebben hun deel in de bovengeschreven moergronden.

Fol. 36v

Op huijden desen xxixe junij anno xvjc xv compareerden Floris Wijtmanss als gecoren voocht ende Geerwijn Pouwelss als toesiender van drie achtergelaten weeskijnderen van Lendert Corneliss sa ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Hanrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Aert Aertss x Maeijken Lenaerts is voldaan, 1619. Joachim Lenaertss is voldaan vande paeij van 1619 en 1620.

Ontfangen van de erffgenamen van Adriaen van Clootwijck, die sonder wittige geborten overleden was.

Fol. 37v

copie

Adriaen van Broecoven??? bekent schuldig te zijn aan Adriaen van Clootwijck, schout inde Zuijdewijn, medio 1605.

Op huijden desen je october xvjc xv compareerden Maricken Adriaen van Clootwijck weduwe ende heeft de bovenstaande obligatie getransporteert so recht is tbv Adriaen Dierckss van Clootwijck den Jongen.

Fol. 38r

Eodem anno et die compareerden Floris Wijtmanss ende Geerwijn Pouwelss als voochden ende toesienders van drie achtergelaten weeskijnderen van Lendert Corneliss sa ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer ende Huijbert Henrickss. Betaald wordt via een wilkeur [Huijbert Hendricks nu niet doorgestreept].

Toegevoegd: Joachim Lenaertss is voldaan, 29-1-1622.

Fol. 39r

Eodem anno et die compareerden die voornt voochden ende toesienders ende hebben over gegeven met eenen verlije soo recht is Cornelis Adriaenss Seeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 39v

Op huijden desen xxve augusti anno xvjc xv compareerden Maeijcken Claes nagelaten weduwe van Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Hanrickss Burmanss.

Welverstaende soo ist voorwaerde ende heeft Ariaen Zijmonss ende Zijmon Zijmonss voor haer selven ende hare represanten voor haeren suster hen over gegeven – als dat alsulcken huijsken dat Neltken Heijmans?, hare moeder, t selve sal mogen gebruijcken.

Fol. 40r

Op huijden desen xe septembris anno xvjc xv compareerden Dirck Willemss ende Adriaen Dirckss mede namens Jan Dirckxss, haren swager, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Geritss Rer, coopman tot Waelwijck

Toegevoegd: Mathijs Floren ende Dirck Willemss zijn voldaan, 10-2-1616.

Fol. 40v

Op huijden desen xxiiije septembris anno xvjc xv compareerden Jan Huijbertss Sloetmaecker tot Sprangh, Jan Peterss ??? mede namens Peter Peterss vanden Grient?, Marcelis Pauwelss, Cornelis Adriaenss Swol? ende Joostken Adriaens, sijns wijffs moeder, Peter Lambrechtss mede namens Gerit Anthoniss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Dirck Corstiaenss.

Fol. 40v

Eodem anno et die compareerden Willem Dirckss ende Peter Hanrickss Burman ende hebben machtich gemaeckt Cornelis Adriaens Seeu.

Fol. 41r

Op huijden desen vje october anno xvjc xv compareerden Maria Govertsdr nagelaten weduwe van Ghijsman Joosten met Hanrick Gijsmans, haren soen, Bernaert Hanrickss mede namens sijne susters ende broeders ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op huijden desen lesten decembris 1616 compareerden Peter Gerit Andriess, schout inde Vrijhoeven ende heeft een stuk lant tot waerborch gestelt tbv Jacob Corneliss ivm bovenstaende coop.

Fol. 41v

Lotinge, scheijdinge ende erffdeelinge gedaen bij Huijbert Corneliss Timmerman ter eenre ende die voochden ende toesienders met Dingen Adriaensdr als moeder vande nagelaten weskijnderen van Peter Zegerss, 27-10-1615.

Fol. 42r

Op huijden desen iije novembris anno xvjc xv compareerden Hans Ghijssels, woonende? Tot Endenburch in Vlaanderen, x Lijntken Mateus ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Merten Mertenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 42v

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss Faro van Schravenmoer ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess van Schravenmoer.

Fol. 43r

Op huijden desen xxiije november xvjc xv compareerden Abel van Nispen Corneliss, brouwer tot Dordrecht, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Aertss Metser ende Cornelis Jacopss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 43v

Op huijden desen xve decembris anno xvjc xv compareerden Joris de Rooij, schout tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Hanrickss Back, Wouter Hanrickss Back, Cornelis Jan Claess, Gelden Willemss ende Adriaen Heijligerss als erffgenamen van den Jongen Hanrick Back.

Fol. 44r

Op huijden desen xxxje decembris anno xvjc xv compareerden Jan Willemss x Lijsken Adriaenssdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Laureijs Adriaenss, sijnen swager.

Toegevoegd: Ten selven dage compareerden Laureijs voorss ende stelt een waerborch in handen van Laureijs Peterss, sijnen voocht.

Fol. 45r

Op huijden desen xviije januarij anno xvjc xvj compareerden Adriaen ende Sijmon Sijmonss, gebroeders, ende gaven over met eender verlije soo recht is Peter Hanrickss Burman. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Wouterss, knecht van Sijmon Sijmonss, is voldaan namens Sijmon.

Fol. 45v

Op huijden desen xviije januarij 1616 hebben Willem Jacopss ende Corst Corsten haere scheijdinge aengebrocht.

Fol. 46r

Copie

Quitantie van Adriaen Quirijnss tbv Marcelis Aertss, 17-2-1616.

Fol. 46r

Opten xviije januarij 1616 soo hebben Willem Janss ende Hanrick Peterss hare deelinge aengebrocht.

Fol. 46r los vel 1

Joris Adriaenss de Roij schrijft een bierfje aan Henrick Antoniss, schout van Sprangh, betreffende een rechtelijck weete aan Antonis Joosten Mooelgraef, Jan Dirckss, Jan Jan Meuss ende Gerit Geldenss om om weder heijninge te doen tegens Jan Tonis Decker, 21-12-1616.

Toegevoegd: Handricss Jansen zoon en een aantal bedragen

Genoemde namen op de achterkant:

Handrick Cloppen, Huijbrecht? Geldenss, Corsten Mulder, Lijsken van Clootwijc, Michiel ende Wouter, Jan Joosten, Peter Geritss, Cornelis Janss, Corst Corsten en Quirijn Stoffels.

Fol. 46r los vel 2

Quitantie van Sijmon Sijmonssen tbv Claes Peter Handrijcksen.

Fol. 46r los vel 3

Op huijden desen lesten december anno 1616 compareerden Peeter Geritss, schout inde Vrijhoeven, ende heeft tot waerborch gestelt ivm een coop van grond door Jacop Cornelis tegens Maeijken wed Gijsman Joosten ende Bernaert Henrickss.

Fol. 46v

Op huijden desen xxvje februarij xvjc xvj compareerden Jannen Wouters, secr tot Waspijck, namens Adriaen ende Peter Aertss, gebroeders als soonen van wijlen Arent van B?ren, in sijn leven woonachtich op Sgravenmoer, procuratie Sgravenmoer 13-5-1615, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Geritss?, schipper tot Roosendael.

Fol. 47r

Op huijden desen lesten februarij xvjc xvj compareerden Willem Jacopss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jacop Willemss ende Corst Willemss zijn voldaan, medio 1620.

Fol. 47v

Eodem anno et die compareerden Marcelis Artss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Bastiaen Peterss.

Fol. 48r

Eodem anno et die compareerden Huijbert Dirckss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Mertenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 48v

Eodem anno et die compareerden Jan Janss vanden Werck ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Cornelis verkoopt weer aan Jacop Corneliss.

Fol. 49r

Op huijden desen ije april xvjc xvj compareerden Cornelis Jacopss ende Adriaen Janss, sijnen swager, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Huijbert Dirckss vander Maes.

Fol. 49v

Op huijden desen xviije maij anno 1616 compareerden Handrick Adriaenss Timmer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te sijn Stellaen de Winter, schipper van Antwerpen.

Toegevoegd: Willem Jacop Toniss is voldaan en heeft nog een deel van het geld aan Staellaen gegeven, 26-1-1619.

De erffgenamen van Willem Jacops zijn voldaan, 3-12-1639.

Fol. 50v

Op huijden desen xvije julij anno 1616 compareerden Joris Adriaenss de Roij en machticht Maeijken Woutersdr, sijn wittige huijsvrou, om zijn belang in het besterf van Borchsken Woutersdr te behartigen.

Fol. 50v

Op huijden desen xe september anno 1616 compareerden Ambrosius Thomass ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Cornelis Adriaenss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 51v

Eodem anno et die compareerden Ambrosius Thomass ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Henrick Henrickss vander Maes.

Fol. 52r

Op huijden desen vje october anno 1616 zoo hebben schouteth ende gerechten van Cappel bevonden Henrick Cnoppen Ambacht lanck te wesen vijff ende twintich roeden.

In presentie vande ingeërfden beginndende vande westen oostwaerts oop tot t’ambacht van Besoijen:

Peter Schrijvers, Jan Toniss Decker vanwegen Willem Verduijn, Aert Toniss de Greeff, Peter Jacopss, Wouter Gijssen, Jan Tonis Meuss, Peter Bruijnen, Antonis Janss Praser, Tonis Henrickss Schoenmaecker ende Jan Adriaenss.

Fol. 52v

Copie van Adriaen Michielss gronden gelegen onder Cappel.

Fol. 53r

Op huijden desen xje julij anno 1616 compareerden Aentken Adriaen Toniss den Jonghen met haere kijnderen ende Dirckxken Petersdr ende hebben geërffdeeld.

Fol. 53v

Erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen Aentken Adriaen Toniss den Jonghen wed Dirck van Clootwijck ende haere kijnderen, 11-10-1616.

Inden iersten soo is Aentken Adriaen Toniss den Jonghen geloot ….

Item soo sijn hier tegens geloot ende bedeelt Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude ende Adriaen Dirckss de Jonge.

Item sijn hier tegens tsamen geloot ende bedeelt Timotheus Wijckentoorn, predicant ende dienaer des goddelijcks woordt aende Dussen, x Peterken Dirckx van Clootwijck dr za met sijn twee kijnderen, Jan Wouterss van Duijsel x Geertruijt Dircx van Clootwijck.

Dirck Dirckss van Clootwijck is geloot ende bedeelt …..

Fol. 55r

Eodem anno et die compareerden Timotheus Wijckentoorn mede namens sijn twee kijndneren ende Jan Wouterss van Duijsel ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Stoffel Quirijnss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55r

Op huijden desen xvije september anno 1616 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schout, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 56r

Eodem anno et die compareerden Jacob Corneliss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Gerit Willemss zoals door Jacob gekocht van Wouter Willemss Maes hem van Adriaen Vreijss, sijn wijffs vader, aenbestorven.

Fol. 56r

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Claess ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Melis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 56v

Op huijden desen xxiiije october anno 1616 compareerden Merten Mertenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Henrick Adriaenss Timmer.

Fol. 57r

Eodem anno et die compareerden Jan Michielss met Adriaen [?] Gielen, sijn moeder, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Antonis Geldenss.

Fol. 57r

Eodem anno et die compareerden Jan Michielss met Adriaen [?] Gielen, sijn moeder, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Huijbrecht Corneliss.

Fol. 57v

Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss ende Adriaen Dirckss, sijnen soon, mede vervangende Jan Dirckss x Alit Dirckss, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Nicolaas Corneliss.

Fol. 57v

Op huijden desen xiiije februarij anno 1617 compareerden Dirck Willemss met Adriaen Dirckss, sijnen soon, ende hebben tbv Claes Corneliss tot waerburch gestelt.

Fol. 58r

Opten xije in januario 1616 soo heeft Jan Wouterss van Duijsel met wil ende consent van sijne huijsvrou Gertruijt Dircx van Clootwijck aengenomen van Timotheus Wijckentoorn, ende dat mede met wil ende consent van sijne huijsvrou Anneken Adriaensdr, het joncxste kijndt genaemt Peterken Timotheus verweckt bij Peterken Dirck van Clootwijck dr za.

Fol. 59r

Op huijden desen vije november anno 1616 compareerden Gijsbrecht Geritss mede namens Aert Christiaenss ende Jan Adriaenss, Cornelis Peterss ende Aert Peterss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Peeterss inde Vrijhoeve. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 59v

Eodem anno et die compareerden Gijsbrecht Geritss, Aert Peterss x Janneken Gijsbrechtsdr, Cornelis Peterss x Anneken? Gijsbrechtsdr mede namens Govert Gijsbrechtss, haren broeder ofte swager, ende ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Quirijnss.

Fol. 60r

Op huijden desen xxje november 1616 compareerden Aert Peterss Cuijper tot Sprangh ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess ende Michiel Jan Claess, gebroeders.

Fol. 60r

Eodem anno et die compareerden Gijsbert Adriaen Vreijss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ggijsbert is voldaan door de kijnderen ende erffgenamen van Gerit Willemss, 12-2-1625

Quitantie als los vel aanwezig: Ghijsbrecht Adriaen Vreijs bekent ontfangen te hebben van Jan Geritss mede als voocht over het onmondich weeskijnt van Willem Geritss en van Adriaen Cornelis Smit, 17-12-1635.

Fol 61r

Eodem anno et die compareerden Joris de Roij namens Gerit Peterss tot Breda woonende, procuratie Cappel, lesten aprilis 1616, Adriaen Willemss ende Eltgen Adriaens, sijne dochter, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Peterss Vloots

Fol. 61v

Op huijden desen xxje november 1616 compareerden Jan Adriaenss Grooterman. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Cornelis Janss, zijn natuurlijke zoon bij Dingen Jans, zijn andere kijnderen.

Fol. 62v

Op huijden desen vijffden december 1616 compareerden Jan Huijbrechtss Slotmaecker op Sprangh namens Nicolaes Corneliss, procuratie Sprangh 15-11-1616, ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonis Reijnierss.

Fol. 63r

Eodem anno et die compareerden Ghijsbrecht Claess ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Dirckss vander Maes.

Fol. 63r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Weijgaertss x Geriken Henricxsdr, Peter Andriess x Grietken Henricxdr mede namens Jacob Henrickss als voocht van t naegelaten weeskijnt van Henrick Leempoel za, procuratie Dordrecht 21-2-1614, ende hem sterckmaeckende voor Magdalena Henricxsdr, t onmondich weeskijnt, ende voor Adriaen Henrickss, haeren swager, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 64r

Eodem anno et die compareerden Andries Sijmonss ende gaff over met een verlije soo als recht is Adriaen Corneliss.

Fol. 64r

Eodem anno et die compareerden Lenaert Vrancken ende gaff over met een verlije gifte zoo als recht is Adriaen Corneliss.

Fol. 64v

Op huijden desen xxje december anno 1616 compareerden Melis Meliss namens Sijken Geritsdr wed Peter Jacob Wijnantss, sijn wijffs moeder, procuratie Sprangh 11-6-1607, Jacob Adriaenss, Tonis Adriaenss, Joost Adriaenss, gebroeders, ende Tonis Janss Praser, haeren swager, mede namens Lijnken Joosten wed Adriaen Jacob Wijnants, haeren moeder, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Toniss Decker. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd:

Jacob Adriaenss, Tonis Adriaenss, Joost Adriaenss, gebroeders, als erffgenamen van Lijnken Joosten, haeren moeder, zijn voldaan, 13-2-1642.

Fol. 65v

Op huijden desen lesten december anno 1616 compareerden Wouter Claess ende Henrick Dirckss vander Maes als HGeestmrs van Cappel ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Willemss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 66r

Op huijden desen xvje januarij 1617 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is Willem Jacob Tonis.

Toegevoegd: De erffgenamen van Willem Jacobss zijn voldaan, 3-12-1639.

Fol. 66v

Op huijden desen xxxe januarij anno 1617 compareerden Dirck Dirckss Melen ende Aentken Tonisdr int bijwesen van Blees Willemss, een voorkijnt van Aentken. Zij maken hun testament.

Genoemd: Blees Willems en de hun gezamenlijke kijnderen.

Fol. 67r

Op huijden desen iersten februarij anno 1617 compareerden Antonis Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Gerit Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Antonis Janss is voldaan door Andries Peterss vande weeskijnderen van Gerit Peterss.

Fol. 67v

Eodem anno et die compareerden Antonis Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Peter Jacobss Clad.

Fol. 68r

Eodem anno et die compareerden Laureijs Adriaenss, Joost Adriaenss, Eltgen Adriaensdr ende Jenneken Adriaensdr, geassisteert met Laureijs Peterss, haeren voocht, int bijwesen van Adriaen Joosten Cou, haeren vader, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Antonis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr is voldaan, 17-1-1618. Gabriel Peterss x Lijsken Adriaenss is voldaan, Laureijs ende Joost zijn voldaan.

Lauris is voldaan voor zijn deel en het deel van het versterf van Jenneken voldaan, geen datum.

Fol. 68v

Op huijden desen xiiije februarij 1617 compareerden Jan Dirckss van Elshout ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Dirckss, sijne swager, zijn deel van het versterf van Vijverken Adriaensdr, zijn wijffs moeder.

Fol. 69r

Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss met Adriaen Dirckss, sijne soon, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Cornelis Claess.

Toegevoegd: Mathijs Floren heeft gelooft geen actie etc op de bovengenoemde verkoop te behouden.

Fol. 69r

Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss met Adriaen Dirckss, sijne soon, ende hebben tot waerborch gestelt tbv Cornelis Claess.

Fol. 69v

Op huijden desen xvije februarij 1617 compareerden Cornelis Jacobss ende Adriaen Janss, sijne swager, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Baeijen Joostenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Heijlken Jans wed van Cornelis Jacobss is voldaan.

Fol. 70r

Eodem anno et die compareerden Baeijen Joosten ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is te betalen Adriaen Janss.

Fol. 70r

Eodem anno et die compareerden Gerit Adriaenss Bosser ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Melis Janss.

Fol. 70v

Eodem anno et die compareerden Dirck Corsten ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Gerit Adriaenss Bosser.

Fol. 71r

Copie

Dese sijn de kercken goederen toebehoorende de kercke tot Cappel alhier geinventariseert ende overgelevert aen joncker Johan de Raveschoete tijtelijck heer van Cappel ende Waspijck ende dat bij schout Joris Adriaenss de Roij ende hemraders Adriaen Aertss Doedijn, Gerit Anthoniss Smidt, Wouter Adriaenss Roothals, Peter Aertss Paep, oudt secr, Jan Toniss de Leeu, Adriaen Adriaenss de Jongen ende Corst Corstenss, mitsgaders Adriaen Dirckss van Clootwijck ende Joachim Aertss als kerckmrs ende Wouter Claes Heijnen ende Henrick Dirckss vander Maes als HGeestmrs met Jan Janss de Jongen ende Sebastiaen Peterss als borgemrs, actum desen xvje julij 1616.

Inden iersten eenen latijnschen bijbel

Item een kransken met eenen nuesdoeck met roode sijde doorstickt

Etc etc.

Dit alles op versoecke van Johan van Raveschoete op basis van sijne besegelde brieven van dato vijfthien hondert ende seven opten xe dach in september.

Fol. 71v

Op huijden desen xiije marty 1617 compareerden Sijmon Sijmonss, woonende tot Baerdwijck, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is te betalen Sebastiaen Peterss, woonende tot Cappel, ivm de coop van een schuijt ofte damlooper.

Abel Cornelis van Nispen, woonende tot Dordtrecht, staat borg.

Fol. 72v

Eodem anno et die compareerden Elisabeth van Houweninge mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, ende Melis ende Janneken van Houweninge, haer susteren, procuratie Den Hage 7-3-1617, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is ende gelooft te betalen Lijsken van Clootwijck wed Peter Toniss. Als onderpant geldt een hypotheek van hetzelfde bedrag tlv het versterf van Adriaen van Clootwijck, haere vaders ome.

Fol. 73r

Op huijden desen xve aprilis 1617 compareerden Jan Adriaenss Roch [ende sijne kijnderen], Tonis Claess x Dingen Jansdr, Joost de Coninck x Maeijken Jansdr mede namens Adriaen Janss, sijnen swager, procuratie Breda 12-4-1617, Rijck de Coninck x Neeltken Jansdr, Heijltken Jansdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Henrick Dirckss vander Maes.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss ende Gerit Willemss, kerckmrs, zijn voldaan van een rente.

Fol. 73v

Opten xxiiije aprilis 1617 compareerden Melis Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Huijbrecht Geldenss een stuck lant zoals gekocht van Joachim Jan Berthoutss.

Fol. 74r

Op huijden desen viije maij 1617 compareerden Sebastiaen Peterss Greeff als voocht vande weeskijnderen van Henrick Adriaenss Roch, Huijbrecht Dirckss vander Maes namens Adriaen Corneliss Roch ende Peter Mertenss x Geriken Coenraetsdr ende Jan Adriaenss Roch ende gaven over met eene verlije soo als recht is Jan Baeijenss

Toegevoegd: Sijken Cornelis x Huijbert Dirckss vander Maes is voldaan door Adriaen Corneliss Roch.

Anneken Henricx is mede namens Cuneelken, haere suster, voldaan, 20-10-1623.

Fol. 74v

Copie van apostelle opt regeste van stuck van verckens.

Er komt een boete op het los laten lopen van verckens, coeijen ofte andere beesten.

Fol. 75r

Op huijden desen xe maij anno 1617 soo hebben Mathijs Govertss ende Dielis Peterss x Heijlken Govertssdr haere deelinge aengebrocht.

Fol. 75r

Eodem anno et die compareerden Dielis Peterss x Heijlken Govertssdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Corst Adriaenss Mulder, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Mathijs Govertss namens Heijlken Goverts wed Dielis Peterss is voldaan. Zij krijgt ook geld van Adriaen Corsten, 1-7-1624.

Adriaen Corsten als vader ende voocht van zijn weeskijnt bij Jenneken Dielisdr za heeft bij de reeckeninge een bedrag ingebracht, 18-9-1635.

Fol. 76r

Op huijden desen xvje maij 1617 compareerden Wouter Claess, Cornelis Adriaen Smidt x Willemken Claesdr, zij sluiten een accoort met Dirck Willemss, haeren halve broeder van smoeders zijde, ivm het overlijden van hun moeder.

Fol. 76r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacob Dirckss ende heeft overgedragen soo recht is Lijsken van Clootwijck wed Peter Toniss een obligatie tlv Gerit Willemss Timmer ende Laureijs Wouterss.

Fol. 76v

Deelinge aengebrocht tusschen de weduwe ende kijnderen van Janneken Jan Toniss de Haen weduwe ende haere kijnderen

Inden je is Janneken der kijnderen moeder geloot ….

Item Anthonis Janss is geloot ….

Peter Geritss x Heijltken Jans is geloot ….

Lijnken Jans is geloot …..

Fol. 77v

Op huijden desen je junij anno 1616 compareerden Melis van Houwelinge ende Elsebeth Nicolaesdr van Houweninge mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, ende Janneken van Houweninge, haer suster, procuratie Den Hage 7-3-1617, ende heeft octoij verleent op het testament van Adriaen van Clootwijck, haere [oudt] ome, om het te kunnen beswaren ende gaff over met een verlije soo als recht is Elisabeth van Clootwijck wed Peter Toniss en aan Maeijken Thomas van Cramen

Fol. 78r

Eodem anno et die compareerden Elisabeth van Clootwijck wed Peter Toniss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss ende Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dirck van Clootwijck dr mede namens de twee naegelaten weeskijnderen van Peterken Dirck van Clootwijck dr ende mede voorTimotheo Wijckentoorn, Melis van Houweninge, Elisabeth van Houweninge, mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, Janneken van Houweninge, Henrick Gijsbertss van Houweninge, Corst Corsten nemans Adriaen Gijsbertss van Houweninge, procuratie Gorcum 26-5-1617, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Adriaenss ende Wouter Adriaenss, gebroeders. Alle verkopers als erffgenamen van Adriaen van Clootwijck.

In de kantlijn: Maeijken Thomas Cramen ende Corst Corsten namens Paulina Willemsdr, procuratie Gouda 3-6-19617, hebben oock octroij.

Jacob Peterss Rommen en Peter Geldenss, HGeestmrs 1637 en 1638 zijn voldaan door Adriaen Aertss Orlman ende Henrick Adriaenss Back, januarij 1638.

Betaald wordt via een wilkeur. Als ontvangers een aantal van de hierboven genoemde namens. Ook Poulijnken Stevens. Iken Jacobs huijsvrou van Adriaen Gijsbertss.

Fol. 79r

Eodem anno et die compareerden Antonis Adriaenss den Jongen, Jenneken Adriaensdr wed Adriaen Peterss, Peter Gerit Andriess x Anneken Adriaenss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss van Clootwijck ende mede namens hun moeder Aentken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Joostenss. Alle verkopers als erfgenamen van Mariken van Clootwijck.

Fol. 79v

Eodem anno et die compareerden Lijsken van Clootwijck wed Peter Toniss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss van Clootwijck ende Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dirck van Clootwijck dr mede namens de twee naegelaten weeskijnderen van Peterken Dirck van Clootwijck dr ende mede voorTimotheo Wijckentorn, Melis van Houweninge, Elisabeth van Houweninge, mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, Janneken van Houweninge, Henrick Gijsbertss van Houweninge, Corst Corsten namens Adriaen Gijsbertss van Houweninge, procuratie Gorcum 26-5-1617, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Gerit Andriess. Alle verkopers als erffgenamen van Adriaen van Clootwijck. Betaals wordt via een wilkeur.

Als ontvangers een aantal van de hierboven genoemde namens. Iken Jacobs huijsvrou van Adriaen Gijsbertss, Maeijken Thomas Cramen ende Corst Corsten namens kijnderen van Claes van Houweninge.

Fol. 80v

Op huijden desen xixe junij 1617 compareerden Jan Corneliss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss een huijsinge etc zoals gekocht van de wed van Peter Peterss Spoel ende haere kijnderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 81r

Eodem anno et die compareerden Jan Corneliss ende heeft overgedragen soo als recht is tbc Cornelis Janss de waerborch van de wed van Peter Peterss Spoel ende haere kijnderen.

Toegevoegd: Jan Janss, Adriaen Janss ende Willem Peterss, erffgenamen van Jan Corneliss, zijn voldaan, 7-6-1623.

Fol. 81v

Eodem anno et die compareerden Frans Jan Mathijss ende mede namens Mathijs Janss, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Corsten

Fol. 82r

Op huijden desen xiiije augustij 1617 compareerden Willem Adriaenss Smidt ende Anneken Adriaensdr, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Willem bij Tonisken Franss en de naekijnderen bij Anneken.

Jenneken Frans, haer luijden beste moeder.

Fol. 83r

Op huijden desen iiije september 1617 compareerden Abel Corneliss van Nispen, brouwer tot Dordrecht, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Quirijn Stoffelss.

Fol. 83v

Op huijden desen xiije september anno 1617 compareerden Godschalck Mathijss, G’Berge, namens Cornelis Peterss van Alenburch ende Sebastiaen Peterss van Alenburch, sijne neeffen, procuratie Breda 1-10-1616, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Gerit Franss, pastoor tot Bavel, een stuk lant aengekomen van Frans Dirckss, hun grootvader.

Fol. 84av

Op huijden desen xxiiije september anno 1617 compareerden Wouter Adriaenss Roothals x Maeijken Joris, sijne tegenwoordige huijsvrou. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Jan Jan Ruttens, neeff.

Fol. 84bv

Op huijden desen iije october anno 1617 compareerden Jan Janss Molegraeff ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is tot behoeff van Michiel Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Peterss van Heijst is voldaan, 2-12-1629.

Fol. 85r

Eodem anno et die compareerden Marcelis Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is ten behoeve van Wouter Peterss.

Fol. 85r

Op huijden desen xxije november anno 1617 compareerden Cornelis Jacobss ende heeft overgedragen soo als recht is ten behoeve van Jacob Lenaertss Appel een wilkeur als Baeijen Joosten tbv Cornelis Jacobss verleent heeft.

Toegevoegd: Heijlken wed Cornelis Jacobss is voldaan, na 1624.

Fol. 85v

Op huijden desen xxiije november anno 1617 compareerden Lambert Lambertss van Besoijen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is ten behoeve van Joost Peterss inde Vrijhoeve.

Fol. 86r

Op huijden desen xxiiije november anno 1617 compareerden Adriaen Jacob Dirckss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is ten behoeve van Cornelis Adriaenss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Anneken, huijsvrou van Adriaen Jacobss is voldaan.

Fol. 86v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Jacobss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Antonis Dirckss vander Maes een hof aengecomen van Jan Adriaenss Spoel? en zijn erffgenamen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 87r

Eodem anno et die compareerden Jacob Corneliss ende heeft sij selven als borghe gestelt voor Cornelis Jacobss, sijnen soon, tbv Antonis Dirckss.

Fol. 87r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Jacobss ende heeft overgedragen soo recht is tbv Jacob Lenaertss Appel een wilcoor van penningen als Antonis Dirckss vander Maes tbv Cornelis Jacobss verleent heeft.

Fol. 87r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacob Dirckss ter eenre ende Gijsbert Claess ter ander sijden ende hebben haer deelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 87v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacob Dirckss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Gerit Willemss Timmer ende Laureijs Wouterss.

Fol. 88r

Op huijden desen ije december anno 1617 compareerden Matheus Janss x Mariken Aertsdr, Claesken Claesdr, Huijbert Aertss mede namens Mariken Aertsdr, sijne suster, procuratie Briele 12-6-1616, , Aert Adriaenss mede namens Adriaen ende Herman Adriaenss, broeders, ende Gijsbertken ende Claesken Adriaensdr, susters, alle als erffgenamen van Anneken Staesdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Wouter Claess ende Henrick Dieckss vander Maes, HGeestmrs van Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 89r

Op huijden desen iiije december anno 1617 compareerden Adriaen Jan Aertss ende Merten Mertenss ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Henrick Adriaen Timmer.

Fol. 89r

Copie

Op conditie en coorwaerde hier nae beschreven soo heeft Henrick Adriaenss Timmer tegens ende van gerit Franss een stuk lant gekocht alwaer Peter Aertss, secr Cappel, inde helft geërft is, ende d’ander helft onbedeelt ende achtergelaten aende erffgenamen van Anneken Staesdr die huijsvrou van Peter Aertss voorss, 25-4-1615.

Fol. 89v

Op huijden desen ixe december anno 1617 compareerden Dirck Sebertss mede namens Lis de Roij, sijns huijsvrou moeder, ende mede namens Johannes van Isem?, procuratie Sprangh 18-11-1617, ende gaff over met een verlijesoo als recht is ten behoeve van Jan Antonis de Leeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 90r

Eodem anno et die compareerden Dirck Dirckss Melen ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Blees Willemss.

Fol. 90v

Eodem anno et die compareerden Marten Willemss x Borchsken Adriaens ende gaff over met eender verlije soo als recht is ten behoeve van Blees Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Toniss Spres mede namens Peter Janss Joncker is voldaan,14-3-1633

Fol. 90v los vel

Quitantie van Peter Janss Joncker, woonende inde Berckhaeg, onder den bedrijf van Sprang, is voldaan door Blees Willemss, 26-3-1635.

Fol. 91r

Erffdeelinge tusschen Henrick Adriaenss Timmer ter eenre ende Huijbrecht Dirckss vander Maes ter andere sijden, 20-10-1617.

Fol. 91v

Op huijden desen xve december anno 1617 compareerden Wouter Adriaen Roothals. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Maeijken Joris, sijne tegenwoordige huijsvrou, haar vader Joris de Roij, schout, de voorkijnderen bij Geriken Staesdr, Jan Jan Ruttenss, neeff.

Toegevoegd: Maeijken Jorisdr is voldaan door Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ende Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals.

Fol. 92v

Op huijden desen xve januarij anno 1618 compareerden Melis Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Wouter Claess ende Henrick Dirckss vander Maes als HGeestmrs van Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 93r

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Geldenss, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Jan Janss vanden Werck, woonende tot Waspijck.

Fol. 93v

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Dirckss, Lenaert Dirckss, Cornelis Adriaenss Zeeu namens Adriaen Dirckss, procuratie Waspijck 4-1-1617, Hilleken Dircx, Antonis Adriaenss Leur mede als voocht van sijn susters ende broeders, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Willem Dirckss, broeder.

Fol. 94r

Eodem anno et die compareerden Jan Mertenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Huijbrecht Dirckss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 94v

Op huijden desen xxviije januarij anno 1618 compareerden Peter Antoniss Paep x Lijnken Cornelisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Adriaen Janss Vos. Betaald wordt via een wilkeur tbv Peter ende Adriaen Janss Sprengers.

Toegevoegd: Op huiden desen xxvije december anno 1627 verklaart Peter Antoniss Paep mede namens de weeskijnderen van Lijnken Cornelisdr dat de wilkeur bijna betaald is. De weeskijnderen van Adriaen Janss Vos met Cornelis Janss Vos als voocht beloven de rest te betalen. In 1638 is Cornelis nog steeds voocht.

Fol 95v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Janss Roch ende Rijck de Coninck x Neelken Jansdr ende gaven over met een verlije soo als recht is Antonis Claess , haeren swager.

Fol. 95v

Eodem anno et die compareerden Joost de Coninck x Maeijken Jansdr, Heijlken Jansdr ende Antonis Claess x Dingen Jansdr ende gaven over met een verlije soo als recht is Joris Adriaenss de Roij, schout hun deel in een moerhoff, hen aengecomen van hun moeder / schoonmoeder.

Fol. 95v

Op huijden desen xije februarij anno 1618 compareerden Frans Laureijss x wed van Cornelis Janss Onckel en stelt tot een waerborch tbv de kijnderen van Wouter Adriaenss Roothals.

Fol. 96r

Eodem anno et die compareerden Peter Aertss Paep ende heeft tot een waerborch gestelt tbv Merten Mertenss.

Fol. 96r

Eodem anno et die compareerden Govert Gijsbertss x Neeltgen Corst Tonisdr, Antonis Janss, Dirck Reijnierss ende Tonis Toniss ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Huijbrecht Dirckss vander Maes.

Fol. 96v

Op huijden desen xiije februarij anno 1618 compareerden Michiel Jan Michielss, Govert Michielss, Claes Michielss ende Aentken Petersdr wed van Jan Michielss ende gaven over met een verlije soo als recht is Jan Willemss Potbacker. Dingen Jansdr wed Peter Aertss Ocker mag in het huijs blijven wonen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 97v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Peter Corsten ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden, desen xije februarij 1618.

Inden je is Peter Corsten geloot …

Item sijn sijne kijnderen: Sebastiaen, Corst, Jacob, Margriet, Huijpken x Jan Willemss, Anneken x Blees Willemss ende de andere vijff weeskijnderen: Maeijken, Antonis, Sijken, Willem ende Maeijken geloot …

Fol. 98v

Smaeldeelinge voor recht aengebrocht bijde kijnderen van Peter Corsten voorss opten xije februarij 1618.

Inden je sijn Blees Willemss x Anneken Petersdr ende Maeijken ende Sijken Petersdr geloot ….

Item is hier tegens Sebastiaen Peterss bedeelt ….

Item sijn hier tegens Willem ende Antonis Peterss ,weeskijnderen, bedeelt …..

Item sijn hier tegens Corst Peterss, Jacob Peterss, Maeijken Peterss, voordr?, ende Margriet Petersdr bedeelt …..

Fol. 99r

Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peterss, Jan Willemss x Huijpken Petersdr, Blees Willemss x Anneken Petersdr, int bijwesen van Peter Corsten, haeren vader, ende Dirck Dirckss Melen als toesiender, ende hebben aengenomen de drie onmondige weeskijnderen: Maeijken, Willem ende Thonis Peterss, suster ende broeders. De overige weeskijnderen zijn: Maeijken, Tonis, Sijken, Willem ende Maeijken jr.

In de kantlijn: Antonis Henrickss, Sebastiaen Peterss ende Peter Bernaertss mede vervangende Blees Willemss zijn voldaan.

Peter Bernaertss, Antonis Peterss ende Tonis Dirckss zijn voor hun houwelijcks goet voldaan, 31-10-1631.

Fol. 100r

Op huijden desen xxije februarij anno 1618 compareerden Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals ende Beatris Woutersdr, procuratie Cappel 19-1-1618, stelt tot een waerborch tbv Jan Laureijss Lantmeter.

Fol. 100v

Op huijden desen xxvije februarij anno 1618 compareerden Michiel Jan Michielss, woonende tot Cappel ende heeft rechtelijcke overgedragen soo recht is ten behoeve van Corstiaen Peterss, woonende tot Sprangh, het reterende deel van een wilkeur door Jan Willemss Potbacker verleent.

Toegevoegd: Jan Corstiaenss ende Joost Henrickss van wegen der gelijcke erffgenamen van Corstiaen Peterss voorss zijn voldaan door Jan Corstiaens als voocht van de weeskijnt van Jan Willemss Potbacker, 15-2-1629.

Fol. 101r

Op huijden desen xvije martij anno 1618 compareerden Cornelis Wellens alias Polletz, lauaniensis predicant ende dienaer des goddelijcks worts tot Cappel ter eenre ende Elisabeth Henricxdr, sijne huijsvrou, ter andere sijden. Zij maken hun testament.

Genoemd: Gertruijt Jacobs, voordochter van Elisabeth en Margriet Cornelis Polletz, hun beijden dochter.

Fol. 102r

Copie

Een verzoek aan de schouteth van Sprang, Henrick Antoniss, om een om van rechts wege een weete te doen aen Huijbert Joosten om een erffdeeling van huijs etc te doen plaastvinden, op verzoek van Willem Dirckss.

Toegevoegd: Dese weete is gedaen aen Huijbert Joosten Cool, gaff voor antwoort dat hij hem tgoet niet en moeidt in geender handen saecken, dat sij haeren wille daer mede mach doen ende datse niet meer aen hem en behoeven te schrijven dat sij dat mach deelen ofte vercoopen soo haeren goeden raet gedraecht, Sprangh, 26-3-1618.

Fol. 102v

Op huijden desen xxvje martij anno 1618 compareerden Huijbert Joosten x Govertken Henricx Leempoel dr, hoewel deselven Joost voorss van tgoet gerenuntieert heeft, ter eenre ende Willem Dirckss ter andere sijden. Sij hebben een deeling voor recht aengebrocht.

Fol. 103r

Op huijden desen xxvje aprilis 1618 compareerden Bertrum Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is ten behoeve van Cornelis Peterss. Betaals wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Maeijken Govertsde, huijsvrou van bertrum, is voldaan, 24-5-1622.

Fol. 103v

Op huijden desen xxvije aprilis anno 1618 compareerden Mr Willem Willemss, woonende to Gils, ende heeft aengenomen het onmondiche, genaemt Adriaen Corneliss, weeskijnt, soone van Cornelis Pauwelss van Roon???, pastoor geweest tot Cappel. Adriaen Dirckss is voocht geweest.

Fol. 104r

Op huijden desen xxe aprilis 1618 compareerden Elisabeth van Clootwijck ende stelt tot tot waerborch voor Adriaen Gijsbertss ende Henrick Gijsbertss, erfgenamen van Adriaen van Clootwijck tbv Peter Gerit Andriess, Wouter Adriaenss ende Michiel Adriaenss.

Fol. 104r

Op huijden desen xxje maij 1618 compareerden Peter Aertss Smidt ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gosen Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Tonisken wed van Peter Aertss Smit is voldaan, 22-5-1621. Henrick Peterss ende Corstiaen Aertss als voocht van de weeskijnderen van Peter Aertss Smit zijn voldaan van de penningen van 1621, 22-5-1622.

Fol. 105r

Copie

Wij Joris Adriaenss de Roij, richter tot Screvelduijn Cappel ende Nederveen, Adriaen Aertss Doedijn, Herit Toniss Smidt, Peter Aertss Paep, Jan Toniss de Leeu, Corst Corstiaenss ende Adriaen Adriaenss den Jongen als hemraders, Ghijsbert Claess ende Michiel janss, borgemeesters, Gerit Willemss Timmer ende Adriaen Adriaenss den Jongen, kerckmeesters, Wouter Claess ende Henrick Dirckss vander Maes, Hgeestmeesters, Adriaen Joachimss, Jan Anthoniss de Leeu, Cornelis Jan Claess, Jan Deniss de Haen, quartiermeesters, alle regeerders representeren het dorp ende gemeenten van Cappel, geloven ende nemen tot onse lasten alsulcke huijsinge als den gemeenten van Cappel tot behoeff vanden predicant.

(uijtgescheijden brandt, oirloghe ende innudatie van wateren waer door tselve verdestineet soude moghen worden), 14-2-1618

Fol. 105v

Op huijden desen xxiije maij 1618 compareerden Govert Henrickss ende heeft met consent ende ten overstaen van sijne kijnderen, soo van Dircxken Adriaens sijns wijffs za voorsoone genaemt Cornelis peterss als sijne voorkijnderen genamt Jacop Govertss ende Lijntken Govertsdr verweckt bij Lijnken jacops za als mede van henlieden beijder tsamen naekijnderen genaemt Adriaen Govertss, Adriaentken Govertsdr ende Jenneken Govertsdr verweckt bij Dircken Cornelis za voors. Hij verklaart dat alle kijnderen gelijk zijn.

Op 19-11-1621 vindt de erfdeling plaats.

Fol. 106ar

Op huijden desen xije junij 1618 compareerden Abel Corneliss van Nispen, woonde tot Dordrecht, ende gaff over met eener vrijer gifte soo recht is Anthonis Jan Cornelis, woonde inde Vrijhoeven. De goederen eerder gekocht van Hans van Eck, Drossaert van Poeijeroijen, x Maria van Nispen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 106br

Op huijden desen xxixe junij 1618 compareerden Antonis Jan Dirckss, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Mathijs Janss, woonende tot Cappel.

Toegevoegd: Mathijs Jan Mathijs is voldaan.

Fol. 106bv

Op huijden desen xe julij anno 1618 compareerden Thomas Pieterss vande Hovaet, woonende tot Dordtrecht, namens de vaders van t Hgeesthuijs ter Grootekercke, tsacramentsgasthuijs, leprosenhuijs ende van tHGeesthuijs ter Nieuwekercke, procuratie Dordrecht 2-7-1618, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken tot Sgravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 107r

Eodem anno et die compareerden Thomas Pieterss vande Hovaet, woonende tot Dordtrecht, namens de vaders van t Hgeesthuijs ter Grootekercke, tsacramentsgasthuijs, leprosenhuijs ende van tHGeesthuijs ter Nieuwekercke, procuratie Dordrecht 2-7-1618, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Aertss van Bergen ende Dirck Adriaenss Waelwijck. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 107v

Op huijden desen xxiije julij anno 1618 compareerden Adriaen Jacob Dirckss, woonende tot Roosendael ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is ten behoeve van Adriaen Janss Sprengers, woonende tot Sgravenmoer.

Toegevoegd: Peter Toniss Paep namens de weeskijnderen van Adriaen Janss Sprengers bij Lijnken Cornelis, van 1624 en 1625.

Fol. 107ar los vel

Jan Janssen, Adriaen Janssen ende Willem Peeterssen, die erffgenamen van Jan Corneliss, zijn voldaan door Cornelis Janssen tot Cappel.

Fol. 107av

Errfdeelinge tusschen de voorkijnderen ende tnaekijndt van Wouiter Adriaenss Roothals.

Op huijden desen xxiiije julij anno 1618 soo sijn Adriaen Wouterss Roothals ende Jan Dirckss x Beatris Woutersdr als voorkijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij geriken Staessendr ter eenre ende de voochden ende toesiender van tnaegebooren weeskijndt van voorss Wouter Adriaenss verweckt bij Maeijken Jorisdr ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 108r

Opten selven jaere ende daghe voorss compareerden maeijken Jorisdr als moeder van het onmondich weeskijndt geprocreert bij Wouter Adriaenss Roothals, haeren man za was, ende heeft t selve weeskijndt van Adriaen Wouterss Roothals ende Jan Dirckss aengenomen.

Fol. 108v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht bij Adriaen Wouterss Roothalss ter eenre ende Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ter andere sijden, 24-7-1618.

Fol. 109v

Op huijden desen je octobris 1618 compareerden Antonis Jan Dirckss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Henrickss Scheur. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 110r

Op huijden desen je octobris 1618 compareerden Jacob Joosten, woonende tot Besoijen, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Elken Adriaensdr, woonende tot Sprang.

Fol. 110v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Aertss Doedijn, Gerit Gijsbertss x Tonisken Adriaen Doedijns ende Peter Govertss x Dircxken Adriaen Doedijns ter eenre ende Adriaen Wouterss Roothalss ende Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ter andere sijden ende hebben hare erffdeekinge voor recht aengebrocht.

Fol. 111r

Eodem anno et die compareerden Jan Dirckss x Beatris Woutersdrende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Gijsbertss ende Peter Govertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 111v

Op huijden desen iiije octobris anno 1618 compareerden Antonis Jan Dirckss ende heeft overgedragen soo recht is ten behoeve van Jacob Adriaenss de Coot, woonende tot Sprang, een wilkeur zoals Lenaert Henrickss Scheur verleend heeft.

Fol. 111v

Adriaen Aertss Doedijn, Jan Toniss de Leeu ende Adriaen Romboutss, secr, hebben land van Henrick Adriaenss Timmer gemeten, 18-10-1618.

Fol. 112r

Waterbrieff

Op huijden desen iiije octobris 1618 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Antonis Janss, woonende inde Vrijhoeve, ivm de leverantie van een pleijtschip.

Fol. 112v

Op huijden desen vje octobris 1618 compareerden Abel Corneliss van Nispen, brouwer tot Dorcdrecht, mede namens Hans van eck, sijne swager, x Maria van Nispen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is ten behoeve van Henrick Dirckss ende Melis Janss.

Fol. 112v

Op huijden desen xije novembris anno 1618 compareerden Aert Aertss, woonende tot Besoijen, als erffgenaem van Henrick Peterss, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss de Jongen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 113r los vel

Quitantie van Aert Aertss Reijers??? tbv Adriaen Adriaenss de Jonghe, 22-2-1624.

Fol. 113v

Eodem anno et die compareerden Jan Antonis de Leeu ter eenre ende Jan Joosten ter andere sijden. Zijn sluiten een wegen ende stegen akkoord.

Fol. 114r

Op huijden desen xxviije novembris anno 1618 compareerden Aert Aertss x Aertken Henricxdr, Andries Dirckss de Bie x Mariken Henricxdr, Peter Henrickss als voocht van de weeskijnderen vvan Adriaen Bastiaenss Smidt en van Antonis Wouter Geritss verweckt bij Dingen Henricxdr, allen erffgenamen van Henrick Peterss, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss Deijphen???

Fol. 114r

Eodem anno et die compareerden Aert Aertss x Aertken Henricxdr, Andries Dirckss de Bie x Mariken Henricxdr, Peter Henrickss als voocht van de weeskijnderen vvan Adriaen Bastiaenss Smidt en van Antonis Wouter Geritss verweckt bij Dingen Henricxdr, allen erffgenamen van Henrick Peterss, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij, schouteth tot Cappel.

Fol. 114v

Erffdeelinge tusschen Aert Aertss x Maeijken Lenaertsdr ter eenre ende Joachim Lenaertss ter andere sijden, erffgenamen van Lenaert Corneliss, voor recht aengebrocht desen xje januarij anno 1619.

Fol. 116r

Op huijden desen xije januarij 1619 compareerden Adriaen Adriaenss de Roij ende heeft tot waerborch gestelt ivm het weeskijnt van Adriaen de Roij voorss bij Iken Dielisdr.

Fol. 116v

Op huijden desen xxe januarij 1619 compareerden Adriaen Adriaenss de Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Geldenss.

Fol. 117r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roij ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Jan Aertss ende Sebastiaen Peter Corsten.

Fol. 117r

Eodem anno et die compareerden Joost Adriaenss Vloot ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jorus Adriaenssde Roij, schout.

Fol. 117v

Eodem anno et die compareerden Joost Adriaenss Vloot ende heeft tot waerburch gestelt tbv Peter Adriaenss de Roij.

Fol. 117v

Op huijden desen xxe januarij 1619 compareerden Jan Dudijn Geritss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij, schouteth.

Fol. 118r

Op huijden desen iiije februarij 1619 compareerden Jacob Adriaenss de Coot, Antonis Adriaenss, Joost Adriaenss de Coot ende Antonis Janss praser x Tonisken Adrianesdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Stoffel Quirijns. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 118v

Op huijden desen vje februarij 1619 compareerden Adriaen Joachimss ende Sebastiaen Peterss als HGeestmrs tot cappel ende hebben overgegeven met eender verlije soo recht is ten behoeve van Huijbert Dirckss vander Maes ende Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 119r

Op huijden desen xiije februarij anno 1619 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Jacob Toniss.

Fol. 119r

Op huijden desen xviije februarij 1619 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirckss.

Fol. 119v

Eodem anno et die compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lijsken van Clootwijck wed Peter Toniss.

Fol. 120v

Op huijden desen xxiije martij 1619 compareerden Lauris Wouterss ter eenre ende Adriaen Adriaenss den Jonghen ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge [voor recht aengebrocht].

Fol. 120v

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roij ende Jacob Corneliss ter eenre ende Dircxken Peters wed van Joachim Adriaenss ter andere sijden ende hebben haere deelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 121r

Op huijden desen xxije martij 1619 compareerden Jacob Joosten ende Adriaen Lambrechtss van Waelwijck mede namens Gerit Janss van Turnout, sijnen swager, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Corneliss.

Fol. 121r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roij, Jacob Corneliss ende Dircxken Peters ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Jacobs Mulder.

Fol. 121v

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Erken Janss wed.

Fol. 121v

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Neeltken wed van Jan Peterss Vos.

Fol. 121v

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Geldenss.

Fol. 122r

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lauris Wouterss.

Fol. 122r

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss den Jongen.

Fol. 122v

Eodem anno et die compareerden Peter de Roij cum suis voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Henrickss.

Fol. 122v

Op huijden desen xxvije december 1619 compareerden Adriaen Adriaenss van Druenen ende heeft gemacht Aert Adriaenss, sijnen broeder.

Fol. 123r

Op huijden desen je aprilis 1619 compareerden Jan Mertenss ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Wouter Claess ende Henrick Dirckss vander Maes, HGeestmrs tot Cappel.

Toegevoegd: Peter Henrickss van Gorp heeft de penningen over hem genomen vanden coop van ’t geseet.

Fol. 123v

Op huijden desen xve aprilis 1619 compareerden Gosen Wouterss ende gaff over met eener verlije soo recht is Antonis Corsten. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jacob Gosenss vanwege Gosen Wouterss is voldaan, 1-7-1624.

Fol. 124r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roij, Jacob Corneliss ende Dircxken Peters ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss den Jongen.

Fol. 124r

Eodem anno et die compareerden comparanten voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Denis Janss Haen.

Fol. 124v

Eodem anno et die compareerden comparanten voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Corneliss Timmerman.

Fol. 124v

Op huijden desen xxixe aprilis anno 1619 compareerden Wouter Adriaenss Smidt ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Aertss Smidt. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Wouter is voldaan door Tonisken Gerits wed Peter Aertss Smidt, 1-6-1621

Fol. 125r

Opten vje maij 1619 soo hebben Peter Aertss Paep, oudt secretaris, ter eenre ende Henrick Adriaenss Timmer ter andere sijdenende haere erffdeeling voor recht aengebrocht.

Fol. 125v

Op huijden desen xxije maij anno 1619 compareerden Joris Adriaenss de Roij ter eenre ende Anneken Adriaenssdr wed Peter Gerit Andriess met haere kijnder: Gerit ende Adriaen Peterss, Merten Mertenss x Lijnken Petersdr ende Sebastiaen Henrickss x Geriken Petersdr, allen namens voor allen den anderen broeders ende susters ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 126r

Op huijden desen xxiiije junij 1619 compareerden Jan Janss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss den Jongen.

Fol. 126r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Geldenss, sijnen swager.

Fol. 126v

Eodem anno et die compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Lauriss.

Fol. 126v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel namens Cornelis Tielmanss Cuijper, procuratie 4-5-1619, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss Cock.

Fol. 127r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss Cock ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel.

Fol. 127r

Eodem anno et die compareerden Joost Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss Cuijper.

Fol. 127v

Op huijden desen viije julij anno 1619 compareerden Jan Janss Schueren, woonende tot Waelwijck, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Henrickss.

Fol. 127v

Op huijden desen ixe julij anno 1619 compareerden Peter Adriaenss de Roij, Jacob Corneliss ende Dircxken Peters ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Joachimss ende Sebastiaen peterss, HGeestmrs tot Cappel.

Fol. 128r

Eodem anno et die compareerden comparanten voorss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Geldenss.

Fol. 128v

Copie

Aert Aertss Molenaer x Mariken Lenaertsdr

Contra

Floris Janss Bleijcker ende Thonis Janss Schiptimmerman

Aert ende Mariken versoecken te mogen transporteren aen Huijbrecht Dircx Maes en nog aan Gerit Adriaenss Timmer op basis van hun houwelijkse voorwaerden.

De eedelen heeren Bailliu ende mannen vanden hove ende hooge vierschaere van Suijthollant hier op gesien de houwelijckse voorwaert hier vooren gementioneert ende gehoort Floris Janss Bleijcker ende Thonis Janss Schiptimmerman gaan akkoord met de gevraagde verkoop.

Fol. 129r

Op huijden desen xve october 1619 compareerden Aert Aertss Molenaer, woonende tot Dordrecht, x Mariken Lenaertsdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbert Dirckss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 130r

Eodem anno et die compareerden Aert Aertss voorss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Willemss Timmer.

Fol. 130v

Opten xvje october 1619 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende heeft hem selven borge gestelt tbv Aert Aertss Molenaer, woonende tot Dordrecht.

Fol. 130v

Opten xviije october 1619 compareerden Jan Jan Rutten namens Adriaen Wouterss Roothals, procuratie Cappel 29-1-1618, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Baeijen Joosten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 131r

Eodem anno et die compareerden Baeijen Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Sebastiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 131v

Op huijden desen xxixe october anno 1619 compareerden Jan Toniss Decker ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Jan Corsten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 132r

Op huijden desen xxve november anno 1619 compareerden Dirck Corstiaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 132v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jan Aertss mede namens Jan Janss, sijnen broeder, ter eenre ende Claes Jacobss x Anneken Dircxdr ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 133r

Eodem anno et die compareerden Claes Jacobss x Anneken Dircxdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirckss, sijnen swager.

Fol. 133r

Op huijden desen xje december 1619 compareerden Jan Dirckss x Beatris Woutersdr, Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals, procuratie Cappel 29-1-1618, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Adriaenss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 133v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Jan Claess mede namens Peter Herickss Back, Adriaen Heijligers, Gelden Willemss, Wouter Henrickss Back, Cornelis Henrickss Back mede namens Henrick Henrcikss Back ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij.

Fol. 134r

Op huijden desen xxiiije december anno 1619 compareerden Daniel Adriaenss Schiptimmerman ende gaff over met eender verlije soo recht is Frans Lauriss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 134v

Opten xxe januarij 1620 compareerden Jan Adriaen Claess mede namens Erken Adriaensdr, sijnen suster, Huijbert Aertss, mede namens Mariken Aertsdr, sijne suster, procuratie Briele 12-6-1616, Claesken Claesdr , Matheus Janss x Mariken Aertsdr, Tonis Michielss x Gijsbertken Adriaensdr, Herman Adriaenss ende Aert Adriaenss mede namens Adriaen Adriaenss, sijnen broeder, procuratie Cappel 27-12-1619, , alle als erffgenamen van Anneken Staess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Aertss Paep.

Fol. 135r

Op huijden desen xve februarij 1620 compareerden Jacob Willemss ende Corst Willemss tot Spranghe ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 135r

Eodem anno et die compareerden Peter Aertss Paep ende heeft tbv Joris Adriaenss de Roij, schouteth, tot waerburch gestelt.

Fol. 135v

Op huijden desen xvije februarij 1620 compareerden Claes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claess, sijnen soon. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Sebastiaen Peter Corsten x Janneken Claesdr ende Adriaen Jacopss Corp x Peterken Claesdr als erffgenamen van Claes Huijben zijn voldaan, 21-5-1626.

Fol. 136r

Opten xviije februarij anno 1620 compareerden Michiel Jan Claess ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Geldenss ende Huijbert Corneliss Timmerman.

Fol. 136r

Eodem anno et die compareerden Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck met Adriaen Dirckss van Clootwijck, oudtsten soon, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Neeltken Adriaens wed Jan Peterss Vos ende haer kijnderen.

Fol. 136v

Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken wed Adriaen Peterss ter eenre ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620.

Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot ….

Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr ….

Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos ….

Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt…

Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt ….

Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt …..

Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr tsamen bedeelt ……

Fol. 138r

Eodem anno et die compareerden Janneken de weduwe voorss ende heeft bekent, gewilt ende begeert dat alle haere kijnderen voorss ofte d’erffgenamen vandijen sullen erven ende deelen elcx even diep.

Fol. 138r

Eodem anno et die compareerden Michiel Jan Claess ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Geldenss ende Huijbert Corneliss Timmerman.

Fol. 138r

Op huijden desen xxiiije februarij 1620 compareerden Gijsbert Claess ter eenre ende Lauris Wouterss ende Gerit Willemss Timmer ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 138v

Op huijden desen iije martij 1620 compareerden Jan Mertenss ende bekende vanwegen Heijliger Janss, sijnen soon, geld ontfangen te hebben hen aengecomen ende aenbestorven van Sijmon Jan Thoniss, sijnen bestevader.

Fol. 139r

Copie

Ick Joris Adriaenss de Roij attestere bij mijnen eedt als dat Michiel Jan Michielss mij last heeft gegeven den xxe maij 1619. Heeft iemant wat te pretrenderen op het huijs etc dat Michiel aen Jan Willemss Potbacker heeft verkocht.

Fol. 139r

Copie

Attestere ick ondergeschreven als tot het publiceren vanden scholtis van Sprange geautoriseert. Heeft iemant wat te pretrenderen op het huijs etc dat Michiel aen Jan Willemss Potbacker heeft verkocht.

Fol. 139v

Op huijden desen xvje martij 1620 compareerden Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ende Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals, procuratie Cappel 29-1-1618,ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Claess.

Fol. 139v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Doedijnss, Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ende Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals, procuratie Cappel 29-1-1618, Peter Govertss x Dircxken Adriaensdr, gerwijn Pauwelss, Cornelis Adriaenss de Wit x Geriken Govert vanden Heuvelsdr, Antonis Herickss Vennincx ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss de Leeu.

Fol. 140v

Op huijden desen xje maij 1620 compareerden Henrick Adriaenss Oirleman, Joost Adriaenss Leenhouwer mede namens Adriaen Adriaenss, sijnen schoonsoon, ende alle sijnen andere weeskijnderen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corstiaen Willemss Glaviman, woonende in Besoijen.

Fol. 141r

Op huijden desen xiije maij 1620 compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen ende heeft hem selven borghe gestelttbv Corstiaen Peterss ivm de coop van hgoederen van Michiel Jan Michielss.

Fol. 141v

Op huijden desen xije junij 1620 compareerden Adriaen Janss Spant ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Dirckss vander Maes.

Fol. 142r

Op huijden desen xxije junij 1620 compareerden Corst Corsten ende Adriaen Dirckss van Clootwijck namens Cornelis Trandenius, conrector inde latijnse schole te Gouda ende Cornelis Janss Clacke, poorter Gouda als voochden van Paulina Willems dochter wijlen Mr Willem Trandenius, procuratie Gouda 4-6-1617, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lijsbeth van Clootwijck wed Peter Toniss.

Fol. 142v

Eodem anno et die compareerden Peter Peterss ende Claes Peterss Spoel ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gijsbert Claess, hun oom.

Fol. 142v

Eodem anno et die compareerden Ambrosius Thomass ende gaff over met eender verlije soo recht is Adriaen Quirijnss.

Toegevoegd: Opten vije junij 1623 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes als voocht van de weeskijnderen van Ambrosius Thomass ende Maij Dircxdr, in presentie van Dirck Ambrosius ende bekent dat Adriaen alles betaald heeft.

Fol. 143r

Opten vje julij 1620 compareerden Joost Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Willemss Maes.

Fol. 143v

Op huijden desen xxje september 1620 compareerden Stijnken Laureijsdr wed Peter Peterss Spoel inr bijwesen van Peter Laureijs, haeren broeder, ende Jan Peterss, haeren toecomende bruijdegom, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is tbv haere kijnderen.

Fol. 144r

Opten xxiije september anno 1620 compareerden Adriaen Gijsbrechtss van Houweninge ende gaff over met eender verlije, op basis van een octroij, soo recht is Elisabeth van Clootwijck, sijne moije.

Fol. 144v

Opten xxe october anno 1620 compareerden Jacob Peterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Peterss, sijnen broeder.

In de kantlijn: Sebastiaen Peterss bekende vande erffgenamen van Corst Peterss tbv Jacob Peterss voldaan te zijn, 1-6-1626.

Fol. 145r

Opten xxxe october anno 1620 compareerden Adriaen Henrickss Timmer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te sijn Jan Penne, schipper tot Antwerpen, ivm de coop van een pleijtschip. Borghe zijn Sebastiaen Peterss de Greeff, Aert Toniss Spijcker, Antonis Adriaenss ende Henrick Adriaenss Timmer.

Fol. 146r los vel

Thonis Gheldens bekent voldaan te zijn van de penningen van t geseet waar Cornelis Ghielen op woont, 15-4-1640???

Fol. 146r

Opten ixe november anno 1620 compareerden Corstiaen Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Henrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 146v

Opten xiije november anno 1620 compareerden Dirck Adriaenss Lange, woonende tot Sprang ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peterss, schout inde Zuijdewijn. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 148r

Opten xxiije november anno 1620 compareerden Cornelis Adriaenss Smit ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Willemss ende Wouter Willemss Maes.

Fol. 148r

Eodem anno et die compareerden Gerit Willemss ter eenre ende Wouter Willemss Maes ter andere sijde ende hebben haer erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 148v

Opten ije januarij 1621 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende Neelken Cornelisdr, huijsvrou van ende namens Henrick Adriaenss Timmer, procuratie Cappel 22-12-1620, ende gaven over met een verlije soo recht is Gijsbert Adriaenss Vreijss. Betaald wordt via een wilkeur tbv Joachim Lenaertss.

Fol. 149r

Opten ve januarij 1621 compareerden Aert Aertss Molenaer x maijken lenaertsdr, woonende tot Dordrecht ende transporteert tbv Joachim Lenaertss, sijnen swager, een wilkeur tlv Huijbert Dirckss vander Maes.

Fol. 149v

Eodem anno et die compareerden Joachim Lenaertss ende heeft gelooft ende verwilcoort te betaelen Aert Aertss Molenaer, in presentie van Floris Wijten als voocht.

Fol. 149v

Opten vije januarij 1621 compareerden Gijsbert Claess ende heeft over gegeven met een verlije soo recht is Merten Mertenss.

In de kantlijn: foto onscherp

 

Fol. 150v

Opten xxiiije januarij 1621 compareerden Adriaen Doedijn Aertss, Peter Govertss, Jan Dirckss van Nederveen x Beatris Woutersdr, Jan Jan Ruttenss namens Adriaen Wouterss Roothals, procuratie Cappel 29-1-1618,, Floot Wijten namens Joachjim Lenaertss, procuratie Cappel, en namens Aert Aertss Molenaer x maeijken lenaertsdr, procuratie Dordrecht 21-1-1621, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Henrickss Vennincx.

Fol. 151r

Opten je februarij 1621 compareerden Adriaen Quirijnss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Corneliss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 151v

Op huijden desen xviije februarij anno 1621 compareerden Jacob Henrickss van besoijen ende Henrick Stoffels van Sprang ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Janss inde Vrijhoeve.

Fol. 152r

Opten xxviije februarij anno 1621 compareerden Adriaen Gijsbertss Hamel als vader ende Wilbert Philipss, borgemr tot ??? als voocht ende toesiender van Gijsbrecht Adriaenss Hamel ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Peterss.

Fol. 152v

Opten xxxje marty 1621 compareerden Gijsbertken Jacobs wed van Jacob Goijertss mede namens Adriaen jacobss, Jan Franss x Anneken??? Jacobs, Eltken Jacobsdr, Peter Lauriss ende Adriaentken Jacobsdr ende haere kijnderen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Tonis Meuss.

Fol. 153r

Op huijden desen ije aprilis anno 1621 compareerden Peter Peterss Spoel de jonckste van de weeskijnderen van Peter Peterss Speol verweckt bij Adriaentken Claesdr ende heeft voor recht Gijsbert Claess, sijnen oom, van sijne adminstratie als voochdije ontsalagen.

Fol. 153r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lauris Wouterss.

Fol. 153v

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss Greijn ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Melis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 154r

Op huijden desen ve maij 1621 compareerden Jan Adriaenss van Gils, schipper woonende tot Waspijck, ende heft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te sijn Gerit Jacobss, schiptimmerman ende borger van Bergen opte Zoom, ivm de coop van een stevenschuijt.

Huijbert Dirckss vander Maes staet borg.

Fol. 155r

Opten xxiiije maij anno 1621 compareerden Joost Aeretss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Geldens ende Melis Janss.

Fol. 155r

Eodem anno et die compareerden Joost Aertss ter eenre ende Huijbrecht Geldenss ende Melis Janss ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 155v

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Geldenss ter eenre ende Melis Janss ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 155v

Eodem anno et die compareerden Jan Mertenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen henrickss Timmer.

Fol. 156r

Opten ije junij anno 1621 compareerden Mechel Jans wed Jan Wouter Lochten, Wouter Janss, Jan Michielss x Jenneken Jans ende mede namens Adriaen janss, sijnen swager, procuratie Heusden 22-5-1621, ende gaven over met eender verlije soo recht is Aert Gijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Wouter Janss Lochten en Jan Michielss zijn voldaen door de erffgenamen van Aert Gijsbertss, 13-6-1628.

Rombout Toniss Leempoel is erffgenaem.

Fol. 157r

Scheijdinge ende erffdeelinge gedaen tusschen Tuenken Henricxdr wed Wouter Lauriss met Henrcik Adriaenss, haere soon ende Cornelis Adriaess Cuer, haeren swager ende Jan Toniss Cuijper ter eenre ende de kijnderen van Wouter Lauriss ter andere sijden voor recht aengebrocht desen xe julij anno 1621.

Toegevoegd: Lauris Wouterss mede als voocht vande kijnderen achtergelaten bij Stijnken Woutersdr met Antonis Janss, de kijnderen vader, Sebastiaen Peterss, Henrick Lambrechtss, Jan Corneliss ende Peter Corneliss, allen erffgenamen van Wouter Lauriss zijn voldaan, 20-11-1621.

Fol. 158r

Smaldeelinge gedaen bij de erffgenamen van Wouter Lauriss voor recht aengebrocht desen iije augustij anno 1621.

Inden iersten is Lauris Wouterss geloot ….

Item Sebastiaen Peterss is geloot ….

Item sijn hier tegens geloot ende beerffdeelt de kijnderen van Antonis Janss verweckt bij Stijnken Woutersdr.

Item sijn hier tegens geloot ende beerffdeelt Jan Corneliss, Peter Corneliss x Willemken Cornelisdr, Henrick Lambrechtss x Anneken Cornelisdr, Wouter Peterss x Mariken Cornelisdr.

Fol. 159r

Ander smaldeelinge gedaen bij Jan Corneliss, Peter Corneliss, Wouter Peterss ende k Lambrechtss voor recht overgebrocht desen iije augustij anno 1621.

Fol. 159v

Opten ve augustij anno 1621 compareerden Daniel Adriaenss Schiptimmerman ende heeft machtich gemaeckt Maeijken Huijbertss, sijn huijsvrou omme tbv Lijsken wed Jacob Toniss om een stuk grond over te dragen of ten onderpant te stellen.

Fol. 159v

Eodem anno et die compareerden Maeijken Huijbertss namens Daniel Adriaenss, haeren man, procuratie Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te sijn Lijsken wed Jacob Toniss.

Toegevoegd: Gelden Jacobss van Campen, van wegen de gelijcke erffgenamen van Maeijken Huijbertss, huijsvrou van Daniel Adriaenss Timmerman, voldaan te zijn, 11-9-1635.

Fol. 160r

Op huijden desen xvje october anno 1621 compareerden Henrick Lambertss de Hooch, Peter Corneliss, Wouter Peterss ende Jan Corneliss, wesende swagers ende hebben van Jan Mertenss, hun stieffvader, voor recht aengenomen Tonisken Peters de Greeff, hun moeder, huijsvrou van Jan Mertenss voorss.

Fol. 161r

Op huijden desen ve november anno 1621 compareerden Peter Aertss Paep ende Mechel Jans, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: Hansken wednr Lijn Mertens, Jan Aertss, halve broeder, 2 kijnderen van Mechel: Antonis Aertss ende Maeijken Aerts, Jan Peterss, halve susters soone, Corst Adriaenss, neeff testateur, Janneken Wevers, Adriaen de Mulder tot Sprang met susters ende broeders, kijnderen van Jan Jacobss tot Vlissingen, Henrick Aertss, halve broeder, de erffgenamen van Jacob Wouter Hermans, Jan Wouterss, Juet Wouters ende Cornelis Wouterss.

Toegevoegd: Peter Adriaenss de Roij x Mechel Jans is voldaan door Gerit Franss, Jan Aertss ende Jan Peterss, 20-5-1624.

Adriaen Corsten, soone van Corst Adriaenss mede namens Antonis Corsten, broeder, is voldaan in presentie van Jan Peterss Cock, 24-3-1654.

Fol. 162b

Eodem anno et die compareerden Mechel Jans, huijsvrou van Peter Aertss Paep ende heeft haer testament gemaeckt.

Genoemd: Antonis Aertss ende Maeijken Aerts, haer jonckste kijnderen

Fol. 162cr, los vel

Gosen Wouterss is voldaan door Jan Janssen Vinck, 2-5-1627.

Fol. 162cr

Op huijden desen xviije november anno 1621 compareerden Heijlken wed Lauris Toniss ende gaff over met eender verlije soo recht is Frans Lauriss, haeren soon.

Fol. 162cr

Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij.

Fol. 162cv

Eodem anno et die compareerden Melis Meliss ende Aert Adriaenss Glaviman ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Adriaenss den Jongen.

Fol. 162cv

Eodem anno et die compareerden Antonis Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender verlije soo recht is Wouter Adriaen Toniss ende Jan Joosten

Fol. 163r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Joosten qu ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Melis Meliss.

Toegevoegd: Aert Adriaenss Glaviman ende Gelden Willemss zijn voldaan, 1-3-1626.

Antonij van Clootwijck x Maeijken Willems wed van Aert Adriaenss Glaviman is voldaan door Geemen Franss, 4-11-1641.

Fol. 163r los vel

Antonij van Clootwijck is voldaan door Geemen Franss, 4-11-1641.

Fol. 163v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht bij Govert Henrickss ter eenre ende sijne kijnderen genaemt: jacob Govertss, Cornelis peterss mede anemns Jenneken Govertsdr, Lijnken Govertsdr ende Govert Henrickss voorss namens Adriaen Govertss ende Adriaenken Gocertsdr ter andere sijden, desen xixe november anno 1621 waer mede alsuclken contracte als sij lieden met maelcanderen in date den xxiije maij anno 1618 gemaeckt hebben, sij sijn doot ende te niet doen uut: gescheijden dat de voorss kijnderen sullen ende blijven een kijnderen gelijck inden contracte verhaelt is.

Fol. 164v

Op huijden desen xxve november anno 1621 compareerden Henrick Lambrechtss de Hooch, Peter Corneliss, Wouter Peterss ende Jan Corneliss ende gaven over met eender verlije soo recht is Jan Mertenss, hun oom. Betaald wordt via een wilkeur. Cornelis Jan Claess staat borg.

Toegevoegd: Jan Corneliss, Peter Corneliss, Wouter Peterss ende Poulus Crijnen zijn voldaan door Cornelis Jan Claess, 1622.

Wouter ende Jan Corneliss voorss Emmeken ende Willemken zijn voldaan, januarij 1626, Huijbert Bruesten, Jan Corneliss, Emmeken Cornelisdr ende de huijsvrou van Wouter den Grooten zijn voldaan, 23-11-1626.

Fol. 164v los vel

Jan Corneliss ende Peter Corneliss ende Poulus Crijnen ende Wouter Peterss als erffgenamen van ??? Greven zijn voldaan door Cornelis Jan Claess van de penningen die Jan Mertens verwilcoort had en waarvoor Cornelis Jan Claes borg was, 11-1622.

Fol. 165r

Eodem anno et die compareerden Jan Mertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Transporteert de wilkeur aan Huijbert Dirckss vander Maes, 20-2-1623

Adriaen Romboutss ende Peter Toniss vander Maes cum suis, erffgenamen van Huijbert Dirckss voorss zijn voldaan door Bertam Joosten vanwege Peter Henrickss, 16-12-1629.

Fol. 165v

Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Toniss ende Maeijken Tonisdr ende hebben hen lieden der goeder voochdij bedanckt van Lauris Wouterss, hen lieden voocht over het besterff van Wouter Lauriss, hen lieden bestervader.

Fol. 165v

Op huijden desen xiiije december anno 1621 compareerden Cornelis Adriaenss Zeeu ende gaff over met eender verlije soo recht is Wouter Henrickss Back.

Fol. 166r

Eodem anno et die compareerden Wouter Henrickss Back ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Heijligerss, sijnen swager, zijn deel in het geseedt gecomen van Henrick Henrickss Back.

Fol. 166r

Eodem anno et die compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende Dirck Peterss x Dingen Adriaensdr ende gaven over met eender verlije soo recht is Willem Wouterss.

Fol. 166v

Eodem anno et die compareerden Willem Wouterss ende gaff over met eender verlije soo recht is Henrick Peterss Buerman.

Fol. 166v

Opten xije januarij anno 1622 compareerden Peter Adriaenss de Roij ende gaff over met eender verlije soo recht is Peter Henrickss Buerman

Fol. 167r

Opten xvje januarij anno 1622 compareerden Adriaen Dirckss van Best ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Denijs Janss de Haen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 167v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Dirckss van Best ende heeft uut dese wilcoor hier boven bij Denijs Janss de Haen verleden getransporteert tbv Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeve.

Fol. 168r

Opten xiiije januarij anno 1622 compareerden Dirck Willemss van Best ter eende ende Adriaen Dirckss, sijnen soon ter andere sijden ende hebben haerlieder erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 168v

Op huijden desen lesten januarij anno 1622 compareerden Gijsbert Claess, Dirck Dirckss ende Gijsbert Claess als voochden voor Cuneelken Petersdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Jan Claess.

Fol. 168v

Eodem anno et die compareerden Willem Henrickss Mouthaen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lauris Geritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gerit Henrickss ende Jan Janss Mouthaen zijn voldaen, 25-10-1626.

Fol. 169v

Eodem anno et die compareerden Aert Gosenss, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Adriaen Doedijnss ende Adriaen Adriaenss den Jongen, HGeestmrs tot Cappel.

Fol. 170r

Opten xixe februarij anno 1622 compareerden Dirck Peterss ende heeft voor recht aengenomen van Huijch Adriaenss als voocht , geassisteert met Joachim Joosten ende Jan Adriaen Geritss, het onmondich weeskijnt dat hij comparant verweckt heeft bij Dingen Adriaens, sijne huijsvrou za was.

Fol. 170v

Eodem anno et die compareerden Huijch Adriaenss ende Joachim Joosten als voochden der weeskijnderen achtergelaten bij Dingen Adriaenss za verweckt Bij Peter Zegerss ter eenre ende Dirck Peterss Trip ende voor het naekijnt dat hij alhier aen d’ander sijde aengenomen heeft ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 170v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht bij Aertken Gijben wed Henrick Frederickss ter eenre ende haere kijnderen ter andere sijden, desen xxixe februarij anno 1622.

Inden iersten is de weduwe bedeel ….

Item is hier tegens geloodt Dielis Corsten x Margriet Henricxdr ….

Item is hier tegens bedeelt Cornelis Jacobss, soone achtergelaten bij Neeltken Henricxdr …

Fol. 171v

Eodem anno et die compareerden Aertken Gijben wed Henrick Frederickss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jacobss, haer ???soone [= kleinzoon]. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Margriet Henricxdr is voldaan, 8-7-1624.

Antonis Govertss ende Huijbert Corneliss namens de weeskijnderen van Margriet Henricxdr zijn voldaan, 14-4-1626.

Geman Franss ende Lauris Wouterss namens de weeskijnderen van Dieliss Corsten zijn voldaan, 27-12-1626.

Govert Gijsbertss, Sebastiaen de Roij en Cornelis Corsten ontvangen ook nog geld

In de kantlijn: Johan Wagemans, woonende Sgravenhage, x Erken Dielis mede namens Jenneken Dielis zijn voldaan door Cornelis Jacobss, 17-1-1651.

Fol. 172v

Op huijden desen xxvje martij anno 1622 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouteth tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Dirckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Joost Dircks betaalt volgens de coopcedulle berustende bij de wed van Joris de Roij, 18-12-1625.

Sebastiaen Peterss Boer is voldaan

Wouter de Roij Joriss, Aert de Roij ende Maeijken Jorisdr zijn voldaan, 16-12-1630.

Iken Joris de Roij is voldaan.

Fol. 173v

Op huijden desen xxvje martij anno 1622 compareerden Adriaen Adriaenss de Roij ende Erken Tonisdr de Wilden, sijnen huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: hun beijder kijnderen, het voorkijnt van Adriaen bij Iken Dielisdr.

Fol. 174v

Op huijden desen xxixe martij anno 1622 compareerden Jan Matheuss, Huijbrecht Dirckss vander Maes ende Antonis Adriaenss de Leeu, alle woonende tot Cappel, ende hebben hen selven ter regnifitien van Jan Adriaen van Gils, woonende tot Waspijck, geconstitueert als contebroghe tbv Adriaen Peterss Schiptimmerman, Jan Caerlss Bondt ende Antonis Janss Timmerman, woonende binnen Dordrecht, als borgen voor het geld dat Jan Adriaenss van Gils noch schuldig is aan Jan Cornelis Verbeeck ivm de coop van een Torffpontschip.

Fol. 175r

Op huijden desen xxxje martij anno 1622 compareerden Peter Adriaenss de Roij ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonis Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 175r los vel

Peeter Janssen Kluijter is voldaan door Jacob Peeterss Rommen ivm een wilkeur staende op de weeskijnderen van Gerit Peeterssen za ende dan weder ommen staende op Jacob Peeterssen Rommen, 5-1634.

Fol. 175r los vel

Verzoek aan Art Cornelis om geld te betalen door ??? Claes van Radrloe???

Fol. 175v

Eodem anno et die compareerden Joachim Joosten ende Huijch Adriaenss als voochden vande weeskijnderen achtergelaten bij Peter Zegerss verweckt bij Dingen Adriaenss, sijne huijsvrou, in presentie van Jan Adriaenss ende Zeger Peterss ter eenre ende Dirck Peterss int bijwesen van Peter Claess, sijnen vader, ter andere sijden ende sijn veraccordeert.

Fol. 176r

Eodem anno et die compareerden Lenaert Henrickss Scheur ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Janss.

Toegevoegd: Henrick Lenaertss Scheur bekende mede namens de erffgenamen van Lenaert Henrickss Scheur voldaan te zijn, 29-11-1629.

Fol 176r

Op huijden desen xxve aprilis anno 1622 compareerden Peter Adriaenss de Roij ende gaff over met eender vrijer giftesoo recht is Henrick Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Opten xxvije aprilis anno 1628 compareerden Peter Adriaenss de Roij ende bekende te renuncieren van alsulcken wooninge tbv het onmondich weeskijnt van Henrick Wouterss za.

Henrick Adriaenss Timmer namens de erffgenamen van Adriaen Louriss van Sprange alias Commeceris, Cornelis geritss, Dielis AertssS??? Quirijnen ende Maeijken wed Peter Jacobss, allen mede namens Tonis Janss de Leeu ende Jan Michielss x Mechel Cornelis wed Peter Peterss Vos, allen ergenamen van Peter Peterss Vos als erffgenamen van Hilleken Wouters, de huijsvrou van Peter Adriaenss de Roij, zijn voldaan van de wilcoor, 6-2-1628

Peter Adriaenss de Rij is voldaan door Adriaen Wouterss als voocht van het weeskijnt van Henrick Wouterss, 27-5-1631

Sebastiaen de Roij is voldaan, 12-1632.

Fol. 177r

Op huijden desen ije maij anno 1622 compareerden Thomas Stoffelss x Neelken Jansdr mede namens Antonis Adriaenss x Janneken Jansdr, procuratie Breda 2-2-1622, Cornelis Vass x Heijlken Jansdr, Peter Laureijss als oudtoom ende voocht van de vier onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Maeijken Jan Laureijsdr ende gaven over met eender verlije soo recht is Gerit Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peter Laureijss Conincx ende Thomas Stoffelen Cluijter mede namens Cornelis Vassen zijn voldaan, 27-8-1624.

Claes Stoffels als voocht over de weeskijnderen van Thomas Stoffelen ende Willem Willemss Cuijper als voocht over het weeskijnt van Jan Janssen Lochten ende Heijlken Jansdr zijn voldaan door Jacob Peterss vanwege de kijnderen van Gerit Peterss, 1-5-1628.

Later worden zijn zij door Andries Peterss voldaan. Dan deelt ook Peter Janss Cluijter.

Roelant Claes Beij x Jenneken Thomas Cluijter is voldaan, 2-5-1635

Fol. 178r

Eodem anno et die compareerden Frans Willemss, Huijbrecht Willemss, Willem Adriaenss Smit namens Pauwels Trommel x Adriaentken Willemss, procuratie G’berg 12-6-1621, ende gaven over met eender verlije soo recht is Adriaen Geldenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Michiel Jan Claess ende Adriaen Corneliss Smidt zijn voldaan tbv de erffgenamen ende weeskijnderen van Huijbert ende Frans Willemss Snijder, 21-5-1625.

Fol. 178v

Eodem anno et die compareerden compareerden Frans Willemss, Huijbrecht Willemss, Willem Adriaenss Smit namens Pauwels Trommel x Adriaentken Willemss, procuratie G’berg 12-6-1621, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 179r

Op huijden desen iiije junij anno 1622 compareerden Antonis Adriaenss den Jongen, Henrick Franss, Antonis Adriaen Sebastiaenss mede namens Sebastiaen Adriaenss, sijnen broeder ende Jenneken Adriaenss, sijnen suster, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Geldenss.

Fol. 179r

Eodem anno et die compareerden Antonis Adriaenss den Jongen, Henrick Franss, Antonis Adriaen Sebastiaenss mede namens Sebastiaen Adriaenss, sijnen broeder ende Jenneken Adriaenss, sijnen suster, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Corstenss.

Fol. 179v

Op huijden desen xvje junij anno 1622 compareerden Jan Dirckss van Nederveen ende heeft tbv Antonis van Andel, schout tot Besoijen, tot waerborch gestelt.

Fol. 180r

Op huijden desen xxe junij anno 1622 compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen ende Lijsken Geldensdr, sijn wettige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 180v

Op huijden desen xxviije junij anno 1622 compareerden Antonis Wouterss, woonende tot Besoijen, ende Aert Willemss, woonende tot Meuwen, mede namens Willem Aertss, sijnen vader, ende gaven over met eender gifte soo recht is Peter Adriaenss Cuijper ende Aert Peterss ende Gijsbert Peterss, sijnen kijnderen, een stuck land aengecomen door overlijden van Corstiaen Corstiaenss.

Fol. 181r

Opten viije julij anno 1622 compareerden Anneken wed Adriaen Jacobss mede namens haer kijnderen, procuratie Vrijheijt van Rosendael, 14-6-1622, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Deniss de Haen.

Fol. 181v

Op huijden desen xxe augustij anno 1622 compareerden Jan Jan Meuss, woonende tot Sprange, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Corstiaenss Smit.

Fol. 181v

Eodem anno et die compareerden Henrick Corsten voorss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Jan Claess.

Fol. 182r

Opten vije october anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr wed Merten Peterss. Zij maakt haar testament.

Fol. 182v

Eodem anno et die compareerden Henrick Henrickss vander Maes ende Dircxken Joachimsdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 183r

Opten xvije october anno 1622 compareerden Frans Lauriss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peter Ockerss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Frans is voldaan door Adriaen Peterss Mulder, 10-1-1627.

Fol. 183v

Opten ixe november 1622 compareerden Adriaen Aertss Doedijn ende Maeijken Gijsbrechtss, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 184v

Opten iiije november 1622 compareerden Aertken wed Henrick Frederickss. Zij maakt haar testamenr.

Genoemd: Gielis Corstenss, Cornelis Jacobss, haer dochters soone.

Fol. 185r

Opten ixe november 1622 compareerden Aenken ende Geriken Lambrechtsdr. Zij maken hun testament.

Genoemd: Lambrecht Ewitss, hun vader, Aenken Corsten, halve suster, , Antonis Corstenza kijnderen, halve broeder.

Fol. 186r

Opten xxve november 1622 compareerden Jan Mertenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Frans Franss Vermeer. Betaald wordt via een wilkeur.

Opten xve november 1623 heeft Jan Mertens een deel van de wilkeur getransporteert aan Cornelis Janss, sijnen borg.

Fol. 186r los vel

Jan Mertens bekent voldaan te zijn door Frans Vermeer ende dat tbv Cornelis Frans, sijne borch, 15-11-1623.

Fol. 186v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij de erffgenamen van Marie Henricx za vande goederen hier na gespecificeert, desen xxixe november 1622.

Inden iersten is Geriken Peters wed Sebastiaen Henrickss geloot ….

Item Adriaen Willemss x Maeijken Henricx is geloot ….

Item is Peter Henrickss bedeelt ……

Item sijn hier tegens bedeelt de weeskijnderen van Sebastiaen Henrickss …

Fol. 187v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Cornelis Adriaenss Smit ter eenre ende de weduwe ende kijnderen van Wouter Claess ter andere sijden vande goederen hier na gespecificeert achtergelaten bij Claes Henrickss ende sijn huijsvrou, den xxe october anno 1620

Inden iersten is Cornelis Adriaenss Smit x Willemken Claesdr bedeelt ……

Item sijn hier tegens bedeelt Maeij Denijsdr wed Wouter Claess met haere kijnderen ….

Fol. 188v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Dingentken Michielsdr wed Denijs Wouterss, geassisteert met Gerit Janss, haeren bestevader, ter eenre ende de weduwe ende kijnderen van Wouter Claess geassisteert met merten Janss, haeren oome, ter andere sijden, desen xxviije december anno 1622.

Inden je is Dingentken Michielss, weduwe voorss, bedeelt ….

Item hiertegens is de weduwe ende kijnderen van Wouter Claess bedeelt …..

Fol. 189r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Lambrecht Ewitss ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van Engel Jacobss, sijne huijsvrou za was, ter andere sijden van alllen de goederen soo haeff als erff geen uutgesondert overgebleven naer het oiverlijden van Engel Jacobs voorss desen xe december anno 1622.

Inden je is Lambrecht Ewitss met sijne twee dochteren verweckt bij Engel Jacobs bedeelt ….

Item sijn hier tegens bedeelt Berthout Sebastiaenss, Adriaen Jacobss als voocht ende Govert Dirckss als toesiender vande weeskijnderen van Antonis Corsten za ….

Fol. 189v

Opten xxije october anno 1622 compareerden Mechel Cornelisdr huijsvrou van Gijsbert Claess. Zij maakt haar testament.

Genoemd: haar kijnderen, de soon van Baeijen Joosten: Dirck Baijenss (gebreeckelijck)

Fol. 190r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Berthout Sebastiaenss x Aentken Corstendr ter eende ende Adriaen Jacobss als voocht ende Govert Dirckss als toesiender vande weeskijnderen van Antonis Corsten za ter andere sijden van eenen mergen ackerlants, hier voor inde gel: deeling gementioneert, desen xe december anno 1622.

Fol. 190r

Opten xxje januarij anno 1623 compareerden Berthout Sebastiaenss x Aentken Corstendr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Michielss.

Fol. 190v

Op huijden desen xxiiije november 1622 compareerden maeij Denisdr wed Wouter Claess. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Denis en Henrick Wouterss en de overige haar kijnderen.

Fol. 191r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht vand’erffgoederen hier onder gementioneert achtergelaten bij Janneken Adriaenssdr wed Adriaen Peterss ende dat biuj de kijnderen ende erffdeneman vande voorss weduwe, desen je februarij anno 1623.

Fol. 191r

Inden je is Adriaen Adriaenss den Jongen geloot ….

Item Lauris Peterss x Janneken Adriaenss ende Dirck Adriaenss sijn geloot ….

Item Adriaen Janss Vos x Maeijken Adriaensdr ende Peter Adriaenss sijn geloot ….

Item Jan Joosten x Aentken Adriaensde, Willem Adriaensdr ende de weeskijnderen van Peterken Adriaensdr bij Adriaen Geldenss zijn geloot …..

Fol. 192r

Opten xiije februarij anno 1623 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende gaff over met eender verlije soo recht is Corst Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Romboutss van wegen Cornelis Francken, Peter Toniss vander Maes mede namens sijn suster, Adriaen Geritss Schoen mede namens susters ende broeders, allen namens Antonis Joosten, zijn voldaan, 21-1-1630.

Fol. 192v

Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss van Best ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Willemss vander Maes.

Toegevoegd: Jan Dirckss, woonende Elshout, ende Adriaen Dirckss van Best mede als voocht vande weeskijnderen van Jan Dirckss bij Elitken Dircks van Best zijn voldaan, 10-6-1630.

Fol. 193r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Claes mandemaecker ende Joost Peterss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss, woonende tot Cappel.

Fol. 193r

Opten xxvije februarij anno 1623 compareerden Dirck Dirckss van Clootwijck ende Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dircxdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden, haeren broeder, een stuk lant aengekomen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck za.

Fol. 193r los vel

Op huijden desen xviije januarij anno 1621 heeft Wouter Willemss Maes gekocht van Dirck Willemss.

Op de achterkant: de erffgenamen van Dirck Willemss van Best zijn voldaan door Willem Wouterss, 1626

Adriaen Dirckss van Best is voldaan, 10-5-1628.

Fol. 193r los vel

Huijbrecht Claess kenne mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Michiel Mathijs Otgens namens de naegelaeten weeskijnderen van Maeijken Denis, 17-4-16?? (papier verdwenen)

Op de achterkant: Antonis Michielss is voldaan door Adriaen Cauwens, 6-8-1628

Michiel Otgens is voldaan door Adriaen Cauwens, 2-?-1631.

Fol. 193r los vel

Dirck Janss Mandemaker is voldaan door Peter Adriaenss den Jongen, 8-3-1627.

Fol. 193r los vel

Taxatie van de goederen van Gertruijt Adriaenss, datum niet te lezen wegens verdwenen papier.

Fol. 193v

Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss van Duijsel, Adriaen Dirckss van Clootwijck als voocht vande weeskijnderen van Peterken Dircxdr van Clootwijck bij Timotheo van Wijckentoorn ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss.

Fol. 194r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen namens Aentken Adriaensdr weduwe Dirck Adriaenss van Clootwijck, procuratie Andel 25-2-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Dirckss van Clootwijck, haeren soone.

Fol. 194v

Eodem anno et die compareerden Antonis Janss de Haen ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonmis Adriaenss Timmer ende Corst Lenaerts. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Toniss de Leeu weet dat Tonis Janss de Haen in sijn leven voldaan was in 1625. Jan Tonis is later voocht van het weeskijnt van Tonis Janss de Haen.

Jan Tonis de Leeu is voldaan namens het weeskijnt van Tonis Janss de Haen en Jacob Sijmonss x Adriaentken lambertss, 26-12-1629.

Fol. 195r

Eodem anno den iije aprilis compareerden Mathijs Peterss, secr tot Raemsdonck, als voocht ende Sebastiaen Janss als toesiender vande weeskijnderen achtergelaten bij Gerit Peterss ende sijne huijsvrou ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss, secr Cappel. Betaald woirdt via een wilkeur.

Fol. 195r los vel

Peeter Janssen is voldaan door Jacob Peeterss ivm de wilcoor tlv de weeskijnderen van Gerit Peeterss, 26-8-1635.

Fol. 195r los vel

Willem Willemss Cuijper als voocht vande weeskijnderen van Jan Janss Loocht: Maeijken, Janneken ende Huijpken, is voldaan door Jacob Peeterss ivm de wilcoor tlv de weeskijnderen van Gerit Peeterss ende Adriaen Janss Loocht, 3-11-1635

Roelof Claess Beij x Jenneken Thomas Cluijter is voldaan door Andries Peterss.

Roelof Claess, Willem Willemss mede voor Adriaen Janss ende Peter Janss Cluijter zijn voldaan, 29-6-1637.

Fol. 196r

Taxatie vande erffgeoderen, gelegen inde Sijdewijn, achtergelaten bij gertruijt Adriaensdr, alhier gestorven sijnde, gedaen bij schout ende hemraders vande Zijdewijn voorss, opten lesten december anno 1622 ende aen mij secretaris alhier overgesonden.

Fol. 197v

Eodem anno den vije september compareerden Jan Dirckss van Nederveen namens Adriaen Wouterss Roothals, sijnen swager, procuratie Oudt Beijerlandt 18-3-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Dirckss vander Maes.

Fol. 198r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen gertruijt Geritsdr ter eenre ende haere twee kijnderen geprocrert ende achtergelaten bij Dirck janss, haeren man za was, ter andere zijden.

Op huijden desen xve aprilis anno 1623 compareerden Gertruijt Geritsdr wed Dirck Janss Stoop ter eenre ende Adriaen Willemss Cam als voocht voor de kijnderen achtergelaten bij Dirck Janss Stoop, in presentie van Jan Dirckss, soone van coorss Dirck Janss ter andere sijden, ende hebben haere deeling voor recht aengebrocht soo recht is.

Fol. 198v

Op huijden desen xvije aprilis anno 1623 compareerden Gosen Wouterss, toecomende bruijdegom ter eenre endegertruijt Geritsdr, toecomende bruijt, beijde woonende tot Cappel. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 199r

Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel ter eenre ende Andries Claess, Jan Dirckss van nederveen mede namens Adriaen Dirckss van nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 199v

Eodem anno et die compareerden Joris Adriaenss de Roij ende heeft voor vast ende van weerden gehouden dat Adriaen Adriaenss de Roij, sijnen broeder, behouden sal voor hen ende sijnen naecomelingen een stuk land, gecomen bij testament van Maeijken de Roij, sijne moeder.

Fol. 200r

Taxatie vande percelen van goeden hier naervolgende gelegen in Screvelduijn Cappel, achtergelaten bij henrick Antonis, schout tot Sprange, ende sijn huijsvrou za, gedaen bij Joris Adriaenss de Roij, schout, ende hemraders, Adriaen Doedijnss, Gerit Toniss Smit, Jan Toniss de Leeu, Corst Corsten ende Henrick vander Maes, desen xxje aprilis anno 1623 ende aen secretaris van Sprange overgesonden.

Fol. 200v

Op huijden desen xxvje aprilis anno 1623 compareerden jan Roeloffss, woonende tot Meuwen, ende Adriaen Cornelis Zeeu, woonende tot Cappel, ende hebben hen sleven borgen geconstitueert voor Jan Wouters ende Eoop? Wouters, gebrouders, woonende tot Besoijen, tbv Cornelis Mathijss, brouwer tot G’berg.

Fol. 201r

Op huijden desen je maij anno 1623 compareerden Joachim Jan Ruttenss, woonende tot Sgravenmoer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Lijsken Adriaensdr wed Willem Adriaenss Timmer ende Antonis Adriaenss Timmer als voocht ende Peter Adriaenss Fijnenbuijck als toesiender tbv de weeskijnderen achtergelaten bij Willem Adriaenss voorss.

Toegevoegd: Gerit Willemss Timmer is voldaan, 1-5-1624

Fol. 201r los vel

Noch bij Adriaen Corneliss Zeeu betaelt aen Lijntken Cornelis Lesten, weduwe van Ghijsbrecht Claess. Noch betaelt aan Maeijken Ghijsberts als last hebbende van Claes Cleermaecker. Antonis Antoniss vander Hagen x Maeijken Gijsbertsdr, medio 1632 – 1634.

Fol. 201v

Op huijden desen xiije maij anno 1623 compareerden Joost Adriaenss Vloot ende Willem Janss Herinck ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Lauriss Wijten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 201v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel, woonende tot Loon, ende heeft tbv Hoost Adriaenss Vloot ende Willem Janss Herinck een stuck lant als onderpant gestelt.

Fol. 202r

Opten vje maij anno 1623 compareerden Joost Huijbrechtss ende Adriaen Adriaenss mede namens Gerit Corneliss Hoeffnagel, Cornelis Sebastiaenss, Adriaen Geritss Muijser ende voor de kijnderen van Gijsbert Corneliss ende Adriaen Corneliss Hoeffnagel ende voor de weeskijnderen van Aenken Cornelis Hoeff, allen als erffgenamen van Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel ende hebben geruncieert tbv Joost Vreijss

Fol. 202r

Eodem anno et die compareerden Joost Vreijss ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Meus Toniss, woonende tot Sprange.

Toegevoegd: Claes Andriess vanden Broeck is voldaan, 20-2-1627

Fol. 202r los vel

Antonis Geldens is voldan door Cornelis Michghielen, 1-4-1631.

Fol. 202v

Eodem anno et die compareerden Joost Vreijss ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is de erffgenamen van Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel.

Toegevoegd: Cornelis Bastiaenss mede als voocht van de kijnderen van Adriaen Leenhouwers, Vas Jacobss ??? mede namens de kijnderen van Ghijsbert Co??? ende Gerit Adriaenss, Jan Wouter??? maeijken Cornelis Muijser, de huijsvrou van Jacob Peeterss Clad, Huijbert ende Wouter Joosten mede namens hun broer, Jan Wouterss Mandemaecker als voocht vande kijnderen van Gerit Corneliss ende namens Cornelis Janss Cleijs de andere kijnderen ende errfgenamen van Cornelis Ghijsbertss Hoeffnagel zijn voldaan door Cornelis Janss Wijten namens Joost Vreijss, 1-6-1638

Fol. 203r

Procuratie

Op huijden desen je aprilis anno 1623 compareerden Abel van Nispen ende heeft machtich gemaeckt Joris Adriaenss de Roij. Proicuratie te Dordrecht.

Fol. 203r los vel

Corstiaen Aertss als bloetvoocht vande nagelaten weeskijnderen van Peter Aertss is voldaan door Adriaen Dirckss van Best, 20-5-1635.

Fol. 203v

Op huijden desen xxve aprilis anno 1622 [?] compareerden Peter Henrickss Buerman x Anneken Tonisdr Prasers mede namens de weeskijnderen van Willem Toniss de Praser, Gerit Geldenss ende Adriaen Herick Geldenss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jan Meuss Molegraeff, woonende tot Sprang een stuk land gecomen van Jan Henrickss Praser cum suis.

Fol. 204r

Op huijden desen xxiije maij anno 1623 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schout tot Cappel, namens Abel Corneliss van Nispen, procuratie Dordrecht 1-4-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Antonis Paep.

Fol. 204r

Opten iije junij anno 1623 compareerden soo hebben Jan Janss ende Adriaen Janss mede namens Jan Gijsen x Adriaenken Cornelisdr ende mede voor de kijnderen achtergebleven bij Seger Adriaenss ende Vijver Jans, sijne huijsvrou, allen erffgenamen van Jan Corneliss ter eenre ende Lenaert Sebastiaenss, Willem Lenaertss maede namens de kijnderen achtegelaten bij Sebastiaen Sebastiaenss als erffgenamen van Aenken Sebastiaenss, haer moeder, ter andere sijden een akkoord gesloten.

Fol. 205r

Op huijden desen iije junij anno 1623 compareerden Huijch Adriaenss als voocht, ten overstaen ende int bijwesen van Seger Peterss, geassisteert met Jan Adriaen Geritss ende Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht van de weeskijnderen achtergelaten bij Dingen Adriaens geprocreert bij Seger Peterss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Peterss Trip wednr van Dingen Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Gerit Bosser x Maeijcken Peeterss ende Huijch Adriaenss Back, vanwegen dander kijnder van Peter Segerss Boor, zijn voldaan door Dirck Peterss Trip, 2-7-1644.

Fol. 205v

Op huijden desen xve junij anno 1623 compareerden Adriaen Joosten Cou ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Laureijs Peterss, schout inde Vrijhoeve.

Fol. 206r

Scheijdinge ende deelinge vande erffgoederen hier naervolgende achtergelaeten bij gertruijt Adriaenssdr voor recht aengebrocht tot Screvelduijn cappel opten ve december anno 1623 bij d´erffgenamen der delve.

Inden je is Anneken Adriaensdr wed Peter Gerit Andriess geloot …..

Item Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck

Item Janneken Adriaensdr wed Adriaen Peterss

Item sijn hier tegens geloot de weduwe ende kijnderen van Antonis Adriaenss den Jongen

Fol. 207r los vel

Op huijden desen je november anno 1623 compareerden Maeij Joosten wed Jan Adriaen? Geritss, woonende tot Ramsdonck, ende heeft gelooft ende verwilcoort schuldich te sijn Neelken Joosten weduwe Joost Willemss, woonende te G’berg.

Fol. 207r

Op huijden desen xxviije junij anno 1623 compareerden Corstiaen Wiggerss x Cuneelken Henricxdr ende Anneken Henricxdr ende bedanckten Sebastiaen Peterss Greeff van sijne administratie ende voochdijschap.

Fol. 207r

Opten vije september 1623 compareerden Anneken weduwe Adriaen Jacobss mede namens Jacob Adriaenss, haeren soone ende Sebastiaen Corneliss Vereijck x Maeijken Adriaensdr, procuratie Rosendael 14-6-1622, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Judith Jans weduwe Adriaen Peter Geritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Compareerden Judith Janss wed Adriaen Peter Geritss ende transporteert wederomme aen Antonis Adriaenss Leur. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 208r

Opten iije junij anno 1623 compareerden Jan Janss vanden Werck, toecomende bruijt ter eenre ende Neesken Petersdr geassisteert met Stoffel Quirijns, haere schhonsoone, toecomende bruijt ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden. Daarna volgt een inventaris van Jan gemaeckt te Waspijck en de inventaris van Neesken.

Fol. 210r

Staet ende inventaris overgelvert bij Peter Adriaenss de Roij van alle de goederen soo haeffelijck als erffelijck achtergebleven naer het overlijden van Huilleken Woutersdr, sijne huijsvrou was, ende dat ten versoecke vande voochden ende kijnderen vandijn, desen vije october anno 1623, voor hemraders Adriaen Doedijnss, Corst Corsten ende Henrick Henrickss vander Maes.

Inden iersten de erffgoederen

Vierdalff gerden lantds ….

[verder niets meer]

 

Fol. 210v

Op huijden desen vije october anno 1623 compareerden Peter Adriaenss de Roij ter eenre ende Sebastiaen Peterss de Roij, Cornelis Peterss x Margriet Gerwijnsdr, Peter Peterss Vos ende Adriaen Wouterss als voocht van het onmondich weeskijnt achtergelaeten bij Henrick Wouterss in sijn leven getrout hebbende Lenaertken Petersdr, allen kijnderen ende erffgenamen van Hilleken Wouters, haeren moeder, ter andere sijden. Zijn sluiten een akkoord.

Fol. 211r

Op huijden desen vje october anno 1623 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck, namens Jan Aertss, sijnen swager, woonende tot Rotterdam, procuratie Dordrecht 8-6-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Corstiaen Corstiaenss, woonende tot Cappel.

Inde kantlijn: deze gifte is naer overlijden van Jan Aertss Paep bij de kijnderen getaxeert ende geapprobeert voor Gerit vanden Hout, 4-5-1632.

Fol. 211v

Smaeldeelinge tusschen Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden ende den jongen van haere goederen hen aengecomen van hen vaders besterff als van Adriaen Van Clootwijck, haeren oom za (blijckende de gelijcke deelingen daer van sijnde) voor recht aengebroocht desen xe october anno 1623 vande goederen hier naer gespecificeert.

Fol. 212r

Op huijden desen ixe october 1623 compareerden Joachim lenaertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Gijsbertss ende Peter Govertss.

Fol. 212v

Testament waarvan het begin ontbreekt.

Testatrice (moeder) noemt Adriaen van Clootwijck den Ouden, Adriaen Dirckss van Clootwijck den Jongen, Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dirckss., Dirck Dirckss van Clootwijck, de twee kijnderen, Anneken ende Peterken, van Timotheo Wijckentorn bij Peterken Dircks van Clootwijck.

In de kantlijn:

Opten je maij 1659 compareerden Mariken, 18 jaar, dochter van Herman van Steenhuijsen wednr van Peeterken Timotheeus Wijckentorn, zij renuntieert. Het testament is van 20-11-1623.

Fol. 214r

Erffdeelinghe tusschen Neelken Adriaens wed Jan Peterss Vos ter eenre ende haer kijnderen ter andere sijden voor recht aengebrocht desen xvje november anno 1623.

Fol 214v

Smaeldeelinge tusschen de kijnderen van Jan Peterss Vos voorss voor recht aengebrocht desen date voorss.

Inden iersten is Gosen Adriaenss x Jacobsken Jansdr bedeelt ….

Item Henrick Janss Vos is bedeelt ….

Item Adriaen Peter Dirckss Bong x Maeijken Jansdr bedeelt …..

Item is Cornelis Janss bedeelt …..

Item is Adriaen Janss Vos bedeelt …..

Item is Maeijken Jansdr bedeelt …..

Item is Adriaen Geldens x Peterken Jansdr bedeelt …..

Fol. 215v

Op huijden desen xxe november anno 1623 compareerden Frans Willemss Snijder ter eenre ende Huijbert Willemss, gebroeders, ter andere sijden ende hebben haere deelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 215v

Opten iiije december anno 1623 compareerden Adriaen Louriss Mick, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Adriaen Aertss Doedijn.

Toegevoegd: Gerit Aertss van Haerhont x Anneken Adriaen Doedijns mede namens de andere erffgenamenvan Adriaen Aert Doedijns is voldaen, 12-3-1655.

Fol. 216r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Corsten, woonende inde Vrijhoeven ene gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jan Meuss Molegraeff ende Peter Corneliss Schoenmaecker.

Fol. 216r

Erffdeelingh voor recht aengebrocht tusschen Lambrecht Ewitss ter eenre ende Adriaenken Lambrechtsdr met haeren gecoren voocht in desen ende Jan Toniss x Geriken Lambrechtsdr ter andere sijden, desen xje december anno 1623.

Fol. 216r

Smaeldeelingh voor recht aengebrocht tusschen Jan Toniss x Geriken Lambrechtsdr ter eenre ende Adriaenken Lambrechtsdr met haeren gecoren voocht in desen, opten date voorss.

Fol. 217r

Copie

Compareerden voor Cornelis de Wan Claess ende Damis Janss Schuijffhill, schepenen der stede Gertruijdenberge, Jacques de la Valee x Robbertgen Harla, daer moeder aff was Maeijken Dirckxdr leste huijsvrou van Ambrosius Thomass ende was in dijer qualiteijt voor eerst agregerende ende apporberende alculcke vercoopinge als etc, hen aengecomen van Mecheltke Cornelisdr, hun bestemoeder. Hij machtigt Dirck Ambrosius, sijnen behouden broeder van halve bedde, 18-12-1623.

Fol. 217v

Opten xixe december anno 1623 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes, Antonis Dirckss vander Maes, Dirck Ambrosius mede namenss Adriaen Ambrosius, jongsten broeder, en voor Thomas Ambrosius ende Neelken Ambrosius ende namenss Jacques de la Valee x Robbeken Harla, procuratie G’berge, 18-12-1623, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Dirckss vander Maes, hun broeder ende oom, landt hen aengecomen van Mechel Cornelis, hun moeder ende bestemoeder.

Fol. 218r los vel

Ick ondergeschreven bekenne ??? sonder eenijch actie daer aen te hebben te pretenderen van alsulcke willekoer als Cornelis Jacopss hadde tot meijne profeijte overgetransporteert ende heijst tot saecke van ??? ??? ???

18-11-1626, Ick Jacop Lenderts Appel

Fol. 218r

Op huijden desen xxiije december anno 1623 compareerden Lauris Wouterss doende sijne reeckeninge van sijne administratie als voocht vande drie onmondiche weeskijnderen achterlaeten bij Stijnken Wouterssdr bij naemen Wouter ende Cornelis Toniss ende Maeijken Tonisdr over het besterff van Wouter Lauriss.

Fol. 218r

Taxatie bij schout ende gerechten tot Cappel gedaen ten verzoecke vande schout van besoijen over een gerde landts gelegen in Nederveen achtergelaten bij Henrick Lambrechtss de Hooch, desen xije januarij anno 1624.

Fol. 218r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Peter Deniss de Haen ende sijne kijnderen achtergelaeten bij Gijsbertken Wouters, desen ixe januarij anno 1624.

Inden je is Peter Deniss de Haen geloot ….

Item hier tegens sijn Adriaen , Corst, Dingeman, Dick Peterss de Haen ende Wouter Peterss x Henricxken Petersdr geloot ….

Fol. 219r

Op huijden desen xixe januarij anno 1624 compareerden Jacob Geritss ende Vijver Wouterss, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 219v

Opten xxije januarij anno 1624 compareerden Peter Cornelis Schoenmaecker ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij, schouteth.

Toegevoegd: Huijbert Breusten is voldaan, 10-5-1627.

Fol. 220r

Opten xxve october 1617 compareerden gertruijt Adriaensdr ende opten xxixe december anno 1623 compareerden Lijsken van Clootwijck, Jan Wouterss van Duijsel x gertruijt Dircxdr, Dirck Dirckss van Clootwijck, Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden mede namens Adriaen Dirckss van Clootwijck den Jongen, sijnen broeder, ende mede namens de weeskijnderen van Timotheo Wijckentorn verweckt bij Peterken Dircxdr ende Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden en Corst Corsten, beijde namens Paulina Willemsdr, preocuratie Gouda 3-6-1617, ene namens Henrick Gijsbertss, procuratie Huesden 21-2-1622, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Dirck Corstiaenss.

Fol. 220v

Opten je februarij anno 1624 compareerden Adriaen Corneliss Zeeu ende heeft gelooft ende verwilcoort soo alsa recht is Adriaen Aertss Schep ende dat tbv Magdalena Adriaensdr, sijnder huijsvrou suster.

Fol. 220v

Opten ije martij anno 1624 compareerden Baeijen Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gijsbert Claess.

Fol. 221r

Opten je februarij anno 1624 compareerden Peter Antoniss Paep, woonende tot Sgravenmoer, namens Cornelis Adriaenss Nagels x Alida Petersdr, woonede tot Breda, procuratie Breda 3-1-1624, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbrecht Adriaenss Schipper, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 221r

Opten viije februarij anno 1624 compareerden Joachim Jan Ruttenss, woonende tot Sgravenmoer, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Steven Corneliss Buijs.

Fol. 221v

Eodem anno et die compareerden Joachim Dircken, woonende tot Sgravenmoer, als voocht voor de weeskijnderen van Jan Dircken ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Thomas Dircken, sijnen broeder.

Fol. 221v

Opten xje martij anno 1624 compareerden Joachim Corneliss, woonende inde Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Ghijsbrechtss.

Fol. 222r

Opten xije martij anno 1624 compareerden Henrick Dirckss ende Huijbert Dirckss ende Antonis Dirckss vander Maes, Dirck Ambrosiuss mede namens Jacijnus de la Valee x Robbeken Harla, procuratie G’berge, 18-12-1623 en mede namens Adriaen Ambrosiuss, sijnen joncksten broeder, ende Thomas Ambrosiuss ende Neelken Ambrosiusdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gijsbert Claess, haeren oom. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Sebastiaen Peterss de Roij vanwege Beatris Adriaensdr ende Dirck Ambrosiuss mede namens susters ende broeders, Peter Toniss mede namens sijn suster zijn voldaan 18-12-1625.

Jan Janss den Jongen , Adriaen Geritss Schoen, Peter Toniss vander Maes mede voor broeders ende susters zijn voldaan door Adriaen Corneliss Zeeu vanwege de wed ende erffgenamen van Gijsbert Claess, 22-5-1622.

Adriaen Romboutss vanwege Cornelis Francken, Antonis Joosten als voocht vanwege Baeijen Joosten weeskijnder, Adriaen Geritss Schoen mede namens sijne huijsvrouwe susters ende broeders, Dingen Henriks, huijsvrou van Peter Toniss mede namens Metken Tonis als erffgenamen van Huijbert Dirckss vander Maes zijn voldaan, 4-2-1629.

Fol. 222v

Eodem anno et die compareerden Gijsbert Claess, Henrick Dirckss, Dirck Ambrosiuss, in qualité voorss, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Dirckss vander Maes.

Fol. 222v

Eodem anno et die compareerden Gijsbert Claess ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Dirckss vande Maes.

Fol. 223r

Opten je martij anno 1624 compareerden Adriaen Adriaenss Nering, woonende tot Sgravenmoer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan ende Willem Dirck Coppen, gebroeders, mede woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 223r

Opten ije aprilis anno 1624 compareerden Jan Adriaenss Grooterman ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Berthout Michielss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Anneken Jans geassisteert met Dirck Herman Maens, haeren man, ende Joosken Cornelis, haeren moeder, zijn voldaan, 11-9-1625.

Corst Adriaenss Roos vanwege Joosken Cornelis ende Dirck Herman Maens is voldaan, 31-8-1627.

Dirck Hermanss is voldaan door Janneken Berthouts, 10-11-163.

Govert Adriaenss als voocht vande weeskijnderen van Anneken Jans verweckt bij Henrick Stoeldreijer, is voldaan, van bestemoeders wege, volgens akkoord tegen Dirck Hermanss gemaeckt, 10-11-1630.

Gemert ??? is tbv de weeskijnderen van Janneken Berthouts voldaan, 7-3-1632.

Fol. 224r

Opten xxe aprilis anno 1624 compareerden Adriaen Gieliss, woonende tot Baerdwijck, Cornelis Sijmonss namens Adriaen Michielss, schout tot Waelwijck, procuratie 20-4-1624, ende Gerit Cornelis Coninck x Lijnken Wouter Adriaen Conincxdr mede namens Wouterken Lijnken Wouter Adriaen Conincxdr, Maria Adriaenss de Conincxdr weduwe Tonis Peterss van Andel mede namens Peter Antoniss, haeren soone, Adriaen Wouterss Coninck mede namens Anneken Woutersdr, Sijken Woutersdr, sijne susters, ende Aert Wouterss, sijne broeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 224r los vel

Maeijken Gijsbertsdr, huijsvrou van Claes Cleermont, is voldaan door Adriaen Corneliss Zeeu van de wilcoor van het geseedt door hem van Claes Cleermont ende de weduwe Gijsbert Claess gecoft, 2-6-1632.

Fol. 224v

Opten xxije aprilis anno 1624 compareerden Andries Adriaenss x Lijnken Govertsdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Govertss, sijnen swager.

Fol. 224v

Eodem anno et die compareerden Jan Toniss de Leeu ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaen Peterss ende dat tbv Peter Adriaen Peterss, sijnen broeder.

Fol. 225r

Op huijden desen xxixe aprilis anno 1624 compareerden Gerit Gijsbertss ende Peter Govertss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Dirckss vander Maes.

Fol. 225r

Erffdeelinge tusschen Henrick Dirckss vander Maes ter eenre ende Gerit Gijsbertss ende Peter Govertss ter andere sijden, 29-4-1624.

Fol. 225v

Opten iiije maij anno 1624 compareerden Eva Jans. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Peter Henrickss, haeren broeder, Cornelis Janss, Michiel Janss, Maeijken Janss.

Fol. 226r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Adriaen Aertss Doedijn mede namens sijne weeskijnderen verweckt bij Maeijken Gijsberts, Gerit Gijsbertss ende Peter Govertss ter eenre ende Jan Dirckss van Nederveen ter andere sijden, desen vje maij anno 1624.

Fol. 226v

Copie

Te ’s Hertogenbosch compareerden Adriaen soone van Gosens Wouterss van Dommelen ende Peterken Willems Wouterss, Corstiaen Minger x Adriaenken dochter Adriaens ende wilmen Peterkens voornt. Zij machtigen Joris de Roij, schout Cappel, om aan Jacoppen Gosens Wouterss, broer, 17-1-1623.

Fol. 226v

Op huijden desen xxviije maij anno 1624 compareerden Gosen Wouterss, Wouter Gosenss, Jan Gosenss, Peter Gosenss, Jan Willem Wouterss als voocht van Heijlken ende Antonij Gosenss, Joris de Roij, schout, namens Adriaen Gosenss ende Corstiaen Minger x Adriaenken Gosenss. S’hertogenbosch 17-1-1623, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Gosenss. Betaald wordt via twee wilkeuren. Een tbv Gosen Wouterss ende een aan Jan Willem Wouterss tbv Heijliger ende Antonij Gosens.

Fol. 226v los vel

Goosen Wouterss is voldaan door Jan ende Peter Goosens met de andere kijnderen als erffgenamen van Jacob Goosenss, hun broer, 1-1-1630.

Fol. 228r

Staet ende inventaris bij jacob Corneliss van alle sijne goederen soo haeffelijck als erffelijck, incomende penningen ende uutgaende schulden, geen uutgesondert, die de voorss jacob Corneliss tegenwoordich besittende is ende naer het overlijden van Maeijken Dircx, sijne huijsvrou za was, achtergebleven sijn,actum desen xxiije maij anno 1624.

Fol. 228r los vel

Jan Thoniss de Luw, grootvader van t weeskijnt bij Thonis Janss de Haen ivm de wilkeur tbv Maeijken de Roij Jorisdr, 18-11-1627.

Fol. 230r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Jacob Corneliss ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden, desen xe junij anno 1624.

Inden iersten is Jacob Corneliss bedeelt ….

Item sijn hier tegens bedeelt Peter Jacobss, Daniel Janss x Dingentken Jacobsdr, Maeijken Jacobsdr, Adriaen Jacobss mede als voocht voor Claes Jacobss, Anneken Jacobsdr ende Dirck Jacobss, sijne onmondige susters ende broeder ende voor de weeskijnderen achtergelaten bij Cornelis Jacobss, sijnen broeder ende mede voor de twee weeskijnderen achtergelaten bij Gertruijt Jacobssdr ende verweckt bij Henrick Henrickss van Gorp.

Fol. 230v

Opten xije julij anno 1624 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Steven Swert mede namens Huijbert Roelen ende Cornelis Pels, secr Dongen, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss, Antonis Joosten, Jan Corneliss mede namens Maeijken Geritsdr, Adriaen Aertss van Osch mede namens sijn broeders, susters ende swagers, allen erffgenamen van Gerit Franss, zijn voldaan door Mechel Jans weduwe Sebastiaen de Roij ende Adriaen Wouterss vanwege tweeskijnt van Henrick Wouterss als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, 15-4-1632.

Fol. 231r

Op huijden desen xvije junij anno 1624 compareerden Dirck Adriaenss Waelwijck, woonende tot Sgravenmoer, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Laureijs Conincx, oock woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 231r

Opten xije november anno 1624 compareerden Antonis Janss de Haen, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Maeijken Jorisdr.

Fol. 231v

Eodem anno et die compareerden Peter Geritss Keijl x Meijken henricxdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Franss ende Michiel Janss, sijnen oomen, land hem aengecomen door overlijden van sijnen huijsvrouwe vader.

Fol. 231v

Op huijden desen je julij anno 1624 compareerden Sebastiaen Peterss de Roij ende heeft voor recht aengenoimen van Adriaen Quirijnss als voocht sijne twee onmondighe weeskijnderen verweckt ende achtergelaeten bij Margriet Adriaensdr, sijne huijsvrou.

Fol. 232r

Opten xviije december 1624 compareerden Adriaen Sebastiaenss x Mariken Mertens, achtergelaten weduwe van Adriaen Toniss Molegraeff mede namens Meus Adriaen Colen x Mariken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jan Meus Molegraeff hun deel van de erffenis aengecomen door overlijden van Tonis Joosten Molegraeff ende Henricxken, sijnen huijsvrou.

Fol. 232v

Opten xvije december anno 1624 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouteth, ende Maeijken Woutersdr, sijne tegenwoordige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Joris bij Erken Wouters, Maeijken Joris, hun beider kijnderen.

Fol. 233r

Taxatie gedaen ten versoecke van Peter Adriaenss Doedijn, secr tot Sgravenmoer, van dese hier naervolgende perceelen van moergronden gelegen in Screvelduijn Cappel, achtergelaten bij Jan Adriaenss Waelwijck, bij hemraden in omnibus ende alsoo overgesonden.

Fol. 233v

Taxatie vande erffgoederen achtergelaten bij Henrick Dirckss vander Maes, gedaen bij schout ende gerechten van Screvelduijn Cappel in omnibus desen xje maij 1624.

Fol. 234 en 235 bestaan niet

Fol. 236r

Erffdeelinghe voor recht aengebrocht tusschen Beatris Adriaensdr weduwe Henrick Dirckss vander Maes ter eenre ende d’erffgenamen vande voornoemde Henrick Dirckss vander Maes ter andere sijden, vande goederen hier naervolgende, desen xxe december 1624.

Inden iersten is Beatris Adriaensdr weduwe voorss bedeelt …..

Item sijn hier tegens Antonis Dirckss vander Maes, Baeijen Joosten ende de kijnderen ende erffgenamen van Ambrosius Thomas geloot ……

Fol. 237r

Op huijden desen xixe januarij anno 1625 compareerden Thomas Ambrosius ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Dirckss, sijnen oome. Betaald wortdt via een wilkeur.

Toegevoegd: Thomas is voldaan van de wilkeur, die Peter Toniss met consent van Cornelis Willemss ende schout ende gerechten ??, 2-9-1625. Een deel wordt gereserveerd ivm een proces tegen Huijbert Dirckss vander Maes.

Adriaen Geritss Schoen mede namens de erffgenamen van Thomas Ambrosius voldaan te zijn door Peter Toniss vander Maes, 23-7-1628.

Fol. 237v

Op huijden desen xxve januarij anno 1625 compareerden Jan Geritss Snijder ende heeft van Frans Janss Stammen als voocht aengenomen sijne ses weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Dingen Jansdr.

Toegevoegd: Heijliger Adriaenss x Truijcken Jansdr is voldaan door Jan Geritss, sijnen schoonvader, 2-5-1634.

Adriaen Janss, een des voorss weeskijnderen, is voldaan.

Adriaen Gijsberts x Maeijken? Jans is voldaan, 2-5-1635 of 1655. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 238r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Peterss Trip ende heeft van Frans Janss Stamme als voocht voor recht aengenomen sijne 3 weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Tonisken Jansdr, sijne huijsvrou was.

Fol. 238v

Op huijden desen viije februarij anno 1625 compareerden Gerit Antonis Smit ende heeft voor recht aengebrocht volgende het placcaet vande edele heeren Staten van hollant sijne testament, gemaeckt G’berg 17-1-1625.

Genoemd: Adriaentken Geraertsdr x Joost Aertss, alle andere kijnderen/kijntskijnderen.

Fol. 239v

Opten xvije februarij anno 1625 compareerden Cornelis Peterss, woonende aende Dussen als mede erffgenamen van Hilleken Wouters, sijnder huijsvrouwe moeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Wouterss ende dat tbv Mariie Wouters, sijne moeder ende mede tbv henmzelf ende de andere broeders ende susters.

Fol. 240r

Opten viije aprilis 1625 compareerden Marcelis Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Andriess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 240r

Opten iije martij anno 1625 compareerden Eeltgen Cornelisdr weduwe Antonis Reijnierss, geassisteert met Corst Corneliss Pijl, haeren tegenwoordige man, ende heeft voor recht aengenomen haer twee weeskinderen verweckt bij Antonis Reijnierss za van Lambert Reijnierss als voocht.

Fol. 240v

Eodem anno et die compareerden Corst Corneliss Pijl ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Geritss Keijl.

Fol. 240v

Opten xxe maij 1625 compareerden Antonis Janss de Haen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Govertss ende Henrick Henrickss vander Maes.

Fol. 241r

Op huijden desen xje julij anno 1625 compareerden Jacob van Brekervelt, ruijter onder de compagnie van sijn edele graeff Ernest ter eenre ende Neeltken Aerts, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 242r 2 losse vellen

Andries Peeterss is voldaan door Jacob Peeterss Rommen, 29-6-1637.

Anneken Gerits, huijsvrou van Cornelis van Duren is voldaan door Dries Peeterss.

Andries Peeterss, oom, bekent inden naem ende vanwege Aentke ende Maeijken Gerits mitsgaders Cornelis Danielss van Duren x Anneken Gerits is voldaan, 4-7-1638.

Fol. 242r los vel

Jan Dirckss van Nederveen x Eeltken Adriaensdr is voldaan door Geeman Franss, 1634 t/m 1638.

Fol. 242r

Opten ije martij 1625 compareerden Lijsken van Clooteijck Adriaensdr weduwe van Peter Anthoniss. Zij maakt haar testament.

Genoemd: de Hgeest, Dircxken Peterss, Anneken Peterss za, Aliken Govertsdr, Maeijken Corsten, de overige kijnderen/kijntskijnderen

Toegevoegd: Adriaen Joachimss, Andries Peterss x Aliken Govertsdr, Antonis Govertss mede als voocht van de kijnderen van Peter Govertss en mede namens Jacob Henrickss als voocht van de kijnderen van Corst Corsten za ende Dircxken Peters, zijn voldaan, 9-3-1627.

Fol. 242v

Op huijden desen xve aprilis 1625 compareerden Baeijen Joosten ende Neelken Dircx, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 243r los vel

Peter Antonis Dirckss Clop heeft betaald aan Thomas Ambrosius, 2-9-1625.

Op 2-9-1625 krijgt Peter geld van Cornelis Walen???.

Fol. 243v

Op huijden desen vije julij anno 1625 compareerden Gerit Janss Rietvelt, woonende tot Schoonhoven, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Dircxken Petersdr als toecomende bruijt geassisteert met melis Janss, haeren oome, ende Willem Verbeeck x Janneken Rutten, haere moeije, ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 224r

Opten xxiiije julij 1625 compareerden Jacques de la Valle x Robbeken Robbertsdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Dirckss vander Maes, sijne oome. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 244r

Opten xxvije julij 1625 compareerden Antonis Dirckss vander Maes ter eenre ende Sebastiaenken, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 245r

Staet ende inventaris voor recht overgelevert bij Joost Janss Cock als vader ende Cornelis Peterss als voocht vande weeskijnderen verweckt bij den selven Joost Janss aen Willemken

Peters, sijne ierste huijsvrouwe za was ende aen Tonisken Peters za van alle de hopederen soo haeffelijcke als erffelijcke geen vuijtgesondert overgebleven naer overlijden van Tonisken Peters voorss, 2-8-1625.

Fol. 245v

Ten voorss dage soo hebben Cornelis Peterss mede namens de weeskijnderen van Willemken Peterss ende voor d’ander erffgenamen ten overstaen van Joost Janss Cock, versocht voor recht omme de goederen te mogen vercopen.

Fol. 245v

Opten xe augustij 1625 compareerden Jacob Corneliss. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Claes Jacobss, jongsten soone, Maeijken ende Anneken Jacobs, Dirck ende Peter Jacobss.

Fol. 246r

Op huijden desen xe october 1625 compareerden Dirck Ambrosius, tegenwoordich woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is Peter Antonis vander Maes mede namens sijne suster als erffgenamen van Antonis Dirckss vander Maes.

Fol. 246v

Op huijden desen xxxe novembris 1625 compareerden Cornelis Corsten, woonende tot Raemsdonck, ende heeft voor recht aengenomen van huijbert Corneliss ende Peter Goverden, HGeestmrs, het weeskijnt: Erken Dielisdr.

Fol. 246v

Opten xiiije novembris 1625 soo heeft Joris Wouterss voor recht aengenomen van Adriaen Corneliss Smit als voocht Janneken Frans Willemss Snijdersdr.

Fol. 247r

Op huijden desen iije decembris 1625 compareerden Joost Adriaenss Cou ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Janss Mulder, woonende aende Dussen.

Fol 247r

Opten xe novembris anno 1625 compareerden Adriaen Peterss Clad ende heeft voor recht bekent dat de voochden van de kijnderen van Peter Jacopss Clad administratie moeten maecken.

Fol. 247v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Lijntken Cornelisdr weduwe van Sebastiaen bernaertss ter eenre ende de susters ende broeders vanden selven Sebastiaen Bernaertss als erffgenamen ter andere sijden, den je december 1625.

Inden iersten is Lijnken Cornelis voorss gedeelt …..

Item hier tegens sijn Peeter Bernaertssen, Aert Bernaertssen mede namens Anneken berbaertsdr, Cort Bernaerts ende Sijken Bernaerts ende mede namens het weeskijnt van Cornelis Bernaerttss bedeelt …..

Toegevoegd: Dirck Janss x Lijnken Corneliss isvoldaan, 13-6-1628.

Fol. 248r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnder ende erffgenamen van peter jacobss Clad, desen xxije december 1625.

Inden iersten sijn Herman Adriaenssen met sijn weeskijnt verweckt bij Jacobken peters ende Thomas Wouterss x Dingen Petersdr geloot …

Item Gerit Adriaenssen Muijser tbv Jacob Peterssen ende het weeskijnt van Meus Peterssen is geloot ….

Item is hier tegens geloot Adriaen Adriaenssen namens Adriaen Peterssen

Toegevoegd: Adriaen Peterss Clad is voldaan door Thomas Wouterss ende Herman Adriaenss Lochten.

Adriaen Peterss Clad is voldaan van Jacob Peterss Clad.

Adriaen Peterss is voldaan van Vas Jacobs x de weduwe van Meus Peterss Clad.

Fol. 248v

Op huijden desen xxe decembris 1625 compareerden Adriaen Willemssem namens Adriaen Peeterssen, Jacop Peeterssen mede als voocht van de weeskijnderen achtergelaten bij Meus Peeterssen ende Herman Adriaenssen met sijn weeslijnt verweckt bij Jacobsken Petersdr ende Thonis Wouters x Dingen Petersdr, allen erffgenamen van Jacob Peterss ende Mariken Joppen, ter eenre ende Cornelis Peeterssen x Neelken Petersdr ter andere sijden, Zij sluiten een akkoord.

Toegevoegd: Adriaen Corneliss Pijl, Maeijken Willems x Geman Franss vanwege het weeskijnt van Joost Janss Corp, zijn als erfgenamen van Cornelis Peterss, door de Jacop Peterss voldaan, 27-3-1627.

Fol. 249r

Op huijden desen xxxje decembris 1625 compareerden Jan Dircxssen x Elken Adriaensdr, Antonis Janssen x Lijsken Adriaensdr, Joost Adriaenssen Cou ende ??? Franssen met haeren gecoren voocht, allen erffgenamen van Adriaen Joosten Cou, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Geman Franssen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 249v

Op huijden desen xxxje decembris 1625 compareerden Geman Franss vanwege het weeskijnt van Joost Janss Corp ende gaff over met eender verlije gifte soo recht is Cornelis Peterssen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: opten xxiije februarij 1629 compareerden Adriaen Corneliss Pijl als mede erffgenaem van Cornelis Peterss en renuncieert van deze gifte.

Fol. 250r los vel

Het weeskijnt van Hendrick Handrickss vander Maes, Handrick ende Adriaen Bastiaenss de Roij ende de erffgenamen van Adriaen Quirijnse ter soecken van de deelinge vande jaere af 1624 en vervolgens

Fol. 250r

Erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Cornelis Adriaenssen Smidt ende sijne huijsvrouwe za, desen xxxe december 1625.

Inden iersten is Adriaen Cornelissen geloot ….

Item is Hesken Cornelis bedeelt ….. in de kantlijn: x Jan Laureijss

Item is Mechel Cornelis gelot …. In de kanltijn: x Jan Michielss

Item is Jan Cornelissen tbv het weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Janssen ende Maeijken Cornelis

Fol. 250v

Smaeldelinge voor recht aengebrocht tusschen Adriaen Cornelissen ter eenre ende Mechel Cornelissen ter andere sijden, 30-12-1625.

Fol. 251r

Smaeldelinge tusschen Hesken Cornelis ter eenre ende het weeskijnt van Cornelis Janssen za ter andere sijden, 30-12-1625.

Fol. 251v

Erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen ???, desen xxxj december 1625.

Inden iersten sijn de weeskijnderen van sebastiaen Peterss de Roij verweckt bij Margriet Adriaensdr geloot ….

Item hier tegens is Willem Adriaenssen geloot ….

Item sijn Dierck Adriaenssen ende Willem Adriaenssen bedeelt ….

Item hier tegens is het weeskijnt van Henrick Henrickssen geloot ….

Fol. 252v

Op huijden desen xxixe decembris 1625 compareerden Pauwels Trommel x Aentken Willemsdr, Peter Willemssen, Tonisken Willemsdr ende Judith Willemsdr, gassisteert met Adriaen Cornelissen Smidt, Adriaen Romboutssen, schoutet, voor de weeskijnderen achtergelaten bij Frans Willemssen, alle arffgenamen van Willem Adriaenssen Smidt met daer onder gereckent d’erffgenamen van het weeskijnt achtergelaten bij Huijbert Willemssen, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is tot behoeff van de kijnder ende erffgenamen van Cornelis Adriaenssen Smidt ende sijne huijsvrouw.

Fol. 253r

Copie

Op huijden den xve november xvjc vijffentwintich compareerden Henrick van Oli??borch x Anneken Jansdr vande Werck, woonende aende Dussen, Corstiaen Janssen vande Werck, woonende tot Bommel mede als voocht ende oom over de drie naergelaten weeskijnderen van Jacop Janssen vande Werck, Cornelis Janssen vande Werck mede als oom ende voocht van de twee weeskijnderen van Peter Janssen vande Werck, Anneken Jansdr vande Werck x Cornelis Jacopssen, Diercxken Jansdr vande Werck x Jan Janssen Backer, beijde woonende tot Rotterdam, procuaratie Rotterdam 8-11-1625, Thonis Janssen vande Werck, schiptimmerman ende borger G’berg, en allen namens Willem Jacopssen x Maeijken Jansdr vande Werck ende machtigen Adriaen Rombouts, schoutet ende secretaris tot Cappel om te giften tbv Herman de Roij, schouteth tot Tilborch, de stukken land die zij tbv de voorschreven schout verkocht hebben aan Peeter Peeterssen ende Cornelis Mutsaerts.

Fol. 254r

Op huijden desen viije januarij 1626 compareerden Adriaen Rombouts, schout, namens Henrick van Oli??borch x Anneken Jansdr vande Werck, woonende aende Dussen, Corstiaen Janssen vande Werck, woonende tot Bommel mede als voocht ende oom over de drie naergelaten weeskijnderen van Jacop Janssen vande Werck, Cornelis Janssen vande Werck mede als oom ende voocht van de twee weeskijnderen van Peter Janssen vande Werck, Anneken Jansdr vande Werck x Cornelis Jacopssen, Diercxken Jansdr vande Werck x Jan Janssen Backer, beijde woonende tot Rotterdam, procuaratie Rotterdam 8-11-1625, Thonis Janssen vande Werck, schiptimmerman ende borger G’berg, en allen namens Willem Jacopssen x Maeijken Jansdr vande Werck, procurtaie G’berg 15-11-1625, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Herman de Roij, schouteth tot Tilborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 254v

Op huijden desen viije januarij 1626 compareerden Peter hendricxssen van Gorp als voocht over Maeijken Gijsberts Claessendr ende Lijnken Cornelis Stoffelen weduwe Gijsbert Claessen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Herman de Roij, schouteth tot Tilborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 255v

Op huijden desen xxxje januarij 1626 compareerden Jan Anthoniss ende Dierck Janss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Anthoniss hun deel in een huijs etc hen aengecomen door overlijden van Wouter Laurissen.

Fol. 256r

Copie

Op heden den ixe februarij anno 1626 compareerden Jasper Corneliss, borger Dordrecht, x Mariken Quirijnen ende Adriaenken Quirijnen. Zij machtigen Jan Pieterss, woonende tot Besoijen.

Fol. 257r

Op huijden desen xvje februarij 1626 compareerden Jan Peterss, woonende tot Besoijen, als voocht van het weeskijndt, Peter Corneliss, achtergelaten bij Cornelis Quirijnen, als voocht van Maeijken Quirijnen, ende namens Jaspar Corneliss x Mariken Quirijnen ende Adriaenken Quirijnen, procuratie Dordrecht 9-2-1626, alle erffgenamen van Pauwels Quirijnen in sijn leven getrout hebbende Emmeken Cornelisdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss, schout Cappel ende Nederveen.

Fol. 257r

Erffscheijdinge ende deelinge tusschen Cuenken Dircxdr weduwe Henrick Peterss Buerman ter eenre ende d’erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen, in sijn leven getrout hebbende Anneken Dircxdr, ter andere sijden, In voegen ende manieren naervolgende. Desen 16e februarij anno 1626.

Opten selven dage voorss compareerden Cuenken Dircxdr Moets weduwe Henrick Peterss Buerman geassisteert met Gerit Willemss Timmer, ter eenre ende Denis Janss de Haen als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelisdr, sijne huijsvrou, Denijs Peterss de Haen, Corstiaen Peterss de Haen, Wouter x Henricxken Peter de Haensdr, Peter Corneliss x Anneken Peter de Haensdr, mede namens Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, allen erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 258r

Taxatie bij schout ende gerechten van Screvelduijn Cappel gedaen vande erffgoederen achtergelaten bij Adriaen Peterss de Haen ende Anneken Dircx sijne huijsvrou, beijde overleden sonder wetige our. Actum desen xvje februarij 1626.

Fol. 258r

Opten iiije martij 1626 compareerden Peter Henrickss, woonende tot Sprange, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Henrickss als voocht van de weeskijnderen van Jacob Willem Jacobss.

Fol. 258v

Scheijdinge tusschen Huijbert Geldens ende sijnder huijsvrou kijnderen.

Op huijden desen xxviije februarij 1626 soo sijn vergadert geweest Huijbert Geldenss, geassisteert met Jacob Huijbertss, sijnen soone, ter eenre ende Sebastiaen Peterss als voocht van het weeskijnt van Peterken Jansdr en Willem Henrickss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 258v

Aggreatie der kijnderen vande testamente tusschen Gerit Willemss ende sijne huijsvrou za gemaeckt.

Op huijden desen vije martij 1626 compareerden Sacharias Rutten x Dircxken Gerit Willemsdr ende Lijnken Gerit Willemsdr, erffgenamen van Margriet Melisdr, heure moeder. Zij aggreren het testament gemaeckt door gerit Willemss Timmer ende Margriet Melis.

Fol. 259r

Eodem anno et die compareerden Willemken Cornelisdr weduwe Peter Corneliss, geasisteert met Sebastiaen Peterss Boer, haeren oom, ende heeft voor recht van Aert vander Plas aengenomen haere twee weeskijnderen geprocreert bij Peter Corneliss, haeren man za was.

Toegevoegd: Wouter Peeterss ende Maeijken Peeters, kijnderen vande voornoemde Peeter Corneliss zijn voldaan door Willemken Cornelisdr, 17-10-1654.

Fol. 259v

Opten ixe martij 1626 compareerden Jan Corneliss ende Adriaen Cornelis Smit als voocht ende toesiender van het weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Janss ende Maijken Cornelisdr za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lijnken Jansdr x Lenaert Sebastiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 260r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Frans Gemans ende Anneken, sijne huijsvrou za vande goederen hier naer volgende, desen xve julij 1624.

Inden iersten is Geman Franss geloodt …

Item hier tegens is Corstiaen Aertss x Lijnken Fransdr geloot …..

Item hiertegens is Lauris Adriaenss x Neelken Frans Gemansdr geloot …..

Fol. 260v

Opten xxiije february 1626 compareerden Thomas Dircken Rijcken mede namens Joachim Dirck Rijcken, sijnen broeder ende namens de drie weeskijnderen van Jan Tonis Vennincx za in presentie Sijmon Jan Toniss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Waelwijck ende Jan Aertss van Bergen, allen woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 260v

Eodem anno et die compareerden Dirck Adriaenss Waelwijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lauris Peterss mede woonede tot Sgravenmoer ende dat tbv Laureijs ende sijne andere broeders ende susters: Roeloff, Heijlken, oudste dr, ende Maeijken, jongste dr, kijnderen van Peter Laureijss.

Fol. 261r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen d’erffgenamen van Antonis Adriaenss den ouden aengebrocht voor recht vande goederen hier naer verhaelt, desen xxviije martij 1626.

Inden iersten sijn de kijnderen van Sebastiaen Sebastiaenss, met Lenart Sebastiaenss ende Sebastiaen Peterss Boer als voocht ende toesiender bedeelt ….

Item hiertegens sijn het weeskijnt van Antonis Adriaenss den Jongen met Sebastiaen Peterss Boer ende Jan Toniss de Leeu als voocht ende toesiender bedeelt ……

Item hiertegens sijn de ander kijnderen van Adriaen Sebastiaenss, ten overstaen van Jenneken Adriaenss mede namens Sebastiaen, haeren broeder, bedeelt ……

Fol. 261v

Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Gerit Willemss ende Jenneken Joost de Bont, sijne huijsvrou za, desen xxvje februarij 1626.

Inden iersten is Jan Geritss geloodt …..

Item sijn Adriaen Corneliss Smit x Iken Geritsdr ende Antonis Franss x Lijsken Geritsdr geloodt ……

Item sijn hiertgens Wouter Willem Geritss ende Huijbrecht Adriaenss als voocht ende toesiender tot het weeskijndt achtergelaten bij Willem Gerit Willemss geloodt …..

Fol. 262v

Op huijden desen ije februarij 1626 compareerden Neelken Petersdr weduwe Adriaen Jacobss ende Jan Adriaenss Dolck als voocht vanwege der weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Jacobss ende hebben voor recht getransporteert tbv Antonis Michielss.

Fol. 263r

Opten xxije november 1625 compareerden Henrick Peterss Buerman ter eenre ende Cuenken Dircxdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 263v

Affscheijt tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peter Corsten ter eenre ende Anneken Joachimsdr weduwe Corst Peter Corsten ter andere sijden

Op huijden desen lesten aprilis anno 1626 compareerden Sebastiaen Peter Corsten mede namens Jacob Peterss, sijnen broeder, procuratie G’berg 6-11-1625, Jan Corsten als voocht voor Willem Peterss, Antonis Peterss, Margriet Petersdr, Antonis Adriaenss x Huijbken Petersdr, Sijken Petersdr, Blees Willemss wednr Anneken Petersdr, Peter Bernaertss x Maeijken Peterss, alle erffgenamen van Corst Peter Corsten ende Peter Corsten, ter eenre ende Anneken Joachimsdr weduwe van Peter Corsten ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Toegevoegd: Corst Adriaenss van Loos x Anneken Joachimsdr is voldaan, 13-3-1628.

Fol. 264r

Erffdeelinge voir recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peter Corsten, desen lesten aprilis anno 1626.

Inden iersten is Sebastiaen Peter Corsten, Jan Corsten als voocht voor Willem Peter Corsten, Antonis Adriaenss x Huijbken Peter Corsten ende Antonis Peter Corsten geloodt ….

Item sijn Margriet Petersdr, Blees Willemss ende Peter Bernaertss geloot ….

Item Sijken Peter Corsten, Sebastiaen Peter Corsten tbv Jacob Peter Corsten geloot ……

Fol. 264v

Op huijden desen je maij anno 1626 compareerden Sebastiaen Peter Corsten mede namens Jacob Peterss, sijnen broeder, procuratie G’berg 6-11-1625, Antonis Peter Corsten, Antonis Adriaenss x Huijbertken Petersdr, Margriet Petersdr, Peter Bernaertss x Maeijken Peterss, Blees Willemss wednr Anneken Petersdr, Sebastiaen Peterss als voocht van het weeskijnt van Willem Peter Corsten ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Corsten. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Thomas Peterss x Margriet Petersdr heeft zijn deel getransporteert aan Anneken weduwe ??? Jacobss, 10-6-1626.

Anneken Adriaensdr is voldaan, 28-6-1627.

Thomas Peterss Groeij is voldaan, 2-10-1628

Maeijken Adriaenss x Tonis Peterss, Tonis Dirckss, Tonis Henrickss ende Willem Peterss zijn voldaan, 31-8-1631.

Fol. 265r

Op huijden desen je maij anno 1626 compareerden Antonis Peter Corsten, Antonis Adriaenss x Huijbken Peterssdr, Jan Corsten als voocht van Willem Peter Corsten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peter Corsten broeder ende swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Antonis Henrickss Smit is voldaan.

Fol. 265v

Scheijdinge ende deelinge tusschen d’erffgenamen van Laureijs Adriaenss Cou ter eenre ende Neelken Frans Gemansdr, sijne huijsvrou, ter andere sijden voor recht aengebrocht desen vje maij 1625.

Op huijden desen vje maij anno 1626 compareerden Jan Goeijertss tegenwoordich getrout met Neelken Frans Gemansdr weduwe van Laureijs Adriaenss Cou ter eenre ende Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Lauris Adriaenss Cou, ter andere sijden ende hebben een akkoord gesloten.

Fol. 266r

Eodem anno et die compareerden Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Adriaen Joosten Cou, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben ende Herman Adriaenss, beijde woonende tot Cappel.

Fol. 266r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jacob Corneliss za, desen viije meij 1626.

Inden iersten sijn Peter Jacobss, Dirck Jacobss, Anneken ende Maeijken Jacobsdr geloot ……

Item sijn Daniel Janss x Dingenken Jacobs ende Joost Willemss als voocht met Peter Henrickss van Gorp als vader ende toesiender van de weeskijnderen van Peter bij Gertruijt Jacobsdr geloot …..

Item is de voorss Joost Willemss als voccht van het weeskijnt van Jacob Corneliss genaemt Claes Jacobss ende mede tbv de weeskijnderen van Cornelis Jacobss bedeelt …..

Fol. 267r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Sebastiaen Peterss Boer ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van Lauris Peterss za ter andere sijden vande goederen achtergelaten bij Peter Sebastiaenss Boer za, desen ixe maij 1626.

Inden iersten sij de kijnderen van Laureijs Peterss verweckt bij Neesken Petersdr geloot ….

Item sijn Peter Lauriss geassisteert met Jacob Peterss ende mede tbv de andere broeders ende susters geloot …..

Item is hier tegens Sebastiaen Peterss Boer geloodt …..

Fol. 267v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tuschen de kijnderen van Adriaen Jan Aertss erffgenamen van Cornelis Adriaenss haeren broeder ter eenre ende Peter Geldenss door overlijden van Cornelis Adriaenss, haeren broeder vande goederen achtergelaten bij Gelden Janss ter eenre ende Peter Geldenss mede erffgenaem door overlijden vande selven Cornelis vande goederen achtergelaten bij Adriaen Jan Aertsza ter andere sijden, desen xxe december 1625.

Inden iersten sullen de kijnderen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claes hebben ende behouden allen het gene daer Peter Geldenss voorss door overlijden van Cornelis Adriaenss ende Jenneken, sijne huijsvrou za, toe gerechticht ende inne bestorven soude mogen wesen.

Item hier tegens sal Peter Geldenss hebben ende behouden allen het gene daer de kijnderen van Adriaen Jan Aertss ende sijne huijsvrou voorss door overlijden van Cornelis Adriaen toe gerechticht ende inne bestorven souden mogen wesen.

Toegevoegd: De erffgenamen ende kijnderen voorss zijn voldaan, te weten Antonis Sebastiaenss tbv de gelijcke kijnderen.

Cornelis Sebastiaenss ende Adriaen Peterss Bong mede voor de gelijcke erffgenamen zijn voldaan door Peter geldenss, 8-3-1627.

Fol. 268r

Deelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Adriaen Jan Aertss ende sijne huijsvrou za, erffgenamen van Sebastiaen Sebastiaenss, haeren broeder za, ter eenre ende Aentgen Geldensdr weduwe wijlen Sebastiaen Sebastiaenss za, erffgenamen door overlijden vandijen, vande goederen achtergelaten bij Adriaen jan Aertss ende Lijnken Claesdr, sijne huijsvrou, ter andere sijden, desen xxe december 1625.

Inden iersten sullen de kijnderen ende erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken, sijne huijsvrou, hebben ende behouden allen tgene daer Aentken Geldens met Sebastiaen Sebastiaenss, haeren man, toe gerechticht ende inne bestorven souden mogen wesen in de goederen achtergelaten bij Adriaen Jan Aertss ende sijne huijsvrou, sonder dat de voorss Aentken Geldens int minste eenige actie of gerechticheijt behoudt.

Item hier tegens sal Aentken Geldens wed Sebastiaen Sebastiaenss hennen ende behouden allen tgene daer de voorss kijnderen ende erffgenamen van Adriaen Jan Aertss voorss toe gerechticht ende inne bestorven souden mogen wesen inne de goederen achtergelaten bij Sebastiaen Sebastiaenss, haeren broeder, sonder dat de voorss kijnderen ende erffgenamen int minste eenige actie of gerechticheijt behouden.

Fol. 268v

Scheijdinge ende deelinge tusschen de erffgenamen van Jan Hendrick Wever ende Maeijken Adriaen Jan Aertsdr za voor recht aengebrocht desen xxe aprilis anno 1626.

Inden iersten sullen de kijnderen van Adriaen Jan Aertss als susters ende broeders ende erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Aertsdr hebben ende behouden allen tgene daer de kijnderen van Henrick Janss Vinck wesende erffgenamen van Jan Henrickss, haeren broeder, toe gerechticht ende inne bestorven souden mogen wesen inde goederen achtergelaten bij Adriaen jan Aertss ende vor mede bij Tuenken Claesdr sonder dat de voorss erffgenamen van Jan Henrickss daer inne eenige actie of gerechticheijt behouden.

Item hier tegens sullen de erffgenamen van Jan henrickss hebben ende behouden allen tgene daer d’erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Aertss door overlijden van Jan henrickss, haeren man, toe gerechticht ende inne bestorven souden mogen wesen inde goederen achtergelaten Henrick Janss Vinck, den vader vande voorss Jan Henrickss sonder dat de erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Aertss int minste eenige actie of gerechticheijt daer inne behouden.

Fol. 268v

Copie

Op huijden desen xiiije martij anno 1626 soo sijn vergadert geweest Henrick Peterss geassisteert met Cornelis Peterss, sijnen broeder, ter eenre ende Corstiaen Aertss als voocht ende Jan Geritss als toesiender ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord vanwege de weeskijnderen achtergelaten bij Peter Aertss van de goederen achtergebleven naer overlijden van Tonisken Gerits, overleden huijsvrou van Henrick Peterss.

Fol. 269r

Op huijden desen xvje september 1625 compareerden Jan Dirckss van nederveen ende Beatris Woutersdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament. Het testament is niet afgemaakt.

Fol. 269v

Testament voor recht aengebrocht bij Lijsken van Clootwijck

Op huijden desen xxiiije februarij anno 1626 compareerden Lijsken Petersdr weduwe Peter Toniss. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Dircsken Peters, haer dochter, Corsdt Cristen ende Aentken Petersdr, Antonis Govertss.

Toegevoegd: Adriaen Joachimss, Andries Peterss x Aliken Govertss, Antonis Govertss mede namens Jacob Henrickss als voocht vande kijnderen van Corst Corsten ende Dircxken Peterss hebben geliquideert ende affgereeckent, 9-3-1627.

Fol. 270v

Opten xxje martij anno 1626 compareerden Huijbert Dirckss vander Maes ende gaff over met eender verlije soo recht is Claes Henrickss de Crom ende Jan Henrickss Haubraecken, beijde woonende tot Tilborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Geritss Schoen mede namens sijne huijsvrouwe susters ende broeders, Peter Toniss vander Maes mede namens sijn suster, Antonis Joosten voor de weeskijnderen van Baeijen Joosten, allen erffgenamen van Huijbert Dirckss vander Maes, voor deen helft ende Adriaen Romboutss namens Cornelis Francken, erffgenamen van Sijken Cornelis, huijsvrou van Huijbert voorss, voor dander helft zijn voldaan, 13-11-1627

In 1628 nog genoemd: Dingen Henricks voor Peter Toniss vander Maes en MetkenToniss sijn suster.

Fol. 271r los vel

Quitantie met Aert Gosens als betrokkene.

Fol. 271r

Opten xxe martij 1626 compareerden Cornelis Jan Hermanss als voocht over het naergelaten weeskijndt van Lijsken Jans,sijne suster za, verweckt bij Huijbert Dirckss vander Maes ende heeft voor recht gerenuntieert vanwege het weeskijnt tbv Huijbert Dirckss vander Maes.

Fol. 271v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tuschen de weduwe ende kijnderen van Joris Adriaenss de Roij za, desen xxije maij 1626.

Inden iersten is Maeijken Wouters wed van Joris Adriaenss de Roij geassisteert met Sebastiaen Peterss Boer, haeren ondertrouden man, geloot ….

Item hiertegens sijn Wouter de Roij, Maeijcken Jorisdr, Adriaen Adriaenss de Roij als voocht tbv Aert Joriss ende Iken Jorisdr geloot …

Fol. 272v

Op huijden desen xxve maij anno 1626 compareerden Anneken Cornelis wed Peter Deniss de Haen, Denis Peterss de Haen, Corst Peterss de Haen, Peter Corneliss x Anneken Petersdr, Denis Janss de Haen als voocht voor het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, sijne huijsvrou za was, Denis Janss de Haen ende Corst Peterss namens Dick Peterss de Haen, procuratie Grave 14-3-1626, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Wouter Peter Geritss, swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 273r

Eodem anno et die compareerden Corstiaen Peterss de Haen ende heeft gerenuncieert vande goederen hem aengecomen van zijn vader Peter Deniss de Haen, tbv Wouter Peterss.

Fol. 273v

Op huijden desen xxve maij anno 1626 compareerden Joachim Corneliss ende Willem Janss van Heijst voor het weeskijndt achtergelaten bij Huijbert Dirckss vander Maes verweckt bij Lijsken jans, sijne huijsvrou, als voocht ende toesiender, Adriaen Romboutss, schout Cappel ende Nederveen, namens Jacob van Paffenrode, drossaert tot Gorinchem ende lande van Arkel als voocht van Cornelis Francken alsmede erffgenaem van Huijbert Dirckss vanwege Sijken Cornelis, sijne je overleden huijsvrou, procuratie 5-5-1626, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Damel Janss Cleermaecker. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Geritss Schoen mede namens sijne huijsvrouwe susters ende broeders, Antonis Joosten voor de kijnderen van Baeijen Joosten, Peter Toniss mede namens sijn suster, MetkenToniss, ende Adriaen Romboutss voor Cornelis Francken zijn voldaan, 14-11-1627.

In 1632 nog genoemd Cornelis Gommers.

Fol. 274r

Eodem anno et die compareerden Joachim Corneliss, Willem Janss van Heijst ende Adrioaen Rombouts inde quilite voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Gijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 274r

Opten 18e januarij anno 1627 compareerden Joachim Corneliss ende Willem Janss van Heijst voor het weeskijndt van Huijbert Dirckss vander Maes ende Jan Janss den Jongen namens Jacob van Paffenrode als voocht van Cornelis Francken erffgenaem van Sijken Cornelisdr, procuratie Gorinchem 16-1-1627, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 274r los vel

Lijstje met bedragen vande voochden vande erffgenamen van Huijbert Dirckss.

Fol. 274v

Opten xxve maij anno 1626 compareerden Joachim Corneliss ende Willem Janss van Heijst ende Adriaen Romboutssin qualite voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Peter Adriaenss de Roij

Fol. 275r

Eodem anno et die compareerden Joachim Corneliss ende Willem Janss van Heijst ende Adriaen Romboutssin qualite voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantmeter. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 275v

Opten xxve maij anno 1626 compareerden Joachim Corneliss ende Willem Janss van Heijst ende Adriaen Romboutssin qualite voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 275v

Op huijden desen ije junij anno xvjc sessentwintich compareerden Adriaenken Lambrechtsdr, Jan Tonis de Leeu als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Antonis Janss de Haen geprocreert bij Joostken Jan Tonis de Leeu dr, jan Toniss als voocht van sijn weeskijnt verweckt bij Geriken Lambrechtsdr voor deen helft ende Adriaen Peterss Crents als voocht, geassocieert met Cornelis jan Gijben als toesiender, over de weeskijnderen achtergelaten bij Aeltken Jan Gijbendr wed van Lambrecht Ewitss voor dander helft, allen als erffgenamen van Lambrecht Ewitss , ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Laureijs Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 276r

Eodem anno et die compareerden de erffgenamen voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 276r los vel

Verzoek van Jochem Lenaert om geld te casseren staande op de wilkeur op een stuk land gekomen van Huijbert Dirckss vander Maes, 2-6-1626.

Fol. 276v

Eodem anno et die compareerden Lauris Wouterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Willemss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 276v

Eodem anno et die compareerden Peter Geritss Keijl ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 277r

Scheijdinge tusschen d’erffgenamen van Jacob Gosenss ter eenre ende d’erffgenamen van Anneken Geritsdr, sijne huijsvrou was, ter andere sijden voor recht aengebrocht desen ije junij 1626.

Inden iersten sullen d’erffgenamen van Jacob Gosenss hebben ende behouden de goederendie de voorss Jacob met sijne huijsvrou beseten heeft.

Item hiertegens sullen d’erffgenamen van Anneken Geritsdr hebben ende behouden allen tgene voorss Jacob ofte sijne erffgenamen gerechticht souden mogen wesen inde goederen achtergelaten door Maeij Govertss, huijsvrou van Gerit Peterss Keijl.

Toegevoegd: Jan ende Peter Gosenss zijn voldaan, 28-11-1626.

Fol. 277v

Jan Adriaenss den Jongen ende Melis Janss zijn bij Joost Adriaenss Kouw in Heusden geweest. Joost heeft gesubstitueert sijne susters, Lijsken ende Elken Adriaendr, in al sijn goedt.

Fol. 278r

Op huijden desen xe junij anno 1626 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss als voocht ende Adriaen Joachimss als toesiender van het weeskijnt achtergelaten bij Henrick Henrickss vander Maes ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Joachimss den Ouden is namens Lijsken Henrickssdr voldaan, 24-3-1634.

Fol. 278v

Op huijden desen xe junij anno 1626 compareerden Peter Gosenss mede namens Jan Gosens, sijnen broeder, procuratie Cappel 1-6-1626, Adriaen Romboutss, schout namewns Christiaen Minger? x Adriaenken Gosensdr, procuratie Shertogenbosch 24-3-1626, Adriaen voorss namens Antonij ende Heijliger Gosenss, beijde woonende tot Shertogenbosch, procuratie Shertogenbosch 23-3-1626, alle erffgenamen van Jacob Gosenss, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Geritss Keijl. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Sara de huijsvrou van Gosen Wouterss is voldaan, 24-9-1629.

Cornelis Peterss is voldaan, 15-10-1631.

Fol. 279r

Op huijden desen xe junij anno 1626 compareerden Jan janss den Jongen ter eenre ende Aennken Dries, sijne huijsvrou ter andere sijden. Zij maken hun testament.

Fol. 279v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Sebastiaen Peterss Boer ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden, desen xe junij 1626.

Inden iertsen is Sebastiaen peterss Boer geloodt …..

Item hier tegens is Wouter Janss x [   ] Petersdr geloodt …..

Item hier tegens is Sebastiaen Sebastiaenss ten overstaen van Lauris Wouterss, sijnen voocht, geloodt …..

Fol. 280v

Op huijden desen xe junij anno 1626 compareerden Andries Peter Geritss, secretaris inden Vrijhoeven, toecomende bruidegom, geassisteert met Adriaen Peterss, sijnen broeder, Gerit Andriess ende Antonij van Andel, schout tot Besoijen ende Jan Mathijss, sijnen oom ende neven, ter eenre ende Aliken Govertsdr, toecomende bruijt, geassisteert met Antonis Govertss, haeren broeder, ende Adriaen Joachimss, haeren oome met Dircxken Peters, haeren moeije, ende Adriaen Dirckss van Clootwijck, haeren neve, ter andere sijden. Zij maken hun houwelijkse voorwaerden.

Fol. 281v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Peter Toniss ter eenre ende Metken Tonisdr, sijne suster, ter andere sijden van dese percelen vande goedem hier naer volgende, desen xxiije junij anno 1626. Cornelis Willemss is voocht van Metken.

Fol. 282r

Op huijden desen xxvje junij anno 1626 compareerden Claes Janss Boom x Engelken Denisdr, Wouter Peterss als voocht van de weeskijnderen van Denis Peterssen geprocreert bij Barbara Joosten, sijne huijsvrou za was, alsmede namens Aert Joost Bernaerts als toesiender ende mede erffgenaem van Jacob Aertss Neeff, Jan Janss Boom, woonende tot Hedichuijsen, als voocht over de weeskijnderen van Willem Janss Boom za, alle erffgenamen van jacob Aertss Neeff, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is de gelijcke erffgenamen van Antonis Adriaenss den Jongen.

Fol. 282r

Op huijden desen xxvje junij anno 1626 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Damel Janss Snijder.

Fol. 282v

Op huijden desen xxixe junij anno 1626 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss ende mede als voocht van de weeskijnderen van Henrick Henrickss vander Maes za ten overstaen van Adriaen Joachimss als toesiender, Dirck noch als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Margriet Adriaensdr, sijne suster, geprocreert bij Sebastiaen Peterss de Roij, Adriaen Adriaenss den Jongen namens Willem Adriaen Quirijnss. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 283r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis wweduwe Peter Deniss de Haen ter eenre ende d’erffgenamen ende kijnderen van peter Deniss voorss ter andere sijden voor recht aengebrocht desen vje julij anno 1626.

Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt ….

Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.

Fol. 283v

Op huijden desen xxvje october 1626 compareerden Sebastiaen Peter Corsten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben, sijnen swager.

Fol. 284r

Op huijden desen xxvje october 1626 compareerden Jan Peterss van Tilborch ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 284v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Adriaenss den Jongen ende Alitken Fransdr sijne huijsvrou, desen xve october anno 1626.

Inden iersten is Adriaen Antoniss den Jongen geloot ….

Item is Jenneken Jans wed Frans Toniss nu x Adriaen Aertss geloot …..

Item is Adriaen Toniss den Jongen als voocht, geassisteert met Jan Toniss de Leeu als toesiender, tbv het weeskijnt van Frans Toniss verweckt bij Jenneken Janss geloot ….

Item is Herman Adriaenss Lochten x Cuenken Tonissdr geloodt ….

Item is Corst Henrick Geldens x Anneken Tonisdr geloot …….

Item is Peterken Tonisdr geloot …. (Jan Frans Ammeroijen x Peterken is voldaan, 9-8-1627, 27-12-1632)

Toegevoegd: Jan Dielen is voldaan, 21-10-1631

Fol. 285r los vel

Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans wed van Frans Toniss den Jongen ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen, 16-11-1635.

Fol. 285r los vel

Janneken Berthoutss is voldaan door Aert Adriaenss, 6-12-1632.

Fol. 286r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Wouter Claes Heijnen ende Maeijken Denisdr, sijne huijsvrou za was, desen xvje october anno 1626.

Inden iersten sijn Adriaen Wouterss ende Maeijken Wouters geloot ….

Item sijn Jan Wouterss ende Gerit Wouterss geloot …..

Item is Sebastiaen peterss de Roij tbv tweeskijnt van Henrick Wouterss verweckt bij Lenaertken Petersdr geloot …..

Fol. 288r

Eodem anno et die compareerden Peter Henrickss van Gorp, woonende tot cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss de Roij.

Fol. 288r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Antonis Willemss Maes ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden, desen xixe october 1626

Inden iersten is Antonis Willemss Maes geloot ….

Item hier tegens sijn Adriaen Toniss ende namens Alijt Tonisdr, procuratie Heusden 20-10-1626, Laurijs Toniss, Jan Gosensx Maeijken Tonisdr, Willem Toniss ende Antonis Willemss als vader ende voocht voor Gijsbert Toniss, sijnen joncxsten soone, geloot ….

Fol. 289r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Willemss Maes gelijck de selven gesmaeldeelt sijn, desen xixe october 1626.

Inden iersten is Laurijs Antoniss geloot ….

Item Willem Antoniss is geloot …..

Item Adriaen Toniss namens Altken Tonisdr geloot ……

Item Gijsbert Toniss ten overstaen van Antopnis Willemss, sijnen vader, is geloot ….

Item Adriaen Toniss is geloot …..

Item jan Gosens x Maeijken Tonisdr is geloot …..

Fol. 289v

Opten xve october anno 1626 compareerden Corst Henrick Geldens ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Frans Franss Vermeer. Betaald wordt via een wilkeur. De wilkeur wordt getransporteert aen Antonis Adriaenss Timmer.

Fol. 290r los vel

Anthonis Adriaenss Timmer is voldaan door Frans Franss Vermeer, 20-12-1650

Fol. 290r

Op huijden desen ixe november 1626 compareerden Jacop Adriaenss Curp, woonende tot Waspijck, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peerken Claesdr x Jacob Adriaenss Corp is voldaan, 9-10-1628.

Fol. 290v

Scheijdinge ende deelinge tuschen Jenneken Cornelisdr weduwe wijlen Henrick Henrickssen vander Maes ter eenre ende het weeskijnt vande voorss Henrick ter andere sijden voor recht aengebrocht desen xviije november 1626.

Inden iersten sijn Dirck Adriaen Quirijnss als voocht ende Adriaen Joachimss als toesiender tbv Lijsken Henrickxdr, het weeskijnt voorss, geloot ……

Jenneken Cornelis daer tegens sal hebben ….

toegevoegd: Thomas Janss x Jenneken Cornelisdr is voldaan, 6-7-1628.

Fol. 291r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Gerit Willemss Timmer ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden voor recht aengebrocht desen xxje november anno 1626.

Inden iersten is Gerit Willemss Timmer geloodt ….

Item Adriaen Adriaenss Roos x Lijnken Geritsdr geloot ….

Item Sacharias Rutten x Dircxken Geritsdr geloodt ….

Gerit Willemss is wed van Margriet Janss

Fol. 292r

Opten xxvje november anno 1626 compareerden Aenken Andriesdr nu getrout met Jan Janss den Jongen. Zij maakt haar testament

Genoemd: Aert Gosens, voorsoone.

Fol. 293r

Op huijden desen iije december anno xvjc sessentwintich compareerden Jacob Sijmonss, woonende tot Almkerck ter eenre ende Adriaenken Lambrechtsdr ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 293v

Op huijden desen iiije december anno 1626 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is Adriaen Romboutss, schouteth tot Cappel, schuldich te wesen.

Fol. 294r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Lijsken van Clootwijckx Adriaensdr za desen xxvije december anno 1626.

Inden iersten is Dircxken Petersdr weduwe Joachim Adriaenss geloot ….

Item is Jacob Henrickss als voocht tbv de kijnderen van Corst Corsten getrout geweest sijnde met Tonisken Petersdr geloot ….

Item sijn Adriaen Joachimss x Aentken Govertsdr, Andries Peterss x Alitken Govertsdr ende Antonis Govertss mede als voocht van het weeskijnt genaemt Anneken Peters achtergelaten bij Peter Govertss ende Peterken Peter Govertsdr, alle erfgenamen van Anneken Petersdr, geloot ….

Fol. 295r

Smaeldeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Govert Jacobss ende Anneken Peters, sijne huijsvrou za was, desen xxvije december anno 1626.

Inden iersten is Adriaen Joachimss x Aentken Govertsdr ende Dircxken Adriaen Doedijnsdr weduwe Peter Govertss ende Antonis Govertss als voocht voor het weeskijnt van Peter geloot ….

Item hier tegens sijn Antonis Govertss ende Andries Peterss x Alitken Govertss geloot …..

Fol. 295r

Op huijden desen xxije december 1626 soo hebben schout ende hemraders ten versoecke van Peter Toniss vander Maes getaxeert een stuck lant hem aenbestorven door overlijden van het weeskijnt van Huijbert Dirckss vander Maes.

Fol. 295v

Op huijden desen xxe januarij 1627 compareerden Claes Claess Cleermont x Maeijken Gijsbertsdr ende Lijnken Cornelisdr weduwe Gijsbert Claess ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Corneliss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd:

Jan Janss den Jongen, Peter Toniss ende Adriaen Geritss Schoen mede namens heure susters ende broeders, zijn voldaan van wege de weduwe ende erffgenamen van Gijsbert Claess.

Adriaen Romboutss tbv Cornelis Francken is voldaan, 5-8-1630.

Fol. 296r

Opten xxije januarij 1627 compareerden Lauris Geritss Leeu, woonende tot Cappel endeheeft gelooft Jan Lauris Lantmeter schadeloos te houden.

Fol. 296r

Deelinge voor recht aengebrocht tusschen Willemken Jans weduwe Peter Adriaenss den Jongen ter eenre ende de erffgenamen van peter Adriaenss den Jongen voorss ter andere sijden vande goederen hier naer gespecificeert, desen ije aprilis anno 1626.

Inden iersten iis Willemken Jans wed van Peter Adriaenss den Jongen geassisteert met Adriaen Willemss Cam, haeren man, geloot …..

Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss den jongen, Dirck Adriaenss, Adriaen Aertss Oerelemans x Willemken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaens, Dirck Janss x Aentken Adriaensdr, Cornelis Janss Vos als voocht vande weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss, alle erffgenamen van Peter Adriaenss den Jongen, zijn geloot ….

Fol. 296v

Op huijden desen xxxe januarij xvjc seven ende twintich compareerden Jan Danielss, toecomende bruijdegom geassocieert met Danieel Janss, sijne soone ter eenre ende Beatris Adriaenss Roothalsdr geassisteert met Sebastiaen Peterss de Roij, haere swager, ende Jan Dirckss van Nederveen met Peter Hendrickss van Gorp, haeren neven ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Toegevoegd: op 26-1-1628 revoceren jan en Beatris van de houwelijckse voorwaerden.

Fol. 297v

Opten iije februarij 1627 compareerden Antonis Joosten als voocht vande weeskijnderen van baijen joosten za ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Daniel Adriaenss Schiptimmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 298r

Opten ve februarij 1627 compareerden Adriaen Geldenss ende Antonis Geldenss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jacobss.

Fol. 298r

Opten vje martij 1627 compareerden Cornelis Sebastiaenss mede namens Janneken Adriaensdr, sijne suster, Antonis Sebastiaenss mede als voocht voor Lijsken Adriaens, sijne onmondige suster, ende mede als voocht vande weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Sebastiaenss, Claes Adriaenss, Adriaen Peterss Bong x Anneken Adriaenss ende mede namens Heijlken Adriaensdr, sijnder huijsvrouwe suster, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss den Jongen, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 299r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Sebastiaenss cum socijs voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss den Jongen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Sebastiaenss ende Adriaen Peter Dirckss zijn mede namens de overige erffgenamen voldaan, 17-12-1630.

Fol. 299v

Op huijden desen viije martij 1627 compareerden Damiaen Joosten als voocht ende Antonis Joosten als toesiender van het weeskijnt achtergelaten bij Willem Dirck Corsten ende Aertken Joosten, sijne huijsvrou, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Timmer ende Adriaen Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Damiaen ende Antonis begeerden dat de erffgenamen van Tuenken Claes sullen ontvangen van de wilkeur staende op de erffgenamen van Willem Dirck Corsten.

Cornelis Sebastiaenss ende Adriaen Peterss Bongh zijn voldaan vanwege der gelijcke erffgenamen van Tuenken Claes.

Thonis Joost is voldaan tbv de kijnderen van Cornelis Joost Minsberg? Als erffgeneman van Jan Corneliss Minsberg?

Er is geld ontvangen vanwegen Anneken Dirckx

Daem Joosten heeft namens Abraham vande Wijngaerden geld ontvangen.

Alles tussen 8-3-1627 en 17-11-1632.

Fol. 300r los vel

Gerijt Peterss Oereman is voldaan, den xiije dach van aeprijelijs anno 1627.

Fol. 300r

Opten xje martij 1627 compareerden Cornelis Jacobss x Margriet Pauwels ende Cornelis Willemss als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Pauwels Willemss ten overstaen van Jacob Pauwelss een der selver weeskijnderen voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Frans Lauriss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 300v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Willemss als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Pauwels Willemss ten overstaen van Jacob Pauwelss een der selver weeskijnderen voorss ende gaff over met eender verlije soo recht is Cornelis Jacobss x Margriet Pauwelsdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 301r

Op huijden desen ve maij 1627 compareerden Berthout Michielss ende Janneken Berthoutsdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Fol. 302r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Corst Corsten bij namen Jacob Henrickss als voocht ende Antonis Govertss als toesiender voor de weeskijnderen te weeten Corst Corsten ende Antonis Corsten, Peter Corsten ende Sijken Corstendr geassisteert met Jacob Henrickss ende Antonis, voochden voorss, van goederen hier naer volgende, desen xxiije martij 1627.

Fol. 303v

Eodem anno den je aprilis compareerden Jacob Sijmonss x Adriaenken Lambrechtsdr ende Jan Toniss de Leeu als voocht voor het weeskijnt achtergelaten bij Tonis Janss de Haen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 304r

Op huijden desen je aprilis anno 1627 compareerden Dirck Adriaen Peterss ende gaff over met eender verlije soo recht is Bertrum Joosten.

Fol. 204v

Eodem anno et die compareerden Gerit Peterss Keijl ende Govert Geritss ende Peter Geritss Keijl, sijne kijnderen, mede namens Claes Geritss, zijnen broeder, procuratie Cappel, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeven. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gerit Peterss Orlman is voldaan, 25-5-1640.

Fol. 305r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Neelken Jan Vos za desen ixe aprilis anno 1627 vande goederen hier verhaelt.

Inden iersten sijn Cornelis Janss Vos, Adriaen Geldenss x Peterken Jansdr, Henrick Janss Vos geloodt ….

Item hier tegens is Cornelis Janss Vos, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen, tot behoeff der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos za geloodt ….

Item hier tegens is Maeijken Jans geloodt ….

Item is Adriaen Peterss Bong tot behoeff van sijne weeskijnderen geprocreert bij Maeijken Janss Vos, sijne huijsvrou za was, geloodt ….

Fol. 306r

Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen Lenaert Francken ter eenre ende Jan Aertss ende Willem Corneliss als voocht voor Gerit Aertss ende Janneken Aertsdr, erffgenamen van Maria Geritsdr, huijsvrou was van voornoemde Lenaert Francken, ter andere sijden, desen ve martij 1627.

Fol. 306v

Op huijden desen xe maij 1627 compareerden Adriaenken Commeren namens Adriaen Janss van Baerle, haeren manne, ruijter onder de compagnie vande ritmrs d’Haultmetz binnen G’berg, procuratie G’berg 28-4-1627, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Wouterss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 307r

Op huijden desen [       ] compareerden Berthout Michielss ende Janneken Berthoutsdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Geen datum ingevuld, geen ondertekening van de akte, akte doorgestreept.

Fol. 307v

Opten xe maij 1627 compareerden Cornelis Peterss als toesiender over de weeskijnderen van Frans Willemss Snijder za ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Adriaen Corneliss Smit. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 308r

Op huijden desen xvije maij 1627 compareerden Peter Claess Trip als voocht ende Frans Janss Stam als toesiender voor de weeskijnderen van Claes Peterss Trip za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lenaertss. Betaald wordt via een wilkeur

Toegevoegd: Dirck Peterss Trip ende Frans Janss Stam zijn voldaan, 3-2-1630.

Fol. 308v

Op huijden desen xxe maij 1627 compareerden Willem Adriaen Quirijnss, Adriaen Joachimss den Ouden als toesiender voor de weeskijnderen axhtergelaeten bij Henrick Henrickss vander Maes ende Dircxken Joachimsdr ende Sebastiaen Peterss de Roij als toesiender voor de weeskijnderen achtergelaeten bij Margriet Adriaen Quirijnen geprocreert bij Sebastiaen Peterss voorss ende gavenover met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Dirck Adriaen Quirijnss. Betaald wordt via een wilkeur.

In de kantlijn: Jan Adriaenss de Bie x Lijsken Henricx vander Maes dr is voldaan, 3-3-1638.

Fol. 309r

Op huijden desen xxje maij 1627 compareerden Denijs Janss de Haen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Tonis Willemss Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 309v

Eodem anno et die compareerden Henrick Henrickss Back als voocht voor de weeskijnderen (sijne halve susters ende broeders) van Henrick Henrickss Back geprocreert bij Janneken dr wijlen Jan Deniss de Haen, Lenaert Sebastiaenss namens zijn aengenomen weeskijnderen geprocreert bij Alit Jan Deniss de Haen ende Adriaen Adriaenss den Jongen als sijn volcomen bij Denis Janss de Haen uut crachte van sijne procuratie die hij is hebbende van Aert Janss de Bruijn x Anneken Jan Deniss de Haen dr, procuratie 28-12-1626, [stukje zin vergeten ?] hebben getransporteert tbv Denis Janss de Haen hun deel van de erffenis van Jan Denis de Haen en sijne huijsvrouw. Betaald wordt via een wilkeur

Toegevoegd: Opten 25e maij 1633 compareerden Aert Gosens, 52 jaar, Lenaert Sebastiaens, 44 jaar, Sebastiaen Peter Corsten, 39 jaar. Zij verklaren op verzoek van Denis Janss de Haen dat Henrick Henrickss Baxck getrout hebbende Janneken Jan Denisdr anno 1625 voor Jan Denis de Haen ende Anna Jans, sijnen huijsvrouw, gestorven is.

Fol. 310v

Op huijden desen ixe junij 1627 soo heeft Maeijken Wouterss, huijsvrou van Sebastiaen Peterss Boer voor mij overgebracht ende versocht alhier geregistreert ende aengeteeckent te worden den inhoudt van seeckere houwelijckse voorwaerden, gemaeckt te Dordrecht, tusschen de voorss Maeijken ende Peter.

Fol. 310v

Op huijden desen xe junij 1627 compareerden Peter Toniss vander Maes mede als voocht voor Metken Tonisdr, onmondige suster, ende Antonis Joosten als voocht voor de weeskijnderen van Baeijen Joosten, Adriaen Geritss x Neelken Ambrosiusdr mede namens Dirck Ambrosiuss ende als voocht van Adriaen Ambrosiuss, onmondige broeders, ende mede voor Jacques de la Vallee x Robbertken Halart, procuratie G’berg 10-6-1627, erffgenamen van Henrick Dirckss vander Maes, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Corneliss Pijl. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Geritss Schoen ende Peter Toniss vander Maes zijn tbv de gelijcke erffgenamen van Henrick Dirckss voorss.

Fol. 311r

Copie

Op huijden den xxve aprilis 1626 compareerden , te Dordrecht, Maeijken Woutersdr wed Joris Adriaenss de Roij, schout Cappel. Zij benoemt tot haer erffgenamen IJken Jorisdr de Roij.

Fol. 312r

Op huijden desen vje julij anno xvjc seven ende twintich compareerden Lenaert Bastiaenss, woonende tot Cappel, ter eenre ende Jan Janss, woonende tot Sgravenmoer, namens Lijnken Jansdr, sijn suster ende huijsvrou van Lenaert voorss, ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 312v

Opten ve julij 1627 compareerden Anna Jans weduwe Jan Lenaertss ende gaff over met eender verlije soo recht is Lenaert Francken.

Fol. 313r

Eodem anno et die compareerden Antonius Adriaenss Cruijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Francken, Adriaen Willemss Cam ende Cornelis Aertss, voocht ende toesiender van het weeskijnt van Cornelis Claess.

Fol. 313v

Eodem anno et die compareerden Lenaert Francken ter eenre ende Adriaen Willemss Cam ende Cornelis Aertss, voocht ende toesiender van het weeskijnt van Cornelis Claess ter andere sijden ende hebben haer erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 313v

Eodem anno et die compareerden Lenaert Francken ende Willem Corneliss als voocht voor de weeskijnderen van Mariken Gerits, huijsvrou was vande voorss Lenaert, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corst Adriaenss de Loos. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gerit Aertss ende Willem Corneliss van wege het weeskijnt van Aert Corneliss zijn voldaan, 3-1629.

Gerit Aertss mede namens ??? Danckers x Jenneken Aerts zijn voldaan.

Fol. 314v

Op huijden desen vje julij anno 1627 compareerden Tuenken Abrahamsdr namens haeren man Henrick Janss Vos, ruijter onder de compagnie van heer ritmrs Haulmetz, procuratie G’berg 5-7-1627, ende heeft getransporteert aen Cornelis Janss Vos, haeren man broeder, het deel van de erfenis aengecomen van Jan Peterss Vos ende Neelken Adriaensdr, vader ende moeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Joachimss den ouden is namens Peter Joachimss Verster, broeder, vanwege Henrick Vos voldaan, 1-8-1628

Fol. 315r

Op huijden desen xije julij anno xvjc seven ende twintich compareerden Peter Henrcikss van Gorp, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Cornelis Corneliss Reeder, woonende tot Waelwijck, ende Jan Dirckss van Nederveen, woonende tot Cappel, als voocht ende toesiender tbv Anneken Gosensdr.

Fol. 315v

Op huijden desen xe augustij anno 1627 compareerden Joostken Cornelisdr weduwe Jan Adriaenss Grooterman. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Anneken Jans, haer dochter, weduwe Henrick ??? Stoeldraeijer

Fol. 316r

Op huijden desen ixe september anno 1627 compareerden Jan Janss Ammeroijen mede als voocht ende Peter Toniss Leempoel als toesiender van het weeskijndt van Claes Michielss za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Back.

Fol. 316v

Op huijden desen xxe september anno 1627 compareerden Peter Claess Trip ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Govertss Borger.

Fol. 316v

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Jan Janss den Jongen ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van Aentken Droess za ter andere sijden, desen viije november anno 1627.

Inden iersten is Jan Janss den Jongen geloodt ….

Item hiertegens sijn de kijnderen van Aert Gosenss te weeten: Andries Aertss mede als voocht voor Willem Aertss, Sijken ende Aentken Aerts, Cornelis Aertss, die hij Andries voorss assiateert met Aert Gosenss sijnen vader alhier was vervangende ende daer voor sterck was Maeijcken, Dirck Aertss, Peter Gosenss x Anneken Aertss, Corst Peterss x maeijken Aertsdr ende Peterken Aertsdr voor deen helft ende Andries Peterss als toesiender tot behoeff der weeskijnderen van Merten Mertenss za in bijwesen van Peter Mertenss voor dander helft geloodt ….

Fol. 318v

Smaeldeelinge voor recht aengebrcht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Aentken Andriesdr, huijsvrou was van Jan Janss den Jongen, desen viije november anno 1627.

Inden iersten is Jan Janss den Jongen als voocht ende Andries Peterss als toesiender tot behoeff der weeskijnderen van Merten Mertenss za in bijwesen van Peter Mertenss een der selver weeskijnderen geloodt ….

Item hiertegens sijn Andries Aertss met sijne broeders, susters ende swagers, geassisteert ende ten overstaen van Aert Gosenss, haeren vader, geloodt ….

Fol. 319r

Opten ixe november anno 1627 compareerden Henrick Peterss ende Corstiaen Aertss als voocht voor de weeskijnderen van Peter Aertss Smidt za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Dirckss van Best. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 319v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Wouter Claess, woonende tot Cappel, ende heeft sij selve borge gestelt tbv Henrick Peterss cum socis ivm de aankoop door Adriaen Dirckss van Best.

Fol. 320r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Wouterss voorss ende heeft sij selve borge gestelt tbv Denis Janss de Haen ende Wouter Willemss Maes ivm de aankopen door denis ende Wouter van Adriaen Dirckss van Best.

Fol. 320v

Op huijden desen iiije december anno 1627 compareerden Sacharias Rutten x Dircxken Geritsdr, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 321r los vel

Lijstje met bedragen door de schout van Tilborch aen de schout van Cappel overgetelt, 8-1-1626.

Op de achterkant:

Einde van een stukje akte.

Begin van een akte.

Eodem anno et die compareerden Herman de Roij, schouteth tot Tilborch, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Adriaen Romboutss tbv de gelijcke erffgenamen van Jan Janss vande Werck voorss.

Fol. 321r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss Greijn, woonende tot Cappel, ende heeft ten versoecke van Jan Toniss Decker, woonende tot Sprange, hem zelven tot borge gestelt tbv Cornelis Jan Corsten ivm aankoop door Cornelis van Jan.

Fol. 321v

Op huijden desen xxiiije december anno xvjc seven ende twintich compareerden Cornelis Adriaenss Zeeu ende Meijken Tonisdr, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: Adriaen Corneliss Zeeu, Adriaen Wouterss x Tonisken Cornelisdr, Willem Dirckss x Maeijken Corneliss, Corst Corneliss.

Toegevoegd: Adriaen Wouters x Tonisken Cornelisdr, Jan Willemss namens zijn moeder Maeijken Cornelis, Tonis Adriaenss Zeeu, Cornelis Jacobss x Heijltken Adriaens, Aert Jan Michielss x Peeterken Adriaenss, Jan Roelen als voocht van moederlijcke sijde van de weeskijnderen van Adriaen Corneliss Zeeu, kijnderen ende kijntskijnderen van Cornelis Adriaenss Zeeu ende Meijken Tonisdr, zijn voldaan door Corst Cornelss. Zeeu, 21-1-1656

Fol. 322v

Opten xxxe december anno 1627 compareerden Jan Willemss Brouwer alias Schaer ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonis Joosten tbv de Hgeest tot Cappel.

Fol. 322v

Opten xxvije december anno 1627 compareerden Lauris Wouterss, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss Boer, mede woonende tot Cappel.

Fol. 323r

Opten xije januarij anno 1628 compareerden Daem Joosten als voocht ende Antonis Joosten als toesiender over het weeskijndt van Willem Dirck Corten ende Aertken Joostendr za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Herman Adriaenss Lochten, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 323v

Opten xve januarij anno 1628 compareerden Jan Jan Corstiaenss, woonende tot Sprange, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Timmer tbv Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeven.

Fol. 324r

Opten xviije november anno 1627 compareerden Jan Janss den Jongen ter eenre ende Aert Gosenss mede voor sijne kijnderen, Andries Peterss voor de weeskijnderen van Merten Mertenss, alle erffgenamen van Aentken Driessen, huijsvrou was van Jan Janss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 324v

Opten xvije januarij anno 1628 compareerden Gerit Wouterss, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss de Roij.

Fol. 325r

Opten iiije februarij anno 1628 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende heeft belooft Roeloff Janss Cuijl schadeloos te houden ivm het pleijtschip dat Roeloff nu van Henrick heeft.

Fol. 325r

Eodem anno et die compareerden Roeloff Janss Cuijl ende heeft belooft Henrick Adriaenss Timmer schadeloos te houden ivm het pleijtschip dat Henrick nu van Roeloff heeft.

Fol. 325v

Copie

Opten ije junij 1616 compareerden te G’berg Jan Michielss, woonende tot Cappel x Lijsken Aertsdr. Zij maken hun testament.

 

Fol. 326v

Opten xe februarij anno 1628 compareerden Frans Janss Stam, woonende tot Cappel, ende heft gelooft ende verwilcoort soo recht is Lauris Wouterss ende Geman Franss, HGeestmrs tot Cappel.

Fol. 327r

Op huijden desen ixe februarij anno 1628 compareerden Jan Janss den Jongen, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Beatris Adriaensdr, toecomende bruijt, geassisteert met Sebastiaen Peterss de Roij, haeren swager, ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 328r

Opten lesten februarij anno 1628 compareerden Andries Peterss, secr inde Vrijhoeven, als toesiender van wegen der weeskijnderen van Sebastiaen Henrickss za geassisteert met Adriaen Romboutss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 328v

Op huijden desen ixe martij anno 1628 compareerden Lauris Wouterss ende Geman Franss, HGeestmrs tot Cappel, ende gaven over met eender verlije soo recht is Jan Willemss Brouwer, Maeijken Jans, sijn dochter, staet borg.

Fol. 328v

Eodem anno et die compareerden Jan Willemss Brouwer mede namens Cornelis Janss, sijne soone, procuratie Heusden 25-2-1628, ende gaff over met eender verlije soo recht is Jacob Joosten Valck.

Fol. 329r

Erffdeelinge tusschen Jacob Joosten Valck ter eenre ende Maeijken Jans, dochter van Jan Willemss Brouwer, ter andere sijden.

Fol. 329v

Eodem anno et die compareerden Maeijken Jansdr ende heeft voor recht aen Lauris Wouterss ende Geman Franss, HGeestmrs tot Cappel, tot waerbocht gestelt.

Fol. 330r

copie

Antonis Franss, schoutet tot Drongelen, is voldaan door Adriaen Jasperss namens Digna Peter Claessen als naergelaten weduwe van Jan Henrickss Hoof?

Fol. 330r

Copie

Op huijden desen ixe julij anno 1627 soo heeft Gerit Aertss gecocht van Jan Aertss, sijnen broeder.

Fol. 330v

Op huijden desen xe martij anno 1628 compareerden Cornelis Aertss, woonende tot Cappel, geassisteert met Willem Corneliss, sijne soone. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Jacob Cornelis, natuurlijke zoon bij Anneken Adriaensdr

Fol. 331r

Eodem anno et die compareerden Willem Corneliss, woonende inde Berckhage,. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Frans Janss Stam, soone sijne tegenwoordige huijsvrou.

Toegevoegd: Frans Janss Stam is voldaan door mels Aertss Scvhep namens de erffgenamen van Willem Corneliss, 11-3-1650.

Fol. 331v

Opten xje martij anno 1628 compareerden Jacob Wouterss wednr Maeijken Cornelis Claessdr, sijne ierste huijsvrou was, ter eenre ende Adriaen Willemss Cam als voocht voor het weeskijndt van Cornelis Claess za ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 332r

Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Aert Gosenss ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden vande erffgoederen hier naer gespecificeert desen xxe martij anno 1628.

Inden iersten is Aert Gosenss geloot ….

Item hier tegens sijn Andries Aertss mede als voocht voor Sijken ende Aentken Aertsdr ende voor Willem Aertss, onmondige susters ende broeder, Corst Peterss x Maeijken Aertsdr, Peter Gosenss x Anneken Aertsdr, Dirck Aertss, Andries Aertss namens Cornelis Aertss ende Peterken Aertsdr, geloodt ….

Fol. 332v

Smaeldeelinge voor recht aengebrocht bij de kijnderen van Aert Gosenss voorss desen xxe martij anno 1628.

Inden iersten is Andries Aertss geloodt ….

Item is Andries Aertss tbv Willem Aertss geloodt ….

Item is Andries Aertss tbv Aentken Aertsdr geloodt ….

Item is Andries Aertss tbv Sijken Aertsdr geloodt ….

Item sijn Andries Aertss ende Willem Aertss tbv Cornelis Aertss geloodt ….

Item is Dirck Aertss geloodt ….

Item is Corst Peterss geloodt ….

Item is Peter Gosenss geloodt ….

Item is Peterken Aertsdr geloodt ….

Fol. 333v

Opten ije aprilis anno 1628 compareerden Dirck Janss Mandemaecker als voocht voor het weeskijndt van Adriaen Toniss Molegraeff, Antonis Sebastiaenss als voocht voor de twee weeskijnderen van Adriaen Sebastiaenss Smidt ende namens Jan Willemss Molegraeff, pocuratie alhier 19-3-1628, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claesdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Antonis Bastiaenss Smidt als voocht van Adriaen Adriaenss is voldaan door Antonis Jan Corsten vanwegen Gerit Wouterss, 25-3-1634

Fol. 334r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Aertss ende Dirck Janss mandemaecker ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Joachimss.

Fol. 334v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Geritss Schoen mede namens Dirck Ambrosiuss ende Adriaen Ambrosiuss, sijnen swagers,, procuratie G’berg 26-3-1628, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Adriaenss Leur. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 335r

Eodem anno et die compareerden Antonis Joosten als voocht vande weeskijnderen van baeijen Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Adriaenss Leur. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 335v

Eodem anno et die compareerden Jacob Vassen x Janneken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peterss Bong. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Fas Jacobss is voldaan evenals Jacob Servaessen, 13-6-1632.

Fol. 336r

Opten xxiije martij anno 1628 voorss compareerden Antonis Aertss ter eenre ende Maeijken Aertsdr ter andere sijden ende hebben haer erffdeelinge voor recht aengebrocht.

Toegevoegd: Peter Dielissen x Maeijken Aertss is voldaan door Antonis Aertss, 12-1-1644.

Fol. 336v

Opten vje aprilis anno 1628 compareerden Corstiaen Aertss x Sijken Dircxdr ende heeft voor recht getransporteert tbv Marten Willemss een deel van het geseet aencomen van Dirck Dirckss Melen, de vader van sijn huijsvrou.

Fol. 337v

Eodem anno et die compareerden Peter Lauriss, Adriaen Lauriss, Antonis Lauriss, Sebastiaen peterss Boer ende Jacob Peterss Rommen als voocht ende toesiender van de weeskijnderen achtergelaten bij Lauris Peterss za, in sijn leven schouteth inde Vrijhoeven, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corstiaen Aertss.

Fol. 337r

Opten xxvije aprilis anno 1628 compareerden Adriaen Wouterss als voocht ende Sebastiaen Peterss de Roij als toesiender van wegen het weeskiindt van Henrick Wouterss za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Roeloff Janss Cuijl Schipper. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Wouterss is voldaan door de weduwe van Roeloff Janss Cuijlen, 27-4-1634.

Fol. 337v

Eodem anno et die compareerden Wouter Joriss de Roij ende Adriaen Adriaenss de Roij als voocht van wegen Aert Joriss de Roij ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 338r

Opten xxxe aprilis anno 1628 compareerden Jacob Sijmonss x Anneken Lambrechtsdr, Jan Toniss de Leeu als voocht van wegen het weeskijndt van Antonis Janss de Haen za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Henrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 338v

Opten xe maij anno 1628 compareerden Wouter Janss Schilders, borger G’berg, namens Maeijken Heijs Godschalcxdr, procuratie Lier 1-12-1627, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss, schouteth. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 339r

Opten xxviije aprilis anno 1628 compareerden Huijch Adriaenss Backer geasissteert met Fransken Aertsdr, sijne tegenwoordighe huijsvrou, ende heeft voor recht van Gerit Willemss als voocht aengenomen sijne vier weeskijnderen geprocreert bij Eltken Willemsdr.

Fol. 339v

Ten voorss dage compareerden Fransken Aertsdr geasissteert met Huijch Adriaenss Backer, haere tegenwoordighen man, ende heeft voor recht van Jan Adriaenss Riool als voocht aengenomen haere twee weeskijnderen achtergelaten bij Gerit Adriaenss Bosser.

Fol. 340r

Ten dage voorss compareerden Huijch Adriaenss Backer ter eenre ende Fransken Aertsdr, sijne tegenwoordige huijsvrou, ter andere sijden met advies ende consent van Gerit Willemss als voocht ter eenre ende Jan Adriaenss Riool als voocht ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord mbt een eventuele erfenis van de kinderen.

Genoemd: Lijnken Gerits.

Fol. 340v

Copie

Lier, Maeijken Heijs Godschalcxdr, beghijntken, machticht Wouter Schilders, haeren swager, woonende te G’berg, 1-12-1627.

Fol. 341r

Opten iersten maij anno 1628 compareerden Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven als voocht ende Antonis Sebastiaenss Smit, woonende tot Sgravenmoer als toesiender over de weeskijnderen achtergelaten bij Gerit Peterss ende gaven over met eender verlije soo recht is Jacob Peterss Rommen. betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis van Duren?, Aentken ende Maeijken Geritss zijn voldaan, 13-8-1639.

Fol. 341v

Eodem anno et die compareerden Andries Peterss ende Antonis Sebastiaenss Smit in qualite voorss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Wijnant Aelbrechtss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 342r

Opten vje maij anno 1628 compareerden Jacobsken Emmen voor 1/3 , Baeijen Peterss voor 1/3 en Willem Henrickss, Frans Henrickss ende Tonisken Henircxdr voor 1/3 ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jacobss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Commer Janss namens Jacobsken Henricxdr, sijne moeder, is voldaan, 1-5-1629.

Huijbert Janss x Tonisken Henricxdr, 1-5-1633

Fol. 342v

Opten xxe maij anno 1628 compareerden Huijch Adriaenss Cleermaecker alias Backer als voocht ende mede namens Jan Janss van Gladtdijck x Anneken Peters, Dirck ende Seger peterss, Anneken Peters ende Maeijken Petersdr, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Segerss Boor ende Dingentken Adriaensdr, procuratie Rotterdam 4-4-1628, ende gaff over met eender verlije soo recht is Huijbert Cornelis Timmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Anneken Petersdr x Jacob Janss, 5-10-1628.

Fol. 343r

Opten xxiije maij anno 1628 compareerden Dirck Hermanss x Anneken Jansdr mede namens Joostken Cornelisdr, sijnder huijsvrouwe moeder, procuratie alhier, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wijnandt Aelbrechtss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Joachim Corneliss namens Joostken Cornelisdr, sijne suster, is voldaan, 23-5-1630.

Dirck hermans is namens de voorkijnderen van zijn vrou voldaan

Gevert Adriaenss als voocht van de weeskijnderen van Henrick de Stoeldraeijer verweckt bij Anneken Jansdr is voldaan, 10-11-1630.

Fol. 343v

Opten xxvje maij anno 1628 compareerden Corstiaen lenaertss, woonende tot Sprange, ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonis Janss de Cat, woonende inde Vrijhoeven. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Corstiaen is voldaan door Antonis Janss Duijser, 22-4+1631.

Fol. 344r

Waeterbrieff

Op huijden desen iersten junij anno xvjc achtentwintich compareerden Aert Adriaenss, woonende tot Waspijck, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Janneken Berthoutsdr weduwe van Berthout Michielss ivm de coop van een pleijtschip.

Jan Matheuss, woonende tot Cappel, ende Jaochim Segerss, woonende tot Raemsdonck, staan borg

Fol. 344v

Opten ve junij anno 1628 compareerden Jan Janss den Jongen x Beatris Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Janss den Jongen is voldaan door Sijken Roelen weduwe van Adriaen Henrickss Timmer, 18-11-1634.

Fol. 345r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Geritss Schoen x Neelken Ambrosius mede namens Dirck Ambrosiuss mede als voocht van het weeskijnt van Ambrosius Thomass [Adriaen Ambrosiuss], procuratie G’berg 28-3-1628, erffgenamen van Dirck Henrickss vander Maes, haeren oome za was, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 345v

Opten xiije junij anno 1628 compareerden Merten Willemss ende gaff over met eender verlije soo recht is Govert Geritss Keijl. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: De gelijcke erffgenamen van Merten Willemss soo van vaderlijcke als moederlijcke sijde ende van Borchsken Adriaens zijn voldaan, 26-2-1633.

Fol. 346r

Eodem anno et die compareerden Rombout Toniss Leempoel als voocht ende Gijsbert Adriaenss Onrust als toesiender van wegen der weeskijnderen van Aert Gijsbertss za ende gaven over met eender verlije soo recht is Peter Bernaertss ende Dirck Janss x Lijnken Cornelis Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 346v

Eodem anno et die compareerden Dirck Janss voorss ende gaff over met eender verlije soo recht is Aert Bernaertss mede namens Sijken Bernaertsdr ende het weeskijndt van Cornelis Bernaertss, Peter Bernaertss, Corst Bernaertss ende Jacob Wouterss x Anneken Bernaertsdr, alle erffgenamen van Sebastiaen Berbaertss.

Fol. 246v

Eodem anno et die compareerden Aert Bernaertss ende heeft voor recht getransporteert tbv Peter Bernaertss, sijnen broeder.

Fol. 347r los vel

Lijstje met namen en bedragen.

Fol. 347r los vel

Anthonijs Gheldens is voldaan door Cornelis Ghielen, 5-3-1629.

Fol. 347r los vel

Notietie vande aengebrachte schulden op Antonis Adriaenss za.

Inden iersten Huijch Adriaenss van sijn cleden te maecken

Compareerden Jan Geritss mede als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Jan Geritss, broeder, geassocieert met Jan Toniss als toesiender, Henrick Henrickss x Elsken geritsdr en jan als voocht van het weeskijndt achtergelaten bij Adriaen Willemss ende Aenken Geritsdr, Corstiaen Aertss als voocht ende de voorss Jan als toesiender voor de weeskijnderen van Peter Aertss Smit ende Tonisken Geritsdr, alle erffgenamen van Adriaen Geritss Snijder, ter eenre ende Frans Janss Stam x Heijlken Marcelidr, Claes Mertenss x Judith Marcelisdr, Andries Andriess wednr Lijsken Marcelisdr en sijn kijnderen bij Lijsken, alle erffgenamen van Maeijken Marcelisdr die huijsvrou was van Adriaen geritss Snijder ende mede noch als voor het weeskijndt van sijn huijsvrouwe suster achtergelaten bij Marcelis Janss ter andere sijden.

Dit is noch niet te boek

Fol. 347r

Op huijden desen xxviije junij anno 1628 compareerden Denis Janss de Haen, woonende tot Cappel ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprang.

Fol. 347r los vel

Jan Laureijss Lantmeter, woonende tot Sprang, is voldaan door Denis Janss de Haen tot Cappel, 21-5-1648.

Fol. 347v

Erffdeelinghe tusschen Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouters weduwe Joris Adriaenss de Roij ter eenre ende de kijnderen vandsen selven Joris Adriaenss de Roij ter andere sijden vande hen lieder gronden ende moerdellen hier naer geschreven die sij tsamen inden Dullaert inbedeelt leggende hebben ende bij Jan Lauriss Lantmeter op heden date deses in presentie ende ten overstaen van Adriaen Joachimss, als hemraet, ieders perceel affgemeten heeft als volcht, ende voor recht aengebracht desen xxije junij anno 1628.

Inden iersten is Sebastiaen Peterss Boer geloodt ….

Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss de Roij als voocht vanwegen Aert de Rij Joriss ende Iken Joris de Roij dr, Wouter de Roij Joriss, Jan Dirckss van Nederveen namens Mr Adriaen van Meusijenbrouck namens Maeijken de Roij Jorisdr, procuratie Shertogenbosch 13-6-1628, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, geloodt …..

Fol. 348r

Opten iije julij anno 1628 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss van Poppel. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Lijsken Henricks vanwegen Peter Henrickss is voldaan, 9-5-1632

Fol. 348v

Opten xvije junij 1628 compareerden Antonis Geldenss x Aentken Geldens ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Michielss.

Fol. 349r

Op huijden desen xxje junij anno 1628 compareerden Claes Andriess vanden Broeck, woonende tot Waelwijck x Catelijn Bartholomeusdr renuntieren van alsulcke procedure als hij tegen Sijken Marcelisdr weduwe Joost Vreijss begonnen is. Het gaat over een wilkeur die Joost tbv Bartholomeus Toniss verleden heeft. Claes heeft de wilcoor getransporteert tbv Aentken Oeremans weduwe Tielman Jacobss.

Fol. 349r

Op huijden desen xxvije junij 1628 compareerden Joost Aertss. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Antonis ende Aert Joosten, naekijnderen, Aentken Gerits, sijne overleden huijsvrou.

Fol. 350r

Opten iiije augustij anno 1628 compareerden Adriaen Corneliss Zeeu ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Corneliss Zeeu, sijnen broeder.

Fol. 350r

Opten xxvje augustij anno 1628 compareerden Paulijnken Stevens x Henrick Gijsbertss van Houweninge, soldaet onder de compagnie van Graeff Jan van Hornes, procuratie van haar nab Heusden 21-8-1628, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Spranghe. Het gaat om goederen aengecomen van Adriaen van Clootwijck en waar een octroij voor afgegeven is.

Fol. 350v

Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen Jan Toiniss Decker ter eenre ende de weeskijnderen van Jan Tonis Meuss ter andere sijden vande goederen hier naer gespecificeert desen iersten september anno xvjc achtentwintich.

Inden iersten so is Jan Toniss Decker geloot ….

Item hiertegens sijn Peter Adriaenss Greijn ende Jan geritss als voocht ende toesiender van de weeskijnderen van Jan Tonis Meuss geloodt ….

Fol. 351r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Peterss namens Adriaen Mertenss van Dijck, woonende tot Sprange, mede namens Dingen Adriaensnamens Salomon Laurenss, haeren man, woonende tot Rotterdam, procuratie aldaer 4-11-1625, alle erffgenamen van Jan Adriaenss Leeu, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirckss ende Adriaen Corneliss Zeeu, beijde woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 352r los vel

copie

Abel van Nispen Corneliss gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss Leeu, 5-1-1607.

Fol. 352r

Eodem anno et die compareerden Jan Tonis Stevens Decker ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirckss ende Adriaen Corneliss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 352v

Deelinge voor recht aengebracht tusschen Aerrt Gosens ter eenre ende sijne kijnnderen ter andere sijden vande uutgaende schulden die sij luijden volgende den inventarium noch soo bij obligatie als andersints schulden sijn, desen ixe september anno 1628, den intrest ingaende met date deses.

Inden iersten is Aert Gosens geloot ….

Item hiertegens is Andries Aertss mede als voocht van Willem Aertss, Sijken ende Aentken Aertsdr, Dirck ende Cornelis Aertss, Peterken Aertsdr, Corst Peterss ende Peter Gosenss.

Fol. 353r

Eodem anno et die compareerden Aert Gosenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss, sijnen soone.

Fol. 353v

Opten xxje september anno 1628 compareerden Daem Joosten x Janneken Dirck Corsten, Anneken Dirckss namens Abraham van Wijngaerden, haeren man, procuratie 13-9-1628, mede voor het besterf vanwegen het overleden weeskijnt van Willem Dirck Corsten za, Peter Janss Schaep x Tuenken Govertsdr ter eenre ende Adriaen Jacobss als voocht voor Corst Tonis Corsten ter andere sijden, alle erffgenamen van Dirck Corsten, haeren vader ende bestevader. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 254r

Copie copie vant testament bij Anneken Willem Dirck Corstendr tbv Anneken ende haere moeije.

Ten huijse van Abraham van Wijngaerde, cleermaecker, maakt Anneken, tusen 17 ende 18 jaer oudt haar testament. Anneke Dirckx, haere moeije, x Abraham van Wijngaerden, is erffgenaem.

Toegevoegd: Antonis Joosten is voldaan door Adriaen Rombouts tbv de weeskijnderen van baeijen Joosten van het geld bij Anneken Willems op Anneken Dirck Corsten, haere moeije, bij desen gemaeckt, 12-10-1632.

Fol. 355v

Copie

Salentijn van Bergen, ruijter rijdende onder de heere ritmr Haultmets garnisoen G’berg, x Margriet van Alenbroch. Hij machticht Dirck van Alenborch, sijnen swager, 30-9-1628.

Fol. 356r

Opten ije october anno 1628 compareerden Dirck Peterss van Alenborch mede namens Salentijn van Bergen, ruijter rijdende onder de heere ritmr Haultmets garnisoen G’berg, procuratie G’berg 30-9-1628, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss, schoutet. Betaald wordt via een wilcoor.

Fol. 357r

Copie

Op heden den dertichsten september xvjc achtentwintich compareerde Jan Damman, licentaet inde medecijnnen. Hij machticht Marie Joris de Roij , sijnen wettige huijsvrouwe.

Fol. 358r

copie

Op huijden den twintichsten octobris anno xvjc ende achtentwintich compareerde Marie de Roij Jorisdr x Jan Damman, licentaet inde medecijnen. Zij machticht Jan vanden Heuvel, woonende tot Drunen.

Fol. 359r

Opten xxvije october anno 1628 compareerden Johan vanden Heuvel namens maeijken de Roij Jorisdr mede namens Jan Damman, licentaet inde medecijnen, haeren man, procuratie Shertogenbosch 20-10-1628, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss, woonende tot Cappel.

Fol. 359r

Eodem anno et die compareerden Johan vanden Heuvel in qualite voorss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss ende Dirck Adriaen Quirijnen.

Fol. 359v

Eodem anno et die compareerden Antonis Govertss ter eenre ende Dirck Adriaen Quirijnen ter andere sijden ende hebben beloven te beatelen.

Fol. 359v

Eodem anno et die compareerden Daem Joosten, Peter Janss Schaep mede namens Lijsken Govertsdr, sijnder huijsvrouwe suster, Adriaen Jacobss als voocht voor Corst Tonis Corsten, alhier mede present, Anneken Dirckss, woonende te Sgravenhage namens Abraham van Wijngaerden, haeren man, procuratie 13-9-1628, mede voor het besterf vanwegen het overleden weeskijnt van Willem Dirck Corsten za, alle erffgenamen van Dirck Corsten, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 360r

Eodem anno et die compareerden Anneken Dirck Corsten namens Abraham van Wijngaerden, haeren man, procuratie 13-9-1628, mede voor het besterf vanwegen het overleden weeskijnt van Willem Dirck Corsten za ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Joosten.

Fol. 360r

Opten xxviije october anno 1628 compareerden Daem Joosten, woonende tot Waspijck, ende heeft hem selven tot borge gestelt tbv Antonis Joosten.

Fol. 360v

Opten ije november anno 1628 compareerden Daem Joosten x Janneken Dircks, Peter Janss Schaep x Tuenken Govertsdr, Dirck Corsten mede namens Lijsken Goverts, sijne huijsvrouwe suster, Adriaen Jacobss, woonende aende Dussen, als voocht voor Corst Tonis Corsten, Anneken Dirck Corsten, woonende te Sgravenhage, namens Abraham van Wijngaerden, haeren man, procuratie 13-9-1628, alle erffgenamen van Dirck Corsten, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Maeijken Adriaens weduwe Jacob Dirckss, woonende tot Sprange.

Fol. 361r

Opten xje november anno 1628 compareerden Thomas Wouterss, woonende opte Hoochvaert, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Lauris Wouterss ende Geman Franss, Hgeestmrs tot Cappel.

Toegevoegd: Jan Peeterss Orlman ende Jan Lauriss, gewesen Hgeestnrs van 1661 ende 1662, zijn voldaan door de erffgenamen van Pr Joosten, 17-1-1663.

Fol. 361v

Erffdeelinghe bij Dircxken Peters weduwe Joachim Adriaenss in haeren leven tbv haere kijnderen gemaeckt ende voor recht met advijs ende consent van haere kijnderen opgedragen desen ve januarij 1627.

Inden iersten sal Adriaen Joachimss den Ouden hebben ….

Item dat Adriaen Joachimss den ouden ende Adriaen Joachimss den Jongen sullen hebben ….

Item Peter Janss van Son x Maeijken Joachimsdr sal hebben ….

Item dat Peter Joachimss Verster sal hebben ….

Item dat Adriaen Joachimss den Ouden tbv Lijsken Henricks vander Maes sal hebben ….

Item dat Beatris Joachimsdr sal hebben ….

In een los vel aggreeren ende approberen de voorss erfgenamen het bovenstaande bewijs ende erffdeelingen nae te comen.

Fol. 363r los vel

Op huijden den iiije november soo is Anneken Dirck Corstenss namens Abraham van Wijngaerden, haeren man,ende heeft onder echt geleet alsulcke penningen als Anneken Willems za haere naeste vrienden.

Dese wete gedaen aen Antonis Joosten, sijne huijsvrou gaff een antwort als dat sij het haere man seggen soude, 4-11-1628.

Fol. 368r

Jan Michielss bekenne schuldich te sijn Henrick Adriaenssen Timmer ivm de wuijtcoop van een schepken dat Huijbert Adriaenss Moets za plach te voeren.

Fol. 369 los vel

Jastken Cornelisdr weduwe Jan Adriaenss Grootteman is voldaan door Jannijck? ???

Enkele bladzijden volgen met een register van folio 1 t/m folio 120.

Los vel 1

Opten xxije october 1664 compareerden Marijken Hermens van Steenhuijsen, out 23 jaar, dochter van za Hermen van Steenhuijsen getrout geweest sijnde met Peeterken Thimotheus Wijckentore dewelcke een dochter was van Peeterken Dircx van Clootwijck za geassisteert met Anthonij van Clootwijck, haere neeff ende heeft van dese haere prerogative ende voordeele van fidercommis? in dese testamente gementioneert slaende op een stuk lant gecomen van haer overgrootmoeder Aentken Adriaens ….

Los vel 2

Kopie van de akte op folio 247v

Los vel 3

Taxatie door schout ende gerechten vande Vrijhoeven van percelen achtergelaten bij jan Matthijss, 28-11-1623.

Los vel 4

extract uit testament gemaeckt bij Aentken Adriaens weduwe van Dirck van Clootwijck gepasseert 20-11-1623.

Opten je maij 1659 compareerden Marijken Hermens van Steenhuijsen dochter van za Hermen van Steenhuijsen getrout geweest sijnde met Peeterken Thimotheus Wijckentore dewelcke een dochter was van Peeterken Dircx van Clootwijck za geassisteert met Anthonij van Clootwijck, haere neeff ende heeft van dese haere prerogative ende voordeele van fidercommis? in dese testamente gementioneert slaende op een stuk lant gecomen van haer overgrootmoeder Aentken Adriaens ….

Los vel 5

Marie Gijsbrecht x Antonij Verhagen schrijft een brief aan Bastiaen Peeters van Kappel om hulp mbt Adriaen Koue??? En nog genoemd eene van Dongen Peeter Dircksen

Los vel 6

Kopie van de akte op folio 76v

Los vel 7, 8 en 9

Staet ende invenrtaris van alle de goederen, soo haeff als erff, schult ende onschult, incomende ende uutgaende penningen bij Peter Aertss Smitdt za ter eenre ende van Tonisken Geritsdr weduwe ende ??? Janss ende Corstiaen Aertss als voochden der weeskijnderen van Peter Aertss, gemaeckt desen ixe junij anno xvjc twintich.

Los vel 10

Lotinge

FOTO ONDUIDELIJK

 

EINDE