Fol. 1r

Op 28-7-1659 verkopen Jan Louris Wouters als voogd van de kinderen van Jan Lauriss ende Dingeman Lauriss en Adriaen Cornelis Vos x Marijken Dingemans en Wiilem Jansen aan Wouter Peter Dingemans. Betaals wordt via een wilkeur.

Fol. 1r

Erfdeling door Dingentgen Peeters x (ondertrouw) Peeter Joosten ter eenre en Wouter Thomas, Peeter Thomass, Jacob Thomass, Merten Meertenss x Neeltgen Thomas, Maeijken Thomas en Lijntgen Thomas, kinderen Thomas Wouters [Clad] en Dingentgen Peeters.

Fol. 2r

Erfdeling door Adriaen Heijligers wednr van Adriaentgen Henricks Back, zijn eerste huijsvrouw ter eenre en Heijliger Adriaenss, zoon, ter andere zijde, 10-10-1659.

Fol. 3r

Op 18-10-1659 verkoopt Maijken Jans wed van Claes Willems met Tonis Dirckse Melen? aan Govaert Peeterss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3v

Op 27-10-1659 verwilkeurt Joris Wouterss Prins tbv Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Ocker, de jongste zoon van Jan Adriaenss Ocker.

Toegevoegd: Jan Janssen Mulder, broer van Huijbert, ontvangt geld op 22-12-1663. Op 27-10-1669 ontvangt Huijbert geld van Gerit Joris Prins geld.

Fol. 4r

Op 30-10-1659 verwilkeurt Merten Janss Wagemaecker tbv Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Ocker, de jongste zoon van Jan Adriaenss Ocker.

Toegevoegd: Op 27-3-1662 ontvangt Adriaentken Jans Dolck wed van Jan A’ss geld.

Fol. 4v

Op 31-10-1659 verkoopt Wouter Joosten Verhagen x Maijken Michiels, Loon, aan Lenaert Adriaenss van Pelt.

Fol. 5r

Ten voors dage verkoopt Hendrick Mathijssen aan Corst Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 5r

Ten voors dage verkoopt Bastiaen Driessen aan Wouter Joosten Verhagen.

Fol. 5v

Ten voors dage verkoopt Lenaert Adriaensen van Pelt aan Peeter Adriaense Ocker.

Fol. 6r

Op 8-12-1659 verkoopt Henrick Corn, ruijter onder Vincente Nassau, aan Wouter Joosten.

Fol. 6r

Ten voors dage verkoopt Henrick Cornelis Back aan Adriaen Corn.

Fol. 6v

Ten voors dage verkoopt Henrick Corneliss Back aan Tonis Wouterss Timmerman.

Fol. 6v

Ten voors dage verkoopt Joost Michielss Smidt aan Lijntgen Peeters wed van Stoffel Quirijns.

Fol. 7r

Op 11 -12-1659 verkopen Cornelis Adriaenss Leempoel x Maeijken Bastiaenss en Jan Meliss x ???tken Bastiaens aan Peeter Corn Otterdijck.

Fol. 7r

Op 17-12-1659 verwilkeurt Sijmen Toniss Compeer, schipper, op waterrecht tbv Willem Reijcken Fijnenbuijck, schipper ivm de koop van een pleijtschip. Borg staan: Adriaen Aertss Surmont?, Bastiaen en Henrick Franss Boeser en Jan Huijbertss Vas, Waspijck.

Toegevoegd: Teunis Hendrick x Willemeijntje Willems, dochter van Willem Reijcken Fijnenbuijck za, is op 1-5?-1669 voldaan.

Fol. 8r

Op 5-1-1660 verkoopt Bastiaen Jans van Nederveen, coopman en borger van Rotterdam, aan Wouter Janss van Nederveen. Betaald wordt via een lening, de betaling loopt via Bastiaen Wouters van Esch. Dierck Janss van Nederveen staat borg. Toegevoegd los briefje als quitantie.

Fol. 9r

Ten voors dage verkoopt Geritken Jans van Nederveen laatst wed van Jan Adriaenss den Jongen aan Engel Hermanss Troffel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 9v

Erfdeling door Bastiaen Driessen ter eenre en Merten Janss Wagemaecker ter andere zijde, 10-1-1660.

Fol. 10r

Ten voors dage verkoopt Merten Janss Wagemaecker aan Ariaen Corneliss.

Fol. 10v

Ten voors dage verkoopt Arien Corneliss aan bastiaen Driess?

Fol. 10v copie

Op 3-3-1657 maakt, voor notaris Adriaen Jans de Ruijter, Waspijck, Lijntge Jans wed van Merten Adriaenss een testament. Genoemd wordt: Adriaen Mertens za x Neeltgen Peeters, Truijcken Mertens en Maijken Mertens.

Op 8-1-1660 ratificeren de kinderen en de voogden van de kindskinderen het testament van Lijntge Jans.

Fol. 12r

Op 31-1-1660 maken Jan Henrickss Riool laatst wednr van Neeltken Boudewijns nu x Sijken Jans Rutten wed laatst van ??? Joachems den Ouden, Waspijck, een testament. Zij halen hun huwelijkse voorwaarden aan, Geertruijdenberg, 21-10-1658 bij notaris Kieboom.

Fol. 13r

Ten voors dage maakt Dingentken Jacobs wed van Daniel Janss van Son haar testament. Genoemd: Jacob Daniels. Op 3-3-1663 wordt het testament ongeldig gemaakt

Fol. 14r

Erfdeling door Bastiaen Driess, voorzoon van Andries Aert Goosens en Henrickske Cornelis, Hendrick en Peeter Andriess, Bastiaen Cornelis als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van Andries Aert Goosens: Jan en Leentken Aerts als nakinderen bij Peeterken Cornelis, 10-2-1660.

Fol. 15r

Op 16-2-1660 neemt Diercken Willems van Bavel laatst wed van Corst Aertss Snijder haar vier kinderen aan van Henrick Peeterss Smit als voogd van vaderlijke zijde en Jan Willems als toesiender van moederlijke zijde: Lijntgen, Wilmijntken, Sijken en Peeter Corsten.

Toegevoegd: Lijntgen Corsten Lotten is voldaan op 20-10-1669. Willemken Corsten Lotten is voldaan op 7-2-1678.

Fol. 15v

Ten voors dage verkopen Diercken Willems van Bavel laatst wed van Corst Aertss Snijder, voor deen helft en Jan Corst Lotten, Arien Franss x Henricken Corsten, Anneken Corsten, Henrick Peeterss Smit als voogd en Jan Jan Wouterss als toesiender van de drie kinderen van Frans Corsten bij Judick Jans voor dander helft aan Dierck Corsten Lotten. Er wordt betaald via een wilkeur.

Bij de betalingen worden genoemd: Jan Corsten; Jan Janss Spranger; Adriaen Franss; Jan Wouterss als grootvader; Frans Corsten; Willem Adriaenss? x Anneken

Fol. 16r

Op 5-3-1660 verkoopt Engel Hermanss Troffel, winkelier, aan Adriaen Diercks Gielaer, brandewijnbrander en distalateur binnen Rotterdam.

Fol. 16v

Op 30-3-1660 verkopen Johannes Janss Piggen x Jenneken Adriaenss Roos en Cornelis Geritss x Grietken Adriaenss Roos aan Jaqn Corneliss.

Fol. 17r

Op 13-4-1660 verkoopt Marija Henricx Crillaerts wed van Adriaen Bastiaenss de Roij aan Peeter Cornelis Otterdijck.

Fol. 17r

Ten voors dage verkoopt Henrick Bastiaensen de Roij aan Marija Henrijcx Crillaerts.

Fol. 17v

Op 15-4-1660 verkoopt Marija Henricx Crillaerts wed van Adriaen Bastiaenss de Roij aan Jan Huijbertss.

Fol. 17v

Ten voors dage verkoopt Corst Cornelis Zeeu aan Wouter Peeter Dingemans.

Fol. 18r

Ten voors dage verkopen Teunis Adriaenss Zeeu, Peeter Peeterss Otterdijck x Janneken Adriaenss Zeeu en Aert Jan Michielss x Peeterken Adriaenss Zeeu aan Corst Corneliss Zeeu.

Fol. 18r

Op 19-4-1660 verkopen Janneken Gerits namens haar man Claes Meliss Schipper, Hulst, namens Claes als voogd van de kinderen van Janneken Meliss bij Mr Jan van Lochem int bijwesen van Gerit Janss van Lochem, zoon van Mr Joan van Lochem, mede als voogd van zijn drie broers voor deen helft en Peeter Corst Tonis x Anneken Adriaens, Tonis Corsten x Lijsken Adriaens en Maeijken Adriaens, Cornelis Jacobs mede namens Adriaen Jacobs, op de vaert van Oost Indië, zo hij nog leeft, Adriaen Janss Francken mede namens zijn zusters kind: Lijsbet Tonis, allen erfgenamen van Claesken Peeters laatst wed van Frans Lauriss aan Jan Wouter Claes Heijnen.

Bij de betalingen worden genoemd: Peeter van Lochem, 2 kindneren van Janneken Melis: Melis en Frans.

Fol. 19r

Ten voors dage verkopen Janneken Gerits namens haar man Claes Meliss, Gerit van Lochem mede als voogd van zijn drie broers aan de kinderen en kindskinderen van Adriaen Jacobss bij Neeltken Peeters en Adriaen Janss Francken mede namens zijn zusters kind: Lijsbet Tonis.

Fol. 19r copie

Op 12-4-1660 machtigt Nicolaes Meliss Schipper, Hulst, mede namens zijn zusters kinderen zijn vrouw Janneken Gerits om te Cappel land te verkopen.

Fol. 19v

Op 26-7-1660 verkopen Gelden Adriaenss den Jongen als voogd met als adjunct Adriaen Adriaenss den jongen, broer, van de twee kinderen van Peeter Adriaenss den Jongen bij Stijntken Wouters aan Adriaen Peeterss Bongen. Betaals wordt via een wilkeur

Fol. 20v, copie

Geschil tusen Gelden Adriaenss den Jongen als voogd als voogd van de twee kinderen van Peeter Adriaenss den Jongen bij Stijntken Wouters ter eenre en Peeter Adriaenss Bongh x Stijntken Wouters ter andere zijde betreffende de helft van de erfenis van Theunis Janss, de grootvader van Stijnken.

Fol. 20v

Op 12-20-1660 verkoopt Gerit Wouterss aan Govaert Peeterss van Gorp.

Fol. 21r

Op 5-11-1660 verkoopt Jan Peeterss wednr Peeterken Cornelis Back aan Huij???? Cornelis Jan Claessen.

Fol. 21r

Ten voors dage verkoopt Adriaen Janss de Ruijter x Willemken Lauw, Waspijck, aan Wouter Peeter Dingemans.

Fol. 21v

Ten voors dage verkoopt Henrick Cornelis Back aan Huijbrecht Corneliss, zijn broer.

Fol. 22r

Op 16-11-1660 verwilkeurt Mr Peter Broeders, schoolmeester te Cappel, tbv Gerit Corsten Glaviman, secr Cappel.

Toegevoegd: Op 14-10-1681 krijgen Anthonij Glaviman en Aert Luijcx x Geertruijt Glaviman, Cornelis van Gorp x Dircken Glaviman en Corsten Glaviman geld. Op 17-2-1682 krijgt C. Glaviman als voogd van de kinderen van Anthonij Glaviman geld.

Fol. 22r

Op 22-11-1660 verkoopt Aert Adriaenss Doedijns aan Dirck Janss van Nederveen.

Fol. 22v

Op 2-12-1660 verkoopt Sijken Roelen wed van Adriaen Henricx Timmer aan Henrick Adriaenss Timmer, jongste zoon.

Fol. 23r

Onderdeling door Jan en Jacob Cornelis, broers, 19-1-1661.

Fol. 23v

Op 1-2-1661 verkoopt Cornelis Adriaenss Leempoel x Maeijken Bastiaens, Loon, aan Corstiaen Peeterss Glaviman.

Fol. 23v

Op 7-2-1661 verwilkeurt Gerit Cornelis Swert tbv Adriaen Claess ende de weeu of de erfgenamen van Jan Claess, broer, schipper, buijten Brussel ivn met maken van een pleijtschip. Frans Cornelis Swerdt en Antoni? Cornelis Swerdt, broers, staan borg.

Fol. 24v

Op 14-2-1661 cedeert Aentken Geldens laatst wed van Cornelis Michiels en wed van Tonis Geldens aan Jan Toniss, haar zoon bij Antonie Geldens.

Fol. 24v

Ten voors dage verkoopt Hermen Adriaensen Loochten aan Adriaen Claess, schoonzoon.

Fol. 25r

Op 20-2-1661 verkoopt Adriaen Adriaenss de Roij aan Sebrecht Pauluss Schipper.

Fol. 25v

Op 21-2-1661 verkoopt Jacobus Joosten van Campen, molder tot Gorcum aan Adriaen Adriaenss de Roij, zwager.

Fol. 26r

Taxatie op verzoek van Gerit Aertss van Haechoort en Aert Adriaenss Doedijns als erfgenamen van Elisabeth Adriaen Doedijns.

Fol. 26v

Op 11-3-1661 verkoopt Paulus van Antwerpen, coopman en borger van Schertogenbosch, x Josijntha van Duijsel mede namens de kinderen van Adriaen Vogels bij Josijntke van Duijsel voors en mede namens Joannis Monicx, predicant te Leent, aan Adriaen Wouterss ???, heemraet. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 27r

Ten voors dage verkoopt Paulus van Antwerpen, coopman en borger van Schertogenbosch, x Josijntha van Duijsel mede namens de kinderen van Adriaen Vogels bij Josijntke van Duijsel voors en mede namens Joannes Monicx, predicant te Leent, aan Gijsbrecht Govertss den Queij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 27v, copie

Procuratie voor Paulus van Antwerpen van zijn vrouw Josina, dochter van Jan van Duijsel, en haar kinderen bij Adriaen Vogels, Schertogenbosch, 11-3-1661.

Fol. 28v

Joannis Monicx, predicant te Leent, machtigt Paulus van Antwerpen om te Cappel land te verkopen, Schertogenbosch, 12-3-1661.

Fol. 29r

Op 27-3-1661 staat Gelden Adriaenss den Jongen als voogd als voogd van de twee voorkinderen van Peeter Adriaenss den Jongen bij Stijntken Wouters borg tbv Peeter Adriaenss Bongh, schoonvader [=hier stiefvader] ivm goederen aangekomen van de kinderen van Adriaen Adriaenss den Jongen en Lijntken Geldens, grootouders.

Fol. 29v

Op 22-4-1661 verkoopt Dingentken Jacobs wed van Daeniel? Janss Cleermaker met hare adjunct Jacob Danjels, haar zoon, aan Peeter Cornelis Otterdijck.

Fol. 30r

Op 26-4-1661 maakt Catelijntke Geldens x Adriaen Aertss Orlman wed van Adriaen Adriaenss den Jongen haar testament. Genoemd: Peeter Adriaenss, Catelijntken een dochter van Gelden Adriaenss, jongste zoon, Adriaen Janss zoon van Aentken Adriaenss.

Fol. 31r

Op 24-5-1661 verkoopt Aert Adriaens Doedijns mede namens Gerit Adriaenss van Hachoort x Anna Adriaens Doedijns aan Corst Corsten Glaviman.

Fol. 32r

Op 20-6-1661 machtigen Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens van Cappel zijn huisvrouw om de erfenis van Lijntgen Geldens laatst wed van Adriaen Aertss, haar moeder, met de andere kinderen te regelen.

Fol. 32v

Op 13-6-1661 machtigt Herman Bartholomeus van Buijl, blijcker, x Marijken Adriaenss van Cappel, Dordrecht, zijn huisvrouw om de erfenis van Lijntgen Geldens laatst wed van Adriaen Aertss, haar moeder, met de andere kinderen te regelen.

Fol. 33v

Erfdeling door Gelden Adriaenssen den Jongen, Peter Adriaensen den ouden, Anthonis Adriaenssen den Jongen, Jan Cornelis Jan Claes x Aentje Adriaens den Jongen, Willemken Adriaens de Jonge x Quirijn Jacobsen Vos, huijstimmerman, Dordrecht, Maijken Adriaens den jongen x Herman Bartholomeus van Buijl, blijcker, Dordrecht, Dirck Janssen van Nederveen als voogd van moederlijke zijde van de twee kinderen van Jan Adriaenssen den jongen bij Geertruijt Jans van Nederveen, Jan Thonis Duijser als voogd van moederlijke zijde van de twee kinderen van Petrus Adriaenssen den jonge, allen erfgenamen van Cathelijntgen Geldens [Adriaen Adriaens wordt in de kop niet genoemd], 24-6-1661.

Fol. 34r

Erfdeling door Peeter Adriaensen den ouden, Thonis Adriaenssen de Jonge en jan Cornelis nomine uxoris.

Fol. 34v

Op 13-8-1661 verkoopt Vornelis Cornelis Bastiaens, Breda, aan Thomas Janss Talen, zwager, Loon. Betaals wordt via een wilkeur.

Fol. 35r

Op 3-10-1661 maken Jan Henrickss Riool x Sijken Jans Rutten hun scheidings? voorwaarden op. Jan wordt geassisteert door Mels Dierckss Foppen en Sijken door Gerit Wouterss, zwager, mbv hun huwelijkse voorwaarden van 21-10-1658 te Geertruijdenberch.

Fol. 37r

Op 15-10-1661 verkoopt Jacob Peeterss Coomans, borger Goes, zoon van Peeter Jacobss Coomans, woonde in Cappel, aan Govert Peeterss van Gorp. Betaals wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: op 25-10-1662 verklaart Geertruijt Wouters Roothals wed Govert van Gorp dat de wilkeur is voldaan.

Fol. 38r

Taxatie van de goederen Willemken Jans Vermaes???, gestorven te Waspijck, 19-10-1661.

Fol. 38v

Op 19-10-1661machtigt Willem Geemans zijn huisvrouw Aentken Tonis om de erfdeling van haar moeder Aentken geldens te regelen met Jan Toniss, haar broer.

Fol. 39r

Erfdeling door Jan Toniss ter eenre en Aentken Tonis namens Willem geemans ter andere zijde.

Fol. 39v

Op 22-10-1661 maken Cornelis Jacobss Somervogel en Margriet paulus, zijn vrouw, hun testament.

Fol. 40v

Op 23-10-1661 verkoopt Frans Cornelis Swerdt x Griettien Thomas, ’s Gravenmoer, aan Dirck Janss van Nederveen, Peeter Adriaenss en Tonis Adriaenss den Jongen.

Fol. 41r

Op 13-11-1661 verwilkeurt Mr Peeter Broeders, schoolmeester te Cappel, aan Aert Bastiaen Conincx, oud kerkmeester te Cappel van 1658 en 1659, tbv vande zelfde kerck.

Toegevoegd: Wijmert van Cleeff, lerlmeester van 1680 en 1681 bekent voldaan te zijn door Adriaen de Roij, 8-1-1683.

Fol. 41v

Op 10-??-1661 verkopen Sijmen Aertss de Gester, Henrick Dirckss x Adriaentken Aerts Hartogh Adriaen Adriaenss de Roij namens Lieue Gelduwe?, wonende te Vlaenderen genaemd Desselborch, aan Marieken Peeters Otterdijck wed van Bastiaen Adriaenss.

Fol. 42r

Liue Geldorff machtigt Adriaen Adriaenss Roes, Sprang, om goederen van Aert Wouters de Gester, via xzijn vrouw aangekomen, te verkopen en vererven, 7-12-1661.

Fol. 42r

Johan Bastiaenss de Roij, Lenaert Bastiaenssen de Roij en Adriaen Bastiaenssen de Roij, broers, maken een testament. Zij maken hun moeder tot erfgenaam: Judick Jans van Zon.

Indien moeder eerst overlijdt gaat alles naar de overige broers en het kind van Peeter Bastiaenss Bock bij Hilleken Bastiaenss de Roij. Noch genoemd: halve broer Hanrick Bastiaenssen de Roij en Adriaen Bastiaens de Roij, 28-11-1661.

Fol. 43v

Op 29-11-1661 maken Tonis Adriaenssen van Emme???, churgijn te Cappel, en Pieternelle Adriaenssen Cuijper hun testament.

Fol. 44v

Op 6-12-1661 maken Sijmon Tonissen Compeer, schipper, en Grietken Huijbrechts Bervoets, zijn vrouw, hun testament.

Fol. 45r, los vel

Grietien Huijberts Barrevoets wed Sijmon Teunissen Compeer dient staet en inventaris op te maken om te kunnen bepalen hoeveel hun kind uit de erfenis van vaders goederen krijgt, 1-10-1674. testament van 6-12-1661.

Fol. 45v

Op 29-11-1661 verkoopt Hanrick Hanricxsen Back x Lijsken Teunis aan Gerit Arijenssen Talen?

Fol. 46r

Op 28-12-1661 verwilkeurt Bastiaen Peeter Bernaertssen tbv Peeter Geritssen Paenacker, schoonvader.

Fol. 46v

Ten voors dage verwilkeurt Bastiaen Peeter Bernaertssen tbv Peeter Geritssen Paenacker.

Toegevoegd: Op 11-11-1665 voldoet Cornelis Peeter Bernaerts de wilkeur.

Fol. 47r

Taxatie van de goederen van Peeterken Adriaens Fijnenbuijck, te Dongen overleden, 3-1-1662.

Fol. 47r

Op 3-1-1662 verkoopt Peeter Adriaenssen de Jonge aan Jan Tonissen.

Fol. 47v

Ten voors dage verkoopt Dirck Janssen van Nederveen aan Thonis Adriaenssen de Jongen.

Fol. 47v

Erfdeling door Hanrick Cornelissen Back als vader voor deen helft en Cornelis Hanricxsen Back, Jan Cornelissen x Josijntke Hanricx Back, Jan Janssen Mouthaen x Peeterken Hanricx Back, Peeter Corsten de Haen x Marijken Hanricx Back, Adriaen Geldens Paens als voogd van Jan en Gelden Hanricxsen Back, kinderen van Hanrick en Adriaentken Adriaens Paens, 12-1-1662.

Op 17-1-1662 verkoopt Cornelis Peeterss Ocker, Vrijhoeve, mede namens Jan Peeterss Ocker aan Peeter Janss de Leeu gronden naergelaten bij Jan Toniss de Leeu.

Fol. 49v

Op 20-1-1662 verkoopt Peeter Henrickx Timmer aan Jan Cornelis Jan Claes.

Fol. 50r

Op 7-2-1662 verkoopt Lenaert Henrickss van Mulbrecht, Waelwijck, wed van Neeltken Cornelis, testament van 6-10-1648, aan Steven Janss Decker, Sprang.

Fol. 50r

Op 6-10-1648 maken Lenaert Henrickss van Mulbrecht en Cornelia Cornelis zijn vrouw hun testament.

Fol. 51v

Op 8-2-1662 verkoopt Henrick Cornelis Back aan Jan Goosens.

Fol. 52r

Op 8-2-1662 verkoopt Corst Corst Clavimans, secr, Geertruijt Jans van Nederveen laatst wed van Jan Adriaenss de Jong.

Fol. 52r

Op 11-2-1662 verkoopt Adriaen Adriaenss de Roij aan Adriaen Cornelis Smit.

Fol. 52v

Ten voors dage verkopen Lauris Gijsbrechtss Cuijper, Jan Ghijsbrechtss Cuijper, Gerit Wouterss Bosman x Peeterken Gijsbrechts en Adriaentken Gijsbrechts, kinderen van Ghijsbrecht Peeterss Cuijper aan Gerit Janss Snijder.

Fol. 53r

Op 15-2-1662 verkopen Henrick Michielss den grooten x Lijsken Adriaens en bastiaen Janss Nanningh x Anneken Adriaens aan Govert Adriaens Verster. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 53v

Taxatie van de goederen van Peeter Adriaenss Verster, 15-2-1662.

Fol. 53v

Op 17-2-1662 verkoopt Henrick Willemss Smit aan Dries Antoniss als voogd van de twee kinderen van Jan Wouterss Maes: Claes en Adriaen Janss Maes het deel van de erfenis van Willemken Jans, zus van de kopers.

Fol. 54r

Op 26-2-1662 verkoopt Anneken Adriaens wed van Corst Peeterss de Haen met Peeter Corsten de Haen, haar zoon, aan Jan Cornelis.

Fol. 54v

Op 27-1-1662 verkopen Dingeman Ghijsberts als voogd en Henrick Cornelis Back als toesiender van de twee kinderen van Peeterken Cornelis Back bij Adriaen Gijsberts aan Gijsbert Cornelis.

Fol. 54v, copie

Daniel van Antwerpen, borger Schertogenbosch, x Josijna van Duijsel wed Adriaen Vogels en dochter van za Jan Wouters van Duijsel zijn gebonden ivm het eigendom van verkochte goederen die ook eigendom waren van de weeskinderen van Josijna bij Adriaen Vogels, 14-3-1662.

Fol. 55r

Op 27-3-1662 verkoopt Govert Peeterss van Gorp aan Bastiaen Peeter Bernades.

Fol. 55v

Ten voors dage verkoopt Wouter Janss van Nederveen aan Govert Peeterss van Gorp en Wouter Peeter Dingemans. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op 9-2-1665? krijgt Wouter Janss geld van Hendrick Claessen van Gorp.

Fol. 56r

Erfdeling door Govert Peeterss van Gorp en Wouter Peeter Dingemans, datum ut supra.

Fol. 56v

Op 5-4-1662 verkoopt Adriaen Cornelis aan Jacob Cornelis, broer.

Fol. 56v

Ten voors dage verkoopt Jacob Cornelis aan Gerit Janss Snijder.

Fol. 57r

Engel Hermans Troffel staat borg tbv schout en heemraders met het huis zoals hij het van Geertruijt Janss van Nederveen laatst wed van Jan Adriaenss de Jong gekocht heeft.

Fol. 57v

Op 27-4-1662 verwilkeurt Dirck Meliss namens zijn broer Huijbrecht Meliss op basis van waterrecht tbv Reijnier Willems schipper, Brouwershaven, ivm de koop van een damschuit.

Corst Corst Glavimans, secr, staat borg.

Fol. 58r

Op 4-5-1662 zoekt ??? Adriaens geassisteert door Bastiaen Cornelis, zijn neef, wegens zijne swerte ende ellende steun bij de armmeesters.

Fol. 58v

Taxatie van de goederen van Grietken Jacobss wed Jan de Jongh, Sgravenmoer, 12-5-1662.

Fol. 59r

Op 16-5-1662 verkoopt Govert Cornelis, Vrijhoeve, aan Willem Rijcken Fijnenbuijck.

Fol. 59r

Op 8-7-1662 maakt Judick Jans van Son laatst wed van Sebastiaen Peeterssen de Roij haar testament. Genoemd: Peeter en Adriaen Bastiaenss de Roij, jongste zonen, het kind van Hilleken Bastiaens de Roij: Peeter Peeterss Boer, Johan van Son, secr en Jan Bastiaenssen de Roij.

Fol. 60v

Op 7-9-1662 verkoopt Maeijken ??? wed Tonis Janss Tranaet?, Sluijs in Vlaenderen, mede namens haar kinderen aan Frans Franss Vermeer den jonge.

Fol. 61r, copie

Op 2-2-1661 machtigen Willem Sagariasse, Joost Sagariasse en Jan Sagariasse, allen Dordrecht hun moeder Dircxken Gerits [?] wed Gerit Rutten [?], Sprang, om grond te verkopen gekomen van hun moederlijke grootvader.

Fol. 61v

Op 2-10-1662 verkoopt Catelijn Gerits Timmer wed Sacharias Rutten, Sprang namens haar kinderen Willem Joost en Jan Sachariassen, Dordrecht aan Jan Cornelissen.

Fol. 62r

Op 6-10-1662 verkopen Cornelis van Brantwijck, secr Eeten en Meeuwen, x Dircken Jans vanden Hout en Johan Kivits x Gielecken Jans vanden Hout en namens Lauris Janss vanden Hout, zwager, aan Jan Adriaenss Rombout, schout.

Fol. 62v

Op 12-10-1662 verkoopt Bernt? Peeters aan Peeter Gerits Paenacker, zijn schoonvader.

Fol. 62v

Ten voors dage verwilkeurt Peeter Gerits Paenacker tbv Lenaert Adriaenss van Pelt.

Toegevoegd: betaald wordt door Peeter Gerits Oirlman.

Fol. 63r

Op 20-10-1662 verwilkeurt Abram Janssen Spranger tbv Lenaert Adriaenss van Pelt.

Fol. 63v

Op 26-10-1662 verwilkeurt Frans Franss Vermeer tbv Peeter Corsten Glaviman, kerkmeester van 1662 en 1663.

Toegevoegd: Mels Janssen Crol, kerkmeester van 1664 en 1665 is voldaan via een koop van land van wijlen Frans Franss Vermeer, 7-1-1666.

Fol. 64r

Geertruijt en Josijntken Peterss Coomans, Goes, machtigen Johan Pieters Coomans, broer, Vriesland in Leeuwaerden, en Corst Corsten Glaviman om de goederen van hun moeder za te verkopen.

Fol. 64v

Josijntken Peeter Coomans herroept de procuratie, Goes, 11-10-1664

Fol. 64v

Marija Pieters, Leuwaerden, machtigt haar broer Jan Pieters, om naast andere broers en zussen goederen te verkopen te Cappel, 30-6-1662.

Fol. 64v

Op 26-10-1662 verkoopt Jan Pieter Coomans mede namens Marija Pieter Coomans, Josijntken en Geertruijt Pieter Coomans en als voogd van Adriaentken en Dircken Pieters Coomans voor 6 paerten en Geertruijt Wouters Roothals wed Govert van Gorp voor 1/3 paert aan Hanrick Pieterssen van Gorp, Beijerlant. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 65v

Ten voors dage verkopen voors comparanten aan Dirck Janssen van Poppel. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op 14-12-1664 ontvangt Hendrick Claes? van Go?? x Geertruijt Adriaens Roothals geld. Wouter Peeter Dingemans is een zwager van Geertruijt Roothals.

Op 14-1-1666 ontvangen Peeter de Schenckel x Josijntken Prs Coomans en Sijmen Reijniersen vanden Riste? x Geertruijt Prs Coomans.

Fol. 66r

Ten voors dage verkopen voors comparanten aan Maeijken Jacobs wed van Jan Adams van Poppel.

Fol. 66v

Ten voors dage verkoopt Maeijken Jacobs wed van Jan Adams van Poppel aan Jan Wouters. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 66v

Erfdeling door Willemken Wouters Maes laatst wed van Frans Janss Stam met Wouter Jacobs Visser voor deen helft en Hanrick Willems x Leentken Jans Maes, Bastiaen Janss Maes, Andries teuniss als voogd van de twee kinderen: Claes en Adriaen Janss Maes voor dander helft, allen kinderen en erfgenamen van Wouter Willems Maes, 30-10-1662.

Fol. 68r

Erfdeling door Hanrick Willems x Leentken Jans Maes, Bastiaen Janss Maes en de twee onmondige kinderen: Claes en Adriaen Janss Maes, datum ut supra.

Fol. 68v

Op 1-11-1662 verkopen Joost Thijssen x Jenneken Jans, Cris? Janss van Poppel x Adriaentken Jans, Jan Rombouts, schout, namens Adriaen Henrick ???, Steunkensdijck onder Misgeenenlant namens zijn vier onmondige kinderen bij Anneken Jans Hoijmeijer, kinderen en kindskinderen van Jan Adriaens Hoijmeijer, aan Adriaen Janss Hoijmeijer.

Fol. 69r

Erfdeling door Gerit Wouterssen x Engeltjen Jans voor deen helft en Lambert Jacobsen x Marija Huijberts Reijcken, Johannis, Cornelis en Josijna Huijberts Reijcken voor dander helft, kinderen van Anneken Jans Cuijl bij Huijbert Janss Reijcken, die als vader assisteert. De erfdeling komt van Sijken Jans, moeder en grootmoeder, 27-10-1662

Fol. 70r

Op 18-12-1662 verwilkeurt Heijltken Goverts tbv Huijbert Cornelis.

Toegevoegd: Heijltken Goverts wed van ??? Schreven voldoet de wilkeur aan Huijbert Cornelissen en Jan Claessen, 23-2-1672.

Fol. 70v

Erfdeling door Dirck Corsten x Peeterken Geijsbrechts, Sijmon Cornelis x Leentken Geijsbrechtts, Dingeman en Mattheus Geijsbrechts, Cornelis Hendricxs back als toesiender van de kinderen van Adriaen Geijsbrechtss Decker, kinderen en kindskinderen van Gijsbert Adriaenss Decker en Anneken Peeters, 13-11-1662

Toegevoegd: Dirck Corsten van Pas is voldaan door Jan Jacobssen Mouthaen x Maijken Wouters Verhagen wed mattheus Gijsbert, 30-3-1684???

Fol. 71v

Op 5-12-1662 machtigt Neeltken Paulus wed van Adriaen Adriaenssen Rasenbergh de schout Jan Rombouts om haar erfdeel van haar moeder Heijltken Adriaens aan Adriaen Janss Hoijmeijer te verkopen.

Fol. 72r

Op 27-2-1662 verkopen Cornelis Arijenss x Willemken Paulis, Jan Rombouts, schout, namens Neeltken Paulis wed van Adriaen Adriaenssen Rasenbergh.

Fol. 72r, copij

Adam van Duijn, heer van Capelle, geeft in overvest de verkochte gronden aan Willem van Veen, stadhouder, en Pieter Lauws, heer en stadhouder van Sgravenmoer om de voors koper, 1-11-1662. Mr Adriaen van Veen, schout Sgravenmoer en Sr Lauws, secr Sgravenmoer, zijn getuige.

Fol. 72r, los vel

Quitantie: Dirck Corsten van Pas is voldaan door Mattheus Gijsbertssen Deckers

Fol. 72v

Op 5-1-1663 verkoopt Willem Adriaen Quirijns van Veen, stadhouder Sgravenmoer, namens Adam van Duijn, heer van Sgravenmoer etc. aan Govert van Alphen, secr Breda.

Fol. 73r

Erdeling door Ceuntken Dircx wed Melis Janssen voor deen helft en Jan, Dirck en Huijbert Meliss, kinderen van Ceuntken, voor dander helft, 12-1-1663.

Fol. 74r

Onderdeling door Jan, Dirck en Huijbert Meliss, kinderen van Melis Janssen, datum uit supra.

Fol. 74v

Op 16-1-1663 verkoopt Arijen Cornelis, Loon, aan Bastiaen Adriaen Driess.

Fol. 75r

Ten voors dage verkoopt Bastiaen Adriaen Driess aan Peeter Adriaenss den Ouden.

Fol. 75r

Taxatie van de goederen van Peeter Joosten, 16-1-1663.

Fol. 75v

Erfdeling door Andries Anthoniss als voogd van de twee kinderen van Jan Wouterss Maes en Aentken Cornelis: Claes en Adriaen Janss Maes en Peeter Anthoniss x Willemken Jans Maes, 30-1-1663.

Fol. 76r

Op 19-1-1663 verkoopt Cornelis Jan Lauriss aan Jan Wouters Claes Heijnen.

Fol. 76v

Op 24-1-1663 verkoopt Peeter Andriessen Luijcx aan Jan Teunissen.

Fol. 77r, copij

Nicolaes Adriaen Zoomers, Marcelis Gerits van Valckenborgh wednr Digna Adriaen Zoomers, Lauris en Jan de Jonge, broers, kinderen van Adriaen Zoomers, Lijsbet, zus, Adriaen Schrepers wednr Catelijn Soomers, erfgenamen van Catherina Anthonis Smolders x Peeter Cromstraten, zus van hun moeder, woonde te Cappel, machtigen Jan Adriaen Zoomers den ouden, mede erfgenaam, en Cornelis Henrickss van Gils om de goederen van Catherina en Peeter te verkopen, Tilburg, 29-11-1662.

Fol. 77v

Anthonis Corn Anthoniss Smolders machtigt Nicolaes Zoomers, Tilburg, om de erfenis van Peeter Cromstraten, zijn oom, te regelen, Breda, 14-1-1663.

Fol. 77v

Op 17-1-1663 verkopen Wouter, Pieter, Jacob, Maeijken, Lijntken, Thomas en Neeltken Thomas, kinderen van Dingentken Prs Clad voor deen helft en Claes Adriaen Zomers mede als voogd van de twee kinderen van Jan Adriaen Zoomers en namens de twee kinderen van Cornelis Adriaen Soomers, mede namens Anthonis Corn Anthonissen, Cornelis Hanricxss van Gils namens Marcelis Gerits van Valckenborgh voor zijn twee kinderen bij Digna Adriaen Soomers, mede namens Lauris en Jan de Jonge, broers, zonen van Adriaen Zoomers, en Lijsbet, hun zus, en voor de twee kinderen van Adriaen Schrepers bij Caterina Adriaen Soomers, allen erfgenamen van Catherina Anthonis Smolders x Peeter Cromstraten, Teunis Jans, Elshout, als voogd van de twee kinderen van Bastiaen Claess en Lijsken Jans, Cornelis Joosten x Neeltken Henricx voor dander helft aan Cornelis Hanricxss Back.

Fol. 78v

Op 1-2-1663 verwilkeurt Frans Frans Vermeer den ouden namens Frans Frans Vermeer den jonge, zijn zoon, tbv Peeter Corsten Glaviman, kerkmeester van 1662 en 1663.

Toegevoegd: Mels Jans, kerkmeester van 1664 en 1665, is voldaan door de koop van een akker van de erfgenamen van Frans Frans Vermeer, 7-1-1666.

Fol. 79r

Peeter Andriess Luijcx, Roosendael, voogd van Jan en Leentken Andries Aertss, broer en zus, machtigt Jan Rombouts, schout, om het deel van de erfenis van Jan en Leentken te vesten aan Bastiaen Arijen Driess, 23-1-1663.

Fol. 79r

Op 13-2-1663 verkoopt Jan Adriaen Rombouts, schout, namens Pieter Andriessen, Roosendael, voogd van de twee kinderen Andries Aert Goosens: Jan en Leentken, aan Bastiaen Arijen Driess.

Fol. 79v

Ten voors dage verkoopt Bastiaen Arijen Driess aan Jan Rombouts tbv van de voors twee kinderen.

Fol. 80r

Op 20-2-1663 verkoopt Jan Adriaenss de Ruijter met toestemming van zijn vader Adriaen Janss de Ruijter aan Corst Corstss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 81r

Op 13-3-1663 maken Peeter Cornelissen Otterdijck en Anneken Peeters de haen, zijn vrouw, hun testament.

Fol. 82r

Op 5-3-1663 verkoopt Dirck Janssen van Nederveen aan Arijen Henrickss Timmer.

Fol. 82v, copij

Op 6-2-1663 machtigen Cornelis Jacobs van Esch x Arijentje Arijens, Out Beijerlant, mede namens Jan, 23 jaar, en Jacob Arijenssen, 21 jaar, zwagers, Cornelis ….. Scheepmaecker om geld te ontvangen ivm de verkoop aan Adriaen Goessensers.

Fol. 83r, copij

Op 6-3-1663 machtigt Joachem Aertss Thomes Lamberts, Heusden, om mede namens zijn broers en zussen, om van Adriaen Janss geld te ontvangen ivm de koop van een stuk land.

Fol. 83v

Op 7-3-1663 verkoopt Thomes Lambert, ruijter onder de compagnie van de heer van Obdam, x Anneken Aerts mede namens Joachem Aerts, zijn zwager, Cornelis Peeterss, schieptstimmerman, namens Cornelis van Esch x Adriaentje Aertss en Johan en Jacob Aertss, Baeijen Janss als voogd van het kind Jenneken Aerts, kinderen van Aert Janssen, aan Adriaen Janss.

Fol. 84r

Ten voors dage verkoopt Ghijsbert Peeterssen Cuijpers aan Gerit Janssen Snijder.

Fol. 84r

Ten voors dage verkopen Andries Timmers als voogd van de kinderen van Jan Wouterssen Maes en Jenneken Cornelis: Claes en Adriaen Janssen Maes en Peeter Teunissen wed Willemeken Janss, dochter van Jan Woueterss Maes aan Jan Cornelis Jan Claessen.

Fol. 84v

Op 2-4-1663 verkoopt Sijken Bernden wed van Hendrick Janssen crijnen met Gerit Hendricxss, zoon, aan Gijsbert Govertss den jongen en Wouter Peeter Dingemans, armmeesters van 1663 en 1664.

Toegevoegd: de erfgenamen van Sijken zijn op 18-2-1671 voldaan.

Fol. 85r

Op 3-5-1663 hebben Jacob Daniels x Janneken Jans Abberdaen, Joost Jacobs x Anneken Jans Abberdaen, Neeltken en Cornelis Janssen Abberdaen, Niclaes Arijens Abberdaen als voogd en Hendrick Hendrickss Back als toesiender van marijken, Jacomintken en Jan Janssen Abberdaen, allen kinderen van Jan Adriaenss Abberdaen en Cathelijnken Jans de goederen gedeelt van hun vader.

Fol. 85r

Ten selven dage verwilkeurt Cornelis Janss Abberdaen op waterrecht tbv de voors kinderen ivm de aankoop van een pleijtschip. Niclaes Arijens, Dongen, Jacob Daniels en Joost Jacobs staan borg.

Toegevoegd: Niclaes Arijaens Abberdaen als voogd en Seger Claessen x Janneken Jans Abberdaen zijn voldaan, 4-12-1669.

Fol. 86r

Ten voors dage verkoopt Cornelis Joosten, Venloon, aan Jan Rombouts, schout.

Fol. 86v

Op 8-5-1663 verkoopt Michielken Cornelis wed van Jan Gielis, met Gielis Jan, haar zoon, aan Arijen Cornelis Smits.

Fol. 86v

Op 12-5-1663 verkopen Jan Janssen Hantkijnt en Adam Vassen Vermeulen x Maijken Jans Hantkijnt, beide Sgravenmoer, hun moeder was Anneken Adriaens de Cluijter laatst wed van Tomes Dirck Reijcken aan Peeter Lauws, secr Sgravenmoer.

Fol. 87r

Op 12-5-1663 verwilkeurt Corst Peeters tbv Corst Arijens Loos als voogd van de kinderen van Jan Arijenss Loos.

Toegevoegd: Adriaen Janssen de Loos en Peeter Janssen de Loos zijn voldaan, 5-3-1674.

Fol. 87v

Op 23-5-1663 verkopen Cornelis van Brantwijck, secr Eeten en meeuwen, x Anneken Jans vanden Hout, Johan Kivits x Gieleken Jans vanden Hout, mede erfgenamen van Louris Jans vanden Hout aan Johan Adriaen Rombouts en Corst Corstss Glaviman, schout en secr.

Fol. 88r

Akte mbt het, achterstallige, onderhoud van de waterkeringen.

Fol. 89r

Op 19-7-1663 Dirck ??? x Peeterken Adriaens, Willem en Grietken Geldens, Pieternelleken Adriaens, dochter van Adriaen Arijenss en Vreijsken Joosten, Cornelis Hendrickss Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Hendricx, Jan Corneliss x Josijntken Hendricx, Peeter Corsten de Haen x Maeijken Hendricx Back, Peeter Corsten Glaviman als voogd van Jan en Gelden Hendricx Back, kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens ter eenre en Aelbert Wijnants namens Heijltken Cornelis laatst wed van Adriaen Geldens ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 89v

Taxatie van de goederen van Adriaen Goverts

Fol. 90r

Erfdeling door Jan Cornelis Roscam mede als voogd van de drie kinderen van Lijsken Cornelis Roscam, zus, Gijsbert Geemens x Dircxken Goverts, Peeter Adriaenss [=Hendricxss] Timmer x Walburchken Govert, Govert Cornelis x Janneken Goverts, Adriaen Driess mede namens broers en zussen, allen erfgenamen van Arijen Goverts, 21-7-1663.

Fol. 91r

Op 24-7-1663 verkopen Arijen en Handrick Driessen mede namens Jan, Govert en Anneken Driesen, broers en zus, aan Heijltken Jans laatst wed van Govert Hendrickssen.

Fol. 91v

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis Roscam mede als voogd van de drie kinderen van Lijsken Cornelis Roscam, zus, aan Heijltken Jans voors.

Fol. 91v

Op 7-8-1663 verkoopt Geertruijt Adriaenss Roothals wed van Govert van Gorp met Wouter Peeterss, haar zwager, aan Jan Wouterss.

Fol. 92r, copij

Jan Thomes Rijcken machtigt Corstiaen Wouters Rijcken, zijn zwager, om Willem Arissen van Veen, stadhouder Sgravenmoer, te vesten etc, Sgravenmoer, 4-9-1663.

Fol. 92v

Op 27-9-1663 verkoopt Corstiaen Wouters Rijcken, Corstiaen Wouters Rijcken, namens Jan Thomes Rijcken, zwager, aan Willem Arijssen van Veen, stadhouder Sgravenmoer.

Fol. 93r

Op 18-10-1663 verwilkeurt Pieter Broeders, schoolmeester Cappel, tbv Johan Strick, coopman te Dordrecht.

Toegevoegd: de wed en de kinderen van Pieter Broeders voldoen op 13-3-1680.

Fol. 93v

Erfdeling door Jacob Daniels van Son, Anthonij Aertss Vos x Geertruijt Daniels, Jan Janss Snijder wed Maeijken Daniels en zijn kinderen: Jenneken, Daniel en Jan Janss, 19-10-1663.

Fol. 94r

Ten voors dage sluiten Jan Peeters Snijder wednr Maeijken Daniels van Zon ter eenre en Jacob Daniels van Son als voogd van moederlijke zijde van voors Jan Peeters [kinderen] ter andere zijde een akkoord.

Fol. 94v

Op 12-11-1663 maken de erfgenamen van Adriaen Geldens bij Peeterken Adriaens en Peeterken Jans een erfdeling.

Fol. 95r

Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens, datum ut supra.

Fol. 96r

Erfdeling door Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, erfgenamen van Handrick Cornelis Back bij Adriaentken Adriaens, datum ut supra.

Fol. 97v

Erfdeling door Tonis Jan Sijmens x Neeltken Jans, Jan, Cornelis en Peeter Janss Mulder, Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Mulder, kinderen van Jan Adriaenss Mulder bij Adriaentken Jans, 27-11-1663.

Fol. 98v

Op 28-11-1663 verkoopt Jan Cornelis Jan Clasen aan Peeter Adriaenssen den Jongen.

Fol. 99r

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis Jan Clasen aan Teunis Adriaenssen den Jongen.

Fol. 99r

Erfdeling door Peeter Geeritsen Orleman als voogd van vaderlijke zijde van de twee kinderen van J?? Goverts bij Lijsken Tonis ter eenre en Handrick Handricksen Back x Lijsken Teunis ter andere zijde.

Fol. 100r

Ten voors dage verkoopt Peeter Geeritsen Orlemans als voogd voors aan Peeter Cornelissen Otterdijck.

Fol. 100r

Ten voors dage verkopen Peeter Geeritsen als voogd voors en Handrick Handricksen Back x Lijsken Tonis aan Peeter Janssen de Leeu.

Fol. 100v

Erfdeling door Jacob Daniels van Son, Anthonij Aertssen Vos x Geerttruijt Daniels van Son, Jan Peeters mede namens zijn kinderen Jenneken, Daniels en Jan Janssen bij Maeijken Daniels van Son. Erfgenamen van Dingentken Jacobs Eoomens/Oomens? wed van Daniel Janssen van Son, 26-1-1664.

Fol. 102r

Op 2-2-1664 verkopen Cornelis Handricx Back, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx mede als voogd van Peeterken Handricx, Jan en Gelden Handricxss Back aan Dirck Wouterss.

Fol. 102r

Ten voors dagen verkopen de voors comparanten aan Peeter Peeterss Otterdijck.

Fol. 102v

Ten voors dagen verkopen de voors comparanten aan Peeter Corneliss Otterdijck.

Fol. 102v

Op 13-2-1649 maken Adriaen Geldens en Heijlken Cornelis geassisteert door Aelbert Wijnants, haar zoon, huwelijkse voorwaarden.

Fol. 103r

Albert Wijnants namens Heijltken Cornelis, zijn moeder, laatst wed Adriaen Geldens verklaart voldaan te zijn op basis van de huwelijkse voorwaarden tussen zijn moeder en Adriaen Geldens, 14-3-1664.

Fol. 103v

Op 27-12-1663 verkopen Roeloff Verharen, Jan Peeters ??? en Wouter Jans Willemen aan Matheus Gijsberts.

Fol. 104v

Erfdeling door Jan Adriaen Dircxss x Maeijken Arijens Bongh, Cornelis Arijenss Bongh, Stijntken Wouters Duijsel wed van Peeter Arijens Bongh, 6-2-1664.

Fol. 105r

Ten voors dage verkoopt Jan Arijen Dircssen aan Corst Corneliss Zeeu.

Fol. 105r

Ten voors dage verkoopt Stijntken Wouters Duijsel aan Cornelis Arijenss Bongh.

Fol. 105v

Ten voors dage verkoopt Jan Toniss aan Jan Corneliss van Gorchem.

Fol. 106r

Op 15-2-1663 verkoopt Pleuntken Peeters laatst wed van Cornelis Toniss aan Jochem Arijenss.

Fol. 106r

Erfeling door de kinderen en kindskinderen van Lenaert Dirckss en Grietken Cornelis:

In den iersten de kinderen van Adriaen Spoelen: Wouter Wouterss Mandemakers x Jenneken Lenderts, Doelis Corsten x Maijken Lenderts, voor 2 parten, Joris Dirckss Melen, Cornelis en Dirck Dirckss Melen, Giel janssen de Licht x Dircken Dircx Melen, voor 1 part.

Item daertegens so sijn Tonis Tonissen Langens, Jan Janssen Hest x Leentken Leenderts, Adriaentken Lenaerts ….., 16-2-1664.

Fol. 106v

Erfdeling door Lijsken Tonis wed Cornelis Dirckss Cranes voor deen helft en Susanna IJsaacs wed van Joost Dirckss Cranes en Jan Dirckss Cranes als voogd van het kind van Susanna en Joost, 8-3-1664.

Fol. 107v

Erfdeling door Dingeman Gijsbertss en Cornelis Handrickss Back als toesiender van de kinderen van Adriaen Gijsbertss Decker en Peeterken Handricx Back: Dirck en Adriaen Adriaenss Decker, 13-3-1664.

Fol. 108r

Op 6-3-1664 delen Johan Rombouts, schout, Cornelis van Brantwijck, secr Meeuwen en Jan Jacobss Kivits mede als vader van zijn kinderen bij Gieliken Jans vanden Hout een partij land.

Fol. 108v

Op 15-3-1664 verkoopt Antonij Aertss Vos aan Adriaen Janss Potmaecker.

Fol. 109r

Ten voors dage verkopen Antonij Aertss Vos en Jacob Daniels als voogd van de drie kinderen van Maeijken Daniels van Son bij Jan Peeterss Snijder aan Dirck Janss van Poppel.

Fol. 109v

Op 16-3-1664 verkoopt Wouter Joosten vanden Hove, Loon, aan Jan Corneliss.

Fol. 109v

Jan Dirckss als voogd van de kinderen van Cornelis en Joost Dirckss machtigt Jan Rombouts, schout, om een inventaris te maken etc van de goederen van hun aangetrouwde moeder za, 8-3-1664.

Fol. 110r

Op 1-4-1664 verkopen Jan Rombouts namens Jan Dirckss als voogd van het kind van Joost Dirckss Cranen en Susanna IJsaacs en Susanna aan Jan Cornelis Clapmuts. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: op 2-10-1671 is de wilkeur tbv het weeskind van Susanna IJsaacs za bij Joost Dirckss Cranen voldaan.

Fol. 110v

Op 3-4-1664 verkoopt Bernaert Eliass aan Abram Frans van Ammeroij.

Fol. 111r

Op 5-4-1664 verkoopt Neeltjen Cornelis Smits laatst wed van Jan Michielss.

Fol. 111v

Op 10-5-1664 verkoopt Jan Corneliss Paens aan Abram Janss Sprangers.

Fol. 112r

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis Clapmuts aan Cornelis Janss van Gorchem.

Fol. 112r

Ten voors dage delen Gerit Arijenss Smit en Jan Cornelis Clapmuts hun deel van een stede aangekomen van Cornelis Gielen.

Fol. 112v

Ten voors dage maakt Peeter Adriaenss de Roij zijn testament. Hij maakt zijn vader Adriaen Adriaenss de Roij tot zijn erfgenaam.

Fol. 113r

Peeter Adriaens Verduijn x Maijken Jans, testateur, annuleert hierbij zijn testament, 16-3-1675.

Fol. 113v

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis Clapmuts aan Gerit Arijensen Smit.

Fol. 113v

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis voors aan Gerit Arijens voors.

Fol. 114r

Ten voors dage verkoopt Peeter Corsten de Haen aan Jan Cornelis voors.

Fol. 114r

Ten voors dage verkoopt Jan Cornelis voors aan Peeter Corsten de Haen.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 114v

Op 12-5-1664 verkoopt Alexander van Lith, predicant Terheijden, aan Govert Antonissen vander Punten en Govert vander Hoeven.

Fol. 115r

Erfdeling door Jan, Peeter en Adriaen Bastiaenssen de Roij, Peeter Bastiaenssen Boer als vader en voogd met Gerit van Andel als voogd van het kind: Peeter Bastiaens Boer, zoon van Peeter bij Anneken Bastiaens de Roij, 12-6-1664.

Fol. 117r

Erfdeling door Dirck Janssen van Nedeveen ter eenre en de gelijcke erfgenamen voors ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 117v

Op 23-6-1664 verkoopt Peeter Broeders, schoolmeester Cappel, aan Cornelis Adriaenssen van Oisterhout, molder Sgravenmoer.

Fol. 117v

Op 18-7-1664 verkoopt Engel Hermanss Troffel aan Johan Rombouts, schout.

Fol. 118r

Op 30-7-1664 verkoopt den weledele manhaften heere matthijs van Asperen, vrijheere van heeswijck en Dinter, colonel van het noordhollands regiment, govenneur tot Ravesteijn, capiteijnin dienste van hooch mogende heere Staten deser vertemelde Nederlanden aan Adriaen Janssen van Alphen, borgemeester van bergen op Zoom en Jost Adriana Biekens wed van Rogier Meijers, Breda .

Fol. 119r

Erfdeling door Aentken Gielen wed van Jan Geritss den Grooten voor deen helft en Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Claes Corneliss x Lijsken Jans, Gerit Janss, Handrick Willemssen Borchout x Dingentken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen Gijsbertss, Adriaen Wouterss als voogd en Hendrick Adriaen Ackermans als toesiender van de vijf kinderen van Adriaen Janss bij Dingentken Adriaen Ackermans: Jan, Ida, Marijken, Geraert en Adriaentken Arijens van Cappel voor dander helft, kinderen Jan Geritss, 21-7-1664.

Fol. 120r

Erfdeling door Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Claes Corneliss x Lijsken Jans, Gerit Janss, Handrick Willemss Borchout x Dingentken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen Gijsbertss, Adriaen Wouterss als voogd en Hendrick Adriaen Ackermans als toesiender van de voors kinderen, datum ut supra.

Fol. 120v

Erfdeling door Willem Servaessen, Willem Jacobss als voogd en Jan Lauriss als toesiender van de twee kinderen Jan en Adriaentken Servaessen, kinderen Servaes Willemss en Maeijken Lauris, 16-8-1664.

Fol. 121r

Deling door Willem en de voors voogd en toesiender wegens Jan Servaes, datum ut supra.

Fol. 121v

Erfdeling door Jan Laurissen en Willem Jacobss als voogd van Adriaentken Servaes, datum ut supra.

Fol. 122r

Op 2-9-1664 maken Jan Goosens van Dommelen en Maeijken Tonis Maes, zijn vrouw, hun testament.

Fol. 123r

Op 1-10-1664 verwilkeurt Handrick Janss tbv Lijsken Tonis wed van Cornelis Dircxss Cranen en het kind van Susanna IJsaacs bijJoost Dircxss Cranen.

Fol. 123r

Op 9-10-1664 maakt Adriaen Claes, zoon van Claes Cornelis Venrick? bij Ceuntgen …… zijn testament. Genoemd: Adrijaen Adrijaens Lochten, zijn schoonvader, de vrouw van Hendrick Janss, zijn zus, Aelbert Janss x zijn halve zus, Teunis Oermans, halve broeder, Teunis hermanss Trondael.

Fol. 124r

Erfdeling door Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joosten van Campen, Ocker Melss Schep x Maeijken Joosten van Campen, Jacobus Joosten van Campen elk voor 1/3 part, 2-12-1664.

Fol. 125r

Op 6-12-1664 verkoopt Peeterken Tuniss wed van Arijen Driess met Bastiaen Arijen Driess, haar zoon, aan Jan Arijens Driess, zoon.

Fol. 125v

Op 13-12-1664 ratificeren Jan Adriaenss Gijben x Maijken Arijen Driessen, Jacob Corneliss Sneul? x Tunisken Arijen Driess, Sijken en Bastiaen Adriaen Driess, kinderen van peeterken Tunis en Arijen Driess de verkoop van 6-12-1664 door hun moeder.

Fol. 126r

Ten voors dage verkopen Gerit Janss Snijder en Hendrick Willemss Borchout aan Claes Corneliss van der Saecke.

Fol. 126v

Erfdeling door Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen Gijsbertss, Gerit Janss Snijder als voogd van vaderlijke zijde en Hendrick Adriaen Ackermans als toesiender van de kinderen van Adrijaen Janss en Dingentken Adriaen Ackermans: Johan, IJda, Marija, Gerit en Adriaentken Arijens van Cappel, datum ut supra.

Op 16-12-1664 verwilkeuren Jenneken Willems wed van Aert Joosten, Gerit Aertss, zoon van Jenneken voors, Adriaen Cornelis Molder x Adriaentken Aerts mede namens de kinderen van Jenneken voors tbv IJken Jans wed Adriaen Daniels van Berlecom,broudster te Heusden tbv haar kinderen.

Toegevoegd: Daniel van Berlecom is voldaan door Gerit Aertssen vanden Hoeck, 8-11-1670.

Fol. 127r

Op 3-1-1665 verkoopt Johannis Denijssen de Haen aan Michiel, Sijken en Anneken Denijss de Haen, susters en broer, het deel gekomen van Huijbert Denijss de Haen.

Fol. 128r

Erfdeling door Peeter, Maeijken en Wouter Thomes mede namens Lijntken Thomes, hun zus, erfgenamen van Jacob Tomes, hun broer voor 5 parten en Adriaen Franss en de voors personen voor het resterende part, 9-1-1665.

Fol. 129r

Taxatie van de goederen van Neeltken en Jacob Thomes, datum ut supra.

Fol. 129r

Ten voors dage verkopen Peeter Thomess, Arijen Franss, Peeter, Wouter en Maeijken Thomes mede namens Lijntken Tomes, hun zus, erfgenamen van Neeltken en Jacob Thomes aan Cornelis Handrickss Back.

Fol. 129v

Ten voors dage staat Wouter Thomes borg voor Cornelis Handrickss Back..

Fol. 130r

Op 13-2-1665 verkopen Adriaen Hoevenaers, Peeter Corneliss Swert en Jan Thomes Reijcken aan Thomes Arijens Bommelaer als voogd van de vier kinderen van Jacob Arijens Bommelaer en Lijntken Laureijs: Johannis, Jacobus, Marijken en Cathelijnken Jacobs Bommerlaer.

Fol. 130r

Op 24-1-1665 verkoopt Quirijntken Roelen wed van Arijen Corneliss Zeeu met Jan Roeloffs Verwiel als voogd tbv Cornelis Jacobs Cluijter. Quitantie als los vel toegevoegd, Cornelis is zwager. Er wordt betaald met een wilkeur.

Fol. 131r

Ten voors dage verkoopt Cornelis Jacobs Cluijter aan Peeter Antonissen vander Punten.

Fol. 131r

Erfdeling door Adriaen Wouterss en Quirijnken Roelen wed voors, datum ut supra.

Fol. 131v

Erfdeling door Claes Janssen Maes en Dries Antonissen als voogd van Adriaen Janssen Maes, 28-1-1665.

Fol. 132r

Op 26-1-1665 verkoopt Govert vander Punten aan Jan Teunissen Paens.

Fol. 132v

Dordrecht, op 13-1-1665 stellen Engel Hermans Troffel, Cappel, ter eenre en Leentgen Bastiaens Pelicaen x Adriaen Claessen van Leeuwarden, Dussen, trer andere zijde een coopcedulle op.

Fol. 135r

Engel Hermanss Troffel verkoopt aan Leentgen Bastiaens Pellicaen namens haar man, datum ut supra.

Fol. 135v

Taxatie van de goederen van Neeltken Peeters za x Adriaen Janss Hoijmaeijer.

Fol. 135v

Erfdeling door Adriaen Janss Hoijmeijer ter eenre en Corstiaen Peeterss mede namens Bernaert Peeterss en Bastiaen Peeterss, Bernaert mede als voogd en Marcelis Lambrechtss als toesiender van de twee kinderen van Cornelis Peeters ter andere zijde, 23-3-1665.

Fol. 136v

Ten voors dage verkopen Corstiaen Peeterss en Bernaert Peeterss als voogd en Marcelis Lambrechtss als toesiender van de twee kinderen van Cornelis Peeters aan Willem Janss van Vugt.

Fol. 137r

Taxatie van de goederen van Adriaen Adriaenss Decker op verzoek van Dierck, broer, 1-4-1665.

Fol. 137v

Jan Peeterss Orlman en Janneken Tonis Leur, zijn vrouw, maken hun testament, 4-2-1665.

Fol. 138v

Op 7-4-1665 verwilkeurt Peeeter broeders, schoolmeester Cappel, tbv Eijken Jans Moets wed van Jacob Nijssen, Geertruijdenberg.

Toegevoegd: Op 28-1-1680 ontvangt Cornelis Moets Drimmelaer, schipper geld van de wed van Peeter Broeders.

Fol. 139r

Ten voors dage verwilkeurt Bastiaen Arijen Driessen tbv Peeter Corsten Glaviman.

Fol. 139v

Op 9-4-1665 verkoopt Dingentjen Jan Baijens met Hendrick Arijen Back, mede namens Marijken Dirckse, haar dochter, aan Adriaen Wouterss.

Fol. 140r, copij

Te Raamsdonk machtigt Adriaen Wouterss, Zeelandt, en Pieternella Wouters, Sgravenhage, als kinderen van za Wouter Peeter Geenen, Cappel, Jan Peeter Geenen, oom, om aan Peeter Cornelis Otterdijck land te verkopen, 10-4-1665.

Fol. 140v

Wouter Wouterssen, Willem Matthijssen x Eeltjen Wouters, Jan Peeter Geenen namens Adriaen en Pieternella Wouters, Arijen Wouterss, Peeter Thomes x Neeltken Wouters en Dingentken Wouters, allen kinderen van Wouter Peeter Geenen, verkopen aan Peeter Corneliss Otterdijck, 20-4-1665.

Fol. 141r

Ten voors dage verkopen de voors erfgenamen aan Peeter Peeterss Otterdijck.

Fol. 141v

Op 19-5-1665 verkopen Lijntken Peeters wed van Stoffel Crijnen, voor deen helft en Lijntken namens Crijn Stoffels, ruijter onder de compagnie van Viconte de Machont binnen Rees, Erit Janssen x Neesken Stoffels, De voors Lijsken Peeters de Haen namens Adriaen en Peeter Stoffels, Dingeman Gijsbertss x Geertruijt Stoffels, Maeijken Stoffels en Jan Adriaenssen Binnenturff x Marijken Stoffels aan Lenaert van Pelt.

Fol. 142r

Op 29-5-1665 verkoopt Adriaen Claessen van Leeuwaerden aan Sebrecht Pauluss. Betaald wordt via een wilceur.

Toegevoegd: Op 16-3-1674 ontvangt Adriaen Backers namens Cornelis van Ancum wooonende te Aarum geld van Jan Arijensen Cnaep x wed Sebrecht Paulissen.

Fol. 143r

Op 6-6-1665 verkopen Adriaen Janssen Decker, Jan Janss de Bie, Sprangh, mede namens Jan Peeterss Cuijper x Marijken Jans de Bie, Corstiaen, Meerten, Maerstijntken en Ceuntken Janss de Bie, kinderen en erfgenamen van Johan de Bie, aan Arijen Janss Potmaecker.

Fol. 143r

Taxatie van de goederen van Adriaen Janssen Leempoel, Sprangh, op verzoek van Meerten Teunissen, Baertwijck, en Rombout Antonissen Leempoel, 10-6-1665.

Fol. 143v

Ten voors dage verkopen Meerten Teunissen, Baertwijck, mede namens Peeter Adriaensssen van Grevenbroeck, zwager, voor deen helft en Rombout Antonissen Leempoel, Vrijhoeve, mede als voogd van de kinderen van Jan Antonissen Leempoel, en Teunis Aertss Leempoel, Crimpen, en namens Maeijken Adriaens wed Wouter Tonissen Leempoel voor ¼ en Rombout Antonissen en Meerten Teunissen namens Geertruijt en Dirck de Goel voor ¼, allen erfgenamen van Adriaen Janssen Leempoel aan Hendrick Willems Scheur, Steven en Jacob Janss Decker.

Fol. 144r

Op 13-6-1665 verkoopt Aert Jan Michielssen aan Peeter Peeterss Otterdijck.

Fol. 144v

De armmeesters van 1665 en 1666 verklaren dat Engel Hermans Troffel zich niet heeft gehouden aan de op 14-4-1662 gemaakte afspraken mbt het opvoeden van zijn kinderen. Daarom wordt de acte geannuleert etc, 16-7-1665.

Fol. 144v

Erfdeling door Cornelis, Peeter en Jan Janssen van Gornichem, Jan Toniss x Tunisken Jans van Gornichem, kinderen van Jan Corneliss en Anneken Jans, 29-7-1665.

Fol. 145v

Op 9-11-1665 verkoopt Neeltken Lambrechts wed Cornelis Peeterssen met Marcelis Lambrechtss, broer, aan Maijken Arijens wed van Antonis Laurissen Verhoeven.

Fol. 146r

Op 23-11-1665 verkoopt Peeter Peeterss Otterdijck aan Jan Geritss Boudewijns.

Fol. 146v

Op 21-12-1665 verkoopt Jan Geritss Boudewijns aan Joost Arijenss.

Fol. 147r

Op 25-12-1665 verkoopt Gerit Arijenss aan Wouter Janssen.

Fol. 147v

Op 28-11-1665 verwilkeurt Bastiaen Corneliss tbv Lenaert Adriaenss van Pelt.

Toegevoegd: op 25-2-1678 ontvangt Marijken Roeloffs wed van Leendert van pelt geld van Bastiaen Corneliss.

Fol. 148r

Erdeling door Frans. Arien, Johan en Bastiaen Fransen Vermeer, kinderen van Frans Franssen Vermeer, 2-1-1666 [er staat 1665].

Fol. 148v

Ten voors dage verkopen Adrijen Frans en Bastiaen Franss Vermeer aan Mels Jans Crol, kerkmeester van 1664 en 1665.

Fol. 149v

Ten voors dage verwilkeurt Jan Janss Hosta tbv Arien Janss de Jong laatst wednr van Lijsbeth Handricx van Gils voor deen helft en de kinderen van Bartholomeus Janss bij Lijsbeth Handricx voor dander helft.

Fol. 150r

Op 20-1-1666 verwilkeurt Bastiaen Arien Driessen tbv Henrick Cornelis Back, ruijter onder de comp van de heer Ree Liggende tot Rees.

Toegevoegd: Jacob Handricxsen back namens zijn vader Henmdrick Corneliss Back is voldaan door Bastiaen Huijbrechtss, 16-3-1672.

Fol. 151r

Erfeling door Jan Cornelis Jan Claes wednr van Aentghien Adriaens de Jongen voor deen helft en de kinderen van Jan en Aentghien voordander helft: Arien en Bastiaen, Adriaen Adriaenss den Jongen als voogd van de twee kinderen: Dirck, Mari Cornelia en Willemken Jans, 20-3-1666.

Fol. 153r

Op 6-4-1666 verkoopt Steven Huijbertssen Clauwers, Dordrecht, aan Peeter Peeterss Otterdijck.

Fol. 153v

Jan Laurens mede namens zijn zoon Cornelis Janss wednr van Geertruijt Jans, zus volgende comparanten, ter eenre en Wouter Janss Duijser x Tuntgen Jans mede namens zwager Jan Peeterss Geenen x Neeltgen Jans, Bastiaen Janss Maes x Lijntghien Jans ter andere zijde sluitenm een akkoord betreffende de erfdeling van de goederen van Geertruijt, 8-4-1666.

Fol. 155r, copie

Ick Jan Woutersen Seijlmans, schouteth ende richter inden ambacht van Sgravelduijn, xj½ Hoeve ende Groot Waspick etc.

Jan Peeterss Geenen, Waspick, x Neeltken Janss machtigt zijn zoon Peeter Janss om te Cappel de erfenis van Geertruijt, de zus van neeltken, te regelen, 23-1-1665.

Fol. 156r

Erfdeling door Wouter Janssen Duijser x Teuntken Jans mede namens Jan Peeterssen Geenen x Neeltjen Jans, zwager, en Bastiaen Janssen Maes x Lijntjen Jans, erfgenamen van Geertruijt Jans za x Cornelis Janss Laurissen, 8-3-1666.

Fol. 157r

Op 8-4-1666 verwilkeurt Heijltije Goverts tbv Huijbert Cornelissen.

Toegevoegd: Huijbert Cornelis Jan Claessen ontvangt geld.

Fol. 157v

Extract autenticq

Corst Corneliss Zeeu en Peeter Antonissen vander Punten staan borg voor Gijsbrecht Peeterssen de Haen, schipper, ivm de aankoop van een schip, 14-2-1657.

Fol. 158v

Brussel, Jan Fierens, borger en vrijschipper, machtigt Joannes de Haen, coopman te Dordrecht, om van Gijsbert Peeterssen de Haen, schipper te Cappel, of van Corst Corneliss Zeeu en Peeter Anthonissen vander Punten geld te ontvangen, 12-5-1666.

Fol. 159v

Erfdeling door Gelden Adriaenss den Jongen als voogd en Jan Tomsses Duijser als toesiender van de kinderen van za Petrus Adriaenss den Jongen bij Stijntken Wouters: Peeter en Adriaen Peeterssen den Jongen ter eenre en Peeter Adriaenssen den Jonge ter andere zijde [?], 27-4-1666.

Fol. 160v

Op 29-4-1666 verkoopt Willemken Adriaens den Jongen namens Crijn Jacobss Vos, huijstimmerman en borger te Dordrecht, aan Jacob Huijberden.

Fol. 161r, copije

Vrijhoeve, op 1-5-1666 machtigt Eliassen zijn vrouw Stijntken Wouters Duijser om de slagh bij een verkoop te Cappel te regelen.

Fol. 161v

Op 31-5-1666 verkoopt Stijntken Wouters Duijser namens haar man Bernaert Eliasssen aan Jan Jacobssen van Hamet.

Fol. 162r

Op 9-7-1666 verkoopt Handrick Arienssen Broeckhoven, Mannhaim in Duitslant, aan Adriaen Arienssen Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Heijliiger Adriaenssen Broeckhoven ontvangt geld.

Fol. 163r

Op 23-6-1666 verwilkeurt Cornelis Peeterss, schipstimmerman, tbv Johan Geenen, schipper

Toegevoegd: Meijken Jans Cruijs wed Cornelis Janssen ontvangt namens Jan Cornelis, zoon, geld van de wed van Cornelis Peeterss, schipstimmerman, 23-6-1671.

Jan Cornelis ontvangt geld van Handrick Peeters Timmer, 6-1-1678.

Fol. 164r

Jan Tonissen Duijser en Anneken Roelen, zijn vrouw, maken hun testament.

Genoemd: Ewit Janssen, voorzoon bij Geriken Lamberts, zijn eerste vrouw, Wouter Jans Duijser, Stijnken Jans Duijser, Lijsbet Jans, Geertruijt Jans Duijser, 9-5-1666.

Toegevoegd: Ewit verkoopt aan Wouter Jans, 12-12-1685. Wouter Jansssen Duijser, Hendrick Tonissen Orleman en Cornelis Aerden vanden Hout numine uxoris regelen wat mbt Ewit. Verder verklaren diverse kinderen geld ontvangen te hebben.

Fol. 167v

Op 9-6-1666 verwilkeurt Sebrecht Poulissen tbv Poulis Cornelissen Somervogel.

Toegevoegd: Gerit Adrienssen Bosscher ontvangt geld van Jan Arijenssen Cnaep, 25-5-1671. Gerit is zwager van Poulis.

Fol. 168r

Op 18-8-1666 verkoopt Jan Janssen Mouthaen aan Jan Cornelisssen Clapmuts, zwager.

Fol. 168v

Op 30-8-1666 verwilkeurt Jan Melis vanden Dam tbv Ferdinand Baltus vander Sterre als toesiender en van het kind van Adriaen de Roij bij Dirothea Hermans.

Toegevoegd: Peter Adriaenssen de Roij getrouwd zijnde heeft de wilkeur verkocht aan Ferdinand, zijn oom, 19-2-1667. Ferdinand krijgt geld van Dierck Melssen Moets, 15-5-1669.

Fol. 169r

Op 27-10-1666 verkoopt Hr van Vessem, secr Baertwijck, aan Govaert van Alphen, secr Breda.

Fol. 170r

Dirck Janssen Cop, Sgravenmoer, verklaart als erfgenaam gedeelt te hebben met Cornelis Vassen Vermeulen en andere erfgenamen te Sgravenmoer en verkoopt zijn deel aan Adriaen van Alphen, borgemeester van bergen op Zoom, 9-11-1666.

Fol. 171r

Op 29-11-1666 verkoopt Bastiaen Arijen Driessen aan Gerit Wouters.

Fol. 171r

Ten voors dage verkoopt voors verkoper aan Elandt Tunissen van Nieuwenhuijse.

Fol. 171v

Ten voors dage verkoopt de voors verkoper aan Peeter Peeterssen Otterdijck.

Fol. 172r

Op 20-12-1666 verkoopt Jacob Wouterssen Visscher namens Wouter Jacobssen Visscher, zijn vader, aan Tunis Arijenssen Zeeu, zwager.

Fol. 172r

Ten voors dage verkoopt Dirck Melssen Moets aan Wouter Jacobss Visscher.

Fol. 172v

Op 7-1-1667 verkoopt Tunis Janssen, Dongen, aan Jacob Paulissen, Sgravenmoer.

Fol. 173r

Erdeling door Gijsbert Cornelissen de Jong x Neeltken Peeter Geldens voor ¼, Jan Anthonissen Paens als voogd en Adriaen Peeterss Fijnen als toesiender van de dochter van Peeter Geldens bij Geriken Cornelis: Lijsbeth Peeters voor ¾ deel, 11-1-1667.

Fol. 176r

Op 12-1-1667 verkoopt Arijen Arijenssen Timmer aan Bastiaen Franssen Vermeer.

Fol. 176r

Op 17-1-1667 verkopen Jacob Joosten van C ampen en Ocker Melssen Schep wednr Maijken Joosten van Campen aan Cornelis Janssen van Gornichem.

Fol. 176v

Op 27-1-1667 verkoopt Dingentjen Arijens wed Jacob Peeterssen Clad met Andries Tunissen, haar zoon, aan Jan Wouterssen.

Fol. 177r

Op 1-2-1667 verkoopt Bastiaen Cornelissen aan Peeter Cornelissen Otterdijck.

Fol. 177v

Ten voors dage verkoopt Jan Tunissen Paens aan Gijsbert Govertssen den jongen.

Fol. 177v

Ten voors dage verkoop Gijsbert Govertssen den jongen aan Johan Peeterssen Schaep. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Govert Gijsbertssen Cluijtenaer, zoon van Goijsbert, ontvangt geld.

Fol. 178r

Ten voors dage verkoopt Cornelis Janssen van Gornichem aan Bastiaen Janssen.

Fol. 178v

Ten voors dage verkoopt Bastiaen Janssen aan Arijen Janssen, broer.

Fol. 178v

Erfdeling door Bastiaen van Esch, coopman en borger van Rotterdam, x Janneken Jans van Nederveen mede als voogd samen met Gerit Dircxsen van Nederveen van Aeltien Jans van Nederveen, Dirck Janssen van Nederveen, Leijntken Jans van Nederveen, Geertruijt Jans van Nederveen laatst wed van Johan Adriaenssen den Jongen, Wouter Janssen van Nederveen en Adriaen Jans Hoijmeijer x Eeltken Jans van Nederveen, erfgenamen van Adriaen hun broer.

Fol. 180r

Erfdeling door Wouter Janssen van Nederveen en Adriaen Jans Hoijmeijer x Eeltken Jans van Nederveen, 1-2-1667.

Fol. 181r

Op 3-2-1667 verkoopt Maijken bastiaens Boer laatst wed van Tomes Wouterssen Mandemaeckers aan Joost Tunissen Leeu.

Fol. 181r

Ten voors dage verkoopt Huijch Arijenssen Backer wednr van
Fransken Aerts met Aert Conincx, zwager, aan Bastiaen Janssen Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gerit Adriaenssen Bosscher als mede erfgenaam van Huijch ontvangt geld, vermoedelijk eind 1669. Op 5-3-1675 ontvangt Gerit mede met Adriaen Huijchen geld.

Fol. 181v

Op 5-2-1667 verkoopt Arijen Arijenssen Timmer aan Gerit Adriaenss Bosscher.

Fol. 182r

Op 8-2-1667 verkoopt Huijbert Melsen aan Wouter Jacobss Visscher en Jacob Huijberden Paens.

Fol. 182v

Op 2-3-1667 verkoopt Jan Janssen Hesta x Neeltjen Lenaerts aan Huijbert Cornelissen.

Fol. 182v

Op 15-3-1667 verkoopt Grietken Paulis wed Cornelis Jacobssen Somervogel met Paulis Cornelissen Somervogel, zoon, en Gerit Arijenssen Bosscher, zwager, aan Jan Arijenssen Vos.

Fol. 183r

Erfdeling door Truijcken Jans den Grooten wed van Heijliger Adriaenssen voor deen helft en Gerit Heijligers, Jan Geritssen van Peel x Adriaentien Heijligers, Handrick Heijligers, Peeter Corsten Glaviman als voogd van Adriaen Heijligers, kinderen van Heijliger en Truijcken, 16-3-1667.

Fol. 184r

Op 16-3-1667 verkoopt Truijcken Jans den Grooten wed van Heijliger Adriaenssen met Gerit Heijligers, zoon, aan Claes Cornelissen vander Saecke.

Fol. 185r

Op 24-3-1667verwilkeurt Jan Teunissen de Haen en Huijbert Geemenssen als voogd van de kinderen van Jan bij Tunisken Geemens tbv Tunis Adriaenss Timmer.

Toegevoegd: Huijbert Arijaens Timmer, Jan de Leeu, Adriaentgen Adriaens Timmer, getrouwd, ontvangen geld, 1-2-1670.

Fol. 186r

Erfdeling door Sijmen Janssen, Teunis Janssen, Adriaen Janssen, Claes Janssen, Corst Corsten x Adriaentjen Jans en Marcelis Vreijssen x Maijken Jans. Het gaat om de goederen van Lijntken Joost, 26-3-1667.

Fol. 188r

Op 12-4-1667 verkopen Peeter Classen Spodt, Barbera Claessen Spodt wed van Meijer Cornelissen en Cornelis Claessen Spodt, kinderen van Emmeken Sebastiaenssen en Claes Peeterssen Spodt, leerbereijder te Geertruijdenberg, aan Wouter Dingemans.

Fol. 188v

Op 24-4-1667 verkoopt Lijntken Tomas aan Peeter Janssen.

Fol. 189r

Op 2-5-1667 verkoopt Joostijen Gijsbertssen wed Dirck Peeterssen Trip met oa Gijsbert Govertssen den ouden en de erfgenamen van Dirck Peeterssen Trip: Adriaen Dircxssen, Gerit Arijnssen x Joostijen Dircx, Jan Roelffssen x Peeterken Dircx aan Gerit Adriaenssen Bosscher.

Fol. 189v

Op 2-5-1667 verkoopt Joostijen Gijsbertssen wed Dirck Peeterssen Trip met oa Gijsbert Govertssen den ouden en de erfgenamen van Dirck Peeterssen Trip: Adriaen Dircxssen, Gerit Arijnssen x Joostijen Dircx, Jan
Roelffssen x Peeterken Dircx aan Dirck Janssen van Poppel.

Fol. 190r

Op 13-5-1667 leggen Bastiaen van Esch, coopman en borger van Rotterdam, mede als voogd samen met Gerit Dircxsen van Nederveen van Aeltken Jans van Nederveen volgens testament van Jan Dircxssen van Nederveen, schout Cappel, Dirck Janssen van Nederveen, Wouter Janssen van Nederveen, Geertruijt Jans van Nederveen laatst wed van Johan Adriaenssen den Jongen, Adriaen Jans Hoijmeijer x Eeltken Jans van Nederveen en Leijntken Jans van Nederveen rekening en verantwoording af.

Fol. 190v

Op 8-6-1667 verwilkeurt Peeter Janssen Schaep tbv Cateleijntken Bastiaenssen Duijsers.

Toegevoegd: Adriaen Cornelissen Mutsert ontvangt geld, 19-10-1689.

Fol. 191r

Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher, 26-6-1667.

Fol. 193v

Onderdeling door de nakinderen van Wouter Jacobss Visscher Dirck Melissen namens zijn kinderen.

Adriaen en Jacob Wouters, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen, Arien Wouters de Jonge en Dirck Melissen Moets, datum ut supra.

Fol. 195r

Op 30-7-1667 verkoopt Jan Meliss van den Dam aan Dirck Meliss Moets.

Fol. 195v

Taxatie van de goederen van Govert van Alphen, secr Breda, op verzoek van de wed en de erfgenamen, 2-8-1667

Fol. 196v

Op 14-10-1667 verwilkeurt Leentken Gijsberts Decker laatst wed van Cornelis Sijmens met Dingeman Gijsbert Decker tbv joncker Zuijdewijn van Uijlenborch.

Fol. 197v

Erfdeling door Driecxken Willems wed van Corst Ariens Lotten met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems wed van Aert Joosten met Geraert? Aertssen, haar zoon, Jan Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis, 12-11-1667.

Fol. 199r

Op 25-11-1667 verkopen Peeter Joosten nomine uxoris en Jan Andriessen Luijcx aan Gerit Wouters.

Fol. 199r

Op 26-12-1667 verkoopt Joris Gores x Aeltien Jans aan ??? Antonis van Nieuwenhuijsen.

Fol. 199v

Op 3-1-1668 verkoopt Abraham Franss van Ameroij aan Jacob Jans van Hamet.

Fol. 200r

Jan Coraelis, Jan Coraelis, Huijbert Coraeliss, Aertken Coraelus wed van Teunis Wouters Timmerman, Bastiaen Jans Maes en Aen? Claess verklaren voor hun vader, hare kinderen dat zij Bastiaen Arien Driessen x Maria Peeters Otterdijck die vader was van Bastiaen Andriessen [???] schadeloos houden mbt de erfenis van de twee kinderen van Maria bij Bastiaen, 11-1-1668.

Fol. 201r

Op 20-1-1668 verkoopt Gerit Adriaenss Bosscher aan Adriaen Adriaenss Timmer.

Fol. 201r

Ten voors dage verkoopt Adriaen Jans Hoijmeijer aan Jan Adriaen Driessen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Arijens Jan Hoijmeijer bekent met een transport van een obligatie ten laste van de wed van Gerit Wouterssen Smit, een obligatie tlv Elant Antonissen Nieuwenhujsen beide tbv Bastiaen Arijen Driessen en geld van de termijn voldaan te zijn, 29-1-1669.

Arijen Jans Hoijmeijer is voldaan door de wed van Jan Arijen Driessen, 1-2-1672.

Fol. 202r

Ten voors dage verkoopt Jan Adriaen Driessen aan Bastiaen Arijen Driessen, broer.

Fol. 202v

Ten voors dage verkoopt Bastiaen Arijen Driessen aan Huijbert Cornelis Jan Claessen.

Fol. 203r

Op 25-1-1668 verkoopt Claesken Meertens wed van Adriaen Andriessen Molder met Willem Jans Brock als voogd van de kinderen aan Elandt Amtonis van Nieuwenhuijsen.

Fol. 203v

Erfdeling door Govert Antonis vander Punten en Gijsbert Govers den ouden als armmesster van 1667 en 1668, 25-1-1668.

Fol. 204r

Op 25-1-1668 verkoopt Peeter Janssen aan Coraelis Hendrick Isack.

Fol. 204v

Op 28-1-1668 verkopen Jenneken Willems wed van Aert Joosten, Gerit Aerts vanden Hoeck, Adriaen Cornelissen Molder x Adriaentken Aerts vanden Hoeck, Joost Ariens vanden Hoeck en Marijken Aerts van den Hoeck en namens Willemken, Cornelis en Jan Aerts Aertssen vanden Hoeck aan Handrick Teunissen.

Fol. 205r

Ten voors dage verkoopt Hendrick van Goirle x Geertruijt Wouters? Roothals wed van Govert van Gorp aan Adriaen Wouterssen Visscher.

Fol. 205v

Op 2-4-1668 verkopen Hendrick de Jongh, secr van ??? en Leent wednr Anneken Andriese vanden Houven en Peeter vanden Houven, secr van Suijdewijn als voogd van de kinderen van Hendrick aan Jan Janss Mulder.

Fol. 206r

Op 3-4-1668 verkoopt Sijken Roelen wed van Adriaen Hendricxsen Timmer haar bezit aan Hendrick haar zoon. Zij wordt geassisteert door Roelandt Arijenssen Timmer en Arijen Arijenssen Timmer mede als voogd van de kinderen van Dierck Arijenssen Timmer. Hendrick gaat voor zijn moeder zorgen.

Fol. 207r

Op 13-4-1668 transporteert Huijbert Cornelis Jan Claessen aan Bastiaen Huijbertssen, zijn zoon, en Jan Janssen Molder x Teuntken Huijberts, dochter.

Fol. 207v

Op 16-4-1668 verkoopt Aert Conincx aan Peeter Corsten Lotten.

Fol. 208r

Op 7-5-1668 sluiten Aelbert Wijnants en Jan en Aetken Antonissen Timmer met Antonij Hendricxsen Timmer, vader, een akkoord mbt een testament van Heijlken Cornelis Laatst wed van Adriaen Geldens. Op fol. 208v: Stadhouder en heemraders kennen geld gekomen van hun grootouders toe aan Jan en Aeltken

Fol. 209r

Ten selve dage verwilkeurt Meerten Jans Wagemaeckers tbv Teunisken Dircxsen [van Nederveen], Waelwijk.

Toegevoegd: Op 18-1-1689 betaalt de wed van Meerten aan Handrick de Roij als voogd van Jacobus van Esch en Lijntgen Jans van Nederveen.

Fol. 209v

Taxatie van de goederen van Peeter Jans Meulder.

Fol. 210r

Taxtaie van de goederen van Peeter Janssen Meulder, 26-5-1668.

Fol. 210v

Erfdeling door Jan Jans Mulder, Cornelis Janssen Mulder, Teunis Jans x Neeltjen Jans Mulder en Peeter Corsten Glaviman als voogd van de kind van Jan Arijens Molder: Huijbert Jans Meulder van de goederen van Peeter Jans Mulder, datum ut supra.

Fol. 211v

Op 5-6-1668 verkoopt Maijken Jacobs wed van Jan Adams van Poppel met Dierck Janssen van Poppel, zoon, aan Gerit Adriaenssen Bosscher.

Fol. 212r, copije

Anneke Denis, Vlaerdingen verklaart te consenteren dat Pieter Pieterssen Otterdijck zal mogen liggen met twee hont saijlant bij hem Michiel Denis, haar broer, 30-5-1668.

Fol. 212r

Op 19-6-1668 verkoopt Michiel Denis de Haen aan Peeter Peeterssen Otterdijck.

Fol. 212v

Ten voors dage verkoopt Michiel Denis de Haen aan Johan de Ruijter, zwager.

Fol. 213r

Dingentje Peeterssen Timmer maakt haar testament. Zij benoemt haar vader Peeter Hendricxssen Timmer tot erfgenaam, broers en zussen krijgen geld, 29-6-1668.

Fol. 214r

Erfdeling door Peeter Hendricxssen Timmer x Walburgken Goverts, Gijsbert Gemensen wednr van Diercxken Goverts mede namens zijn kinderen, Janneken Goverts wed van Govert Cornelissen met Peeter Teunissen Timmer, schout Vrijhoeve, van de goederen van Heijltgen Jans wed Govert Hendricx, 30-7-1668.

Fol. 215v

Erfdeling door Peeter Hendricxssen Timmer nomine uxoris, Gijsbert Gemensen mede namens zijn kinderen en Janneken Goverts wed van Govert Cornelissen van de goederen van Adriaen Goverts, datum ut supra.

Fol. 216v

Erfdeling door Peeter Antonissen vander Punten wednr Lijsbet Jans ter eenre en Peeter Jacobs Rombouts, Jan Geritssen Boudewijns x Dingentken Arijen Rombouts, Peeter als voogd en Corstiaen Glaviman, secr, als toesiender van de kinderen van Jan Adriaenssen Rombouts, schout, van de goederen van Lijsbet, 22-4-1668

Fol. 219v

Jan Geritssen Boudewijns x Dingentken Arijen Rombouts, Peeter Jacobs Rombouts en mede als oom en voogd en Corstaien Glaviman, secr, als toesiender van de kinderen van Jan Adriaenssen Rombouts, schout, bij Adriaentje Jans vanden Hout maken een erfdeling van de goederen van Lijsbet Jans, hun moeder en grootmoeder, datum ut supra.

Fol. 221v

Op 2-10-1668 verkopen Grietken Jans wed van Jan Cornelissen Vos met Huijbert Jans Cerl? en Jenneken Cornelis Vos wed Tuenis? Dircxssen Melen met Teunis? [?] Dircxssen Melen aan Marijken Dingemans wed van Adriaen Cornelis Vos.

Fol. 222r

Ten voos dage verkopen Marijcken Dingemans wed van Adriaen Cornelissen Vos met Bastiaen Cornelissen, schoonvader [?] voor de helft en Huijbert Cornelissen Vos, Gerit Gerritssen, Jan Aertssen nomine uxoris en Maeijken Cornelis voor 1/6 aan Adriaen Geritssen Pachten?

Fol. 223r

Erfdeling door Hendrick Teunissen, Bastiaen Teunissen, Baltus Janssen Verhoeven x Wouterken Teunis, Gerit Arijaenssen Paenacker x Neeltken Teunis en Willem Janssen Jr? x Huijbertje Huijbers van de goederen van Aentjen Cornelis, 3-11-1668.

Fol. 224v

Erfdeling door Sijcken Geritss wed van Adriaen Cornelissen Smits voor deen helft en Gerit Adriaenssen Smits, Peeter Adriaenssen den Jongen als vader en voogd van zijn kinderen bij Willem Adriaen Smits, Gerit Janssen Snijder x Joosken Adriaens Smits, Hendrick Hendricxsen Mulder x Lijneken Adriaens Smits, kinderen van Adriaen en Sijken, 23-11-1668.

Toegevoegd: Jan Ariaenssen Snaphaen x Lijsken Cornelis en Hendrick Mulder x Lijnken Adriaens Smits hebben voldaan, 22-7-1681.

Fol. 226v

Onderdeling door Gerit Adriaenssen Smits, Peeter Adriaenssen den Jongen als vader en voogd van zijn kinderen bij Willemken Adriaenssen Smits, Gerit Janssen x Joostien Adriaens Smits, Hendrick Hendricxsen Mulder x Lijneken Adriaens Smits, kinderen van Adriaen en Sijken van de goederen van Adriaen Cornelissen Smits, datum ut supra.

Toegevoegd: Arien en Lijsken Peeters de Jonge zijn voldaan, 29-7-1681.

Fol. 228r

Op 23-11-1668 verkoopt Huijbert Janssen Cerl aan Matthijs Janssen, schoonzoon.

Fol. 228v

Claesken Jans Jour laatst wed nu x Huijbert Janssen Cerl maakt haar testament. Genoemd Grietken Jans wed van Jan Cornelissen Vos en Mattheijs Janssen, dochter en zoon bij Jan Janssen van Riel, 23-11-1668.

Fol. 230r

Taxatie van de goederen van Gerit van den Hoeven, overleden te Cappel, 18-11-1668.

Fol. 230v

Op 20-12-1668 verkoopt Adriaen Adriaenssen de Roij aan Cornelis Janssen van Gorinchem.

Fol. 231r

Ten voors dage verkoopt Adriaen Adriaenssen de Roij aan Hendrick Tonissen Timmerman.

Fol. 231v

Ten voors dage verkoopt Adriaen Adriaenssen de Roij aan Hendrick Hendricxsen Mulder.

Fol. 232r

Ten voors dage verkoopt Cornelis Janssen van Gorinchem aan Jan Anthonissen Paens.

Fol. 232r

Op 2-1-1669 verkoopt Cornelis Adriaenssen Molder tot Sgravenmoer aan Dirck Janssen van Poppel.

Fol. 232v, copie

Jacobus van Nouwenborgh x Margrita van Honert wed Johan Strick van Schaerluijcken deelt mee dat Pieter Broeders een deel van een wilkeur betaald heeft via een overdracht van land.

Fol. 233r

Op 4-1-1669 sluiten Dirck Janssen Mandemaecker laatst wenr van Aentgien Adriaenssen den Jongen ter eenre en Dirck Michielssen Smits x Maria Jans en Jan Goijertssen Gijben als vader en voogd van zijn kinderen bij Jenneken Jans ter andere zijde een akkoord mbt de erfenis van Aentgien.

Fol. 234r

Erfdeling door Dirck Janssen Mandemaecker laatst wenr van Aentgen Adriaenssen den Jongen ter eenre en Dirck Gielen x Maijken Jans en Jan Govertssen als vader en voogd van zijn kinderen bij Janneken Jans ter andere zijde van de goederen van Aentgen, datum ut supra.

Fol. 236r

Onderdeling door Dirck Michielssen Smits x Marijken Jans ter eenre en Johan Govertssen als vader en voogd van zijn kinderen bij Janneken Jans ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 236v

Op 10-1-1669 verkoopt Peeter Janssen Schaep aan Dirck Janssen Mandemaeckers met de erfg van Aentgen Adriaenssen.

Fol. 237v

Taxatie van de goederen van Jochem Peetersen Jonckman, datum ut supra.

Fol. 238r

Op 11-1-1669 verkoopt Hendrick Willemsen Smit aan Peeter Adriaenssen den Jongen.

Fol. 238v

Op 14-1-1669 ontslaat Lijsbet Peeterssen haar voogd Jan Anthonissen Paens.

Fol. 239r

Op 23-1-1669 transporteert Truijcken Jans Snijder wed van ??? Heiliger Adriaenss aan Peeter Corsten Glaviman en Peeter Antonissen vander Punten als armmeesters van 1669 en 1670.

Toegevoegd: Claes Cornelis vander Saecken betaalt geld, 10-5-1671.

Fol. 239v

Ten voors dage transporteert Mathijs Janss als voogd van vaderlijke zijde van de kinderen van Dirck Janssen Mouthaen bij Maijken Jacobs aan Peeter Corsten Glaviman en Peeter vander Punten als armmeesters van 1669 en 1670. Tevens worden de kinderen van Dingentien Adriaens wed Jacob Peetersen Clad, grootmoeder, aangenomen.

Fol. 240r

Op 23-2-1669 verkoopt Jan Cornelissen aan Aelbert Wijnants.

Fol. 240, los vel

Taxatie van de goederen van Cathharina Paulus Beens wed van Govert Van Alphen, secr Breda, overlden te Breda.

Fol. 241r

Op 9-3-1669 sluiten Peeter Corsten Glaviman en Peeter Antonissen vander Punten als armmeesters van 1669 en 1670 ter eenre en Gijsbert Janssen van Dommelen met Jan Goosens van Dommelen, zijn vader ter andere zijde een akkoord over een stuk grond.

Fol. 241v

Op 22-3-1669 verwilkeurt Dirck Arijaensen Decker tbv Huijbert Janssen Mulder [=Ockers].

Toegevoegd: Hendrick Vinck betaalt geld, 9-2-1691.

Fol. 242v

Erfdeling door Huijbert Janssen Cerl ter eenre en de erfgenamen van Claesken Jans Joncker ter andere zijde, 26-3-1669.

Fol. 243v

Op 16-3-1669 transporteert Arien Claessen van Leeu, Dussen Munsterkerk aan Cornelis Janssen van Erkom x Adriaenken Backers, borger van ???adam.

Toegevoegd: Adriaentjen Backers ontvangt geld van Johan Cnaep, 9-7-1679.

Fol. 244r

Erfdeling door Willem Joosten wednr van Maeijken Handrix voor deen helft en Joost en Handrick Willemssem Brock, Willem Jacobssen x Maeijken Willems Brock, Jan Teunissen Pas x Marijken Willemssen Brock voor dander helft van de goederen van Maeijken Handrix, 13-4-1669

Fol. 244, los vel

Ondergetekende is voldaan door Dirck Melissen Moets, 30-4-1669, ??? ??? vanden Aaren?

Fol. 248r

Onderdeling door Joost en Handrick Willemssem Brock, Willem Jacobssen x Maeijken Willems Brock, Jan Teunissen Pas x Marijken Willemssen Brock, kinderen Maeijken Handrix, datum ut supra.

Fol. 250r

Op 13-4-1669 verkoopt Antonis Jan Sijmens aan Geijsbrecht Govertssen den Jongen.

Fol. 250r

Ten voors dage verwilkeurt Peeter Janssen de Leeu tbv Johan van Sorgen, adt, Sgravenhage, x Geerburge van Berlecom en tbv Leonardus Rijsenius [van Rijsen], predikant Deventer (in 1684 te Heusden), x Margrita van Berlecom.

Fol. 250v

Op 19-4-1669 sluiten Mathijs Janssen van Riel en Grietken Jans van Riel wed van Jan Cornelis Vos met Huijbert Janssen Cerl, schoonzoon, ter eenre en Peeter Corsten Glavimans en Peeter Antonissen vander Punten als armeesters van 1669 en 1670 ter andere zijde een akkoord ivm de kinderen van Dirck Janssen Mouthaen en Maeijken Jacobs Clad za mbt het testament van Claesken Jans za x Huijbert Jans Cerl, grootmoeder van de kinderen.

Fol. 251v

Erfdeling door Grietken Jans van Riel wed Jan Cornelissen Vos met Huijbert Janssen, schoonzoon, ter eenre en Mathijs Janssen van Riel ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 252v

Ten voors dage verkoopt Mathijs Janssen van Riel aan Grietje Jansen van Riel wed Jan Cornelissen Vos.

Fol. 252v

Om problemen te voorkomen sluiten Cornelis Janssen van Gorsum x Aentje Tunis ter eenre en Lijsken Cornelis wed Geerit Adriaenssen Smits met Adriaen Cornelis Ghielen, broer ter andere zijde een akkoord ivm de deling van de goederen van Aentje Geldens laatst weduwe van Cornelis Michielssen, 20-4-1669.

Fol. 253v

Op 25-4-1669 verkoopt Marten Baeijnssen Oirleman aan Peeter Corsten Glaviman, stadhouder.

Fol. 254r

Ten voors dage verkopen Handrick Huijgen, borger Leijden, Adriaen Huijgen, Wijck, Josias vander Linden, borger der stad voors, x Adriaentie Huijgen, Willemken Huijgen wed Danius Cornelissen, Leijden, Jacob Janssen x Maijken Huijgen, Leijden, Hendrick Huijgen als voogd van de kinderen van Aert Coninghs bij Lijntie Geerits za, Geerit Adriaenssen Bosscher mede namens zijn broers en zussen: Dingetie, Dirck, Aertie, Peeterken, Maeijken en Jan Adriaenssen Bosscher, kinderen Arien Geeritssen Bosser, erfgenamen van Huijgh Adriaenssen Basker laatst weduwe van Fransken Aertssen, aan Anthonius Joosten vanden Hoeck.

Fol. 254v

Ten voors dage verkopen Handrick Huijgen, borger Leijden, Adriaen Huijgen, Wijck, Josias vander Linden, borger der stad voors, x Adriaentie Huijgen, Willemken Huijgen wed Danius Cornelissen, Leijden, Jacob Janssen x Maijken Huijgen, Leijden, Hendrick Huijgen als voogd van de kinderen van Aert Coninghs bij Lijntie Geerits za, Geerit Adriaenssen Bosscher mede namens zijn broers en zussen: Dingetie, Dirck, Aertie, Peeterken, Maeijken en Jan Adriaenssen Bosscher, kinderen Arien Geeritssen Bosser, erfgenamen van Huijgh Adriaenssen Basker laatst weduwe van Fransken Aertssen, aan Dirck Janssen van Poppel.

Fol. 255r

Op 24-4-1669 verkoopt Hendrick Huijgen van Cappel, Leijden, aan Geerit Adriaenssen Bosscher.

Fol. 255v

Op 30-4-1669 verkoopt Dirck Melissen Moets aan Jacob Huijberden.

Fol. 256r

Ten voors dage verwilkeurt Dirck Melissen Moets tbv Michiel Adriaenssen Fijnenbuijck, Sgravenmoer.

Fol. 256v

Op 11-7-1669 verkoopt Peeter Peeterssen Boer aan Lenaert van Pelt en Corstiaen Janssen de Lo???. De ouders van Peeter zijn Peeter Bastaienss Boer en hilleken Bastiaenssen de Roij.

Fol. 257r

Op 16-5-1669 verwilkeurt Handrick Michielssen den Grooten tbv Bastiaen van Esch, borger en coopman Rotterdam.

Fol. 257v

Ten voors dage verwilkeurt Dirck Janss van Nederveen tbv Bastiaen van Esch, borger en coopman Rotterdam.

Toegevoegd: Jacobus, zoon van Bastiaen, ontvangt geld.

Fol. 258v

Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker: Peeter Adriaenssen ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck: Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.

Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck Mandemaecker.

Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith wed van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts.

Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen Mandemaecker mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.

Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.

Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.

Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker, 20-6-1669.

Fol. 261v

Erfdeling door Wouter Janssen Duijser x Teuntien Janssen, Bastiaen Janssen Maes x Lijntien Janssen, Jan Peeterssen Geenen x Neeltien Janssen, erfgenamen van Jan Cornelissen van de Graef, hun vader, 7-4-1669.

Fol. 263r

Peeter Jochemssen Clijtenaer wednr Jenneken Ariens maakt zijn testament, 18-8-1669.

Fol. 264r

Erfdeling door Maeijken Bastiaenssen wed Cornelis Arienssen Leenhouder, Jan Melissen x Adriaentien Bastiaenssen, Peeter Bastiaenssen, Anneken Geerits wed Teunis Adriaenssen den Jongen, Mathijs Willemssem als voogd van de kinderen van Adriaen Willemssen bij Lijsbet Geerits, erfgenamen van Janneken Claessen, moeder en grootmoeder, wed van Bastiaen Peeter Corsten, 20-10-1669.

Fol. 266r

Erfdeling door Joost Bertenoonis de Bruijn x Neeltien Geemans voor 1/6, Jan Janssen Snijder mede namens Arien en Anneken Arien Geemans, voor 1/6, Jan Anthonissen de Haen wed van Teuntie Geemans en mede namens zijn kinderen, voor 1/6, Gijsbert Geemans voor 1/6, Aert Ariens Kus x Anneken Geemans voor 1/6 en Aert Coninghs als voogd van de vier kinderen van Willem Geemans bij Aentien Anthonis Paens, ook voor 1/6, erfgenamen van Geeman Franssen.

Fol. 268r

Erfdeling door Corst Berende als voogd van vaderlijke zijde van de kinderen van Peeter Coraelis bij Janneken Bastiaenss, beide za, Anthonij Glaviman, secr, namens Lauris vanden Hoeven voor 3/4 en Jacob Jans Vader wednr Janneken Bastiaenss voor ¼. Erfgenamen van Janneken Bastiaenss, 20-9-1669.

Fol. 269r, los vel

Rotterdam, 9-1-1695 verkoopt Peeter Adriaen vander Vaert, Rotterdam, erfgenaam van Gijsbert Goverts vander Vaert, wonende te Cappel op de Hogevaert, ter eenre aan Christiaen van der Vaert, brandewijn brander, Rotterdam, ter andere zijde.