Reghisterboeck des ambochts van Sprangh bij Hendrick Janss Persijn schout ende secretaris ende met hem als heemraders

Dit register is bij Jacob Janss Glaviman gescheven ende opten vje meij 1640 heeft hij den eedt als secretaris gedaen als hier int register te sien is.

Hendrick Janss Persijn, schout

Cornelis Corstiaenss

Jan Lauriss Lantmeeter

Jacob Cornelis van Geervliet

Adriaen Adriaenss Roos

Frans Hendrick Franss

Cornelis Peterss Leeu

Jan Adriaenss Handrick

Heemraden

Fol. 1r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Corstiaenss ende Thonis Corstiaenss ende Handrick Jans Heijn als stiefvader ende Meerten Geritss Dirckss als toesiender vande kijnderen van Goijert Corst Toniss za bij Erken Geritss ende dat vande goederen van Corst Thoniss ende Anneke Corneliss, vader ende moeder en van de penningen van Peeter Thoniss, oom, 15-2-1640.

Fol. 2r

Op heden desen 15e februarij 1640 compareerde Handrick Janss Heijn x Erken Geritss weduwe Goijert Corst Tonissen ter eenre ende Peeter Corst Toniss als voocht ende Meerten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen van Goijert bij Erken ter andere ende hebben een accoort gesloten.

Fol. 3r (3r/3v ligt verkeerd om)

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Aertss deeeff ende heeft overgegeven aen Adriaen Willemss Schuer, swager, de helft van een geseet mette huijsinge etc, 17-2-1640.

Fol. 3v

Inventaris overgebrocht bij Janneke Handrickss weduwe Adriaen Janss Mulder ende dat van de goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 5v

Op heden desen 16e februarij compareerde Geelinck Thoniss x Adriaentken Adriaenss ende Adriaen Jacobss Rebel x Jenneken Adriaenss ende Elsken Thoniss x Jan Adriaenss Mulder vander Meijden ende mede namens Jan Adriaenss Mulder ter eenre ende Janneke Handrickss weduwe Adriaen Janss Mulder geassisteert met D: Johannis Bron, dienaer des goddelijcken woorts tot Sprang, ter andere ende hebben een accoort gesloten.

Toegevoegd: Jan Adriaenss Vermeijden is voldaen, 17-5-1640.

Fol. 6v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen Jan Tonis Meeuss als voocht van Gerit Janss, sijnen broeder, ende Gerit Janss selffs present ende hebben overgegeven aen Thonis Dirckss, 5-3-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 7r

Compareerden Ghoijert Coperslager ende heeft tbv Handrick Adriaenss Back tot waerburge gestelt sijn geseet mette huijsinge etc, 20-3-1640.

Fol. 7v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thonis Janss ende heeft overgegeven aen Commer Jans, broeder, 7-4-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 8r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thonis Janss ende heeft overgegeven aen Cornelis Janss alias Til, 7-4-1640.

Fol. 7v

Reckeninge ad reliqua voor Jan Thoniss Praser za die voocht is geweest van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnen ende nu sijns weduwe Katelijn Geritss met Govert Bertromss haren tegenwoordige man is doende ende Adriaen Seegerss als toesiender, 25-4-1640.

Fol. 11r

Opten 7e meij 1640 heeft Jacob Janss Glaviman sijne eedt gedaen als hertshand van Handrick Janss Persijn, schout, als die daer last van hebbende van Joncker Jacob de Jonge ambachtsheer van Sprang wegens de commissoe van dat den 3e meij voorss. In presentie Jan Lauriss, Cornelis Corstiaenss, Jacob Cornelis ende Adriaen Adriaenss Roos, heemraders.

Handrick Janss Persijn, schout tot Sprang

Cornelis Corstiaenss

Jan Lauriss Lantmeeter

Jacob Cornelis van Geervliet

Adriaen Adriaenss Roos

Frans Hendrick Franss

Heemraders

Jacob Janss Glavimans, secretaris

Fol. 11v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thonis Adriaenss de Bie ende Jan Adriaenss de Bie ende hebben overgegeven aen Jan Joosten Poorter een geseet mette huijsinge, 10-5-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 12r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thonis Adriaenss de Bie ende Jan Adriaenss de Bie ende hebben overgegeven aen Jan Peeterss van Heijst??? een geseet mette huijsinge, 10-5-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel 12r

Alsoo questie ende proces geresen is tusschen de erffgenaemen van Huijbrecht Dircksen vander Maes ter eenre ende Jan Willemsen Slootmaecker X Grietken Janss weduwe Jan Jansen van Hamith ende Geritken Jans van Hamith ter andere sijde.

Het betreft een geseet door Huijbrecht in 1624 gekocht.

De erffgenamen zijn geassisteert met Geeraert ??? als oock Sijken Cornelis des selffs huijsvrou ende Jan Willemsen voornt ende mede namens Grietken Janss voornt, 2-2-1641.

Zij sluiten een accoort. [foto onscherp en rechterrand beschadigd]

Fol. 12v

Reeckeninge ende bewijs als Maeijken Peterss weduwe van Aert Claess Snijder, in sijn leven als voocht van de kijnderen van Corst Claess Snijder, is doende ter presentie van Gijsbert Janss Robben als schoonvader vande kijnderen ende in absentie van Jan Mijnen, swager, als toesiender, sedert 24-6-1633.

Aldus gereeckent ter presentie van de weduwe van Aert Claess ende Lambert Reijnaertss als behout oom ende Gijsbert Janss Robben als schoonvader ende in absentie van Jan Mijnen als toesiender, 19-5-1640.

Toegevoegd: Cornelis Corsten ende Jan Handrickss van Gils? x Ariaentken Corsten sijn voldaen, 27-2-+1645.

Fol. 13r los vel

Schout ende schepenen doent kont dat dat er op x??? november 1641 een ongeval ende nederlaech is geschiet inde persoon van Huijbert Wouterss Tuijmelaer bij toedoen van Jan Wouterss, Capel.

So sijn op huijden datum gecompareert Wouter Geritss Tuijmelaer met Cornelis Wouterss Tuijmelaer, soon, Ghijsbert Matheeus ende Jan Geritss, swager, Lenaert Handrickss ende Wouter Janss de Bont ende Aert Janss de Hooch als neven als vrienden van Huijbert za. Dirck Wouters ende Thonis Wouterss, broers van de deliquant, ende Jan Janss Gijben als neve geassisteert met Dingeman Jan Joost, schepen in Venloon. Zij sluiten een accoort, 25-2-1643.

Fol. 13v

Inventaris overgebrocht bij Maeijken Peeterss weduwe Aert Claess Snijder ende dat van de goederen die sij tesamen besten hebben

Fol. 14v

Op heden desen 19e meij 1640 compareerde Maeijken Peeterss weduwe Aert Claess Snijder ende heeft aengenomen van Lambert Reijnaertss als voocht ende Jan Peeterss Timmerman als toesiender van haer drije kijnderen, Claes, Maeijken ende Peter, bij Aert.

Toegevoegd: Claes ende Maeijken Aertss Boon sijn voldaen.

Fol. 15r

Inventaris overgebrocht bij Ghijsbert Janss Robben ende dat van alle goederen die hi tsamen met Maeijken Peeterss, sijne huijsvrou za, beseten heeft.

Fol. 15v

Op heden desen 19e meij 1640 compareerde Ghijsbert Janss Robben ende heeft een accoort gesloten met Jan Philpss, swager, x Peeterken Ghijsberts ende Cornelis Corstiaenss als voocht ende Jan Philipss als toesiender van Corneliss, jonckste kijnt van Ghijsbert bij Maeijken Peeterss. Quitantie als los vel aanwezig.

Toegevoegd: Cornelis Ghijsberts is voldaen door Jenneken Mijnenss weduwe van Ghijsbert Janss.

Fol. 16v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willem Corsten Snijder x Anneken Janss voor deen helft ende Lambert Reijnaertss x Maeijken Claess mede als voocht van de kijnderen van Corst Claess ende Ghijsbert Janss Robben als schoonvader in absentie van Jan Mijnen als toesiender ende Maeijken Peeterss weduwe van Aert Claess Snijder voor dander helft, allen als erfgenamen van Willem Claess ende hebben overgegeven aen Willem Handrickss van Berlicum een geseet mette huijsinge etc, 19-5-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem Corsten is voldaen door Jan Handrickss, Handrick Corneliss Bie ende Jacob Adriaenss als voochden ende toesienders van de kinderen van Willem Handrickss, 4-5-1649.

Fol. 17r

Reeckeninge ende bewijs voor Handrick Janss Perssijn als administrateur van het kijnt van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Tonis Oerlemans ende dat met Dirck Adriaenss Quirijnss als schoonvader ende toesiender alsoo den voorss officier ende Dirck Adriaenss, Thomas Corst Thomass als gewesene voocht ende dat sedert 23-4-1635.

Aldus gereckent mbt tot het weeskijnt van Adriaen Jacobss [?], 21-5-1640.

Fol. 23r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Adriaen Aertss Oerlman als voocht ende Jan Adriaenss Slaets, raeijmaecker, als toesiender van het kijnt van Gelden Aertss Oerlman sedert 14-5-1635.

Aldus gereeckent in presentie van Jan Adriaenss Slaets, raijmaecker, als toesiender ende Gerit Lauriss als behout oom, Toniske Geldens, weeskijnt voorss, 24-5-16401.

Volgt nog een staet.

Fol. 29v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Rombout Anthoniss Leempoel als voocht ende Ghijsbert Adriaenss Onrust als toesiender van de kijnderen van Aert Ghijsbertss bij Tonisken Willemss.

Aldus gereeckent in presentie van Cornelis Cornelis Rutten x Walburch Aertss ende Joost Aertss met Ghijsbert Adriaenss Onrust als toesiender, 28-5-2640.

Fol. 34v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Willem Cornelis Aertss als voocht ende Thomas Janss vander Straten als schoonvader ende toesiender van het kijnt van Jacob Peter Jacobss za, sedert 24-2-1633. Actum 7-6-1640.

Volgt nog een staet.

Toegevoegd: Willem Cornelis Aertss als voocht ende Antoni Isaackss x Sijken Jacobss sijn voldaen, 1640.

Fol. 39v

Op 9-6-1640 maakt Sijken Jacobss haar testament.

Genoemd: Jaetken Floriss, haer moeder. Halve broeder

Fol. 40v

Op heden desen 2e julij 1640 compareerden Claes Goijertss de Wit als voocht en Jan Adriaenss Verelst? als schoonvader ipv de toesiender van het kijnt, Dries, van Thonis Adriaenss de Wit za bij Maeijken Peeterss ter eenre ende Adriaen Pauliss x Soetken Driess mede als voocht van Willem Driess, swager, ende Adriaen Dirckss van Cuijck x Jenneken Driess mede namens sijn huijsvrouwe kijnderen, Lijsken Driess ende Claes Goijertss als voocht ende Adriaen Peeter Willemss als toesiender van de kijnderen van Claes Dries de Wit bij Katelijntken Janss ende Jan Adriaenss Verel x Maeijken Peeters weduwe van Tonis Driess de Wit namens haer kijnt ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 41r

Scheijdinge ende onder deelinge aengebrocht bij Adriaen Pauliss x Soetken Driess mede als voocht van Willem Driess, swager, Lijsken Driess, Adriaen Dirckss van Cuijck namens sijn huijsvrouwe kijnderen bij Huijbert Claess,Claes Goijertss de Wit als voocht ende Adriaen Peeter Willemss als toesiender van de kijnderen van Claes Dries de Wit za ende Jan Adriaenss Verest x Maeijken Peeters weduwe van Tonis Driess de Wit mde namens haer kijnt, allen kijnderen van Dries Claess de Wit ende Eeken Toniss van enkele stukken lant, 2-7-1640.

Fol. 43v

Op heden desen 7e julij 1640 compareerden Gerit Thomas van Breda, ruijter onder de compagnie van ritmr Hoosten te Heusden, ende heeft aengenomen van Peeter Thoniss Leempeol als voocht ende Adriaen Jan Tonis Meeus als toesiender sijne twee kijnderen, Thomas ende Peterken, bij Aentken Peterss.

Toegevoegd: Thomas Geritss Bisschop, ruijter onder de compagnie van Pirns Willem te Bergen opte Zoom is voldaen door Peeter Dirckssen, ruijter onder de compagnie van ritm Faens? te Doesburgh x Teunisken Cornelis weduwe van Gerit Thomass, 11-11-1659.

Servaes van Gastel x Pieternella Geritss is voldaen door Jan Geritss Boswachter, 13-1-1685

Fol. 44v

Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Tonis Wijnantss als voocht van Cornelis Tonis Wijnantss, broeder, sedert 21-1-1639. Actum 19-7-1640.

Fol. 46v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Tonis Wijnantss ende Cornelis Tonis Wijnantss als kijnderen van Tonis Adriaen Wijnantss en Heijtgen Corneliss za, 19-7-1640.

Fol. 47v

Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Aert Wouterss de Gester als voocht van Leon? Sijmenss geweest van de goederen die Leon sijn aenbestorven van Wouter Wouterss de Gester, oom, en die in 1627 sijn verkocht.

Aldus gereeckent bij Leon geassisteert met Jan Janss de Bie, broeder, ende Hester Geritss, sijne moeder, 22-7-1640.

Fol. 48v

Reeckeninge ende bewijs voor Handrick Janss Persijn, schout, als administratie hebbende van Adriaen Lenaertss ende Emerensken Lenaertss als kijnderen van Lenaert Peterss Cock za sedert 21-1-1638. Actum 21-8-1640.

Daarna volgt een deeling van de obligaties.

Fol. 50v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thonis Corst Toniss ende heeft overgegeven aen Frans Peeterss Slootmaecker, 27-8-1640.

Fol. 50v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Handrick Franss ende heeft overgegeven aen Corst Gerit Geldens een deel van een acker gemeen met kooper, Peeter Wouterss, Adriaen Wouterss ende Meeus Corsten, sijnen swagers, 27-8-1640.

Fol. 51r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Crijnen Textoir ende heeft over gegeven aen Jan Willemss Ruijter een perceel lants mette huijsinge etc, 15-9-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 51v

Reeckeninge ende bewijs voor Anthonis Cornelis Janssen als voocht ende dat vuijt crachte van procuratie ende Ghijsbert Govertss als toesiender vant kijnt van Peeter Geeritss Creemer za bij Maeijken Paulusdr za ende dat sedert den je december anno 1634 tot desen dage toe, 7-11-1640, in presentie van Handrick Peeterss, het weeskijnt.

Fol. 53v

Inventaris overgebrocht bij Lijsken Corsten weduwe Willem Willems van Ammeroijen ende dat van alle de goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 54v

Op heden desen 19e november 1640 compareerden bij Lijsken Corsten weduwe Willem Willems van Ammeroijen ende heeft aengenomen van Frans Willemss van Ammeroijen als voocht ende Michiel Aerts als toesiender hare twee kijnderen, Adriaentken ende Peeterken, bij Willem.

Fol. 55v

Inventaris aengebrocht bij Maeijken Jansdr weduwe Peeter Peeterss Timmerman ende dat van de goederen die sij tesamen besetn hebben.

Fol. 56v

Op heden desen 1e december anno 1640 compareerden Maeijken Janss de Bonts weduwe Peeter Peeterss Timmerman ende heeft aengenomen van Jan Peters Timmerman als voocht en Huijbert Janss de Bont als toesiender hare vijff kijnderen, Maeijken, Jenneken, Mariken, Peeterken ende Jan.

Toegevoegd: Jan Jans van Heijst x Maeijken Jans de Bont neemt de kijnderen aen, 1-12-1640.

Willem Sacharijns van Balchom x Jenneken is voldaen. Jan Jochumss van den Berch x Peeterken is voldaen, 6-10-1667. Jan Peeterss van Guijlijck is voldaen door sijn suster Maeijken Peeters van Guijlick, 31-5-1671, Maijken Janss de Bont is inmiddels overleden.

Fol. 57v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Frans Huijbertss x Heijltken Janss Boomgaertss mede namens Willem Lambertss, Wasbeeck, en sijn kijnderen bij Ariaentken Adriaenss en nemans Jan Peters Gielen x Janneken Adriaenss, Wasbeeck, propcuratie notaris te Wasbeeck 20-11-1640, Jan Segerss Boomgaert mede namens Claes Adriaenss Boomgaert, Dordrecht, procuratie voor Dirck Sijmenss Coppelaer notaris te Dorderecht op 3-7-1640, ende Jan Bastiaenss x Adriaentken Zeegers Boomgaerts, allen als erffgenamen van Maeijken Dingemanss ende hebben over gegeven met een verlije aen Cornelis Corstiaens, 3-12-1640.

Fol. 58r

Op 14-12-1640 maken Adriaentken ende Peeterken Willemss van Ammeroijen, gesusters, hun testament.

Genoemd: Lijsken Corstiaenss, hun moeder

Fol. 59v

Inventaris aengebrocht bij Lijsken Jacobss weduwe Dirck Dirckss de Greeff ende dat van alle de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 60v

Op heden desen 15-12-1640 compareerden Lijsken Jacobss weduwe Dirck Dirckss de Greeff ende heeft aengenomen van Jan Dirckss de Greeff als voocht ende Jacob Janss Glaviman als toesiender haere kijnt, Anneken, bij Dirck.

Toegevoegd: Willem Laurissen x Anneken is voldaen door Marchelis Janss van Drongelen x Lijsken Jacobs, 2-11-1665.

Fol. 61v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sacharias Aert Lochten ende heeft gewilcourt tbv Antoni van Clootwijck, 21-12-1640.

Fol. 62r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Baeijen Cornelis Baeijens ende Geerit Thomass x Tonisken Cornelis Baeijens ende hebben overgegeven aen Thonis Aertss Oerleman, 26-12-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 62v

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij Adriaen ende Aert Thoniss Burger, gebroeders van alle goederen die hun sijn toecomende. [foto heel onscherp], 27?-12-1640.

Fol. 63v

Inventaris aengebrocht bij Tombout Thoniss Leempoel ende dat van alle goederen die hij tesamen met Jenneken Gijsberts za beseten heeft.

Fol. 64v

Op heden desen 2-1-1641 compareerden Rombout Thoniss Leempoel ende heeft aengenomen van Dirck Claessen als voocht ende Adriaen Janss Leempoel als toesiender geassisteert met Aert Janss de Hooch sijne ses kijnderen, Adriaen, Thonisken, Ghijsbert, Aert, Jan ende Dirckxen, bij jenneken mitsgaders mede Peeter Adriaenss, de voorsoon van Jenneken bij Adriaen Janss.

Toegevoegd: Michiel Antoniss is voldaen. Peter Adriaens, Ghijsbert ende Aert Rommen zijn voldaen. Adriaen Rommen is voldaen.

Fol. 65v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss Piggen ende heeft overgegeven aen Huijbert Corneliss, 29-12-1640.

Fol. 66r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Huijbert Corneliss ende heeft overgegeven aen Aert Janss de Hooch. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 66v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Antoniss Decker ende heeft gewilcourt tbv Jan Lauriss Lantmeeter ende Jacob Cornelis van Geervliet, Hgeestmrs, 7-1-1641.

Toegevoegd: Johannes Sprangers ende Mercelis Jansen van Drongelen, armmrs sijn voldaen door Steven en Jacob Jans Decker en Handrick Willemsen, 22-1-1657.

Fol. 67r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Antoni van Clootwijck x Maeijken Willems weduwe van Aert Adriaenss Glaviman, secretaris, ter eenre ende Dirck Adriaen Peterss als voocht van de kijnderen van Aert Adriaenss Glaviman geassisteert met Peter Corsten, Corst Corsten ende Gelden Jacobss van Campen als neven van de kijnderen ter anderen van de goederen die Maeijken ende Aert tesamen hebben beseten, 16-1-1641.

Fol. 70r

Copie

Alsoo Aert Adriaenss Glaviman za, in leven secretaris van Sprang, bij testament heeft gemaeckt aen Maeijken Willemss, sijne huijsvrouw, alle goederen soo heeft sij tbv de kijnderen een accoort gesloten met Peeter Corstiaenss, Wouter ende Huijbert Jan Wouterss, 19-7-1640.

Fol. 70v

Reeckeninge ende bewijs voor Luijcas Geritss vanden Hout als voocht ende Peter Jan Huijb Sijmenss als toesiender van de kijnderen van Lauris Geritss vanden Hout za bij Maeijken Jan Huijb Sijmens, sedert 27-3-1627. Actum 18-1-1641.

Fol. 88r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peterss Vos ende heeft gewilcourt tbv Adriaen Goijerts Oerlman en Jan Toniss Oerlman, Diakens tot Sprangh, 19-1-1641.

Toegevoegd: Bernt Anthoniss, diaken, bekent dat Wouter Janss Cleijn door mr Wouter Verwiel voldaen is, 13-10-1657.

Fol. 88v

Copie

Op alle conditien ende voorwaerde hier naer beschreven soo ben ick Handrick Janss Persijn, schoutet tot Sprangh, als tentmeester vande edele heere van Sprang van sinne en stuck lant te vercopen dat vercregen is door acte van renuntiatie, voor notaris te Breda, en bij de weduwe van Thonis Adriaenss mette voocht ende toesiender van de kijnderen ons in handen gestelt, 20-10-1640. Er volgt een lijst met schuldeisers. Dan nog een officieel verzoek tot verkoop.

Fol. 91r

Op heden desen 13-2-1641 compareerden Neeltken Lauriss x Peeter Huijbertss Goethert en herroept het testament dat sij met Peter op 31-8-1630 gemaakt heeft.

Jan Lauriss Lantmeeter geeft aen Adriaen Adriaenss Roos ende Wouter Dirickss, armmrs, ƒ 25 die in het testament als legaat beloofd waren. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 91v

Compareerden Dingeman Gijsbertss Leeu ende heeft getransporteert tbv Commer Janss, swager, zijn deel van een wilcour, 24-2-1641.

Fol. 92r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Willems Slotmaecker x Grietken Willems weduwe Jan Janss van Hamil ende Grietken Jans van Hamits ende hebben overgegeven aen Adriaen Geritss Schoen mede namens sijn schoonsusters en broeders en aen Gerit Melssen mede namens de erffgenamen van Huijbert Dirckss vander Maes en namens Sijken Corneliss weduwe van Huijbert, 2-3-1641. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 92v

Compareerden op heden dese 19-2-1641 Bastiaen Wolffs ende heeft namens Willem Handrickss vander Wewe?, woonende tot Woudrichem, wednr van Anneken Loon, procuratie Heusden 19-11-1640, overgegeven aen Willem Thoniss, Drongelen. Willem heeft een zoon Ghijsbert.

Fol. 93r

Inventaris aengebrocht bij Jaetken Floren Stammen weduwe van Thomas Janss vander Straten ende dat van alle goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 93v

Op heden desen 15-2-1641 compareerden Jaetken Floren Stammen weduwe van Thomas Janss vander Straten ende heeft aengenomen van Lambert Marceliss als voocht ende Frans Peterss Slootmaecker als toesiender haer kijnt, Adriaen, bij Thomas.

Fol. 95r

Reeckeninge ende bewijs voor Ghijsbert Peterss Cuijper als voocht van het kijnt, Ghijsbert, van Aert Peterss Cuijper, tsedert 21-1-1633. Actum 21-2-1641.

In de kantlijn nog genoemd: Geerit Wouterss als toesiender.

Toegevoegd: het weeskijnt en Corst, sijnen broeder, krijgen nog goederen van Jenneken Peterss, hun grootmoeder. De goederen berusten bij Cornelis Corneliss. En nog goederen die berusten bij Jan Corneliss.

Fol. 99v

Op huijden desen 25-2-1641 soo willen Jan Handrickss ende Thonis Handrickss van Wesels, oomen en voochden van de kijnderen van Elsken Handricks bij Goijert Lambertss tot Drongelen ende Adriaen Textoir erffhuijs houden.

Fol. 101v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Claess Raeijmaecker ende heeft gewilcourt tbv Jan lauriss Lantmeeter ende Jacob Cornelis van Geervliet, armmrs, 3+-3-1641.

Toegevoegd: Adriaen Ghoijertss Oerlman ende Gelden Adriaenss de Jonge, armmrs, sijn voldaen, 8-3-1649.

Fol. 102r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jasper Joosten Smidts ende Aert Geirtss Moet als voocht van de twee jonckste kijnderen, Handrick ende Jenneken, van Joost Aertss Smidts ende Jasper als voocht van sijn broeder ende suster, ende Jenneken Joosten ende gaven over aen Goijert Betromss de Bruijn, 4-3-1641. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Er wordt wat heen en weer geschoven met obligaties. Genoemd Jan Peterss Clompmaecker, swager van Jasper.

Los vel: Jasper en Aert in hun voors qualiteit hebben bekent schuldig te wesen tbv Pasghier Janss ??? toesiender van het kijnt, Jan, van Peeter Crijnen.

Fol. 103r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss van Heijst ende heeft overgegeven aen Adriaen Corsten Textoir, 23-3-1641.

Fol. 103v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldenss ende heeft overgegeven aen Adriaen Joosten Schipper een geseet mette huijsinge, 27-3-1641. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 104r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Claess Bijlman ende heeft overgegeven aen Jan Dries Textoir, 29-3-1640 (1641 ?).

Fol. 104v

Op huijden desen 16-3-1641 compareerden Bastiaen Thonis Duijser ter eenre ende Bernt Antoniss Lijndrejer ter andere ende hebben een accoort gesloten mbt wegen en stegen over erve van Bastiaen door Bernt.

Fol. 105r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss van Heijst ende heeft namens Cadriaen Swaen x Willemken Janss van Heijst, procuratie voor notaris Cornelis Touw Amsterdam 30-11-1640, overgegeven aen Jacob Janss Molengraeff, 6-4-1641.

Fol. 105v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peterss van Heijst ende heeft over gegeven aen Gieljan Janss Schalidecker, 23-4-1641. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 106r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Janss Snijder ende heeft gewilcourt tbv Jan Lauriss Lantmeeter en Jacob Corneliss van Geervliet, armmrs, 23-4-1641

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss Roos en Wouter Dirckss sijn voldaen, 14-12-1647.

Fol. 106v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Goossenss van Heijst als voocht ende Ghijsmaer Gertss ende Goossen Gertss van Heijst, gebroeders, beijde present, geassisteert met Willem Peterss Vloots als oom ende hebben overgegeven aen Handrick Janss Persijn, schoutet, de helft van een geseet mette huijsinge, 28-5-1641.

Fol. 107r

Op conditien ende voorwaerden hiernaer beschreven soo is Geraerdt Melssen namens de ereffgenamen van Huijbert Dirckssen vander Maes en Sijken Cornelis, beiden za en gewoont hebbende tot Cappel, een huijsinge te vercoopen, 27-4-1641.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss Roos is de cooper. Gert Melssen en Adriaen Gertss Schoen krijgen geld.

Fol. 108v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gert Melssen namens Peter Toniss vander Maes, Jacob Janss Cluijter x Metken Toniss vander Maes ende Adriaen Gertss Schoen x Neeltken Ambrosiuss mede namens Dirck ende Adriaen Ambrosiuss ende Jacob Verwe? x Robbrechtken Ambrosiuss, Dirck Baeijens ende Thonis Joosten als voochden van Handrick Baeijens, allen erffgenamen van Huijbert Dirckss vander Maes, procuratie Cappel 14-12-1640, voor deen helft ende Gert Melssen namens Joncker Johan van Passenrode, drossaert van Gorchum, als voocht van Cornelis Francken als erffgenaam van Sijken Corneliss, de vrouw van Huijbert Dirckss vander Maes voo dander helft ende hebben overgegeven aen Adriaen Adriaenss Roos een geseet mette huijsinge, 25-5-1641.

Fol. 109v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sacharijs Aert Lochten ende heeft over gegeven aen Jan Asertss Lochten, broeder, een geseet mette huijsinge, 11-5-1641.

Fol. 110r

Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Pauluss x Eeltken Driess als voocht van Willem Andriesen de Wit, sijne swager sedert 8-12-1634. Actum 15-6-1641. Volgt nog een lijsje met bezittingen (geld en obligaties)

Fol. 118r

Op 20-8-1641 maakt Ghijsbert Janss x Jenneken Mijnenss sijn testament

Genoemd: de vier naekijnderen bij Jenneken: Corst, Adriaen, Mijne ende Lijsken. De voorkijnderen, Cornelis ende Peeterken, bij Maeijken Peterss.

Toegevoegd: Jan Philips x Peeterken ende Cornelis sijn voldaen door Jenneken weduwe van Ghijsbert Jan Robben.

Fol. 119v

Inventarid aengebrocht bij Geerken Gijsbertss weduwe Gert Jans Vermeer ende dat van alle goederen die sij tesamen beseten hebben.

Op heden desen 23-8-1641 compareerden Geerken Ghijsbertss weduwe Gert Janss Vermeer ende heeft aengenomen van Jan Gertss Vermeer, bestevader en voocht, geassisteert met Willem Willemss, swager, ende Handrick Stoffels haere twee kijnderen, Ghijsbert ende Gert, bij Gert Janss Vermeer.

Fol. 121v

Op 20-9-1641 maken Gert Cornelis Geritss ende Jenneken Adriaenss, sijn huijsvrouw, hun testament.

Genoemd: het contract van 27-2-1630 te Venloon mbt sijn twee voorkijnderen.

Fol. 122v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antoni Isaackss Piers, schoenmaecker, ende heeft gewilcourt tbv Jan Lauriss Lantmeeter ende Jacob Corneliss, armmrs, 7-10-1641.

Toegevoegd: Antoni heeft geeft aen Adriaen Adriaenss Roos ende Wouter Dirickss, armmrs, betaalet, 12-12-1647.

Antoni heeft Jan Lauriss vanden Hout en Gijsbert Peeter Baeijens, armmrs, betaelt, 30-3-1657.

Fol. 123r

Op 11-11-1641 maken Jan Gertss Vermeer ende Maeijken Jacobss, sijn vrouw, hun testament.

Genoemd: de kijnderen van Gert Janss, hun soon za. Willem Willemss, voorsoon van Maeijken.

Fol. 124v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gieljan Janss Schaliedecker ende heeft overgegeven aen Ghijsbert Janss van Dijck eenm geseet mette timmeringen, 19-11-1641. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 125r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Wouter Joriss ende heeft gewilcoiurt tbv Peter Huijbertss Goethert, 25-11-1641.

Fol. 125v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen Jan Tonis Meuss als voocht van Gert Janss, broeder, geassisteert met Jan Janss de Bie, swager, Gert present, ende hebben overgegeven aen Jasper Joosten Smidts als voocht van Jan Peterss Clompmaecker, swager. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Janss de Bie mede namens Geertruijt Janss ende Adriaen Jan Toniss Meuss ende Helena ??? Janss weduwe van Gert Janss Tonis Meuss x Gert Janss Gecker? sijn voldaen, 17-7-1648.

Fol. 126r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Michielss Schoenmaecker ende heeft overgegeven aen Antoni van Clootwijck twee en een half hont lant, 18-12-1641.

Toegevoegd: Op huijden desen 14-10-1669 heeft Jan Michielss Schoenmaecker int bijwesen van Heijtltjen Jans, dochter, ende Frans Tuijmelaer als schoonvader van sijn soons kinderen ter eenre ende Aert Adriaenss Oerlemans als bezitter van de twee en een half hont lant ter andere. Zij bepalen samen de grootte van het geseet van Jan Michielss.

Fol. 126v

Reeckeninge ende bewijs voor Maeijken Aertss weduwe Peter Wouter Gijssen als voocht geweest van Coentgen Jan Gijssendr ende Frans Handrick Franss als toesiender sedert 16-1-1636. Actum 19-12-1641. Volgt nog een lijstje met bezittingen.

Fol. 130r

Reeckeninge ende bewijs voor Gert Handrick Schalcken x Maeijken Gijsbertss weduwe van Dirck Jan Handrickss ende dat van de voogdij die Dirck heeft gehad over Wouter Janss Cleijn, jonckste weeskijnt van Jan Handrickss Cleijn, 29-12-1641.

Toegevoegd: Gert x Maeijken heeft betaelt aan Ghijsbert Jan Gijssen als swager van Wouter Janss Cleijn. Lambert Janss Romer ontvangt ook geld als swager van Wouter.

Fol. 131v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janss Rommen ende heeft overgegeven aen Lauris Adriaens Raeijmaecker een geseet mette huisinge, 8-1-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 132r

Reeckeninge ende bewijs voor Ghijsbert Adriaenss Onrust als voocht van het kijnt van Jan Adriaenss Onrust, sijnen broeder, sedert 4-4-1630. Actum 11-1-1642.

Fol. 133v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Denis Roock ende heeft overgegeven aen Ferdinandus Baltus, 15-1-1642.

Fol. 134r

Reeckeninge ende bewijs voor Bastiaen Wolffs als voocht van de kijnderen van Bastiaen Franss za, 16-1-1642.

Fol. 135v

Reeckeninge ende bewijs voor Bastiaen Wolffs als administrateur van de goederen van Ghoijert Bastiaenss, 16-1-1642.

Fol. 137r

Compareerden Commer Janss x Maeijken Ghijsbertss ende Dingenken Ghijsberts Leeu ter eenre ende Huijbert Willemss van Achterbergen x Geerken Ghijsbertss weduwe van Gherit Janss Vermeer ter andere. Zij sluiten een accoort mbt een wilcoor, 18-1-1642.

Fol. 137v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Huijbert Willemss van Achterbergen x Geerken Ghijsbertss ende heeft overgegeven aen Michiel Antoniss een geseet, 18-1-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Commer Janss krijgt geld. Huijbert Willems krijgt geld.

Fol. 138r

Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Jan Tonis Meeuss als voocht van Gherit Janss, sijnen broeder, sedert 19-9-1639, actum 20-1-1642.

Fol. 140r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peter Handrickss Colster als voocht ende Adriaen Willemss Schuer als toesiender van de kijnderen van Dirck Handrickss Colster za voor deen helft ende IJken Willemss weduwe van Dirck voor dander helft ende hebben overgegeven aen Jan Janss de Bie, 25-1-1642.

Fol. 140v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenss Leeu, Venloon, ende heeft gewilcourt tbv Cornelis Peterss Leeu ende Frans Handrick Franss, kerckmrs, 25-1-1642.

Fol. 141r

Compareerden Ghijsbert Janss van Dijck ende heeft tbv Jacob Janss Glaviman, secr Sprang, sijn geseet mette huijsinge als waerburgh gestelt, 29-1-1642.

Fol. 141v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldenss ende heeft overgegeven aen Jan Peter Franss, 5-2-1642.

Fol. 141v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ffrans Peterss Slootmaecker ende heeft overgegeven aen Peter Gielen, 5-2-1642.

Fol. 142r

Op huijden desen 6-2-1642 compareerden Frans Peterss Slootmaecker ende heeft aengenomen van Handrick Janss Persijn, schout, als bloetvoocht, sijne kijnderen, Anneken, ende Maeijken, bij Jenneken Janss.

Fol. 142v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Peterss Slootmaecker ende heeft overgegeven aen Gert Corsten een huijs ende erve, 6-2-1642.

Fol. 143r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck ende heeft overgegeven aen Frans Peterss Slootmaecker de helft van een geseet dat hij van Gieljan Janss Schaliedecker gecocht heeft ende dat eertijts van Gert mr Peterss gecomen is, 6-2-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 143v

Op heden desen 20-2-1642 compareerden Jenneken Adriaenss weduwe lestmael van Gert Cornelis Gertss ende Adriaen Corsten Mulder als voocht van Wouter Geritss, jonckste kijnt van Gert bij Jenneken ter eenre ende Adriaen ende Thonis Gertss, voorkijndeen van gert bij Adriaentken Janssens ter andere sijden. Zij sluijten een accoort.

Fol. 144v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jenneken Adriaenss weduwe van Gert Cornelis Gertss voor deen helft ende Adriaen Corsten Mulder als voocht van van Wouter Geritss, jonckste kijnt van Gert Cornelis ter andere zijde, 20-2-1642.

Fol. 146r

Op huijden desen 20-2-1642 compareerden Jenneken Adriaenss weduwe van Gert Cornelis Gertss ende heeft aengenomen van Adriaen Corsten Mulder als voocht ende Adriaen ende Thonis Gertss als halve broeders haer kijnt, Wouter, bij Gert.

Fol. 147r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijken Roeloffs weduwe van Adriaen Hansrickss Timmer ende heeft overgegeven aen Jacob Geldenss Glaviman, becker, een geseet mette huijsinge, 24-2-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 147v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Thoniss Vos ende heeft gewilcourt tbv Jan Tonis Oerlman ende Joost Handrickss van Hamit, diakens, 27-2-1642.

Toegevoegd: Adriaen Thonissen Wijnants, decken, is voldaen.

Fol. 148r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Janss Joncker ende heeft gewilcourt tbv Dirck Adsriaenss Timmer, Cappel, 17-3-1642.

Toegevoegd: Dirck is voldaen door de weduwe van Peter nu x Cornelis Peterss Beugelmans. Los vel als quitantie aanwezig waarin Dirck voldaen is door Meus Corten die de wilceur van de weduwe van Peter heeft gekocht.

Fol. 148v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Handrick Stoffels van Gils ende heeft namens Jan Gertss Heij?, procuratie notaris Breda, overgegeven aen Jan Claess de Greeff een geseet mette huijsinge, 26-3-1642.

Fol. 149r

Reeckeninge ende bewijs voor Thonis Bastiaenss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van het kijnt, Adriaen, van Adriaen Bastiaenss bij Maeijken Meertenss, sedert 20-3-1636. Actum 3-4-1642, in presentie van Bastiaen Adriaens, broeder, en Adriaen, het weeskijnt.

Fol. 151r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jenneken Dielen weduwe van Jan Handrickss Cleijn geassisteert met lambert Janss Rommen ende Ghijsbert Jan Gijssen, swagers, ende hebben overgegeven aen Gieljan Janss Schaliedecker een geseet mette huijsinge, 5-5-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Wouter Janss Cleijn is voldaen. Thomas Dirckss is voldaen. Lauris Willemss x Jenneken Toniss en Lambert Janss Rommen als voocht van de kijnderen van Jacob Janss Cleijn sijn voldaen, 12-9-1648. Jan Dielen is voldaen.

Los vel als quitantie aanwezig van Lambert Janss Rommen x Neeltken Jans Cleijn.

Fol. 151v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingeman Thoniss ter eenre ende Cornelis Roeloffs als wednr van Maeijken Toniss ter andere ende dat van alle goederen die Thonis Dingemanss ende Maeijken Lauriss, ouders, ende Cornelis Roeloffs emt Maeijken Thoniss tesamen beseten hebben, 17-5-1642.

Fol. 153r

Inventaris overgebrocht opten 5e julij 1642 bij Peter Thoniss Vennixs ende dat van alle de goederen die Peter tesamen met Maeijken Adriaenss za, sijn vrouw, beseten heeft.

Fol. 153v

Op heden desen 5-7-1642 compareerden peter Thoniss Venninxs ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaenss Seeffmaecker als voocht ende Adriaen Adriaenss Roos als toesiender sijne kijnderen, Lijsken, Peterken ende Thonisken, bij Maeijken Adriaenss.

Toegevoegd: Peterken is voldaen door Jenneken Janss, schoonmoeder [=stiefmoeder], 11-6-1669. Thonisken Peeter vennincx is voldaen door Handrick Corneliss. Peeter Aertss Burger x Lijsken is voldaen door Handrick Cornelis Sebert.

Fol. 154v

Inventaris overgebrocht bij Ferdinandus Baltus ende dat van alle goederen die hij met Adriaentken Adriaenss, sijn vrouw, tesamen beseten heeft.

Fol. 156r

Op heden desen 25-7-1642 compareerden Fedinandus Baltuss ende heeft aengenomen van Heijliger Adriaenss van Broeckhoven als voocht ende Ghijsbert Willemss als toesiender sijne ses kijnderen, Adriaentken, Lijsbet, Maeijken, Anneken, Jenneken ende Neeltken, bij Adriaentken.

Los vel bij 157v

Op 25-7-1642 maken Ferdinandus Baltuss ende Maeijken Adriaenss de Roij, sijn vrouw, hun testament.

Genoemd: hun beider voorkijnderen.

Fol. 158v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jacobss ende heeft overgegeven aen Paulus Corsten, 8-11-1642.

Fol. 159r

Op huijden desen 11-11-1642 compareerden IJken Willemss weduwe van Dirck Handrickss Colster ende heeft aengenomen van Peter Handrickss Colster als voocht ende Adriaen Willemss Schuer als toesiender haere ses kijnderen, Maeijken, Lijntken, Willem, Peter, Jacob ende Jan, bij Dirck.

Toegevoegd: Willem Willemss x Maeijken is voldaen, 11-3?-1656. Peter is voldaen. Jan is voldaen. Quitantie als los vel aanwezig

Fol. 159v

Reeckeninghe, bewijs ende reliqua het dwelcke doende is Peeter Handricksen Colster als voocht van svaders zeijden van de kijnderen van Dirck Handricksen Colster za bij IJken Willemssen Schuerkens met Adriaen Willemssen als Schuerkens vooght van smoeders zeijden, 11-11-1642.

Fol. 161v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Joosten ende heeft overgegeven aen Adriaen Joost Goijertss een geseet mette huijsinge, 17-11-1642. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis is voldaen, 22-3-1643. Janneken Robben, Vlijmen, is voldaen, 15-4-1644.

Fol. 162r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen Lenaertss voor deen helft ende Jan Janss Helen, Vrijhoeven, namens Gerardt van Buechorn x Amerensken Lenaertss, procuratie heusden 20-10-1642, ende hebben overgegeven aen Robbert Handrickss Decker, 22-11-1642.

Fol. 162v

Reeckeninge ende bewijs voor Handrick Jansen, offiecier en oppervoocht, qualitate qua als administrateur van het kijnt van Jacop Adriaen Jacopss? ende Dirck? Dries? Quirijnss? als schoonvader ende toesiender, sedert 21-5-1640. Actum 28-11-1642.

Toegevoegd: Adriaen Jacopss krijgt de papieren en het geld.

Fol. 167v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Imertss Textoir ende heeft overgegeven aen Goijert Bertromss de Bruijn een deel van een geseet met de fontwas? daar op staande, 24-11-1642.

Fol. 168r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Adriaenss Vos ende heeft overgegeven aen Joost Goijertss, swager, een deel van een geseet mette huijsinge, 10-12-1642.

Fol. 168r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Thoniss Leempoel ende heeft overgegeven aen Antoni van Clootwijck, 19-12-1642.

Fol. 168v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Meerten Gert Dirckss ende heeft overgegeven aen Adriaen Janss Talen, swager, een deel van een geseet mette huijsinge, 27-12-1642.

Fol. 168v

Op 27-12-1642 maken Jan Adriaenss Loos ende Lijsken Wouterss, sijn vrouw, hun testament.

Fol. 170r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Corneliss van Geervliet ende heeft overgegeven aen Roeloff Adriaenss Seeffmaecker een geseet mette huijsinge, 13-1-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jacobus Molengraeff bekent namens sijn moeder Pruma van Geervliet voldaen te sijn, 15-2-1693.

Fol. 170v

Desen ondergeschreven personen pretenderen op Jan Huijbertss Goethert za ten agteren te sijn. Volgt lijst met personen.

Fol. 171r

Copie

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Willemken Jacobss weduwe van Jan Huijbertss Goethert geassisteert ende ten overstaen van Jan Janss Goethert ende Peter Huijbertss Goethert een geseet mette huisinge vercoopen. Adriaen Janss Rommen is de cooper.

Fol. 172r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacobss weduwe Jan Huijbertss Goerhert geassisteert met Jan Janss Goethert, mede voor sijn selve, ende Peter Huijbertss Goethert als voochden ende momboirs van haerkijnderen bij Jan Huijbertss ende hebben overgegeven aen Adriaen Janss Rommen een geseet mette huijsinge, 19-12-1642.

Fol. 172r

Reeckeninge ende bewijs voor Handrick Janss Persijn, schout, ende dat vande administratie van de cooppeningen van Jan Huijbertss Goethert geseet. Actum 21-2-1647 in presentie van Huijbert Janss, soon, ende Peter Huijbertss Goethert.

Fol. 173r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Embertss ende heeft overgegeven aen Gerken Corneliss, 16-1-1643.

Fol. 173v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Bertromss de bruijn ende heeft overgegeven aen Joost Embertss Textoir, 17-1-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 174r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Iken Willemss weduwe van Dirck Handrickss Colster ende heeft gewilcourt tbv Antonis Aerts Oerlman ende Jan Dirckss de Greeff, armmrs, 17-1-1643.

Toegevoegd: op 5-12-1706 is de wilkeur afgelost door de weduwe van Jan van Loo. De wilkeur stond op het goet van Dirck de Leut getrouwd geweest met Catalijn Colster.

Fol. 174v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joschum de Bruijn x Maeijken Meertenss Glaviman ende heeft overgegeven aen Cornelis Corstiaenss, 19-1-1643.

Fol. 174v

Op heden desen 17-2-1643 compareerden Jan Philipss x Peterken Gijsbertss ende Cornelis Ghijsbertss, voorkijnderen van Ghijsbert Janss Robben ter eenre ende Jenneken Mijnenss weduwe lestmael van Ghijsbert Janss ter andere sijden ende verclaeren een accoort gesloten te hebben ivm de goederen die Jan Ghijsbertss, broer, achter gelaten heeft.

Fol. 175v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Gelden Jacobss van Campen ende Meerten Jacobss van Campen ende Eeltken Jacobss van Campen geassisteert met Jacob Handrickss de Bie, allen kijnderen van Jacob Willemss van Campen en Maeijken Geldenss de Bie, 19-2-1643.

Fol. 178v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Willem Joosten de Jong x Aertken Corneliss Bollekens ende heeft overgegeven aen Gelden Jacobss van Campen een geseet mette huijsinge, 25-2-1643

Fol. 179r

Copie

Schout en schepenen verclaren dat op 14-11-1641 een ongeval heeft plaets gevonden met Huijbert Wouterss Tuijmelaer door Jan Wouterss, Cappel.

Nu zijn gecompareert Wouter Geritss Tuijmelaer met Cornelis Wouterss, soon, Ghijsbert Mattheuss ende Jan Geritss, swagers, Lenaert Handrickss, Wouter Janss de Bont, Aert Janss de Hooch, neven van de afflijvige Huijbert.. Peter Wouterss, Dirck Wouterss ende Thonis Wouterss, broers vande deliquant, Jan Janss Gijben als neve geassisteert met Dingeman Jan Joosten, schepenen in Venloon. Zij sluiten een accoort.

Fol. 180v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss de Bie ende heeft overgegeven aen Jan Willemss Smidts, 2-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitantie aanwezig bij folio 181

Fol. 181r

Reeckeninge ende bewijs voor Gheeman Franss als voocht ende Jan Janss Cock als toesiender van de kijnder van Peeter Janss Cock bij Heijltken Peters de Bruijn, sedert 1-6-1633. Actum 5-3-1643.

Toegevoegd: Jan ende Corneliss Peterss Cock bedanken Gheeman Franss, hun voocht.

Los vel bij folio 181

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jochum de Bruijn x Maeijken Meertens Glaviman ende heeft overgegeven aen Jan Adriaenss van Broeckhoven, 5-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Achterkant los vel

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Heijliger Adriaenss van Broeckhoven ende heeft overgegeven aen mr Bernt Scholt, Curgijn, een huijs, hof etc, 5-3-1643.

Fol. 190v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Peterss Cock ter eenre ende Geeman Franss als voocht van Cornelis Peterss Cock ende Cornelis Peterss Cock ter andere ende dat van de goederen van hun ouders ende Leentken Handrickss, haer nichte, 5-3-1643.

Fol. 191r

Op 10-3-1643 maken Adriaen Corsten Mulder ende Eeltken Aertss, sijn vrouw, hun testament.

Fol. 192r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Thomas Glaesmaecker ende heeft overgegeven aen Adriaen Thoniss Burger een geseet mette huijsinge, 17-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: De vrouw van Jan Tomas za is voldaen, 17-3-1646. Tomas Jans, soon van Tomas Janss, namens sijn moeder Meelrijken? Gerits, is voldaan, 20-9-1660.

Fol. 192v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goossen Corneliss van Heijst x Aeltken Janss ende heeft overgegeven aen Jan Peterss van Heijst, schoonvader van sijn vrouw, 18-3-1643.

Fol. 193r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thoniss Burger ende heeft overgegeven aen Handrick Diliss Roock, 18-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen is voldaen door Goijert Gielen x Peterken Handrickss weduwe van Handrick Dieliss, 18-10-1647.

Fol. 193v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Thonis Janss ende Commer Janss, kijnderen van Jan Willem Lenaertss en Jacobia Emmen ende dat van de goederen van hun vader ende moeder, 7-4-1643.

Fol. 194r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jor Sebastiaen van Ipelaer, Drunen, ende heeft namens capiteijn Reedt, garnizoen Breda, procuratie notaris Groeneswege ’s Gravenhage 18-2-1643, overgegeven aen Antoni van Clootwijck, 7-4-1643. Los vel als quitatie aanwezig bij folio 195.

Fol. 194v

Inventaris overgebrocht bij Dirck Adriaen Peeters ende dat val alle goederen als Adriaen Peeterss Glaviman, sijn vrouwe vader, achtergelaten heeft.

Fol. 196r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dirck Adriaen Peterss x Neeltken Adriaenss ende Jochum de Bruijn x Maeijkem Mertens ende Peter Corsten als voocht ende Antoini van Clootwijck als toesiender van de kijnderen van Adriaen Glavimans, secr, van de goederen door Adriaen Mertens Glaviman achter gelaten, 11-4-1643.

Fol. 197r

Copie

Alsoo seeckere differentie ende geschill uijtstaende is geweest tussen Adriaen Maertenss Sprang mitsgaders Melis Melisse ende Aert Arienss Sprang kijnderen van Mariken Aert Geldens, overleden vrouw van Adriaen Maertens ter eenre ende Maerten Adriaenss Sprang mitsghaders Peter Janss Leempoell x Neltken Arienssen kijnderen van Arien Maertens Sprang bij Peterken Wouter Joosten, sijn eerste vrouw, ter andere. Zij sluijten een accoort.

Fol. 198v

Copie

Op heden desen 22-4-1643 compareerden Jan Geerritss Vermeer geassisteert met Jan Janss de Jongen ter eenre ende Willem Willemss Borchout geassisteert met Cornelis Stevenss ter andere ende hebben een accoort gesloten mbt de erfenis van Maeijken Jacobss, de moeder van Willem Willemss en getrouwd met Jan Geerrtss.

Fol. 199v

Op heden desen 27-4-1643 soo wil Jan Gerrtss Vermeer mede als grootvader van Gerrt Janss Vermeer kijnderen erffhuijs houden van de goederen van Jan Gerrts Vermeer ende Maeijken Jacobss.

Fol. 202v

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Herbert Jan Deniss mede als vader van sijn kijnt bij Martijntken Handrickss geassisteert met Jan Antonis Oerlman als oom ende voocht van het kijnt een geseet mette huijsinge vercoopen, 21-2-1643

Meester Wouter Verwiel heeft ingezet.

Fol. 203v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss mede als vader van sijn kijnt bij Martijntken Handrickss geassisteert met Frans Handrickss namens Jan Antonis Oerlman als oom ende voocht van het kijnt ende hebben overgegeven aen Meester Wouter Verwiel een geseet mette huijsinge vercoopen, 23-4-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Antonis Oerlman als voocht ende Aert Wouters als toesiender ontvangen geld.

Fol. 204v

Inventaris overgebrocht bij Antoni Isaackss Piers x Sijken Jacobss ende dat van de goederen van Jaetken Floren Stammen, sijne huijsvrouw, 8-11-1642

In de kantlijn: Antoni renuntieert tbv het weeskijnt Adriaen Thomass

Fol. 205v

Op huijden desen 22-1-1643 compareerden Antoni Isaackssx Sijken Jacobss ende heeft aengenomen van Lambert Marceliss als voocht ende Frans Peterss Smidt als toesiender vant kijnt, Adriaen, van Thomas Janss vander Straten bij Jaetken Floren Stammen.

Fol. 206r

Op 14-6-1643 maakt Dingena Janss weduwe van Jan Willemss Oerlman haer testament.

Genoemd: Robbert Handrickss Decker x Grietken Janss, de drie kijnderen van Willemken Janss nu huijsvrouw van Rombout Thonis Leempoel.

Fol. 207r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemss Slootmaecker ende heeft gewilcourt tbv HGeest, 15-6-1643.

Fol. 207v

Op 20-6-1643 maken Willem Handrickss van Berlicum ende Willemken Adriaenss, sijne vrouw, hun testament.

Fol. 208r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antoni Isaackss Piers ende heeft overgegeven aen Lauris Ghijsbertss Cuijper eem hui9js ende hoff etc, 28-7-1643.

Fol. 208v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antoni Isaackss Piers ende heeft overgeveven aen Bastiaen Wolffs, 28-7-1643.

Fol. 208v

Op 1-8-1643 maakt Jacob Janss Metseler sijn testament.

Genoemd: sijn susters kijnderen wonende op Schoonhivenss, Handick Janss Maes, Baertwijk.

Fol. 209v

Compareerden Anneken ende Wouterken Dirckss met consent van Robbert Handrickss Decker ende Sebastiaen Vermeulen alias de With, neve, als voocht van de kijnderen van Dirck Handrickss Bouwman bij Aertgen Janss za, procuratie van Dirck, vader, voor notaris te Schoonhoven, ende bekenden ontfangen te hebben vuijt handen Joost Handrickss x Hilleken Corsten van een oblogatie die Handrick Janss Maes, Baertwijk, ende Jacop Janss Metseler ende sijne susters kijnderen verleden hebben op 1-5-1639. Actum 23-11-1643.

Fol. 210v

Handrick Janss Persijn, schout

Cornelis Corstiaenss

Jan lauriss Lantmeeter

Jacob Corneliss van Geervliet

Adriaen Adriaenss Roos

Fvrans Handrick Franss

Cornelis Peterss Leeu

Jan Adriaenss van Dijck, heemraders.

Fol. 211r

Op conditien hier naer beschreven soo willen Jan Handrickss van Berlicum als voocht ende Handrick Corneliss Bie als toesiender van de kijnderen van Willem Handrickss van Berlicum erffhuijs houden van de goederen van Willem Handrickss van Berlicum. De weduwe neemt de twee voorkijnderen aen, 21-11-1643.

Fol. 214r

Inventaris overgebrocht bij Maeijken Dirckss weduwe van Peeter Tonis Vos van de goederen die sij tesamen beseten hebben, 19-11-1643.

Op 19-11-1643 heeft Maeijken voorss Aert Peterss Vos het geseet mette huijsinge etc afgehuert.

Fol. 214v

Op heden desen 22-11-1643 compareerden Adriaen Willemss Hoijmeijer ende heeft aengenomen van Michiel Corneliss Kerckhoff als voocht ende Jan Willemss Hoijmaeijer als toesiender sijn twee kijnderen, Willem ende Maeijken, bij Wouterken Corneliss za.

Toegevoegd: op 11-2-1644 compareerden Jan Corneliss Kerckhoff als oom van de kijnderen ende heeft dese aenneming geaccepteert.

Fol. 215v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jasper Joosten Smidt ende heeft gewilcourt tbv Antoni Aertss Oerlman ende Jan Dirckss de Greeff, armmrs, 30-11-1643.

Toegevoegd: Gelden Jacobss van Campen ende Willem Corsten Cleermaecker, armmrs, sijn voldaen, 27-1-1652.

Fol. 216r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss van Heijst x Maeijken, present, Janss de Bont weduwe Peeter Peeterss Timmerman ende hebben gewilcourt tbv Antonis Aertss Oerlman ende Jan Dirckss de Greeff, armmrs, 1-12-1643.

Fol. 216v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel ende heeft gewilcourt tbv tbv Antonis Aertss Oerlman ende Jan Dirckss de Greeff, armmrs, 3-12-1643.

Toegevoegd: Maijken Peters Leempoel weduwe van Cornelis Sacrijs heeft de wilcour afgelost, 1687.

Fol. 217r

Onderdeelinge aengebrocht bij Adriaen Peeterss Cuijper voor deene helft ende Corst Aertss ende Ghijsbert Aertss, kijnderen van Aert Peters Cuijper voor dander helft van de goede ren van Peter Adriaenss Cuijper ende Jenneken Peeterss, ouders resp grootouders, 8-12-1643.

Fol. 217v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Dirckss weduwe van Peter Toniss Vos ende Adriaen Toniis Burger als voocht van Antoni Peterss Vos ende hebben gewilcourt tbv Joost Handrickss van Hamit ende Meerten Roeloffs, diaken, 9-12-1643.

Toegevoegd: Adriaen Thoniss Wijnants, vanwege de diakenij, bekent voldaen te sijn door Maijken, 11-7-1650.

Fol. 218r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingeman Anthoniss ende heeft overgegeven aen Wouter Aertss Kaelen? een geseet mette huijsinge, 28-12-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 218v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingeman Anthoniss ende heeft overgegeven aen Wouter Gertss Tuijmelaer, 28-12-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 219v

Copie

Alsoo seeckere questien ende geschillen waeren ontstaen tusschen Jooste zoone wijlen Adriaen Hendrickss Vos ter eenre ende Wouteren zoone wijlen Dirck Jan Gertss ter andere sijden mbt de goederen achtergelaten door Jan soone Wouteren voorgenoempt. Zij sluijten een accoort, 16-1-1644.

Fol. 221r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Joost Segerss ende heeft overgegeven aen Willem Handrick Franss, 16-1-1644.

Los vel bij folio 221

Handrick Willemss nu x de weduwe van Dielis Handrickssen Cleijn bekent wel ende deugdelijck schuldich te wesen Jenneken Dielissen weduwe van Jan Handrickssen Cleijn, 9-6-1631?

Toegevoegd: Jenneken heeft de penningen betaelt aan Jan Adriaenss Roos als voochrt van de kijnderen van Wouter Bocxssen?

Fol. 221v

Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Isaackss Piers als voocht ende Frans Peterss Slootmaecker als toesiender van het kijnt, Adriaen, van Thomas Janss vander Straten bij Jaetken Floriss Stammen vanwege het versterff van Judick Gertss, sijne maije za, tot Rotterdam overleden, 17-1-1644.

Los vel bij fol 222

Meerrijn weduwe Jan Tomaes heeft haar soon Tomaes Janssen gemachtigt om geld van de vercoop door Arien Tonissen van een huijsinge te innen. De brioef is opgesteld voor schepenen van Diesen en Liende, 27-5-1648.

Fol. 223v

Inventaris overgebrocht bij Adriaen joost Goijertss ende dat van de goederen die hij met Janneken Aertss, sijn overleden vrouw, tesamen beseten heeft.

Fol. 224r

Op heden desen 25-1-1644 compareerden Adriaen Joost Goijertss ende heeft aengenomen van Handricxk Janss Persijn ende Sacharijs Willems als outoomen ende voochden ende Jan Joost Goijertss als toesiender sijn kijnt, Joosteken, bij Janneken Aertss.

Fol. 225r

Op heden desen 28-12-1643 soo hebben Jan Thoniss Decker ende Cornelis Peeterss Leeu te samen alle questien ende geschillen die sij hadden nopende penningen die Jan met de kijnderen van Jan Tonis Meeuss aen de weduwe van Peeter Adriaenss Cuijper verschoten hadden, bijgelegd. Akte ook als los vel aanwezig.

Toegevoegd:

Jan Thonis Decker is voldaen.

Jan Janss de Bie x Tonisken Janss mede namens Geertruijt Janss ende Adriaen Jan Tonis Meeus mitsgaders Helena Gieljanss weduwe Gert Janss nu x Geert Jans Geke???, 17-7-1648

Fol. 226r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Corstiaenss ende Jan Handrickss van Gils x Ariaentken Corsten, swagers, ende hebben overgegeven aen Lambert Reijnaertss, oom, een deel van een geseet, 19-2-1644.

Fol. 226v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jor Sebastiaen van Ipelaer namens capiteijn Reedts, garnizoen Breda, procurtie voor notaris Pieter van groenewegen ’s Gravenhage 18-2-1643, ende heeft overgegeven aen Willem Willemss Borchout, 29-2-1644. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 227r

Op huijden desen 11-3-1644 compareerden Michiel Jan Michielss wednr van Gerken Adriaenss en nu x Tonisken Willemss ter eenre ende Adriaen Gert Corneliss met Wouter Toniss als oomen ende voochden ende Jan Michielss als toesiender en grootvader van de kijnderen, Lambert, Jenneken, Adriaen, Tonisken ende Jan, van Michiel Janss bij Gerken ter andere ende hebben een accoort gesloten betreffende de aenneming etc.

Tevens verclaeren Michiel en Tonisken met Willem Gerts?? Bijsman ende Maeijken Tonis, haer ouders dat sij de kijnderen hebben aengenomenen oock de eventuele toecomstige kijnderen goed sullen versorgen.

Fol. 228r

Inventaris overgebrocht bij maeijken Aertss de Greeff weduwe van Peeter Wouterss ende dat van de goederen die Maeijeken ende Peeter tesamen hebben beseten.

Fol. 228v

Op heden desen 12-3-1644 compareerden Maeijken Aertss de Greeff weduwe van Peter Wouter Ghijssen ende heeft aengenomen van Frans Handrick Franss ende Meeus Corsten als oomen ende voochden ende Denis Aertss de Greeff als toesiender haere kijnderen, Wouterken, Eerken, Aert, handrick ende Ghijsbert bij Peter.

Toegevoegd: Adriaen Melssen x Wouterken is voldaen, 21-12-1669.

Gijsbert mede namens Aert is voldaen door Antonij Peterss Ocker wednr van Huijbertje Peterss Goethart, 15-5-1670.

Cornelis Dielissen x Eerken is voldaen, 8-11-1659.

Fol. 229v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Aertss de Greeff weduwe van Peter Wouter Ghijssen ende heeft overgegeven aen Meeus Corst Jan Wijnen, 12-3-1644.

Fol. 230r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Dielis ende heeft gewilcourt tbv Marten Roeloffs ende Jan Goossens, diakens, 28-3-1644.

Fol. 230v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rombout Janss Smidt, Eeten, ende heeft overgegeven aen Robbert Handrickss Decker een geseet mette huijsinge, 2-4-1644. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 231r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is jan Joosten Poorter ende heeft gewilcourt tbv Jacob Corneliss van Geervliet, 11-4-1644.

Fol. 231v

Scheijdinge ende onderdeelinge aengebrocht bij Adriaen Paulus x Eeltken Driess mede als voocht van Willem Dries, swager en mede namens Lijsken Dries, Adriaen Dirckss van Cuijck x Jenneken Driessen mede namens de kijnderen van Jenneken bij Huijbert Claessen en namens Jan Claess, soone van Claes Andriess za, Jan Adriaenss Crillaerts x Maeijken Peterss Leu? weduwe van Thonis Andries de Wit, kinderen van Dries Claess de Wit ende Eeltken Toniss, 30-4-1644.

Fol. 233v

Op alle conditien ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen de gelijcke kijnderen, van Jenneken Dielen za weduwe van Jan Handrickss Cleijn: Joost, Wouter, Lambert Jans Rommen x Neeltken, de kijnderen van Jacob, Ghijsbert Jan Ghijssen x Tonisken, Lauris Willem Floriss als schoonvader van Thonis Dirckss Cleijn ende Handrick Willemss als schoonvader van Jan Dieliss Cleijn vercoopende goederen van Jenneken.

Fol. 234

Reeckeninge voor Ghijsbert Jan Gijssen die hij is doende aende gelijcke kijnderen van Jenneken Dielen weduwe van Jan Handrickss Cleijn van de penningen die hij van Jenneken, sijn vrouws moeder, ontfangen ende verschoten had, 3-8-1644.

Fol. 235r

Reeckeninge ad reliqua voor Lambert Janss Rommen die hij is doende aende gelijcke kijnderen van Jenneken Dielen weduwe Jan Handrickss Cleijn van de penningen die hij van sijne schoonmoeder genoten had, 3-8-1644.

Fol. 236r

Inventaris doen maecken bij de gelijcke kijnderen van Jenneken Dielen weduwe Jan Handrickss Cleijn van de goederen die Jenneken achtergelaten heeft, 3-8-1644.

Fol. 237r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Joost ende Wouter Janss Cleijn, Lambert Jans Rommen x Neeltken Janss mede als voocht van de kijnderen van Jacob janss Cleijn, Ghijsbert Jan Ghijssen x Tonisken Janss, Lauris Willemss als schoonvader van Thonis Dirckss, soon van Dirck Janss Cleijn ende Handrick Willemss als schoonvader van Jan Dieliss soon van Dielis Janss Cleijn, kinderen van Jenneken Dielen weduwe Jan Handrickss Cleijn, 3-8-1644.

Fol. 239v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingna Janss geassisteert met Sijmen Jacobss, swager, ende hebben overgegeven aen Jacob Janss Glaviman, 2-11-1645.

Toegevoegd: Schalck Adriaenss (krijgt jaerlijcks geld) ende Jacob Janss Glavimans sluijten een accoort, 2-11-1645.

Fol. 240r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Joosten Schipper ende heeft overgegeven aen Jan Antoniss Oerlman, 28-9-1644.

Fol. 240v

Inventaris gemaeckt bij Robbert Handrickss Decker ende Rombout Thoniss Leempoel ter presentie ende int bijwesen van Frans Handrick Franss als heemraet opten 12e october 1644 ende dat van de goederen die tot Robbert Handrickss huijsv sijn behouden ende achtergelaten bij doode van Dingna Janss, hare schoonmoeder.

Fol. 242r

Copie

Op 21-2-1641 compareerden Rombout Thonis Leempoel wednr van Jenneken Ghijsbertss, toecomende bruijdegom, geassisteert met Adriaen Janss Leempoel, oom, ende Aert Janss de Hooch, swager geweest, ter eenre ende Willemken Janss Oerlemans weduwe van Adriaen Willemss Cam, toecomende bruijt, geassisteert met Robbert Handrickss, swager, ter andere. Zij stellen hun houwelijckse voorwaerden op.

Op 12-10-1644 worden de opgestelde voorwaerden gerenuncieert.

Fol. 243r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antoni van Andel, schout Besoijen, namens sr Willem vander Sluijs, apotheeker ende borger van Sertogenbosch, procuratie 18-8-1644 voor Hendrick Nicolaas van Eijndthoven, notaris, ende heeft overgegeven aen Adriaen Aert Joosten een geseet mette huijsinge etc, 2-11-1644. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel folio 243

Dat voor ons gecomen is Corst Corstiaenss ende heeft overgegeven aen Handrick Heijn Sijmonss ende Corstiaen Gerits als dekens onse lieve vrouwe gilde ende sinte Bartholomeus gilde een huisinge etc, 9 april anno 22.

Gecopieert op 2?-2-1619 [?]

Fol. 243v

Op 5-11-1644 compareert Joncker Johan van Leeffdael ende heeft minnelijcke versogt omme te mogen leggen een sluijske onder ende door den Eijcken Dijck.

Fol. 244v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Robbert Handrickss Decker, Handrick Corneliss, Thonis Wouterss x Judick Corneliss, Aert Peterss Vos x Handricken Toniss ende Adriaen Matheuss x Maeijken Toniss ende hebben overgegeven aen Wouter Adriaen Joosten ende Handrick Corneliss Bie, 19-11-1644.

Fol. 245r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Meerten Adriaenss Flip x Emmeken Goossenss ende heeft overgegeven aen Wouter Gerts Tuijmeler, 26-11-1644.

Fol. 245v

Op 3-12-1644 maken Peter Willemss Trip en IJken Janss, sijn vrouw, hun testament.

Fol. 246r

Copie

Op 26-4-1642 compaeerden Bastaien Peterss Boer wednr van Maeijken Wouters, toecoemende bruijdegom, geaassisteert met Gelden Thoniss, swager, Aert Jan Janss, swager, ende Ferdinandus Baltus ter eenre ende Jenneken Adriaenss weduwe Gert Cornelis, toecomende bruijt, geassisteert met Adriaen Corsten Mulder, neve, ende Peter Jan Aertss, buerman, ter andere sijde. Zij stellen hun houwelijckse voorwaerden op.

Fol. 247r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Willemss Schuer ende heeft overgegeven aen Thonis Danielss Textoir een huijs etc, 17-12-1644. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 247v

Reeckeninge ende bewijs voor Claes Adriaenss als voocht van het kijnt van Jan Adriaenss Textoir za, broeder, 29-12-1644

In de kantlijn: reeckening int bijwesen van sijnen soon, het weeskijnt ende Adriaen Janss, halve broeder van het weeskijnt.

Fol. 250r

Reeckeninge ad reliqua voor Meerten Gert Dirckss als voocht van de drie jonckste kijnderen, Maeijken, Gerken ende Dircken, van Aert Dirckss Back bij Tonisken Janss Cremers, 2-1-+1645.

In de kantlijn: dese reeckening int bijwesen van Meerten Aertss, broer van de kijnderen, Coop Wouterss x Maeijken Aertss, Gerken ende Dircken.

Fol. 252v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Adriaenss Roos ter eenre ende Jan Peterss Timmerman x Maeijken Adriaenss Roos ter andere sijde van de goederen die achtergelaten zijn door Jan Adriaenss Roos, 2-1-1645.

Fol. 253v

Op heden desen 9-1-1645 compareerden Janneken Handrickss lestmael weduwe van Adriaen Janss Mulder geassisteert met Adriaen Peterss Millenaer, hare tegenwoordige man, ende heeft aengenomen van Jan Adriaenss vander Meijden als voocht ende de officier namens Aert Handricxkss Vingerhoet als toesiender haer kijnder, Lijsken, bij Adriaen en het kijnt, Mariken, bij Jan Franss Backer.

Fol. 254v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sebastiaen Wolffs ende heeft overgegeven aen Lambert Corneliss vanden Hove, 18-1-1645.

Fol. 254v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Dirckss de Greeff ende heeft gewilcourt tbv Cornelis Corstiaenss ende Adriaen Peterss Cuijper, armmrs, 21-1-1645.

Fol. 255v

Reeckeninge ende bewijs voor Thonis Cornelis Jans als voocht ende Ghijsbert Peterss Cuijper als toesiender van het kijnt van jan Cornelis Janss ende Wouterken Hendrickss za, sedert 23-1-1629. Actum 1-3-1645.

Inde kantlijn: intbijwesen van Jan Adriaenss Broeckhoven x Neeltken Janss ende Neeltken voorss, Ghijsbert Peterss Cuijper, Cornelis Cornelis Janss, oom.

Fol. 262r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jenneken Mijnenss weduwe lestmael van Gijsabert Janss Robben ende Cornelis Gijsbertss als voocht van Corst Gijsbertss, Adriaen Gijsberts, Mijnes Gijsberts ende Lijsken Gijsbertss, sijne halve broeders ende susters van Jenneken ende Gijsbert Janss ende hebben overgegeven aen Jan Handrickss van Selst een geseet, 20-3-1645. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Op de resterende hondert gulden is Jan Handrickss van Selst x Adriaentje Corten selff bedeelt, 4-1-1667.

Fol. 262v

Reeckeninge ad reliqua sie Ghijsbert Bertromss de Bruijn als administrateur van de officier van Sprang daer toe gestelt vant kijnt, Peeter, van Joost Adriaen Jacob Wijnants za ende Adriaen Segerss als toesiender sedert 25-4-1640. Actum 20-3-1645.

Los vel

Goijert Gijsbertss als voocht van de kijnder van Peter Gijsbertss is voldaen door Jan Janss de Bie, 1637 en 1638. [hoort vermoedelijk bij RA 57]