Fol. 1r

Alsoo tusschen de heere van Sprangh mitsgaders de schouth ende heemraden verscheijdene disserentienende onlusten ontstaen waren sluijten sij nu een accoort, 23-9-1650. Lijst met onderteeckeningen.

Fol. 3r

Reeckeninge voor Rombout Janse Smit als voocht ende Adriaen Jacobse Ocker als toesiender van de kijnderen van Jan Clasen Greeff bij Catelijn Jacobss ende dat van den ontfanck ende vuijtgeeff sedert 21-1-1650 tot desen dagen toe, 7-4-1652.

Fol. 9r

Compareerde Jasper Joosten Smits ende heeft overgegeven aen Goijert Bertroms de Bruijn een coopcedulle die Handrick Peeter Cremer za aen Jasper heeft gelooft, 14-2-1650.

Fol. 9r

Compareerde Peetr Tonis Leempoel ter eenre ende Adriaen Jansen Rommen als schoonsone ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het moederlijck goet tw van Peeterken Peeterss Ocker, 30-1-1650.

Fol. 10r

Op huijden desen 8e januarij 1650 compareerde Tonisken Anthonisdr weduwe van Peeter Jansen Joncker ende heeft aengenomen van Adriaen Jansen Joncker als voocht ende Jan Anthoniss Piers als toesiender het kijnt (van) Jan Peeterss Joncker.

Fol. 11r

Op heden desen 8e januarij 1650 compareerden Joostken Jansdr weduwe van Handrick Peeter Creemers ende heeft aengenomen van Maerten? Aertsen back als voocht ende Dierck Jansen Mandemaker, schoonvader, met Dierck Michielssen ??? als toesiender haer kint Peeter bij Handrick.

Fol. 12r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Cornelis Tuijmelaer ende heeft overgegeven aen Cornelis van Lier een stuck lant, 29-9-1650.

Fol. 12v

Staet ende inventaris overgebrocht bij Joostken Jansdr vande naergelaten goederen van handrick Peeterss Cremers.

Fol. 13v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geerit Corst? Henskens ende heeft overgegeven aen Cornelis Peeter Bruijgelmans een huijs etc, 1-12-1650.

Fol. 14r

Op 19-9-1650 compareerde Wouter Verwiel, schoolmr, ende B??? Adriaens van Beest, echteluijden, ende maecken hun testament.

Fol. 15r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Cornelis Peeterss Bruijgelmans een geseet mette huijsinge, 28-12-1650. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 15v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterss Bruijgelmans ende heeft overgegeven aen Jan Adriaensen Slabberdoes een huijs etc, 28-12-1650. Er wordt betaald via een wilkeur. Losse vellen als quitanties bij folio 16 aanwezig.

Fol. 16r

Op heden desen 7e meert 1650 compareerde Gijsbert Adriaensen Onrost weduwenaer van Aentken Willems Potmaker ende heeft aengenomen van Adriaen Janse Potmaker als voocht ende Antonis Aelberts als toesiender haer kijnt bij Gijsbert.

Toegevoegd: Adriaen Janse Potmakers mede namens Jan Adriaens als mede voor het weeskijnt van Adriaen Bastiaensen welcke penningen Handrick Wijnants wegen het weeskijnt ontfangen heeft.

Genoemd: Joost Aertss, Cornelis Cornelis Rutten x Walburch Aertss ende Handrick Wijnants x Willemken Bastaiensen ende Janneken Wilms Potmaker van het weeskijnt.

Fol. 17r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jenneken Driessen weduwe lestmael van Adriaen Dercksen van Cuijck met Antonij van Clootwijck ende hebben gescheijden de goederen van Janneken die sij tasamen met Huijbert Claessen besten heeft

Item in den eerste is Jenneken Driessen ….

Item alnoch is Adriaen Tonis Timmer ….

Item soo is Peeter Adriaen Cuijper ….

Item soo is Marijken Huijberts ….

Actum 17-4-1650.

Fol. 18r

Compareerde Catelijn Lambrechts ende maeckt haer testament,

Genoemd: haer dochter, haer moeder Steijntken Jans

Actum 7?-??-1650.

Fol. 19v

Compareerde Gijsbert Govertss als voocht ende Dierck Jansen als toesiender van het kijnt, Peeter, van Handrick Peeterss ende Joostken Jansdr ende sluijten een accoort met Willem Janse van Loon, 17-12-1650.

Fol. 20r

Op heden den 17e desember 1650 compareerde Willem Jansen van Loo weduwenaer van Joostken Jans ende heeft aengenomen Dierck Michielsen Smits ende Dierck Jansen als toesiender sijn kijnt, Eeltken, bij Joostken.

Toegevoegd: Jan Govertse Gijben x Anneke Jans ende Dierck Michielsen x Marijken Jans sijn voldaen.

Fol. 21r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Aert Joosten ende heeft overgegeven aen Mercelis Adriaensen Schalcken een deel van een geseet mette huijsinge, 22-12-1650.

Fol. 21v

OP 20-3-1650 compareerdeJenneken Joost Vos ende Dingena Joosten Vos ende maecken hun testament.

Genoemd: Joost Adriaensen Vos, hun vader.

Fol. 23r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft gewilcoirt tbv de kijnderen ende kijntskijnderen van Lenaertken Adriaense van Dinter bij name Jacob Janse Molengraef ende mede als voocht ende Hendrick Stoffels van Gils als toesiender van de kijnderen van Bartholomeus Jansen Molengraeff, Goosen van heijst x Aeltken Jans Molengraeff, Adriaen Janse x Walburch Molengraeff mede namens Engeltken ende Marijken Jans Molengraeff, 10-6-1651.

Nog genoemd: Adriaen Corsten Ver???

Fol. 24r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rombout Janse Smitz als voocht ende Adriaen Jacobsen als toesiender van de kijnderen van Jan Claessen de Greff ende hebben overgegeven aen Antonis Antonisse Wijnants een geseet mette huijsinge, 16-1-1651.

Fol. 24v

Op 20-1-1651 compareerde ten huijse van Geeraert Corsten Peeterken Antonis ende maeckt haer testament. Onderaan staat: actum 25-2-1651.

Genoemd: Lijneke, Sijke ende Antoniske Antonis, susters, Tonis Cornelis, vader

Fol. 25 los vel

Ick Peericken Aerts weduwe van Peeter Gielen als grootmoeder van Anneken Goijerts Peeter Gielen is voldaen van wegen Peeterken Handricx ivm de aenneming van Anneken, 7-9-1664.

Fol. 25v

Op heden desen 5e januarij 1651 compareerden Peeterken Handrickx weduwe van Goijert Peeters ende Govert Bertroms de Bruijn, haere voocht, ter eenre ende Aert Peetersen Gielen als oom, Geereken Aerts weduwe van Peeter Gielen, grootmoeder, van het kijnt, Anneken, van Goijert Peeter Gielen bij Jenneken Jansdr ter andere sijde en sluijten een accoort.

Toegevoegd: Peeterken Hendricx de Bruijn heeft voldaen aan Geeriken Aerts weduwe van Peeter Gielen ivm Anneken Goverts.

Fol. 26v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelis Jansen ende Gijsbert Peeter Cuijpers als voocht van de kijnderen van Cornelis voornt ende hebben over gegeven aen Adriaen Geerits Cam een eijndt lant, 20-2-1651.

Fol. 27r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Jan Pauluss eenen acker, 7-3-1651.

Fol. 27v

Op heden desen 16e meert 1651 compareerden Jenneken Dierckx de Greeff weduwe van Jacob Janse Glavimans ende heeft aengenomen van Nicolaes Jansen als voocht ende Jan Dierckxsen de Greeff als toesiender haer ses kijnderen, Anneken, Lijsken, Adriaentken, Dierckxken, Jan ende Willem, bij Jacob voornt.

Fol. 28r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Roelen van Sprangh ende heeft overgegeven aen Jan Peeterse van Lieshout een geseet mette huijsinge, 18-5-1651.

Toegevoegd: Corst Bernaerts ende Maeijken Wouters sijn voldaen, na overlijden van Cornelis Roelen, 20-4-1657.

Fol. 28v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Janse Molengraeff ende heeft overgegeven aen Heijliger Adriaense van Broeckhoven een acker, 9-12-1651.

Fol. 29r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Jansen de Jongh, secr Waelwijck, namens Jan Janse de Jongh, sijnen vader, , procuratie Waelwijck 19-12-1651, ende heeft overgegeven aen Adriaen Janse de Jongh twee ackers, 20-12-1651.

Fol. 29v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter janse de Jongh, secr Waelwijck, namens Jan Janse de Jongh, sijnen vader, , procuratie Waelwijck 19-12-1651, ende heeft overgegeven aen Peeter Bastiaense Boer een geseet met huijsinge etc, 20-12-1651.

Fol. 30r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter denis ende heeft overgegeven aen Jan Laurisse Lantmeter een eijndt lants, 20-12-1651.

Fol. 30v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelissen Almkerck ende Gijsbert Peetersen Cuijper als voocht van de kijnderen van Cornelis voornt ende Gelden Jacobs can Campen ende hebben overgegeven aen Adriaen Gerit Cornelis een eijndt lant, 24-7-1651.

Fol. 31r

Reeckeninge ad reliqua voor Joost Antonisse Oerlemans als voocht ende Aert Wouters de Gester als toesiender van het kijnt van Herbert Jan Denis bij Martijntken Handrickx za ende dat vande ontfanck, intbijwesen van Bartel Jansen x Lijsken Herberts, 11-4-1651.

Fol. 32r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Janse Molengraeff ende heeft overgegeven aen Adriaen Aert Joosten, 9-12-1651.

Fol. 32v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft overgegeven aen Brust Huijberts een huijs etc, 20-1-1652. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 33v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterse Bruijgelmans ende heeft gewilcoirt tbv Gelden Jacobs van Campen ende Willem Corsten Cleermaecker, armmrs, 16-1-1652.

Fol. 34v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacob Adriaens Crillaerts, Jan Laurisse Verhoeven, Sebastiaen Handrickxs Sent?, Sebastiaen laurisse Verhoeven ende Cornelis Jacobs vander Beke als voocht ende Jan Laurisse vanden Hoeven als toesiender van de kijnderen van Cornelis Bastiaens bij Crijntken Adriaens Bussers ende Baltus Corneliss, mede present, Jan Laurisse Verhoeven als voocht ende Bartholomeus Cornelis als toesiender vande drie naekijnderen van Cornelis Baltussen bij Maeijekn Lambrechts van Geijlecom ende hebben overgegeven aen Adriaen Wilmse Schuer eenen acker, 20-1-1652.

Fol. 35r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft overgegeven aen brust Huijbertss een geseet mette huijsinge, 20-1-1652. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 35v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Gijsberts ende heeft gewilcoirt tbv Dierck Antonisse van Arendonck, 27-2-1652.

Toegevoegd: Dilis Hendrix van Veen? erfgenaem van Elisabeth van Veen die erfgenaem was van Dirck Antonisse van Arendonck is voldaen, 21-3-1676.

Fol. 36v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Joost Geeritss Cool x Lijsken Aertsdr ende dat van wegen Juetken Jans ende Geerit Cornelis Tuijmelaer ende Lenaert Handricks van Milbrecht ende mede namens [Jan?] Cornelis Tuijmelaer ende Joost Dierckxse van Campen als voocht vande kijnderen van Goijert Jansen Gijben haeren voocht in desen vanwege haer grootvader, Cornelis Loeff, den schout, als oppervoocht van de kijnderen van Dielis Aertss Coeckman ende Corstaien Dielissen ende Aert Dielisse Coeckman, present sijnde, als grootmoeder vande voors kijnderen, 7-3-1652.

Fol. 38r

Op heden desen 9e meert 1652 compareerde Gereken Cirnelis weduwe van Dierck Geeritss Cool ende heeft aengenomen van Joost Geeritsse Cool als voocht ende Joost Cornelis van Loon als toesiender haer kijndt bij Dierck voornt.

Fol. 38v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jansen van Aelst ende heeft overgegeven aen Corst Handrick Geldens een geseet etc, 7-3-1652.

Fol. 39v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft overgegeven aen Jan Peeterss van Lieshouth drie driessen, 22-3-1652.

Fol. 40r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jansen van Aelst ende heeft overgegeven aen Jan Aertss eenen ackerlant, 24-3-1652.

Fol. 40v

Op 27-1-1652 compareerde Jan Jansen Smith ende Janneken Gijsbert Hermens ende maecken hun testament.

Genoemd: Anneken Gijsbert Baeijens

[akte houdt op]

Fol. 60r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Jansen van Dijck ende heeft gewilcoirt Hendrick Vennickx???, 3-4-1652.

Toegevoegd: Maria Jans Schalidecker is voldaen door Hester Jans.

Fol. 64r

[einde van een testament, past niet bij folio 40v]

Fol. 64v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Corsten Nauwe [x Heijltken Luijcasse] ende Geerit van Beest x Eltken Luijcassen ende Cornelis Peeterse Leeu als voocht ende Lauris Willem Floris als toesiender van Jenneken Luicassen allen als kijnderen ende erfgenamen van Luijcas Cornelis des voorts ende dat van de goederen van hun vader, 11-6-1652.

Fol. 66r

Op huijden desen 23e junij 1652 soo willen Adriaen Corsten Nauwen x Heijltken Luijcasse ende Geerit van Beest x Eeltken Luijcasse ende Adriaen voornt als voocht ende Lauris Willem Floris als toesiender van Janneken Luijcasse erffhuijs houden.

Fol. 68r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Sijmons x Hester Geerits ende Hester Geerits mede present ende in presentie van Aert Wouters de Gester ende hebben overgegeven aen Jan Janse de Bie een geseet mette huijsinge, 19-10-1652.

Fol. 68v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Willemse van Maechdenburch ende Jan Handrick Hoogaerts ende hebben overgegeven aen Dingeman Tonis een stuck saijlants, 25-11-1652.

Fol. 69v

Op heden desen 20e augustus 1653 compareerde Handrick Cornelis weduwenaer van Sijken Joosten ende heeft aengenomen van Jan Willemse Ruijter als voocht ende Cornelis Cornelisse als toesiender sijn kijnderen, Joostken, Mecheltken, Joost, Lijsken ende Adriaen, bij Sijken voornt.

Toegevoegd: Adam Baeijens x Mecheltjen handrix is voldaen van het versterf van Lijsken Handricx, 24-2-1664. Cornelis Handricxen is voldaen van het fersterf van Lijsken voornt, 7-4-1670. Jacob Wouters Bogaert is voldaen, 30-8-1676. Adriaen Handricx is voldaen, 9-10-1675. Joost Handricx vanden Hoeck is voldaen van het versterf van Lijsken voornt.

Losse vellen als quitantie aenwezig.

Fol. 70v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Gijsberts Cuijper ende heeft overgegeven aen Jan Peetersen Timmerman een huijs etc, 10-3-1652.

Fol. 71r

Compareerde Joost Geeritsen Cool x Lijsken Aert Coeckman ter eenre ende Jan janse Ghijben als gewesene voocht van Jan Govertss Gijben, present, mede namens Juetken Goverts ende Cornelia Govertsen, ende sluijten een accoort, 24-1-1653.

Fol. 72r

[stukje van een akte mbt de personen in de volgende akte]

Fol. 72r

Op huijden desen 5e meert 1653 soo willen Cornelis Antoniss Wijnants als voocht ende Wouter Aert Reijers als toesiender van het kijnt van Adriaen Antonis Wijnants bij Susanna Aert Reijers erffhuijs houden.

Fol. 76r

Reeckeninge ad reliqua voor Adriaen Pauluss x Eeltken Andriessen de With ende dat van Willem Adriaenss de With, sijnen swager, ende dat van sijnen ontfanck ende vuijtgeef, 20-3-1653.

Fol. 87r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Jansen van Dijck enmde heeft overgegeven aen Jacob Geldens Backer een geseet mette huijsinge etc, 22-4-1653.

Fol. 87v

Op 7-8-1653 compareerde heijliger Adriaens van Broechoven ende Janneken Roelantsdr ende maecken hun testament.

Genoemd: Laurens Pauluss Backer

Toegevoegd: Laurens Pauluss van Schijndel is voldaen van het legaat, 9-12-1669.

Fol. 89r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert matthijssen ende heeft overgegeven aen Ghijsbert Jansen van Dijck een geseet etc, 20-4-1653.

Fol. 89v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jans van Dongen x Stijntken Bastiaensen ende Caetelijn Bastiaense, Cornelia Bastiaense ende Antonij als voocht in desen, , Wouter Bastiaensen Duijser ende Adriaen Govertsen Oerlemans als voocht in desen ende hebben overgegeven aen Jan Corstaienssen Duijser hun deel in een huijsinge, 2-1-1653.

Fol. 90v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jenneken Jans met Antonij van Clootwijck als haerte voocht in desen ende hebben overgegeven aen Adriaen Adriaenss Roos den Jongen een stuck saijlants, 25-1-1653.

Fol. 91r

Op heden desen 21e meert 1653 compareerde Maeijken Adriaensen weduwe van Wouter Tonissen ende heeft aengenomen van Adriaen Antonis als voocht ende Adriaen Geeritssen als toesiender van de kijnderen, Tonisken, Jan, Lijsken, Adriaen, Jenneken ende Geereken, van Wouter voornt.

Toegevoegd: Jacob Handrickss van Selst x Tonisken ende Handrick sijn voldaen door Maijeken Werts, moeder,mede van het deel van Lijsken, 27-12-1659.

Adriaen Teunissen Borgers x Jenneken sijn voldaen, mede van hun deel van Lijsken, 27-1-1666.

Adriaen met sijn oom Adriaen Geerits bekent voldaen te sijn mede van het deel van Lijsken, 5-1-1668.

Fol. 92r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Roelants verhoeven ende heeft overgegeven aen Mattheeus Ferdin Peeterseen stuck saijlant, 20-3-1654.

Fol. 92v [slecht leesbaar]

Op 12-3-1653 compareerde Geeraert Corsten van Dongen ende Catelijn Jan Smits? ende maecken hun testament.

Fol. 94r

Op heden desen 10e december 1653 compareerde Jenneken Antonis weduwe van Peeter Joost Wijnants met ??? Dielis als haere voocht ende Jacob Jacob ??? als oppervoocht ende Jan Antonisse van Pas als toesiender ende heeft aengenomen van haer kijnt, Joost, bij Peter voornt.

Fol. 95r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Jansen van Heijst ende heheft overgegeven aen Adriaen Corste Clis een stuck seijlants, 24-4-1653.

Fol. 95v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Giel Jan Janse Schalidecker ende Hendrick Bernts x Marija Jans ende Willem Adriaense van Boechel x Anneken Jans ende Aert Peeterse x Neeltjen Jans Schalidecker, allen namens hun vrouwe moeder, IJke Wouters, ende hebben overgegeven aen Aert Mathijse een huijs etc, 3-6-1653. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 96v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Merten van Campen twee ackers, 2-4-1653.

Fol. 97r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Corstiaen Cornelis Mutsaerts een stuck seijlants, 15-4-1653.

Fol. 97v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is handrick vander Eijck, secr vande Hooge Vierschaer, als curateur, 21-8-1653, vande boiedel van Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen melis Aertsen Glavimans ende Jaspar van Dijck een halve acker, actum desen.

Fol. 98r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterse Bruijgelman ende heeft overgegeven aen Aert Mathijssen een geseet mette huijsinge, 8-4-1653. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 99r

Op heden den 16e januarij 1654 compareerde voor mij Hans Felten Bertels, gerichtschrijver der wercken ende poochte van oosthoven gelegen inde Nederplas, Cornelis Cornelissen van Almkerck met sijn kijnderen, Cornelis, Neltken, Pieter ende Jan, ende machtigen Cornelis van Almkerck den Jonge, sone ende broeder resp, om van Paulus Jonckers te Sprangh geld te ontvangen.

Fol. 100r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerot Handrickxse van Eijnde? ende heeft gewilcoirt tbv Goijert Adriaens de Bruijn, 20-2-1752.

Toegevoegd: Anthoinij Pals namens Catelijn geerits weduwe lestmael van Govert de Bruijn, sijne moeder, is voldaen, 11-2-1665.

Fol. 100v

Adriaen Willemse Schuer heeft gewilcoirt tbv de erfgenamen van Dierckxken Baltissen, datum als boven.

 

Toegevoegd: diverse quitanties, onderteeckent door:

Baltus Jansen Verhoeven, Baltus Lambertsen Verhoeven, Jacob Adriaenss Crillaerts, Cornelis Jacob Cornelissen, Maeijken Lambertsse, Baltus Cornelissen, Bastiaen Senten, Bastiaen Lamberts, Bastiaen Lauriss Verhoeven?, Aeltken Baltissen.

Fol. 102r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterse Soeterickx ende heeft overgegeven aen Roeloff Adriaense Seefmaker een geseet mette huijsinge, 25-2-1653.

fol. 102v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Jansen de Jongen ende heeft overgegeven aen Lenaert Gijsbertsen Borger ende Melis Aertsen Glavimans een geseet mette huijsinge, datum ut supra.

Fol. 103r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Jansen de Jongen ende heeft overgegeven aen Melis Aertsen Glavimans ende Lenaert Gijsbertsen Borger een acker, datum ut supra.

Fol. 103v

Op heden desen 5e februarij 1653 compareerde Adriaen Rombouts Leempoel int bijwesen van Rombout Antonis Leempoel als voocht ende Hanrick? Adriaensen als toesiender van het kijnt van Peeter Adriaense ende heeft Neeltken Sacharijas aengenomen Janneken Peetersdr voordochter van Neeltken.

Fol. 104v

Reeckeninge ad reliqua voor Geemen Fransen als voocht ende Goijert Geeritss Oerlemans als toesiender van het kijnt van Joost Jan Cock bij Wellemken Peetersdrza ende dat van sijnen ontfanck ende vuijtgeeff vanaf 12-3-1645 tot deser dage toe, 3-2-1655.

Fol. 110r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Gijsbertss Cuijper ende heeft overgegeven aen Jan Peeters Timmerman een huijs etc, 3-1642.

Fol. 110v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gijsbert Dielis vander Plas ende Willem Handrickx van Selst ende hebben overgegeven aen ??? Gijsbertse vander Plas, 25-2-1643.

Fol. 110v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janse Rommen ende heeft overgegeven aen Willem handrickx van Selst een geseet mette hjuijsinge etc, 28-2-1643.

Fol. 111r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Corstiaen Joosten Verelst een huijs etc, 31-1-1643.

Fol. 111v

De armmrs verclaeren dat er op het huijs van Aert Jan Janse een rente geheven wordt of zo iets dergelijks, 31-1-1643.

Fol. 112r

Op heden desen 13e januarij 1643 compareerde Jenneken Jans weduwe van Peeter Thonis Venninckx ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaenss Roos den Jongen als voocht ende Jan Janse Cock als toesiender haer kinderen, Jan ende Marijke, bij Peeter voornt.

Toegevoegd: Peeterke Peters Venninckx is voldaen van deze aenneming ende de aenneming van haer vader, 5-7-1642 door Handrick Cornelis Seberts x Jenneke Jans, schoonmoeder, 11-6-1669.

Peeter Aerets Burger x Lijsken Peeter Vennincxdr is voldaen door door Handrick Cornelis Seberts x Jenneke Jans, tevens Roel Andriessen Verseef als oom van Teunisken Vennincxdr, 21-11-1668

Adriaen Adriaens Seeffmaker is voocht van de voorkijnderen.

Fol. 113v

Op huijden desen 23-12-1643 soo willem Peeter Jansen Thooft ende Peeter Corst Thonis als voocht ende Rombout Mertense als toesiender van de kijnderen, Adriaen, buijtenlant, ende Cornelis Jacobs, van Jacob Adriaenss ende Lijsken Cornelis erfhuijs houden.

Fol. 116v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Loeff, schouth tot Sprangh, en heeft overgegeven aen Heijmen Beuckelaer, Schravenhage namens joncker Willem van Boshuiijsen, 9-4-1654.

Fol. 117r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Heijmen Beuckelaer, Schravenhage, namens Joncker Willem van Boshuijsen, procuratie 2 december, ende heeft overgegeven aen Geeraet Corsten van Dongen enn huijsinge etc, 9-4-1654.

Fol. 117v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonij Isack Piers? ende heeft overgegeven aen ??? Janse van Heijst, 24-10-1654.

Fol. 118r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rombout Janse Smith ende Jan Janse van Sprangh ende hebben overgegeven aen Jacob Eritten? Een half geseeth gecomen van Jan Janse Smith, hun vader, 24-11-1654.

Fol. 118v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geeraert Corsten van Dongen ende heeft overgegeven aen Joost Hendrickx Verelst, 6-8-1654.

Fol. 119r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aertsen Glavimans ende heeft overgegeven aen Adriaen Jan Thonis Meeus Jans, 6-8-1654.

Fol. 119r

Compareerden Gijsbert Jansen van Dijck ende heeft ten versoecke van mr Wouter Verwiel een acker als waerborght gestelt, 16-12-1642.

Fol. 119v

Op 15 februarij 1655 maakt, ten huijse van Willem Corsten Cleermaker, Corstiaen Willems Cleermaker sijn testament.

Genoemd: halve susters ende broeders

Fol. 120v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Willemse Snijder ende heeft gewilceurt tbv Dierck Adriaense Timmer, datum als boven.

Toegevoegd: Dirck is voldaen door Peeter Geeritss, 9-2-1660

Fol. 121r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeter Corst Tonis als voocht ende Rombout Mertense als toesiender van de kinderen van Jacob Adriaense Broershart bij Lijsken Cornelis, beide za, ende hebben overgegeven aen Peeter Jansen t Hooff een half geseet met huijsinge etc, 13-1-1655.

Fol. 121v

2x

De erfgenamen van Diercken ??? Baltens sijn voldaen door Adriaen Willems Schuer, 13-2-1654 en 20-3-1655

Ondertekent: Jacob Adriaense Crullaerts (Eelands)

Bastiaen Sent

Bastiaen Lauris Verhoeven

Maijken Lamberts

Alitken Lauris

Fol. 122r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft overgegeven aen Jan Laurissen vanden Hout, 10-7-1655.

Fol. 122v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Poulus Handrickse Mulder ende heeft overgegeven aen Adriaen Janse Gijben, 6-3-1655.

Fol. 122v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Beris namens Jan Claessen de With, procuratie 6-3-16??, ende heeft overgegeven aen Jan Janss Piggen, 12-3-1655.

Fol. 123r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Beris namens Jan Claessen de With, procuratie den lesten meert, ende heeft overgegeven aen Geerart Corsten van Dongen, 15-??-1655.

Fol. 123v

Op 18-2-1655 heeft Geraert Corsten van Dongen uijt crachten van het testament tot profijt van de kijnderen, Antonette, Catalijna, Johanna ende Maria, van Geerart Corstaen van Dongen bij Catelijn Jan Smith een accort gesloten.

Fol. 124r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Albert Antoniss ende heeft overgegeven aen Wouter Janse Clijn, 30-3-1655.

124v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aertss Glavimans ende heeft overgegeven aen Jan Adriaens van Dijck ende Peeter Bastaiense Boer, 24-3-1655.

Fol. 125r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen van Benschop als curateur, ipv za Hendrick van Deneijs?, over de boedel van Aert Jan Janse de Jongh, akte van 20-3-1655 en akte van borchtocht 18-3-1655 getijcknt door Jan Claess Coenen van Benschop, ende heeft overgegeven aen Melis Aertss Glavimans, 24-3-1655.

Fol. 125v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Meeus Toniss Decker ende heeft gewilcuert tbv Jacob Cornelis van Geervliet.

Toegevoegd: Johan Molengraeff x Perijna Jacobs van Geervliet is voldaen Gieltje Meeus weduwe van Denis Handricks, 27-3-1662.

Fol. 126r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Melis Aertsen Glavimans ende Aert Adriaenss Oerlemans x Maeijken Aerts Glavimans van de goederen van haere grootvader ende vader, Aert Arissen Glavimans.

Fol. 127r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Wouterse Tuijmelaer ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 19-4-1655.

Fol. 127v

Compareerde Ghijsbert Jansen van Dijck ende heeft ten versoecke van mr Wouter Verwiel een geseet als onderpant gestelt, 16-9-1652 of 17-5-1655.

128r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Grietken Pieters, Dordrecht, ende Jan Janse Piggen als voocht ende hebben overgegeven aen Dierck Michielsen als voocht enden Dierck Janse Mandemaker als toesiender van het kijnt, Eltken, van Willem Janse van Loo???echt bij Joostke Jans za, 10-4-1655.

Fol. 128v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Handrick Wilmse Borchout mede als voocht van sijn broeders ende susters, kijnderen van Willem Willemse Borchout ende Bertrom Hendricks de Poou? als toesiender ende hebben overgegeven aen Merten van Campen, 17-s2-1655.

Fol. 129r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aerts Glavimans ende heeft overgegeven aen Jan Jochachem Pieters Verschueren, 6-11-1655.

Fol. 129v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeters Timmerman ende heeft overgegeven aen Adriaen Adriaens Roos den Jongen een half geseeth mette huijsinge etc, 9-10-1655.

Fol. 130r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Paulussen Backer ende heeft overgegeven aen Jan Paulussen van Schijndel een half geseeth mette huijsinge etc.

Fol. 130v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Paulussen Backer ende heeft overgegeven aen Paulus Corsten, 11-10-1655.

Fol. 131r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelis [akte niet afgemaakt]

Fol. 131r

Op 13 april 1655 maken Jan Paulussen Joncker [van Schijndel] ende Maeijken Jan Venninckx hun testament.

Genoemd: het kint van Jan bij Neltken Handrickx

Toegevoegd: op 18-6-1667 wordt het testament herroepen

Fol. 132r

Scheijding ende deelinge aengebrocht bij Melis Aertse Glavimans ende Willem Aertse Glavimans ende Aert Adriaense Oerlemans x Maeijken Aerts Glavimans van de goederebn van hun moeder Maeijken Willems, 9-10-1655.

Fol. 133v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Janse Braspenninck x Anneken Cornelis ende hebben gewilcoirt tbv Jan Goosens ensde Jan Janse Piggen, armmrs, 6-5-1655?

Fol. 134r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Sebastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goesen ende Jan Janse Piggen, armmrs, 22-1-1656.

Na verkoop van het geseet aan Steven ende Jacob Janss is de wilcuer afgelost.

Fol. 134v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijmon Aertsen de Gester ende heeft gewilcoirt tbv Johannis Adriaens ??? ende Cornelis Janse van Drongelen, armmrs, 1-10-1656.

Fol. 135r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goesens ende Jan Janse Piggen, armmrs.

Fol. 135v

Compareerde Jan Claessen de With, Waelwijck, ende heeft tot waerborch gestelt Jan Janse Pigge tbv aankopen, 25-3-1656.

Fol. 135v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Denis ende heeft gewilcoirt tbv Corst Lenaertsen ende Melis Aertsen Glavimans, kerckmrs, 27-2-1656.

Fol. 136v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Huijberts Goethart ende heeft overgegeven aen jan Peeters Faessen, 26-2-1656.

Fol. 137r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Joosten Verelst ende heeft overgegeven aen Joost Fransen een geseeth mette huijsinge, 25-3-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Corstiaen is voldaen door de weduwe van Joost, 24-4-1660.

Fol. 138r

Compareerde op 21-3-1656 Jacob Cornelis van Geervliet ter eenre ende Corstaien Joosten Verlest ter andere sijden ende hebben een accoort gesloten mbt de erfscheijding.

Fol. 138r

Compareerde voor schouth ende schepenen van de Vrijhoeve Micxhiel Handrick Textoir, Vrijhoeve, x Grietken Goijerts, dochter van Goijert Willems van Hamit ende rununtieren van het testament van hun grootmoeder Stijntken Jans weduwe van Lambert Wouters Haegen, 20-1-1656.

Fol. 138v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Willems van hamit ende heeft overgegeven aen Peeter Geerit Jan Adriaense een geseeth mette huijsinge etc, 13-1-1656.

Fol. 139v

Compareerde Wouter Jacobs x Geeriken Peters ende heeft met Peeter Gerits een accoort gesloten mbt goederen te Loon, 12-1-1656.

Fol. 141r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Michielsen Smith ende jan Goventse Gijben ende hebben over gegeven aen Thonis Adriaense vuijten Voijseeven [???achternaam], 13-1-1656.

Fol. 141v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Rombout Merten van Dijck x Maeijken Cornelis ende Cornelis Janse Braspenninck x Anneke Cornelis ende Peeter Corstiaens als voocht ende Peeter Jansen Thooft als toesiender van de kijnderen van Lijsken Cornelis bij Jacob Adriaens Broershart van de goederen van Cornelis Adriaen Jaspers ende Willemken Cornelis, 22-1-1656.

Fol. 143r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Gijsbert Peeterse Cuijper ende sije kijnderen: Lauris, Peeterken x Geerit Wouters, ende Dingeman Thonisse als voocht ende Adriaen Peeterse Cuijper als toesiender van Jan ende Aertken, van de goederen van Jenneken Lauris, sijn vrouw resp hun moeder.

Toegevoegd: de onderdeeling staat op folio 199, 18-12-21653.

Fol. 144r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Geerits ende heeft overgegeven aen ???, 6-12-1656.

Fol. 144v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Geerits ende heeft overgegeven aen Tonis Geeritsen, halve broeder, 7-12-1656.

Fol. 145r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Wouters Bockx ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauriss Lantmeeter, 28-10-1656.

Toegevoegd: Dingena Michielssen wed van Jan Laurissen Lantmeter is voldaen uijt handen van Adriaen Aert Joosten van de wilcoor tlv Geerit Wouterss Bocx.

Fol. 145v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauriss Lamtmeeter, 4-11-1656

Fol. 146r los vel

Peeter Cornelis Camp, schout Cappel, x Adriana Jans van den Hout is voldaen door de kinderen van Corst Handricx za, 2-12-1667.

Fol.146v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Aertse Glavimans ende heeft overgegeven aen Peeter Adriaenss Verhoeven een geseeth mette huijsinge etc, 15-2-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem Glavimans, secretaris Moergestel, is voldaen door hqanden van Gelden Adrtiaenssen Oreman ivm de koop van de huijsinge door Peeter Adriaenssen Verhoeven, sijnen schoonsoon.

Fol. 147r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft gewilcoirt tbv Wouter Janse Clijn, 15-2-1656.

Fol. 147v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peeter Vos ende heeft overgegeven aen Corstiaen Corneliss Mutsaert een geseeth mette huijsinge etc, 15-2-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 148v

Op heden desen 15e october anno 1652 compareerdee Albert Antoniss als vader van sijne twee kijnderen bij Meijken Joost en neemt sijn kijnderen aen van Joost hendrickx van Hamit als grootvader en Thonis Alberts als grootvader, 31-7-1656.

Fol. 149v

Reeckeninge, adreliqua voor Adriaen Corsten Nauwen als voocht ende Geerit van Beest ende Lauris Willems Lonis als toesienders van het kijnt, Jenneken, van Luijcas Corneliss ende dat vande ontfanck ende vuijgeeff sedert den 25e januarij 1652. Actum 20-5-1652.

Fol. 156v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Beernt Scholt, schouttent tot Moergestel, ende heeft overgegeven aen de weduwe ende kinderen van Jan Janss van Heijst: Peeterken Peeter Goverts ende Peeter Corstiaen Glavimans als voocht van de kijnderen, 1-3-1656.

Fol. 157r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeterke Peeter Goverts weduwe van Jan Janss van Heijst ende Peeter Corstiaenss Glavimans als voocht van de kijnderen van Jan van Heijst ende hebben overgegeven aen Wouter Janse Poorter, 1-3-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 158r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Handrickxss ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goosens ende Jan Janse Piggen, armmrs, 6-4-1656.

Fol. 158v

Compareerde Gijsbert Janse van Dijck ende heeft overgenomen van ??? Peeters Bruijgelmans een capitael te betalen, 17-4-1656.

Fol. 159r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jansen Leempoel geasisteert met Rombout Antonissen Leempoel ende Jan Antonissen Leempoel ende Joachim de Bruijn x Marijken Mertens Glavimans ter eenre ende Steven Janse Decker, Jacob Janse Decker ende Handrick Willemse Scheur ter andere sijde, 13-1-1657.

Fol. 161v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelitgen Gervaessen ende Lambrecht Majer??? mede namens absenten susters ende hebben gewilcoirt tbv Mercelis Jans ende Johannis Sprangers, armmrs, 7-12-1656.

Fol 162v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterse van Stuijvesant ende heeft gewilcoirt tbv tbv Mercelis Jans ende Johannis Sprangers, armmrs, 5-10-1657.

Fol. 163v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Bernt Anton Tonissen, diaken, 5-10-1657.

Fol. 164r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joachim Aerts Heuven??? ende heeft overgegeven aen Cornelis Peeterse Cock, 23-2-1657.

Fol. 165r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jasper Willemse ende heeft overgegeven aen Geerit Wouterss van Laerhoven een huijs etc, 21-3-1657. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Handrick Cornelis Reckers neemt op 30-5-1660 deze wilcoir tot sijnen last.

Fol. 166r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeterken Willems Bijlmans weduwe van Baeijen Cornelis Baeijens geassisteert met Handrick Willemse ende Jan Willemse Bijlmans namens de weesmrs van Breedaen ende hebben overgegeven aen Jan Eelants Oerlemans, 21-3-1657.

Fol. 166v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft overgegeven aen Adriaen Corsten ???, 1-5-1657.

Fol. 167r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 16-6-1657.

Toegevoegd: Johannis van Molegraeff x Perijna van Geervliet is voldaen door Steven ende Jacob Janssen Decker wegens de voors Boer, 14-3-1662.

Fol. 168r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Poorter ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 15-2-1657.

Fol. 169r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsken Herbers weduwe van Bartel Janse van Bommel namens ??? Herbers [als voocht] van het kijnt, Herbert, van Lijsken en Bartel en Jan Thonissen Oerlemans als toesiender ende hebben overgegeven aen Aert Wouters de Gester, 25-2-1657.

Fol. 170r

Lauris Willem Thonis ende Janneken Thonis Oerlemans maken hun testament, 1657.

Fol. 171r

Op 2 meert 1657 compareerden Dingeman Thonis weduwenaer van Marijken Jans Onrust ende heeft aengenomen van Geeraert Corsten van Dongen als voocht ende Denis Adriaense Gestel als toesiender sijne vier kijnderen, Janneke, Marija, Antonette ende Antonij, bij Marijken.

Fol. 172v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht Geert? Wouterse Hoevenaer, Geerit Adriaense Tuijmelaer ende Corst Adriaense Loos als voocht ende Jan Janse Piggen als toesiender in desen [van de kijnderen van Jan Adriaense Vos] ende dat van haere vaderlijcke ende ex q kijnderen van haere grootvader ??? dit Wouter Peter Wilmsen Hoevenaer naegelaten heeft, 4-2-1657.

Fol. 174r

Compareerde Jan Aerts ende Peeter Jansen t Hooft ende hebben tot waerborgh gestelt, tbv Adriaen Rommen als voocht ende Lauris Adriaense Steenmaker? als toesiender van het kijnt, Jenneken Peeters, van Neeltken Sarijsen, 6-3-1656.

Fol. 174v

Compareerde Peeter Jan Aert ??? ende heeft tot waerborgh gestelt tbv Adriaen Aert Joosten, 30-3-1656.

Fol. 175r

Inventaris aengebrocht bij Lambrecht Matheuse ??? als voocht ende Jan Wilmse Hooijmaijer als toesiender van het kijnt, Wouterke, van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Matheeusse Custer?, 20-1-1656

Fol. 176v

Op 13 januarij 1656 heeft Aelitken Servaessen aengenomen van Lambert Matheeuse als voocht ende Jan Wilmse Hooijmaijer als toesiender het kijnt van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Matheeusen.

Fol. 177r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 12-2-1658.

Toegevoegd: Johan Molegraeff x Perijna van Geervliet is voldaen door Steven ende Jacob Janssen Decker wegens de voors Boer, 14-3-1662.

Fol. 177v

Op heden desen 14e meert heeft Adriaen Jacobs Clouer aengenomen sijn vijff kijnderen, Jacob, Tonisken, Cornelis, Marijken ende Antonij, bij Anneken Cornelis van …. Stoffelen als voocht ende Adriaen Seeffmaker als toesiender.

Fol. 178r

Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Wouter Geerits Tuijmelaer lest weduwenaer van Marijken Peeters ende dat van haere goederen, 11-12-1657.

Inden eersten soo is Wouter Geerits geloot ….

Ten tweeden soo sijn de kijnderen, Cornelis ende ??? Wouterse Tuijmelaer, Jan Geerits Boom x Peeterken Fransen ende Bertrom ??? x Jenneken Wouters geloot ….

Fol. 180r

Reeckeninge adreliqua voor van Lambrecht Matheeuse als voocht ende Jan Wilmse Hooijmaijer als toesiender het kijnt, Wouterke, van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Matheeusen za, 3-2-1658.

Fol. 182r

Op heden datum bovengestelt heeft Aelitken Servaessen het voors weeskijnt, Wouterke, aengenomen.

Fol. 182r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelitken Servaessen ende heeft gewilcoirt tbv Joachim Verschueren, 22-2-1658.

Toegevoegd: Maijken Jacobs de Bie weduwe van Jochim Verschueren is voldaen, 3-3-1667.

Fol. 182v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Aertsen Oerlemans ende heeft overgegeven aen Melis Aertsen Glavimans een half geseeth mette huijsinge etc, 26-2-1658.

Fol. 183r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Janneken Aerts weduwe van Wouter Dirck Jan Geeritss ende Jan Jansse Piggen als voocht ter eenre ende Dingeman Wouterse ende Dierck Wouterse, Gijsbert Govert Gijsberts als voocht ende Jacob Jacob Wijmans als toesiender van Jan Wouterse, kijnder Dierckss voorss ende Janneke Aerts, 1-3-1658.

Fol. 184v

Compareerde Dingeman Wouters ende Frans Wouterse Tuijmelaer x Maeijke Wouters ende Dierck Wouters ende Gijsbert Goverts als voocht ende Jacob Jacob Wijmans als toesiender van Jan Wouters ende hebben een deeling gemaakt, 1-3-1658.

Fol. 185v

Staet ende inventaris aengebrocht bij Jennaken Aert Jan Rommen weduiwe van Wouter Dierck Jan geeritsen za van de goiederen die sij tsamen beseten hebben.

Fol. 187r

Reeckeninge ad reliqua cvoor Jan Wilmse Hooijmaijer als voocht ende Michiel Cornelis als toesiender van de kijnderen van Adriaen Willemse Hooijmaijer bij Wouterken Cornelis Kerckhoff, beijde za, sedert 30-11-1646.

Toegevoegd: Willem ende Marijken Adriaens sijn voldaen, 8-1664.

Fol. 191v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Gijsberts Cuijper ende Dingeman Thonis als voocht van hem ende heeft overgegeven aen Jan Bastiaense Soethout???, 3-4-16958.

Fol. 192r

Op heden desen 1e april 1658 compareerde Geerit Jansen Timmer weduwenaer van Lijsbeth Janse ende heeft aengenomen van Dierck Lambrechtse de Greeff als voocht ende Sijmon Jansen als toesiender sijne twee kijnderen, Jan ende Dierck.

Fol. 193r

Reeckeninge ad reliqua voor Cornelis Thoniss Wijnants als voocht ende Wouter Aertssen Reijers als toesiender van de kijnderen van Adriaen Toniss Wijnants bij Sisfatina??? Aerts Reijers sedert 23-1-1653, In presentie van Anthonij Anthonisse als oom vande kijnderen, 13-11-1655.

Fol. 199r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Joosten Schipper ende heeft overgegeven aen Jan Peters van Lieshout, 26-5-1654.

Fol. 199v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Louris Gijsbertss Cuijper, Geerit Wouterssen x Peeterken Gijsberts ende Dingeman Tonissen als voocht ende Adriaen Peeterssen Clijn als toesiender van Jan Gijsberts Cuijper ende Adriaentgen Gijsberts van de goederen van Jenneken Lauris, henne moeder, 18-12-1653.

Toegevoegd: Jan Gijsbertssen Cuijper is voldaen door Johan Molegraef van wege Meerten Ariessen x Peeterken Gijsberts, 4-2-1667.

Folio 201r

Kopie akte 199v

Index van de akte als losse vellen. Vermoedelijk het begin niet gefotografeerd.

Willecoir tusen Gijssbert Jansen van Dijck ende Hendrick Bernicks

Testament tussen Matijs Peetersen Cemmer ende Engel Denis ???         folio 53

Verder vanaf folio 64