Akte 0

Dit zegel diene voor ontslag ….. [folio gescheurd en er is een stuk tussen uit]

Genoemd: Willem Quirijns en [Geertruij] van Klootwijk, egteluijden.

Akte 1

Wij ondergegz schout en schepenen inde heerlijkheijt van Sprang ons hebbende vervoegd met onze secretaris Peetrus Hijmans ten woonhuijse van Willem Quirijns en Geertruij van Klootwijk, beijde egteluijden en wonende alhier tot Sprangh, beijde siek. Zij maken hun testament. Als voogden voor de kinderen zijn aangesteld Wouter Klootwijk, broer, en Huijbert Konings, wonende tot Geertruijdenberg, zwager testateur, 12-6-1749.

Akte 2

Beneden de ƒ 4000

Ten woonhuijse van Adriaen van Pelt alhier tot Sprangh maakt Antonij Gijben, zijn zwager, ziekelijk, zijn testament. Hij benoemd Elisabeth, zijn zuster, x Adriaen van Pelt tot zijn enige erffgenaam. Als voogden van zijn boedel zijn aangesteld Adriaen van pelt, zwager, en Christoffel van Dijck, en als toesiender Adraen de Jong, 22-6-1749.

Nog genoemd: de kinderen van Lambert Gijben zaliger.

Akte 3

Beneden ƒ 4000

Compareerde Adriaen van Pelt x Elisabeth Gijben. Zij maken hun tstament. Als voogden van de kinderen zijn aangesteld Antonij Gijben, broer, ende Huijbert van Pelt, broer en bij vooroverlijden Lambert van pelt, als toesiender Christoffel van Dijk, 4-6-1749.

Akte 4

Beneden de ƒ 2000

Ten woonhuijse van Willem IJpelaer, inwoonder alhier, ende aldaar siek te bedde leggende sijn overleden huijsvrouwe vader Arien Brechelman. Arien verklaart doodt ende te niet te doen soodanigh testament als bij hem gemaakt ende gepasseeert voor de notaris Anthonij de Silla tot Venloon op 26-6-1745. Mits dese stelt hij sijn testateur aan broeder Jan Brechelmans en sijnen neef Robbert Colster, 4-7-1749.

Akte 5

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Jan van Balkum ende Johanna Fijnenbuijk, egteluijden ende inwoonderen alhier. Zij maken hun testament, 26-7-1750.

Akte 6

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Roeland Oerlemans, inwoonder alhier, siekelijk te bedde leggende. Hij maakt zijn testament, 19-10-1750.

Genoemd: Jacobus Oerlemans, broer. Arien Adriaens Oerlemans, broer, Arnoldus Oerlemans, jongste broer.

Akte 7

Beneden de ƒ 8000

Op huijden den vierentwintigste october xvij vijftig verclaaren schout en schepenen dat Pieternella de Boon, bejaerde dogter, ten huijse van Joachim van der Wens alhier, getroffen door een beroerte, haar testament maakt.

Genoemd: Joachim van der Wens, Maria Berthouts weduwe Johannes van Ammelrooij, nicht, Maria de Bie weduwe Anthonij Cluijt, nicht, Peter ende Adriaentje Soethout, neeff en nicht, Heijltie en Cornelia van der Wens, nichten, de Armen van Sprang.

Akte 8

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Gerrit Borgers ende Adriana van Emmelen, egtelieden. Zij maken huntetstamant, 25-3-1751.

Akte 9

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Johan Benjamin Schroder, gepensioneert luijtenant onder den geeneraal Veltman en mejuffr Pieternella Boers, egteluijden, woonende te Sprang. Zij maken hun testament, 2-4-1753.

Akte 10

Beneden de ƒ 2000

Compareerden Govert de Bie, inwoonder alhier. Hij maakt zijn testament, 14-7-1753.

Genoemd: Elisabeth de hoogh, sijne moeder, huijsvrouw van Gelden van Ammelrooij

Akte 11

Beneden de ƒ 8000

Op 6-8-1753 compareerde Johannis van Ammelrooij, wesende eenigsints sieck. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Geertruij van Ammelrooij, zijn dogter, Gelden van Ammelrooij, sijnen zoon, de weeskinderen van Arnoldus Haverhals verwekt bij wijlen Dirxke van Ammelrooij, sijne dogter, Arien Adriaense Oerlemans x Elisabeth van Ammelrooij, sijnen schoonsoon en dogter, Dirk Vos x Pieternella van Ammelrooij, sijnen schoonsoon en dogter, Thomas Ruijkenbies x Dingena van Ammelrooij, sijnen schoonzoon en dogter, en Willem van Ammelroij, seijnen zoon.

Akte 12

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Wouter Smalleganck ende Elisabeth de Leeuw, egteluijden en inwoonder alhier. Zij maken hun testament, 10-8-1753.

Akte 14

Beneden de ƒ 4000

Compareerde Wouter van der Wensch, onwoonder alhier. Hij maakt zijn testament, 7-6-1754.

Genoemd: Joachim van der Wensch en Clasina van der Oosten, zijn vader en moeder.

Akte 15

Beneden de ƒ 2000

Compareerde hendrik van Riel en Pieternella de Gester, egteluijden, inwoonder alhier. Zij maken hun testament, 17-6-1754.

Akte 16

Beneden de ƒ 4000

Compareerde Adriaan de Jongh en Catariena de Hoogh, egteluijden en inwoonders alhier. Zij maken hun testament, 8-8-1754.

Akte 17

Beneden de ƒ 2000

Compareerde ten huijse van Willem Klootwijk en Pieternella de Jong: Geertruij Oerlemans, dogter van Jan Oerlemans in egte verweckt bij de voorsz Pieternella. Zij maakt haar testament, 8-6-1755.

Genoemd: Pieternella, haar moeder, halve susters en broers.

Akte 18

Acte van voogdij

Compareerde Joa Rosenbroeck weduwe Johannis Jacobus Hoffmann, woonende alhier, te kennen gevendedat sij op 10-11-1744 voor schepenen van Besojen hadde gepasseert acte van voogdij over haer althans nog innocente zoon Godefridus Henricus Hoffman, geweesene predikant van Besojen en verdere minderjarige erfgenaamen daar bij onder andere hadden gestelt tot voogt Johannis Georgius Hoffman, secretaris van haar hoog Mog: tot Ceulen en nu consili tot Tripolie (hij is dus afwezig) ende verklaarde de voorgenoemde akte te revoceeren en te vernietigen.

Zij stelt tot executeur van haar goederen Johannes Martinus Hoffman, Maassluis. Hij wordt tevens de voogd van haar zoon Godefridus indien hij nog steeds krankzinnig is. Indie Johannes Martinus lomt te overlijden dan neemt Alida Johanna Stuerman? de taken over. Haar neef mr Herman Hoffman, advocaat, ’s Hage, wordt tot deel voogd over Godefridus benoemd, 1-8-1755.

Akte 19

Beneden de ƒ 2000

Compareerde ten huijse van Maria Kievits weduwe Jan Rombouts: Geertruij Rombouts. Zij maakt haar testament, 2-10-1755.

Genoemd: Maria Kivits, haar moeder, Adriana Rombouts, suster, x Christoffel van Dijck.

Akte 20

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Jacobus Wijnants en Adriaana Jansse Vos, egteluijden. Zij maken hun testament, 19-1-1756.

Als voogden over de kinderen worden aangestelt Dirk Jansse Vos, Jacobus van Uijthoven en Pieter Boeser, schout van Cleijn Waspik.

Akte 21

Beneden de ƒ 2000

Compareerde Arnoldus Haverhals en Elisabeth de Beer, egteluijden. Zij maken hun testament. Het testament voor notaris Johan van Dijck van 27-7-1748 komt te vervallen. 1-2-1756.

Als voogden over de twee minderjarioge kinderen worden aangestelt Willem van Heijst, Besoijen, en Christiaan de Beer, Cappel.

Akte 22

Beneden de ƒ 2000

Op 23-3-1756 compareerde Antonie Kivits en Johanna Hijmans, egteluijden. Zij maken hun testament.

Als voogden ovber de kinderen worden aangestelt Adriaan Hijmans, secretaris Sundert, en Christoffel van Dijck, broeder ende neef.

Akte 23

Compareerde voor ons Pieter Boeser ende Arien Swart schepenen deeser heerlijckheijt van Sprangh de heer Francis vande Werken ende mejuffr Goverdina de Jong, egteman en vrouw, woonende alhier, de welke verclaarde bij dese te stellen en nomineeren soo en gelijk sij comparante stelle en nomineren bij desen tot voogden over haare vier als nog onmondige kinderen, met name Adriana, Anna, Geerit ende Hendrik vande Werken, als mede over de drie onmondige kinderen van wijlen sijnen zoon Corstiaan vande Werken in egten verwekt bij Geertruij Oerlemans, met name Francois, Berendina, Cornelia ende Biateres vande Werken, monsr Aart de Roover, sijnen schoonzoon, als oppervoogt ende toesiende voogt den heer Leonardus de Jong, heere van Raamsdoncq, etc, 25-12-1756.

Akte 24

Compareerde voor ons Anthonij Kivits ende Arien Swart schepenen deser heerlijckheijt van Sprangh de heer Francis vande Werken ende mejuffr Goverdina de Jong, egteman en vrouw, woonende alhier, de welke verclaarde bij deesen door en te niet doenden seeker acten van voogdij in dato den vijffentwintigsten december seventien hondert sesenvijftich etc.

Zij steeln bij deesen tot voogden over haere vier kinderen met naeme Adriaena, Anna, Geerit en Hendrik vande Werken, monsr Aert de Roover ende d’heer Arnout de Jongh, schout van hedikhuijsen als toesienden voogt. Tevens worden aangesteld tot voogden over de drie kinderen van wijlen sijnen overleden soon de heer Corstaien vande Werken in egte verweckt bij juffr Geertruij Oerlemans, met naeme Francois, Berrendina, Cornelia en Biateres vande Werken, monsr Aert de Roover, zijne schoonsoon, als voogt en de heer Jacob Bol, woonende tot Genderen, als toesiende voogt etc, 28-12-1756.

Akte 25

Staat en inventaris van alle soodanige goederen als op het overlijden van wijlen de heer Francois vande Werken alhier te Sprang gewoont hebbende en op de eersten januarij deses jaars 1757 overleden, bevonden sijn te behooren soo tot de nalatenschap van den selven als tot den boedel van sijnen nagelate weduwe Goverdina de Jongh voortijts weduwe van wijlen d’heer Adriaan de Leeuw gemaakt en bescreven volgens het opgeven van deselve Godefrida de Jongh in soo verre rendante van deesen staat en inventaris.

Vooraf prottesteert de rendante dat sij deesen staat en inventaris doende beschrijven tren versoeke soo van de voorkinderen van wijlen haarnen man als van haaren eijge voorkinderen en van de voogden over de minderjaarige kinderen aan haer bij den selven haaren man verwekt geene intentie heeft om jmant van de selve door deese beschrijving in eenigerlij op sigt te willen favoriseren off benadeelen etc.

Dan volgt het overzicht van de goederen, 29-3-1757 (circa 50 folio’s)

Akte 26

Alsoo Francis vande Werken eerst weduwenaar van Biatrix Bol en uijt dat huwelijk verwekt hebbende twee kinderen met namen Corstiaan en Antonetta vande Werken deezer wereldt was koomen te overleijden agterlatende zijne tweede huijsvrouwe en weduwe Goverdina de Jongh bevoorens weduwe van Adriaan de Leeuw die agtergelaaten hadt drie kinderen met nbame Johannes, Pieter en Adriana Goverdina de Leeuw alsmede vier kinderen in dit sijn tweede huwelijk verwekt met naame Adriana, Anna, Geerit en Hendrick van de Werken, alle minderjarigh zijnde.

Om problemen betreffende de deling te voorkomen zijn Goverdina de Jongh ter eenre en Aart de Rover x Antonetta vande Werken, Aart en Arnout de Jongh , schout tot Hedickhuijsen, als voogden van de minderjarige kinderen van Goiverdina en Francois, Aart en Jacob Bol als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaen vande Werken en Geertruij Oerlemans met name Francois, Berndina, Cornelia en Biatrix ter andere zijde tot een akkord gekomen, 30-3-1757.

Akte 27

Staat en inventaris opgezegt en bij memorie volgens opgaeve vande meerderjaarige dogter van Arnoldus Haverhals, genaamd Jacomijna Haverhals, en met genoegen van Adriana Haverhals, haere suster, blijckende bij de handteijkening amex, overgegeven aan heeren schout en de scheepenen binnen dese heerlijkheijt van Sprangh door Gelden van Ammelrooij en Dirk Denisse Vos , beijde testamentaire voogden over de naargelatene minderjaarige kinderen van Arnoldus Haverhals in egten huwelijk verweckt bij Dircxken van Ammelrooij volgens testament daar van sijnde, gepasseert voorden notaris de heer Johan van Dijck en seekere getuijgen alhier in dato den negenden september seventien hondert seven en veertigh en dat van soodanige roerende en onroerende goederen en effecten als de voorschreven voogden naar het overlijden vanden langstlevende Arnoldus haverhals inden gemelde boedel bevonden hebben en mede alsulke goederen als de onmondige bij versterff aengekomen sijn van wijlen Johannis van Ammelrooij haeren groodtvader.

Overzicht van de goederen, 8-8-1758

Akte 28

Conditie en voorwaarde waar naar de meerderjaariige kinderen van weijle Arnoldus Haverhals en Dirxke van Ammelrooij mitsgaders Gelden van Ammelrooij en Dirk Denisse Vos over de minderjaarige kinderen sullen te samen en ten overstaan en met approbatie van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedel huijs vercoopen alle soodaanige meubelaire en haeffelijcke goederen als boomen etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 14-12-1758 (15 folio’s)

Akte 29

Staadt en inventaris opgezegt ende gemaakt door Mien de Gester vande goederen naargelaaten bij wijlen Commer de Gester, zijnen vader, alhier overleeden.

Overzicht van de goederen, 31-3-1759 (4 folio’s)

Akte 30

Compareerde Adriaan Koekman weduwenaar van Johanna Billekers, woonende alhier. Hij stelt als voogden over zijn twee minderjarige kinderen bij Johanna, met name Cornelia en Akida, Cornelis Kaptijn, woonende alhier, en Kaarel de Rooij, woonagtig onder Vrijhoeve Cappel, 14-4-1759.

Akte 31

Conditie en voorwaarde waar naar de weduwe Hendrik vanden Hoek voornemens is ten overstaan van heeren schout en schepenen publieq voor de meest biedende bij forme van boedelhuijs te vercoopen alle haare roerende goederen als scaarhout.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 5-12-1750 (3 folio’s)

Akte 32

Staat en inventaris opgezegt ende gemaakt door Maria Quirijns weduwe Gelden Vos en dat van soodaanige erffgoederen, meubilaire en haeffelijke goederen, als metter doodt sijn ontruijmt en naargelaaten bij den voornoemden Gelden Vos ten versoeke van Dirk Vos en Jan de Roon beijde tetamentaire voogden over de drie voorkinderen vanden voorsz Gelden Vos in eersten huwelijk verweckt bij wijlen Neeltje de Roon.

Overzicht van de goederen, 26-12-1759 (18 folio’s)

Akte 33

Beneden de ƒ 4000

Compareerde Johannis Arnoldus van genderen en Alida Cornelia Oerlemans, egte lieden, woonende alhier. Zij maken hun testament, 24-3-1761

Als voogden over hun kinderen worden aangestelt Bernardus Oerlemans, drossaert van Venloon, en Gerardus van Hekeren, woonende tot Zuijlichem inden Bommelderwaert

Akte 34

Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Anneken Taalen weduwe Hendrik van Ammelrooij, alhier overleeden, opgeszegt ende gamaakt door Barent van Ammelrooij desselfs zoon.

Overzicht van de goederen, 19-10-1761 (9 folio’s)

Fol. 35

Conditie en voorwaarde waar naar Johan Martini Hoffman, oud predikant van Maasluijs, in qualite als excuteur vande nalatenschap van Ida Rosenbroek weduwe wijlen Johan jacob Hoffman mitsgaders nog in qualite als curateur over den persoon en goedreen van Godefridus Hendrikus Hoffman, emeritus predikant van Besoijen sal ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 20-4-1762 (8 folio’s)

Akte 36

Conditien en voorwaarde waar naar Johannis van Genderen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 17-5-1762 (5 folio’s)

Akte 37

Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij krijn van Berkel en Anna Colijn, egteluijden, alhier overleeden, opgezegt ende gemaakt door de voogden over de minderjaarige ende naast bestaande vrinden.

Overzicht van de goederen, 26-6-1762 (15 folio’s)

Akte 38

Conditie ende voorwaarde waar naar Arnoldus van der Hoeve, schout en Govaert Oerlemans, secretaris alhier in qualite als aangestelde curateuren inden gerestudieerde boedel van weijlen Krijn van Berkel en Anna Colijn, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier tot Sprangh, sullen publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 29 en 30-6-1762 (14 folio’s)

Akte 39

Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Gelden Anthonisse Blok, in sijn leeven gewoont hebbende en overleeden alhier tot Sprangh, sullen publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 6-7-1764 (5 folio’s)

Akte 40

Compareerde Elisabeth van Engelen laast weduwe van weijle Pieter IJpelair, tans in ondertrouwe met jacobus Couwenbergh te kenne geevende sij comparante dat tussen haar en de voornoemde haare overleedeme echtgenoot was gemaakt en gepasseert seekere haare testamentaire dispositie bij de welke sij comparante van de voornoemde haare man was gestelt tot erffgenaam onder belastinge dat sij comparante te gehouden end verpligt soude sijn de kint of kinderen van hun beijde groot te brengen etc. (testament bij notaris van der Hoeven, 26-5-1762) Als voogden waren benoemd Willem IJpelaar en Nicolaas de Jongh, 3-5-1763.

Akte 41

Compareerde Adriaen van Baardwijk weduwenaar van wijlen Pieternel Soeters, bruijdegom, ter eenre en Alida van den Hoek weduwe wijlen Isack Treffers, bruijt, ter andere zijde, beijde woonende alhier.

Zij maken hun huwelijkse voorwaarde, 10-8-1763.

Akte 42

Conditie en voorwaarde waar naar Geertruij Oerlemans weduwe wijlen Corstaian vande Werken publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige bouwgereetschap.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-10-1763 (4 folio’s)

Akte 43

Conditie en voorwaarde waar naar Leendert Boers ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-4-1764 (5 folio’s)

Akte 44

Staat en inventaris vanden naargelaaten boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Peeter Pruijsers, alhier tot Sprang overleden, opgezegt ende opgemaakt door Hillegonda Pruijsers desselfs dogter ende dat alle ten versoeken en overstaan van scheepenen alhier.

Overzicht van de goederen, 14-6-1764 (3 folio’s)

Akte 45

Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Peeter Pruijsers ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier tot Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-6-1764 (5 folio’s)

Akte 46

Conditie en voorwaarde waar naar mevrouw d’weduwe Klijnjoost ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-1-1765 (5 folio’s)

Akte 47

Conditie en voorwaarde waar naar Johanna Kivits weduwe wijlen Aalbert Captijn woonende alhier voor de eene helft, Cornelis Captijn meede woonende alhier mitsgaders d’heer Pieter Boeser, schout en secretaris van Klijn Waspik en scheepen alhier als last en procuratie hebbende van Aalbertus Captijn, woonende tot Leijden, en van Arie Vletter als in huwelijk hebbende Willemijna Captijn, woonende tot Reijswijk voor de andere helft sullen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 12-4-1765 (5 folio’s)

Akte 48

Staat en inventaris vanden naargelaaten goederen metter doodt ontruijmt bij Anthonetta van Dijk weduwe Hendrik Anthonisse Blok alhier te Sprang overleden opgezegt en gemaakt door Willem Blok desselfs zoon en dat ten verzoeken van schout en scheepenen alhier.

Overzicht van de goederen, 29-12-1766 (11 folio’s)

Akte 49

Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Anthonetta van Dijk weduwe Hendrik Anthonisse Blok in haar leeven gewoont hebbende en overleden alhier tot Sprang ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-1-1767 (7 folio’s)

Akte 50

Conditie en voorwaarde waar naar de heer Jacobus Ramakers in qualitteijt als executeur vande naarlaatenschap van wijlen den wellenrweerden heer Gerardus Kloek, in leeven emeritus predikant van Sprangh, sal ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-11-1767 (15 folio’s)

Akte 51

Conditie en voorwaarde waar naar Geerit Gijsbertse Blok woonende alhier voor de eene helft, Adriaan Adriaanse Timmers, woonende onder de Willemstad voor zig selven mitsgaders nog den selven Adriaan Adriaanse Timmers en Corstiaan de Beer woonende te ‘s Grecelduijn Cappel beijde als bij schout en scheepenen aangestelde voogden over het minderjaarige kint van Jacob Blok en Elisabeth de Beer voor de andere helft, sullen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire en haeffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-6-1768 (8 folio’s)

Akte 52

Inventaris vande goederen van Frans van Ammelrooij alhier tot Sprang in sijn smis bevonden opgegeven door Lambert Soeters en Simon Colthoff, scheepenen en armmeesters.

Overzicht van de goederen, 20-8-1768

Akte 53

Conditie en voorwaarde waar naar Lambert Soeters en Simon Colthoff regeerende armmeesters alhier ten overstaan van schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen allerhande smitsgereetschap van Frans van Ammelrooij

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 6-12-1768 (4 folio’s)

Akte 54

Conditie en voorwaarde waar naar mejuffr Willemina van Es weduwe en boedelhoudster van wijlen de heer Fredrik Hendrik Hubert ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 23-11-1768 (10 folio’s)

Akte 55

Staat en inventaris van den naargelaten boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Adriaan Adriaanse van Clootwijk en Alida Oerlemans, egteluijden alhier tot Sprangh overleden, opgezegt ende opgemaakt door Adriaan Oerlemans en Cornelis Bouwman als voogden over het minderjaarige kint vande voorsz Adriaen Adriaense van Clootwijck en Alida Oerlemans.

Adriaan van Clootwijk en Sijken de Leeuw, ouders van Adriaen Adriaanse van Clootwijk veklaren onder eede dat de staat en inventaris correct is.

Overzicht van de goederen, 26-11-1758 (11 folio’s)

Akte 56

Conditie en voorwaarde waar naar Adriaan Oerlemans en Cornelis Bouwman woonende alhier beijde als bij schout en scheepenen aangestelde voogden over het minderjaarige kint van wijlen Adriaen Adriaense van Clootwijck en Alida Oerlemans, egteluijden alhier tot Sprangh overleden, sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire en haeffelijke goederen als veltvrugten etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 7-12-1768 (7 folio’s)

Akte 57

Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen van wijlen Christoffel pellitier, in sijn leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 28-3-1769 (7 folio’s)

Akte 58

Staat en inventaris vanden naargelaartenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Josijntje Lieshout weduwe Pieter Eijpelair, egteluiden, alhier overleeden, opgezegt door Adriaantje Eijpelair, huijsvrouw van Dirk van Es en dat alles ten versoeken vande voorz Dirck van Es en Geerit Nieuwenhuijsen als testamentaire voogden over haare minderjaarige erffgenaamen.

Overzicht van de goederen, 14-6-1769 (12 folio’s)

Akte 59

Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Christina de Laat, laast weduwe van Arien Bax, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-11-1769 (8 folio’s)

Aart Silvius, voogd van de kinderen, is voldaan.

Akte 60

Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Bernardina Cornelia Oerlemans, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-1-1770 (14 folio’s)

Akte 61

Conditie ende voorwaarde waar naar Simon de Lang ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 17-3-1770 (5 folio’s)

Akte 62

Beneden de ƒ 2000

Op 15-8-1770 compareerde Pieter Quirijns en Jaohanna Lange Wegh, egteliede, wonende alhier. Zij maken hun testament.

Als voogden over de kinderen worden worden aangesteld Arnoildus de Bruijn, rooms priester en cappelaan op de Maade en Leendert vander Noot, wonende tot Oosterhout.

Akte 63

Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Cornelia Cluijtenaar weduwe Adriaan Rommen, egteluijden, opgezegt ende gemaakt door Gijsbert Cluijtenaar, woonende alhier, en Peeter vander Hoeven, woonende onder ‘s Gevelduijn Cappel, beijde als voogden over de twee minderjaarige kinderen.

Overzicht van de goederen, 8-1-1771 (8 folio’s)

Akte 64

Conditie ende voorwaarde waar naar de gesamentlijke erffgenaamen van wijlen Piternella Sprangers weduwe Hendrik de Rooij. In sijn leeven schout van Sprang, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-1-1770 (23 folio’s)

Adriaan Sprangers als voogt is voldaan.

Akte 65

Conditie ende voorwaarde waar naar Gijsbert Cluijtenaar, woonende alhier, en Peeter van der Hoeven, woonende onder ‘s Grevelduijn Cappel, beijde als vogden over de twee minderjaarige kinderen van wijlen Adriaan Rommen en Cornelia Cluijtenaar, egteluijden, sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 1-2-1771 (5 folio’s)

Akte 66

Conditie ende voorwaarde waar naar Anna en Keinira Ramakers ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-4-1771 (12 folio’s)

Keunira x Willem van Vaassensen

Akte 67

Conditie ende voorwaarde waar naar Gijsbert Sprangers en Simon Clijn, woonende alhier, beijde als voogden over de drie minderjaarige kinderen van wijlen Piternella Sprangers in egten verwekt bij wijlen Andries Clijn sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-5-1771 (4 folio’s)

Akte 68

Staat en inventaris opgezegt ende gamaakt door Cornelis de Haan voortijt weduwenaar van wijlem Margriete Verhaagen en nu weduwenaar van Geertruij Oerlemans en dat van sodaanige erffgoederen, meubilaire en haaffelijke goederen als den vooschreven Cornelis de Haan met de voornoemde sijne huijsvrouwe in gemeenschap heeft beseten en dat ten versoeke van sijne kinderen soo in eersten als tweeden huwelijk verwekt.

Een deel van de goederen zijn gekomen van Cornelis van Es, stieffvader van de laaste overleden huijsvrouw vanden inventarisatie welke berustende is ten huijse van Corstiaen Braspenning als in huwelijk hebbende Johanna de Haan.

Overzicht van de goederen, 29-5-1771 (23 folio’s)

Akte 69

Conditie ende voorwaarde waar naar Zacharias Scholt ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 19-2-1771 (4 folio’s)

Akte 70

Conditie ende voorwaarde waar naar Johannes Stephanus weduwenaar van wijlen Pieternella Peuijsers, woonende alhier,voor de ene helft en Francois van der Werken, procureur alhier, en Matteus van Daalen, woonende tot Waalwijk, beijde als last en procuratie hebbende van Anthonie Wallars en Johannis Brouwer, beijde Rotterdam, mitsgaders Catharina Wallaars, Loon op Zant, procuratie alhier 23-9-1772, nog …. Wallars en …. Wallaars, kinderen van wijlen Wouter Wallaars, woonende te Gorinchem, Jacobus Wallaars, Lommel, Maria van Balkum, Dussen, Anthonie Wallaars, in den Briel, en Jan Molegraaff x Bastiaantje Wallaars, woonende alhier, alle erffgenaamen van Arien Wallaars x Pieternella Pruijsers voor de andere helft, sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle sodanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 13-11-1772 (13 folio’s)

Akte 71

Conditie ende voorwaarde waar naar luijtenant Jan van Wageningen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-8-1773 (7 folio’s)

Akte 72

Conditie ende voorwaarde waar naar Adriaan Koekman ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 14 en 15-10-1773(12 folio’s)

Akte 73

Conditie ende voorwaarde waar naar Johannis van Alphen, drossaert der stadt en graafschap van Leerdam ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 10-5-1774 (3 folio’s)

Akte 74

Conditie ende voorwaarde waar naar Wouter de Beer en de weduwenaar Willem Schoenmakers ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-6-1774 (4 folio’s)

Akte 75

Staat en inventaris can den naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Jenneken de Gester weduwe Adriaan Laarhoven, egteluijden, opgezegt ende gamaakt dor Gerrit Laarhoven en Wouter van der Heijden, beijde woonende alhier, als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaan en Jenneken.

Overzicht van de goederen, 20-1-1775 (5 folio’s)

Akte 76

Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Wouterke Vaartmans weduwe en boedelhoudster van Adriaan Quirijns, in haar leeven gewoont hebbende alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-1-1776 (8 folio’s)

Akte 77

Conditie ende voorwaarde waar naar Arnoldus Haverhals en Adriaeen van Dulme in qualiteijt als voogden over de minderjaarige en naargelaatene kinderen van wijlen Adriana Haverhals weduwe Barent van Heumen, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-3-1776 (5 folio’s)

Akte 78

Conditie ende voorwaarde waar naar Willem Klijn, geweesen schoolmester alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-3-1776 (6 folio’s)

Akte 79

Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe en testamentaire voogden over de kinderen van wijlen Adriaan Koekman, in sijn leeven gewoont hebbende alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-11 en 1-11-1777 (11 folio’s)

Akte 80

Compareerde Dirk Elemans, heere van Sprang, woonende in de Klundert, requirant ter eenre en Johannes Verster de Balbian, notaris en provureur ten ’s Bosch als last en procuratie hebbende van Mejuffr Cornelia van Dooren weduwe en als boedelhouderesse van wijlen den heer Cornelis van der Hoeven, in leven schout en secretaris van Zuijdewijn Cappel, woonnende te ’s Grevelduijn Cappel, procuratie ’s Grevelduijn Cappel 3-11-1778, ter andere zijde.

Zij sluiten een accoord ivm problemen mbt de verkoop van Sprang, 4-11-1778.

 

Genoemd in de akte:

Jean Francois den Villegast, baron van Havorst en Pellenberg, heere van Sprang.

Peter kroes, notaris te Mechelen.

Govert de Rooij

Hertog Willem, grave van Holland.

Akte 81

Conditie ende voorwaarde waar naar mejuffr Johanna Louisa Tusselmer, huijsvrou van Adam Dekkers, geweesene schout van Sprang, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2-5-1781 (5 folio’s)

Akte 82

Conditie ende voorwaarde waar naar de erffgenaamen van wijlen d’weduwenaar Jacobus Soeters ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 16-5-1781 (7 folio’s)

Akte 83

Conditie ende voorwaarde waar naar de meerderjarige en voogden over de minderjarige kindneren van wijlen Adriaan Soeters en Willemijna Blok ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 8-3-1782 (6 folio’s)

Akte 84

Conditie ende voorwaarde waar naar Antonij Wijnsouw in qualiteijt als executeur van wijlen sijn vader Nicolaas Wijnsouw, in sijn leeven gewoont hebbende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan vanr gerecht alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 13-7-1782 (6 folio’s)

Akte 85

Conditie ende voorwaarde waar naar Wouter Verschure cum suis publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 11-12-1782 (4 folio’s)

Akte 86

Conditie ende voorwaarde waar naar Elisabeth de bruijn weduwe en testamentaire erffgenaame van wijlen Antonie van Loo publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 10-4-1783 (4 folio’s)

Akte 87

Conditie ende voorwaarde waar naar de gesamentlijke kinderen en erffgenaamen van wijlen d’heer Simon de Lang publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-6-1783 (7 folio’s)

Akte 88

Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe Hendrik van Dam en haare erve publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2 en 3-12-1783 (10 folio’s)

Akte 89

Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe Hendrik van Dam en haare erve publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2 en 3-12-1783 (10 folio’s)

Akte 90

Conditie ende voorwaarde waar naar Gerrit Timmers, president scheepen te Caooel als last en procuratie hebbende van jacobus Kleij en Otto vander Wel, woonende tot Rotterdam, in qualiteijt als executeur vanden testamente van wijlen Leendert Siver en Geertruij Nieuwenhuijsen publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-2-1785 (6 folio’s)

Akte 91

Conditie ende voorwaarde waar naar Cornelis Kouwens, secretaris te Drunen, en Johannis Oerlemans, woonende alhier, beijde in qualitijt als testamentaire voogden over Lucresie Oelemans, dogter van wijlen d’heer drossaart Oerlemans publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 17-11-1785 (6 folio’s)

Akte 89

Conditie ende voorwaarde waar naar B cvan beek, gerechtsbode alhier, uit kragte van zeeker provisioneel vonnis off dispositie van heeren wethouderen alhier in dato 25 meij 1784 ten voordele van Abm Hoogwerff, koopman te Rotterdam, en ten nadeele van Johanna Kusters weduwe hendrik van Riel geweesen van meninge is om gereede gelde te verkopen de roerende goederen hier na te melden etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 19-7-1784 (7 folio’s)

Akte 93

Conditie ende voorwaarde waar Peeter Kivits, woonende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-3-1787 (10 folio’s)

Akte 94

Conditie ende voorwaarde waar de erffgenaamen van wijlen Johannis Piggen publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 11-12-1787 (5 folio’s)

Akte 95

Conditie ende voorwaarde waar naar Willem Soeters, woonende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-2-1788 (4 folio’s)

Akte 97

Conditie ende voorwaarde waar naar Huijbert van den kamer publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 29-4-1789 (6 folio’s)