Dussen Muilkerk RA 13 index

1641-1658

Fol 1
Jan Bastiaens Camp verkoop aan Jacop Bastiaens Camp, broer.

Fol 1
Opdracht Joncker Co… Dierck Walwijcks cum suis tbv Cornelis Thoniss Peeter Thoniss ende Thonis T…..

Fol 3
Aennemingh van Adriaen Bastiaens ende zijne kinder

Fol 5
Aennemingh tusschen Dingen Jan Spieringe en haer kijnderen

Fol 7
Erfdeling Bastiaen Adriaens Camp en zijn kinderen

Fol 10
Transport tusschen meester Lambert Hendricx van Vessem tbv Dierck Thonissen Timmerman

Fol 11

Fol 12
Adriaen Hendricx

Fol 14
Bastiaen Pauwels van Pelt transporteert tbv Philips van Leefdael

Fol 16
Erfdeling tussen Maeijken Adriaens aengebracht en haer kinderen

Fol 18
Renucatie affgaen van actie tussen OckerAdriaens Cappiteijn, Adriaen Leenders ende schout de Roij

Fol 20
Akkord tussen Trijntien Janss wed van Cornelis Bastiaens en Jacob Bastiaens Cappelvanger

Fol 21
Erfdeling van gelijke erfgen van Eeuwout Janssen

Fol 22
Dierck Thoniss Brie transporteert tbv Jan Wouters van Wijck

Fol 23
Transport tussen Adriaen Willem Ghielen tbv zijn moeder

Fol 24
Transport tussen Goosen Anthonis Boomer ende Cornelis Bastiaenss Pellecaen

Fol 25
Transport tussen Adriaen Peeters namens [niets ingevuld] tbv Peeter Bastiaen Pelcaen

Fol 26
Testament Dierck Nicolaess Hoecwater? en Lijntien Peeters

Fol 29
Opdracht Thonis Jansen Schilt als voocht van Anneke Bastiaens Camp tbv haeren broeder.

Fol 29 b
Affrekeningh van Bastiaen Camp en sijn kinderen

Fol 30
Testament Hendrick Peeter Jaeckens en sijn wijff

Fol 31
Affscheijt tussen Franck Jacobs en haer kinderen

Fol 32
Affscheijt en aenneming tussen de weeu en erfgen van Jan Lamberts

Fol 33
Apsolute affscheiding van de erfgen van Jenneken Cornelis wed Jan Cornelis van Hou..ijn erfgen

Fol 44
Huwelijkse voorwaerde tussen Imert Adriaens en Martijntien Frans

Fol 45
Contract vanden vrijden vanden Holl ende het beteulen vande vande steech tusschen de heer van Eeten ende Meer… schout ende gerechten vande Dussen

Fol 49
Procuratie van Peeterken Geerits Boon ende Neeltien Gerits Boon op Aert Adriaen Cappiteijn om te scheijden en deelen tegens Ocker en Jan Peeters Camp

Fol 50
Scheijding en deling tussen Ocker Adriaens Cappiteijn X Berbera Cornelissen Boonen, Jan Peeters Camp ende de gelijcke erfgen van Geerits Reijers Boon van de goederen van Anthonis Cornelis Boon

Fol 58
Jan Eeuwouts een rentebrief tbv de diaconi van Dussen

Fol 59
Ontfanck van Melchior Oldenborch van sijn huijs… hij woont… … …

Fol 61
Transport tussen Jacop Plonen namens Reijer Corneliss Boon tbv dander erfgen van Thonis Boonen.

Fol 62
Accoort tussen de erfgen van Thonis Boonen en tussen Peeter Diercxen Staas

Fol 64
Transport tussen Dierck Peetersen Bot als man en voocht van Bastiaenken Wouters tbv Thonis Corneliss Peetermaten

Fol 66
Thonis Cornelis Potter een accort laeten vegisteren van hem ende sijne broederen nopende haer vaderlijcke goet

Fol 69
Nieuwelijck accort en aennemingh van Geertien Jans wed Jan Griensen ende haer kinderen

Fol 70
Transport tussen Jan Wouters van Wijck tbv Willem Jansen Kievits en Arien Ariaenss Biesheuvel

Fol 71
Opdracht van Jan Eeuwouts tbv Peeter en Chijndert Peeterss Bol

Fol 72
Transport Cornelis Cornelis Geurtsen tbv Adriaen Bastiaenss Cappelvanger

Fol 73
Transport van Theuntien Schalck Smits X Cornelis Willems tbv Govert Hendricx

Fol 74
Geertien Jans transporteert tbv IJmert Arissen

Fol 75
Adriaen Peeters Pellecaen een procuratie laeten vegisteren op zijn vrou

Fol 76
Willem Joosten transporteert tbv Theuntien Adriaens, sijn vrou moeder

Fol 77
Rentebrieff tot laste van Melchior Hendricx Oldenborch ten profijtte van jan Aelbertss

Fol 78
Aenneminghe tussen de wed van Bastiaen Cornelis Evertsen haer kient

Fol 79
Transport van Willem Thonissen tbv Adriaen Aertssen Suermonts kinderen

Fol 80
Transport van Adriaen Aerts Suermont kinderen tbv Adruiaen Laurenss Verhoeven

Fol 81
Testament van Bastiaen van Camp en sijne vrou

Fol, 84
Rentebrief tot laste van Cornelis Adriaens Potter ten proffijte van Cornelis van Heijst

Fol 85
Erfdeeling tussen Neeltien Jansen van Dijck wed van Cornelis Geurts en haer kinderen

Fol 86
Rentebrief voor Cornelis Corneliss , jongeheer, wonende tot Werckedam tot laste van Geelich Anthoniss

Fol 87
Testament Jan Spierinck en sijn vrou

Fol 88
Opdracht van Thonis leenders tot Peeter Bastiaenss Pellecaen

Fol 89
Anthonis Leenders een rent gestipuleert tot proffijt van Johan van Wouelingerten

Fol 90
Aenneminge tussen Abraham Cornelis Bot van zijn kinderen

Fol 91
Een rente tot laste van Govert Hendricx tot proffijt van Cornelis Bastiaen Pellecaen

Fol 92
Erfdeling tussen de erfgen van Cornelis Geurtss

Fol 97
Cornelis Philips van Nederveen een rent tbv heer van Munsterkerck

Fol 100
Opdracht vanden schout Willem Jans Kievits en Arien Adriaenss Biesheuvel aen Peeter Thonissen Raeijmaker

Fol 102
Opdracht van Willem Janss Twambes? aen Hendricken Mauritss

Fol 104
Aenneminge off accort tussen Iken Cornelis wed van Jan Spierinck ende haer kint

Fol 106
Rentenbrieff van Lijsken Pieters wed Joost Aertss Wildeman tbv Jan Anthonis van Weuelinchoven

Fol 108
Rentebrief tot last van Aert Adriaen Cappiteijn tot behoeff Adriaentien Jans Backers cum suis

Fol 110
Rentebrieff tot last van Peeter Geerits Gast en ten proffijte van Hendrick Aelbertss van Steenbeeck

Fol 112
Cornelis Philips van Nederveen rentbrieff ten proffijt van Wilmijna vander Poorte

Fol 115
Aenneminge tussen Eeuwouts en haer kinderen

Fol 117
Rentebrieff tot last van Dierck jaspers en ten proffijt van de heer van Munsterkerck

Fol 119
Evert Corneliss een rent tot proffijt van Commer Willemss wonende tot Bern

Fol 122
Minnelijck accoort tussen Jan Arisen Basten wednr van Jenneken Adriaen Doloij cum suis

Fol 125
Minnelijck accoort tussen Cornelis Thonissen Houswijck als voocht van zijn broers kinderen ende de weduwe Aegtien Thonis Everts

Fol 128
Bastiaen Oldenborch een rente gestipuleert tot proffijt Cornelis Swaen, secr ten G Berch

Fol 131
Transport van Samuel Adriaen Potter tbv sijne suster

Fol 133
Cornelis Adriaens Potter een rent gestipuleert tot proffijt van Tijsken Sijmons

Fol 135
Aert Adriaenss Cappiteijn een rent gestipuleert tbv den brouwer Jan Weuelinchoven

Fol 137
Opdracht Goijaert Thijssen vanden Boon tbv Tonis Corneliss breeckelmans

Fol 139
Een rente gestipuleert Goijert Hendricx tbv Maria Jans Backers

Fol 141
Aenneminge van Cornelis Claess de Bot ende sijne kinderen

Fol 144
Dingentien Jan Spierings een attestatie laten registreren

Fol 145
Renuncatie en affgaen van een procuratie van Adriaen Peeters pellecaen die hij op sijn vrou gepasseert hadde

Fol 147
Opdracht tussen Anthonis Goosens Boomer cum suis tbv Adriaen Aerts Suermont

Fol 150
Opdracht tussen Bastiaen Hendricks Oldenborch ende Anthonij Cornelis Hollander

Fol 152
Rentebrief van Melchior Hendricx van Oldenborch tbv Jenneken Willemss vander Stael

Fol 154
Rentebrieff ten laste van Ocker Cappiteijn tbv joffr Maria wed Gotschalck vander Hulst

Fol 156
Quitqantie laten registreren tussen Jacop Bastiaenss Camp aen Anneken Willems van Stoffeberghen?

Fol 159
Opdracht aen Adriaen Peeters Pellecaen tbv Geerit Pieters Decker

Fol 160
Den selven een coopceel laeten registreren

Erffbrieff van Gast tbv Hendricx Aelbert van Steenbeeck, 30-8-1656

Fol 165
Op 15-4-1653 compareerden nartina VFrans wed IJmert Ariaens van Tilborch geassisteert emt Geerwijn Corneliss ter eenre en Cornelis Arissen van Tilborch als bloetvoocht van de kinderen van zijn broer: Jan en Adriaen bij Martina, zij sluiten een akkoord.

Fol 167
Jan Peeterss Coomen verkoopt aan Neeltien Jans van Dijck, zijn moeder.

Fol 169
Neeltien Jans van Dijck met Jan Peeterss Coomen verkoopt aan Anthonis Corneliss Breckelman

Fol 171
Jan Peeterss Coomen X Maeijken Cornelis Evertss zijn f=deel gecomen van Goris baertsen Prins X Aechtien Cornelis Everts, Thonis Cornelis Breckelmans X Adriaentien Cornelis Evertss en het deel gecomen van Goijert Thijsen vanden Boom X Dingentien Cornelis Evertss en Anthonis Thoniss X Crijntien Corneliss Everts verkopen aan Evert Corneliss, hun broer.

Fol 173
Jan Adriaens Mulder draagt op tbv Johan Walravens

Fol 176
Erfdeling tusschen de erfgenamen van Crijn Ariens Mulder: Adriaen Crijnen, Jacop Willem Jans X Sijcken Crijnen, Laurens Crijnen, Cornelis Cornelis Diercxss X Maeijken Crijnen, Jan Thonissen X Sijcken Krijnen

Vanaf hier zijn de folio’s niet meer genummerd  eigen telling

Fol 183
Pieter Pieterss Boll en Cuijndert Pieters Boll zijn schuldich aan Michiel Wijtens, inden Haeghe.

Fol 186
Erfdeling tussen domius Johan Walravens X Maria Frans van Dijck, Waelwijck, en Geelinck Anhonis van Oirschot namens Adriawen jacops Clauwen, zwager, Dordrecht

Fol 189
Jan Adriaenssen de Graeff is schuldich aan Johan Crillaerts, G Berg

Fol 191
Govert hendricxen Cleermaker en Cornelis Willemss Bonis, Meeuwen, zijn schuldich aan Adriaen Aerts Suermont

Fol 193
Peter Geritss de Gast als beschadichde borge voor Geerit Pieterss gast geloofde te betalen tbv het dorp

Fol 195
Neeltien Jansen van Dijck met Dirck Jaspers de Bruijn verkoopt aan Guert Cornelissen, haer soon

Fol 197
Maeijken Jaspers wed Adriaen Laurensen Verscheuren met Dirck jaspers verkoopt aan Goutien? Ariaens wed Willem Michielssen

Fol 199
Ocker Adriaenss Cappiteijn verkoopt aan Jan Peeters Gans?

Fol 202
Op 8-11-1650 compareerde Cornelis Bastiaenss Camp, Jacop Bastiaens Camp, jan Bastiaens Camp en Annweken Bastiaens Camp mede namens Adriaen bnastiaens Camp, kinderen van bastiaen Adriaens Camp ter eender zijde en Anneken Willems van Hoffwegen laest wed van Bastiaen Camp met Wouer Joris de Roij, schout. Zij sluiten een akkoord

Fol 207
Coen Janssen de Raet is geld schuldich

Fol 209
Ocker Adriaenss Cappiteijn verkoopt aan Nelgen Geritss Heem?

Fol 211
Neelgen Geritss Heem… heeft geratifiseert soodanioghe vercoopingh als Ocker Adriaenss Cappiteijn uijt comparants naam aen Jan Coen Zadelissen? En Guert Anthonisse heeft gedaen

Fol 213
Geerit Pieters Decker, Dussen Munsterkerck, is schuldich aan Johan van Someren

Fol 215
Adriaen Ariens Cappiteijn verkoopt aan de graeffelijckheijt van Holland

Fol 217
Taxatie goederen Jenneken Coen za

Fol 218
Jan Adriaens … ….

Fol 221
Peter Geerits Gast, Dussen Minsterkerck, verkoopt aan Hendrick … van Steenbeeck

Fol 223
Akte van condemnatie

Fol 225
Merten Hendricks van Oldenborch is schuldich aan Ariaen Aerts Suermont

Fol 227
Merten Hendricks van Oldenborch is schuldich aan Jan Roeloffss vander …, Peeter Janss Braber en Bastiaen Janss van Gelder

Fol 229
Jan Philips van Nederveen verkoopt aan Cornelis Joosten

Fol 231
Bastiaen Hendricxss van Oldenborch is schuldich aan Geeridt Pieterss Decker

Fol 233
Abraham Cornelis Bodt ter eenre en Leendert Adriaenss de Vries als bloetvoocht van de kinderen van Abraham bij Achken Arianess de Vries: Cornelis, Ariaen, Jan en Neelthien. Zij sluiten een akkoord

Fol 235
Acte van condemnatie

Fol 239
Aert Willems Rogghe, Meeuwen, is schuldich aan Cornelia Praem de weduwe van domene Gerit Vinck, predicant Meeuwen

Fol 241
Thonis Jansen van Gelder, Gorinchem, als erfgen van Maeijken Thonis van der Kae, zijn moeder, dienvolgende eijgenaer van een rente zoals gedeelt met Thonis ter eenre en Jan Aeldersen van Gelder zijn vader ter andere zijde verkoopt aan Maeijken Goijerts wed Frans Cornelis Tuinegieter, Gorichem.

Fol 243
Anthonis Jacobsen, op den Hill, is schuldich aan Elisbeth vander Weteringhe wed Peeter Baltus van Wevelinchoven, brouwster Gorinchem

Fol 244
Pluen Jacobs, op den Hill, als voocht van de kinderen van Anthonis Jacobsen bij Truijcken Anthonis.

Fol 245
Anthonis Jacobsen is schuldich aan Ariaen Aerts Suermont, op den Hill

Fol 247
Jacob Adriaens van Besoijen verkoopt aan Jacop Willemss van Uppel

Fol 249
Jacop Willemss, Uppel, verkoopt aan de graeffelijckheijt van Hollant

Fol 251
Op 3-12-1655 compareerde Pieter Janssen is borg voor Lambert Pieters, sijn soon.

Fol 253
Melchior Hendrickss van Oldenborch is schuldich aan Bartel …. Ariens, soldaet

Fol 255
Ariaen Willems van Hoffwegen is schuldich aan Ariaen Arienss van Hachoort

Fol 256
Lauwerisken Jans laest wed van Jacop Nijten? Met Bastiaen van Oldenborch verkoopt aan Metrijs? Wouterssen

Fol 257
Pluen Jacop Pluenen verkoopt aan Jan Suijdewijn van Nuijsenborch, ambachtheer van Suijdewijn.

Fol 259
Govert Govertss, Waelwijck, namens Govert Denckers?, Antwerpen, verkoopt aan Maria van …, s Bosch, fol 260 is de procuratie

Fol 261
Adriaen Willemsen, Dongen, verkoopt aan Jan Peeters Campt, Dussen Munsterkerck

Fol 263
Adriaen Peeters Pellecaen verkoopt aan Anthonis Outheusden, laeckencooper Gorinchem

Fol 265
Jan Luijcas Bredenborch, Meeuwen, als vader van zijn drie kinderen bij Lijnghen Josten? Wildemans do: za verkoopt aan Jan Hendrickss van Raevensteijn, s Bosch

Fol 267
Jan Peetgers van Raevensteijn, Meeuwen is schuldich aan Philips van Leefdael

Fol 269
Peeter Bastiaenss Pellecaen, Dussen Munsterkerck, als voocht van de kinderen van Govaert Pieterss Decker mede namens zijn zwager Hendrick Jaspers, Giessen buijten dams, als mede voocht, Helena Bastiaensen Pellecaen wed Govaert Peeterss Decker, Dussen Munsterkerck, Ariaen Peetersen Pellecaen, verkopen aan de diaconij

Fol 271
Adriaen Willemsen van Hoffwegen is schuldich aan Hendrick ADriaenss vander Wiel, s Hage

Fol 273
Meijken Thonis wed Jacob Bastiaense, Bastiaen Jacobss en Jan Peeterss van Emmel X Sara Jacobsen, Anthonis Bastiaenss, allen Dussen Munsterkerck, Adriaen Bastiaenss als voocht van de kinderen van Jacob, broer, verkopen aan Jan Wouterss Vinck

Fol 275
Peter Geraertss de Gast, Dussen Munsterkerck, verkoopt aan Graeffelijckheijt van Hollant

Fol 277
Jan Adriaenss de Graeff is schuldich aan Johan Crillaerts, out borgem G Berg en het weeskint van Abraham Crillaerts, broer

Fol 279
De erfgnamen van Joost Aertss Wileman en Lesken Pieterss: Adriaen, Dierck, Aert Joosten Wildeman, Peeter Peeterss Boll, Jan Willemss Boom?, Almkerck X Maeijken Joosten Wildeman mede namens de kinderen van Lijntie Joosten Wildeman za verkopen aan de wed en erfgen van Johan van Wevelinchovenm, Gorinchem

Fol 281
Wouter Claess de Both als bloetvoocht van de kinderen van Cornelis Claes de Both, Cornelis Adriaenss Potter, schout en oppervoocht, verkopen aan Adriaen Cornelis Lechganger, Dussen Munsterkerck

Fol 283
Wouter Claess de Both als bloetvoocht van de kinderen van Cornelis Claes de Both, Cornelis Adriaenss Potter, schout en oppervoocht, verkopen aan Aelbrecht Hendricxss van Steenders?, Gorinchem

Fol 285
Nicolaes de With, Dordrecht, toont een coopcedule van land gecomen van Melchior Hendricxss van Oldenborch

Fol 286
Aert Leendertss, Meeuwen, en Thijs Janss Crab, Eeten, zijn borgen tbv Geerit Aertss Cuijper

Fol 287
Pleunken Naning wed Ariaen Arienss Teulinck de jongen met Cornelis Naningh, Adriaen Adriaenss Teulinck als bloetvoocht van de kinderen van zijn oom, den jonge Teulinck en Pleunken, zijn schuldig aan Andries van Giels, G Berg

Fol 291
Anthonis Jacobs mede als vader van zijn kinderen bij Anthonisken Anthonis Verdoorn, mitsgaders zijn zoon Anthoni en Pleun Jacobss als voocht, allen op den Hil, zijn schuldich aan Jan Berrens, coopman te Waelwijck

Fol 293
Maria van Rommerswaele, Dordrecht, met Cornelis Adriaens Potters, schout, verkoopt aan Neelthien Geeritss Boom, Dussen Munsterkerck

Fol 297
Cornelis Adriaens Potters, schout, en Willem Adriaenss Potter, corporael, , Adriaen Adriaenss Potter, op den Hill, Samuel Adriaenss P:otter, Duijtslant, Bastiaen vanden heuvel X Lijsken Adriaenss van hHachoort en Cornelis Jans van Drongenlen X Emmeken Adriaenss van Hachoort en Adriaen Adriaenss van Hachoort mede namens Adriaenken en Ghielken Adriaens van Hachoort, allen erfgenamen van Emmeken Samuelsen, verkopen aan Ghijsbert van Hest, Waelwijck.

Fol 299
Arien Corneliss Breckelmans X Maeijken Jasperss wed Arien Lauwerens Verhoeven, Dussen Munsterkerck, hebben uit crachte van testament van Willem Anthoniss Rogge verkocht aan Cornelis Cornelissen van Hest

Fol 301
Cornelis Bastiaenss Camp mede namens Arien, broer, en Jan Bastiaenss verkopen aan Jacob Bastiaenss Camp

Fol 303
Cornelis Jansen Oliphant wednr Willemken Peeterssen Straff ter eenre en Dieck Peetersen Straff als bloetvoocht van sijn susters kinderen ter andere zijde, zij sluiten een akkoord

Fol 305
Willem Jans Twambes is schuldich aan de Diaconij

Fol 307
Meerten van der Vestkes X Cornelia van Hedichuijsen, Gorinchem, verkoopt aan Claes Jansen van Benschop

Fol 309
Anthonis Jacopsen mede als vader van zijn kinderen bij Anthonisken Anthonis Verdoorn mitsgaers Pleun Jacobss als voocht van de kinderen verkopen aan Bastiaen Lauwerensen Verhoeven, Meeuwen

Fol 312
Cornelis Geeritsen Boom is schuldich aan Aelbrecht Hendricxss van Steenbeck

Fol 313
Cornelis Philips van Nederveen, Elshout, verkoopt aan Jan Adriaensen Verrooij?, Werckendam

Fol 315
Guilliam baron de ……. als erfgenaem van Maria de Wael van Vroonesteijn?

Fol 317
Anthoni Corneliss Hollander, Dussen Munsterkerck, verkoopt aan Cornelis Wouterssen

Fol 319
Twee eeden; Dierck Claessen Soeckwaeter, kerckmr, en Eijmert Jacobss, waertman?

Fol 320, 321 en 322 enkele ondertrouwen en trouwen.