1
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deze is doende Peeter Huijbertsen Zeijlmans als administratie hebbende vande gelijke erffgenamen van Huijbert Peteters Zeijlmans ende Adriaente Janssen Buijs zaliger echteluijden, gedaen ende gepasseert desen 3e meert 1691

2
Ick ondergeschreven Matijs Cornelissen van Campen woonende tot Waspick bekenne ende lijde wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen ende ten behoeven Adrijaen Vassen mede woonachtich alhier de somme van vijf hondert gulden etc. 8-3-1626

3
Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aen schout en schepenen van Groot Waspik overgevende sijn Jan Vrindt en Bernardus Raesen inder qualiteijt als aange-stelde curateuren over den insolventen en geabandoneerden boedel van wijlen Aart Vrint en-de Berbera Broekhoven eerder weduwe van Corstiaen Vermeer soo in manieren als volgt, 2-8-1741

4
Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende den Heer Adriaan Zeijlmans schout en Jan Zeijlmans secretaris als van de vrinden tot reddingen vanden boedel van Anthonij van Dommelen versogt en dat van soodanigen ontfang en uijtgaaf als sij dienthalven hebben ge-daan en gehadt als volgt, 4-8-1741

In de kantlijn: Dese reeckening gepresenteert bij de redanten in persoon aan Jan Peeterse Boer en sijn huijsvrou en de huijsvrou van Hendrik van Malsem

5
Reeckening ende liquidatie gehouden tusschen Hendrik Langermans weduwenaar van Anna Jespers eerder weduwe van Adriaan Peetersen Paap ter eenre ende nog den voornoemden Hendrik Langermans, Cornelis Adriaans Paap, Engel Adriaanse Paap, Peeter Bogers als aangestelde deelvoogt van de vier onmondige weeskinderen van Hendrik Adriaanse Paap verweckt bij Pieternel Bogers ende Peeter Cuijl als bij schout ende geregten alhier aangestel-de administrateur van de uitlandige Jasper en Aart Adriaanse Paap mitsgaders van Adriaan Peeterse Paap soone van Peeter Adriaanse Paap als testamentaire erfgenamen van Anna Jespers gewesene huijsvrou van Hendrik Langermans voornoemt ende dat vande contante penningen als de penningen bij publicique verkoopinge vande meubilaire goederen als de vas-te goederen als ook de lastige schulden hier tegens betaalt soo ende in manieren als volgt, 17-7-1743

6
Nieuwe reeks rekeningen: zie 5

7
Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en overgevende Cornelis Adriaans Paap als bij schout ende geregten van Groot Waspick aanegstelde administrateur (nevens sijnen broeder Hendrik Paap nu overleden) over de goederen en effecten van haren uitlandi-gen broeder Jesper Paap van dato den 14e october xvijc vier en dartig ende dat van soodani-gen ontfang als hij sedert sijne laatste reeckening ten overstaan vanden schout en schepenen alhier gedaan heeft op den 24e junij xvijc veertig heeft gehadt en gedaan als volgt, 3-3-1743

8
Reeckening ende liquidatie gehouden en aan schout en geregten van Groot Waspick gepre-senteert en overgegeven bij Marcelis Coninx ende Dirk Coninx kinderen van Arien Marcelisse Coninx in huwelijk verwekt aan Lijntje Vermeijs voor haar selven en als aangestelde voogden van hare halve susters door haren vader ten tweede huwelijk verweckt aan Cornelia Adriaans Meerman en dat van alle de goederen en effecten bij haren vader metter doot ontruijmt ende naargelaten soo vande penningen geprovinieert vande meubile en vaste goederen als ook de lastige schulden hier tegens betaalt soo ende in manieren als volgt, 8-6-1745

9
vervolg rekening zie 8

10
vervolg rekening zie 9

11
Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schepenen van Groot Waspick sijn overgevende de her Adriaan Zeijlmans ende Jan Zeijlmans in qualiteijt als aan-gestelde curateuren over den insolventen ende geabandoneerde boedel van Janneke Bo-gaarts weduwe end geblevene boedelhoudster van weijlen Adam van Meulenschot in haar leven gewoont hebbende en overleden alhier als volgt, 22-6-1746

12
Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende is Marie Decker weduwe Jan Zeijlmans in leven secretaris in Groot Waspik in qualiteijt als executeur over de naergelaeten boedel en goederen van wijlen Catha-rina Haoort weduwe en gebelevene boedelhoudster van wijlen Peeter Zeijlmans in zijn leven secretaris alhier. Ingevolge den testamente gepasseert voor schout en schepenen alhier in date den 28 meij 1745 en dat van soodanigen ontfang en uijtgaaff handeling bewind en admi-nistratie als hij wegens den boedel van sijne moeder Catharina Hagoort ingevolge den voor-noemde testamente heeft gehadt en gedaan soo ende in manieren als volgt, 13-8-1749

13
Reeckening bewijs ende reliqua die bij deze is doende en aen schout en schepenen van Sgrevenduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven overgevende zijn de respective erffgenamen van wijlen Mattheijs Camp in zijn leven voogt geweest zijnde van Peeter Peetersz Camp en dat van soodanighen ontfang en uijtgaaf als de voorsz Mattheijs Camp in zijn leven ter diersaake gehad en gedaan heeft so als volgt, 23-6-1752
Inclusief veel losse quitanties, een rekening van de schout etc

14
Rekeningh bewijs en reliqua die bij desen is doende en aan schout en gerechten van Sgre-velduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven overgevende is Jan Van der Meer, secretaris alhier, van en wegens sodanige penningen als onder hem geconsigneert geweest door Jan Schalk om daer uijt te voldoen de schulden van den voornoemden Schalk soo hier te Dortregt Rot-terdam, Schiedam als elders en verders van sodanige ontfangh uijtgaaff als den voornoem-den qualiteijt heeft gedaan en gehad gestelt in guldens van xx stuijvers en penningen naar advonant, 21-4-1753

In de kantlijn:dese rekeningh gepresenteert door den rendant in persoon aen Jan Schalk en heeft den selven daar uijt versogt copie om te weeten de salarissen van den rendant aan hun presenteert te geven mits betaalen de hetgeene den rendant als secretaris daar voor com-peleert

15
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoven overgevende Jan van der Meer die met ende be-nevens den overleeden Heer Adriaen Zeijlmans, schout geweest hebbende alhier, bij de edele agtbare Heere schepenen van Waspik voornoemt aangestelde curateurs in den geabandon-neerden en insolventen boedel en goederen van wijlen Cornelis Schippers en desselffs huijs-vrouw alhier gewoont hebbende en overleede zijnde en dat van sofdaanige ontfangh en uijtgaaff als de voornoemde curateurs hebben gehad en gedaen in manieren als volgt, 3-7-1754

16
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Groot Waspik Jan Van der Meer, secretaris alhier, en dat van sodanige gelden als onder hem geconsigneert ofte ter bewaringe gegeven door de voogden over de minderjarige en meer-derjarige erfgenaemen van weijlen Mattheijs Cornelisz van Campen, alhier gewoont hebben-de en overleeden en wat daer tegens door den voornoemden secretaris is betaalt so in manie-ren als volgt, 29-5-1759

17
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan Anthonij Berthouts, Adriaen Berthouts en Jan de Jongh als in huwelijk hebbende Cornelia Berthouts overgevende is Adri-aen van Gijsel van en wegens sodanige penningen als hij den rendant onder hem heeft ge-hadt per reste van koop van een stuk landt geleegen onder Kleijn Waspik gekogt van Peeter Joghemse Berthouts zijn schoonvader alhier gewoond hebbende en overleede sijnde soo en in manieren als volgt, 13-6-1759

18
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deesen is doende en aan schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven Cornelis Peeterse Kamp voor sijn overleedene vader Peeter Cornelisse Kamp die in sijn leeve is geweest voodt en administrateur over de persoon van Anna Kamp bejaarde inosente dogter en dat van sodanige ontfangs en uijtgaaf die den over-leedene heeft gehadt en de gedaen sedert zijn laatste afreekening in den jaare 1757 tot den jaere 1762 incluijs, gestelt in guldens van xx stuijvers en penningen naar advonant, 18-10-1763

19
vervolg reeks. Zie 18

20
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeve overgevende Jan Peeterse Verscheure als bij de-sen edelen agtbaaren geregten aangestelde curatoir over de goederen van den inosente Maijke Peeterse Verscheuren in haar leeve bejaarde dogter, alhier gewoont hebbende en overleeden is, en dat van soodanige ontfang en uijtgaaf en administratie als den voornoem-den rendant in sijne voors qualiteijt gehadt heeft ende gedaan heeft so en in manieren als volgt, 7-5-1766

21
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese is doende en aan schepenen van Groot Waspik overgevende is de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout alhier, in qualiteijt als geautho-riseert sijnde van Elisabeth Buijs weduwe Wouter Boeser en Maria Servaesse van Toorn we-duwe van Willem van den Broek tot het executeeren van den boedel en goederen van Huij-bert Buijs volgens acte van authorisatie in dato den 1 julij 1762 en dat van de penningh gepro-venieert vande vaste en hafelijke goederen van voornoemden Huijbert Buijs, so en in maniere als volgt, 15-8-1764

22
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese is doende en overgevende Frans Bastiaense Boeser als voogt en Denis vander Saake als toesiende voogt geweest hebbende in gevolge de acte van aanstelling in dato den 8 november 1765 aan schout en schepenen van Sgre-velduijn Groot Waspik en 11½ Hoeve en dat van sodanig bewint handeling en administratie als sij voornoemde voogden hebben gehadt ende gedaan soen in maniere als volgt, 1-2-1771

23
Nicolaas Prince, woonachtig te Raamsdonk gelieve te betaelen aan Cornelis Weeterings, mr metzelaar, woonende te Oosterhout, of ordre eene somme van vijftigh gulden etc, 7-9-1773

Broer Jan Tielemans

24
vervolg rekening zie 18, 20-4-1773

25
Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese zijn doende en aan schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik zijn overgevende Dingeman en Christaen van Dusseldorp, Bartholomeus Bou-wens in huwelijk hebbende Johanna van Dusseldorp, Nicolaas Prinse in huwelijk hebbende Geertruij van Dusseldorp en nog onstaande ende ratocaverende voor Joost van Dusseldorp, Jan schoute in huwelijk hebbende Elisabeth van Dusseldorp, Govert Prinse in huwelijk heb-bende Cornelia van Dusseldorp. Alle kinderen van haar overleedene vader Gerrit van Dus-seldorp die in sijn leeve is geweest voogdt en administratuur van den uijtlandigen persoon van Jan Tielemans en dat van sodanigen ontfangh en uijtgaaf die denselven in sijn leeve en wel in sijn qualiteijt heeft gehadt ende gedaan sedert den jaare 1740 tot den jaare 1769 incluijs en verders door den voornoemden Dingeman van Dusseldorp vanden jaren 1770 tot den jaaren 1773 incluijs, gestelt in guldens van xx stuijvers ieder stuijver en penningen naar advonant, 8-11-1773

26
Wij ondergeteekende Jan Dingeman Loonen en Adriaen Weeteringhs beiden woonagtig bin-nen den vrijheijdt Oosterhout verclaaren bij deesen pariter et insolidum ieder onder renantiatie van de benefitien ordinis divisionissen excuissionis zijnde van den effecte derselve behoorlijk onderrigt ons zelve te stellen tot borgen en als schuldenaaren principaal voor de restitutie van zoodanige somme van vijftigh guldens als Nicolaas Prince woonagtig te Raamsdonk op as-signatie van Maria Tielemans weduwe Cornelis Bongaarts met voorkennisse van Heeren schouth en scheepenen van Groot Waspik zal betaalen aan Cornelis Weeterings mr Met-zelaar, woonachtig alhier, uijt de penningen van Jan Tielemans etc, 19-4-1776

27
Vervolg rekening zie 18, 3-2-1780