De lothschen vanden gemenen dijck staet achterin desen boock vant jaer 1600
Dito vanden sijdijck op den 12-8-1680
1600

Groot Waspijck ende xij hoeven is mijnen naeme

Register des ambachts van Groot Waspijck ende Twalfftalff Hoeve beginnende int jaer ons heeren xvc Lcij opten xvje junij finis … thermijn ? scrijnen.

Folio 6 staet een vonnis vanden hove van Zuijthollant aengaen het verticht van weeskinderen

Ordonantie vanden gemeenen polderdijck folio 99

Folio 90 staet eenen brief van 11½ Hoeve

Folio 3 staet deelinge van dijck in grot ? Noch staen hier verscheijde lothschen van dijcken den polder als andere

Fol. 1r
Delinge tusschen Bastiaen Baeijenss ende erffgenamen van Maeijken zijnder huijs-vrouwe
Op huijden den xije junij xvc Lxiij soo zijn gecomen voor schout ende heemraet inden ambacht van xij Hoeffve Bastiaen Baeijenss ende erffgenamen van Maeijken zijnder huijsvrouwe ende hebben aldaer rechtelijcken haer deelinge aengebrocht.
Inden eersten soo is Bastiaen Baeijenss voorss geloot ende geëerffdeelt op
Hiertegens zijn die erffgenamen van Maeijken Bastiaenss wijff zaliger gedachten geloot ende geëerffdeelt op

Fol. 1v
Deelinge tusschen die erffgenamen van Maeijken Bastiaen Baeijenss huisvrouwe zali-ger gedachten onder malcanderen
Eodem de monse et die soo hebben deerffgenamen van Maeijken Bastiaenss huijsvrouwe voorss haer deelingen voor schout ende heemraet des ambachts van xij Hoeffve aenge-brocht so recht is.
Inden eersten so is Peeter Cornelissen met Nout Claessen kinderen ende met Adriaen Aen Dircx haere voocht geloot ende geërffdeelt op
Hier tegens zijn den jongen Adriaen aen Dircx kinderen geloot ende geërffdeelt op

Fol. 1v
Verlije, Jan Huijgen en Peeter Hendricx, Adriaen Aertss, 12-8-1563

Fol. 2r
Hendrick Corneliss, Gerit Adriaenss [Lauwen], 30-6-1563
Hendrick moet Gerit jaerlijcxs 2 stuijvers betalen

Fol. 2r
Reijwert ? Janss; de dijckmeesterss, 12-8-1563
Vonnis

Fol. 2v
Reeckening … dijckmeesters, 17-9-1563

Fol. 2v
Dit is die erffdelinge vanden gemijnen dijck, 29-3-1563

Fol. 3r
Dit zijn de groott lootinge ende cavelen
Ten eersten so moet Vas Thomass met sijne medegelanden onderhouden en maecken het eerst en tweedenste block, groot sijnde tsestich roijen, met hondert geerd min een. Strocken-de van Adriaen Geritss van Bommel lant aff inclusive westwaert op tot Huijbert Jacopss ses geerden toe exclusive.
Ten tweede so moet mr Jan Peeterss met sijnen mede gelanden maecken ende houden het tweede block daer naest gelegen, groot zijnde xxx roijen met hondert ende een half geerd. Streckende van Jan Peeterss de Raet ende Peeter Janss van Mechelen lant aff inclusive, westwaert op tot Vas Wouterss achtalff geerd toe exclusive inclusive.
Ten derde so is Bastiaen Baeijenss met sijnen naesten gelanden gehouden te maecken het derde block daer aen leggende, groot zijnde xvj roijen, met hondert min een geerd. Strecken-de van Huijbert Jacobss ses geerden aff inclusive, westwaert op tot Naut Claess x geerden toe exclusieve.
Ten vierden so moet Adriaen Janss Statrens ? met sijne naeste gelanden maecken ende on-derhouden het vierde block daer naest liggende, groot zijnde xxij roijen met hondert ende vierdalff geerd. Streckende van Vas Wouterss achdalff geerd aff inclusive. Westwaert op tot Adriaen Geritss van Bommel lant toe exclusive.
Ten ve so moet Gerit Janss met sijne medegelanden maecken ende onderhoudenhet vijffde block daer aen gelegen, groot zijnde xxxij roijen met hondert ende acht geerden. Streckende van Evart Adriaenss ses geerden aff inclusive. Westwaert op totten ambacht van Raemsdonck toe exclusive.
Ten vje so moet Adriaen Janss Adr… Peterss Schotmaecker met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het seste block daer aen liggende, groot zijnde xiij roijen met hondert ende seven geerden. Streckende van Adriaen Ariaenss Schoenmaecker xij geerden aff inclusive. Westwaert op tot Evart Adriaenss ses geerden toe excluijs.
Ten xije so moet Mathijs Janss met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het sevenste block, groot zijnde xiij½ roijen met hondert ende twee geerden. Streckende van Naut Claess ix geerden aff incluijs. Westwaert op tot Adriaen Ariaenss Schoenmaecker xij geerden toe excluijs.
Ten achsten ende ten lesten so moet Jan Vassen met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het achste block, groot zijnde xj roijen met hondert geerden. Streckende vande dijck vant oosten eijnde aff, westwaert op tot Jan Peeterss de Raet ende Peeter Janss van Mechelen erve toe exclusive. Met een stuck lants van xij geerden geheeten Pieter de Wijts wer ende Marij Frederijcksen.
Ene smaelgeerden voor verhaelt moeten onderhouden ende dijck maecken het lest eijnt uut ? zuijden aende faije ? hoeve off Oude Straet liggende, groot zijnde xxx roijen.
Allen dese voorss lootinge moeten onderhouden worden nu ende ten eeuwige daegen onver-breckende, Des toirconde so heb Matthijs Otgens Matthijss, secretaris, dit onderteijckent ten dage boven gesteld.
Mathijs Otgens

Fol. 4r
Transport Claes Adriaenss van Dongen, Goijart Cleijss, 13-10-1563

Fol. 4r
Vonnis, Adriaen Aertss, 13-10-1563

Fol. 4r
Vonnis, Claes Adriaenss van Dongen, 13-10-1563

Fol. 4v
Vrijgift Andries Adriaenss, Goijardt Everden, 4-11-1563

Fol. 4v
Waerborgh Aentgen Janss weduwe; Jan Mathijss, 4-11-1563

Fol. 5r
Quitantie Adriaen Zeegerss; Evart Adriaenss van Zoethout, 7-11-1563

Fol. 5r
Vrijgift Adriaen Jan Staecens, kerckmeester R’donck; Adriaen Adriaenss Spranger
Adriaen Peeter Schoenmaeckers, kerckmeester R’donck, 24-6-1562
Fol. 5v
Transport Frans Janss, Jan Bouwenss tot behoef Lijsken Hendrick Willemsdr, , 12-1-1564

Fol. 6r
Vrijgift Jan Berten, Jan Andriess, 12-1-1564

Fol. 6r
Vrijgift Jan Berten, Jan Andriess, 12-1-1564

Fol. 6r
Transport Jan Andriess, Jan Berten, 12-1-1564

Fol. 6v
Vrijgift Cleijs Jacobss, Jan Berthoutss, 31-1-1564

Fol. 7r
Transport Jan Peeterss de Raet, Adriaen Janss Mober, 16-1-1564

Fol. 7r
Eerffdelinge van Metken Jan Peter Staecenss, Jan Peterss de Raet …, Floris Adri-aenss erffgenamen van eender dellen, 26-1-1564

Fol. 7v
Vrijghift Hendrick Adriaen Wijten erffg, de deeckens van Sinte Barbaren
Opte lesten jannuarij anno xvc Lxiiij stilo Luijdick compareerden voor schoudt ende heemraet van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Wouter Aen Wijten als gerechte bestorven voicht van Hendrick Adriaen Wijten weeskijnderen ende Huijbert Janss man ende voicht van Lijsken Hendrick Aen Wijtendr zijne huijsvrouwe vervangende ende hem sterckmackende voir alle die andere haert ? mede erffgenamen gaven te samen over met vrijer ghiften zo als recht is Wouter Matthijss ende Jan Adriaen Jordenss, deeckens ende tot behoef van Sinte Barbaren Ghilde inder kercken van Waspijck een vierendeel in een delle etc. 31-1-1564

Fol. 8r
Vrijghift die kerck ende heijligeest van Raemsdonck, Cornelis Adriaenss Groijwel,
23-1-1564

Fol. 8r
Vrijghift Jan Willem Wouterss, Adriaen Clauwertss, 23-1-1564

Fol. 8v
Transport Ariaen Ariaen Dircxss; Bastiaen Baeijenss, 31-1-1564

Fol. 8v
Verlije Aen Huijgen kinderen; Aen Aertss, 1-3-1564

Fol. 9r
Eerffdelinge tusschen Peter Willemss Sconninck en Cornelis Joesten met Ariaen Janss Schip toesiender van het weeskint van Gerit Peter wijlen Willemss huijsvrou,
1-3-1564

Fol. 10r
Accoordt Wouter Mertenss, schout en heemraet [in kop:Arnout Merten schoudt,
20-3-1564

Fol. 10r
Transport erffgenamen van Willem Janss, Joost Willemss, 8-3-1564
Jan en Jacob Willems

Fol. 10r
Vrijghift Ghijsbrecht Adriaenss, Berthout Gerbrantss, 12-4-1564

Fol. 10v
Vrijghift Ghijsbrecht Adriaenss, Peter Adriaenss, de broeder, 12-4-1564

Fol. 11r
Eerffdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck die weduwe ende erffgenamen van Ariaen Janss Mesen ? za, … met haeren gecoren vochden die haer verlaent waeren van rechts wegen
Inden eersten die weduwe geloot ende geërffdeelt op etc
Item Anneken Ariaenss voers geloot ende geërffdeelt op etc, 31-5-1564

Fol. 11v
Vrijghift Joachim Aertss, Hendrick Corneliss, 8-5-1564

Fol. 11v
Vrijghift Jan Bouwijns, Jan Zeegerss, 31-5-1564

Fol. 12r
Vrijghift Laureijs Janss, Baeijen Janss in porta, 21-7-1564

Fol. 12v
Reeckening Wouter Aen Wijten als vocht van Hendrick Aen Wijten, 2-9-1564

Fol. 12v
Vrijghift Hendrick Aen Wijten erffgenamen, Anthonis Hendrick met Moeten
Anno et die so sijn gecomen ende gecompareert voer schoudt ende heemraders des am-bacht van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Wouter Aen Wijten als voocht van Hendrick Aen Wijten sijns broeders weeskinderen ende Huijbert Janss man ende voocht van Lijsken Hen-drick Aen Wijtendr ende Aedt Hendrick voer hem selven ende met hem vervangende allen … mede erffgenamen ende gaven tsamen over etc. 2-9-1564

Fol. 13r
Aenneminge van Cornelis Jan Maess als voocht van Ariaen Jan Maesen weeskint
Desen xxje septembris anno xvc Lxiiij compareerden voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Cornelis Jan Maess als voocht van Ariaen Jan Maess sij-nen broeders weeskint ende heeft aldaer rechtelijck aengenomen voor schoudt ende heem-raeders als oppervoochden ende Vas Thomass met Lendert Corneliss als toesienders Adriaen Jan Maess weeskint voerss geprocueert bij Peterken Vas Thomas etc. 21-9-1564

Fol. 13v
Vrijghift Ariaen Ariaenss Buijs, Claes Adriaenss van Dongen, Jan Willemss ter eenre, Wouter Willem Wouterss ter andere zijde, 22-11-1564

Fol. 13v
Vrijghift Wouter Willem Wouterss ende Jan Willemss sijn broeder, 22-11-1564

Fol. 14r
Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Ariaen Ariaenss Buijs, 15-11-1564

Fol. 14v
Vrijghift Ariaen Ariaenss Buijs, Claes Adriaenss van Dongen, 15-11-1564

Fol. 14v
Vrijghift Wouter Willem Wouterss, Ariaen Ariaenss Buijs, 15-11-1564

Fol. 15r
Aenneminge van Jan Adriaenss Steehouwers weeskinderen
Desen lesten decembris anno xvc Lxiiij compareerden voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Marij weduwe wijlen Jan Adriaenss Steehouwers ende heeft aldaer aengenoemen met haren gecoeren voicht van Andries Adriaenss den gerechten bestorven voicht haer twee onmondighe kinderen geprocueert bij Jan Adriaenss Steehouwers voers etc. 31-12-1564

Fol. 15v
Vrij Ariaen Ariaen Dircxss, Cleijs Jacobss, 10-1-1565

Fol. 15v
Verlije Willem Meretens cum suis, Ariaen Gerit Hermanss
Desen xxiiije januarij anno xvc Lxv stilo Luijdick compareerdenvoer schoudt ende heemrae-ders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Willem Mertenss, Cornelis Mertenss ende Peter Mertenss elcx een voer hem selven ende gaven etc. 24-1-1565

Fol. 16r
Vrijghift Jan Peeterss de Raet en Jan Janss de Laet vanden Meij, Vas Thomas
24-1-1565

Fol. 16r
Appendix Vas Thomas, Peeter Baeijenss weeskint, 7-2-1565

Fol. 16v
Vrijghift Reijwert Janss, Frans Peeterss weeskinderen
Reijwert x Lijsken Frans, Adriaen Jacobss is voocht vande weeskinderen, 7-2-1565

Fol. 16v
Vrijghift die deeckens van Sinte Barbare, Frans Peeterss weeskinderen, 7-2-1565

Fol. 17r
Eerffdelinge tusschen Vas Thomass met sijne naekinderen ende Thomas Adriaenss Smit naekinderen
Eoden anno et die … soo zijn gecompareert voer schoudt ende heemraders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Vas Thomas voer hem selven ende met hem vervangende ende ster-ckmaeckende sijnen naekinderen geprocueert bij Anneken Aen van Dongendr ende Adriaen Thomass als voecht van Thonis Ariaenss Smit naekinderen oijck geprocueert bij … van Don-gendr ende hebben aldaer haer deelinge rechtelijck aengebrocht etc. 15-2-1565

Fol. 17r
Verlije Willem Geritss, Jan Peeterss de Raet voor hem ende Peeter Baeijenss wees-kint, Jan Janss de Laet; Ariaen Ariaen Dircxss de Jonghe, 15-2-1565

Fol. 17v
Vrijghift Bert Gerbranden, Goijaert Evarden, 21-2-1565

Fol. 18r
Verlije Hendrick Peterss, Cornelis Hendricxss, 4-4-1565

Fol. 18r
Vrijghift Reijwert Janss, Wouter Wouterss, 26-3-1565

Fol. 18r
Vrijghift Wouter Wouterss, Joest Willemss, 26-3-1565

Fol. 18v
Vrijghift Jan Corneliss, Willem Adriaenss, 16-5-1565

Fol. 18v
Vrijghift Huijbert Staecenss cum suis, Peter Cornelis cum suis
Anno et die … compareerden voer schoudt ende heemraet voerss Huijbert Staecenss voer hem selven ende met hem vervangende ende hem steckmaeckende voir Lijnken Staecenss zijnde suster kinderen, Anneken Staecenss sijnde suster kint, Wouter Staecenss sijn suster [?] ende voir Maijecken Staecenss sijnde suster kinderen ende gaff etc, 16-5-1565

Fol. 19r
Vrijghift Ariaen Huijben, Beris Corneliss, 16-5-1565

Fol. 19r
Vrijghift Ariaen Lenardts, Ariaen Huijben cum suis, 16-5-1565

Fol. 19v
Eerffdelinge aengebrocht die eerffgenamen van Cornelis Adriaen Dircxss Block-maecker
Inden eersten Cleijs Jacobss van Adriaen die Schutters weegen met Korst Adriaenss geloot etc.
Ariaen Ariaenss Buijs als voicht van Ariaen Willemss Bonten ? weeskint met Job Adriaenss dr die Beris Corneliss hier inne vervangende ende vernoicht heeft geloot etc. 11-5-1565

Fol. 19v
Vrijghift Cornelis Adriaen Dircxss, Bastiaen Baijenss, 16-5-1565

Fol. 20r
Vrijghift Corst Adriaenss, Beris Corneliss, 16-5-1565

Fol. 20r
Aenneminge Anna weduwe Ariaen Peeterss Heer van haeren weeskinderen
Desen xxe maij anno xvc Lxv compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11x en Groot Waspijck Anna weduwe wijlen Ariaen Peeterss Heer ende heeft aldaer aengenoemen van Cornelis Peterss als voicht ende Cornelis Meuss als toesiender haere drie onmondigen weeskinderen etc. 20-5-1565

Fol. 20v
Vrijghift Frans Reijnen, Ariaen Janss Knapen
Frans Reijnen Mandemaecker van de… 14-6-1565

Fol. 21r
Vrijghift Laureijs Janss, Cleijs Berten, 13-4-1565

Fol. 21r
Vrijghift Laureijs Janss als voicht van Mathijs Janss, half broer, Cleijs Berten
13-4-1565

Fol. 21r
Vrijghift Cornelis Claess van Camp, Laureijs Janss, 13-4-1565

Fol. 21v
Verlije Joachim Janss van Broeckhoeffven, Thomas Corneliss
Joachim x Maeijken Ariaenssdr, 2-7-1565

Fol. 21v
Vrijghift Hendrick Govertss cum suis, Cornelis Janss, 28-7-1565

Fol. 22r
Vrijghift Ariaen Janss cum suis, Ariaen Geritss de Molder
Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemraet van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaen Janss voir hem selven ende met hem vervangende ende hem sterck maec-kende voir Maeijcken Janssdr sijnder suster, Hendrick Goverts man ende voicht van Aenken Geritsdr, Ariaen Jaspars man ende voicht van Geerken Geritsdr ende gaven etc. 28-7-1565

Fol. 22r
Vrijghift met verlije Ariaen Janss, Ariaen Thoniss
Ariaen Janss van … x Grietken die Bie, 31-8-1565

Fol. 22v
Reeckeninhge vande dijckmeesters
Ariaen Geritss van Bommel en Lenardt Corneliss zijn dijckmeesters, 5-6-1565

Fol. 22v
Vrijghift Bastiaen Baeijenss, Ariaen Janss Staecenss, 17-10-1565

Fol. 23r
Die straet Peeter Willemss [Sconnincx], Claes Adriaenss van Dongen, 17-10-1565

Fol. 23r
Transport Joost Willemss, Joost Wouter Gruijters, 17-10-1565

Fol. 23v
Vrijghift Wouter Janss Gruijter, Joost Willemss, 22-10-1565

Fol. 23v
Vrijghift Cornelis Adriaenss cum suis …, Cornelis Janss [Backer]
Cornelis en Dirck Adriaenss, gebroeders, 22-10-1565

Fol. 24r
Verlije Jan Jan Dircxss met sijnder suster Barbara, Dirck Janss van Wamel [broer]
22-10-1565

Fol. 24r
Aenneminge Dirck Janss vanden straet vande vaert bijde kerck, 4-5-1552

Fol. 24v
Vrijghift Maijrcken Janssdr, Neeltgen Janssdr, 8-11-1565

Fol. 25r
Vrijghift Bastiaen Baeijenss, Jan Andriess tot Oosterhout, 14-11-1565

Fol. 25r
Vrijghift Peter Adriaenss en Marij Hermanss, Claes Bertenss, 14-11-1565

Fol. 25v
Vrijghift Ariaen Hendricxss cum suis, Cleijs Bertenss, 14-11-1565

Fol. 25v
Reeckeninge vanden dijckmeesters
Lenardt Corneliss en Jan Zegerss zijn dijckmeesters, 25-10-1564

Fol. 26r
Vrijghift Ariaen Ghijsbertss Buijs, Matthijs Janss, 28-11-1565

Fol. 26r
Reeckeninge Jan Huijgen, Ariaen Geritss [van Bommel als toesiender] van Aen Huij-gen kinderen, 28-11-1565

Fol. 26v
Vrijghift Joost Willemss, Adriaen Dircxsz Schoenmaecker, 9-1-1566

Fol. 27r
Verlije Claes Aen Huijgen, Peter Willemss [Sconnincx], 6-2-1566

Fol. 27r
Heijltgen Huijma Wouterss weduwe; Lijsken Clauwaertss huijsfrou, 6-2-1566

Fol. 27v
Transport Jan Adriaenss [Baeijens], Ariaen Aert, 6-2-1566

Fol. 27v
Aenneminge van Jacob Wouterss vande Elst weeskint
Eodem et die … compareerden voer schoudt ende heemraeders voerss Gerit Wouterss van Waelwijck als voicht van Jacob Wouterss vanden Elst sijn broeders weeskinderen ende heeft aldaer rechtelijcken van schoudt ende heemraeders als oppervoochden aengenomen Wou-terken Jacob vander Elst etc. 6-2-1566

Fol. 27v
Transport Gerit Wouterss als voicht van Jacob Wouterss weeskint, Wouter Wouterss
6-2-1566

Fol. 28r
Vrijghift Goijardt Evarden, Jan Aen Baeijenss tot behoeff van Jan Lempuns ? wees-kint, 6-2-1566

Fol. 28r
Reeckening Peter Willemss Sconnincx, Claes Adriaenss, 6-2-1566

Fol. 28v
Vrijghift Peter Janss Momber, Cleijs Berthenss, 11-3-1566

Fol. 28v
Vrijghift Jan Peterss de Raet, Wouter Wouterss, 15-5-1566

Fol. 29r
Verlije Jan Peeterss de Raet, Aelbert Joosten tot behoef van Maeijcken Wouter Cor-nelissdr, 15-5-1566

Fol. 29r
Vrijghift Cornelis Claess van Camp, Claeijs Berthenss, 17-9-1566

Fol. 29v
Vrijghift Marij Jan Stehouers wedue, Baijen Janss in porta, 20-9-1566

Fol. 29v
Vrijghift Willem Vass eerffgenamen, Steven Willemss, 25-9-1566

Fol. 30r
Vrijghift Willem Adriaenss Vass erffgenamen, Wouter Wouterss
Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemeaders voerss Adriaen Willemss voer hem selven ende Jan Meuwenss als man ende voicht van Maeijcken Willemssdr sijnder huijs-frou ende gaven over etc. 25-9-1566

Fol. 30r
Vrijghift Adriaen Zeegerss, Matthijs Otgenss
Matthijs Otgens Matthijss, secretaris den ambachts voers., 2-10-01566

Fol. 30v
Verlije Cornelis Adriaenss van Jan Staecenss weeskinderen cum suis, Jan Ariaen Baijens
Desen xe octobris anno xvc Lxvj compareerden voer schoudt ende heemraeders Cornelis Adriaenss als voicht van Jan Staecenss weeskinderen ende Bastiaen Baeijenss als toesien-der mitsgaders den voornoemden Cornelis met hem vervangende ende hem sterckmaec-kende voer Ariaen Janss, Jan Janss zoen ende Jan Eijwenss voor hem selven ende met hem vervangende Peerken Gielis Coelemansdr ende gaven aldaer over etc. 10-10-1566

Fol. 30v
Transport Wouter Willemss Boeff, Adriaen Huijbrechtss, beijde vanden Berch
24-7-1566

Fol. 31r
Coophuijs Willem Peterss, Ariaen Janss de Jong, 18-10-01566

Fol. 31v
Vrijghift Jan Andriess, Wouter Wouterss
Desen xxvje martij anno xvc Lxv stilo Luijdicx so compareerden voir schoudt ende heemrae-ders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaenken van Beemont als g… van Jan Andriess haeren wettigen man blijckende bij procuratie die wij daer aff gesien hebben gescreven bij Jan Andriess eijgen hant ende gaff over etc., 26-3-1565

Fol. 31v
Vrijghift Wouter Wouterss, Baeijen Janss in porta, 21-10-1565

Fol. 32r
Vrijghift en verlije Arnoudt Gieliss, Roeloff Stoffelen, 18-10-1566

Fol. 32r
Vrijghift Roeloff Stoffelen, Hendrick Jasparss, 24-10-1599

Fol. 32v
Vrijghift Vas Thomas en Adriaen Adriaenss [van Ghils], Claes Adriaenss [van Dongen], 25-10-10566

Fol. 32v
Vrijghift Jan Adriaenss Huijgen, Joachim Janss, 26-6-1566

Fol. 33r
Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Jan Vas Wouterss, 13-11-1566

Fol. 33r
Vrijghift Beijris Huijbrechtss, Michiel Janss
Beijris Huijbrechtss x Anna Peeterss, 27-11-1566

Fol. 33v
Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Gerit Adriaenss, 27-11-1566

Fol. 33v
Vrijghift Gerit Adriaenss, Claes Adriaenss [van Dongen], 27-11-1566

Fol. 34r
Vrijghift Jan Meuss als voicht van Anneken Tijss wed, Wouter Wouterss
Anneken is suster van Jan, 27-11-1566

Fol. 34r
Vrijghift Wouter Wouterss, Ariaen Jacobss tot behoeff van Franss Peeterss kinderen
27-11-1566

Fol. 34v
Vrijghift Beijris Huijbrechtss met sijnen kinderen, Wouter Wouterss
Eodem anno die compareerden voer schoudt ende heemraeders voerss Berijs Huijbrechtss voer hem selven ende Huijbrecht, Aetghen ende Maijecken Bereijs Huijbrechtss kinderen met haeren gecoren voicht en gaven alfaer etc. 27-11-1566

Fol. 34v
Waerborg Jan Bouwens, Jan Zeegerss, 17-9-1566

Fol. 35r
Vrijghift Jan Janss van Dongen, Adriaen Dircxss Schoenmaecker, 11-12-1566

Fol. 35r
Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Matthijs Otgens Matthijss [secretaris], 11-12-1566

Fol. 35v
Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Claes Adriaenss van Dongen, 11-12-1566

Fol. 35v
Transport Adriaen Dircxss Schoenmaecker, Jacob Janss van Donghen, 11-12-1566

Fol. 36r
Vrijghift die Heijligeestmeesters tot Waspijck, Ghijsbrecht Hendricxss in Engelant ?
Jan Vass Coninck en Claes Adriaenss van Dongen zijn Heiligeestmeesters, 8-1-1567

Fol. 36r
Ghijsbrecht Hendricxss in Engelant, Adriaen Cornelisdr wedue wijlen Jacob Ariaenss Bot ? woenende tot Dordrecht, 8-1-1567

Fol. 36v
Erffdelinge Claes Adriaenss van Dongen, Matthijs Otgens Matthijss, secretaris
Belending: Jan Peterss schoudt, 8-1-1567

Fol. 37r
Vrijghift Ariaen Peeterss Schoenmaecker en Jan Meuss, beijde als kerckmeesters tot Raemsdonck, Ariaen Geritss Molder, 5-2-1567

Fol. 37v
Vrijghift Ariaen Peeterss en Jan Meuss, als kerckmeesters tot Raemsdonck, Willem Michielss, 5-2-1567

Fol. 38r
Vrijghift Ariaen Gerits Molder, Willem Michielss, 5-2-1567

Fol. 38r
Transport Mr Reijnier Adriaenss Cannonninck, Ghijsbrecht Corneliss van Broeckho-ven, 5-2-1567

Fol. 38r
Vrijghift Jacob Wouterss inden Bock [vanden Berghen ?], Laureijs Janss, 5-2-1567

Fol. 38v
Vrijghift Laureijs Janss, Hendrick Jasparss, 5-2-1567

Fol. 39r, copie
Geschil tussen inwoners van Waspijck en Geertruijdenberch ivm verpondingen, lesten dach van merts 1521

Fol. 39v
Vrijghift Jan Janss van Dongen, Claes Adriaensss van Dongen, 10-+2-1567

Fol. 39v
Testament … Thomas Corneliss
Genoemt wordt Cornelis Thomass den Oudsten, 10-11-1566

Fol. 40r copie
Ick broeder bonden prior vanden Santroosen bij Sinte Geertruijden Berge maken condt allen luijden dat ick gesien ende gehoort hebben als.. schreeff tjaer ons heeren duijsent drie hondert negen ende tachtich opten dinsdaege nae a…dach …..

Fol. 41r
Vrijghift Peter Baijenss, Ariaen Geritss Molder cum suis
Desen xjxe meij anno xvc Lxvij compareerden voer schoudt ende heemraers van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Peeter Baijenss als voicht van sijnen weskindt ende gaff aldaer over met eender vrijer ghifften zo als recht is Ariaen Geritss Molder ende Hendricxken wedue wij-len Adriaen Janss Staecenss cum pro… zijns kints gedeelte portie etc., 19-5-1567

Fol. 41v
Vrijghift Adriaen Lambrechtss, Jan Matthijss cum suis
Jan Matthijss, Ariaen Joachimss en Jan Thoniss weeskint, 20-+5-1567

Fol. 41v
Vrijghift Lenardt Franss, Marij wedue Hendrick Adriaen Ghijsberss, 2-6-1567

Fol. 42r
Accord die wedue ende kinderen van Adriaen Janss Staecenss metten schoudt en heemraederss, 11-6-1567

Fol. 42v
Vrijghift Jan Janss de Laet, Hendrick Ariaen Janss wedue cum pro…, 2-7-1567

Fol. 42v
Vrijghift Peeter Janss Momber, Wouter Thijss, 13-7-1567

Fol. 43r
Ordinancie vanden gemeenen dijck van Groot Waspijck . 3-5-1567

Fol. 44v
Transport die wedue ende kinderen van Adriaen Janss Staecenss, troument van Sinte Katelijnen da… ten Berch, 14-8-1567

Fol. 45r
Vrijghift Anthonis Stoffels, Lenardt Corneliss, 16-8-1567

Fol. 45r
Vrijghift Ariaen Jacobss als voicht van Frans Peeterss kinderen, Joost Peterss van Ghils, 15-10-1567

Fol. 45v
Vrijghift Mr Sebastiaen Joost cum suis, Joost Peterss van Ghils
Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemraeders voirss Mr Sebastiaen Joosten als gecoren voicht van Lijsken Wouter Matthijss dr ende Mr Sebastiaen Joosten voir sijn sel-ven ende Sathrijna Joost Baijendr ? met haren gecoren voicht ende Aerdt Joosten voir sijn selven ende gaven gesamenderhant over etc. 15-10-1567

Fol. 45v
Vrijghift Wouter Wouterss, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46r
Vrijghift Peterken Jan Reijwers wedue cum …, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46r
Vrijghift Dingen Ariaen Janss Bedomps ? wedue, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46v
Vrijghift Marij Frederijcken, Hendrick Willemss, zoon, 22-10-10567

Fol. 46v
Verlije die Heijligeestmeesters ende kerckmeesters tot Raemsdonck, Ariaen Geritss tot behoeff van Jan Buijs Geritss
Desen xxiije octobris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Jan Andriess ende Ariaen Ghijsbrechtss Buijs als kerckmeesters tot raemsdonck ende Gerit Janss ende Adriaen Aertss schout als Heijligeestmeesters tot Raemsdonck ende gaven gesamenderhant over met eender verlije zo las recht is Adriaen Geritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss van Bommel drie dochteren etc. 23-10-1567

Fol. 47r
Verlije die erffgenamen van Jan Dirck Huijben, Ariaen Geritss tot behoeff van Jan Buijs kinderen
Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Gosen Janss voir hem selven ende Cornelis Peterss voir hem selven ende Gosen Janss ende Tonis Aries dese twee tsamen vervangende Ariaen Janss Potbackers kinderen, Adriaen Willemss voir hem selven, Peter Janss voir hem selven, Claes Adriaenss Bol voit hem selven ende Janneken, wedue wijlen Tomas Cornelis met haren gecoren voicht. Altesamen als erffgenamen van Jan Dirck Huijben ende gaven gesamenderhant over met eender verlije zo als recht is Ariaen Ge-ritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss drie dochteren etc. 23-10-1567

Fol. 47v
Eerffdelinge van Cornelis Janss Mombers erffgenamen aengebrocht voer schoudt ende heemraeders opten xxixe octobris anno Lxvij die kinderen twe op twe bedeelt
Inden eertsen Jan van Breda als man ende voicht van Janneken Cornelisdr ende Rom ? Cornnelis geloot etc
Nu sijn Maijecken ende Lijntgen Cornelissdochters geloot etc.

Fol. 48r
Vonnis van Claes Adriaenss van Huil?

Fol. 48v
Vrijghift Andries Jacobs vander Elst cum suis, Joost Peterss van Gils
Desen xxvje novembris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11x ende Groot Waspijck Andries Jacobs vander Elst voir hem selven ende mede als voicht van Wouterken sijn suster ende Tonisken Jacobsdr met haren gecoren voicht ende gaven over etc. 21-11-1567

Fol. 49r
Accorde tusschen Gerit Wouterss wedue ende Jan vander Elst kinderen
Desen je decembris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Janneken Gerit Wouterss wedue met Arriaen Aertss ende Mr Gielis Antonis ter eender ende Andries Jacobs vander Elst voir hem selven ende met hem vervangende Antonisken ende Wouterken sijn susters in presentie van Hendrick Hacken ? ende Gertruijdt der kinderen aen ende meij ter andere zijde en zijn …, 1-12-1567

Fol. 49v
Vrijghift Matthijs Jans, Baeijen Janss, 10-12-1567

Fol. 50r copie
Jacob Wouterss inden Bock procedeert tegen Baijen Peeterss, 16-11-1567

Fol. 50v
Verlije Cornelis van Maess, Jan Willem Wouterss, 20-12-1567

Fol. 50v
Verlije Jacob vander Elst kinderen, Arnoudt Claess
Andries, Tonisken en Wouterken Jacobs, 20-12-1567

Fol. 51r
Delingen tusschen Jacob Wouterss vander Elst kinderen
Andries, Tonisken en Wouterken Jacobs, 20-12-1567

Fol. 51v
Vrijgift Ariaen Ariaenss van Gils, Ariaen Ghijsbrechtss [Buijs ?]

Fol. 51v
Vrijgift Cornelia wedue Laureijs de Bie, Willem Mertenss, 7-1-1568

Fol. 52r
Vrijgift Claes Adriaenss van Dongen, Peeter Willemss Sconnincx, 3-2-1568

Fol. 52r
Vrijgift Daniel Verlou Adriaenss, Gerit Adriaenss, 14-2-1568

Fol. 52v
Vrijghift Daniel Verlou Adriaenss, Jan Vass Conninck, 14-2-1568
Fol. 52r
Vrijgift Ariaen Joachimss cum suis, Wouter Willem Wouterss
Desen xviije februarij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemrae-ders van 11x ende Groot Waspijck Ariaen Joachimss voir hem selven ende Neeltgen Joa-chimss huijsfrou ende weu met haren gecoren voicht ende met hem vervangende Ariaen Joachimss sijnen broeder, Peeter Joachimss ende Matthijs Janss man ende voicht van Heijltken Joachimssdr ende gave gesamenderhant over etc. 18-2-1568

Fol. 53r
Eerffdelingen tusschen Frans Janss ende Wouter Willem Wouterss, 18-2-1568

Fol. 53r
Vrijgift Frans Janss, Michiel Janss, 18-2-1568

Fol. 53v
Copie
Wij hacr ? der Armen ende Jan Proper schepenen in Heusden tuijgen onder onze segel dat Jan Schout ende Heijm ? Ar?? Soen van Wijnen geloefffden gesamenderhandt den ge-meenen gebueren van Waspijck twe pondt was erffchijsken etc.
??? int jaer ons heeren dertien hondert ende vier ende vijfftich sdindages na belocken Pin-cxsten

fol. 54r
Vrijgift Huijbert Jasparss cum suis, Jenneken Peeter Lemmensdr
Desen xxiij februarij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemrae-ders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Huijbert Jaspars voir hem selven ende Dimpna wedue wijlen Jaspar Hendricx als gemachtich blijckende bij goede procuratie ons gebleecken ende moeder van Adriaen, Lijsken ende Neeltgen Jaspars haer drie kinderen ende gaven gesamender hant over etc. 23-2-1568

Fol. 54r
Eerffdelingen tusschen die wedue ende eerffgenamen van Hendrick Jaspars zaliger
Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Huijbert Jaspars voir hem selven ende Dimpna wedue wijlen Jaspar Hendricx als gemachtich ende moeder van Adriaen, Lijsken ende Neeltgen Jaspars haer drie kinderen ende Peterken wedue wijlen Hendrick Jaspars zaliger ende hebben geloot etc. 23-2-1568

Fol. 54v
Verlije Ariaen Lenarts cum suis, Wouter Wouterss ende Peter Willemss die dijckmees-ters van ackers
Desen iije martij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaen Lenarts als man ende voicht van Truijcken Hermanssdr sijne huijsvrouwe ende Maeijcken Hermanssdr mmet haren gecoren voicht ende gaven over etc. 3-3-1568

Fol. 54v
Verlije Cornelis Tomas cum suis, die dijckmeesters voirss
Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Jenneken Tomas Cornelis wedue met haren gecoren voicht, Cornelis Tomass voir hem selven ende met hem vervangende Beatrix Tomasdr sijn suster, Truijcken ende Dingen Tomas Corneliss dr elcx met haren gecoren voicht ende gaven gesamenderhant over etc. 3-3-1568

Fol. 55r
Waerborch Cornelis Tomass, Ariaen Gerits tot behoeff
Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Cornelis Tomass als gecoren voicht Jenneken Tomas Corneliss wedue, sijn moeder ende heeft geconstitueert ende tot een onsterffelijcken ende singulieren waerborch gestelt Ariaen Geritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss drie dochteren etc. 3-3-1568

Fol. 55v
Copie copie
Allen den geenen ende elck bijsonder die dit tegenwordige hantbetoon getoont sal worden … condt met kennisse der waerheijt dat ick … Jacob oen ridder … van Wijngaerden ende tot rubrijck baijliu van Zuijthollant van mij… genadichs haren wegen der … … m… teijt ende van mijn genadigen heere den … van Oostenrijck, prinsche van Spaengie, hertoge van Bourgoen, van Brabant, … Grave van Vlaenderen, van Hollant … te rechte geseten hebben ter hoger vierschaer met den welgeboren mannen van Zuijthollant binnen der stede van Dordrecht de xxe van februarij int jaer xvc ende acht nae loop … van Hollant daer uut den aengeding ende vervolge van Lendert Janss naer datter den baijllu ende welgeboren mannen als Willem van Neerveen, Gielis Hendricx, Claes Godschallick, Cornelis hermanss, Baijen Corneliss, Adriaen Janss, Adriaen Peeterss, Vas Janss, Willem Aertss, Willem Kivit ende Jan Heijmanss wel ende deugdelijck vertoont ende gebleecken was dat over lange tijt van jaren voirleden ter vier schaer voirss met vonnisse geweesen is geweest. … waer binnen den hoven van Zuijthollant een sterffhuijs … daer sal die heer van des ambachtsheeren wegen voir sijn ver… hebben vande mondigen ende onmomdigen kinderen van elcken besonder twe schelen te weten een stuijver ende daer binnen den hoven van Zuijthollant een sterffhuijs gehouden wordt van weeskinderen goet dfaer sal die schouth van des ambachtsheeren wegen van allen tilbaer ende … goet dat vercocht wordt voir sijn pontgelt hebben van elcken schilt t stuck tot xiiij stuijvers gereeckent een ort van eenen stuijver. Ende daer toe van alcken slagh een ort van eenen stuijver ende daervan weeskinderen goet geen erffhuijs gehouden en wordt ende men dat goet houden ende niet vercoopen wil daer sal die schoudt met den gesworen off heem-raeders sulck goet schatten ende prijsen ende alsdan sal die schoudt daer aff hebben sijn pontgelt te weten van elcken schilt voirss een ort van eenen stuijver ende niet meer als recht is naden recht van Zuijthollant … bijden monde van Gillis Hendricx met vonnisse gewesen ende van anderen namen voirss eendrachtelijck verv…llicht datter voirss vonnisse goet ende van waerde sal blijcken als recht is naden rechte van Zuijthollant van welcj die vonnisse die voirss Andries Bogerden te hebben op sijnen cost een hantbetoon met die Ballius zegel ende twe welgeboren mannen zegelen twelcke hem als toegewesen is geweest te hebben inde sijn bijder hooge vierschaer daer toe genomen geweest om tselfde met den ballu te zegelen, Wil-lem van Neerveen ende Gillis Hendricx an welcke hantbetoon ick heer Jacob Oem ridder ende balliu voornoemt mijnen zegel gehangen hebben. Ende wij welgeboren mannen voirss hebben oijck elcx besonder onse zegelen daer aen gehangen int jaer ende opten dach voirss. Onder dezen cop stont gescreven:
… uuten origenelen ende principalen brieff uut hangende bezegelt met eenen roden ende twee groene zegels niet gerancelleert offte gerascert ? ende is bevonden daer mede accorde-rende bij mij secretaris in Cappel ende waspijck ende was met sijnder gewoenlijcke signature onderteijckent Ghijsb Adriaenss

fol. 56v
Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Ariaen Ariaenss de Jonge, 17-3-1568

Fol. 56v
Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Handricxken Ariaen Janss Staecenss weu, 17-3-1568

Fol. 57r
Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Ariaen Ariaenss de Jonge, 17-3-1568

Fol. 57r
Vrijgift Huijbrecht Beriss, Claeijs Berthoutss, 20-3-1568

Fol. 57v
Transport Jan Bertenss, Baijen Janss in porta, 31-3-1568

Fol. 57v
Verlije Joachim Janss van Broeckhoven, Baijen Janss in porta, 23-4-1568

Fol. 58r
Vrijgift Claes Vass, Baijen Janss in porta, 12-5-1568

Fol. 58r
Verlije Jan Peterss de Raet, Lenaert Corneliss, 14-5-1568

Fol. 58v
Jan Ariaen Baijenss, Lenardt Corneliss, 17-5-1568

Fol. 58v
… Jan Berthoutss, Vas Tomas kinderen, 24-5-1568

fol. 59r
Verlije Roeloff Stoffels, Adriaen Dircxss, 26-5-1568

fol. 59r
Verlije Anneken Janss de, Cornelis Aen Aertss, 7-6-1568

Fol. 59v
Waerborch Marij Hermans, Govert Aerden, 27-10-1568

Fol. 60r
Waerborch Willem Geritss, Vas Tomass, 27-10-1568

Fol. 60r
Laureijs Janss heeft bedingt op dandere schouwen als dat Wijt Adriaenss die met zijn delle tegen den selven Laureijs Janss straet die hij voir sijne ackers maeckt gelegen ende geen straet tot noch toe gemaeckt en heeft dat Wijt Adriaenss mede nae … sijn goeden straet maecken sal ten tijt dat hij bescheijt komt te ….
Actum den xxixe octobris anno xvc Lxviij, 29-10-1568

Fol. 60v
Eerffdelinge tusschen Wouter Matthijss ende sijne kinderen aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten iiije novembris xvc Lxviij
Inden eersten
Wouter Matthijss geloot etc.
Nu Claes Vass geloot etc x Aentgen Wouterss ?
Nu Sebastiaen ende Mathijs Wouterss tsamen geloot etc Wouter Matthijs is nu getrouwd met Anneken … Claes weu

Fol. 61r
[ Vrijgift] Ariaen Joachimss, Lenaerdt Corneliss, 4-11-1568

fol. 61r
[ Vrijgift] Jan Matthijss, Jan Berten, 10-11-1568

fol. 61v
[Wilceur] Wouter Aen Wijten, Gerit Robbrecht, 10-11-1568

fol. 61v
Schadeloos Jan Lambrecht, Wijt Adriaenss, 10-11-1568

Fol. 62r
Volgens schoudt en heemraeders mogen alsulcke luijden erde halen op dat lant dat Jan Ger-brantss toe plach te houden sonder gelden. Jan Vass ende Cleijs Ghij… ende meer ander gebure etc

Fol. 62r
[verlije] Huijbert Jaspars, Ariaen Jasparss, broer, 15-11-1568

fol. 62v
Erffdelinge tusschen Zeger Hendricxss als man ende voicht van … Vass ende Gerit Vass voir hem selven ende mede vervangende ende als elcx van sijnen broeders ende sus-ters aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten xxiiij novembris anno xvc Lxviij aengaenden de haer smoeders achtergelaten goederen

Fol. 62v
Transport Frans Wijnen, Ghijsbrecht Cornelis van Broechoven, 29-11-1568

Fol. 63r
Verpeijndt Govert Cleijss, Jacob Janss van Dongen, 29-11-1568

Fol. 63r
[Verlije] Huijbrecht Janss, Tonis Claes Cloosterman, 26-1-1569

Fol. 63v
Aenneminge Adriaen Lambrechts als voicht van sijnder huijsvrou, Cornelis Toniss voicht van Tonis Willemss weeskint
Antonia wed van Tonis Willemss, 16-2-1569

Fol. 64r
Verpeijndt Jan Roeloffs, Janneken Cornelis Adriaenss wedue, 16-2-1569

Fol. 64r
Den Heijligeest van Waspijck, Janneken Cornelis Adriaenss wedue, 16-2-1569

Fol. 64r
Waerborch Willem Geritss, Ariaen Ariaenss den Jongen, 16-2-1569

Fol. 64v
Vrijghift Wouter Willem Wouterss, Ariaen Geritss den Molder, 16-3-1569

Fol. 64v
Transport Joachim Meliss, Cleijs Toniss Cloosterman, 14-4-1569

Fol. 65r
Deelinge aengebrocht tusschen die wedue ende erffgenamen van Tomas Corneliss zaliger den xve aprilis anno xvc Lxix naer Paesschen, gepasseert voir schoudt ende heemraeders ondergeschreven
Jenneken Tomas Corneliss wedue geloot etc.
Cornelis Tomass geloot etc.
Matthijs Huijmans als man ende van Baetgen Tomassdr geloot etc.
Nu Ariaen Huijbrechtss als man ende voicht van Truijcken Tomassdr geloot etc.
Nu Dingen Tomas Cornelissdr

Fol. 66v
Vrijgift Goijart Aerden, Ariaen Janss van Gils, 20-4-1569

Fol. 66v
Transport Peeter Adriaenss cum suis, Baijen Janss in porta
Desen ije dach meijs anno xvc Lxix compareerden Peeter Adriaenss voir hem selven, Frans Janss voir hem selven, dese twee tsamen vervangende Barbara hare suster ende hebben gesamenderhant getransporteert etc. 2-5-1569

Fol. 67r
Vrijgift Gerit Vass cum suis, Baijen Janss in porta
Eodem anno et die compareerden Gerit Vass voir hem selven, Cornelis Vass voir hem sel-ven, Gerit Vass mede als voicht vervangende ende hem sterckmaeckende voir Anneken Vass sijn suster ende gaven gesamenderhant over etc. 2-5-1569

Fol. 67r
Transport Gerit Vass cum suis, Baijen Janss in porta
Eodem anno et die compareerden Gerit Vass voir hem selven, Cornelis Vass voir hem sel-ven, Gerit Vass mede als voicht hem sterckmaeckende voir Anneken Vass sijn suster ende hebben getransporteert etc. 2-5-1569

Fol. 67v
Eerffdelinge ende mindelijck accordt tusschen Adriaen Zeegerss, Michiel Adriaenss ende Wijt Adriaenss aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten xxvije aprilis anno xvc Lxix naer paesschen ende heeft Adriaen Zeegerss sijnen soon in sijnen plaetse gestelt, hen allen die goederen … hij bestorven is van wijlen sijnder dochter Anneken met desen transporterende ende overgevende

Fol. 68r
Erffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van Ariaen Toniss, den xj dach meijs anno xvc Lxix
Inden eersten Bastiaen Baijenss als man ende voicht van Juetgen die wedue sijnder huijsfrou geloot etc.
Tonis Adriaen Toniss geloot etc.
Barbara Ariaen Tonissdr geloot etc.

Fol. 68v
Vrijgift Adriaen Diercx Schoenmaecker, die deeckens van onse Lieve Vrouwe
Wouter Wouterss en Gerit Adriaenss zijn deecken, 16-5-1569

Fol.69r
Transport Cornelis Wourickxss van Steenhuijsen, Peterken Jan Reijwerss wedue, 8-6-1569

Fol. 69v
Aenneminge van Jenneken Hendrick Corneliss van hare weeskint
Desen xje junij anno xvc Lxix so heeft Jenneken Hendrick Corneliss wedue aengenomen van schoudt ende heemraeders als oppervoichden van dien ende Cleijs Jacobs als gecoren voicht metten rechte hier toe gegonnen also daer geenen gerechten bestorven voicht … gee-ne erffgenaemen en sijn haer weeskint verweckt bijden selven Hendrick Corneliss welck weeskint altehans out is tot Bamis toecomende seven jaeren tselfde weeskint te onderhouden etc.

Fol. 70r
Vrijgift Cleijs ende Huijbert Bertenss, Neelthgen Joachim Buijs wedue, 22-6-1569

Fol. 70v
Vrijgift Tomas Vrancken, Anneken Peterss Zegerssdr, 22-6-1569
Toegevoegd: …. Jacques Toniss als man ende voicht van Anneken Peter Zegerss ….

Fol. 71r
Vrijgift Marij Jan Stehouwers weu, Ariaen Geritss Molder, 22-6-1569

Fol. 71r
Mr Jan Peeterss schoudt des ambachts van 11½ Hoeffven ende Groot Waspijck ende Jan Zeegerss heemraet des selven ambacht tuigen ende rectificeren bij reede mij daccepteren van haer luijden officier gedaen als dat haer luijden indachtich ende kendelijck als dat Ariaen Gerits de Molder ende Lijntgen Ariaen Janss weu metten andere veraccordeert waren als dat Ariaen Geritss de Molder sijn steede schutten sal opten westen cant in alle schouwen opter straeten ende dat naer grootheijt ende ad… sijns goets. Actum ut supra. 22-6-1569

Fol. 71v
Testament Wolfaert Verduijn Govertss, Geertruijt van Erckel Aertssdr, 22-6-1569

Fol. 72r
Vrijgift Ariaen Joachimss, Dierck Antonis Stoffels, 6-7-1569

Fol. 72r
Vrijghift Cleijs Jacobs, Beris Corneliss, 11-7-1569

Fol. 72v
Vrijghift Michiel Willemss, Jan Zegerss,23-8-1569

Fol. 72v
Verlije Peter Peterss van Moij cum suis, Michiel Willemss
Eodem anno et die compareerden Peter Peterss van Moij man ende voicht van Anneken sijnder huijsvrouwen, Andries Hendricxss man ende voicht van Metken sijnen huijsvrouwen ende Cornelis Aertss ende gaven gesamenderhant over etc. 23-8-1569

Fol. 73r
Vrijgift Korst Adriaenss sum sorore ?, Ariaen Geritss van Bommel
Desen xxviije septembris anno xvc Lxix compareerden Korst Adriaenss ende Jobken Adri-aenssdr met Ariaen Geritss van Bommel haren gecoren voicht haer metten recht gegonnen ende hebben gesamenderhant over gegeven etc. 23-9-1569

Fol. 73v
Transport Jacob Willemss, Adriaen Diercxss [Goijaertss], 12-10-1569

Fol. 73v
Transport Jan Janss Nelen, Willemken meester Ghijsbrecht
Eodem anno et die compareerden Jan Janss Nelen ende heeft getransporteert ende overge-dragen, trasporteert ende draegt over met desen zo als recht is Mr Matthijs Otgens Matthijss als voicht metten recht daer toe gecoren van Peterken Mr Ghijsbrecht de Bruijn Adriaenss weeskint ende mede van Willemken deselve meester Ghijsbrechts weduwe ende etc. 12-10-1569

Fol. 74r
Delinge aengebrocht den xije octobris anno xvc Lxix die wedue ende eerrfgenamen van wijlen Hendrick Peterss
Inden eersten
So is die wedue Jenneken Hendricxss geloot etc.
Nu Cornelis Hendricxss ende Claesken Hendricxdr bedeelt etc.
Nu Peter Hendricx, Ariaen Meus, Aentgen Hendricxss ende Lijnken Hendricx gesamender-hant geloot etc. 12-10-1569

Fol. 74v
Vonnis Ariaen Lambrechtss Moer contra Jacob Janss van Dongen, 19-10-1569

Fol. 74v
Vonnis Jacob Janss van Dongen, 19-10-10569

Fol. 75r
Vrijgift Joost Wouterss [Gruijters], Ariaen Peterss, 17-11-1569

Fol. 75r
Vrijgift Wouter Wouterss ende Peter Willemss, Matthijs Huijmanss, 23-11-1569

Fol. 75v
Verlije Wouter Wouterss ende Peter Willemss, Matthijs Huijmanss, 23-11-1569

Fol. 75v
Vrijgift Matthijs Huijmanss, Wouter Wouterss ende Peter Willemss, 23-11-1569

Fol. 76r
Verlije Adriaen Lambrechtss Moer, Jan Peterss van Mechelen, 23-11-1569

Fol. 76v
Vrijgift Wouter Adriaenss Wijtenss, Jacob Janss van Dongen, 12-12-1569

Fol. 76v
Testament Jan Adriaen Huijgenss, Wijntgen Peterssdr, 18-1-1570
Op 9-2-1570 wordt dit testament geannuleert [zie folio 79v voor nieuw testatment]

Fol. 78r
Testament Joachim Janss van Broeckhoven, Marij Adriaenss dr, 18-1-1570

Fol. 79r
Verlije Peter Corneliss cum suis, Merten Laureijss
Desen vje februarij xvc tseventich stilo Luijdicx compareerden Peter Corneliss voir hem sel-ven, Jan Wouterss als man ende voicht van Maeijken Nout Claessdr met hem vervangende Margriet sijns wijffs suster ende gaven over etc.

Fol. 79r
Transport Herman Ghijsbrechtss, Baijen Janss in porta, 7-2-1570

Fol. 79v
Testament Jan Adriaenss Huijgen, Wijntgen Peterssdr, 9-2-1570

Fol. 80v
Vrijgift Peter Baijenss, Jan Janss de Laet, 15-2-1570

Fol. 80v
Jan Janss de Laet, Willem Geritss, 15-2-1570

Fol. 81r
Verlije Jan Vass als gecoren voicht van sijnder moeder [Neeltken Vass], die deeckens van onse Lieve Vrouwe gilde, 6-3-1570

Cornelis Adriaenss za is een broer van Neeltken

Fol. 81r
Jan Vass als voicht van … van Mechelen Vass sijnder moeder, Wouter Wouterss en Gerit Adriaenss als deeckens van onse Lieve Vrouwe, 6-3-1570

Fol.81v
Eerffdelinge aengebrocht den vje mert anno xvc ende sventich stilo luidicss tusschen die wedue ende weeskint van Claes Vass

Fol. 82r
Aenneminge van Jacoba wedue wijlen Goijart Cleijss kinderen
Desen ve aprilis anno xvc ende tseventich stilo coj so heeft Jacoba Cornelisdr wedue wijlen Goijart Cleijss aengenomen van Jan Cleijss als voicht van Maijrcken Goijartss geprocueert bijde voirss Jacoba ende van Michiel Goijartss geprocueert bij Anneken Vranck Maes zaliger ende dat ter presentie van Tomas Vrancken als toesiender deselven Michiel Goijartss ende dat met bij presentie van schoudt etc.

Fol. 83r
[ Vrijgift] Ariaen Gijben [= Ghijsbrechtss Buijs], Jan Zeegerss, 12-4-1570

Fol. 83r
Vrijgift Wouter Matthijss, Wouter Janss, 26-4-1570

fol. 83v
Vrijgift Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings] cum tutore, Joachim Janss, 8-6-1570

fol. 83v
Vrijgift Joachim Janss, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 8-6-1570

fol. 84r
Vrijgift Claes Adriaen Huijgenss cum suis, Cornelis Corneliss [den Jongen Neel]
desen xviije junij anno xvc tzeventich compareerden Claes Adriaen Huijgenss voir hem selven ende hem sterckmaeckende Jan Buijs Adriaenss sijnen broeder ende gaff over etc. 18-6-1570

fol. 84v
Transport Hendrick Huijbrechtss de Hoech, Hendrick Adriaenss, 21-6-1570

Fol. 84v
Vrijgift Lijsken Hendricxss dr, Jan Janss Boer, 30-6-1570

Fol. 85r
Vrijgift Jan Janss Boer, Lijsken Hendricxss dr, 30-6-1570

Fol. 85v
Vrijgift Lijsken Hendricxss dr cum tutore, Michiel Janss, 5-7-1570

Fol. 85v
Vrijgift Michiel Janss, Lijsken Hendricxss dr, 5-7-1570

Fol. 85r
Vrijgift Steven Willemss van Dordrecht met consent van Willem Ariaen Vass errfge-namen, Peter Huijbrechts
Met consent van Adrien Willem Vass, Maeijrcken sijn suster, 6-7-1570

Fol. 87r
Vrijgift Goijart Aerden, Baijen Janss in porta, 15-7-1570

Fol. 87v
[Vrijgift] Willem Peterss erffgenamen, Jacob Luijcken
desen xvje augusti anno xvc ende tzeventich compareerden Adriaen Peterss voir hem selven, Tonis Janss voir hem selven, Bastiaen Janss voir hem selven ende Metken Peterss dr met haeren gecoren voicht dese voirss personen tsamen vervangende Cornelis Adriaenss Bodem ? ende gaven gesamenderhant over etc., 16-8-1570

fol. 87v
Vrijgift die deeckens van onse Lieve Vrouwen gilde tot Waspijck, Adriaen Dirck Goijartss, 6-9-1570

Fol. 88r
Vrijgift Adriaen Dirck Goijartss, die deeckens van onse Lieve Vrouwen gilde, 6-9-1570

Fol. 88v
Waerborch Joost Baijenss, Lenardt Corneliss, 23-9-1570

Fol. 88v
Vrijgift Paulus Dircxss, Willem Jan Buijss, 18-10-1570

Fol. 89r
Vrijgift Willem Geritss, Willem Chielen, 18-10-1570

Fol. 89r
Erfdelinge aengebrocht tusschen Matthijs Janss, Willem Jan Buijs Geritss ende Paulus Dircxss van xij gaerden lants gelegen in Groot Waspijck, 18-10-1570

Fol. 89v
Transport Jan Willemss ende Maijrcken Willemss, Adriaen Dirck Goijartss, 25-10-1570

Fol. 89v
Verlije Jenneken Hendrick Peterss wedue, Joost Wouterss Gruijters, 25-10-1570

Fol. 90r
Deelinge aenghebrocht tusschen Vastaerdt Wouterss ende sijn kinderen, den xxije no-vembris anno xvc Lxx.
Inden eersten so is Vastardt Wouterss geloot etc.
Item nu Peter Vass met Claes Vass weeskint tsamen geloot etc.
Nu Jan Vass ende Joachim Vass tsamen geloot etc.
Nu Wouter Vass ende Adriaen Vass tsamen geloot etc.

Fol. 91r
Verlije Vas Tomas, Lenardt Corneliss, 22-11-1570

Fol. 91r
Transport Tonis Jasparss, Ghijsbrecht Corneliss van Broeckhoven, 22-11-1570

Fol. 91v
Vrijgift Janneken Tomas, Matthijs Huijmanss, 22-11-1570

Fol. 92r
Vrij Merten Lauwen, die deeckens van Sinte Barbaren Gilde, 18-1-1571

Fol. 92v
Vrijgift Huijbert Berten als voicht …, Jopken Adriaenss
Eodem anno et die compareerden Huijbert Berthenss als voicht vande wedue ende twee weeskinderen van Cleijs Berten sijnen broeder ende heeft getransporteert etc., 18-1-1571

Fol.93r
Verlije Adriaen Huijbrechtss, Matthijs Floren, 14-2-1571

Fol. 93r
Vrijgift Matthijs Floren, Matthijs Otgens Matthijs tot behoef
Matthijs tot behoeff van Lijsken Hendrick Willemss de Vlaemings, 14-2-1571

Fol. 93v
Vrijgift Jan Vas Wouterss, Tonis Corneliss, 14-2-1571

Fol. 94r
Borgtocht Wijt Adriaenss
Wijt staat borg voor Adriaen Adriaenss Dalen, 10-3-1571

Fol. 94r
Accordt van Willemken Adriaen Diercxss [Goijarts] wedue metten schoudt, 26-3-1571

Fol. 94v
Vrijgift Peter Vass, Baijen Janss in porta, 3-5-1571

Fol. 94v
[Vrijgift] Marij Hendricx Buijs, Jan Vass [Wouterss], 3-5-1571

fol. 95r
Vrijgift Baijen Janss [in porta van Sinte Geertruijden Berch], Isebrant Govertss, 9-5-1571

Fol. 95v
Vrijgift Wouter Wouterss, Baijen Janss in porta, 13-5-1571

Fol. 96r
Eerfdelinge tusschen Vas Tomas drie kinderen aengebrocht opten xxiije meij anno xvc Lxxi
Inden eersten so is Cornelis Vass geloot etc.
Nu Gerit Vass en Anneken Vass tsamen geloot etc

Fol. 96v
Transport Jacob Branten ?, Jaspar Romboutss, 3-7-1571

Fol. 96v
Cornelis Wouterss inden Bock en Dingen wedue Wouter Corneliss inden Bock, 3-7-1571

Fol. 97r
Eerfdelinge aengebrocht voir schoudt ende heemraeders tusschen Bastiaen Wouterss ende Matthijs Wouterss, den xxvije septembris anno xvc Lxxi

Fol. 97v
Vrijgift Sebastiaen Wouterss, Matthijs Otgens Matthijss als voicht ende behoeff van Lijsken Hendrickdr [Willemss de Vlaemings], 27-9-1571

Toegevoegd: Frans Janss als man ende voicht van Willem Lambrechtss wedue met Peter Mathijs als getroudt hebbende Gr… Willem Lambrechts dr al soe sij seijden tot desen brieff gerechticht te wesen bekende voer mij dat Michiel Mathijss, schout, als nu eigener van dese voerss acker etc. 1-3-1607

Fol. 98r
Eerffdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders Adriaen Janss den Jongen met sijnen kinderen, opten xxije octobris anno xvc Lxxj
Inden eersten is Adriaen Janss den Jongen voerss geloot etc.
Nu Jan Adriaenss geloot etc.
Nu Jacob Adriaen Janss dr [?] geloot etc.
Nu Peter Janss Momber geloot.
Nu Wijt Adriaenss geloot etc.

Fol. 99r
Vrijgift Wouter Willemss [Wouterss], Jan Berten, 23-10-1571

Fol. 99r
Adriaen Janss, 23-10-1571

Fol. 99v
Eerfdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders … die erffgenamen van Cornelis Adriaenss Mober ?. Actum den vije novembris anno xvc Lxxj
Inden eersten is Cornelis Corneliss Mober geloot etc.
Item noch is Adriaen Willemss als man ende voicht van Lijsken Cornelisdr geloot etc.
Nu Marij Cornelisdr geloot

Fol. 100v
Verlije Marij Cornelisdr, Matthijs Huijmanss, 12-11-1571

Fol. 100v
Verlije Matthijs Huijmanss, Ariaen Huijbrechtss …, 12-11-1571

Fol. 101r
Vrijgift Jan Adriaenss den Jongen cum suis, Jan Bertenss
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen voir hem selven ende Wijt Adriaenss voir hem selven ende dese twe samen vervangende haere mede consorten altehoop als erffgenamen van Aentgen Tonis van Reijwertssdr ende gaven over etc. 12-11-1571

Fol. 101v
Vrijgift Tonis Corneliss, Cornelis Toniss,, 21-11-1571

Fol. 101v
Vrijgift Joachim Janss, Peter Willemss, 21-11-1571

Fol. 102r
Aenneminge van Jan Adriaenss … sijnen weeskinderen
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss … ende heeft van Jan Claess woenende tot Dongen als gerechte bestorven voicht ende Wijt Adriaenss als toesiender bij consent vanden gerechte als oppervoichden van alle weesen aengenoemen allen sijnen kinderen verweckt bij Kathrijna Cleijsdr etc.,21-11-1571

Fol. 102v
Vrijgift Mr Jan Peterss, schoudt, Claes Adriaenss van Dongen, 10-12-1571

Fol. 103r
Vrijgift Merten Lauwen, Hendrick Wouterss, 19-12-1571

Fol. 103r
Verlije Sebastiaen Wouterss, Dierck Clauwertss, 19-12-1571

Fol. 103v
Vrijgift Wouter Vastardt Wouterss, Hendrick Wouterss, 2-1-1572

Fol. 103v
Vrijgift Dingman Andriess cum suis, Hendrick Wouterss
Desen viije januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx compareerden Dingman Andriess man ende voicht van Aentgen Wouterssdr sijnder huijsfrouwen voir hem selven ende met hem vervan-gende ende hem sterckmaeckende voor Willem Wouter Bonten sijnen swager ende gaff over etc. 8-1-1572

Fol. 104r
Vrijgift Adriaen Huijben cum suis, Hendrick Wouterss
Adriaen Huijbrechtss voor hem selven ende Cornelis Huijbrechtss voor hem selven gaven oijck over met eender vrijer ghiften zo als recht is Michiel Adriaenss Connincxss tot behoeff van Hendrick Wouterss voorss [woonende tot Oosterhout] etc, 8-1-1572

Fol. 104r
Verlije Anthonia Cornelis Anssdr, Matthijs Huijmanss, 8-1-1572

Fol. 104v
[Verlije] Matthijs Huijmanss, Cornelis Thoniss, 8-1-1572

fol. 104v
Vrijgift Adriaen Diercxss cum suis, Vastardt Toniss
Desen xvije januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx compareerden Adriaen Diercxss Schoen-maecker voor hen selven, Joachim Geerwijnss voor hem selven, Gerit Vass voor hem selven ende mede met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Anneken Vass sijnder suster ende gavengesamenderhant over etc.

Fol. 105r
Vrijgift Cleijsken Cornelis Meuss, Michiel Adriaenss Connincxss
Huijbert Corneliss, zoon, is gecoren voicht. Vrijgift is tot behoeff van Hendrick Wouterss, 17-1-1572

Fol. 105v
Aenneminge van Marij Peter Mober weue haeren kinderen
Desen xxjxe januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx so heeft Marij Janss Momber weude aenge-nomen van Rombout Corneliss als gerechte bestorven voicht ende Joachim Janss als oem, Jan Andriess als toesiender ende Wijt Adriaenss mede als oemers van smoeders sijde ter presentie etc.

Fol. 106r
Transport Adriaen Damen, Peeter Willemss Connincx, 30-1-1572

Fol. 106r
Transport Peter Willemss, Adriaen Damen, 30-1-1572

Fol. 106v
Vrijgift Jan Huijgen, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 12-3-1572

Fol. 107r
Verlije Marij Peter Mobers weduwe cum prolibij, Joachim Janss, 12-3-1572

Fol. 107r
Vrijgift Phaes Janss ende Marij Beris Huijbrechtssdr, Peter Willemss [Connincx], 24-3-1572

Fol. 107v
Borg Merten Lauwen
Merten staat borg voor Hendrick Peterss wedue ende kinderen, 26-3-1572

Fol. 108r
Vrijgift Wouter Vass, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 7-5-1572

Fol. 108v
Vrijgift Paulus Diercxss, Clijsken Neel Meuss, 7-5-1572

Fol. 109r
Vrijgift Adriaen Joachims, Jan Andriess, 3-6-1572

Fol. 109r
[Transport] Adriaen Meuss en Peter Hendricxen, Cornelis Hendricxss, 3-6-1572

fol. 109v
Verlije Cornelis Hendricxss cum suis, Peter Huijben
Eodem anno et die compareerden Cornelis Hendricxss voor hem selven ende mede als ge-coren voicht van Janneken Hendricx wedue sijnder moeder present ende hem noch sterck-maeckende voor Aentgen, Lijntgen ende Cleijsken, sijnen susters, ende gaff over etc. 3-6-1572

Fol. 109v
Verlije Marij Frederijcken, Adriaen Geritss de Molder, 3-6-1572

Fol. 110r
Verlije Bastiaen Baijenss, Peter Willemss, 4-7-1572

Fol. 110r
Vrijgift Jan Adriaen Hendricxss, Wijt Adriaenss, 4-7-1572

Fol. 110v
Vrijgift mijn heer den baijlliu, Goijart Aerden ende Jan Andriess
Desen xxjxe aprilis anno xvc Lxxij compareerden Jan Corneliss gesworen bode van Zuijthol-lant met Ardt Meertens aks clerck ende dienaer van mijn heeren heer Joris vander Eijnde, baijlliu van Zuijthollant ende hebben uuten bevel vanden baijlliu voorss van co… mats wegen over gegeven etc.

Fol. 110v
Vrijgift Jan de Raet cum suis, Wouter Wouterss
Desen lesten aprilis anno xvc Lxxij compareerden Janneken Hendricx Peter wedue met Cor-nelis Hendricxss haeren gecoren voicht, deselven Cornelis Hendricxss voor hem selven ende mits hem vervangende Aentgen, Lijntgen ende Cleijsken Henricxdrs, sijnen susters, Jan Pe-terss de Raet voor hem selven ende Matthijs Otgens Matthijs onse secretaris als gs van Peter Hendricxss en Adriaen Meuss blijckende bij onse … ons geëxibeert ende gebleecken etc.

Fol. 111r
Accordatie van Claes Adriaenss van Dongen met sijnen kinderen metten schoudt, 24-9-1572

Fol. 111r
Accordatie vande wedue ende erfgenamen van Huijbert Jacops tegen den schouth, 27-9-1572

Fol. 111v
Verlije Cornelis Adriaenss, Joost Willemss, 22-10-1572

Fol. 112r
Vrijgift Adriaen Lambrechtss, Adriaen Janss Schep, 22-10-1572

Fol. 112r
Eerfdelinge aengebrocht van eenen acker saijlants tusschen Adriaen Huijben ende Cornelis Janss, 22-10-1572

Fol 112v
Vrijgift Adriaen Huijbrechts ende Jan Peter Vass, Jan Wouters, 30-10-1572

Fol. 112v
Delinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders vande delle ende ackers ge-comen van Adriaen Wijten
Inden eersten so is Jacob Janss van Dongen geloot etc
Gerit Adriaenss cum suis met sijne mede cluster als erffgenamen van Hendrick Adriaenss Wijten etc
Adriaen Peterss is geloot etc.
Wijt Adriaenss is geloot etc.
Wouter Adriaenss is gevallen etc

Fol. 113v
Vrijgift Adriaen Huijbrechtss en Jan Peter Vass, Jan Wouterss, 30-10-1572

Fol. 113v
Transport Lenaerdt Corneliss, Gerit Vass en Cornelis Vass cum … en Zeger Hen-dricxss
Desen iije decembris anno xvc Lxxij compareerden Lenaerdt Corneliss als man ende voicht van Peterken Vas Tomasdr ende bekenden mits desen getransporteert ende overgedragen te hebben zo als recht is Gerit Vass vor hem selven ende mede als gemachtich van Anneken sijnder suster daer voren hij hem sterckmaeckende is ende met de gerechte bestorven voicht van Thomas Vass kinderen, Cornelis Vass ende Seger Hendricxss Buijs als man ende voicht van Aentgen Vassdr. Altehoop erffgenamen van Vas Thomass etc.

Fol. 113bisr
Vrijgift Seger Hendricxss, Lenaerdt Corneliss, 3-12-1572

Fol. 113bisv
Delinge aengebrocht tusschen Joost Baijenss ende sijnen kinderen voor schoudt ende heemraeders opten ixe decembris anno xvc Lxxij
Inden eersten so is Joost Baijenss geloot etc.
Nu Bauwen Joosten geloot etc.
Nu Peter Huijbertss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 114r
Eerfdeelinge aengebrocht tusschen Claes Adriaenss van Dongen ter eenre ende sij-nen kinderen. Opten xxvje meij anno xvc Lxxiij
Inden eersten so is Claes Adriaenss geloot etc.
Nu Jan Adriaenss als man ende voicht van Anneken Claesdr geloot etc.
Nu Commer Claes geloot etc.
Nu Lijntgen Claesdr geloot etc.
Nu Margriet Claesdr geloot etc.
Nu Willemken Claesdr geloot etc.
Nu Maijecken Claesdr geloot etc.
Nu Aentgen Claesdr geloot etc.

Fol. 114v
Vrijgift Aentgen Vas Tomas wedue, Lenaerdt Corneliss, 18-6-1572

Fol. 115r
Testament Claes Adriaenss van Dongen
Genoemd: Margrietken, simpel, en Willemken, dochters, 5-7-1573.

Fol. 115v
Vrijgift Anneken Vas Thomas dr, Lenaerdt Cornelis, 29-8-1572

Fol. 115v
Quitancie Jacop Janss, Lenaert Corneliss, 25-7-1573

Fol. 116r
Testament Lenaert Corneliss, Peterken [Vas Tomasdr] sijn huisvrouwe, 23-11-1573

Fol. 117
Testament Anthonis Hendricxss, Lijsken sijn huijsvrou, 28-11-1573

Fol. 117v
Aenneminge van Lenaert Nout Claes wedue van het onderhouden haerder kinderen
Desen lesten decembris anno xvc Lxxiij so heeft Lenaert Nout Claess wedue cum tutore rech-telijck aengenomen van Adriaen Jacopss Corp als gerechten bestorven voicht ende Jan Janss als toesiender ter presentie van schoudt ende heemraeders als oppervoichden van allen weeskinderen haer ses onmondige weeskinderen verwect ende achtergelaeten van Arnoudt Spruijt Claess etc.
Voorkinderen Margriet ende Maijecken

Fol. 118v
Vrijgift Roelandt Adriaenss, Anthonis Diercxss, 12-2-1574

Fol. 119r
Vrijgift Adriaen Huijben, Peter Wouterss inden Bock, 27-3-1574

Fol. 119v
Eerffdelinge aengebrocht tusschen Hendrick Willemss ende sijnen kinderen voor schoudt ende heemraeders, opten xxvije mert 1574
Inden eersten is Hendrick Willemss geloot etc.
Nu die kinderen: Neeltgen, Cornelis, Lijsken ende Metgen ? gesamenderhant gecavelt etc.

Fol. 120r
Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van Wijt Adriaenss opten zije julij 1574.
Inden eersten so is de wedue geloot etc.
Nu die gemeen erffgenamen geloot etc.
Nu Michiel Adriaenss met Joost Adriaenss als man ende voicht van Anneken Adriaenssdr sijne huijsvrou geloot etc.

Fol. 121r
Eerdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders tusschen die erffgenamen van Cornelis Joachim Buijs wedue opten xvije septembris 1574
Inden eesten is Peter Joachims geloot etc.
Nu is Matthijs Janss geloot etc.
Nu is Adriaen Joachims geloot etc.

Fol. 122r
Vrijgift Korst Adriaenss cum suis, Cornelis Ghijsbrechtsen

Fol. 122r
Huwelijcxe voorwaerde Peter Manna Peterss, Lenaert Janss, 2-10-1574

Fol. 122v
Eerffdelinge aengebrocht tusschen die wedue ende den vijff naekinderen van wijlen Arnoudt Spruijt Claess opten vije octobris 1574.
Inden eersten is die weduwe geloot etc.
Nu sijn die vijff naekinderen geloot etc.
Claes Nauten is de outste zoon, Zijcken die outste dochter, Jan Nauten. Voor hen zijn Adriaen Jacops en Jan Adriaens Spranger verantwoordelijk
Geercken is het jongste kint, zij wordt door Lenaert aengenomen etc.
Dingeman wordt door Jan Adriaens opgevoed.

Fol. 124v
Eerffdeelinge aengebrocht tusschen die erffgenamen van wijlen Vastardt Wouterss opten xxe octobris 1574
Inden eerste so is Jan Vass geloot etc.
Nu Peter Vass ende Wouter Vass gebroeders tsamen geloot etc.
Nu Adriaen Vass geloot etc.
Nu Aentken Claes Vass weeskint geloot etc

Fol. 125r
Vrijgift die gemenen erffg van Vas Thomass, Damiaen Joosten, 20-10-1574

Fol. 125v
Dierck Adriaenss testament, 20-10-1574

Fol. 126r
Laureijs Janss vonnis vande Straeten, 20-10-1574

Fol. 126r
Corstiaen Wouterss vonnis vande Straeten, 20-10-1574

Fol. 126v
Testament Mechteldis Huijbert Jacobs wedue, 6-12-1574
Jacop Huijbrechts, Katrijn, dochter, Peter, Adriaen, Jan Vass x Maeijcken

Fol. 127v
Houwelijcxe voorwaerde van Gerit Vass ende Hendrickxken Roeloffsdr
Hendrickxken is wedue van Adriaen Janss Staecenss en heeft zonen: Roeloff en Jan, 4-12-1574

Fol. 128r
Eerffdelinge aengebrocht tusschen Gerit Vass als man ende voicht van Hendricxken Adriaen Janss Staecenss wedue ende haeren kinderen opten xiiije decembris 1574

Fol. 129r
Vrijgift Gerit Vass cum suis, Lenaerdt Corneliss
Desen lesten decembris 1574 compareerden Gerit Vass voor hem selven ende met hem vervangende Zeger Hendricxss sijnen swager ende mede als gecoren voicht van Anneken sijnder suster ende gaff over etc.

Toegevoegd: Jan Andriess transport hebbende van Lenaerdt Corneliss bekenden vanden penningen is desen vercoep begrepen vol ende al betaelt te sijn van Gerit Vass met sijnen complaijen. Actum den xxiije junij anno xvc Lxxvij.

Fol. 129v
Aengebrocht een erffdelinge voer schoudt ende heemraders tusschen die gemenen erffgenamen van Jan Janss Boer ? ende Peterken sijnder huijsfrou opten xij januarij 1575, stilo Luijdicx
Inden eersten so is Lenaerdt Petersen met sijnder suster Janneken geloot etc.
Nu die gemenen erffgenamen van Jan Janss Boer ? ende die gemenen erffgenamen van Janneken Boeren sijnder dochter gesamenderhant geloot etc.

Fol. 130v
Vrijgift Adriaen Huijbrchtss en Jan Peter Vass, Jan Wouterss

Fol. 130v en 131r ontbreken

Fol. 131v
Verlije Jan Peter Vass ende Damiaen Joosten …, Jan Roelen, 15-1-1575

Fol. 131v
Verlije Jan Peter Vass ende Damiaen Joosten, Frans Geritss tot behoeff …, 15-1-1575

Fol. 132r
Vrijgift Henrick Aen Wijten erffgenamen, Jan Willem Wouterss
Desen xvije januarij anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Peter Hendricxss ende Adri-aen Hendricxss gebroeders voor hen selven ende hen sterckmaeckende voor allen haeren anderen mede broeders ende susters ende gaven over etc.

Fol. 132r
Aenneminge van Michiel Willemss weeskint bijder moeder
Desen iiije februarij anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Cornelis Franss als man ende voicht van Jenneken Michiel Willemss wedue ende heeft aengenomen van Willem Michielss als gerechte bestorven voicht ende Tomas Vrancken als toesiender van Michiel Willems weeskint etc.
2 voorkinderen krijgen ook nog geld. Adriaen Willems als voicht bekent het geld ontvangen te hebben.

Fol. 132v
Vrijgift Willem Michielss cun suis, Adriaen Huijbrechtsen
Desen viije februarij anno 1575 stilo Luijdicx compareerden Willem Michielss als gerechte bestorven voicht van Michiel Willems sijns …weeskinderen ende Cornelis Franss man ende voicht van Jenneken Michiel Willemss wedue ende gaven over etc.

Fol. 132v
Erffdelingen aengebrocht tusschen Adriaen Diercxss Schoenmaecker ende Lenaert Corneliss van een stuck lants van xij geerden gelegen in Groot Waspijck

Fol. 133r
Vrijgift Michiel Adriaenss cum suis, Jan Willem Wouterss
Desen ixe februarij 1575 stilo Luijdicx compareerden Michiel Adriaenss met hem vervangen-de Joost Adriaenss sijnen swager ende gaff over etc.

Fol. 133r
Peter Jacopss Willem Henricxss, Peter Willemss Conincx
Desen xiiije marti anno xvc Lxxv stilo Luidicx compareerden Peter Jacopss ende Willem Hen-rickxss, Aerdt Joosten als voicht van Jenneken Tonisdr, Ariaen Peterss als voicht van Maeijcken Peter Roelantss wedue sijnder moeder beijde als gerechte erffgenamen van Grietken Peter Willemssdr die hij gegenereert ende vercregen heeft bij Gerit Adriaenssdr sijnder huijsvrouwe ende hebben etc.

Fol. 133v
Getuijgenis van Adriaen Lambrechtss, 14-3-1575

Fol. 134r
Eerffdelinge aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Jan Janss Boer woenende op Sgravenmoer ter eenre ende Jenneken Jan Janss Boerendr erffgena-men woenende tot Breda ter anderen. Opten xxje mert 1575 stilo Luijdicx.

Fol. 134v
Erffdelinge int particulier aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Jan Janss Boer. Opten selven dach voorss.
Inden eersten is Gerit Cornelis voocht geërffdeelt etc.
Nu is Lenaert Janssdr geërffdeelt op etc.
Nu is Anneken Geritssdr tweeskint geërffdeelt op etc.
Nu is Huijbert Janss geërffdeelt op etc. 21-3-1575

Fol. 135r
Verlije Lijsken Wouter Wouterss wedue, Gerit Adriaenss ende Adriaen Diercxss [Schoenmaecker]
Desen xjxe mert anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Jan Wouterss als gerechte voicht van Lijsken Wouter Wouterss weduwe sijnder moeder ende gaff over etc.

Fol. 135v
Copie
Alzo questien ende geschillen genomineert sijnde geweest tusschen Cornelis Cornelisen Momber [x Marij] ende den gemeenen erffgenamen van Vastardt Wouterss nopende die tes-tamentaire dispositie gemaeckt bijden voornoemden Vastardt Wouterss etc, 19-3-1575

Ondertekent door Jan, Peter, Adriaen, Wouter en Joachim Vastardt (of Vass) en Cornelis Corneliss

Fol. 136r
Vrijgift Dierck Toniss, Laureijs Geritss tot behoeff …
Desen xxixe aprilis anno xvc Lxxv compareerden Dierck Anthoniss ende gaff over met een-der vrijer ghiften zo als recht is Laureijs Geritss van Oosterhout tot behoeff van sijnen kin-deren daer moeder aff was Katelijn Arien Gerit Buijsdr etc. 29-4-1575

Fol. 136v
Anneken Adriaen Adriaenss Buijs wedue met haren kinderen, 30-4-1575

Fol. 136v
Vrijgift Wouter Vastardtss, Gerit Adriaenss, 4-5-1575

Fol. 137r
Vrijgift Adriaen Adriaen Peterss, Jan Zeegerss, 8-5-1575

Fol. 137v
Vrijgift Gerit Vastardt Tomass, Cornelis Adriaen Jacopss, 8-6-1575

Toegevoegd: op 1-5-1592 is de rentebrief geheel voldaan.

Fol. 138r
Copie
Ick Tonis Geritss Smit tot Cappel kenne ende bijde midts desen obligatie vol ende deugdelijck ontfangen te hebben van Dirck Rutten tot Raemsdonck etc. 16-3-1575

Fol. 138v
Verlije Bartholomeus Peterss cum suis, Bastiaen Adriaenss
Desen xxvje decembris anno xvc Lxxv compareerden Bartholomeus Peterss Blockmaecker ende Maeijcken Goijaert Cleijssdr met Peter Willems haeren gecoren voicht die haer metten recht gegeven was ende gaven over etc.

Fol. 138v
Getuijgenisse voor Lenaert Naut Claess wedue
Desen ije januarij 1576 compareerden Joachim Janss ende Adriaen Jacopss Corp ende heb-ben gesamenderhant verclaert, getuijcht ende geaffirmeert bij solomneele eede zo als recht is ter rechtelijcken … van Lenaert Naut Claess wedue waerachtich te sijn hoe dat hen wel ken-nelijck ende indachtich is ende daer bij aen ende over sijn geweest ten huijse van Jan Lam-brechtsen tot Waspijck alwaer Joosti ? Peter Peterss Manna broeder bij Lenaert Nauten was ontrent veertich dagen nae Peterss doot ende spraecken met malcanderen van verscheijden stucken als Peter om…selijck te doot gebrocht was ende al dat Mr Mathijss Lenaert Nauten vraechden oft sij bevrucht was ende wanneer sij inden … soude leggen daer op Lenaert ant-worden, ontrent Bamis, daer sprack Mr Matthijs, Joost … dat wel, gaet … naer.. toe bij uwen vader ende vermaent hem sulcx als ghij daer … hebt, daer op Joost voorss antwoorden, ick sall een ende hij … … … sijns broeders doot ende sijn also vanden anderen gescheijden, als-oo waerlijck … hen … godt ende sijn heijlige. Gedaen voor hemmraeders aen dander.

Fol. 139r
Aenneminge van Lenaert Nauten van haeren weeskint geprocureert bij Peter Peterss Manna.
Desen ije januarij anno xvc Lxxvj compareerden Lenaert Naut Claess wedue met Jan Adri-aenss Spranger haeren gecoren voicht in desen ende heeft rechtelijck met schoudt ende heemraders aengenomen haer onmondich weeskint geprocreert bij wijlen Peter Peterss Manna etc.

Fol. 139v
Vrijgift Truijcken Adriaen Willemss wedue cum suis, Corstiaen Adriaenss
Desen xxve julij anno xvc Lxxv compareerden Truijcken Adriaen Willemss met haeren ge-coren voicht die haer metten recht gegeven werdt ende Willem Adriaenss ende gaven etc.

Fol. 139v
Accordatie van Cornelis Janss weeskinderen metten officier

Fol. 140r
Eerffdelinge aengebrocht voorden gerechten tusschen Joachim Vas Wouterss wedue ende haeren weeskint
Desen xve decembris anno xvc Lxxv compareerden Jan Vas Wouterss als gerechte bestor-ven voicht van Joachim sijns broeders weeskint verweckt bij Peterken Jan Andriessdr ende is overcomen ende veraccordeert met Adriaen Janss als gecoren voicht vande voorss Peter-ken sijnder suster int bijwesen van Steven Aertss … swager des voorss Joachim Vass wedue etc

Fol. 140v
Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Adriaen Jacopss Corp ende den erffgenamen van Margrieten Arnoudt Claessdr sijne huijsvrouw. Opten iiije januarij anno xvc Lxxvj stilo Luidicx.
Inden eersten so is Adriaen Jacopss Corp geloot etc
Jan Wouterss als man ende voicht van Maijcken Arnoudt Claessdr is geloot etc.
Jan ende Geerken Arnoudt Claess twe kinderen met Jan Adriaenss als voicht geloot etc.

Fol. 141r
Vrijgift Bastiaen Adriaenss cum suis, Beris Corneliss, 26-12-1575

Fol. 141v
Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die erffgenamen van Hendrick Willemss ende Maeijcken Goijarden, desen xxiije decembris anno xvc Lxxv
Inden eersten is Claes Claess als man ende voicht van Mettgen Henricxss ende Lijsken Hen-ricxss gesamenderhant geloot etc.
Nu die erffgenamen van Maeijcken Goijarden gesamenderhant geloot etc.

Toegevoegd: Jan Wouterss ende Huijbert Goverden bekenden haer portie hier van ten vollen betaelt ende voldaen te sijn den eersten penninck met den lesten van Jan Andriessen.

Fol. 142r
Aenneminge van Aentgen Peterss wedue van haren weeskint geprocueert bijden sel-ven Peter Willemss
Desen xiije januarij 1576 soo heeft Aentgen Peter Willemss wedue met haeren gecoren voicht haer metten recht gegeven rechtelijck aengenomen van Willem Michielss als gerechte be-storven voicht van Peter Willemss sijns soons weeskint etc.

Fol. 142v
Vrijghift Peter Toniss, Hendrick Aen de Raetss
Desen xje februarij 1576 compareerden Peter Tonis als man ende voicht van Lijsken Jan Vass wedue ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is meester Matthijs Otgens Matthijss onse secretaris tot behoeff van Henrick Adriaen de Raets wedue etc.

Fol. 142v
Vrijgift Frans Sijmonss, Tonis Janss, 11-2-1576

Fol. 143r
Vrijghift die gemeenen erffgenamen van Claes Adriaen Huijgen sijn huiisvrouwe met Jan Buijs erffgenamen, Jan Steven Janss
Desen xxiije februarij anno xvc Lxxvj compareerden Adriaen Geritss van Boemel voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Frans Geritsen Coninck ende Jan Geritss sijne broeders ende voor Jan Buijs Geritss drie dochters, Gerit Melchioerss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijn susters, Roelandt Janss voor hem selven ende hem sterck-maeckende voor Dingen Tonis Huijben wedue, Jan Huijbertss Kuijsten als gerechte voicht van Tonis Huijbertss sijn broeders weeskinderen, Pieter Willemss Conninx vervangende zij-nen zoon Huijg ende Jan Huijgen voor hem selven ende gaven etc.

Fol. 143v
Verlije Joachim Clauwertss, Goijaert Evertss, 24-2-1576

Fol. 143v
Gerit Vas Tomass ende sij suster Anneken Vass hebben dese naevolgende dispositie gemaect in forme van testament.
Zij sluiten Lenaert Cornelis X Peterken uit. 21-3-1576

Fol. 144r
Maniere off forme van dwange gedaen bij Cornelis Janss ende Maijrcken Mertensdr, wettige … 21-3-1576

Fol. 144v
Vrijgift Jan Andriess, Lenaert Corneliss, 21-3-1576

Fol. 144v
Eerffdelinge aengebrocht tusschen Huijbert Jacopss wedue ende haren kinderen, op-ten xxviije mert anno xvc Lxxvj
Inden eersten so is die wedue geloot etc.
Nu Lijntgen Huijbertssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op
Nu Jan Vastaerdt Wouterss geloot etc.
Nu Peter Huijben geloot etc.

Fol. 146r
Aenneminge van Rom Cornelis als man ende voicht van Lenaert Arnoudt Claess we-due, die twe kinderen achtergebleven vanden selven Arnoudt Claess
Desen iije aprilis anno xvc Lxxvj compareerden Rom Cornelis als man ende vociht van Le-naert Arnoudt Claess wedue ende heeft aengenomen van Jan Wouterss als gerechte voicht ende Jan Adriaenss Spranger als toesiender met consent vanden gerechten haer twe kin-deren verwect ende achtergelaten vanden voorss Arnoudt Claess bij namen Jan Nauten ende Geerken Nauten etc.
Margriet Nauten is inmiddels overleden.

Toegevoegd: Jan Nout Clasen bekende voer sijn protie ende mede vant besterff van Geriken Arnoutsdr tesamen vol ende alen tetaelt te sijn ……… ende bekende Aentgen Petersdr halve suster van Jan Arnout Clasen met Huijch Peterss haren gecoeren voicht in desen voer haer portie vant besterff van Geriken Nouten ten vollen ende allen betaelt te sijn. Noch bekenne ick Jan Wouters van wegen mijne kinderen geprocueert bij Mariken Nout Clasensdr voert besterff van Geriken Nouten etc.

Fol. 147r
Verlije Wouter Willem Wouterss, Peter Diercxss tot behoeff
P.D. tot behoef van Bastiaen Jan Willem Wouterss weeskint, 11-8-1576

Fol. 147v
Testament Hendrick Peterss, Anna sijn huijsfrou, 17-4-1576

Fol. 147bisr
Vrijgift Floris Cornelis cum suis, Antonis Cornelis
Desen xxviije aprilis anno xvc Lxxvj compareerden Floris Corneliss man ende voicht van En-gelken Ghijsbertssdr ende Gherit Andriess man ende voicht van Ghielken Ghijsbertssde ende gaven etc.

Fol. 147bisr
Transport die gemeenen erffgenamen van Grietken Peter Willemssdr, Peter Willemss [Conincx]
Desen xiije junij anno xvc Lxxvj compareerden Jan Ghiellemans voor hem selven ende met hem vervangende Jacop Neel Ghielmans, Heijman Adriaenss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijnen broeders ende susters, Willem Jacopss voor hem selven ende met hem vervangende sijne susters ende broeders mitsgaders hem sterckmaeckende voor Breenen drie kinderen, Cornelis Geritss voor hem selven, Willem Toniss voor hem selven ende mede als gerechte voicht van Jacop Toniss weeskinderen, Crijn Adriaenss weeskin-deren mitsgaders vervangende Maijcken Tonisdr sijn suster, Adriaen Huijbrechtss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor Dingeman Huijben ende Paischier ? Huijben sijne broeder, Ardt peterss voor hem selven ende vervangende sijn susters kinderen, Cornelis Janss voor sijn selven ende hem sterckmaeckende voor geheel sijnder cluijten ?. Altehoop erffgenamen van smoeders sijde van Grietken Peter Willemsdr die zij verwect hadde bij Gerit Adriaenss za ende hebben etc.

Fol. 147bisv
Eerffdelingen aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen Beris Huijben ende sijn swijffs kinderen, opten xviije junij 1576
Inden eersten so is Beris Huijbrechtss geloot etc.
Nu Maijrcken Beris Huijbrechtsdr geloot etc.
Nu Jan Ficken ende Huijbken Adriaensdr bedeelt etc.
Nu die drie kinderen gesamenderhant noch bedeelt etc.
Noch coemp Tonis Vrancken etc
Noch coempt Anneken Willemss etc
Noch coempt Teun Bollen etc.

Fol. 147terr
Vrijgift Beris Corneliss, Lenaert Corneliss, 10-8-1576

Fol. 147terv
Vrijghift Corstiaen Adriaenss, Beris Corneliss, 10-8-1576

Fol. 147terv
Testament van Aentgen Tomas [Vass] dr
Oom Cornelis Vass, 15-8-1576

Fol. 148r
Aenneminge van Beris Huijben sijn weeskint dat hij geprocueert heeft bij Anna sijnder huijsvrouwe, 19-8-1575

Fol. 148v
Aenneminge van Peter Willem Timmerman sijn weeskinderen geprocueert bij Neeltgen sijn huijsvrouw, 3-9-1576

Fol. 148bisr
Vrijghift Floris Cornelis en Gerit Adriaenss, Truijcken Hendrick Ghijsbertssdr, 5-10-1576

Fol. 148bisr
Accordatie in plaetse van eerffdeelinge tusschen Korst Adriaenss ende Cleijsken Hen-drick Peterssdr erffgenamen. Aengebrocht opten xxixe octobris 1576.

Fol. 148bisv
Eerffdeelinge aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Maijrcken Evertsdr optern xvje novembris 1576
Inden eersten so is Laureijs Janss … Aentgen … geloot etc.
Nu Govert Everss geloot etc.
Nu Jenneken Peter Adriaenss weeskint geloot etc.
Nu Joachim Clauwertss geloot etc.

Fol. 149r
Erffdelige aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen ende broeders van Neeltgen Cornelis Petersdr, opten xvje novembris anno xvc Lxxvj
Inden eersten so is Tonis Corneliss geloot etc.
Nu Jan Cornelis geloot etc.
Nu Melis Cornelis geloot etc.

Fol. 149v
Testament van Pieterken Lenert Corneliss huijsvrouwe
Desen xxvje novembris anno xvc Lxxvj compareerden Peterken Vass huijsvrouwe van Le-nert Corneliss etc.

Fol. 150r
Vrijghift Cornelis Cleijss, Lenert Tonis de Bie, 8-1-1577

Fol. 150v
Verlije Wouter Willemss als voicht …, Michiel Janss
Desen xvje januarij anno xvc Lxxvij compareerden Wouter Willem Wouterss als gerechte be-storven voicht van Jan Willem Wouterss weeskint ende gaff etc.

Fol. 150v
Vrijghift Peter Vass, Matthijs Otgens tot behoeff
Desen vje julij anno xvc ses ende tsestich compareerden Peter vass ende gaff over met een-der vrijer ghiften zo als recht is Matthijs Otgens Matthijss secretaris tot behoef van Lijsken Hendrick Willemss … etc.

Fol. 151r
Accoordt van aenwasch Wouter Willems tot behoef, Jan Mertenss

Eodem anno et die compareerden Wouter Willem Wouterss als gerechte bestorven voicht van Jan Willem Wouterss sijn broers weeskint ende bekende verpacht ende verhuijrt te heb-ben Jan Mertenss den aenwasch etc. 6-7-1577

Fol. 151v
Eerffdelinge aengebrocht tusschen die gemeen erffgenamen van Anneken Vas To-mas dr opten xvje januarij 1577
Inden eersten so is Gerit Vas Tomass geloot etc
Nu Seger Hendricxss geloot etc.
Nu Aentgen Tomas Vass dr geloot etc.

Fol. 152r
Eerfdeelinge aengebrocht tusschen den erffgenamen van Lijntgen ende Margriet Claes Adriaenss van Dongen dochters opten xxx januarij 1577
Inden eersten so is Jan Adriaenss geloot etc
Nu Maijrcken Claesdr geloot etc.
Nu Aentgen Claesdr geloot etc.
Nu Commer Claess geloot etc.
Nu Willemken Claesdr geloot etc.

In de kantlijn: Claes Adriaenss bekent van Willemkens sijn dochter dat … betaelt ? sijn vande uutrijckinge ?

Fol. 152v
Aenneminge van Anthonis Corneliss sijn weeskint geprocueert bij Neeltgen Stoffel Cornelisdr
Desen xxxe januarij anno xvc Lxxvij compareerden Antonis Corneliss ende heeft rechtelijck aengenomen van Jan Stoffelss als gerechte bestorven voicht sijn onmondich weeskint ge-procueert bij Neeltgen Stoffel Cornelisdr etc.

Fol. 153r
Verlije Cornelis Hendricxss, Peter Willemss, 4-2-1577

Fol. 153r
Verlije Adriaen Jasparss, Jan Lambrechtss, 4-2-1577

Fol. 153v
Vrijghift Frans Geritss de Conninck ende Adriaen Adriaenss [de Jonge], Cornelis Tonis Cleijss

Fol. 153v
Vrijghift Jacop Janss van Dongen, Henrick Stoffelss, 14-2-1577

Fol. 154r
Vrijghift Ardt Hendricxss cum suis, Adriaen Peterss
Desen xiiije februarij anno xvc Lxxvij compareerden Ardt Hendricxss voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende met Adriaen Lambrechtss voor Adriaen Hendricxss sijnen broeder, Willem Hendricxss, sijnen broeder, Huijbert Janss man ende voicht van Lijsken Hendricxssdr etc

Fol. 154r
Vrijghift Adriaen Peterss, Ardt Hendricxss, 14-2-1577

Fol. 154v
Schadeloosbrieff Ghijsbrecht Peterss, Adriaen Adriaenss cum suis, Tonis Anss
Desen xve februarij anno xvc Lxxvij compareerden Ghijsbrecht Peterss voor hem selven, Adriaen Adriaenss man ende voicht van Neltgen Chielen voor hem selven ende dese twe tesamen hem sterckmaeckende ende met hen luijden vervangende Heijliger Willemss, Jan Wouterss, Jenneken Joachimss wesende altesamen … ende erffgenamen van Peter Ghijs-brechtss etc.

Fol. 155r
Verlije Adriaen Janss cum suis, Peter Corneliss
Desen xxje februarij 1577 compareerden Adriaen Janss als gerechten voicht van Neeltgen Jan Oppers wedue sijnde moeder ende hem sterckmaeckende voor Lijsken Adriaensdr ende voor Adriaen Claess altesamen erffgenamen van wijlen Wijt Adriaenss haeren broeder ende gaven etc.

Fol. 155v
Vrijghift Peter Joachimss, Laureijs Jacopss, 27-2-1577

Fol. 155v
Vrijgift Laureijs Jacopss, Cornelis Diercxss, 27-2-1577

Fol. 156r
Vrijghift Jan Bernaertss van Drunen, Sebastiaen Adriaenss, 13-3-1577

Fol. 156r
Verlije Jan Melen, Cornelis Adriaenss Momberss erffgenamen, 20-3-1577

Fol. 156v
Vrijghift Cornelis Mombers erffgenamen, Jan Stevenss de Cuijper
Eodem anno et die compareerden Wijt Floren als voicht van Cornelis Adriaenss Mombers erffgenamen etc. 20-3-1577

Fol. 156v
Vrijghift Jan Stevenss, Peter Janss als voicht
Eodem anno et die compareerden Jan Stevens de Cuijper ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is Peter Janss als gerechte bestorven voicht ende Jan Meuss als toesien-der van Janneken Adriaensdr een huijsinge etc. 20-3-1577

Fol. 157r
Verlije Cornelis Mombers erffgenamen, Adriaen Willem Vass, 20-3-1577

Fol. 157r
Vrijghift Adriaen Willemss Michielss, Maijrcken Cornelis van Broechovendr, 20-3-1577

Fol. 157v
Vrijghift Jacop Luijcken, Jan Lambrechtssen Moer, 20-3-1577

Fol. 157v
Verlije Wouter Janss, Jan Joosten, 20-3-1577

Fol. 158r
Aenneminge van Jenneken Cornelis Franss wedue haer weeskint dat sij geprocueert heeft bijde voorss Jenneken
Eodem anno et die compareerden Jenneken Cornelis Franss wedue met haren gecoren voicht ende heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss als gerechte bestorven voicht Cornelis Franss weeskint genoempt Jan Corneliss etc. 20-3-1577

Fol. 158v
Verlije Jenneken Cornelis Franss wedue, Adriaen Willem Michielss, 20-3-1577

Fol. 158v
Vrijghift Jan Wouterss, Jan Zegerss, 27-3-1577

Fol. 159r
Vrijghift Ardt Hendrickxss, Jan Wijten, 11-4-1577

Fol. 159r
Vrijghift Aentgen Jan Matthijss wedue, Jan Andriess, 24-4-1577

Fol. 159v
Vrijghift Jan Andriess cum suis, Dingman Andriess
Eodem anno et die compareerden Jan Andriess Bogaert voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Claes Claess sijnen swager ende gaff etc. 24-4-1577

Fol. 159v
Vrijghift Floris Cornelis [ x Engelken Ghijsbrechtssdr], Adriaen Jacopss ende Ardt Ja-copss [gebroeders] 2-5-1577

Fol. 160r
Vrijghift Tonis Janss ende Commer Tonis [zoon], Adriaen Jacopss ende Ardt Jacopss, 29-5-1577

Fol. 160v
Erffdelinge aengebrocht tusschen die wedue ende erffgenamen van Wouter Adriaen Wijten opten xxixe meij 1577
Inden eersten is die wedue geloot etc.
Nu Cornelis Wouterss voor hem selven ende met hem vervangende sijne andere broeders ende susters geloot etc.

Fol. 161r
Waerborch Adriaen Willem Vass ende Jan Stevenss [ x Maijrcken Willemss], Peter Huijben, 29-5-1577

Fol. 161r
Copie
Ick Vastardt Willemss woenende tot Waspijck bekenne ende lijde mits dese mijnde obligatie deuchdelijck schuldich te sijn Jan Zegerss etc. saderdaechs nae sacraments dach 1577

Fol. 161v
Erffdelinge aengebrocht tusschen den gemenen erffgenamen van Willem Michielss ende sijnde huijsvrouwen opten vije junij 1577
Inden eersten so is Adriaen Willemss geloot etc.
Nu Truijcken Michiel Willemss weeskint geloot etc.
Nu Vastardt Willemss geloot etc.
Nu Metken Willemss geloot etc.
Nu Willem Aertss geloot etc.
Nu Peter Willemss weeskint geloot etc.
Nu Neeltgen Willemssdr geloot etc.
Nu Marij Willemssdr geloot etc.

Fol. 162v
Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Commer Claess, 22-8-1577

Fol. 162v
Vrijghift Cornelis Huijben, die wedue van Jan vanden Barch, 3-7-1577

Fol. 163r
Vrijghift Maijrcken Wouterss, Jan Wouterss Leur, 3-7-1577

Fol. 163r
Vrijghift Willem Aertss cum suis, Willem Wouterss
Desen xiije nonabris anno xvc Lxxvij compareerden Willem Aertss voor hem selven ende Adriaen Willemss als gerechte bestorven voicht van Peter Willemss sijns broeders weeskint ende gaven etc.

Fol. 163v
Erffdelinge aengebrocht tusschen die wedue van Thomas Vass ende haren dochter … Aentgen Tomas, den xxe nonabris anno xvc Lxxvij
Inden eersten so is Adriaen Diercxss Schoenmaecker geloot gecavelt ende geërfdeelt als man ende voicht van Toenken Tomas Vass wedue
Nu Gerit Vas Tomas als gerechte bestorven voicht van Aentgen Vas Tomas Vass Tomasz Vass dr etc.

Fol. 164r
Vrijghift Adriaen Jacopss Corp, Vas Willemss, 29-1-1578

Fol. 164r
Erffdeelinge aengebrocht tusschen Matthijs Huijmans wedue ende sijnen voorkinderen ende naekinderen, opten xve februarij 1578
Inden eersten is geconditioneert ende in plaetse van deelinge veraccordeert als dat die wedue van Matthijs Huijsmans die twe naekinderen sal onderhouden etc.
Cornelis Matthijss den voorsoon is geloot etc.

Fol. 164v
Vrijghift Wouter Janss, Ariaen Wouterss [Corneliss], 1-2-1578

Fol. 164v
Vrijghift Laureijs Laureijss [ x Maijrcken Willemsdr], Maijrcken Janssdr, 26-2-1578

Fol. 165r
Verlije Seger Hendricxss, Adriaen Diercxss, 5-3-1578

Fol. 165r
Laureijs Janss ende Tonis Anss [schoonvader], 5-3-1578

Fol. 165r
Peter Clauwertss, 5-3-1578

Fol. 165v
Deelinge aengebrocht tusschen Lijn Roelen ende haeren kinderen opten xxje meij an-no xvc Lxxviij
Inden eersten so is Lijn Roelen geloot etc.
Nu Maijrcken Roelendr geloot etc
Nu Jan Mertenss man ende voicht van Magdalena Roelendr geloot etc.
Nu Jan Roelen geloot etc.

Fol. 166r
Vrijghift Maijrcken Roelen cum tutoir, Jan Mertenss, 21-5-1578

Fol. 166v
Vrijghift Gerit Michielss cum suis, Gerit Adriaenss
Eodem anno et die compareerden Gerit Michielss voor hem selven ende mede als ge-machtich van Matthijs Wouterss sijnen swager ende gaff etc., 21-5-1578

Fol. 166v
Verlije Gerit Michielss cum suis, Beris Huijben cum suis
Eodem anno et die compareerden Gerit Michielss voor hem selven ende mede als ge-machtich van Matthijs Wouterss sijnen swager ende gaff met eender verlije zo als recht is Beris Huijbrechtss voor hem selven ende mede tot behoeff van Jan Ficken ende Huijblen Adriaenss etc. 21-5-1578

Fol. 167r
Vrijghift Adriaen Peterss Schoenmaecker, Joost Peterss, 12-3-1578

Fol. 167r
Vrijghift Gerit Andriess, Tonis Corneliss, 12-3-1578

Fol. 167v
Vrijghift Jan Bernaertss, Bouwen Joosten, 20-3-1578

Fol. 167v
Verlije Commer Claess, Claes Adriaenss van Dongen, 8-10-1578

Fol. 168r
Vrijghift Jan Wouterss, Wouter Franss, 15-10-1578

Fol. 168r
Vrijghift Adriaen Joachimss cum suis Adriaen Willemss cum suis ende Wouter Wil-lemss als voicht, Jan Adriaenss
Eodem anno et die compareerden Adriaen Joachimss voor hem selven ende met hem ver-vangende ende hem sterckmaeckende voor Peter Joachimss sijnen broeder ende mede als voicht van Peter Matthijs Janss weeskint voor een derden deel. Ende Adriaen Willemss ver-vangende ende hem sterckmaeckende voor Maijrcken Willemssdr ende Neeltgen Willemssdr sijne susteren mede voor een gerechte derdendeel. Ende Wouter Willemss als gerechte be-storven voicht van Jan Willemss sijns broeders weeskint mede voor een derdendeel. Ende gaven over etc. 15-10-1578

Fol. 168v
Vrijghift Marij Wouter Adriaen Wijten, Peter Cornelis Braber, 22-10-+1578

Fol. 168v
Katijna Jan Peter van Mechelen wedue cum tutoir, 22-10-1578

Fol. 169r
Vrijghift Peter Janss van mechelen als gerechte voicht van sijnder moeder, Marcelis Willemss, 19-11-1578

Fol. 169v
Vrijghift Adriaen Claess, Adriaen Jan Oppers, 19-11-1578

Fol. 169v
Vrijghift Anthonis Corneliss, Floris Corneliss, 19-11-1578

Fol. 170r
Uutgeeff van aenwasch Adriaen Willemss cum suis, Laureijs Mertenss
Eodem anno et die compareerden Adriaen Willemss voor hem selven ende mede als gerech-te voicht van Truijcken Michielssdr ende met hem noch vervangende Metken Willemssdr sijn suster ende Vas Willems voor hem selven ende bekende etc.
Nog genoemdbij betalingen: Adriaen Janss x Truijcken Michielss. Adriaen Willem Michielss, Maijken sijn suster ende Willem Aertss ende Hendrick Hermanss vander Dussen, swagers. Lenaert Nauten. Laureijs Mertenss. Adriaen Willem Michielss als voicht van Jacop Jansen Comens ? wedue., 19-11-1578

Fol. 170v
Vrijghift Vas Willemss, Peter Joachimss met sijn sweermoeder [Anneken Gerit Janss], 13-1-1579

Fol. 170v
Transport Peter Gielenss uut Besoijen, Jan Zegerss, 15-5-1579

Fol. 171r
Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van wijlen Bastiaen Baijens van Meinge ?. Actum den xxe meij anno xvc Lxxix
Inden eersten so is die wedue geloot etc.
Nu Peter Huijben ende Bouwen Joosten tsamen bedeelt etc.
Nu Claes Emmen geloot etc.
Nu Peter Baijens, Joachim Baijens, Dierck Adriaen Denijss met sijnen consorten als erffge-namen van Hilleken Baijens tsamen geloot etc.
Nu Peterken Gielisdr met Jan Staecenss kinderen geloot etc.

Fol. 171v
Vrijghift Kathrijna Jan Peterss wedue, Jan Reijwertss, brouwer inden landtshooven tot Delft, 20-5-1579

Fol. 171v
Donatie om godswille Lenaert Corneliss ende Peterken Vass sijne huijsvrouwe, Adri-aen Lenaerts, hun zoon, Tonis ende Michiel Diercxss van Wamel, 2-9-1579

Fol. 172r
Vrijghift Ewit Geritss, Peter Toniss, 21-7-1579

Fol. 172r
Vrijghift Jan Vass, Gerit Michielss tot behoeff [Anthonis Casperss weeskinderen], 10-11-1579

Fol. 172v
Vrijghift Jan Vass, Jacop Wouterss, 12-11-1579

Fol. 172v
Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Matthijs Janss
Genoemde namen bij betalingen: Jan Adriaen Gerits, Huijbert Janss, Laureijs Mertenss, Joa-chim Peterss, Adriaen Huijbrechtss en Jan Adriaenss, 12-11-1579

Fol. 173r
Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Adriaen Wouterss
Genoemde namen bij betalingen: Joachim Peterss, Dingen Jan Vassendochter, Huijbert Janss, Lijsken Joachim Peterss huijsvrouwe, 12-11-1579

Fol. 173v
Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Claes Jacopss, 12-11-1579

Fol. 173v
Vrijghift Matthijs Floren, Franscoijs Diercxss, 21-11-1579

Fol. 174r
Vrijghift Henrick Peterss, Peterken Andriess wedue, 13-1-1580

Toegevoegd: Willem Danielss x Toenneken Andriess (Bergen op Soen) bekende geld ont-vangen te hebben

Fol. 174v
Verlije Willem Corneliss, Corneliss Tomass, 27-1-1580

Fol. 174v
Verlije Cornelis Tomass, Willem Corneliss, 27-1-1580

Fol. 175r
Vrijghift Tonis Cornelis, Ariaen Wiercxss ende Adriaen Huijben, 27-1-1580

Fol. 175r
Erffdeelinge tusschen Laureijs Jacopss ende Jacop Wouterss van xij geerden lants gelegen binnen dijcx inden ambacht van Groot Waspijck, aengebrocht ende jegens den anderen vertegen den xviije februarij 1580

Fol. 175v
Eerffdelinge aengebrocht tusschen Commer Claess met sijn vader ter eenre ende Truijcken Vassdr ter andere sijde van ses geerden lants bedeelt gelegen opten oosten cant van xj geerden met Willem Wouterss cum suis ende daer op jegens den anderen vertegen zo als recht is op datum voorss = 18-2-1580

Fol. 175v
Vrijghift Lenaert Corneliss, Bauwen Joosten, 18-2-1580

Fol. 176r
Vrijghift Adriaen Willem Michielss, Vas Willemss, 9-3-1580

Fol. 176r
Testament… Ghijsbert Henricxss in Engelant
De kinderen van Floris Cornelis, zijn swager, krijgen alles. 11-11-1579

Fol. 176v
Vrijghift Jan Huijbrechtss, Jan Corneliss, 20-6-1580

Toegevoegd: Dingen Willemsdr wedue van wijlen Jan Cornelis woonende tot Geert Berge bekenne etc. 24-7-1591

Fol. 177r
Vrijghift Jan Peterss Schoenmaecker, Tonis Janss tot behoeff van … [Commer To-niss weeskint], 14-7-1580

In de kantlijn: Jan Jan Andries als man ende voicht van Aentgen Commer Tonisdr bekende etc. 2-9-1612

Fol. 177r
Vrijghift Gerit Adriaenss, Jan Stevenss de Cuijper, 14-7-1580

Fol. 177v
Aenneminge van sekeren aenwasch tusschen Ghijsbert Hendrickxss in Engelant als voicht … ende Peter Willemss schoudt …
Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Hendricxss in Engelant als grootvader ende ge-rechte bestorven voicht van Hendrick Ghijsbert weeskint met consent ende admissie van Laureijs Jacopss een toesiender des voorss weeskint ende bekende etc. 14-7-1580

Fol. 177v
Erffdeelinge van ses geerden lants aengebrocht tusschen Melis Cornelis secretaris tot Raemsdonck ende Jan Corneliss gebroeders, 14-7-1580

Fol. 178r
Verlije Cornelis Janss ende Denijs Willemss, Jan Corneliss, 14-7-1580

Fol. 178r
Vrijghift Adriaen Adriaen Peterss Schoenmaecker, Henrick Meuss de Hoech, 30-9-1580

Fol. 178v
Lootinge ende smaeldeelinge vanden gemeenen dijck gelegen inden ambacht van Groot Waspijck streckende vanden noorden eijnde aff met scheijden vanden sloot van het oude kerckhoff zuijtwaert totter … Her straeten toe incluijs dewelck die naeburen onde malcanderen alsoo geloot ende gecavelt hebben met gemael ? ende is tselve daerom ald… tot bewaernisse ende tot een eeuwige memorie geregistreert opten xije octobris 1581
Huijbert Jacop Andriess
Joachim Geerwijns
Damiaen Joosten
Adriaen Joachimss
Willem Michielss
Peter Willemss
Joachim Janss
Cornelis Vass
Joachim Jan Berthoutss
Adriaen Geritss van Boemel
Joachim Janss cum suis
Vas Wouterss
Jan Peterss van Mechelen
Jan Vass Wouterss
Jan Andriess
Die sluijs opten gemenen polder
Peter Vass
Claes Adriaenss cum suis
Joost Baijenss cum suijs
Huijbert Bert Cleijss
Den heijligheest
Wouter Matthijss
Huijbert Berthen
Frans Janss
Adriaen Diercxss
Willem Geritss
Huijbert Jacopss cum suis
Peter Huijben cum suis
Jan Zegerss
Adriaen Gertiss den Molder cum suis
Bastiaen Baijenss cum suis
Gerit Vass
Claes Vass
Adriaen Lambrechtss
Ghijsbert Hendricxss
Floris Corneliss
Adriaen Diercxss Schoenmaecker
Adriaen Adriaenss Buijs
Dierck Tonis Stoffelen
Adriaen Peterss
Gerit Vass cum suis
Ghijsbert Hendricxss
Gerit Adriaenss
Peter Joachimss cum suis
Willem Wouterss cum suis
Peter Adriaen Ghijben
Adriaen Huijben cum suis
Adriaen Joachimss cum suis
Jan Vass Wouterss
Adriaen Aertss
Willem Janss Buijs
Melis Corneliss
Marij Hermanss
Melis Cornelis cum suis
Jan Andriess
Tonis Janss
Matthijs Janss
Adriaen Peterss
Adriaen Adriaen Looskint
Frans Geritss
Meerten Lauwen
Laureijs Janss cum suis
Johan vanden Berch
Naut Claess
Peter Huijben cum suis
Matthijs Janss
Jan Berthen
Johan vanden Berch
Adriaen Huijben cum suis
Jan Berthen cum suis
Cleijs Berthen cum suis
Den Heijligheest
Jan Vass kint
Lenert Toniss die Bie cum suis
Frans Diercxss cum suis
Des windekens lant

Hier nae volgen die corte geerden
Andries Adriaenss
Jan Matthijss wedue
Adriaen Peterss
Johan vanden Berch cum suis ende den doven Huijbert
Stoffel Willemss, Griet Heijnen
Johan vanden Berch
Frans Geritss cum suis
Cornelis Matthijss
Castelleijnen kinderen
Willem Geritss
Leeuwerkeneijcx erffgenamen
Adriaen Adriaenss
Tonis Anss
Goijaeet Aerden
Lijn Roellen

Hier nae volcht die lootinge van dellen gelegen inden ambacht van xj½ Hoeffven daer van die negentael ? in een boecxken apart geschreven staet volgende vanden noor-den cant
Lijn Roelen
Bastiaen Baijenss
Willem Michielss
Willem Jacopss Cuijper
Peter Huijben
Cleijs Beerthen
Wouter Vass ende Joachim Jan Berten
Merten Lauwen
Melis Cornelis ende Laureijs Janss
Jacop Wouterss
Adriaen Geritss ende Schalcken
Peter Janss, Jan Adriaenss ende Willem Wouterss
Marij Jacop Tijs
Jan Andriess
Huijman Hermanss
Adriaen Willemss ende Jongken ? Neelen kinder
Gerit Vass
Cornelis Toniss
Adriaen Diercxss ende Lenert Corneliss
Matthijs Janss
Peter Willemss Schipper
Joost Baijenss
Lenert Corneliss
Jan Vass
Cornelis Adriaen Aertss
Jan Huijgen
Heijntken Marten
Marij Wouterss
Matthijs Denijss
Jan Vass cum suis
Coenraedt Janss
Peter Huijben
Marij Wouterss
Joost Baijenss
Jan Bouwenss
Adriaen Franss
Peter Willemss
Claes Adriaenss
Adriaen Janss
Dinghen Casperss
Cornelis Adriaen Aertss
Gerit Melchiorss cum suis
Joost Willemss
Jan Berthen
Die zijl off den gemenen polder
Peter Corneliss cum suis
Wouter Willemss
Claes Adriaenss
Gerit Adriaenss cum suis
Joachim Janss
Cornelis Toniss
Gerit Vass
Marij Peter Mombers
Peter den Timmerman
Jacop Janss van Dongen cum suis
Jan Janss de Boers
Adriaen Oppers cum suis
Peter Corneliss Braber
… Hoff Vrouwen
Floris Adriaenss erffgenamen
Cornelis Tonis Cleijss
Naut Claess erffgenamen
Michiel Janss
Peter Oem
Adriaen Diercxss Schoenmaecker

Fol. 181v
Vrijghift Lenardt Corneliss, Jan Roelen, 20-10-1580

Fol. 181v
Verlije Gerit Vass, Merten Wouterss, 20-10-1580

Fol. 182r
Verlije Merten Wouterss, Gerit Vass, 20-10-1580

Fol.182r
Transport Peter Luijmans, Adriaen Janss, 20-4-1580

Fol. 182v
Vrijghift Jan Bernaertss van Drunen, Cornelis Ghijsbertss, 20-4 of 20-10-1580

Fol. 182v
Vrijghift Claes Adriaenss [van Dongen], Tonis Anss tot behoeff van … … [Peterken Dierck Clauwertssdr], 10-11-1580

Toegevoegd: Laureijs Pauwelss laat een quitantie zien

Fol. 183r
Vrijghift Matthijs Wouterss van wegen …, Jan Vas Wouterss
Desen xxe decembris anno xvc Lxxx compareerden Mathijs Wouterss als toesiender van Aentgen Claes Vassdr etc.

Fol. 183r
Vrijghift Adriaen Jan Oppers cum suis, Jan Diercxss
Desen ve januarij anno xvc een ende tachtentich compareerden Adriaen Jan Oppers voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Neeltgen Jan Oppers sijnde moeder met hem gevoicht Matthijs Otgens Matthijss onse secretaris als ge-machtich vande voorss Neeltgen sijn moeder ende daer neffens vervangende Lijsken sijns smoeders suster ende gaff over etc.

Fol. 183v
Accordatie in plaetse van erffdeelinge tusschen Jan Joosten ende sijnen kinderen
Desen xje januarij xvc Lxxxj compareerden Jan Joosten voor hem selven ende Joost Janss voor hem selven ende mede als gecoren voicht van Marij sijnde susteren alhier mede tegen-woordich wesende ende d… … consenterende de selve Joost Janss als gerechte bestorven voicht van Adriaen Janss ende Cornelis Janss sijne onmondiche broeders ende sijn onderlin-ge etc.

Fol. 183v
Vrijghift Jan Adriaenss, Cornelis Toniss, 8-2-1581

Fol. 184r
Vrijghift Jan Vass, Laureijs Janss, 15-2-1581

Fol. 184r
Vrijghift Merten Wouterss, Huijch Peterss, 15-2-1581

Fol. 184v
Vrijghift Peter Janss van Mechelen, Jan Reijwertss, brouwer tot Delft, 23-2-1581

Fol. 184v
Vrijghift Joost Zegerss als voicht [van Peter Zegerss weeskinderen], Peter Willemss Schoudt, 19-4-1581

Fol. 185r
Vrijghift Joost Baijenss, Frans Geritss de Coninck schoudt tot Raemsdonck, 19-4-1581

Fol. 185r
Vrijghift Peter Baijenss als voicht …, Peter Huibrechtss
Eodem anno et die compareerden Peter Baijenss als gerechte bestorven voicht van Bouwen Joosten kinderen met advijs ende consent van Jan Ghijsbertss den toesiender ende Joost Baijenss grootvader der voorss kinderen ende gaff etc., 19-4-1581

Fol. 185v
Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Willemken Claesdr, 3-12-1581

Fol. 186r
Verpachting van gronden tusschen Jan Berthoutss ende Jan Huijben ende Corstiaen Roelen, 3-5-1581

Fol. 186v
Getuijgenisse van Tonis Anss, 28-5-1581

Fol. 187r
Vrijghift Jan Janss, Sebastiaen Adriaenss, 18-10-1581

Fol. 187r
Jan Wouterss, Rijn Dieliss tot behoeff
Desen jxe novembris anno xvc Lxxxj compareerden Jan Wouterss ende heeft verclaert voor Rijn Dieliss als gerechte voicht van sijnen weeskinderen die hij verwect heeft bij Maijrcken Naut Claessdr mede inde tegenwoordicheijt van Lenert Nauten ende Jan Nauten condese-denten in desen als dat hij etc.
Insgelijcx bekenden Lenert Janssdr moeder van Jan Nauten ende Geertken Nauten haeren kinderen tot behoff vanden selven kinderen ontfangen te hebben etc.

Fol. 187v
Vrijghift Eeltken Adriaen Wouterss wedue cum suis, Jan Roelen
Eodem anno et die compareerden Eeltken Adriaen Wouterss wedue met haeren gecoren voicht die haer metten recht gegeven was voor haer selven, Peter Adriaen Wouterss voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor sijn susters ende broeders, Andries Wouterss voor hem selven ende Geerwijn Wouterss voor hem selven den-de mede als voicht van Jan Wouterss … kinderen ende gaven etc. 9-11-1581

Toegevoegd:
Opten viiije januarij 1592 soe heeft Marijken Jan Roelen weduwe rechtelijcken ter kercken vuijt tot Waspijck laeten geven drie … kercken geboden vam alsulcken halff delle als deeze bovengeschreven gifte vermelt etc.

Fol. 188r
Vrijghift Jan Roelen, Gerit Melchiorss, 13-12-1581

Fol. 188r
Vrijghift Joachim Janss, Adriaen Geerwijnss, 13-12-1581

Fol. 188v
Vrijghift Adriaen Adriaen Diercxss, Adriaen Jacop Tijss, 13-12-1581

Fol. 188v
Copie
Op huijden den xvje februarij 1582 so bekenden Anthonis Jacopss onder den Wijngaert als gemachtich van Jacop Corneliss erffgenamen affgelost ende affgequeeten te sijn etc.

Fol. 189r
Erffdeelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen Floris Cornelis ende Claes Vass weeskint van achtalff geerden lants gelegen inden ambacht van Groet Waspijck op huijden den xixe aprilis anno xvc Lxxxij

Fol. 189r
Verpachting van drie geerden lants ende een halff vierendeel van eender geerden lants bedeelt gelegen in achtalff geerden lants opten oosten candt tusschen Adriaen Denijsszoen ende Floris Corneliss, 19-4-1582

Fol. 189v
Verlije Wouter Matthijss ende Anneken Janssdr erffgenamen, Jan Janss de Wever
Eodem anno et die compareerden Wouter Matthijss voorde een helft ende Jan Adriaen Claess voor hem selven, Willem Adriaenss man ende voicht van Lijsken Adriaenssdr waerin-ne Jan Janss [Wever] tderdendeel toecompt voor dander helft ende gaven etc. 19-4-1582

Fol. 190r
Vrijghift Hendrick Hermans [x Neeltgen Willem Michielss dr] met Marij sijns wijffs sus-ter, Matthijs Janss, 25-4-1582

Fol. 190r
Vrijghift Willem Aertss vander Dussen, Cornelis Tomass, 5-4-1581

Fol. 190v
Vrijghift Marij Willem Michielss cum tutoir, Hendrick Hermanss, 55-4-1582

Fol.190v
Verlije Cornelis Matthijss, Matthijs Janss, 25-4-1582

Fol. 191r
Vrijghift Hendrick Laureijss vanden Bosch, Peter Anthoniss, 9-8-1582

In de kantlijn: Opten xiije nonabris compareerden Peter Mertens als man ende voicht van Janneken Jan Tonissdr ende gaff over met eender vrijer ghiften Anthonis Peterss den helft vanden geseedt etc.

Fol. 191r
Vrijghift Joachim Janss Paep, Anthonis Jacopss tot behoeff van [Adriaen Corneliss sijnen oom], 15-9-1582

Fol. 191v
Vrijghift Adriaen Dircxss Schoenmaecker, Anthonis Jacopss tot behoeff van van [Adriaen Corneliss sijnen oom], 15-9-1852

Fol. 192r
Vrijghift Willem Corneliss, Anthonis Corneliss, 28-9-1582

Fol. 192r
Verlijet Adriaen Huijben, Franchoijs Geritss schoudt tot Raemsdonck, 14-11-1582

Fol. 192v
Vrijghift Arnoldus Corneliss, Willem Wouterss, 14-11-1582

Fol. 193r
Vrijghift Sebastiaen Adriaenss voor hem selven …, Cornelis Toniss Smit
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Adriaenss voor hem selven ende de selve ver-vangende ende met hem sterckmaeckende voor Dingen ende Truijcken Adriaenss drs sijne susters ende gaff over etc., 15-11-182

Fol. 193r
Prenen recht Frans Meuss, 14-1-1583

Fol. 193v
Verlije Frans Meuss, Peter Adriaenss, 14-1-1583

Fol. 194r
Vrijgijfte Jan Wouterss [Schouten], Korstiaen Adriaenss, 14-1-1583

Fol. 194r
Vrijgijfte Korstiaen Adriaenss, Peeter Willemss. 14-1-1583

Fol. 194v
Vrijgift Wouter Vassen, Aert Jacopss, 14-1-1583
Toegevoegd: de weduwe van Jan Wouter Vassen met haer toesienders ende voichden be-kenden etc 4-6-1586

Fol. 194v
Geerit Melssen, Joachim Jan Beerten [Bg, namen in verkeerde volgorde], 25-4-1584

Fol. 195r
Vrijgift Meerten Wouterss, Michiel Janss, 25-4-1584

Fol. 195r
Vrijgift Jan Peeterss Meijenbloem, Commer Claess cum suis
Eodem anno et die compareerden Commer Claess ende Lauwereijs Pauwelss ende Willem-ken Claesdr met haren gecoren voecht ende hebben etc. 25-4-1854

Fol. 195v
Eerffdeelinghe aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Diercxss Schoenmakers kijnderen ende Tuenken Adriaen Dierckss huijsvrouwe wat op den ije october anno xvc Lxxxiij
Inden eersten is Tuenken met haren gecoren vocht gheloot etc
Dierck Adriaenss is geloot etc.
Noch is Marijke Adriaens bedeelt etc.
Noch is Hendrick Adriaenss bedeelt etc.
Noch is Anneken Adriaensdr
Noch soo is Teunisken Adriaensdr bedeelt op etc.

Fol. 196r
Erffdelinge Jan Andriess, Cornelis Ghijsbertss, 2-10-1583

Fol. 196r
Transport Frans Diercxss tot Gheertruijden Berghe, Huijbert Corneliss als voecht
Eodem anno et die compareerden Hubert Cornelissen als voecht off erffgenaam van Cleijs-ken Cornelis Meussen weduwe zijnder moeder ende heeft etc. 15-10-1583

Fol. 196v
Verlije Adriaen Willemss cum suis, Adriaen Vassen
Eodem anno et die compareerden Adriaen Willemss voor hem selven ende Marijken Corne-lisdr met haren gecoren voocht voor haer selven ende hebben etc. 15-10-1583

Fol. 196v
Vrijgift Geerit Meltsertss, Cornelis Adriaen Aertss [Bg, namen in verkeerde volgorde], 14-3-1584

Fol. 197r
Vrijgift Cornelis Diercxss, Jan Peeter Toeniss [Bg, namen in verkeerde volgorde], 14-3-1584

Fol. 197r
Vrijgift Dierck Adriaens als voocht, Jan Toniss Luer
Deeze den xvje februarij anno 1584 compareerden Dierck Adriaenss Schouten als gherecht voecht van zijn broeders ende susteren ende agter geelatene weeskijnderen van Adriaen Diercxss haren vader te weten bij namen: Hendrick Adriaenss, Anneken Adriaensdr, Tonis-ken, Meus ende Marijken Adriaens ende hebben etc.

Fol. 197v
Aenneeminghe van Michiel Janss sij weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Mi-chielken zijnder huijsvrouwe was
Deezen xxiiije meert anno Lxxxiiij compareerden Michiel Janss ende heeft rechtelijken aen-genomen zijn weeskijnderen van Jacop Janss als gerecht bestorven voocht off toesiender van Michiel Janss weeskijnderen genaempt Jan Michielss, Adriaen Michielss, Dingena Mi-chielss ende Heijlken Michielsdochter etc.

Fol. 198r
Vrijgift Steven Adriaenss, Adriaen Janss Brochter cum suis
Eodem anno et die compareerden Tonisken Adriaen Adriaen Diercxss weduwe met haeren gecoren voicht die haer met den recht gegeven is ende Adriaen Janss Vrochter als voicht van Adriaen Adriaen Diercxss ombejaerde weeskijnderen ter weten: Adriaenken Adriaensdr. Wil-lemken Adriaens met noch Wouterken Jacops vander Elstdr ende hebben etc. 24-3-1584

Fol. 198r
Vrijghift Commer Peeterss Meijenbloem cum suis, Jacop Jan Driess
Eodem anno et die compareerden Commer Peeterss Meijenbloem voor hem selven ende Adriaen Antonissen Smit … … als erffgenamen van Cornelis Toniss ende gaven etc. 24-3-1584

Fol. 198v
Vrijgifte Geerit vassen, Adriaen Janss van Geertruijden Berghe, 24-3-1584

Fol. 199r
Vrijgifte Jan Adriaen Peeterss Schoenmaker als voecht [Neeltken sijn suster], Hen-drick Meussen de Hooghe, 18-10-1584

Fol. 199r
Vrijgifte Adriaen Janss Vrochter cum suis, Wouter Wouterss cum suis
Eodem anno et die compareerden Adriaen Janss Vrochter als man ende voecht van Anne-ken Ariaens zijne huijsvrouwe met Hubert Adriaenssen ende de weduwe Antonisken van Ari-aen Ariaen Diercxss ende hebben gesamenderhant overgegeven met eender vrijer giften so recht is Wouter Wouterssen, Maeijcken Jan Roelen wed en Mariken Roelen dochter etc. 18-10-1584

Fol 199v
Erffdeelinghe aengebrocht voor schout ende heemeraders tussen Peeter Joachims-sen met zijne kijnderen ende Anneken Geerit Janss weduwe van allen haer luijden eerffgoederen, den xviije october 1584
Item inden eersten soo is Peeter Joachimssen voorss met zijne kijnderen tsamen bedeelt etc.
Dit is de lootinghe ende erffdeelinghe daer Anneken Geerit Janss weduwe op bedeelt is etc

Fol. 201r
Vrijgift Adriaen Antoniss Smit, Jacop Jan Andriess [Bg de volgorde is verkeerd], 18-10-1584

Fol. 201v
Erffdeelinghe aengebrocht voer gerecht tussen Peeter Joachimssen ter eenre ende met Jan Andriessen als gerecht voicht ter nader van allen de erffgoederen daer sij … hier voorgaende tsamen op zijn bedeelt, den xviije october anno 1584
Inden eertsen soo is Peeter Joachimssen geloet etc.

Fol. 201v
Erffdeelinge aengebrocht voor schout ende heemraders Jan Andriess als voecht van Peeter Joachimssen weeskijnderen ende schout ende heemraders als als opper-voochden, deezen den xviije ioctobris anno xvc Lxxxiij
Inden eersten soo binnen de weeskijnderen van Peeter Joachimssen geloet

Fol. 201bisv
Aenneminghe van Peeter Joachimss van sijn onmondighe weeskijnderen geprocu-reert bij Marijken Geritsdr saliger sijnder wettiger huijsvrouwe
Jan Andriess is gerechte voocht., 24-10-1584

Toegevoegd: Gerit Janss ende Jan Adriaen Lambrechtss als man ende voecht van Maeijken Peeters bekenden etc.

Fol. 202r
Reeckeninghe reliquen enden bewijs van alzulken handelinghe ende administratie als gehadt heeft Adriaen Joachimssen van het weeskint van Matijs Jan Tijss … ende ge-schiet ende gedaen voor schout ende hemeraders den xxiiije october anno xvc Lxxxiiij

Fol. 202v
Vrijgift Peeter Joachimss, Laureijs Pauwelss ende Jan Peeterss Meijenbloem, 24-10-1584

Fol. 203r
Vrijgift Jan Meertenss ende Staes Janss cum suis, Jacop Janss Hoevener ende Her-man Ghijsbrechtss als voicht
Deesen xxije decembris anno xvc Lxxxiiij compareerden Jan Meertenss als man ende voicht van Peeterken Gielis?dr ende met Staes Janss ende Janneken Jansdr zij suster ende hebben gesamenderhant ende elck zijne gerechticheijt over gegeeven met eender vrijer giften zoo als recht is Jacop Janss Hoevener ende Herman Gijsbrechtss gerechte voicht van Joachim Me-lissen weeskijnt etc.

Fol. 203r
Vrijgift Jacop Janss Hoevener ende Herman Ghijsbrechtss, Adriaen Geerwijns
Eodem anno et die compareerden Jacop Janss Hoevener ende Herman Gijsbrechtss voicht van Joachim Melissen weeskijnt etc. 22-12-1584

Fol. 203v
Transport Michiel Adriaen Zeegerss, Jan Jan Dierckss ende wederom Jan Jan Dier-cxss, Jan Gijsselss borgemeester tot Geertruijdenberch als voicht ende tot behoeff van Joost Wouter Gruijters kijnderen, 22-12-1584

Fol. 203v
Vrijgift Jan Corneliss, Mathijs van Clootwijck, 23-12-1584

Fol. 204r
Verlije Wouter Wouterss cum suis, Peeter Corneliss Lijnden
Eodem anno et die compareerden Wouter Wouterss als man ende voicht van Leentken Roe-lendr ende Marijken Jan Roelen weduwe met haren gecoren voicht en Marijke Roelen ende ghave etc. 23-12-1584

Fol. 204v
Vrijgifte Jan Adriaen Peeterss, Adriaen Denissen, 29-12-1584

Fol. 204v
[Vrijgift] Adriaen Deniss, Jan Peeterss Riol, 29-12-1584

Fol. 204v
[Waerborch Jan Adriaen Peeterss, Jan Peterss Riol], 29-12-1584

Fol. 205r
vrijgift Jan Adriaen Peetersz als voocht, Melis Cornelisz tot behoeff
Deesen xviije januarij anno xvc Lxxxv compareerden Jan Adriaen Peetersz als voicht van Anneken Cleijsdr zijn moeder ende ghaff over met vrijer ghiften soe recht is Melis Cornelisz tot behoeff van Andries Jaspersz tot Geertruijden Berche etc.

Fol. 205v.
Aenneminghe van Lijnken Peeter Timmermans weduwe van haren weeskijnderen ge-procureert bijden selven Peeter voorss met zijnen twee voorkijnderen
Deesen xviije januarij anno xvc Lxxxv compareerden voor den gerechten tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Katerijna Hendricxdr weduwe ende ende wijlen van Peeter Willemsz Timmerman met Cornelis Hendricxsz haren voicht in deese met Peeter Peetersz de Wever ende Adriaen Jansz Knaep als mede voichden ende toesienders van de achtergelatene om-bejaerde weeskijnderen van Peeter Willemsz Timmerman alzoo daer in ter tijt anders gheen vrienden ofte voichden van der kijnderen vaders zijde etc.
De twee voorkijnderen zijn geprocureert bij Neeltken.

Fol. 206r
Verlije Geerit Melchiorsz als voicht, Andries Jasspersz
Eodem anno et die compareerden Geerit Melchiorsz als voicht van Huijbert Jansz de Bont weeskijnt ende gaff etc. 17-1-1585

Fol. 206v
Verlije Adriaen Cornelisz als voicht, Andries Jaspersz
Eodem anno et die compareerden Adriaen Cornelisz ende Adriaen Diercxsz als gerechte voichden ende toesienders van het onmondich weeskijnt achterlaten van Adriaen Jansz de Bont ende gaven etc. 15-1-1585

Fol. 206v
Vrijgifte Antonis Jacopsz, Lenaert Cornelisz, 22-5-1585

Fol. 207r
Vrijgifte Lenaert Cornelisz, Antonis Jacopsz, 22-5-1585

Fol. 207r
Vrijgifte Adriaen Joachimsz, Mathijs van Clootwijck22-5-1585

Fol. 207v
Vrijgifte Peeter Joachimsz, Adriaen Joachimsz ende Adriaen Peetersz, 22-5-1585

Fol. 207v
Verlije Jan Adriaensz cum suis, Crijn Hendricxsz
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Claesz voor hem selven ende Jan Jansz de Wever man ende voicht van Eerken Adriaensdr ende Willem Adriaensz man ende voicht ge-weest zijnde bij tijden ende wijlen overleeden sijnde van Lijsken Adriaensdr sijnder huijsvrou-we was erffgenamen gesamenderhant van Anneken Jansdr huijsvrouwe geweest van Wou-ter Mathijsz. Met noch Geerit Melchiorsz als gerechte voicht ende vader van sijn weeskijn-deren geprocureert bij Aentken Wouter Mathijsdr sijnder huijsvrouwe was ende noch mede den selven Geerit Melchiorsz voorss als volcomen macht ende procuratie voor ons getoont hebbende van Mathijs Wouters sijn swager geeweest sijnde ende hebben gesamenderhant etc. 22-5-1585

Fol. 208r
Aenneminghe van Adriaen Vassen zijne weeskijnderen geprocureert bij wijlen Griet-ken Jan Reijnertsdr sijnder huijvrouwe
Deesen xiiije junij anno xvc Lxxxv compareerden Adriaen Vassen als vader ende voicht van zijnder ombejaerde onmondighe weeskijnderen geprocureert bij Grietken Jan Reijnertsdr sijnder huijvrouwe met consent van de voichden ende toesienders bij name Beeris Hubrechtsz ende Lauris Jacopsz etc.

Fol. 208v
Vrijgifte Jan Antonisz Luer ende Antonis Jacopsz, Cornelis Seegersz, 21-8-1585

Fol. 208v
Vrijgifte Geerit Adriaensz, Cornelis Seegersz cum suis
Eodem anno et die compareerden Gherit Adriaensz ende gaff over met vrijer giften soo als recht is Cornelis Seegersz, Steven Geeritsz ende Jasper Matheusz, borgers der stede tot Geertruijde Berghe etc. 21-8-1585

Fol. 209r
Vrijgifte Peeter Joachimsz, Cornelis Seegersz ende Steven Geritsz cum suis [ende Jasper Matheusz], 21-8-1585

Fol. 209r
Vrijgifte Willem Jansz Buijs, Andries Jaspersz, 28-9-1585

Fol. 209v
Eerffdelinghe aengebrocht voor schoudt ende ende heemraders tusschen Cornelis Fransz ende sijnder weeskijnderen geprocureert bij Aenken Jansdr sijnder huijsvrouwe was met wille ende consent van Huijch Jansz de voicht off toesiender daer van sijnde van alle hare erffgoederen, den xxviij septembrij anno xvc Lxxxv

Fol. 210r
Vrijgift Willem Dircxsz brauwer tot Delft, Frans Dircxsz, 18-9-1585

Fol. 210r
Vrijgifte Jan Woutersz als macht van Peeter Cornelis [Braber], Adriaen Severijnsz, 18-9-1585

Fol. 210v
Vrijghift Adriaen Seeverijnsz, Aert Jan Cornelisz cum suis ende tot behoeff den van-den
Deesen xviije septembris anno xvc Lxxxv compareerden Adriaen Seeverijnsz ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Aert Jan Cornelisz ende Jacques Schoolen ende Dierick Gijsselsz als Heijlich geest meesters ende Gasthuijs meesters der steede Geertruijden Berghe etc.

Fol. 210v
Verlije Wouter Willemsz, Willem Woutersz sijne sone, 18-9-1585

Fol. 211r
Vrijghift Bastiaen Aertsz, Melis Cornelisz, 22-10-1585

Fol. 211r
Transport Adriaen Vas Woutersz, Adriaen Jansz Cruijben kijnderen, 22-10-1585

Fol. 211r
Transport Marijken Roelendr, Heijlken Adriaen Flooren weu, 14-11-1585

Fol. 211v
Lijnken Roelen weduwe testament, 14-11-1585

Fol. 212r
Vrijgifte Seeger Hendricxsz, Peter Joachimsz, 28-12-1585

Fol. 212r
Vrijgifte Seeger Damiaensz, Frans Diercxsz tot Geertruijdenberge, 2-1-1586

Fol. 212v
Verlije Lijnken Roelen weduwe, Wouter Woutersz, 2-1-1586

Fol. 212v
Vrijgift Jan Woutersz als procuratie, Willem Lambrechtsz schoudt Waspijck

Deezen ije januarij anno 1586 compareerden Jan Woutersz als volcomen macht ende procu-ratie hebbende van Seebert Joosten borger der steede binnen Breda ende gaff over met vrij-er ghiften zoo als recht is Willem Lambrechtsz schoudt tot Sgrevelduijn Waspijck etc.

Fol. 213r
Vrijghift Cornelis Merttensz ende Mathijs Jansz cum suis, Willem Stoffelsz tot behoeff
Eodem anno et die compareerden Cornelis Mertensz ende Mathijs Jansz ende Wouter Wou-tersz ende gaven gesamenderhant over ende elck zijnder gerechticheijt met eender vrijer ghiften zoo als recht is Willem Stoffelzs ende dat tot profijt ende behoeff van de erffgenamen van Jan vanden Berghe, rentmeester binnen zijnen leven van Oosterhout ende Geertruijden Berghe etc 2-1-1586

Fol. 213r
Copie Arent Gheritsz, Cornelis Mertenzs cum suis
[Cornelis Mertensz ende Mathijs Jansz ende Wouter Woutersz], 2-1-1586

Fol. 213v
Delinghe aengebrocht tusschen Cornelis Adriaen Aertsz ende zijnder kijnderen op den xxixe januarij anno 1586

Fol. 213v
Matheus Jansz Smit, Commer Claesz, 29-1-1586

Fol. 214r
Copie
Ick Schalck Adriaensz van Oosterhout ende Marijken Ariaensdr zijn suster meede tegen-woordich voor haer portie ende Schalck voorss vervangende zijn twee susters genaempt Stijnken ende Sijken bekennen te vollen ende geheel ende altemael betaelt te weesen van alsulcken resteerende peeningen als Geerit Vassen huer luijden schuldich was van Lijnken haer susters wegen van dat zij bij Hendrick Moij ? gewoont ende gedient etc. 21-1-1578

Fol. 214v
Verlije Crijn Hendricxsz, Jan Adriaen Claesz, 12-2-1586

Fol. 214v
Kennisse Meerten Woutersz Turck, Jan Adriaensz [Claess]. 12-2-1586

Fol. 214bisr
Verlije Gherit Vas Tomasz cum suis, Frans Diercxsz
Deesen xij februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Geerit Vas Tomasz ende Antonis Ja-copsz man ende voicht van Aentken Thomas Vassendr ende hebben etc.

Fol. 214bisr
Vrijghift Seeger Ghijsbrechtsz, Antonis Cornelisz, 12-2-1586

Fol. 214bisv
Vrijghift Hendrick Jansz Buijs, Antonis Cornelisz, 12-2-1586

Fol. 214bisv
Verlije Gherit Vas Thomasz, Jan van Breent kijnders
Deesen xxe februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Gherit Vas Tomasz ende gaff over met eenen verlije soo als recht is de kijnderen van Jan Anthonisz van Breen te weeten Aentken Jansdr ende Cornelis Jansz haer broer ende Meerten Woutersz Turck etc.

Fol. 215r
Vrijghift Meerten Woutersz ende Jan Adriaen Claesz als voicht, Huijch Peetersz
Deesen xxe februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Meerten Woutersz Turck ende ende Jan Adriaen Claesz als gerechte voicht van Jan Antonisz van Breens kijnderen ende gaven etc.

Fol. 215r
Verlije Jan Vastaertsz als voicht, Frans Diercxsz tot Geertruijden Berch
Eodem anno et die compareerden Jan Vass als gerechte bestorven voicht van Wouter Vass sijns bruers weeskijnderen met Hubertken Wouter Vass wediuwe met haren gecoren voicht ende gaven etc. 20-2-1586

Fol. 215v
Deelinge aengebrocht tusschen Wouter Woutersz man ende voicht van Leentken Roelendr ende Maijken Roelendr met haren gecoren voicht als erffgenamen van Lijn-ken Roelen weduwe [hun moeder], deesen den ije marty anno xvc Lxxxvj
Inden eersten soo is Marijken Roelendr bedeelt op etc.

Hier nae volcht die erffdelinge tusschen Wouter Woutersz ende Marijken Roelendr met haren voicht aengaende van het besterfte van Jan Roelen opten ije meert 1586
Inden eersten is Wouter Woutersz bedeelt om te betalen aan Cornelis Schaerlaken tot Dort-drecht etc [er volgen noch twee bedelingen met betaling]
Nu soo is Marijken Roelen bedeelt op etc. [ ook Marijken krijgt enkele betaling toebedeelt: Jaques Schollen, Lijsken Schoudt Wouterss, Cornelis Janss Blockmaker en Jan Beerten]

Fol. 216r
Vrijghift Peeter Willemsz Conincx ende Adriaenn Seeverijnss, Willem Stoffels tot be-hoeff [vande erffgenamen van Johan vanden Berghe, rentmeester Oosterhout ende G’berghe], 2-3-1586

Fol. 216r
Vrijghift Jan Adriaen Cleasz [als voicht van Jan Antonis van Breens kijnderen] ende Meerten Woutersz, Cornelis Fransz, 2-3-1586

Fol. 216v
Geromeert ? overgesedt uut de principale accordatie re… aengaende Gherit Vas Thomasz ende Jan Jansz de Leu bij consent schout ende heemreaders, desen xiiije marty 1586

Fol. 217r
Vrijghift Jan Stoffelsz als voicht, Jan Adriaen Hendricxsz tot behoeff
Deesen xiiije martij anno xvc Lxxxvj compareerden voor den gerechte tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Jan Stoffelsz als gerechte voicht van Frans Cornelisz weeskint met Gerit Andriesz als toesiender ende gaven over met vrijer ghiften zoo als recht is Jan Adriaen Hen-dricxsz als voicht ende tot prooffijt ende behoefte van Truijcken Hendricxdr etc.

Fol. 217r
Vrijghift Adriaen Vasz, Cornelis Merttensz, 14-3-1586

Fol. 217v
Verlije Peter Joachimsz als gemachtich, Antonis Jacopsz onder de Wijngaert
Desen xiiije marty anno xvc Lxxxvj compareerden Peter Joachimsz als gemachtich van An-neken Gerit Jansz weduwe zijnder sweermoeder ende gaff etc.

Fol. 217v
Vrijghift Adriaen Willem Michielsz, Jacop Jansz Comen, 14-3-1586

Fol. 217v
Vrijghift Peter Cornelisz Braber cum suis, Michiel Jansz
Deesen xxiiije martij anno 1586 compareerden Jan Woutersz als volcomen macht ende pro-curatie hebbende van Peeter Cornelisz Braber met Mariken Peeter Jansz Mombers weduwe ende gaven etc.

Fol. 218r
Vrijghift Gherit Vas Thomasz ende Adriaen Petersz, Cornelis Seegersz, 24-3-586

Fol. 218r
Vrijghift Jan Adriaensz Schep [x Lijsken Adriaensdr], Joachim Fransz, 10-4-1586

Fol. 218r
Vrijghift Seeger Gijsbrechtsz, Damis Adriaensz, 10-4-1586

Fol. 218v
Vrijghift Hendrick Hermensz ende Willem Aertsz, Adriaen Jansz [Mol] van Oosterhout, 22-4-1586

Fol. 218v
[Vrijghift] Joachim Peetersz [met suster Marijken], Adriaen Willemsz, 12-5-1586

Fol. 219r
Vrijghift Joachim Jan Berthoutsz, Adriaen Willemsz, 12-5-1586

Fol. 219r
Vrijghift Corstiaen Adriaensz [Blockmaker], Staes Huijbrechtsz, 28-5-1586

Fol. 219r
Copie Jan Adriaensz Staessens ende Willem Aertsz vander Dussen
Quitantie van Willem Aertsz, 12-12-1587

Fol. 219v
Extract uuijt die houwelixe voorwaerde gemaeckt tusschen Cornelis Adriaen Aertsz ende Margriet Gereartsdr zijnder huijsvrouwe met consent van schout ende heemra-ders, 24-6-1586

Fol. 219v
Vrijghift Marijken Peer [Jansen] Mombers [weduwe], Volcxken Cleijs Beertendr, 28-6-1586

Fol. 220r
Vrijghift Mathijs Woutersz cum suis, Volcxken Cleijs Beertendr [ x Jan Adriaensz]
Eodem anno et die compareerden Mathijs Woutersz ende Jan Woutersz ende Jacop Wou-tersz, Hubert Goverden, Cornelis Anssen als gerechte voicht van Lijsken Wouters, Peeter Adriaensz met sijn drie kijnderen ende Geerit Willemsz ende ghaven etc. 28-6-1586

Fol. 220r
Aenneminghe van Maeijken Cornelisdr met Willem Cornelisz haeren voicht haer weeskijnt geprocureert bij wijlen Jan Hubrechtsz haeren man van Adriaen Huij-brechtsz als gerechte voecht vant voorss weeskijnt ende mede int bij weesen van Cornelis Thomasz ende schout ende heemraders als oppervoichden op den xiiije sep-tember anno 1586

Toegevoegd: Crijn Jansz als getrout hebbende die weduwe van Mels Jansz bekende etc, 14-1-1609

Fol. 220v
Deezen xxix januarij anno xvc Lxxxvj compareerden Joachim Jansz secretaris ende gaff over met eender vrijer ghiften zoo als recht Jan Adriaen Cleasz ende Laureijs Jansz als heij-ligegeest meesters van Waspijck etc

Fol. 221r
Houwelicxe voorwaerde tusschen Jan Beerten ende Anneken Claes Adriaenszdr ge-schiet opten ixe november 1587
Jan Beerten ter eenre met Jan Andriesz ende Jaecop Jansz sijne goede vrienden ende An-neken Claesdr als toecomende bruijt ter andere sijden met …. Commer Cleasz ende Wouter Willemsz haere broeder ende goede vrienden etc

Fol. 221v
Adriaen Vassen ende Jan Vassen cum suis, Adriaen Adriaensz Cleermaker
Deesen iiije junij anno xvc Lxxxvj compareerden voor den gerechte tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Adriaen Vassen voer hem selven ende mede als voicht ende vervangende Claes Vassendr zijnder bruer kijnt ende Jan Vassen voor hem selven ende mede als voicht van Wouter Vasz sijns bruers weeskijnderen ende Jan Adriaen Claesz als voicht van Toens-ken Peeter Vassen weduwe ende Adriaen Gheritsz als gecooren voicht van Hubertken Wou-ter Vassen weduwe ende ghaven etc.

Fol. 221v
Geerit Melchioersz als macht ende procuratie hebbenede van Mathijs Woutersz, Jan Adriaen Cleasz, 4-6-1586

Fol. 221v
Jan Adriaen Cleasz, Adriaen Adriaensz Cleermaker, 4-6-1586

Fol. 222r
Aenneminge van aenwas Jan Adriaen van Ghils, Matthijs Jansz cum suis [ende Cor-nelis Mertensz], 4-6-1586

Fol. 222r
Copie
Ick Adriaen Vassen bekenne ende lijde mits deesen mijnder quitantie ontfangen te hebben uut handen van Merten Woutersz etc, 26-8-1575

Fol. 222v

Jacop Jansz van Donghen heeft hier twee rentbrieven laeten registreeren etc, 4-6-1586

Fol. 222v
Ick Adriaen Adriaensz richter inden ambacht van xj½ Hooeffven ende met Jan Geritsz, Adri-aen Adriaensz van Donghen, Vastaert Woutersz ende Cornelis Ancelmisz, Adriaen Jans Staessen, Hendrick Cornelisz ende Jan Petersz alle heemraders inden selven ambacht voorss oirconden ende kennen dat voer ons gecomen is Vastaet Thomasz ende gaff over met vrijer ghifte zoe als recht is Adriaen Adriaensz van Donghen tot behoeff van Lijntken zijn-der dochter kijnder etc. 3-6-1551

Toegevoegd: Jacop Jansz van Dongen bekende voer mij dat Michiel Mathijs schout als vuijtgelder van desen van desen voerss rentenbrieff ten vollen etc. 3-11-1599

Fol. 222v
[vrijgift] Adriaen Diercxsz, Claes Adriaensz tot behoeff van Jan Adriaen Timmermans kijnderen [te xj½ Hoeffven], 4-6-1586

In de kantlijn: Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Adriaen Claesz als voichtden ende toesienders van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen be[ke]nden Jacop Jansz van Dongen deeze renthe briefff etc. 18-11-159?, Joachim Jansz

Fol. 223r
Verlije Gherit Melsen als gemachtich [Lijnken Jan van Mechelen weduwe], Jan Lam-brechtss moer, 5-11-1586
Fol. 223r
Geloefte op uijtlegginge Willem Meertensz, Jan Jan Diercxsz, 5-11-1586

Fol. 223r
Transport Adriaen Vastaertsz, Mathijs Flooren, 5-11-1586

Fol. 223v
Vrijghift Bastiaen Aertsz als gemachtich [Janneken Peetersdr], Peter Cornelisz Lijn-den, 19-11-1586

Fol. 223v
Vrijghift Matheus Peetersz cum suis, Cornelis Gheritsz van Nispen
Eodem anno et die compareerden Matheus Peetersz, Anthonis Tonisz als voicht van Dierck Anthonisz zijnder bruers weeskijnderen ende Adriaen Peetersz voor hem selven ende gaven etc. 19-11-1586

Fol. 223v
Transport Jacop Jansz Hoeffveneer, Herman Ghijsbrechtsz als voicht [Joachim Me-lisz weeskijnt], 28-11-1586

Fol. 224r
Vrijghift Adriaen Govert Evertsz cum suis [Tuenken, suster], Scalck Diercxsz, 28-11-1586

Fol. 224r
Vrijghift Jan Peetersz Meijenbloem, Jan Jansz Prins, 21-1-1587

Fol. 224v
Erffdelinge aengebrocht ende geschiet voor schout ende heemraders tusschen Adri-aen Jansz Mol ende Adriaen Willem Michielsz als voicht ende toesiender van de we-duwe ende erffgenamen van Jacop Jansz Comen met consent van schout ende heemraders aengaende … ettelijke geerden lants van elcx zijnde … ende … lant bij-den anderen te gebben aenge… het lant … offte goet is. Deesen xe februarij anno xvc Lxxxvij

Fol 224v
Waerborch Bastiaen Adriaensz, Adriaen Stevensz, 10-2-1587

Fol. 225r
Vrijghift Huijbert Cleijsz cum suis, Meerten Diercxsz
Eodem anno et die compareerden Huijbert Cleijsz ende Jan Stoffelsz als voicht van Willem-ken Cornelis Diercxsz de Wevers weduwe ende ghaven etc. 10-2-1587

Fol. 225r
Vrijghifte Jan vastaertsz, Jan Woutersz tot behoeff [Joachim Fransz], 10-2-1587

Fol. 225r
Verlije Jan Beijensz, Willem Stoffelsz tot behoeff [Andries Jaspersz], 10-2-1587

Fol. 225v
Rekeninge ende bewijs gedaen van Laureijs Jansz vande administratie ende voochdij-schap van Commer Anthonisz weeskijnt, 3-3-1587

Fol. 225v
Vrijghift Melis Cornelisz, Gherit Peetersz, 3-3-1587

Fol. 226r
Vrijghift Jan Adriaensz van Ghils [en Geerken Joachims, schoonzus], Cornelis Gheritsz van Nispen, 3-3-1587

Fol. 226r
Vrijghift Peter Mathijsz, Anthonis Cornelisz, 12-5-1587

Fol. 226r
[Vrijghift] Sebastiaen Aertsz als voicht [van Janneken Peeter Adriaensdr], Melis Cor-nelisz, 23-5-1587

Fol. 226v
Vrijghift Melis Cornelisz, Anthonis Cornelisz, broer, 23-5-1587

Fol 226v
Vrijghift Jan Jansz Coens als voicht, Jan Jansz Versteegh
Deesen xxvje augusti anno xvc Lxxxvij compareerden Jan Jansz Coens als gerechte voicht van Jan Joosten voorkijnderen naementlijck Adriaen Jansz ende Cornelis Jansz met Anne-ken Jan Joosten weduwe met haer naegelatene weeskijnt van Jan Joosten saliger met Adri-aen Gheritsz schout haeren gecoren voicht etc
In de kantlijn: met Lenaert Joost Janss weduwe met haeren gecooren voicht.

Fol. 227r
Vrijghift Jan Janss Versteeghe, Damiaen Flipss, 26-8-1587

Fol. 227r
Aenneminghe van Anneken Tijsdr weduwe van Jan Joosten saliger haer weeskijnt geprocureert bij Jan Joosten ende dat bij consent van schout ende heemraders ende Cornelis Jansz broeder van het weeskijnt alsoe die voichden ende vrienden haer ab-sent makende waeren, 12-10-1587

Fol. 227v
Verlije Jan Cleijsz, Adriaen Joachimsz, 12-10-1587

Fol. 227v
Accordatie in plaetse van erfffeelinge tusschen Jan Vas Woutersz ende Andries Adri-aensz als voichden ende toesienders van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen verweckt bij Grietken Jan Reijndersdr teghen Neeltken Petersdr naegelatene weduwe van Adriaen Vassen voornoemt. Aengebrocht op den xxije decembris anno xvc Lxxxvij

Fol. 228r
Verlije Jan Vas Woutersz als voicht, Jan Jansz Prins
Eodem anno et die compareerden Jan Vas Woutersz als gerechte bestorven voicht ende An-dries Adriaensz als toesiender van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen ende gaven etc. 22-12-1587

Fol. 228v
Verlije Jan Vas Woutersz als voicht, Gherit Petersz
Ten voerss daeghe compareerden Jan Vas Woutersz als gerechte bestorven voicht ende Andries Adriaensz als toesiender van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen ende gaven etc. 22-12-1587

Fol. 228v
Transport Herberen Willemss cum suis, Antonis Corneliss tot behoeff
Eodem anno et die compareerden herberen Willemss voor hem selven ende Aentken Faes Janss weduwe met gaeren voicht ende Aentken Willem Hendricxsz weduwe met haer wees-kijnt met gaeren gerechten voicht ende hebben gesamenderhant over getransporteert Antonis Cornelis tot behoeff van Lijnken Faes Janssdr alsulcke etc. 22-10-1587

Fol. 228v
Vrijghift Laureijs Pauwelss, Dierck Adriaen Diercxss van Oosterhout, 27-12-1587

Fol. 228v
Verlije Jan Nauten, Coenrat Jansz, 27-12-1587

Fol. 229r
Aenneminghe van aenwas tusschen Jan Adriaenss Staessen ende Michiel Janss, 16-1-1588

Fol. 229v
Verlije Michiel Jansz ende Seger Damiaenss, Jan Jansz Prins, 25-3-1587

Fol. 229v
Accordatie tusschen Michiel Jansz ende Seger Damiaen als Heijlichgeestmeesters tot Waspijck ende Anthonis Jacopsz, 25-3-1587

Fol. 230r
Inventaris van schult ende onschult ende uijtgheeff voer Cornelis Jansz de Leeu van-den sterffhuijs van Adriaen Woutersz ende Truijcken sijnder huijsvrouwe beijde saliger ende alsoe de vrienden van Adriaen Woutersz niet uut en quamen van alle saecken te effenen ende te betaelen van schouwens ? ende meer andere schulden. Soe is met schout ende heemraders rechtelijcken gehouden een erffhuijs ende bij … alle ge-teekent ende genommeert op huijden den xxiije marty anno 1588

Fol. 230v
Aenneminghe van Metken Willemsdr weduwe van Jacop Jansz Comen haere drie kijnderen bij hem geprocureert van die te onderhouden, 23-3-1588

Fol. 230v
Rekeninghe ende bewijs van Laureijs Jansz als voicht van Commer Anthonis wees-kijnt, 24-5-1588

Fol. 230v
Eerffdeelinghe aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Michiel Jansz ende Sebastiaen Adriaensz ende Jacop Woutersz ende Truijcken Adriaensdr met hae-ren voicht, opten xxviije meij anno xvc Lxxxviij stilo Luijdicx

Fol. 230bisr
Eerffdeelinghe tusschen Peeter Joachimsz als vader ende voicht van zijnder kinderen ende Willem Stoffelsz als gemachtich van Steven Gheritsz ende Jasper Mateusz ende de weduwe ende kijnderen van Cornelis Zeegersz aengaende van ettelijke geerden lants hier soe gementioneert te weeten dijn dijck in de …kae … een iegelijck sijnen dijck.. malcanderen te onderhouden. Ende is gedaen voor schout ende heemraders op huijden xiije junij anno 1588

Fol. 230bisr
Eerffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Marijken Jan Vas Woutersz weduwe teghen haere kijnderen met haeren voichden ende toesienders hier nae gespecificeert ende is geschiet ende gedaen op huijden den xiiije junij anno 1588
Inden eersten zoe is Marijken Jan Vassen weduwe geloot etc.
Nu soe is Huijbert Janss ende Lijsken Jansdr sijn suster geloet etc.
Nu zoe is Marijken Jansdr geloet etc.
Noch zoe is Dingen Jans ende Marijken Jansdr tsamen geërffdeelt etc.
Noch soe is Marijken Jansdr bedeelt etc.

Fol. 231r
Waerborch Wouter Vassen weduwe ende kijnderen, Frans Diercxsz, 14-6-1588

Fol. 231r
Erffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Lenaert Cornelisz ende Anthonis Jaecopsz aengaende van eenen acker seijlants die sij geërffdeelt heb-ben ende is gedaen op huijden den xxviije augusti 1588

Fol. 231v
Erffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Adriaen Huij-brechtsz ende sijn naekijnderen geprocureert bij Jaecobsken Adriaensdr sijnder huijs-vrouwe zaliger met die bewijsinghe ende vuijtreijckinghe van sijn voorkijnderen met consent van Adriaenierecken ende Cornelis Huijben als mede voichden ende toesien-ders vande voorss weeskijnderen op huijden de xxviij augusti anno 1588
Inden eersten zoe is Adriaen Huijbrechtss etc
Noch soe heeft Marijken Jan vassen weduwe aengenoemen Adriaen Huijben joncxste kijnt etc
Noch soe heeft Adriaen Wiercken aengenomen Adriaen Huijben outste Meijsken van acht jaren

Fol. 232r
Aenneminghe van Leentken Roelendr weduwe van Wouter Woutersz haeren twe naekijnderen bij hem verweckt off geprocureert om die te onderhouden
Jacop Woutersz is de gerechte voicht van de kijnderen, 12-9-1588

Fol. 232r
Vrijghifte Adriaen Huijbrechtss, Adriaen Wierecken, 12-9-1588

Fol. 232v
Vrijghifte Matheus Jansz Smit, Adriaen Huijbrechtss [wednr Jacopsken Adriaensdr] met zijnder kijnderen, 13-10-1588

Fol. 232v
Eerffdelighe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Adriaen Huij-brechtss ende Adriaen Joachimsz van eenen acker seijlants geleegen int ambacht van xj½ Hoefven op huijden den xij novembris anno xvc Lxxxviij

Fol. 233r
Vrijghifte Adriaen Huijbrechtss cum suis, Anthonis Cornelisz
Eodem anno et die compareerden Adriaen Huijbrechtss voer hem selven ende Adriaen Wie-recken als gecooren voicht van Adriaen Huijbrechtss naegelatene weeskijnderen verweckt bij Jacopsken Adriaensdr ende ghaven etc. 12-11-1588

Fol. 233r
Erffdelighe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Willem Meertenss ende die erffgenamen van Metken Willem Meertenss weduwe naemtelijck Antonis Diercxsz vervangende Jan Diercxsz ende Michiel Diercxsz sijne broeders ende is ge-schiet ende gedaen opten xxiije novembris anno xvc Lxxxviij

Fol. 233v
Eerffdelinghe ende testamentlijcke maeckagie van Huijch Jansz saliger in zijne siecte daer hij mede met de doodt be… was in presentie van Peeter Willemsz Conincx als gerechte voicht van Huijch Jansz weeskijnt geprocureert bij Lijsken Willemsdr die welcke Huijch Janss in sijn siecte voer godt ende voier die werelt getrout heeft ende is gedaen voer schout ende heemraders op den xviije januarij 1589

Fol. 234r
Vrijghifte Lenaert Cornelisz, Peeter Matthijss, 18-1-1590

Fol. 234r
Vrijghifte Anneken Tijssen met Frans Geritsz haeren voicht, Baerbel Joosten weduwe, 18-1-1590

Fol. 234v
Verlije Mr Willem Flipss als gemachtich [erffg Handrick Petersz Maet], Jan Cleijsz, 1-3-1590

Fol. 234v
Vrijghifte Huijch Peetersz, Jan Cornelisz Cleermaecker, 1-3-1590

Fol. 234v
Vrijghifte Peter Mathijss, Andries Jaspersz Spaengaert ?, 1-3-1590

Fol. 235r
Erfdelinge aengebrocht tusschen Peter Willemsz Connincx ende Huijch Petersz sijnen soon opten je meert anno xvc Lxxxix

Fol. 235r
Eerfdelinghe aengebrocht tusschen Jan Stevenss Cuijper ende de erffgenamen van Maeijcken Willems sijnder huijsvrouwe was, opten je meerty anno xvc Lxxxix

Fol. 235v
Eerfdelinge aengebrocht tusschen Jan Cleijsz ende Adriaen Joachimsz, Lenaert Roe-len ende Marijken Cleijsdr met Jan Cleijss haren gecoren voicht met Aentken Cleijs met haren voicht, opten xije aprilis 1589

Fol. 235v
Rekeninge
Op huiden den xxvije meij anno xvc tnegentich compareerden voer schout ende heemeaders des ambachts tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Huijbertken Adriaen Adriaensz weedu-we met haeren gecoren voicht in deese ende heeft haer rekeninghe gedaen op haeren eedt vande administratie ende voochdijschap die Andries Adriaenss ende Jan Vassen saliger ge-hadt hebben deeze lesten drie jaeren van Adriaen Vassen weeskijnderen etc.

Fol. 236r
Verlije Gherit Peetersz, Jan Adriaensz, 27-12-1589

Fol. 236r
Vrijghifte Cornelis Fransz, Lijsken Willems, 27-12-1589

Fol. 236r
Rekeninghe voor schout ende heemraders gedaen van Adriaen Wierecken van sijn handelinge ende administratie van Adriaen Huijbrechtsz weeskijnderen, 27-12-1589

Fol. 236v
Erffdelinghe aengebrocht voor schoudt ende heemraders des ambachts van xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck tusschen Jan Seegersz ende de erffgenamen van Heijlken sijnder huijsvrouwe saliger ende is geschiet ende gaedaen op den iiije dach meijs anno 1590
Item inden eersten soe is Jan Seegersz voerss geloet etc.
Nu soe sijn Jan Meussen ende Seeger Jansz tsamen geloet etc.
Nu soe is Cornelis Ansen met sijn consorten geloot etc
Nu soe sijn Dingken Willemsdr ende Jan Cleijs van Loon als voicht van des selfs Dingena weeskijnderen verweckt bij Jan Cornelis Anss tot behoeff der voorsss weeskijnderen geloet etc.

Fol 237r
Vrijgifte Jan Bastiaensz van Dongen, Mathijs Jansz, 4-5-1590

Fol. 237r
Vrijgift Joachim Petersz Vonder, Adriaen Willemss, 4-5-1590

Fol. 237v
Vrijghift Jan Lauwereijss als voicht [Jan Peetersz Meijenbloem weeskijnt], Laureijs Pauwelss, 4-5-1590

Fol. 237v
Vrijghifte Jan Jansz Prins, Merten Woutersz
Deesen xiiije maeijns anno 1590 compareerden Jan Janss Prins voor hem selven ende mede als vader ende voicht ende vervangende sijne kijnderen geprocureert bij wijlen wijlen Sijken sijnder huijsvrouwe saliger naemtelijck Jenneken Jansdr ende Aentken Jans ende Laureijs-kens Jans etc.

Fol. 238r
Vrijghifte Jan Adriaen Claesz, Merten Woutersz
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Claesz als voicht van Jan Anthoniss van Breens kijnderen naemtelijck Cornelis Jansz ende Ariaentken Jansdr ende gaff etc. 14-5-1590

Fol. 238r
Erfdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen de voichden ende toesienders van Adriaen Huijbrecgtss weeskijnderen jegens Annekens Adriaen Huij-ben weduwe ende is geschiet ende gedaen op den xxije dach meijs anno xvc tnegen-tich

Fol. 238v
Vrijgifte Geerit Peetersz [x Lijnken Hendrick Peetersdr en namens Hendrick Petersz kijnderen], Geerit Diercxsz, 28-5-1590

Fol. 238v
Vrijghifte Hermen Ghijsbrechtssen cum suis, Maeijken Jan Roelen weduwe
Ten selven daeghe compareerden Hermen Ghijsbrechtss voer hem zelven ende meede ver-vangende Adriaen Janss Vrochtere in deeze ende Huijbert Adriaensz voer hem zelven ende ghaven over aan Maerijcken Jan Roelen weduwe met Leenken en Marijke Roelen, gesus-ters, 28-5-1590.

Fol. 239r
Vrijghifte Michiel Jansz, Leentken Roelendr [wed Wouter Woutersz], 4-6-1590

Fol. 239r
Vrijghifte Leentken Roelen dr met Jacop Woutersz haeren voicht, Michiel Jansz, 4-6-1590

Fol. 239v
Verlije Anthonis Cornelisz [x Aenken Thomas Vrancken], Vranck Thomasz, swager, 4-6-1590

Fol. 239v
Verlije Maerijken Thomas Vranckendr, Vranck Thomasz haeren broeder, 4-6-1590

Fol. 240r
Vrijghifte Adriaen van Berghe Jacopss als gemachtich [Mathijs van Clootwijck], Peeter Lenaertsz Verhoeven, 4-6-1590

Fol. 240r
Vrijghifte Laureijs Merttensz, Krijn Adriaensz, 4-6-1590

Fol. 240r
Vrijghifte Laureijs Mertensz als voicht, Krijn Adriaensz
Laureijs Merttensz als voicht van Jan Merttenss sijns bruers weeskijnderen naemtelijck Jen-neken Jans, Maeijken Jans ende Anneken Jans ende gaff etc. 4-6-1590

Fol. 240v
Vrijghifte Krijn Adriaensz, Bastiaen Adriaensz, 14-6-1590

Fol. 240v
Vrijghifte Bastiaen Adriaensz, Mathijs Jansz, 14-6-1590
Fol. 241r
Vuijtcoope ende scheijdinge in plaetse van erffdelinge tusschen Bastiaen Adriaensz jegens de vrienden ende erffgenamen van Janneken Peeter Lemmens sijnder huijs-vrouwe saliger van alle de erffgoederen achtergelaeten sijnde ende is geschiet ende gedaen op den xiiije junij anno 1590 voor schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoefven ende Groot Waspijck
Onder conditien nae beschreven soo heeft Sebastiaen Adriaensz eenen uijtcoop gedaen je-gens de vrieden ende erffgenamen van Janneken Peter Lemmens.
Inden iersten naemtelijck Willem lambrechtsz schout tot Waspick met Bastiaen greven met Peeter Willem Boecxen ? haer lieses vervangende voor haeren stock met noch Merten Wou-tersz meede vervangende Marijken Cocxssen ? voer haeren stock met noch Adriaen Jansz Sch… met Ghijsbert Adriaenss zijn swager ende Abel Aertsz cum suis vervangende haeren stock met noch Michiel Jansz vervangende Lambrecht Jansz zijnen broeder cum suis voer haeren stock met noch Anthonis Cornelisz vervangende sijn bruers voer haeren stock met noch Peeter Bernaertsz vervangende vervangende sijn suster ende susters kijnderen voer haeren stock met noch Cornelis Diercxsz meede vervangende … … ende beijde zijnen swa-gers voer haeren stock met noch Huijmen Hermensz ende Seeger Damiaenss vervangende haeren stock met noch Anthonis Cornelisz vervangende de erffgenamen van Coomen Jae-coppen hier inne gerecht zijnde voer haeren stock met noch Willem Joosten vervangende sijn meij ende meije kijnderen voer haeren stock etc.

Fol. 241v
Eerfdelinge aengebrocht tusschen die weduwe ende erffgenamen van Hermen Ghijs-brechtss in presentie Gerit Melsen haeren gecoren voicht ende Jan Adriaensz ende Jan den Hoeveneer als voicht ende toesienders van de kijnderen ende is geschiet op den xxe junij anno 1590 voer schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck
Item inden errsten aengesien dat Adriaen Adriaen Diercxsz kijnderen vuijt beweesen moet weegen hondert rijns gulden voier haer vaders goederen alst bij de aenneminge blijckt etc.
Nu soe is Tonisken de weduwe geërfdeelt etc.

Fol. 241v
Aenneminghe haer weeskijnt Anneken Adriaen Huijben weduwe met Geerit Melsen haeren gecoren voicht in deeze van Cornelis Huijben als voicht ende Adriaen Wie-recken als toesiender vant voorss weeskijnt geprocureert bij Adriaen Huijbrechtss sali-ger ende dat met consent van schout ende heemraders, 10-7-1590

Fol 242r
Vrijghifte Lenaert Cornelis Hermensz, Gherit Adriaensz casis mijris ???, 17-8-1590

Fol. 242r
Vrijghifte Jan Beerthen, Cornelis Ghijsbrechtsz, 17-8-1590

Fol. 242v
Vrijghift Gerit Adriaensz, Krijn Adriaensz, 17-8-1590

Fol. 242v
Verlije Adriaen Anthonisz Smit, Huijmen Hermensz, 24-8-1590

Fol. 242v
Verlije Adriaen Anthonisz Smit, Jan Jansz Versteech, 24-8-1590

Fol. 243r
Van Meerten Woutersz alijs Turck ende Jan Adriaen Claesz ende Mathijs Jansz bekennen ende lijden mits deezen wel ende deuchdelijck schuldich te weesen Jan Adriaen Jansz Staesz etc. 3-2-1588

Fol. 243r
Vrijghifte Adriaen Hendricxsz Panen, Coenraet Jansz tot behoef van Aert Tonisz [Cloosterman], 28-8-1591

Fol. 243v
Op huijden deezen xxvije augusti 1591 soe heb ick Janneken Peeter Adriaensdr mert Bas-tiaen Aertsz mijn oom ende gecooren voicht in deezen gelooft ende geloove mitz deezen voor mij ende mijnen naecomelingen Peeter Cornelis Lijnden ende zijnen naecomelingen tallen tijden te indempneeren costeloos ende schadeloos te houden van alsulcken rente etc.

Fol. 244r
Vrijghifte Commer Claesz cum suis, Jacop Woutersz, 27-8-1591
Eodem anno et die compareerden Commer Claesz ende met hem vervangende Truijcken Vassen ende Adriaen Vassen kijnt ende gaff over een stuk land hen aangekomen van wege overlijden Anneke Beeris, 28-8-1591

Fol. 244r
Vrijghifte Niclaes Keijen cum suis, Jacop Woutersz
Ten selven daegen compareerden Niclaes Keijen ende met hem vervangende Gerit Laureijsz Jaecop Peetersz ende Jan van Bremen ? ende Adriaentken Laureijsdr in deeze ende gaff etc. 28-8-1591

Fol. 244v
Vrijghifte Commer Claesz als voecht [Willeken Cleasdr, suster], Jacop Jan Andriesz, 31-10-1590

Fol. 244v
Verlije Commer Claesz als gemachtich [zijn vader Claes Adriaensz van Dongens], Laureijs Pauwelsz, 31-10-1590

Fol. 245r
Vrijghifte Commer Claesz als gemachtich [zijn vader Claes Adriaensz van Dongens], Jan Beerthen 31-10-1590

Fol. 245r
Vrijghifte Matheus Jansz Smit, Cornelis Huijbrechtsz tot behoeff [Adriaen huijben, broer], 31-10-1590

Fol. 245v
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jaecop Jaecopsz ende Aert Jaecopsz ende Claes Jaecopsz man ende voecht van Alijt Jacopsdr op huijden date deezen lesten octobris 1590 voor heemraders Gerit Adriaenss, Peeter Huijben

Fol. 246r
Vrijghifte Cleas Jaecopsz, Aert Jaecopsz, 31-10-1590

Fol. 246r
Aenneminge voor schoudt ende heemraders haer weeskijnt te weeten Tonisken Her-mens weduwe ende is geschiet op den xiije novembris anno 1590 geprocureert bij Hermen Ghijsbrechtsz saliger

Fol 246v
Aenneminge voor Lijnken Vranck Thomas weduwe haer weeskijnt geprocureert bijden voorss Vranck Thomasz saliger ende dat voor schout ende heemraders, 17-11-1590

Fol. 246v
Vrijghifte Lijntken Cornelisdr, Jan Jansz Versteech, 17-11-1590

Fol. 247r
Eerfdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Jan Adriaensz van Boemel ende Huijbert Jansz ende Dingen Jans ende Lijsken Jans dochters gesamen-derhant erfgenamen van Jan Vastaertsz ende is geschiedt op den xxiiije novembris anno 1590

Fol. 247v
Vrijghifte Govert Jacopsz cum suis [Adriaen Fransz], Adriaen Severtsz, 14-12-1590

Fol. 247v
Vrijghifte Peeter Mathijsz, Adriaen Severtsz, 14-12-1590

Fol. 248r
Vrijghifte Adriaen Severtsz, Aert Jacopsz, 14-12-1590

Fol. 248r
Vrijghifte Meerten Woutersz vuijten namen van Jan van Breens kijnderen, Jan Antho-nisz Luer, 4-2-1591

Fol. 248r
Vrijgifte Adriaen Huijb Dierck Floren [x Maeijken Huijb Ja…dr], Huijbert Jan Vassen [en zussen], 4-2-1591

Fol. 248v
Vrijghifte Hendrick Cornelis Hendricxsz als voecht, Dingentken Adriaensdr
Deesen xxviije februarij xvc een ende tnegentich compareerden Hendrick Cornelis Hen-dricxsz als gecoren voecht van Lijsken Adriaen de Snijdersdr met haeren kijnderen weduwe wijlen van Adriaen Peetersz saliger ende gaff etc.

Fol. 248v
Vrijghifte Dierck Korstiaensz, Adriaen de Snijder als voecht, [Tonis Cornelisz]
Eodem anno et die compareerden Dierck Korstiaensz voor hem selven ende Adriaen de Snij-der als voecht van Dingentken Adriaens zijnder dochter ende Hendrick Cornelis Hendricxsz als gecoren voecht van Lijsken Adriaen Peetersz weduwe met haeren kijnderen ende gaven gesamenderhant over met vrijer ghiften soe als recht is Tonis Cornelisz etc 28-2-1591

Fol. 248v
Verlije Jan Jansz Wever, Commer Claesz, 28-2-1591

Fol. 249r
Vrijghifte Hendrick Hermensz cum suis [Metken Willems, schoonzuster], Jacop Wou-tersz, 14-3-1591

Fol. 249r
Transport Peeter Anthonisz, Willem Woutersz, 20-3-1591

Fol. 249r
Verlije Adriaen Jansz Boogaertsz cum suis [Seeger Jansz, broer], Jan Cleijsz, 20-3-1591

Fol. 249v
Vrijghifte Marijken Peeter Mombers weduwe, Peeter Michielsz
Eodem anno et die compareerden Maerijken Peeter Jansz Mombers weduwe met Adriaen Woutersz haer swaeger haren voecht in deezen ende gaff etc. 20-3-1591

Fol. 249v
Verlije Maerijken Peer Mombers weduwe, Jan Adriaen Claesz cum suis [Jan Anthonis Luer] tot behoef van de Heijlige Geest tot Waspijck, 20-3-1591

Fol. 249v
Vrijghifte Anthonis Jaecopsz, Peeter Matthijsz, 4-4-1591

Fol. 250r
Vrijghifte Jan Seegersz vuijten naem van Willem Gheritsz, Krijn Adriaensz, 4-4-1591

Fol. 250r
Verlije Adriaen Jansz Vos, Anthonis Adriaen Thomasz4-4-1591

Fol. 250r
Verlije Geerit Vas Thomasz, Tonis Cornelisz, 4-4-1591

Fol. 250v
Transport Cornelis Huijbrechtss met zijnen consorten, Huijbrecht Cornelisz
Deesen xiiije aprielis anno 1591 compareerden Cornelis Huijbrechtsz voor hem selven ende meede als voicht ende vervangende Jan Huijbrechtsz sijn bruers kijnt ende Adriaen Huij-brechtsz zijn bruers weeskijnderen ende Anneken Huijben zijnen suster ende noch vervan-gende Joachim Wijten ende Willem Lambrechtss sijn swaegers met Huijbert Adriaensz voor hem selven als gesamenderhant voor haer quoot meede erffgenamen van Anneken Beens [Cornelisz weduwe] saliger ende heeft getranspoorteert etc.

Fol. 250v
Vrijghifte Sebastiaen Adriaensz cum suis [Truijcken Adriaens, suster], Jacop Wou-tersz, 14-4-1591

Fol. 250v
Vrijghifte Jacop Woutersz, Truijcken Adriaensdr, 14-4-1591

Fol. 251r
Vrijghifte Jan Adriaen Hendricxsz cum suis, Mathijs Jansz
Op huijden deezen xxve aprielis anno xvc xcj compareerden Jan Adriaen Hendricxsz met Dingen Willem Jaecopsz huijsvrouwe beijde als volcomen macht hebbende van Lauwereijs Jaecopsz haeren swaeger ende schoon soon ende gaven etc.

Fol. 251r
Transport Jan Peetersz van Dijck cum suis, Bastiaen Adriaensz, 25-4-1591

Fol. 251v
Vrijghifte Ghijsbrecht Adriaensz, Joachim Wijten, 4-3-1591

Fol. 251v
Vrijghifte Ghijsbert Adriaensz, Huijbert Adriaensz cum suis [Anthonis, broer], 4-3-1591

Fol. 251v
Vrijghifte Cornelis Huijbrechtss als voicht, Joachim Wijten
Ten selven daeghe compareerden Cornelis Huijbrechtss als gerechte voicht van Adriaen Huijben weeskijnderen verweckt bij Jaecopken Ariaens ende gaff etc. 4-3-1591

Fol. 251v
Aenneminge Joachim Wijten van Cornelis Huijben Adriaen Huijbrechtss weeskijnt [Adriaentken] 4-3-1591

Fol. 252r
Aenneminge Jan Jansz Prins sijn weeskijnderen geprocureert bij Sijken zijnder huijs-vrouwe ende is geschiet voor schout ende heemraders opten xiiije meert xvc xcj

Fol. 252r
Rekeninghe Jan Adriaen Matheusz van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen, 22-3-1591

Fol. 252r
[Verzoek] Melis Cornelisz, den schoudt ende gerechten, 22-3-1591

fol. 252v
Erffdelinge geschiet voor schoudt ende heemraders tusschen die naegelaeten wees-kijnderen van Adriaen Huijbrechtsz saliger opden xxviije marty anno xvc xcj
Item inden eersten soo sijn die tweee voorkijnderen te weeten Huijbert ende Anthonisken met het naekijnt verweckt bij Anneken Adriaensdr weduwe wijlen Adriaen Huijbrechtsz geloot etc.
Salvo dies zoo sullen die twee voorkijnderen Huijbert Adriaensz ende Tonisken met het nae-kijnt van Anneken Adriaens vuijtreijcken die ander drie kijnder verweckt bij Jaecopsken Ari-aensdr etc.

Fol. 252v
Vrijghifte Jan Jan Diercxsz ende Anthonis Diercxsz cum suis, Willem Lambrechtsz Metser
Eodem anno et die compareerden Jan Jan Diercxsz ende Anthonis Diercxsz met hem ver-vangende Jan Diercxsz sijn bruer ende Michiel Diercxsz sijn bruer ende Lijsken Diercxdr sijn suster ende gaven etc. 28-3-1591

Fol. 253r
Cornelis Adriaensz Seu heeft hier eenen rentebrief laeten registreeren aengesien dat se voergaende niet geregisteert en wordde bevonden die welcke haer epotheeck hou-de binnen onse ambachts voorss opten vje aprielis 1591 ende wordden voor recht voor goet ende van weerden gekent ende van woordt tot woordt overgeset.
[Damiaen Geritsz, Adriaen Hendricxsz van Herdichvelt], 16-2-1549

toegevoegd: Adriaen Jansz Loeij graegt over zoe recht is Geerit Roover tot behoeff van Adri-aen Peetersz weeskijnt het vierendeel vander pachten etc.
Geerit Jansz Paep heeft zijn del betaelt

Fol. 253v
Erffdelinge geschiet voor den gerechte tusschen Gerit Vassen ende Jan Adriaensz op-ten iije meijdach xvc xcj

Fol. 253v
Vrijghifte Geerit Melssertsz [= Melsen], Beeris Huijbrechtsz, 3-5-1591

Fol. 254r
Vrijghifte Beeris Huijbrechtsz, Michiel Mathijsz, 2-5-1591

Fol. 254r
Vrijghift Commer Claesz als voicht [Willemken, suster], Aert Jan Cornelisz cum suis [Jaecop Cornelisz tot behoef van heijlige geest G’berg] 3-5-1591

Fol. 254r
Vrijghifte Laureijs Jansz, Willem Stoffelsz tot behoeff [Jan Mathijsz Godtsschalcx], 11-6-1591

Fol. 254r
Vrijghifte Adriaen Wierecken, Jan Meussen, 11-6-1591

Fol. 254v
Vrijghifte Dierck Adriaen Diercxsz van Oosterhout ende Commer Claesz als voicht [Willemken, suster] [ende Peeter Michielsz], Willem Stoffelsz tot behoeff van Jan Ma-thijsz rentmeester, 19-6-1591

Fol. 254v
Vrijghifte Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Ariaen Claesz als voichden [Hermen Ghijs-brechtsz weeskijnderen], Mathijs Jansz, 19-6-1591

Fol. 254v
[Verzoek] Cornelis Adriaensz Seu, den schout ende gerechten, 19-6-1591

Fol. 255r
Vrijghifte Jan Jansz Prins, Hendrick Adriaenss, 19-6-1591

Fol. 255r
Vrijghifte Adriaen Geritsz onse schout, Peeter Joachimsz tot behoeff
Deesen xiiije julij anno 1592 compareerden voor heemraders onsen schout Adriaen Geritss van Boemel ende gaff over met vrijer ghiften zoo als recht is Peeter Joachimsz tot proffijt ende behoeff van Peeter Joachimsz kijnderen naemtelijck Gerit Peetersz, Anneken Peeters ende Marijken Petersdr etc.

Fol. 255v
Vrijgift Willem Hendricxsz Buijs cum suis, Jan Mathijsz [Godtschalck] rentmeester
Desen xxviije julij anno 1592 compareerden Willem hendricxsz Buijs ende Frans Geritsz schout tot Raensdonck ende Adriaen Adriaensz voor hem selven ende Jan Fransz als ge-rechte bestorven voicht van Adriaen Adriaenss twee weeskijnderen ende gaven etc.

Fol. 255v
Verlije Jan Adriaensz, Anthonis Cornelisz, 28-7-1591

Fol. 256r
Verpachtinge van aenwas slick ende duijl Adriaen Petersz van Cornelis Geritsz van Nispen, 21-1-1593

Fol. 256v
Vrijghift Engel Engelsz cum suis [Thomas Damen, Robbert Heijmens], Adriaen Jansz Luer, 18-2-1593

Fol. 256v
Vrijghifte Jan Anthonis Luer, Jacop Jan Andriesz, 18-2-1593

Fol. 256v
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jacop Jan Driesz ende Peter Mathijss aengaende van een delle met de weerff doergaende geleegen ontrent daer Raemsdonck ende Waspijck scheijt ende is geschiet op den xviije februa-rij anno 1593

Fol. 257r
Vrijghifte Mr Willem Pflipss als gemachtich van Peter Aertss Paep ende Peter Aertss als gemachtich van Dierck Gijselsz met zijn swaeger, Adriaen Anthonisz Smit, 17-3-1593

Fol. 257r
Vrijghifte Adriaen Anthonisz Smit, Cornelis Jansz de Leu, 17-3-1593

Fol. 257v
Vrijghifte Cornelis Jansz de Leu, Joachim Janss secretaris, 17-3-1593

Fol. 257v
Verlije Mr Michiel Segersz, Beris Huijbrechtsz, 17-3-1593

Fol. 257v
Vrijghifte Bastiaen Adriaenss, Mathijs Jansz, 17-3-1593

Fol. 258r
Vrijghifte Willem Woutersz, Seeger Jansz
Eodem anno et die compareerden Willem Woutersz Comen vuijten name ende van weegen ende gemachtich van Godtschaplck Aertsz als man ende voegdt van Janneken half Brerendr ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Seeger Jan Seegersz tot behoeff van Govert Everden kijnder etc. 17-3-1593

Fol. 258r
Vrijghifte in plaetse van vuijtcoop Corstiaen Adriaenss, Willem Woutersz, 26-3-1593

Fol. 258v
Verlije Willem Stoffelsz als gemachtich [Otto Ghijsberts x Lijsken Andries Jaspers], Anthonis Cornelisz, 14-8-1593

Fol. 258v
Vrijghifte Jan Adriaen Geritsz cum suis, Willem Stoffelen tot behoeff
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Geritsz ende Adriaen Gheritsz schout ende Huijbertken Wouter Vassen weduwe met haeren gecoren voegt ende Jan Beijenss als man ende voigt van Jaecopken sijnder huijsvrouwe ende Neeltken Jansdr weduwe van Willem Janss Buijs met haeren gecoren voegt in deezen ende gaven gesamenderhant ende elcx sijn gerechticheijt over met vrijer ghiften soe recht is Willem Stoffelsz tot behoeff van Jan Ma-thijsz Godtschalcx etc, 14-8-1593

Fol. 259r
Vrijghifte Meerten Diercxsz, Willem Stoffelen tot behoeff [Jan Mathijsz Godtschalcx], 14-8-1593

Fol. 259r
Vrijghifte Michiel Jansz, Jan Mathijss Godtschalcx, 14-11-1593

Fol. 259v
Vrijghifte Peeter Huijbrechtsz, Michiel Jansz, 9-12-1593

Fol. 259v
Vrijghifte Staes Huijbrechtss, Wouter Woutersz, 9-12-1593

Fol. 260r
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijb Dierck Flooren ende de erffgenamen van Maeijken Huijbert Jacopsdr zijnder huijsvrouwe sa-liger van allen haeren erffgoederen ende is geschiet ende gedaen op den ije decembris anno 1593

Fol. 260v
Vrijghifte Claes Claesz cum suis, Cornelis Ghijsbrechtss
Eodem anno et die compareerden Claes Claesz cooe hem zelven vervangende zijnen zoone Hendrick Cleasz ende Stoffel Adriaensz Cluijter voor hem zelven met Maerijken Dries met haeren gecoren voecht in deeze als erffgenamen van Anneken Peeter Snijders ende gaven etc. 9-12-1593

Fol. 261r
Erffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Jaecop Jaecopss ende Neeltken Adriaen Willemsdr ende is geschiet op den xxvje januarij anno 1594

Fol. 261r
Verlije Jaecop Jaecopsz cum suis, Michiel Jansz
Ten selven daegen compareerden Jaecop Jaecopsz vooe hem selven ende Gerit Adriaensz als procuratie hebbende ende gemachtich sijnde van Neeltken Adriaen Willemsdr ende gaven etc. 26-1-1594

Fol. 261v
Vrijghift Seeger Jansz, Willem Stoffelsz tot behoef [Jan Jansz de Leu], 3-2-1594

Fol. 261v
Rekeninge Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Ariaen Claesz als voigden ende toesien-ders van Hermen Ghijsbertsz weeskijnderen, 3-2-1594

Fol. 262r
Vrijghifte Commer Claesz, Thomas Petersz, 16-3-1594

Fol. 262r
Erffdelinge aengebrocht tusschen Jan Adriaen Geritsz ende Huijbert Janss sijn swae-ger opten xvje meert 1594

Fol. 262v
Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Huijbert Jansz, 16-3-1594

Fol. 262v
Vrijgifte Jan Adriaensz Staesz, Laureijs Mertensz, 16-3-1594

Fol. 262v
Vrijghifte Commer Claess, Frans Adriaen Staelaert, 16-3-1594

Fol. 263r
Vrijghift Cornelis Adriaensz Seu, Huijch Petersz, 11-5-1594

Fol. 263r
Vrijghift Commer Claesz als voecht [Willemken, suster], Lauwereijs Pauwelsz, 11-5-1594

Fol. 263r
Vrijghift Jan Adriaensz Staessen, Michiel Adriaen Seegersz, 11-5-1594

Fol. 263v
Vrijghifte Anthonis Jaecopsz, Huijman Hermensz, 24-5-1594

Fol. 263v
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijb Dierck Flooren ende Jan Adriaen Geritsz opten xxiiij meij 1594

Fol. 264r
Vrijghifte Jan Adriaen Geritsz, Melis Cornelisz tot behoeff van Mathijs van Clootwijck, 24-5-1594

Fol. 264r
Vrijghifte Willem Woutersz Comen cum suis, Melis Cornelisz
Ten boven geschreven daegen compareerden Willem Woutersz Comen voor hem selven ende vervangende Aentken Dingemans weduwe sijn suster ende Korstiaen Adriaenss ende gaven etc. 25-5-1594

Fol.264v
Vrijghifte Jan Seegersz vuijten naeme van Govert Evertss kijnderen, Jan de Leu, 25-3-1594

Fol. 264v
Adriaen Geritsz schout als gemachtich [Lijntken Vranck Thomas weduwe met haer kint, Jan [Jansz] de Leu, 22-6-1594

Fol. 264v
Jan Adriaen Gheritsz, Jan Beijensz cum suis [ x Jaecopsken, Huijbertken Wouter Vassen weduwe], 22-6-1594

Fol. 265r
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jaecop Jansz [van Dongen] vervangende in deeze Seeger Hendricxsz ende Gerit Vassen ende Jan An-thoniss Luer vervangende Jan Adriaensz van Gils ende Lenaert Cornelisz ende Jan Adriaensz Staessen voor hem selven ende Commer Claesz als gemachtich van Claes Adriaensz zijnen vader jegens Adriaen Anthonis Smit gesamenderhant als erffgena-men van Lijntken Commer Petersz Meijenbloems huijsvrouwe, gedaen op den xxije junij anno 1594

Fol. 265v
Vrijghifte Aert Adriaens Schouten [van Raemsdonck] cum suis [Anthonis Cornelisz Comens], Jan Jansz de Leu, 22-6-1594

Fol. 265v
Verlije Jan Beerthensz, Gerit Ghijsbrechtsz van Broechoven, 12-10-1594

Fol. 265v
Vrijghifte Adriaen Anthonisz Smit, Adriaen Michielsz, 12-10-1594

Fol. 266r
Vrijghift Laureijs Jansz, Jan de Leu

Fol. 266r
Vrijghifte Willem Lambrechtsz Metser, Jan Jansz Prins, 16-5-1595

Fol. 266r
Vrijghifte Staes Huijbrechtsz, Jongen Jan Driessen [Jan Janss], 16-5-1595

Fol. 266v
Verpachtinge van aenwas bij Adri-aen Woutersz ende Dingen Jan Vassen cum suis, 16-5-1595

Fol. 267r
Vrijgift Adriaen Anthonisz Smit, Huijmen Hermensz

Fol. 267r
Vrijghifte Jacop Jansz van Dongen met sijnen consorten, Anthonis Jaecopsz
Eodem anno et die compareerden Commer Claesz als gemachtich van Claes Adriaensz zij-nen vader voor dene stock met noch Jan Adriaensz van Gils vervangende Lenaert Cornelisz sijnen swaeger ende Jan Thonisz Luer den tweeden stock met noch Jaecop Jansz den der-den stock met noch Gerit Vas Thomasz vervangende Seeger Hendricxsz ende Jan Adri-aensz Staessen etc. 16-5-1595

Fol. 267v
Vrijghift Dingen Jan Vassendr, Huijbert Jansz, haer broeder, 16-5-1595

Fol. 267v
Vrijghift Huijbert Jansz Bosser cum suis, Melis Cornelisz tot behoeff [Govert Everden kijnderen]
Eodem anno et die compareerden Huijbert Jansz Bosser voor hem zelven ende met hem vervangende ende procuratie hebbende van gelijckerhant de erffgenamen van Castelijnen met Maeijken de de weduwe ende Hendrick Adriaen Flueren met noch Bastiaen Adriaensz de Jonge Castelijn ende Gostschalck Hendricxsz met noch Sens Adriaensz ende Aentken Ari-aens gesamenderhant als erffgenamen van Adriaen Adriaensz Casteleijn ende gaven etc. 16-5-1595

Fol. 268r
Vrijghifte Adriaen Jansz Luer, Meerthen Woutersz Turck, 16-5-1595

Fol. 268r
Vrijghifte Willem Cornelisz ende Huijbert Jansz Bosser als Heijlich Geest meesters, Joachim Petersz Vonder tot behoeff [Adriaen Willemsz], 16-5-1595

Fol. 268r
Verlije Frans Meussen cum suis, Jacos Hamels
Desen lesten junij anno 1595 compareerden Frans Meussen voor hem selven ende Lenaert Cornelisz ende Truijcken Hermens weduwe van wijlen Adriaen Lenaertsz geassisteert met Mr Michiel vander Stael haeren gecoren voecht in deezen ende etc.

Fol. 268v
Vrijghifte Ghijsbert Adriaensz, Huijbert Roeloffsz, 18-7-1595

Fol 268v
Enen coopcedule in rechte gebleecken ende verthoont ende van weerde gekent ende met consent van schout ende heemraders geregistreert ten versoecke Jan Adriaens Staessen
Op huijden den lesten decembris 1583 soo willen vercoopen die weduwe met die erffgena-men van Jan Roelen een huijsinge met die erffve daer aen geleegen soo groot ende cleijn alst Jan Roelen van Jan Peer Raeten weeskijnts voecht gekoft heeft etc.

Fol. 269r
Vrijghifte Jan Andriesz, Thomas Petersz, 25-11-1595

Fol. 269r
Vrijghifte Meerten Woutersz Turck als procuratie ende macht hebbende [Willem Dani-elsz], Jan Jan Driesz, 25-11-1595

Fol. 269v
Vrijghift Huijbrecht Adriaensz, Jan Lambrechtsz Moer, 25-11-1595

Fol. 269v
Verlije Adriaen Jansz Vrochter [ x Anneken Adriaens ende Peter Huijmens], Jan Adri-aen Claesz tot behoeff [Hermen Ghijsbrechtsz kijnderen], 25-11-1595

Fol. 269v
Op huijden desen ixe julij 1597 compareerden Peter Huijmans als voecht van Adriaen Huijmans sijn broers soen genaempt Joachiem Adriaens ende meede als gecoren voecht in desen van Maeijken Cleijs Jacopsdr weduwe wijlen Adriaen Huijmans … ende gaff etc. de kijnderen van Herman Ghijsbrechtsz etc

Fol. 270r
Verlije Huijbrecht Adriaensz, Jan Adriaen Cleasz tot behoef [Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen], 25-11-1595

Fol. 270r
Vrijghifte Adriaen Jan Meussen, Wouter Reers, 27-11-1595

Fol. 270r
Vrijghifte Gerit Vas Thomassen, Laureijs Mertensz, 27-11-1595

Fol. 270v
Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoeffven tusschen Peter Cornelisz ende Hendrick Adriaensz sijn swaeger, opten xxviije junij anno 1595

Fol. 271r
Verlije Adriaen Adriaensz Dierckxsz, Huijbert Adriaensz
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaen Dierck Govertsen ende met hem vervan-gende Willemken Adriaensdr sijn suster in dese met consent van Adriaen Geritsz schout als oppervoocht van allen weesen alsoo Willemken voorss hier absent is ende Adriaen Adriaensz noch niet veel boven sijnen mondigen jaeren out en is met noch Jan Adriaen Claesz als voicht van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen ende gaven etc. 28-6-1595

Fol. 271v
Vrijghift Willem Cornelisz cum suis [Huijbert Jansz Bosser als HG mrst Rdk], Tonis Cornelisz [Geerit Melssertsz ende Meerten Woutersz, dijckmrs] tot behoef vanden polder van Groot Waspijck, 14-12-1595

Fol. 271v
Copie
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Adriaensz als voicht van Adriaen Adri-aensz sijn broers weeskijnderen, gedaen ende gelaudert ? opten xxxie januarij anno 1596

Fol. 273r
Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraeders van xj½ Hoeven ende Groot Waspick opten xxxie januarij 1596 tusschen die kijnderen van Adriaen Adriaensz ende Tonisken Jacopsdr
Inden eersten soo is Adriaen Adriaensz geloot, gecavelt ende beërffdelt op etc.
Hiertegens soo is Willemken Adriaensdr bedeelt etc
Huibert Adriaensz is oom

Fol. 273v
Vrijgift Lenaert Cornelis Aen Aertsz, Handrick Adriaensz, 14-3-1596

Fol. 273v
Vrijgift Gerit Vassen, Jan Adriaensz Stacens, 14-3-1596

Fol. 274r
Vrijgift Handrik Adriaensz, Jan Jansz Prins, 14-3-1596

Fol. 274r
Vrij verlije Joachim Wijten, Thomas Cornelisz met sijn susters en broeders, 14-3-1596

Fol. 274v
Vrijgift Jacop Jacopsz cum suis [Claes Jacopsz, swager], Joachim Jansz Paep, 14-3-1596

Fol. 274v
Verlije Jan Adriaensz Stacens, Bastiaen Adriaensz14-3-1596

Fol. 275r
Vrijgift vrijgift Adriaen Clawers als voecht met Frans Adriaensz, Jan Moermans tot G’berge
Op huijden desen xxiiije aprilis anno xvc xcvj compareerden Frans Adriaensz Peeter Huijben voor sijn selven ende hem sterckmakende ende mede vervangende Adriaen Adriaensz sijnen broeder ende Anneken Adriaensdr sijn suster … Adriaen Clawers als voecht van Peter Cla-wers sijn broeders zoentken ende gaven etc.

Fol. 275r
Vrijgift Jan Andries, Frans Adriaensz [Stelaert] swager van Thomas Petersz tot Geer-truijden Berge, 24-4-1596

Fol. 275v
Vrijgift Willem Stoffelen als gemachtich Jan Jansz die Leu, [Cornelis Claesz], 24-4-1596

Fol. 275v
Vrijgift Bastiaen Adriaensz, Schalck Diercxsz, 8-3-1596

Fol. 276r
Copie
Op huijden desen 2e meij anno xvc ses entnegentich compareerden voer mij Melis Cornelisz openbaer notaris ter presentie vande gethuijgen hier nae genoempt den eersamen ende zeer deiscreten Claes Adriaen van Dongen oudt ontrent Lxxxv jaren staende ter goeder name en-de fame ende heeft rechtelijken gethuijgt, verclaert ende bij sijne … waerheijt in plaets van eede etc.
Den xxiije maeij anno 1596 compareerden Commer Claesen oudt ontrent Liiijtich jaren heeft ter rechtelijker ende nodiger instancie van Mathijs Jansz verclaert etc.

Fol. 276v
Vrijgift Reijn Gielisz als gemachtich [Peter Cornelisz, schoonvader], Adriaen Woutersz, 4-7-1596

Fol. 276v
Vrijgift Adriaen Woutersz, Peter Cornelisz Braber, 4-7-1596

Fol. 277r
Vrijgifte Adriaen Michielsz, Matthijs Jansz, 4-7-1596

Fol. 277r
Vrijgift Michiel Adriaen Zegersz cum suis [Adriaen Michielsz, zoon], Huijbert Jan Vas-sen,25-7-1596

Fol.277r
Vrijgift Gerit Adriaensz, Michiel Diercxsz, 2-10-1596

Fol. 277v
Vrijgift Frans Petersz Metseler cum suis [ x Beliken Cornelis Jorisdr], Jan Matthijs Godtschalck, 2-10-1596

Fol. 277v
Vrijgift Jan Adriaensz x Anneken Jan Huijbrechtsdr vervangende de dochter van Peerken Jans Huijben za, Coenraet Jansz schout, 2-10-1596

Fol. 278r
Vrijgift Jan Woutersz als gemachtich [Adriaen Jacopsz onder den Wijngaert], Michiel Diercxsz, 17-10-1596

Fol. 278r
Vrijgift Adriaen Handricxsz Panum, Jacop Jansz van Dongen, 30-1-1597

Fol. 278v
Vrijgift Crijn Adriaensz cum suis, Jan Jansz die Leu
Eodem anno et die compareerden Crijn Adriaensz als man ende voecht van Anneken Marten Laureijsdr voer sijn selven ende hem sterckmakende ende hier inne vervangende Laureijs Martensz sijnen swager met noch Mathijs Jansz als man ende voecht van Alet Marten Laure-ijsdr ende gaven etc. 30-1-1597

Fol. 278v
Copie
Rekeninge bij Cornelis Huijbrechtsz als voecht van Adriaen Huijben sijn broers wees-kijnderen gedaen vande jaere 92 opten xe februarij 93

Fol. 279r
Rekeninge, bewijs ende relique voer Cornelis Huijbrechtsz als voecht van sijn broe-ders weeskijnderen gedaen opten xxije januarij anno 1597

Fol. 280v
Vrijgift Laureijs Jansz, Michiel Matthijsz, 5-2-1597

Fol. 280v
Verlije Laureijs Jansz, Michiel Matthijzs schout, 5-2-1697

Fol. 281r
Vrijgift Matthijs Florisz, Adriaen Jansz, 12-3-1597

Fol. 281r
[Vrijgift Adriaen Jansz, weduwe Jachus Schollen], 12-3-1597

fol. 281v
Vrijgift Adriaen Jansz Mol tot Oosterhout, Jan Willemsz Schuijffhil, 21-3-1597

Fol. 281v
Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen die weduwe van Jan Tonisz Luer ende Adriaen Jansz ende Lijntken Jansdr Jan Tonisz kijnderen opten xxiiije marty anno 1597

Fol. 282r
Vrijgift Adriaen Jansz Lueren ende Lijntken Jan sijn suster, Tuentken Handricxdr we-duwe wijlen Jan Tonisz, 23-3-1597

Fol. 282r
Vrijgift Lijntken Jansdr, Adriaen Jansz haren broeder, 23-3-1597

Fol. 282v
Vrijgift Tuentken Jan Tonisz weduwe ende Adriaen Jan Lueren met sijn suster, Handrick Adriaensz ende Tonis Jacopsz, 23-3-1597

Fol. 282v
Verlije Jan Stoffelsz als gemachtich [Anthonis Claesz], Gerit Andriesz, 10-4-1597

Fol. 282v
Vrijgift Gerit Andriesz ende Jan Stoffelsz [Anthonis Claes], Gerit Michielsz, 10-4-1597

Fol. 283r
Verlije Adriaen Woutersz, Anthonis Cornelisz, 10-4-1597

Fol. 283r
Vrijgift Jan Adriaensz Schep, Peter Huijbrechtsz, 30-4-1597

Fol. 283v
Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Coenraet Jansz, schout tot Sgrevelduijn Waspick, 14-5-1597

Fol. 283v
Testament Lenaert Cornelisz ende Peterken sijn huijsvrouwe, 14-5-1597

Fol. 284r
Aenneminge van Mariken Meertensdr weduwe wijlen Jacop Jan Andriesz haeren twe kijnderen verweckt bij den voorss Jacop Jansz
Opten xxixe maeij anno 1597 compareerden Adriaen Huijb Dierck Florisz als man ende voecht van Mariken Meertensdr weduwe wijlen Jacop Jan Andriesz ende gheeft rechtelijken aengenomen van Jan Andriesz ende Jan Jansz sijnen soen int bijwesen van Anthonis Corne-lisz als voichden ende toesienders van haer twe onmondige weeskijnderen geprocureert bij Jacop Jan Andriesz haer man zaliger ende dat etc.

Fol. 284v
Vrijgift Adriaen Huijbrechtsz, Dingentken Jans dochter [Vassen], 19-6-1597

Fol. 284v
Vroemen recht die gasthuijs ende Heijligeest mesters tot G’Berge, 9-7-1597

Fol. 285r
Vrijgift Jan Andriesz tot Raemsdonck van een half huijs etc aen Peter Woutersz x Huijbertken Handricxdr en en mede tot behoef van haere broeders ende susters, en nog de helft van een ackerke tot behoef sijn wijfs broeders ende susters, 8-10-1597

Fol. 285r
Vrijgift Peter Woutersz, Wouter Woutersz sijnen broeder8-10-1597

Fol. 285v
Vrijgift Schalck Diercsz, Jan Jansz de Leu, 11-2-1598

Fol. 286r
Vrijgift Jan Aertsz, Adriaen Geritsz van Bommel, 11-2-1598

Fol. 286r
Vrijgift Cornelis Gijsbrechtsz, Matthijs Jansz, 11-2-1598

Fol. 286v
Vrijgift Merten Woutersz, Jan Adriaensz Stacens, 8-2-1598

Fol. 286v
Vrijgift Joachim Petersz ende Dingen Jan Vassen [schoonzus], Laureijs Jansz, 8-2-1598

Fol. 286v
Vrijgift Dingentken Jan Vassendr [Wouters], Joachim Petersz Vonder, 8-2-1598

Fol. 287r
Vrijgift Jan Stevensz Cuijper, Merten Woutersz, 8-2-1598

Fol. 287r
Vrijgift Lenaert Cornelisz, Jan Stevensz Cuijper, 2-4-1598

Fol. 287v
Vrijgift Jan vanden Berge Jansz zoone, Jan Matthijs Godtschalxsz, 2-4-1598

Fol. 287v
Vrijgift Jan Adriaen Clasen als voecht [Hermen Gijsbrechtsz weeskijnderen], Coenraet Jansz schout, 8-4-1598

Fol. 287v
Compareerden oeck Huibrecht Adriaensz als voecht ende wuijt den name van Willemken Adriaens sijn broers dochter ende gaff over met eender vrijer giften de voerss Coenraet Jansz schout etc

Fol. 288r
Vrijgift Adriaen Wijten, Coenraet Jansz, 8-4-1598

Toegevoegd: Protenteerden ten selffden daghe Michiel Matthijsz schout seggende dat desen halven acker toecomende ? die weeskijnderen van Adriaen Jacopsz Coerp ende Adriaen Wijten eijgen macht en hadden te vercoopen etc.

Fol. 288r
Rekeninge van Michiel Mathijsz schout voer die kijnderen van Michiel Adriaen Ze-gersz vant incoemen van haer moeders goeden
….. Michiel Adriaensz kijnderen bij namen Adriaen Michielsz den joncxsten ende Anneken Michiels, met Jacop Michielsz die hier mede waren present ende vervangende Mariken Mi-chiels hare suster ende Gijsbrecht Michielsz haren joncxsten broeder etc., 6-5-1598

toegevoegd: Michiel Adriaen heeft aengenomen Gijsbrechts Michielsz sijnen joncxsten zoen.

Fol. 288v
Transport Willem Stoffelen, Jan Jansz die Leu, 4-6-1598

Fol. 288v
Vrijgift Adriaen Cornelisz Rues [toesiender van Cornelis zijn zoon], Michiel Matthijsz schout, 20-6-1598

Fol. 288v
Waerborge Peter Willems Czonnincx [en Huijch zijn zoon], Joris Danielsz, 17-8-1598

Fol. 289r
Vrijgift Joachim Jan Berthoutsz, Jan Woutersz ende Peter Woutersz, 9-11-1598

Fol. 289r
Verlije Truijcken Vassen, Commer Clasen, 17-12-1598

Fol. 289r
Vrijgift Jan Adriaensz Stacens, Peter Mathijsz, 17-12-1597

Fol. 289v
Vrijgift Seger Damiaensz, Adriaen Cornelisz Cloestermans, 20-1-1599

Fol. 289v
Vrijgift Lenaert Cornelisz, Michiel Matthijsz, 20-1-1599

Fol. 290r
Vrijgift Jan Andriesz als voecht [Maeijken Peter Joachimsdr], Peter Joachimsz
…. Int bijwesen van Gerit Jansz den zoen van Peter Joachimsz voers broeder …, 10-2-1599

Fol. 290r
Vrijgift Adriaen Adriaensz Cleermaker, Cornelis Geritsz van Nispen, 10-2-1599

fol. 290r
Vrijgift Adriaen Adriaensz Cleermaker, Pauwels Willemsz, 10-2-1599

Fol. 290v
Vrijgift Jacop Jacopsz, Adriaen Jansz Boogaert, 10-2-1599

Fol. 290v
Vrijgift Adriaen Jansz Boogaert, Gerit Melchioersz, 10-2-1599

Fol. 291r
Vrijgift Jan Joesten cum suis van Geertruijden Berge, Anthonis Cornelisz Cleermaker
Op huijden desen xe marcij anno xvc xcix compareerden Jan Joesten Gruijters voer sijn sel-ven ende Jan Huijbrechtsz man ende voecht van Aentken Joesten ofte Peter Jochiemsz van Raemsdonck als volle macht ende procuratie hebbende vande selffde etc.

Fol. 291r
Vrijgift Commer Claesz als gemachtich van sijnen vader, Adriaen Michielsz, 14-3-1599

Fol. 291r
Vrijgift Adriaen Michielsz, Bastiaen Adriaensz, 14-3-1599

Toegevoegd: Bastiaen Adriaensz verkoopt de acker weer aan Laureijs Pauwelsz

Fol. 291v
Verlije Bastiaen Adriaensz, Adriaen Michielsz, 14-3-1599

Fol. 291v
Vrijgift Commer Claesz als voecht [Tonisken Handricxdr wed wijlen lest Jan Tonisz Luer], Handrick Adriaensz, 14-3-1599

Toegevoegd: Teuntken ende Diercx ende die gemeen erffgenamen van Wouter Jan Wevers ? de voers Teuntken man zaliger bekende etc

Fol. 292r
Vrijgift Handrick Adriaensz, Bastiaen Geritsz, 14-3-1599

Fol. 292r
Vrijgift Frans Jansz, Huijbert Willemsz ende Heijlken Willems, 27-3-1599

Fol. 292r
Vrijgift Aentken Aertsdr weduwe wijlen Jan Cornelisz, Anthonis Cornelisz, swager, 32[?]-3-1599

Fol. 292v
Vrijgift Adriaen Goverts met sijn suster [Teuntken], Adriaen Willemsz, 22-3-1599

Fol. 292v
Vrijgift Huijbert Cornelisz Broeder, Melis Cornelisz, secretaris tot Raemsdonck, 31-3-1599

Fol. 292v
Vrijgift Aert Jacops, Frans Adriaensz Stelaert, 19-4-1599

Fol. 293r
Vrijgift Adriaen Jansz, Aert Jacopsz, 19-4-1599

Fol. 293r
Vrijgift Laureijs Jansz, Jan Jan Andriesz, 19-4-1599

Fol. 293r
Kerckgebodt
Aert Jacopsz heeft rechtelijken etc. 10-6-1599

Fol. 293v
Vrijgift Merten Woutersz als gemachtich, Jan Adriaen Claesen
Den xxvje maeij anno xvc xcix compareerden Merten Woutersz als volle macht ende procura-tie hebbende van Zier Cornelisz wonende tot Rotterdam als man ende voecht van Adriaent-ken Jans dochter ende Cornelis Jansz haeren broeder etc.

Fol. 293v
Vrijgift Jan Adriaen Clasen, Jan Diercxsz ende Handrick Adriaensz als Heijligeest Mesters tot Waspijck, 26-5-1599

Fol. 294r
Vrijgift Cornelis Gijsbertsz [x Lijntken …], Godtschalck Diercxsz tot behoeff [Jan Jansz die Leu], 31-5-1599

Fol. 294r
Vrijgift Adriaen Jansz, Cornelis Gijsbrechtsz, 31-5-1599

Fol. 294v
Aenneminge van Aentken Anthonisdr weduwe Jan Mathijsz hare twee onmondige weeskijnderen
Desen viije julij anno xvc xcix soe heeft Aentken Anthonisdr weduwe wijlen Jan Mathijs Ot-gens Mathijs zoen aengenomen van Michiel Mathijsz schout van xj½ Hoeve ende Groot Waspijck als gerechte bestorven voecht van Jan Mathijsz sijn broers saliger sijne twe wees-kijnderen ende mede van Jan Tonis Aentken Tonisdr haeren broeder als toesiender van voers weeskijnderen int bijwesen van Jan Jan Diercxsz ende Peter Joest Willems als oem ende swager van beide sijden etc.

Fol. 295r
Vrijgift Adriaen Geritsz Lam als gemachtich [Steven Geritsz Lam], Adriaen Willemsz borger tot Geertruijden Berge, 19-9-1599

Fol. 295r
Vrijgift Adriaen Geritsz ende Adriaen Willemsz voers, 19-9-1599

Fol. 295v
Vrijgift Adriaen Hendricxsz Panum als voicht [Anneken ende Lijsken Hendricxs, sus-ters en de dochter van Aert Hendricxsz broer], Jan Woutersz secretaris, 3-11-1599

Fol. 295v
Vrijgift Jan Woutersz, Jacop Jansz van Dongen, 3-11-1599

Fol. 295v
Vrij Michiel Mathijsz schout, Jacop Jansz van Dongen, 3-11-1599

Fol. 296r
Verlije Neltken Jan Jansdr met haeren gecoren voecht, Cornelis Mathisz haeren swa-ger, 17-11-1599

Fol. 296r
Vrijgift Adriaen Woutersz, Aentken Beerten wedue wijlen Adriaen Aertsz, 17-11-1599

Fol. 296v
Vrijgift Jan Peters Meijer cum suis, Anthonis Jacopsz
Desen xxije novembris anno xvc xcix compareerden Jan Petersz Meijer van Sgravenmoer als man ende voecht van Maeijken Adriaensdr voer sijn selven ende mede hier inne vervangen-de ende hem sterckmakende voer Aentken Geritsdochter ende mede noch als volcoemen macht ende procuratie hebbende van Quintijn … Quirij borger der stadt van Breda met Anne-ken Frans vander Eijndedochter sijne wittige huijsvrouwe soe voer sijn selven als vervangen-de Adriaentken Frans vander Eijndedr ende oeck als oem ende voecht van Lijsken Handricx Hacx ? dr daer moeder aff was Maeijken Gerits dochter van Sgravenmoer ende noch van Jochiem Jochiemsz soone daer moeder aff was Fransken Frans vander Eijnde ende gaff ….. een delle … aengecoemen van Jan Jansz Boer

Fol. 296v
Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van xj½ Hoeve ende Groot Waspijck tusschen Berbel Peter Willems wedue ende jare kijnderen den xxxe novem-bris anno 1599

Fol. 297r
Vrijgift Jan Jan Dierxsz, Adriaen Jansz Boegaert, 3-1-1600

Fol.297r
Neltken Adriaen Peters wedue, Michiel Jansz, 26-1-1600

Fol. 297r
Vrijgift Dierck Adriaen Diercxsz, Michiel Jansz, 26-1-1600

Fol. 297v
Vrijgift Handrick Jansz Buijs, Anthonis Cornelisz, 12-2-1600

Fol. 297v
Vrijgift Adriaen Woutersz, Jan Adriaensz Schep, 8-3-1600

Fol. 298r
Vrijgift Jochiem Petersz Vonder, Jan Adriaen Geritsz, 23-3-1600

Fol. 298r
Vrijgift Huijbert Jansz, Jan Adriaen Geritsz, 23-3-1600

Fol. 298r
Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Huijbert Jansz, 23-3-1600

Fol. 298v
Vrijgift Huijbert Jansz, Jochiem Petersz, 23-3-1600

Fol. 298v
Verlije Beris Huijbrechtsz, die Heijlig Geest tot Waspijck, 23-3-1600

Fol. 298v
Vrijgift Jan Adriaen Geritsz als gemachtich [Huijbertken Wouter Vassen wedue], Co-enraet Jansz schout, 23-3-1600

Fol. 299r
Vrijgift Jan Cleijs Jacopsz als gemachtich [Adriaen Willemsz], Peter Jochiemsz, 14-11-1600

Fol. 299v
Lotinge vande dijck als hier voer inden jaeren tachentich is te boecjk gestelt nu alhier opten selffden voet vernieut maer niet verandert dan op andere namen alsoe die lan-den ende dellen veel waren vercoeft ende verstorven. Gedaen duer versoeck van schout ende heemraders ende gemeenen naeburen opten ve julij anno 1600
Jan Woutersz
Huijbert Jan Vassen
Jochiem Petersz
Jan Adriaen Geritsz
Cornelis Geritzs van Nispen
Frans Diercxsz
Adriaen Jochiemsz
Jan Willemsz Schuijffhil
Die kerck tot Waspijck ende Metken Willem Gielen
Hans Veers
Frans Diercxsz
Gerit van Broechoven ende Cornelis Gijsbrechtsz
Jan Mathijs Godtschalcx
Den Heijligen Geest tot Wasoijck
Arert Jacopsz
Frans Diercxsz
Adriaen Jansz Boegaert
Pauwels Willemsz
Die wedue van Isbrant Goevertsz
Dat gasthuijs vanden Berch
Jan Andriesz ende Cornelis Gijsbrechtsz
Die sluis ofte gemeenen polder
Pauwels Willemsz
Michiel Mathijsz schout ende Jan Mathijsz rentmeester met Peter Mathijsz
Pauwels Willemsz
Peter Huijben ende Bouwen Joesten kijnderen
Huijch Petersz ende Aentken Aen Schouten
Den Heiligen Geest tot Waspijck
Cornelis Geritsz van Nispen
Jan den Meijer
Anthonis Frans zende Jacop Goeijaertsz
Huibertken ? Hermansz
Willem Joesten ende Jan Bernaertsz
Peter Wouterzs ende Jochiem Petersz
Peter Huijben ende Jan Bernaertsz
Seger Jansz metten polder
Cornelis Clasen inde Wan
Peter Huijben ende den Heiligen geest tot Raemsdonck cum suis
Merten Woutersz Tuerck
Gerit Melsen
Adriaen Lambrechtsz
Gerit Driesz in Engelant
Gerit Melsen
Cornelis Zegersz weu
Mathijs Jansz
Cornelis Geritsz van Nispen
Jan Adriaensz Stacens
Cornelis Zegers weu
Gerit in Engelant
Cornelis Zegers weu
Adriaen Jansz, Jan Jochums & … Jochumsz erffg, Gerit Petersz & Jan Adriaen Lambrechtsz
Commer Clasen, Willem Woutersz ende Melis Cornelisz
Anthonis Cornelizs cum suis
Mathijs van Clootwijck
Jan Vassen erffg
Adriaen Jochemsz
Adriaen Aerts weu
Andries den Sprengaerts ?
Melis Cornelisz cum suis
Seger Jansz
Melis Cornelisz cum suis
Jan Petersz Momber ?
Jan Andriesz den Jongen, Michiel Mathijsz schout ende Laureijs Jansz
Peter Mathijsz weeskijnt
Willem Joesten ende Hendrick Meusz cum suis
Jan Mathijsz
Frans Geritsz schout ende Hans Veers
Jan Mathijsz
Hans Veers
Jan Adriaen Stacens ende Coenraet Jansz cum suis
Michiel Jansz cum suis
Wierck Geritsz
Adriaen Willemsz ten Berch
Hans Veers cum suis
Adriaen Willemsz ten Berch
Jan de Leu
Jan Beerten ende Jan Driesz
Jan den Timmerman ende den Heijligen Geest
den Heijligen Geest
Adriaen Cornelisz Leenhouwer
Jan Woutersz ende Peter Woutersz
Willem Lambrechtsz kijnderen
Frans Diercxzs
Des Wijndekes Lant

Hier nae volgen de corte delle

Melis Cornelis weu
Den schout van Gils
Frans Adriaen Petersz
Jan vanden Berch ende Anthonis Cornelisz
Stoffel Willemsz ende Hendrick van Weerts weu
Jan Frans ende Willem Buijs
Dat dorp van Raemsdonck
Melis Cornelis weu
Cornelis van Nispen ende Adriaen Jansz Meulder
Willem Buijs
Adriaen Jansz Meulder

Hier nae volgen de lotinge vande dellen inden ambacht van xj½ Hoeve ende die geloet van-den noorden eijnde in

Aert Jacopsz
Dierck Adriaen Diercxsz
Mathijs Jansz
Laureijs Jacops
Peter Huijben
Cleijs Beerten ende Jan Adriaen Geritsz
Wouter Vassen weu ende Jacop Jacopsz
A… Crijnen ende Cornelis Gijsbrechtsz
Melis Cornelisz
Jan Woutersz
Adriaen Geritsz ende Vas Jacopsz
Willem Woutersz ende Jan Aen Heijnen weu
Aert Jacopsz
Jan Andriesz
Huijman Hermansz
Huijbert Jansz
Willem Joesten
Adriaen Huijben
Wierck Geritsz
Peter Willemsz
Bouwen Joesten kijnderen
Jan den Cuijper
Laureijs Jansz
Bastiaen Geritsz
Adriaen Jansz Vosch ende Dingeman Michielsz
Jan Andriesz den Jongen
Cornelis Woutersz kijnderen ende Adriaen Peter Gijben weu
Lambrecht Petersz
Coenraet Jansz
Peter Huijben
Jan die Weert
Peter Huijben
Adriaen Lambrechtsz
Jan Beerten ende Claes Adriaensz
Huijch Petersz
Jan Scheppen ende Adriaen Woutersz
Jan Lambrechtsz
Coenraet Jansz
Gerit Melsen ende Jan Lambrechtsz
Willem Joesten
Cornelis Geritsz cum suis
Die gemeenen polder opte Sijl
Peter den Brabers weu ende Maeijken Jan Roelen
Wouter Willems weu
Claes Adriaensz
Adriaen Zeversz
Adriaen Jansz Bogaerts
Jochum Jansz
Anthonis Jacopsz ende Adriaen Michielsz
Adriaen Huijben ende Bastiaen Adriaensz
Anthonis Cornelisz
Jacop Jansz van Dongen
Anthonis Jacopsz
Jan Diercxsz
Die Kerck
Adriaen Cornelisz Leenhouwers
Jan Adriaen Stacens
Michiel Jansz
Huijch Petersz
Hendrick Adriaensz Schoenmakers
Salt voert sluijten aende Herstraet van Bovenkercklant

Fol. 303r
Extract vuijten register overtentich ? der schepenen brieven in Breda, 10-7-1600
In de kantlijn: Willem Joesten

Fol. 303v
Inventaris vande aftergelaten goederen bij Peter Cornelisz Lijnden za achtergebleven tot behoeff vande wedue, sijn twe naekijnderen ende Hendrick Adriaensz Timmer als man ende voecht van Neeltken Peeter Cornelis voerdochter. Aengebrocht den iije oc-tobris anno 1600

Fol. 304r
[Wilceur ] Mariken Jans [Tonis] dochter wedue Peter Cornelisz Lijnden, Handrick Adri-aensz Timmer, 3-10-1600

Toegevoegd: Op huijden desen ixe marcij anno 1605 compareerden Handrick Adriaensz ende heeft rechtelijcken getransporteert ende tranporteert mits desen desen wilceur etc

fol. 304r
Anthonis Jacopsz heeft ter volder kercken doen publiceren etc.

Fol. 304r
Vonnisse
Jacop Jacopsz heeft rechtelijken etc.

Fol. 304v
Vrijgift Willem Stoffelsz als gemachtich [Goedella van Berge wed wijlen Jan Verssen van Antworpen], Cornelis Joestens, 19-10-1600

Fol. 304v
Vrijgift Willem Stoffelsz als gemachtich [Goedella van Berge wed wijlen Jan Verssen van Antworpen], Johan vanden Berge, broeder, 19-10-1600

Fol. 304v
Vrijgift Huijch Petersz, Handrick Adriaensz, 19-10-1600

Fol. 305r
Verlije Peter Heijmansz als gemachtich [Heijlken ende Aentken, susters], Jan Jansz vanden Werck, 13-12-1600

Fol. 305r
Verlije Jan Jansz vanden Werck, Jan Adriaen Clasen, 13-12-1600

Fol. 305v
Verlije Adriaen Hermansz, Gierling Willemsz, 13-12-1600

Fol. 305v
Verlije Gierling Willemsz, Coenraet Jansz schout, 13-12-1600

Fol. 305
[Verlije Lenaert Cornelis Adriaen Aertsz, Coenraet Jansz schout], 12-9-1601

Fol. 306r
Vrijgift Rijn Gielisz, Die Heijligeestmesters tot Waspijck, 13-12-1600

Fol. 306v
Aenneminge van Mariken Peter Cornelis Lijnders wedue hare twe weeskijnderen, ge-daen desen xve decembris anno 1600
Desen xve desembris anno xvjc compareerden Mariken Jans dochter wedue wijlen Peter Cornelisz Lijnden met Aert Ariaensz Loijen haeren gecoren voecht in desen ende mede int bijwesen van Dierck Foppen van Driel ende Anthonis Fransz haren zoen aengenomen van Handrick Adriaensz als voecht van hare twe onmondige weeskijnderen geprocureert bij Peter Cornelisz Lijnden voerss etc.
Als de twee kinderen binnen vier jaar overlijden dan krijgt Neeltken, voordochter, x Hanrick Adriensz, geld.

In de kantlijn: Jochim Handricxsen als man ende voocht van Aliken Peters ende Neeltken Peters bekende etc. 16-1-1624

Fol. 307r
Ick Jan Adriaen Jansz Stacens als man ende voecht van Jenaertken Jansdr bekenne ende lijden wel ende deugdelijke schuldich te sijn ende geloeve te betalen Aentken Peters sijn huijsvrouwen dochter etc.

Fol. 307r
Testament Aentken Petersdr, 12-2-1601

Fol. 307r
Jan Reijn Gielisz bekenne ontslagen te hebben Jan Adriaensz Stacens van alsulke opwinnin-ge als Peter Cornelisz Braber mijn huijsvrouwe vader za eertijts gedaen heeft etc. 14-1-1602

Fol. 307v
Copie vande gemachtichschap voier Willem Stoffelsz vanwege Jan de Leu, 21-2-1601

Fol. 307v
[Vrijgift] Jan Jansz de Leu, Jan Cleijs Jacopsz, 21-2-1601

Fol. 308r
Vrijgift Handrick Hermansz, Anthonis Cornelisz cum suis [Anthonis Cornelisz ende Mathijs Jansz], 21-3-1601

Fol. 308r
[Vrijgift] Bastiaen Adriaensz, Wouter Woutersz, 21-3-1601

Fol 308v
Vrijgift Wouter Woutersz, Bastiaen Adriaensz, 21-3-1601

Fol. 308v
Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Jan Berthoutsz, 27-4-1601

Fol. 309r
Copie op 13-6-1601
Op huijden desen viije februarij anno xvc xciij soe sijn minnelijken met malcanderen overcoe-men ende veraccordeert Hans Tonisz van Hasselt, Gerit Vassen ende Jan Adriaen Geritsz ende Lenaert Cornelisz diet selffde mede heeft geconsenteert ende oversuelcx den compa-ranten voornoemt hem duer sijn apsentie sijn vervangende altsamen vrinden etc. 8-2-1693

Fol. 309v
Copie
Ick Hans Tonisz van Hasselt bekenne ende belijden mits desen mijnder quitantie wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijten handen van Huijbertken Andries wedue etc. 13-6-1601

Fol. 309v
Copie
Ick Sael Saelisz bekenne ontfangen te hebben van Willem Cornelisz mijn schoonvader etc. 30-9-1601

Fol. 310r
Vrijgift Jan Andriesz, Jacop Goeijaertsz, 10-10-1601

Fol. 310r
Vrijgift Willem Wouters Coemen als gemachtich [Huijbertken Wouter Vassen wedue], Adriaen Jansz Boegaert, 10-10-1601

Fol. 310v
Vrijgift Jan Adriaen Clasen, Peter Ockersz, 6-12-1601

Fol. 310v
Vrijgift Peter Ockersz, Anthonis Cornelisz, 6-12-1601

Fol. 310v
[Transport] Anthonis Cornelisz, Neeltken Huijbrechtsdr weduwe Adriaen Petersz Gij-ben, 6-12-1601

Fol. 311r
Vrijgift Handrick Michielsz Storman ? cum suis [Joachim Baeijens, Adriaen Jansz Cuijsten], Peter Ockersz, 6-12-1601

Fol. 311r
Vrijgift Peter Huijbrechtsz als ge-machtich [Neeltken Huijbrechtsdr weduwe Adriaen Petersz Gijben], Anthonis Corne-lisz, 6-12-1601

Fol. 311v
Vrijgift Handrick Adriaensz Timmer, Jacop Goeijaertsz, 30-1-1602

Fol. 311v
Vrijgift Seger Jan Segersz, Coenraet Jansz ende Jan Adriaensz, 14-2-1602

Fol. 312r
Vrijgift Adriaen Adriaensz, Coenraet Jansz, 14-2-1602

Fol. 312r
Vrijgift Jan Meusz cum suis, Jan Adriaensz Stacens
Eodem anno et die compareerden Jan Meus van Raemsdonck namens Beert Bastiaensz die volle macht hadde van Jan Nout Clasen, Jan Wouters vervangende zijn twee kinderen [kin-deren van Mariken Nout], en Huijch Peters namens Aentken Peters dr, erfgenamen van Ge-riken Nout Claesensdr en gaven over etc. 14-2-1602

Fol. 312v
Vrijgift Jan Adriaensz Stacens, Jan Jochiemsz, 14-2-1602

Fol. 313r
Vrijgift Cornelis Gijsbertsz, Jacop Goeijaertsz, 6-3-1602

Fol. 313r
Copie
Jan de Leu verkoopt lant aan Willem Joosten Timmerman, 20-3-1602

Fol. 313v
Vrijgift Jan Jansz de Leuw, Willem Joesten Timmerman, 21-3-1602

Fol. 313v
Inventaris gemaekt vande goederen aftergelaten bij Jan Andriesz die Jongen over ge-leet bij sijne Huijsvrouwe, den xve meij 1602

Ende verclaerde Jan Jan Andriesz met sijn moeder staende Jan Jansz met opgerichte vinge-ren soe recht is etc.

Fol. 314r
Vrijgift Handrick [Cornelisz] Maes [x Huijbertken Petersdr], Jan Tonis van Hasselt, 15-5-1602

Fol. 314r
Vrijgift Willem Stoffelen als gemachtich [Handrick Handricxsz de Hoech], Willem Woutersz, 15-5-1602

Fol. 314v
Vrijgift Maeijken Jan Roelen weu, Hans Tonis van Hasselt, 15-5-1602

Fol. 314v
Vrijgift Hans Tonis van Hasselt, Handrick Adriaensz, 15-5-1602

Fol. 314v
Vrijgift Rijn Gielisz, Handrick Adriaensz, 15-5-1602

Fol. 315r
Vrijgift Jan Meusz, Wierck Geritsz, 15-5-1602

Fol.315r
Vrijgift Adriaen Aertsz Verlaet, Hans Tonis van Hasselt, 5-6-1602

Fol. 315v
Accoordt Cornelis Huijgensz cum suis, Jan Stevensz Cuijper
Desen xvje meij anno xvjc ende twe compareerden Cornelis Huijgensz als man ende voecht van Magdalena Jan Lenaertsdr voer sijn selven ende hier inne vervangende ende hem ster-ckmakende voer Anthonis Jan Petersz ende Peter Jan Lenaertsz ende Corstiaen van Don-gen vervangende Andries Jan Petersz ende hebben rechtelijken bekent ende bekenne mits dezen wel ende deuchdelijken te vollen voldaen te wesen van Jan Stevens Cuijper etc.

Los vel 1
Kort lijstje, afgescheurd, met namen en land
Haensberch
Pieter Bouwens
Jacobus Schoenmakers
Th de Bont
Huijb schoen…

Los vel 2
Geerit Melschers wordt door Lijsken Teunis Jespers om geld van Ariaen Fassen te innen, 24-9-1584

Los vel 3
Teunken … wijlen Wouter Laureijsz ter eenre ende Lauris Woutersz cum suis ter andere sij-den, alle als erffgenamen van Wouter Laureijsz kennen ontfangen te hebben van Hendrick Adriaensz, 19-11-1621

Los vel 4
Adriaen Wiercken heeft rekening gedaen over Adriaen Huijbrechtsz weeskijnderen, 18-1-1598

Los vel 5
Ick Arien Hendricsz ende Janken Ariensz bekenne voldaen te zijn van Hilken Dircxs, moeder, 6-10-1621
Wouter Ariensse Backer is oom, tevens aanwezig Arien Hendricxsz

Los vel 6
Lijstje met folionummer en bijbehorende namen uit RA 39

Los vel 7
Adriaens Jansz Mol is voldaen van Lauwereijs Martens,, 11-6-91

Los vel 8
Jan Adriaensen ende Huijbert Jansen ende Adriaen Huijbrechtsz bekennen zijn voldaen van Tijs ? Jansen, 31-5-90

Los vel 9
Cornelis Michielsz van Sevenbergen is voldaen van de uitreijckinge die zijn vrouiw van haar vader tegoed had. 6-4-1619