2700. Dorpsarchief Raamsdonk

inv.nr. 78;
Lijsten van familiegeld 1674-1680.

Bewerkt door G.A. van Strien

In de zeventiende eeuw werd in Raamsdonk, evenals in andere plaatsen het zgn familiegeld geheven, meestal een tweehonderdste penning (van bezit). Van de hiervoor samengestelde lijsten bevinden zich er nog enkele in het gemeentearchief van Raams¬donk (gemeentehuis).
In 1680 zijn er twee lijsten: één voor de armen, die niets betalen, en één voor de meer gegoede lieden die, let wel, ingedeeld worden in de categorieën hele en halve kapitalis¬ten!! Hierna volgt eerst de lijst van 1674 (volledig) daarna de lijsten van 1680. Cursief is altijd commentaar of interpretatie van mij. De nummering is eveneens van mij. Tussen haakjes, na het eerste nr. de vergelijking met het nr op de andere lijst of familie met een plaats op de lijst in de buurt

Ir.Drs. G.A. v. Strien
Bunnik, mei 1995.

Hierna volgt de lijst van 1674. Tussen haakjes de corresponderende nummers van de lijst van 1680 voor zover te vinden (GAvS)

Ingevolge den instructie van haer Edele groott Mogende, de Heeren Staten van Hollant en Westvrieslant, ons dorp van Raemsdonck leggende opde Langstraedtt resorteerende Zuijthollant door beslooten missive toegesonden wegens den offheff van't familiegelt. Soo hebben wij schout en gerechte over de voorsegde dorpe gemaeckt ende opgestelt een behoorelijck couhier weegens de inwoonder der voorsegde dorpe haer familien ende conditie gelijck als volgt.

1. Eerstelijck de familie van Adriaen Gerrits Dolck met zijn vrouw en drie kinderen, waarvan dat outsten geen acht jaer is, zijn onvermoogen. Ernerende hem met cleermaecken, soperlijck.
2. Willem Peeters Plucnoodtt (?) heeft vijff kinderen, een boven 18 jaeren, heeft geene middelen, ernerende sigh met arrebeijde.
3. Jan Jansz. met zijn vrouw en vier kinderen onder de 18 jaeren, zijn onvermoogen.
4. (3) De weduwe van Frans Huijberde, heeft geene middelen, belast van drie kinderen, ernerende haer met spinne en arrebeijde.
5. Pieter Melsz. woonende op de Santschel met vrouw en vier (?) kinderen, 3 boven 18 jaeren heeft eenige middelen, erneerende hem met bouwereij ten hoogsten van ontrent j mergen 1 hont, twee koijkens, j paert tot zijn minatie, anders een arrebeijer.
6. Cornelis Peeters met zijn vrouw en 3 kinderen boven 18 jaeren, heeft oock weinige middelen, heeft een koijken, erneerende hem met eenige weijnige bouwereij en ontrent 2 hont teelant
7. Adriaen Dircx Cammer met zijn vrouw, zijnde seer oude lieden, hebben weijnige middelen, ernerende haer met arrebeijde en spinnen.
8. Jan Tighgelaer met zijn vrouw en vier kinderen onder de 18 jaeren heeft geene middelen, erneerende hem met speelen en arrebeijde buijtendorps.
9. (32?) Peter Jansz. de Jonge met zijn vrouw en drie cleijne kinderen, heeft geene middelen, hout een koijken en erneerende hem met arrebeijden.
10. De weduwe van Dingeman Jansz. met 2 kinderen, is onvermoogen.
11. Jan Cleijsz met zijn vrouw en vijff kinderen alle beneeden de 18 jaren, is onvermoogen, hout een koijken.
12. Jacob Jan Vassen met zijn vrouw, een cleijn kint, erneerende hem met ontrent 1 hont lants voorts vissen en arrebeijde hout een koij.
13. Melis Peeters met zijn vrouw en een cleijn kint, hout een koij, zijn onvermoogen.
14. Willem Jansz. Buijs met zijn vrouw en 9 kinderen onder de 18 jaeren, heeft weijnige middelen, hout twee koijen, een peert. Erneerende hem met weijnigh boouwereij
15. (171) Adriaen Vassen met zijn vrouw en twee cleijne kinderen onder de 18 jaeren, zijn onvermoogen.
16. Peeter Jacob met zijn vrouw en drie kinderen onder de 18 jaeren, is mede onvermoogen.
17. De 4 kinderen van Michiel Jansz. Timmerman boven de 18 jaeren houden een koij, hebben weijnige middelen, erneeren haer (vergeten: "met") arrebeijde en biese znijden.
18. Gerrit Handricxz Boeser met zijn vrouw en vier kinderen t'outsten 9 jaeren hout een koij heeft seer weijnige middelen. Erneerende hem met arrebeijde en weijnigh bouwereij van 1 1/2 hont teelant.
19. Maeijken Ariens, weduwe met vier kinderen onder de 18 jaeren, is onvermoogen, hout een koij.
20. Jan Peeters Nieuwenhuisen met zijn vrouw en drie kinderen, twee boven 18 jaeren, hout twee koijen, heeft seer weijnigh middelen. Ernerende hem met weijnigh bouwereij van 3 hont teelant en arrebeijde.
21. Peeter Aerts Cuijll met zijn vrouw, een kint out (?) thien jaeren hout een koij, heeft weijnigh middelen, erneerende met arrebeijde.
22. Adriaen Aerts Cuijll met zijn vrouw en drie kinderen, 't outsten seven jaeren, hout twee koije heeft weijnigh ofte geen goett, erneerende hem met arrebeijde ende biese znijden.
23. Jan Huijberde Vassen met zijn vrouw, heeft eenige weinige middlen, hout een koij, een peert, verclaert te hebben aen schult 850 gulden cappitael, erneerende hem met weinigh bouwereij.
24. Jan Jansz. Vassen met zijn vrouw en drie kinderen onder de thien (!!) jaere, heeft seer geringe middelen hout een koij, erneerende hem met arrebeijde en biese znijden.
25. De weduwe van Meerten AertsTurck (?) met twee kinderen heeft eenige middelen, hout twee koije, een peert ernerende haer met weijnigh bouwere¬ij.
26. (5) Gerrit Dircxz Weever met zijn vrouw en twee kinderen heeft ter weerelt geen middelen. Erneerende hem met weeven van linne laecken.
27. (6) Jan Dircxz. Weever met zijn vrouw en 4 kinderen onder 18 jaer, onvermoogen en leeft van aelmosse.
28. (7) Dielis Tighelaer met vrouw en twee kinderen onder de 18 jaeren, zijn onvermoog¬en.
29. De weduwe van Adriaen Peetersz. Bocx heeft vijff kinderen, heeft weinige middelen, hout 2 koebeesten, erneerende haer met arrebeijde.
30. Willemken Aerde met vier kinderen, heeft eenige middelen, hout twee koijen, erneerende haer met weijnigh bouwereij en arrebeijde.
31. De 6 kinderen van Jacob Handricx zaliger 3 boven 18 jaer tsaemen 'n huijshouden, houden 2 koije, hebben weijnige middelen, erneerende haer met vissen ende dijcken buijtenslants (sic).
32. Steven Boeven met zijn huijsvrouw en drie kinderen, 2 boven 18 jaer, erneerende haer met twee koijen en arebeijde.
33. Thijs Campen met zijn vrouw en 8 kinderen, onder de 18 jaer, hout 2 koije, heeft seer cleijne middelen, ernerende hem met vissen en arrebeij¬de.
34. Jan Jacob Timmerman met zijn vrouw en een kint, heeft weijnige middelen, hout twee koije, erneerende sigh met weinigh timmeren en arrebeijde.
35. (89) Huijbert Jansz. Hoevenaer met zijn vrouw en twee kinderen, heeft weinige middelen, ernerende hem met seer weijnige bouwereij ten hoogtsten van 1 1/2 mergen teel- en weij¬lant ende zijnde anders arrebeijder.
36. (8) Adriaen Aerde Schout met 2 kinderen boven 18 jaeren, is onverm-oogen.
37. (91) Jochum Zeijlmans met zijn vrouw en twee kinderen t'outste vijff jaer hout 2 koije twee paerde, heeft eenige weijnige middelen, ernerende hem met cleijne bouwereij en arrebeijde.
38. (90) Jan Willemsz. Cuijper met zijn vrouw en xi kinderen, hout een koij, is onvermoogen.
39. (94) Jacob Jacobsz. Backer, met zijn vrouw en 4 kinderen, drie boven 18 jaer, houden twee koije, hebben seer weijnige middelen, ernerende haer met cleijne bouwereij ten hoochsten van drie hont teelant, verclaert te hebben 350 gulden aen schult.
40. (93) Andries Jansz. met zijn vrouw en vier kinderen, 2 boven 18 jaer hout een koij, heeft seer weijnige middelen, ernerende hem / arrebeijde / dijcken en biese znijden.
41. (92) Meeus Jacobsz. met zijn vrouw, een kint boven 18 jaer, hout twee koijen op huerlant, is onvermoog¬en.
42. (96) De weduwe van Huijbert Anthonisz. met een kint boven 18 jaer, is onvermoog¬en. (Dit is Lesken Fredricx van Strien; zie weesrek, oud recht. arch. Raamsdonk nr 26)
43. (95) Adriaen Jansz. Timmerman met zijn vrouw en vijff kinderen beneeden de 18 jaer heeft geene middelen, ernerende hem met weijnigh timmere als kneght.
44. De 5 kinderen van Dirck Dircxz. Schoen¬lapper, zijn onvermoog¬en.
45. (is niet 85) Jan Huijberde met zijn vrouw en een kint, zijn mede onvermo¬gen, ernerende hem met arrebeijde in daghgelt.¬
46. De weduwe van Cleijs Jansz. de Graeff zaliger met een kint boven 18 jaeren, hout 2 koije, 2 paerde. Heeft eenige middelen, ernerende haer met weijnige bouwereij van 4 hont lants.
47. (10) Wouter Jansz. Schout weduwenaer met vier cleijne kinderen, hout i koijken, zij onvermoogen.
48. (101) Ghijsbert Ghijsbertsz met zijn vrouw en 6 cleijne kinderen, daervan t'outste is 13 jaer, heeft seer weijnige ofte geene middelen, ernerende hem met sloott graeven, houdt twee sleghte koije op huerlant.
49. (154) Adriaen Adriaen Conincx, schoolmeester met zijn vrouw en seven kinderen heeft geene middelen, ernerende hem met schoolhouden en vissen bij somer.
50. (88) Dominij Andreas Surendoncx predikant alhier met zijn vrouw en twee jonge kinderen van drie jaere out. Heeft geene middelen altoos.
51. (100) Pieter Mathijsz heeft eenige weijnige middelen, hout 3 koije, een paert, ernerende hem met cleijn bouwereij van ontrent een mergen lants tot zijn eijge minatie (= menage = huishouding) voorts met arrebeijde.
52. Cornelis Huijberde Haenbergh, weduwenaer met twee cleijne kinderen onder 18 jaer is onvermoogen.
53. Pieter Jansz. Ghielen met zijn vrouw en seven kinderen onder 18 jaer, erneeren haer mer arrebeijde en leven vande armen.
54. (103) Peeter Melsz. Brouwer met zijn vrouw en een kint, heeft seer weijnigh middelen en schult, hout 3 koije, een paert, ernerende hem met cleijne bouwereij en arrebeij¬de.
55. (102) Melchior Brouwer secretaris met zijn vrouw en vijff cleijne kinderen daer van het outste is ontrent 9 jaeren, heeft geene middelen in de weerelt als een huijs met 3 hont teellants. Daer aen souder meer hebben daer tegens meer als 18 hondert guldens aen schult bekent.
56. (87 ?) Jan Jansz. Timmerman met zijn vrouw en vier cleijne kinderen, heeft twee koij sonder eijgen goett oft middelen ter weerelt, erneerende hem als timmermans¬kneght.
57. (26? of 105?) Jan Aerde met zijn vrouw en drie kinderen, 2 boven 18 jaeren, (heeft) heeft weijnige oft geene middelen, zijnde belast met groote schulden, ernerende hem met het houden van twee koije, een paert en weijnigh bouwereij op huerlant.
58. (104) Adriaen Claesz. Hoevenaer met zijn vrouw en vijff kinderen, mitsgaders zijn vader, heeft eenige weijnige middelen hout 2 koije, een peert. ernerende hem met cleine bouwereije en arrebeijde.
59. (108 en 111) Jan Jansz. van Loon met zijn vrouw en 3 kinderen boven 18 jaer, heeft eenige weijnige middelen, hout 2 koije, een peert, erneerende hem met cleijne bouwereije. (NB: dit is dus niet de molenaar 111 uit 1680, die had in 1680 3 kinderen beneeden de 8 jaar! Dit is waarschijnlijk zijn zoon; in 1680 is er ook de weduwe Jan Jansz van Loon.)
60. Jan Adriaen Looskint met zijn vrouw en twee kinderen. Is onvermoogen.
61. (27) Jacobus Adriaensz. met zijn vrouw en drie cleijne kinderen onder 18 jaer out. Is onvermoogen sonder goet.
62. (57 ?) De weduwe van Huijbert Dircken heeft eenige weijnige middelen Erneerende haer met spinne.
63. (112) Jochum Gijsbert met zijn vrouw en vier kinderen onder de 18 jaer. Hout een koij, een peert. Ernerende hem met sloot graven, dijcken en dammen.
64. (113) Aert Jansz. Timmerman met vrouw en thien kinderen, t'outste ontrent 18 jaer, is onvermoogen.
65. (114) Adam Somers met zijn vrouw en 6 cleijne kinderen. Hout een koij op dorps weegen, is onvermoog¬en.
66. Thomas (of Thonis?) Huijberde, cleermaecker met zijn vrouw en 7 kinderen onder 18 jaer, levende vande diaconij ende d'armen.
67. Wouter Woutersz. Geene, weuwenaer met drie cleijne kinderen, levende mede vande armen als voor.
68. Sijmon Jansz. vanden Broeck met vrouw en 9 (of 4?) kinderen werden mede vande armen geassisteert.
69. (vgl. 16 naast 17!; zie hierna) De weduwe van Lauwerens Ruijghaever met drie kinderen onder 18 jaer, hout 2 koijkens op dorps weegen, is seer onvermoogen.
70. (17) Jacob Meeusz met zijn vrouw en 3 cleijne kinderen onder 18 jaer. Hout een koij, is mede onvermoogen.
71. (21) De weduwe van Jan Trompers met vier cleijne kinderen is onverm-oogen en is geassisteert met aelmosse vande armen.
72. Cornelis Willemsz Roij, heeft niet in de weerelt, leeft alsvooren.
73. (115) Cornelis Meeus met zijn vrouw en 6 cleijne kinderen onder de 18 jaeren, hout een koij, een paert, heeft seer weijnigh goet, ernerende hem met arrebeijde.
74. (23) De vijff kinderen van Cornelis Huijben tsaemen huijshoudende zijn arme ende onvermoogen, ernerende haer met vissen en spinne.
75. (34?) Huijbert Jansz. met zijn vrouw en vijff kinderen zijn mede onverm-oogen.
76. Jan Jansz. Schoutten met zijn vrouw en vijff cleijne kinderen onder 18 jaer, hout een koij, is onvermoogen.
77. Jan Aertsz Meeter met zijn vrouw en vijff kinderen onder 18 jaer, is mede onvermoogen, erneerende hem met arrebeijde.
78. (116) Anthonis Peeters met zijn vrouw en een kint, hout een koijken heeft geene middelen, erneerende hem met arrebeijde en biese znijden.
79. (46) Adriaen Hendricxz Buijs met zijn vrouw en vier kinderen onder de 18 jaer, is onvermoogen, erneerende haer met vissen.
80. De weduwe van Ghijsbert Stevens met 2 kinderen, is onvermoogen.
81. Jan Huijberde Coninx met zijn vrouw en 3 kinderen onder 18 jaer, houdt 2 koije, een paert, ernerende hem met weijnigh bouwereij van ontrent vijff hont teellant voorts een arrebeijder.
82. (118) Cornelis Lamberde jonghman (vermoedelijk niet achternaam maar vrijgezel!) houdt 3 koije, 2 paerde, heeft eenige middelen, ernerende hem met cleijne bouwereij van 5 hont lants.
83. Jan Nobelen met zijn vrouw en vijff cleijne kinderen benede de 18 jaeren, hout een beest, een paert, heeft seer weijnige ofte geen middelen, erneeren¬de hem met bossen dijcken en dammen.
84. (31) Peeter Jacobs met zijn vrouw en twee kinderen, zijn onvermoogen, ernerende hem met vissen.
85. (29) Adriaen Segers met zijn vrouw, zijn ouders ende beijde corpelente lieden sonder eenige goederen, ernerende haer met vissen en spinne.
86. (35) Jan Adriaen Segeren met zijn vrouw en drie (?) cleijne kinderen daer van t'outste is ses jaeren, houden een koij op dorps dijcken weijdende, zijn onvermogen.
87. (is in 1680 bij zijn dochter 119 ingetrokken) Peeter Adriaen Brouwer, weduwenaer met twee kinderen ontrent 18 jaer, hout 2 koije, ernerende sigh met weijnigh bouwereij van 1 1/2 mergen soo weij / teellant en bossen, heeft eenige cleijne middelen.
88. (120) De 7 kinderen van Cronelis Mathijsz. hebben weijnigh middelen, drie boven 18 jaer out, houden 2 koije, ernerende haer met vissen en arrebeijde.
89. Bastiaen Buijsen met zijn vrou en drie kinderen, een boven 18 jaer, houden een koij, zijn onvermoogen, en werden mede gedeelt vande dijaconij.
90. (84) Jacob Peeters, weduwenaer met 8 kinderen 2 boven 18 jaer, leeft vande armen ende (de) dijaconij.
91. (37) Jacob Bastiaens Bosser, weduwenaer met vier cleijne kinderen, is een arm man, hout een koij is onvermoogen.
92. (121) Dielis Handricxz van den Heuvel met zijn vrouw en drie kinderen, twee boven 18 jaere, houden 2 koije een paert, heeft eenige weijnige middelen, ernerende hem met cleijne bouwereij en vissen.
93. De 4 kinderen van Willem Cornelisz Corssen, seer arme kinderen, ernerende haer met spinne en arrebeijde.
94. (85) Jan Huijberden Corsten met zijn vrouw en twee kinderen, zijn onvermoogen.
95. Emmeken Adriaensz. weduwe met 3 kinderen beneden de 18 jaeren, is een arme weduwe.
96. (125) Cornelis Adriaen Corsten met zijn vrouw en 2 kinderen onder de 18 jaer, is onvermoogen.
97. (126) Sijmon Hendricxz van Pelt met zijn vrouw en vier cleijne kinderen onder 18 jaer, hout een koijken, heeft geene middelen, ernerende sigh met arrebeijde.
98. (38) Claes Cornelis met zijn vrouw en 4 kinderen onder de 18 jaer, zijn onvermogen
99. (127) Adriaentje Willems, weduwe met ses kinderen, drie boven 18 jaer hebbende een koij, een paert, hebbende cleijne ende seer weijnigh goederen, ernerende haer met arrebeijde, sloote en biese znij¬den.
100. (20?) Jan Peeters Zeijlmans met zijn vrouw ende vier cleijne kinderen onder de 18 jaer houdende een koij, een peert, heeft geen ofte weijnigh middelen, ernerende hem met arrebeijde
101. (119) Meeus Cornelis met zijn vrouw en ses kinderen t'outsten ontrent 13 jaer, heeft geene ofte weijnigh middelen, ernerende hem met arrebeijde in bosse en hac¬ken.
102. (39) Cornelis Claesz met zijn vrouw, een jongh kint, hout een koijken, zijn onvermoogen.
103. (63 ?, niet Pieter Cornelis van Strien, die is voor 1670 overleden) Peeter Cornelisz met zijn vrouw en vijff kinderen onder de 18 jaer is onvermogen.
104. (104) Johannes van Schoonhooven, met zijn vrouw heeft seer weijnige middelen, hout een koij, een paert, erneerende hem met weijnigh tappen van bier en arrebeijde.
105. (181) Jan Baltus met zijn vrouw en twee kinderen onder de 18 jaer is een armen visser en onvermoogen.
106. Adriaen Bastiaensz Bosser met zijn vrouw, is een arme man, can zijn cost qualijck winnen.
107. (44) Leendert Jansz. met zijn vrouw ende twee kinderen onder de 18 jaer is onvermoog¬en.
108. (41) Neeltje Gijben, weduwe met 2 kinderen is onvermogen.
109. (43 ?) Neeltje Wouters, weduwe met twee kinderen is arremoedigh en onvermoog¬en.
110. (45) Peeter Bastiaens Bosser met zijn vrouw is onverm¬oogen, arrebeijt in daghgelde aen dijcken en dammen.
111. (131) De weduwe van Ansum Huijben Bosser zaliger met drie kinderen booven 18 jaer, houden twee koije, twee paerde, heeft eenige middelen, geneerende haer met weijnige bouwereij ten thoochsten (= ten hoogste) van een mergen teellant, voorts met arrebeijde in bossen en hacken. Verclaert te hebben 1500 gulden aen schult.
112. (132) Adriaen Cornelis de jonge met zijn vrouw en vier kinderen, houdt 2 koije een peert, heeft eenige goederen, bout ontrent 1 1/2 hont lants, ernerende hem met arrebeijde.
113. (134, Huijbert Adriaen Bosser is ook visser!?) Adriaen Huijben Visser, weduwe¬naer, out 82 jaer, met een kint boven 18 jaer heeft geen middelen ofte vee, erneerende hem met vissen.
114. (133) Hendrick Dielis met zijn vrouw en twee jonge kinderen onder de 18 jaer, houden 2 koije, erneerende hem als voor, geen middelen.
115. (47) Adriaen Dircken met zijn vrouw en 4 kinderen, twee boven 18 jaer, is een armen visser, onvermoogen.
116. Willem Huijben, weduwenaer, heeft geene middelen, erneerende hem met vissen, houdt geen paerden oft beesten.
117. Huijbert Willems met zijn vrouw en twee jonge kinderen onder de 18 jaer, is onvermoogen, ernerende hem met vissen.
118. (49) Peeter Peeters vande Waeter met zijn vrouw en vier kinderen, is een man van 80 jaer en eenen onvermoogen armen visser.
119. (42) Huijbert Cornelis Bosser met zijn vrouw en 3 kinderen onder de 18 jaer, is een arme onvermoogen. T'veer
120. (172) Bastiaen Drimmelaer met zijn vrouw en 2 cleijne kinderen, hout een koij is een onvermoogen visser.
121. De twee dochters van Adriaen Cleijs boven de 18 jaeren hebben seer cleijne geringe middelen, ernerende haer met spinne.
122. (142, in 1680 overleden, getrouwd geweest met Jan Meerten, argumen¬tatie: volgorde op de lijst en pachtland op de graeffelijck¬heijt) Suzanne Conincx, weduwe met vier kinderen, een boven 18 jaere, heeft geen middelen. Hout een koij, een paert, erneerende haer met hoije ende arrebeijde op graeffelijckheits goederen
123. (141) Huijbert Sijmons van Son met zijn vrouw ende 4 kinderen, één boven 18 jaer, is onvermoogen, erneerende hem met dijcken en dammen.
124. (140) Jan Peetersz Dorrenboom met zijn vrouw en 6 kinderen, twee onder de 18 jaer, heeft eenige weijnige goederen, hout 2 koijen, ernerende haer met weijnigh bouwerij van ontrent 2 hont teellant en arrebeijde.
125. de weduwe van Adriaen Jansz Knaep met drie kinderen boven de 18 jaeren, hebben weijnigh middelen, houden 2 koije, een paert. Erneerende haer op pacht lant van de graeffelijckhheit van Hollant, voorts met dijcken en dammen.
126. (136) Cornelis Peeters Nobel met zijn vrouw en twee kinderen boven de 18 jaeren, heeft geene middelen, hout een koij, een paert, ernerende haer met biese en riedtt znijden.

127. (73) Fredrick Cornelis van Striejen met zijn vrouw, 3 cleijne kinderen onder 18 jaer, belast met zijn vrouwe moeder, zijn seer onvermoogen en arme lieden.
128. Jan Peeters Verdonck met zijn vrouw, vier kinderen, drie onder 18 jaeren, houden een koij, weijdende op dorps weegen, zijn arme en onvermo¬gen lieden.
129. (52) Isaac Peeters met zijn vrouw en vier kinderen, is onvermoogen.
130. (53) Peeter Huijberde met zijn vrouw en 4 kinderen onder 18 jaer, is alsvooren.
131. De weduwe van Arnout Benraedt is onvermoogen en desolaet.
132. Jan Bastiaens Heer weduwnaer met twee kinderen, sonder goet,is onvermoogen.
133. (144) Aert Bastiaens Heer met vrouw en ses kinderen onder 18 jaer, zijn onvermoogen lieden, ernerende haer met biese en riedtt znijden.
134. (55) Jochum Mathijs met zijn vrouw, zijn oude ende arme huijsluijden, ernerende haer met biesemaken en spinne.
135. (145) De weduwe van Peeter Meertens met 3 kinderen, is onvermoog-en, ernerende haer met vissen.
136. (146) Maeijken Claes, weduwe van Jan Claes zaliger met seven kinderen, heeft niet in de weerelt als een quaet huijs. Erneerende haer met arrebeijde.
137. (147 is waarsch. zoon) Dingeman Claesz. met zijn vrouw en een kint boven 18 jaer, is desolaett, onvermogen.
138. (148 of 54 ?) Huijbert Bastiaens Heer met zijn vrouw en 6 kinderen onder de 18 jaer, is onverm¬oogen, ernerende haer met dijcken, biese en reedt znijden.
139. (149) Claes Jansz. met zijn vrouw en een kint, hout twee koije, een peert, heeft seer weijnigh goet, erneerende hem met arrebeijde en cleijn bouwereij.
140. (151) Steven Jansz. Huijsman met zijn vrouw, heeft eenige weijnige middelen, hout een koij een peert, erneerende haer met weijnige bouwerij ende arrebeijde.
141. (153) Adriaen Cornelis met (zijn doorgestreept) een kint boven 18 jaer, is onvermogen.
142. (34? of 155?) Huijbert Jansz. met zijn vrouw en 3 kinderen onder 18 jaer, is arm en onvermoog¬en.
143. Adriaen Jans Dircken met zijn vrouw, een kint, out 1 jaer, is arm ende onvermo¬gen.
144. Lesken Aerde, weduwe met 2 kinderen, is onvermogen.
145. (78) Jan Commeren met vrouw en 2 kinderen, is een arm roijschuijte voeder.
146. Cleijs Jansz. met zijn vrouw en een cleijn kint ad jdem.
147. Huijbert Cornelis wede (De weduwe van Huijbert, óf weduwnaar Huijbert ?) met twee kinderen onder 18 jaer, is arm en onvermoogen.
148. (156) De weduwe van Dirck Mathijsz Otjens met vijff kinderen, één boven 18 jaeren, heeft eenige goederen, houdende 2 koije een peert. Erneerende haer met cleijne bouwerij.
149. Grietje Sijmons van Son, weduwe met 3 kinderen, is arm ende desolaet.
150. (158) Cornelis Camp met zijn vrouw en een cleijn kint, heeft seer weijnigh goederen, hout 2 koije, j paert, ernerende hem met arrebeijde.
151. (159) Frans Brouwers, weduwenaer met 4 kinderen onder 18 jaer, heeft geen ofte weijnige middelen, hout een koij,een paert, ernerende hem alsvooren.
152. De weduwe van Cornelis Hendricx met 4 kinderen onder 18 jaer, is arm en onvermoogen.
153. Marij Drimmelaere met 6 (?) kinderen onder 18 jaer, arm ende seer desolaett.
154. (161) Paulus Conincx met zijn vrouw en 3 kinderen onder de 18 jaer, is onvermogen.
155. (162) Jan Bastiaen Commeren met zijn vrouw ende vier cleijne kinderen onder 18 jaere, is onvermogen, ernerende sigh met een roijschuijt en arrebeijde.
156. (59) De weduwe van Peeter Cornelis van Strieijen met 3 cleijne kinderen onder de 18 jaer, is onvermogen.
157. (163) De weduwe van Bastiaen Commer is out en onvermoogen.
158. De weduwe van Anthonis Commeren met twee kinderen boven 18 jaer is onvermoogen ende desolaet.
159. Adriaen Conincx weduwe genaamt Heijltje Maurits, heeft seer weijnige geringe middelen. Erneerende haer met spinne en arrebeijde.
160. (165) Jan Marcellis Conincx met zijn vrouw en twee cleijne kinderen, hout twee koije, heeft geen middelen, erneerende hem met arrebeijde.
161. Dingeman Ghijsbert (Otjens, getrouwd met Cornelia Jans Joor) met zijn vrouw en twee jonge kinderen, is arm en onvermoog¬en, erneerende hem met arrebeijde en biese znijden.
162. Peeter Cornelisz den Engelse met zijn vrouw en 2 kinderen onder 18 jaer, is onvermoogen.
163. (166) Cornelis Aertsen de Both met zijn vrouw en twee cleijne kinderen, heeft geene goederen als een cleijn huijsken op de kercke gronde. Ernerende hem met arrebeijde en weijnigh roggebroott backen.
164. (167) De weduwe van Cornelis Fredricx (van Strien) met een kint boven 18 jaer, is onvermoog¬en. (= Maeijken Adriaens, zie Weesrek. 1630, oud recht. arch. Rdonk nr. 26)
165. Cornelis Peeters met zijn vrouw en 3 kinderen is arm ende onvermoog¬en.
166. (64) Jan Cornelis Timmerman met vrouw en vier kinderen onder 18 jaren, is onvermoogen.
167. (169) Jan Sijmons van Son en 4 kinderen onder de 18 jaeren met zijn vrouw, is onvermoogen.
168. (170) Thijs Hendricx met zijn vrouw, twee kinderen ende zijnen ouden vader, hebben geene middelen, erneerende haer met arrebeijde en biese znijden.

169. (171; Seeger Cornelis Buijs) Seeger Cornelis met zijn vrouw en vier kinderen onder de 18 jaer, is onvermoogen.
170. (65) De weduwe van Adriaen Drimmelaere met 6 kinderen onder de 18 jaeren, is een arme weduwe ernerende haer met arrebeijde en spinne.
171. (67) Jan Drimmelaer met zijn vrouw en vijff cleijne kinderen, is onvermoogen.
172. Adriaen Bastiaens Heer, is onvermoogen, erneerende hem met vissen.
173. (164) Jan Adriaen Conincx, weduwenaer met vier kinderen onder de 18 jaere, is onvermoogen, erneerende sigh met arrebeijde.
174. (71) Cornelis Adriaens Znijder met zijn vrouw en een kint, out ontrent twee jaer, is een onvermoogen ende arm man. Erneerende sigh met een roijschuijt.
175. (178) Thijs Adriaens Znijder met zijn vrouw en 3 kinderen onder de 18 jaer, is een arme visser.
176. (179) Marcelis Pieters Nobel met zijn vrouw ende vrouwe moeder, zijn onvermoog¬en lieden. Erneerende haer met vissen.
177. De weduwe van Jan Bastiaens Bosser zaliger met een kint, is arm ende onvermoog¬en.
178. (82) Anthonis Huijberechts de Ruijter met zijn vrouw en 3 kinderen onder de 18 jaer, is onvermoogen.
179. (174) Jan Claesz. met zijn vrouw en drie kinderen onder de 18 jaer, houdt een koij, is onvermoogen, erneerende sigh met arrebeijde in daghgel-de.
180. (157) Cornelis Segeren met zijn vrouw, heeft geen middelen oft goederen ter weerelt. Erneerende hem met een roijschuijt.
181. Nicolaes Dingemans met zijn vrouw en 2 kinderen onder 18 jaeren, is onvermoogen en een armen visser.
182. (81) Jacob Gooverde met zijn vrouw en drie kinderen onder 18 jaeren, is onvermoogen en een arm arrebeijder.
183. Huijbert Bastiaen Commeren met zijn vrouw en vier kinderen onder 18 jaer, is alvooren.
184. (75) Anthonis Peeters vande Waeter met zijn vrouw en vijff kinderen, is een arme visser en onvermoogen.
185. (176) Jan Cornelis van Son met zijn vrouw en een cleijn kint onder 18 jaer heeft geene goederen als een huijsken op graeffelijckheits goederen op chijns. Erneerende hem met vletten en dijcken.
186. (175) Meerten Cornelis van Son, weduwenaer met 2 kinderen onder 18 jaer heeft niets ende ernerende hem alsvooren.
187. (177) Huijbert Adriaen Conincx met zijn vrouw en drie cleijne kinderen onder 18 jaer, hout een koij, erneerende en heeft als hiervoor.
188. Bastiaen Stevens Huijsman met zijn vrouw, een cleijn kint onder 18 jaer, heeft geene ofte weinigh middelen, ernerende haer met arrebeijde.
189. (34?) Huijbert Jansz Cloott met zijn vrouw en drie kinderen, twee boven 18 jaeren, heeft geen middelen, hout een koij, erneerende hem met arrebeijde.
190. (168) Adriaen Jan Joire met zijn vrouw en twee cleijne kinderen onder twee (?) jaer, zijn arme ende onvermoogen lieden, erneerende haer met arrebeijde in daghgelt.
191. Peeter Bastiaen Commmeren met zijn vrouw en drie cleijne kinderen, zijn arme ende erneerende haer als vooren.

Aldus gedaen ende bij ons ondergetekent wethouderen van Raemsdonck naer gedaene ondersoeck ende informatie de familie tot Raemsdonck zijnde opgeschreven, verclaeren verder geene familie in ons dorp bevonden te hebben als in dese quohieren is ingeschre¬ven. Mitsgaders dat waerachtigh is dat alle de familie haerder conditie zij zulcx zij selfts hebben verclaert gelijck ijder een ffragttrocken (?) staedtt. Voorders dat mede den gansche staedtt van alle de inwoondere en familie van Raemsdonck, soo elendigh ende jammer¬lijck is, dat noch daegelijcx vermeerderen, dat de selve seer beswaer¬lijck met haer familie aende cost weeten te geraaken. Te meer ende door oorsaecke de inwoondere de anno 1672 en 1673 aen haere goederen met het weghaelen van alle voeratie, affhacken van plantatie, judatie van den vijandt, vuer t'vluchten vandien de inquartie¬ringh van zijn hoogheits leeger, vernielen van het koorn, hoij, stroo, riedtt, biese, het rooven en wegh neemen van paerden en beesten, mitsgaders t'dachelijcx arrebeijde aende fortificatie ende diergelijcken moeijelijckheit vandien meer dat het sigh soo laet aen sien dat inwoonders van ons dorp haer langer niet connen subcistee¬ren ende nouwelijcks onderhout konnen vinden.
Toirconde geteeckent actum Raemsdonck den xxij meert xvj C vier en t'seventigh.
(22-3-1674)
(w.g.) P.M. Brouwer, Claes Adriaens Hoevenaer, J. Schoon-hoven, V. (óf R) Mathijssen, Frans Brouwers 1674, J. Huijbert secretaris.

Quohier int cort van alle arme familie ende die van die armen ofte alamissen leven, woonende in ende onder de jurisdictie van Raemsdonck.
omme etc:
1. Eerstelijck Cornelis Jansz. de Jongh belast met vrouw en drie kinderen, zijnde zonder goederen. Eenen armen kleermaker.
2. Jan Jan Hansen ende vrouw, een kint boven acht jaer, zijnde een armen gebroocken arrebeijder.
3. (9) De weduwe Frans Huijberden, een oude uijtgeleefde vrouw, zijnde onvermoogen. Moet om den cost spinnen.
4. De weduwe Dingeman Jans, alsvooren.
5. (26) Gerrit Driesz, een arm weduwenaer belast met drie kinderen beneden acht jaer, zinde een onvermogen weever.
6. (27) Jan Andriesz met zijn vrouw ende vier kinderen is een armen weever ende leeft mede vande armen.
7. (28, een kind huis uit of gestorven?) Dielis Tighgelaers met zijn vrouw, een kint, zijnde een out ruijter en nu eenen armen onvermoogen arrebeijder.
8. (36; A.A. Schout) De twee kinderen van Adriaen Aerden boven acht jaer zijn onvermogen en seer arm.
9. Dirck Dircxs met zijn vrouw, een kint beneeden acht jaer, zijnde een armen onvermoogen schoenlapper.
10. (47) Wouter Jansz. Schoutens weduwenaer belast met twee kinderen boven acht jaer. Is een onvermoogen en arm sloots graever.
11. (52) Cornelis Haesbergh, eenen armen schoenlapper.
12. (53) Pieter Jan Ghielen een armen arrebeijder levende van de armen.
13. De weduwe van Jan de Smith. Seer arm, belast met drie kinderen.
14. (60) Jan Looskint een out en seer armen visscher.
15. (61) Jacob Ariens Schoutens, belast met vrouw en ses kinderen, zijnde een armen onvermoogen sloodgraver, heeft niet in de weerelt.
16. (Misschien 69, de wed. van Lauwerens Ruijchaver; NB staat naast 70) Peerken Wouters weduwe Cornelis Ruijchaever zijnde een arme weduwe out van jaeren moet met spinnen haer cost winnen.
17. (70, misschien een zoon van Meus Jacobs, 41) Jacob Meeus, belast met vrouw en vier kinderen beneeden acht jaer. Is een armen onvermoogen dijcker en sloottgraever.
18. Cornelis Back met zijn vrouw en twee kinderen beneeden acht jaer, zijnde een arm onvermoogen sloottgraever.
19. (68?) De weduwe van Sijmon Jansz. belast met drie kinderen leeft niet buijten den armen en is arm.
20. (100?, Zeijlmans?) Jan Peeters, een arm arrebeijder belast met vrouw ende twee kinderen beneeden acht jaer.
21. (71) De weduwe van Jan Anthonis Tromp met een kint, leven van den armen.
22. Jacob Cornelis Bosser, een vrouw, twee kinderen leven armelijck ende is een onvermoogen arrebeijder.
23. (74) De kinderen van Cornelis Huijben, seer arm en leeven niet buijten den armen.
24. De kinderen van Staes Bastiaens, vier boven acht jaer zijnde, leven arm, geneeren haer met 2 koijkens op scheerestraet. (= met 2 koetjes op 's-Heerenstraat = de openbare straat)
25. Jacob Jansz Schoutens met zijn vrouw, een kint, hebben geene goederen ter weerelt, geneerende hem als vooren en biese znijden.
26. (57 ?) Jan Aerts Meeter met zijn vrouw en kinderen is arm en onverm-oogen. Heeft niet in de weerelt, geneerende hem met arrebeijde.
27. (61 ?) Jacob Ariens Buijs belast met vrouw en drie kinderen sijn arme en onvermoog¬en lieden geneeren hair met biese znijden en arrebeijden.
28. Peeter Ad: Conincx met zijn vrouw en haere ses kinderen, sijn arme ende onvermoogen lieden. Geneeren haer met biese znijden en arrebeijden.
29. (85) Adriaen Seegers, een out uijtgeleeft man zijnde onvermoogen en kan zijn kost niet meer winnen.
30. (83? Jan Nobelen?) Anneken Peeters, weduwe van Jan Jacobs zaliger in zijn leven ruijter deser landen is arm ende onvermogen geneerende haer met een cleijn winckeltje sooperlijck.
31. (84) De weduwe Peeter Jacobs, seer out en onvermoogen met een kint boven acht jaer, houdende een meijsken met armoede (blijkbaar een bestedelingetje) geneerende hair met cleijne bouwerij op armens goederen.
32. (9?) Peeter Jansz Cloott, een arm ende onvermoogen slootgraever belast met twee kinderen sonder moeder.
33. Hendrick Jansz. van Cappel, een vrouw, een kint, zijn arm ende onvermoogen lieden. Moet zijn kost buijten gaen winnen met arrebeijden.
34. (75? of 142? of 189?) Huijbert Jan Huijben belast met vrouw en vijff kinderen beneeden acht ijaer, zijnde een sleghten arrebijder, arm ende seer onvermoogen, geneerende haer met 2 koij wijdende op Scheerstraet.
35. (86, zoon van 85?) Jan Adriaen Seegers met zijn vrouw en drie kinderen beneeden acht jaeren. Zijn arm en onvermoogen geneerende hem met vissen.
36. Meerten Selianus (?) met zijn vrouw ende vier kinderen zijn arm, sleghte ende onvermoogen luijden, connen nouwelijcx haer cost winnen.
37. (91, J.B. Bosser) Jacob Bastiaensz. weduwenaer, belast met vier kinderen boven acht ijaer. Heeft niet in de weerelt, arrebeijt, hackt en bost om zijn kost te winnen.
38. (98) De weduwe van Claes Cornelis belast met vier kinderen seer arm en naeckt.
39. (102) Cornelis Claesz. een out uijtgeleeft man met zijn vrouw, een kint boven acht ijaer, zijn arm en onvermoogen, connen haer cost nawelijckx winnen.
40. (103 P. Cornelisz, vgl. 5 kinderen en vergelijkbare plaats op de lijst) De weduwe van Pieter den Snijder, belast met vijff kinderen, een beneden acht jaer. Is arm naeckt en bloodt arrebeider om de kost. (sic)
41. (108) Neeltje Gijben weduwe Arien Aerts, belast met een kint. Arm als vooren.
42. (119) Huijbert Cornelisz Bosser, zijn vrouw en vier kinderen. Leeven van de armen.
43. (109? Neeltje Wouters?) De weduwe van Cornelisz Pauwelisz belast met twee kinderen, zijn arm en onvermoogen.
44. (107) Leendert Jansz. met zijn vrouw en een kint zijnde arm als vooren.
45. (110? P.B. Bosser?) Peeter Bastiaensz zijn vrouw ende twee kinderen sijn arm en onvermoogen visschers.
46. (79) Ad: Hendricx Buijs met sijn vrouw en twee kinderen boven 8 jaer, zijn arme lieden ende hij een out watersuchtigh man, geneerende haer met vissen.
47. (115) Adriaen Dircken met zijn vrouw en een kint boven acht ijaer, zijn arm en onvermoogen, geneerende hem met vissen.
48. Gerrit Adriaen Dircken met sijn vrouw, twee kinderen. Is arm en onvermoogen. Visser.
49. (118) De weduwe van Peeter Peeters vande Waeter levende van alamisse.
50. (verm. zoon van hiervoor) Jan Peetersz van de Waeter, een vrouw, twee kinderen beneeden twee jaer, arm en een seer onvermoogen visser.
51. Jan de Vries, een armen gecasseerde ruijter, belast met vrouw, een kint. Hebben niet in de weerelt.
52. (129) Isaack Peeters, een weduwenaer belast met vier kinderen, een boven acht ijaer, zijnde een arm sloottgraver.
53. (130) Peeter Huijberde, belast met vrouw, ses kinderen, drie boven 8 jaer, is arm en geneert hem met biese znijden.
54. (138?) Huijbert Bastiaens, belast met vrouw, vijff kinderen, twee boven acht jaer. Is seer arm en deselve is schipper.
55. (134) Jochum Mathijsz. met zijn vrouw. Oude lieden van omtrent 80 jaer, zijn arm. Geneeren hem met mattemaecken.
56. Adriaen Jansz. Broeder, zijn vrouw met twee kinderen leven van de armen.
57. (62?) Huijbert Jan Dircken, eenen armen roijschuijtvoeder ende biesesnijder, belast met vrouw, vijff kinderen. Wint naewelijcx zijn cost.
58. Neeltje Aerden, een weduwe met een kint, hebbende niet in de weerelt, geneerende haer met spinnen en arrebeijde.
59. (156, wed van Pieter Cornelis van S.) De weduwe van Pieter van Strieijen belast met twee kinderen is arm, geneerende haer met een koij en spinnen. (Met een koij wordt blijkens elders in de tekst (nr 64) een koe bedoeld; vele Brabantse dialecten: koei)
60. Adriaentje Thunnis een weduwe belast met twee kinderen, zijnde arm en geneerende haer als vooren.
61. Jan Dircken eenen seer armen en onvermoogen roijschuijtvoeder belast met vrouw, drie kinderen. Geneerende hem als vooren.
62. (verm. zoon van 158) Cornelis Anthonis Commeren, weduwenaer belast met twee kinderen, beneeden acht ijaer, is eenen armen roijschuijtvoeder.
63. Peeter Cornelisz vande Waeter, hebbende niet in de weerelt, belast met vrouw, twee kinderen zijnde een armen visser.
64. ( 166, ouders sedert 1674 overleden) De kinderen van Jan Cornelisz Timmermans, vijff, zijn seer arme kinderen haer geneerende met arrebeijde, een koijken op Scheerstraet weijende.
65. (170) De weduwe Ad: Drimmelaere belast met twee kinderen, zijnde seer arm, geneerende haer met 1 1/2 koijken op Scheerestraet weijende. (Wat moet men zich nu met 1 1/2 koijke voorstellen?)
66. (verm zoon van hiervoor) Ad: Aertsz. Drimmelaer een arm gecasseert ruijter, belast met vrouw, een kint, houdende een koijke op Scheerestraett.
67. (171) Jan Drimmelaer, een arm huijsman, belast met zijn vrouw, twee kinderen, een arrebeijder.
68. (getrouwd in 1673; komt niet in 1674 voor.) Jan van Strieijen met zijn vrouw, drie kinderen, beneden acht jaer, leeven vande armen.
69. (zoon van 172?) Jan Ariens met zijn vrouw, twe kinderen beneeden acht jaer, is een arm arrebeijder, hebbende geen goederen in de weerelt.
70. (zoon van 172??) Staes Adriaensz Visser met zijn vrouw ende drie kinderen, leeven van de armen.
71. (174) Cornelis Aerts Snijder met zijn vrouw ende kinderen. Leeven van den armen.
72. Arnoldus, een gecasseerde ruijter met vrouw, een kint. Heeft niet in de weerelt, is arm.
73. (127 Frederick Cornelis v.S.) Fredrick van Strieijen, een sieck gaende man, belast met vijff kinderen, één boven acht jaer, is arm, geneerende met visse, een koijken.
74. Pieter Drimmelaere, een schipperskneght belast met vrouw, drie kinderen, een boven 8 jaer, is seer arm.
75. (184) Thunis Peeters vande Waeter, een armen visser belast met ses kinderen en vrouw, levende armoedelijck sonder ijwes inde weerelt.
76. (45?) Jan Huijberden Ruijter met zijn vrouw, een kint. Arm ende leeft als vooren.
77. Aert Joiren met zijn vrouw ende twee kinderen, arm en leeft als vooren.
78. (145) Jan Commeren, zijn vrouw en vijff kinderen, een schipperskneght leeft in grootte armoede en is arm.
79. Marij Drimmelaere, een weduwe met twee kinderen leevende niet buijten den armen ende woonende in een huijsje vande armen.
80. Hester Cornelisdr, een weduwe met vier kinderen boven acht ijaer, levende ende woont als vooren.
81. (182) Jacob Goverde met zijn vrouw, drie kinderen woonende op de gronde vande graeffelijckheijt, zijnde een armen visser.
82. (178) Thunis Huijberde Ruijter, een onvermogen arm roijschuijtvoeder, belast met vrouw, twee kinderen, een boven acht jaer.
83. Pieter Heere een arm gecasseerde ruijter, belast met vrouw, een kint, nu een visser.
84. (90 in 1674 weduwenaar) Jacob Peeters met zijn vrouw, 4 kinderen, zijn arme lieden, levende van de armen.
Wij ondergetekenden stadthouder en regeerders van (vervolg op volgende bldz.)
85. (94) Jan Huijberden Corsten zijnde een armen arrebeijder, heeft in de weerelt niet, belast met vrouw, twee kinderen.

Raemsdonck dese ondergeteeckent verclaeren op den eeden amptshalve gepresteert waerachtigh te weesen dat de voornoemde persoonen alle benne (?) ons inwoonderen arme ende onvermoogen families alle welcke onmach¬tigh zijn omme ijtwes ten diensten van de Landen te connen contribueren, als levende veele vanden armen ende vervallen daegelijcx in grootten armoede. Ten (?) oirconde dese mede geteeckent den xve junij xvi C tachtentigh.

w.g.
P.M. Brouwers 1680; V: (?) Mathijssen; Jochim Seijlmans 1680;
Adriaen Jansen Timmerman; Meerten Peeters; Peeter Dorrenboom;
Jan Conincx; In kennisse van mijn secretaris M. Brouwer.
Bovenstaande lijst heeft als nr C38. De hierna volgende lijst heeft als nr C40, maar is van dezelfde datum, in hetzelfde handschrift en betreft de rijkere lieden. Ze horen dus, hoewel ze afzonderlijk zijn ingebonden, onmiskenbaar bij elkaar. Bij de volgende lijst ontbreekt een kop (hier wordt in het slot wel naar verwezen). Ik vermoed dan ook dat minimaal één blad ontbreekt (dat zijn met voor en achterkant zeker 7 gezinnen). Omwille van de overzichtelijk¬heid wordt doorgenummerd.

86. Huijbert Andriesz met zijn vrouw en een kint beneeden acht jaer, zijnde een onvermoogen arrebeijder, geneert sigh met biese snijden en cleijn bouwerij.
87. (56?) Jan Jansz. een timmerman met zijn vrouw, twee kinderen boven, vier onder acht jaer, geneerende hem met arrebeijde als timmerman sonder kneght en weijnigh bouwerij, soperlijck.
88. (50) Do: Andrias Surendonck, predikant in Raemsdonck met zijn vrouw, twee kinderen boven en een onder de acht jaer.
89. (35 NB: opvallende sociale stijging sedert 1674!) Huijbert Jansz. Hoevenaer met zijn vrouw, twee kinderen boven en een onder acht jaer, zijnde een heele cappitalist, geneerende hem met cleijn bouwerij en als lantmeeter. Hebbende een meijt.
90. (38) Jan Wilems Cuijper, weduwenaer, hebbende vier kinderen boven de acht jaer en twee onder, zijnde onvermoogen. Geneert sigh met cuijpen, soperlijck.
91. (37) Jochum Zeijlmans, zijnde een heele cappitalist en herbergier met zijn vrouw en drie kinderen, twee boven acht jaer, houdende een meijt een kneght, geneerende sigh met bouwerij.
92. (41) De weduwe Meeus Jacobs is van cleijn vermoogen, hebbende een kint bovenacht jaer ende een meijsken ofte arm kint vande straet opgenomen geen huer winnende. Geneert haer met een cleijn winckeltje.
93. (40) Andries Jansz. met zijn vrouw en drie kinderen boven acht ijaer, geneert sigh met cleijne bouwereij ende zijnde een halff cappitalist.
94. (39) De kinderen van Jacob Jacobs Backer met hunne drie boven acht jaeren zijn een halve cappitalist, hebbende in de kost haer moeije met twee susters kinderen bij haer ouders opgevoedt tot last. Geneeren haer met cleijne bouwerije.
95. (43) Adriaen Jansz. Timmerman met zijn vrouw, drie kinderen boven en een onder acht jaeren is cleijn van vermoogen. Geneert hem met timmere en cleijn bouwereij.
96. (42) Lesken Fredericx met een kint boven acht jaeren. Is een onvermo-gen weduwe ende een vroet¬vrou.
97. Jasper Cleijse met sijn vrouw, een kint boven de acht jaer, één onder. Is cleijn van vermogen, geneert hem met weijnigh bouwereij ende arrebeijden.
98. (49? A.A. Coninx??) Arien Ariensz. Bouwens met zijn vrouw, zijn onvermoogen, geneerende haer met arrebeijde en cleijn bouwerij.
99. (nieuw) Mr. Jan van de Leegeweije, schoolmeester tot Raemsdonck met zijn vrouw; een meijsken.
100. (51) Pieter Mathijs, een heele cappitalist, heeft een vrouw, twee kinderen boven acht jaer, geneerende hem met cleijn bouwereij.
101. (48) Gijsbert Ghijsberts met zijn vrouw, vijff kinderen boven acht jaer, twee kinderen beneeden, is seer cleijn van vermoogen, generende hem met cleijn bouwereij.
102. (55) Melchior Brouwer, herbergier en secretaris in Raemsdonck met zijn vrouw en vijff kinderen daervan twee boven acht jaer zijnde, houdende een kneght met een arm meisje, geen huer winnende, geneerende hem met cleijn bouwerij op pacht lant.
103. (54, P.M. Brouwer) Den stadthouder Pieter Melsen met zijn vrouw een herbergier en een halve cappitalist, houdende een meijt een kneght, geneerende sigh met cleijne bouwerij.
104. (58) Adriaen Claesz. Hoevenaers, een halve cappitalist, hebbende een vrouw, vier kinderen boven en twee kinderen beneeden de acht jaer, geneerende hem met lantbouwereij.
105. (57?) Jan Aerden Schoutent met zijn vrouw en twee kinderen boven acht jaeren met twee kints kinderen door arremoede vande ouders opgevoet boven 8 jaer. Is cleijn van vermogen, geneerende hem met cleijn bouwereije en arrebeijde.
106. Johannes Brouwers met sijn vrouw, twee kinderen beneden de acht jaeren. Heeft geene goederen ter weerden, geneerende hem met cleijne bouwereij op pachtlant, houdende een meijt.
107. Adriaentje Cornelisdr Reijcken hebbende een cleijn winckeltje een kint beneden de acht ijaer, sijn onvermoogen, hebbende een meijsken ende woonende in een huercae¬mer.
108. (59) De weduwe van Jan Jansz van Loon zaliger zijnde een halve cappitalist, geneerende haer met spinne, is cleijn van vermogen.
109. Wouter Ariensz. Knaep met zijn vrouw, seer onvermoogen huijslieden geneerende haer op huer goet met cleijne bouwereije ende arrebeijde, soperlijck.
110. Jochum Jacobs met zijn vrouw en twee kinderen beneden de acht jaeren is onvermoogen en geneerende hem met arrebeijde en cleijn bouwereij seer soperlijck.
111. (verm. zoon van 59 uit 1674, die had toen 3 kinderen boven 18) Jan Jansz. van Loon met zijn vrouw en drie kinderen beneeden de acht jaer, is moolenaer in Raems¬donck. Hebbende een kneght, een meijt, geneerende hem met gemael en weijnig bouwereij.
112. (63) Jochum Ghijsbersz. een herbergier met zijn vrouw, vier kinderen boven acht jaer, houdende een meijsken. Geneert hem met cleijne bouwereij en arrebeijde.
113. (64 (A.J. Timmerman) De weduwe Aert Jansz. seer onvermoogen belast met ses kinderen boven acht jaeren en een beneden, geneerende haer met weijnigh bouwereij.
114. (65) Adam Somers, een arm onvermoogen roggebroottbacker, heeft een vrouw, vier kinderenboven en een beneedende acht ijaeren geneerende hem soperlijck met backen en eenigh vee op Scheerestraett weijdende.
115. (73) Cornelis Meeusz., zijn vrouw met acht kinderen, vier boven acht jaeren, is cleijn van vermoogen, geneerende hem met bossen arrebeijde en weijnigh bouwerij.
116. (78) Thunis Peeters met zijn vrouw, drie kinderen beneeden de acht jaeren, is een huijsman van cleijn vermoogen. Geneert hem met cleijne bouwerij ende arrebeijde.
117. (verm zoon van 124, geen andere Dorrenboom in 1674) Peeter Jansz. Dorrenboom met zijn vrouw, twee kinderen boven en vier beneden de acht jaer, zijnde een hele cappitalist, houdende een meijt, een knecht. Geneeren-de hem met lantbouwerij.
118. (82) Cornelis Lamberde met zijn vrouw, zijnde een heel cappitalist, houdende een kneght en geneerende hem met bouwereij.
119. (101) De weduwe van Meeus Cornelis belast met acht kinderen, ses boven en twee onder de acht jaeren, geneerende met bouwerij. Heeft haer vader in de kost die een heel cappitalist is, genaemt Pr: Ad: Brouwer (87 in 1674).
120. (88) De kinderen van Cornelis Mathijsz. met haer driën boven acht ijaer zijn tsaemen een halff cappitalist, houdende een meijt, ende geneerende haer met cleijne bouwerij, vissen en arrebeijde.
121. (92) Dielis Hendricxs van den Huevel met vier kinderenboven acht jaeren, zijnde een halve cappitalist en geneerende hem met bouwereij.
122. (nieuw, verm. zoon van hiervoor) Cornelis Dielisz. met zijn vrouw en een kint beneeden acht jaer, houdende weijnigh bouwerij en is een arrebeij-der.
123. Jochum Adriaen Gijben, met zijn vrouw en vier kinderenboven acht jaer, een beneden, geneerende sigh met bouwerij, bosse en arrebeijde.
124. (104) Johannes van Schoonhoven, weduwenaer van Margrita Wil-bortsdr. van Son, brouwer ende herbergier, zijnde een halff cappitalist. Maer voor de helft ten aensien vande goedren affgedeelt. Houdende een kneght met een meijt, geneerende hem met brouwe, tappen en cleijne bouwereij, edoch cleijn van vermoogen.
125. (96) Cornelis Adriaen Corsten met zijn vrouw en drie kinderen beneeden acht jaer, zijnde een arm roggebroottbacker sonder kneght ofte meijt en onvermoogen.
126. (97) Sijmon Hendricxz. van Pelt met zijn vrouw, vier kinderen daervan twee boven acht ijaer zijn is een cleijn vermoogen huijsman, geneerende hem met cleijne bouwereij.
127. (99) De kinderen van Adriaentje Willems, drie boven acht jaer, doende cleijne bouwereij ende zijn tsameneen halff cappitalist, doch cleijn van vermoogen.
128. Jan Huijberde Zeijlmans met zijn vrouw, twee kinderen boven en drie beneeden acht jaer, geneerende sigh met weijnigh lantbouwere¬ij en arrebeijde, sonder dienst¬booden.
129. Anthonij Cornelisz met zijn vrouw, een kint beneeden acht jaer, zijnde een cleijn onvermoogen arrebeijder.
130. Nicolaes Brouwer met zijn vrouw en drie kinderen beneeden de acht jaer is onvermoogen, geneerende sigh met cleijn bouwereij op huerlant.
131. (111, wed. A.H. Bosser) De weduwe van Ansum Huijben, een heele cappitalist zijnde is in de kost van haer kinderen, sterck twee boven acht jaeren, houdende een meijt. Thooft (het hoofd van het gezin) Jochum Anssums Bosser, geneeren haer met bouwereij, hacken en bossen.
132. (112) Adriaen Cornelis de jonge met zijn vrouw, drie boven en drie kinderen beneeden de acht jaer, zijnde een halff cappitalist, geneerende sigh met lantbouwereij ende arrebeijde.
133. (114) Hendricx Dielisz. met zijn vrouw, één kint boven en drie beneeden de acht jaer, zijnde een armen visser, houdende een knecht, geneerende hem met vissen en seer cleijne bouwereij.
134. (zoon van 113, A.H. Visser??) Huijbert Ariensz. Bosser met zijn vrouw, één kint boven acht jaer en twee beneeden, hebbende een arme jongen inde kost, geneerende hem soperlijck met visse, zijnde seer cleijn van vermoog¬en.
135. (128) Jan Petersz Verdonck met zijn vrouw, vier kinderen boven de acht jaer, inde kost een armens kint, zijnde een onvermoogen visscher ende doende cleijne bouwereij om de kost te winnen.
136. (126) Cornelis Pietersz. Nobel met zijn vrouw houdende herbergh zijn oude onvermoogen huijslieden sonder middelen.
137. (komt niet voor in 1674, verm. zoon van hiervoor) Cornelis Cornelisz Nobel met zijn vrouw (= Anneke Adriaensse Raessen) en twee kinderen, weijnigh en seer cleijn van vermoogen woonende in een huerhuijs geneeren¬de hem met arrebeijde ende biese znijden.
138. (komt niet voor in 1674, verm. zoon van hierna) Cornelis Knaep met zijn vrouw ende een kint beneeden acht jaeren seer cleijn van vermoogen geneerende hem als vooren.
139. (125) De weduwe Arien Jansz. Knaep, hebbende een kint met een dochters kint boven acht jaer, zijnde een halff cappitalist ende hout een meijt geneerende haer met cleijn bouwereij.
140. (124) Jan Peetersz. Dorrenboom met zijn vrouw en drie kinderen boven acht jaer, zijnde een heele cappitalist ende hout een meijt, doende boouwe¬re¬ij.
141. (123) Huijbert Sijmonsz van Son met zijn vrouw en vier kinderen boven acht jaeren zijn onvermoogen, geneerende haer met cleijne bouwereij, dijcken en dammen buijten dorps.
142. (124) De kinderen van Jan Meerten tsaemen vijff boven acht jaeren, zijnde arrebeijders, doende cleijne bouwereij op pachtlant vande graeffelijck¬heijt.
143. Jan Seegers met zijn vrouw, een kint beneeden de acht jaer is onverm-oogen, geneerende hem met een roijschuijt.
144. (133 A. Bastiaans Heere) Aert Heere, een cleijn onvermoog¬en mandemaecker, hebbende een vrouw (= Cilia Cornelis Nobel (Not. arch. R'donk inv. nr. 6420); beiden overleden vóór 23-8-1693) met vijff kinderen boven acht jaere, geneerende sigh met arrebeijde en seer cleijne bouwereij.
145. (verm. zoon van 135) Meerten Peeters met zijn driën kinderen van Peeter Meertens boven acht jaeren, zijn onvermoogen en geneeren haer met vissen.
146. (136) Maeijken Jan Claes een weduwe met vijff kinderen boven acht jaer, is onverm¬oogen geneerende haer met cleijne bouwereij op huerlant.
147. (verm. zoon van 137) Claes Dingemans met zijn vrouw en twee kinderen boven acht jaeren, geneerende sigh met vissen en cleijne bouwereij, is een onvermoogen.
148. (138, H. Bastiaans Heere) Huijbert Heere met zijn vrouw, vier kinderen boven acht ijaer met houkint (een bestedelingetje?) beneeden, is cleijn van vermoogen, geneerende hun met vissen ende weijnigh bouwereij.
149. (139) Claes Jansz. weduwenaer was met zijn vrouw zaliger een halff cappitalist, edoch met zijn kinderen afgedeelt zijnde cleijn van vermoogen, houdende een boumeijt, geneerende hem met cleijne bouwerij.
150. (verm. zoon van hiervoor) Michiel Claesz. met zijn vrouw, hebbende drie kinderen beneeden acht ijaer, zijnde cleijn van vermoogen, geneerende hem met arrebeijde en cleijn bouwerij.
151. (140) Steven Jansz. Huijsman met zijn vrouw, een kints kint, zijnde een halff cappitalist houdende een bouwmeijt ende hem geneerende met cleijn bouwerij.
152. (verm. zoon van hiervoor) Bastiaen Stevens met zijn vrouw en vier kinderen beneeden de acht ijaer zijnde een halff cappitalist, geneert hem met cleijn bouwerij.
153. (141) Adriaen Cornelis met een kint boven
acht ijaer is een cleijn vermoogen, out arrebeijder sonder bouwerij.
154. (49, de vroegere schoolmeester! nu dus ongeveer laagste sociale klasse; maw. doorleren hielp niet echt in deze maatschappij) Mr. Adriaen Conincx, cleijn van vermoogen met zijn vrouw en twee kinderen boven acht ijaer geneerende hem met arrebeijde, biese znijden en weijnigh roggebroott backen.
155. (189? 142? 75?) Huijbert Clootten met zijn vrouw een kint boven acht jaer met een kints kint beneeden acht jaer. Seer cleijn van vermoogen, geneerende hem met arrebeijde ende biese znijden.
156. (148, wed. D.M. Otjens) De weduwe van Dirck Mathijsz. zijnde een heele cappitalist, hebbende drie kinderen, houdende een meijt ende geneerende haer met bouwerij.
157. (180) Cornelis Seegeren Buijs met zijn vrouw, een kint. Niet van vermoogen, geneerende hem met een roijschuit int Veer.
158. (150) Cornelis Camp met zijn vrouw, een kint boven en twee onder de acht jaer, zijnde een halve cappitalist, geneerende hem met cleijn bouwerij ende houdende een meijt.
159. (151) Frans Brouwers met zijn vrouw, drie kinderen boven ende een beneeden de acht ijaer, zijnde een halff cappitalist, doende cleijne tapneringh ende weijnigh bouwerij, hebbende een meijt.
160. (50? P.B. Bosser?) Peeter Bastiaens met zijn vrouw, cleijn van vermoogen, geneerende hem met een cleijne roijschuijt int Veer ende weijnigh bouwerij.
161. (154) Paulus Conincx met zijn vrouw, twee kinderen boven ende drie onder de acht jaeren, is onvermoogen, geneerende hem met dijcken ende dammen buijten dorps.
162. (155) Jan Bastiaen Commeren met zijn vrouw, een kint boven en drie onder de acht jaeren, is onvermoogen, geneerende hem als vooren.
163. (157) De weduwe van Bastiaen Commeren, is van geen vermoogen, geneerende haer met spinnen.
164. (173) Jan Adriaen Conincx met vier kinderen boven acht jaer, zijnde een tapper in een huerhuijs. Heeft geene middelen ter weerelt, geneerende sigh met cleijne bouwerij.
165. (160) Jan Marcelisse Conincx met zijn vrouw en vier kinderen waervan een in de meijereije school leijt, een boven en drie beneeden de acht jaer, zijnde een herbergier, procureur ende winckelaer, zijnde cleijn van vermoog¬en.
166. (163) Cornelis Aertsz de Both met zijn vrouw, een kint boven ende twee onder de acht jaer, is vermoogen (zal wel een schrijffout zijn; moet volgens mij zijn "onvermoog¬en") roggebroottbacker sonder kneght off behulp.
167. (164, de wed. van Cornelis Fredricx van Strien) Maeijken Cornelis Fredricx zijnde weduwe met een kint boven acht ijaeren, is onvermoogen, geneerende haer met seer cleijne bouwerij en arrebeijde.
168. (190) Adriaen Jan Jooren met zijn vrouw, een kint boven en een onder de acht ijaere, geneerende hem met arbeijden en een cleijn winckeltje. Is van geen vermoogen.
169. (167, J.S. v. Son) Jan Sijmons met zijn vrouw, drie kinderen boven acht jaer, is seer cleijn van vermoogen, geneerende hem met cleijne bouwereij, visse ende roggebrootbacken voor de arme lieden.
170. (168) Mathijs Handricx met zijn vrouw, een kint boven, en twee onder acht jaer. Is cleijn van vermoogen, geneerende hem met cleijne bouwerij en mattemaecken.
171. (169) Seeger Cornelisz Buijs metzijn vrouw en vier kinderen boven acht jaer. Is zeer onvermoogen geneeren¬de hem met cleijn bouwerij en arrebeije.
172. (120) Bastiaen Drimmelaere met zijn vrouw drie kinderen, daer van een boven acht ijaer is. Is onvermoogen ende geneert hem mette visse en weijnigh bouwerij op pachtlant.
173. Arien Drimmelaere met zijn vrouw, twee kinderen beneeden acht jaer is cleijn van vermogen, geneerende hem met arrebeijde ende cleijne bouwerij op pachtlanden.
174. (179) Jan Claesz. een weduwenaer met drie kinderen boven acht jaer, houdende een meijt uijt nootsaeckelijkheit voor zijn huijshoudingh. Is seer weijnigh ofte van geen vermogen, geneerende hem met dijcken ende dammen buijten dorps en weinigh bouwerij.
175. (186, M.C. v. Son weduwnaar) Meerten van Son met zijn vrouw
en drie kinderen beneeden de acht jaer. Hebben geene middelen en cleijn van vermoogen, geneerende haer met visse encde biese znijden, oock weijnigh bouwerij.
176. (185, J.Cornelis v. Son) De weduwe van Jan van Son met twee kinderen beneeden de acht jaer, houdende door nootsaelijcke hulp een kneght welcke weduwe onvermoogen is, geneernede op pachtgoederen vande graeffelijck¬heit met weinigh ende cleijne bouwerij.
177. (187, H. Adriaan Conincx) De weduwe Huijbert Conincx met twee kinderen boven en een onder acht jaer. Is seer cleijn van vermoogen, geneerende haer met cleijne bouwerij op pacht goederen vande graeffelijck¬heit.
178. (175) Thijs Adriaensz. Snijder met zijn vrouw, drie kinderen boven acht jaer, is cleijn van vermoogen, geneerende hem met visse ende biese znijden.

179. (176) Marcelis Nobel met sijn vrouw, seer cleijn van vermoogen, geneerende hem met visse en seer cleijn bouwereij.
180. (15) Adriaen Vassen Muijser met zijn vrouw, twee kinderen boven 8 ijaer, cleijn van vermoogen, zijnde een watermoolenaer en meester van koijbeesten.
181. (105) Jan Baltus met zijn vrouw, twee kinderen boven 8 ijaer, seer cleijn van vermoogen geneerende hem met arrebeijde en dijcken en dammen.
(Voor de naam staat hier in de kantlijn de volgende slecht leesbare tekst:)
.... is onwilligh zijn biljeth in te vullen off teijckenen

Aldus de voorschreeve opschrijvinge gedaen bij ons ondergeteekende stadthouder ende gerechten int hooft deser genaempt naer onse beste kennisse en weetenschap.
Den xve junij xvi C tachtentigh oirconde geteeckent.

w.g.
P.M. Brouwers 1680; V: (?) Mathijssen; Jochim Seijlmans 1680;
Adriaen Jansen Timmerman; Meerten Peeters; Peeter Dorrenboom;
Jan Conincx; In kennisse van mijn secretaris M. Brouwer.