RAAMSDONK

RECHTELIJK ARCHIEF INV NR 57

Samenvattingen en transcripties

(Origineel aanwezig in archief te Tilburg)

Ir. Drs. G. A. van Strien

Register ofte protocol des ambacht van Raemsdonck, begonnen den eersten januarius anno duijsent vijfhondert sevenentnegen¬tich
Melis Cornelisz

Fol. 1 r.
Peeter den Weever; Peeter Gielen.
Op huijden dezen xxviijn januarij anno xvC zeven ende tnegen¬tich compareerden Peeter den Weever Peeterss ende gaff over met vrijer giften zoo recht als is Peeter Michielss een ackerken zaeijlants gelegen inde ackerkens met een veldeken hoijlants daer teijnden aen geleghen, streckende vande pastorije aff aen 'tnoirdeneijndt zuijtwaerts op totten halven Vuijlendonxen sloot toe. Peeter Michielss voirss .... (stukje tekst weg) Cornelis, beijde gelegen ten naesten aende oostzijde ende Cornelis Pauwelss Moelder met Jan Ariaen Peeterss aende westzijde. Met zijn schauwen ende leijdingen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe voir heemraden Jan Zegers, Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Wilceur.
Ten voirss daghe compareerden Peeter Michielsz ende heeft geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Peeter den Weever die somme van vierenzestich rijnsgulden ende thien stuijvers, te betaelen daervan gereet d'eenhelft ende d'anderhelft Jansdach anno 98. Verbindende daervoiren zijnen persoen ende allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.
Ten voirss dage bekenden Peter den Wever op dezen wilceur ontfangen te hebben xxxj gl ende thien stuijvers, zoo datter noch rest xxxiij gl., waer mede dezen wilceur ten vollen zal zijn betaelt.
Op huijden dezen xxiiijen februari 98 bekenden Peeter de wever desen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te wezen den iersten penck metten lesten.

Tuenis Adriaen Goijerts cum suis; heer Nicolaes Pieck, pastor van Gilze.
Op huijden den 3n februarij 1597 compareerden Goijert Adriaen Goij .... (stukje papier weg) Melisz (Dus waarschijnlijk: Goijert Adriaen Goijert Melisz) zoo voir hem zelven als oick gemechtich van Tuenis Ariaen Goijerts zijnen broeder, Jacob Jansz als man ende voight van Iken Adriaen Goijertsdr, zijn suster ende Adriaen Lambrechtz als gecoiren voight van Peeterken Adriaen Goijertsdr, blijckende bij procuratie voir schepenen in Waelwijck gepasseert, brengende datum den 25 aprilis 1595, ons schouth ende heemraeden voirgelesen. Compareerde mede Engelken Goijert Sijmonsdr met Sijmon Goijertsz hairen broeder ende gecoiren voight in dezen. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Frans Gerits tot behoeff van heer Claes Pijck, een stuck lants gelegen inde Oirden(?) zoo groit ende cleijn alst aldaer inden Hoefslach is gelegen. Henrick Jan Henricxz van Sgraevemoer gelegen aende oistzijde ende Adriaen Lambrechtss Drossaerts erffgenaemen aende westzijde. Streckende vande halver Donga aff noirtwaert op ter halver vaert toe.
Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt inde voirss qualite, dit voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe voir heemraden Jan Zegers ende Jan Meeuss.

Fol. 1 vso.
Lauwereijs Jansz; Mercelis Wilmsz.
Op huijden dezen xijn februarij anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Lauwereijs Janss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Mercelis Wilmsz een halff stede onbedeelt, daer eertijds huijsingen op gestaen hebben, gelegen aen Vuijlendonck, zoo groit ende cleijn als Tueniss Anssen dit voirss erve heeft achtergelaeten, waervan den voirnoemde Mercelis Wilmss die anderhelft vande jonge Jan Driess gecoft heeft (RA 56, fol. 97 r), Lemmen Jan Lemmens van Gilse gelegen zuijden ende Mercelis Wilms voirs noirden, Lauwereijs voirss met Michiel Mathijss oist ende den Leegen weest. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Lauwereijs Janss voirnoemt deze voirss halve erffnisse te vrijen ende te waren naeden landtrecht, mede bekennende dat hem Mercelis Wilms van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten, voir hem ende hairen naecomelingen. Actum als boven voir heemraden Jan Zegers, Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Jan Cornelis Aerts weeu; Artus Pieter Pels.
Ten voirss daghe compareerden Willem Peeter Smits als gerechte bestorven voight van Jan Cornelis Aertsz' drie onbejaerde weeskijnderen waervan d'oudste genaempt Cornelis Jan Cornelis Aertsz, zelfs present is ende Anniken wedue wijlen Jan Cornelis Aertsz, met Jan (sic!) Frans Geritss, schouth, haeren gecoiren voight in dezen, die zij koois mette mondt ende haer die heer gaff metter handt als recht was. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften, behoudelijcken xviij stuijvers jaerlijcxer grondtchijns die conventualen van Santroisen competerende alle jaren zoe recht is, Pieter Jan Pieter Pels tot behoeff van Artus Pieter Pels zijnen oom, een halff weer lants geleghen int Rijsbrouck, bedeelt opten oosten candt. Streckende vander Donga aff aen 'tzuijteijndt noirtwaert op totter voirss Catuijseren erve toe gelegen aende noirden zijde vanden Rijsbrouxen wech. Die voirss Cathuijseren met een weer lants gelegen ten naesten aende oistzijde ende d'erffgenaemen van Adriaen Meeus Canters tAlphen int zelve landt aende westzijde, groot drije mergen.
zoe groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Cornelis Aertss dit voirss halff weer lants gebruijckt ende toebehoirt heeft met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toe behoirende des is ? (stukje uit het papier) den voirn Artus Pieter Pels bij bespreck gehouden in elcke bede hier van te betaelen gelijck zijn gebueren. Ende geloofden dit voirss halff weer lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe voir heemraden als voiren.

Fol. 2 re.
Artus Pieter Pels; die wedue ende erffgenaemen van Jan Cornelis Aerts.
Ten voirss daghe compareerden Pieter Jan Pieter Pels vuijten naeme van Artus Pieter Pels ende heeft geloeft ende verwilcuert zoo recht is, schuldich te weesen Willem Peeter Smits tot behoeff van Jan Cornelis Aertss weeu ende erffgenaemen tzaemen die somme van vierhondert ende vijfftich rijnsgl eens, te betaelen op drije Bamis daegen achtereenvolgende, waervan den iersten geweest is Bamis dach anno zes ende tnegentich. Verbindende daer voiren dit voirss halff weer lants daer deze wilceur aff spruijt ende allen den voirss Artus Pietersz anderen goederen alhier, zoo lange voirde lesten penck metten iersten van deze voirss somme zal zijn betaelt.

Anniken Jan Cornelis Aertss met haeren soen ende Willem Pieter Smits bekennen tzaemen hierop ontvangen te hebben hondert vijfftich gl zo blijckt per quitantie van date den xxiijen februarij 97.

Den xxiiijen december 98 bekenden mr Denijs vande Bierstraten met Anniken die wedue voirnoemt ende Willem Peter Smits als voight van Jan Cornelis Aertss weeskijnderen dat Artus Peter Pels dezen voirss wilceur ten vollen bethaelt heeft, den lesten penck mettten iersten voir hairen nacoemelingen, zoo mij bij haer eijgen hant is gebleecken daerom dezen gecasseert den 17 meert 1599.

Niclaes Keijen; Adriaen Huijb Cornelis.
Ten voirss daghe compareerden Frans Geritss, schouth als gemechtich van Niclaes Keijen, als blijckt bij procuratie voir notaris ende getuijgen binnen Breda gepasseert, brengende datum den xxen januarij 1595, ons heemraden voirss voirgelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Huijb Cornelis een halff buijnder hoijlants gelegen inde Oirden, streckende vander Donga aff noirtwaert op ter kae, onbedeelt met Rijck Emmen erffgenaemen ende Daem Meeus, Lenaert Huijben erffgenaemen west ende Jan Lauwereijs Hoefkens oost, met allen gebuerrechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden Frans Geritss inde voirss qualite dit voirss halff buijnder lants te vrijen ende te waeren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraden als voren.

Fol. 2 v.
Peeter Peeterss Wever; Adriaen Jan Meeuss.
Ten voirss daghe compareerden Peeter Peeterss Wever als man ende voight van Anniken Corssen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Peter Sconincx tot behoeff van Adriaen Jan Meeuss, zijnen swaeger een hoffstat metten erve daeraen gelegen opt Veer, tusschen d'erffnisse Adriaen Peter Sconincx voirss oistwaert ende Zeger Henricx westwaert, streckende van Adriaen Janss Reools erve noirtwaert op totten oever toe in manieren als hij daer inne gericht is. Ende geloeffden Peeter Peeterss dit voirss erffve te vrijen ende te waeren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bedanckten hem der goeder volder betalinge vande voirss erffnisse, den lesten penck metten iersten, voir hem ende hunner alder naecomelingen. Heemraden als voiren.

Joachim Peeterss; Willem Ackermans; Aert Tomasz.
Ten voirss daghe compareerden Joachim Peeterss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Huijben tot behoeff van Willem Ackermans ende Aert Tomass, een derdendeel in een weer lants gelegen int Leech Veen, bedeelt opten westencandt, Aert Tomasz ende Willem Ackermans voirss zelffs gelegen aende oostzijde en het leengoet aende westzijde, streckende vande vaert aff noirtwaert op ter halver Kreeck toe, met zijn leijdinghe ende allen beurlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende bekende dat hij van dit voirss erve te vollen betaelt is ende gelooffden te vrijen ende te waeren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraden als voiren.

Transport op datum: 12-2-1597 (te voirss dage).
Verkoper: Willem Peeter Smits als gecoiren voight van Dinghen, Peeter Merten Staps weeu, ende hairen kijnderen, welcke Dingen zelffs present was. Ende Anniken, Jan Cornelis Aertss weeu met Frans Geeritss, haeren gecoiren voight in dezen. Oick Willem voirss als gerechte bestorven voight vande drije weeskijnderen van wijlen Jan Cornelis Cornelis Aertss, waer van Cornelis Janss den zoen zelffs present was.
Koper: Willem Janss Leermackers.
Betreft verkoop (met vrijer gifte behoudens Cathuijsers grontchijns van 12 stuivers per jaar) van: Een weer lants gelegen int Rijsbrouck, geheeten het Rietlandt. (Zoals Jan Cornelis Aertss en Peeter Merten Staps gebruijckt hebben).
Belend noord: Seepkens Killeke.
zuid: Donga.
Koopsom: 106 + 150 rijnsgld.
Verklaring van voldaan: 150 gld aan Anniken Jan Cornelis weeu en Willem Peeter Smits, door handen Peeter Jan Peeter Pels op 23-2-1597.
De wedue ende kijnderen metten voighden bekenden 106 gld ontvangen te hebben op 24-12-1598. (NB: de wilcuer staat op fol. 3 re. Tussen 2 vso en 3 re zit nog een blad.)

Los blad na fol. 2v.
Anna Marten Adriaens van Dun dochter, wedue wijlen Jan Cornelis Aerts met Dionijs van Dirckenstraeten haeren voicht, Cornelis Jan Cornelis Aerts voir hem selven ende Willem Peter Smits als voicht van Jan Cornelis Aerts' onmundighe kijnderen, bekennen bij desen dat Willem Jansz Leermaecker, woonende t'Oosterhout henlieden te vollen voldaen ende bethaelt heeft van alsulcken erffpenningen als hij denselven schuldich is geweest van een coop van een stuck beempden, gelegen int Rijsbroeck onder Raemsdonck, geheeten het Rietlant. Bedraegen hebbende de selve penningen hondert sess rijnsgl., daer voir heemraders van Raemsdonck geenen willecoer aff gepasseert is, ten welcke de voirss erffgenaemenvan wijlen Jan Cornelis Aerts midts desen (?) consenteren dat ten versouck vanden voirss Willem Janss Leermaecker gecasseert ende gedoot zal werden als daeraff genoechsaem vernuecht ende voldaen zijn. In kennisse der waerhijdt soo hebben de voorss voichden inden name als voir ende Cornelis Jan Cornelis Aerts voirss dit met heure namen ende gewoonlijcken signatueren ondergehanteec¬kent opten xxiiijen decembris anno 1598.
Inden name vande voirn. wedue bij mij (ik lees hier:) ... rijestraet.
Cornelis Jan Cornelis Aerts; Willem Peeters Smits.

Fol. 3 re. (halverwege).
Aen Lemmens; Cornelis Tuenis Cornelis zoe voir hem selven als mede vervangende Bastiaen Tueniss.
Op huijden dezen xxvje februarij anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Lemmen Aen Lemmens, vervangende Aen Lemmens zijnen vader ende Cornelis Tuenis Cornelis voir hem zelven. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is, Jan Wouter Tuenis een halff stuck lants gelegen onbedeelt int Leech Veen, gemeen met Jan Cornelis Goedtschalcx van Oosterhout, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als den voirnoemde comparanten dit voirss halff stuck lants gesuccedeert ende aengecoemen is van wijlen Cornelis Lemmens, hairen broeder ende oom respectieve, gelegen aende westzijde neffens Cloostersvaertken ofte Pueselaer, met zijn schouwen, steghen, weeghen ende allen gebuerlijcke rechten, daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt, dit voirss halff stuck lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeders Jan Zeegers ende Jan Meeuss.

Frans Meeuss, Truijken Hermans ende Lenaert Cornelisz; Mercelis Jaspaerss.
Ten voirss daghe compareerden Melis Cornelis, als gemechtich van Frans Meeusz, Truijken, Adriaen Lenaerts weeu, ende Lenaert Cornelisz, blijckende bij procuratie voir schepenen in G'berge gepasseert in dato den xiijen junij xvC vijffentnegentich, ons schouth ende heemraden voirgelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Mercelis Jaspaersz, haer paert ende gedeelt in eenen halven werff, gelegen achter die kerck van Raemsdonck, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als zij daer inne gerecht zijn ende haer is aengecoemen deur doode wijlen Marij Hermans haer moeder ende geloeffden den voirn Melis Cornelis inde voirss qualite dit voirss perceel lants te vrijen ende te waren naden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Fol. 3 v.
Truij Hermans met hairen kijnderen; Cornelis Pauwelsz Molenaer.
Ten voirss daghe compareerden Truijken Hermansdr, wedue wijlen Adriaen Lenaerts, met Jan Zegers, hairen gevoiren voight, zoe voir hair zelven als oick voir haire vijff kijnderen verweckt bij hairen wettigen man voirss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Pauwelsz Molenaer, zes geerden lants, luttel min ofte meer, gelegen inde Werffcampen, streckende vande halver Keen aff noirtwaert op ter hlaver Maes toe. Die heren vicarissen gelegen oist ende den voirn Cornelis Pauwels cum suis west. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefde Truijken voirnoemt met hairen gecoiren voight voirss dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe.

Truijken Hermans; Cornelis Pauwelsz.
Ten voirss daghe compareerden de voirss wedue met hairen gevoiren voight voirss. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, den voirn Cornelis Pauwelsz, vijfftalff geerden lants, streckende vanden iersten buijtendijxen dwersloot aff over den dijck aende kerck noirtwaert op ter halver Keen toe, met 'tgeene die kercke van Raemsdonck inde vijff st. tziaers daer van competeert, onbedeelt int halff weer opten oistencant. Die voirss vicarissen oost ende Leeuweercken eijcx erffgenaemen int selve landt west.
Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefde die voirss Gertruijt met hairen gecoiren voight voirss dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden als voirnoemt.

Adriaen Geritss van Bommel; Cornelis Pauwelsz. Molenaer.
Ten voirss daghe compareerden Adriaen Geritss van Bommel. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Cornelis Pauwelsz, een halff weer lants, gelegen achter den Molenpat, bedeelt opten westencandt, streckende vanden halven Peerboom aff noirtwaert op totten buijtendijxen iersten dwersloot toe over den dijck. Cornelis Pauwels voirss int zelve landt oost ende Willem Buijss ofte Buijsengers Weer west.
Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefde Adriaen Geritss dit voirss halff weer lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat Cornelis Pauwelss hem ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten iersten voir hem ende zijnen naecomelin¬gen. Voir heemraders voirss.

Los blad na 3 (genummerd bdz. 7).
Op huijden desen xje decembris anno xvC xcvij zoo bekenden Crijn Tuenisz wel ende deugdelijkcen vercoft te hebben aen Tomas Damen twee guebels swerte torffven, goet leverbaer, goet ieghenwoordich inde cloot staende. Den eenen het hondert voir twelff gulden thien st. Ende den anderen het hondert voir derthien gulden thien stuijvers. Tzaemen te leveren op cleijps voirt (moeilijk te lezen; tussengekrabbeld) binnen meijs anno acht ende tnegentich ofte acht ofte xiiij daegen voirden meij onbegrepen waer van den voirnoemde Tomas Daemen geloeft heeft ende geloeft mits dezen bijde leverantie te betaelen den eenen guebel gecoft het hondert voir twelff gl thien st. ende den anderen guebel tot Bamis daer aen volgende. Verbijndende elcx respectieve cooper ende vercooper d'een voirde leverantie ende d'ander voirde betalinge voirss., allen haere goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijghende, gheen vuijtgesondert. Maickende die zelffve allen bij foulte vande voldoeninge voirss subiet alle rechten ende rechteren ende geeft den cooper voirnoemt vier vaenen int gelach halff aen zijn cooper te corten. Des t'oirconden zoe hebben wij cooper ende vercooper deze onderteijckent ten voirss dage ter presentie van Mercelis Wilmss den weert Tuenis Cornelis Colven ende meer andere.
Dits 'thantmerck van Tomas Daemen als cooper.
Dits het handtmerck van Crijn Tueniss vercooper.

Los blad na 3 (genummerd 8).
Ick ondergescreven bekenne midts desen vercoft te hebben aen Cornelis Pauwelss, alsucke gedeelt inde aenpaert als ick onderscrevene hebbende bin in de helft in het Molenweer onbedeelt met Mijs Adriaenss kijnder .. buijtendijkx ende protesteert (?) midts desen ende draech over tot een vrijer gift aen Cornelis Pauwels voirss ter presentie Frans Geritss, schout tot Raemsdonck. Jan Zeegers ende Jan Meeuss, beijde heemraden des dorps tot Raemsdonck ............ (?) desen 28 october 1596. Jan Adriaenss van Gilze.

Los blad na 3 (genummerd 9).
Ick ondergescreven attestere midts desen in plaetse... (?) van wede ende eedt prisenhe... te doene als het noot is ende daertoe versocht worde als het lant dat ick hebbende bin binne Raemsdonck, te weten het vierendeel buiten dijkx in het Muelenweer, noeijt verhuert en hebbe 'tsunders ick et schaephuijt met den schoutet ende ..... afgemaeckt ende betaelt hebbe ... hebbe het voirss lant laten liggen ende laten gebruijcken de gemeijnt voor de schattinge, tot mijn wederseggen tot het welcke noch nietgedaen en hebbe. Oirconden mijns naems desen 19 october 1596. Jan Adriaenss van Gilze.

Los blad na 3 (genummerd 10).
Weet Frans Gherits, schoutet tot Raemsdonck als dat ghij so veele wilt doen ende geven van mijnent weghe Jacus Hamels die gift mijn gerechtich als ick geerft ben in eenen werff gelegen achter u.L. kerck ende stelle mits desen mijn tot den voirss werff ende den voirss Jacus in mijn stede. Ende houde dit schrijven van werden ofte alhier voor schepenen gepasseert waer met haest. Bij mijn Peter Ariansz Beijens.

Fol. 4 re.
Jan Leeuwerckeneijcxs; Cornelis Pauwels Molenaer.
Ten voirss daeghe compareerden Frans Geeritss onsen schout. Ende gaff over vuijt crachte van zeecker consent, hem bijden voirn Jan Leeuwerckeneijcx opten 28 octobris 1596 gegeven, ons heemraden gebleecken ende voirgelesen, ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is, Cornelis Pauwels Molenaer vijftalff geerd lants min een halff vierendeel, gelegen int Meulenweer, onbedeelt met Mijs Adriaensz kijnder. Den voirn Cornelis Pauwels cum suis gelegen oist ende Adriaen Joachimss cum suis west. Streckende vanden iersten buijtendijcxen dwersloot aff aent zuijteijnde noirtwaert op ter halver Maes toe. Ende geloeffde 'tzelffde inde voirss qualite te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe, mits betaelende allen gebuer rechten daer met recht toebehoirende. Ende bekenden dat Cornelis Pauwelss dit voirss erve ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten ierstenvoir hem ende zijn naecomelingen. Voir heemradenals voiren.

Wilceur van Jan Adriaen Geritsz.
Jan Adriaen Geritsz heeft geloeft ende verwilceurt te betaelen Seger Jansz die somme van vijftich rijnsgulden ter causen van geleende gelden nu inde korsheijlich daeghen ierstcoemen¬de anno zeven ende tnegentich. Verbindende daer voiren zijnen persoen ende allen zijnen goederen, beide haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voorden lesten penck metten lesten (sic!) zal zijn betaelt. Voir heemraden Jan Zegers ende Jan Meeuss.
Seger Janss bekenden dezen wilceur ten vollen ende al betaelt te wezen, den lesten penck metten lesten (sic!), daeromme gecasseert.

Peeter Adriaen Beijensz; Jaecques Hamels.
Ten voirss daeghe compareerden Frans Geeritss, schout als gemechtich van Pieter Adriaen Beijensz, zoo blijckt bij zijn eijgen handt, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Jaecques Hamels, alsulcke paert ende deel als den voirn Peeter Adriaenss heeft in eenen halven werff hoijlants, gelegen alhier achter die kercke, streckende vanden buijtendijxen dwersloot aff naest den dijck, noirtwaert op ter halver kil toe, die vicarissen oist ende Cornelis Pauwels Molenaer west. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden inde voirss qualite dit voirss gedeeltken te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden als boven.

Fol. 4 v.
Henrick Luijen Ambacht.
Accordatie in plaetse van erffdeelinghe gedaen voirden stathou¬der ende heemraet van Henrick Luijen Ambacht.
Op huijden dezen xjn meert anno xvC zeven ende tnegentich soo zijn Adriaen Zeveren ende zijne twee mondighe soenen als namentlijk Joachim Adriaensz ende Jan Adriaenss zoo voir haer zelven als mede voichden van Staes Adriaenss, haeren broeder, onmondich zijnde ende Lauwereijs Jacobsz hairen oom ende toesiender, veraccordeert in sulcker vueghen ende manieren als dat Adriaen Zeveren, hairen vader hebben ende behouden zal allen die goederen, beijde haeff ende erve, hoffsteeden, moeren ende gronden, incoemende ende vuijtgaende schulden, het schip met zijnen toebehoiren. Ende voirts alles anders iegenwoir¬dich zijnde, haer van haire overleden moeder achtergelaeten ende aenbestorven, niet ter werelt vuijtgesondert. Waer voiren den voirnoemde Adriaen Zeverijns geloeft ende verwilcuert heeft, mits onderhoudende tot zijnen coste het joncxte in alles eerlijcken naer zijnen staet ende ter schoelen te sturen tot dat wel can leesen ende schrijven. Brengende 'tzelffde tot zijnen mondige daegen ofte tot dit achtien jaeren out zijn sal, tsaemen die somme van hondert vijff ende tzeventich eens - te betaelen die twee outste als Joachims ende Jannen haer aenpaert inde voirss hondert vijffentzeventich - elcx als zij ten houwelijcken state zullen zijn gecoemen. Ende het joncxte, genaempt Staes zijn derdepaert inde voirss somme als hij achtien jaeren out gewoirden zal zijn. Ende ingevalle den voirnoemde Adriaen Zeverijns des voirss Staesen derdepaert alsdan niet en heeft te betaelen, zoo is voirwaerde dat hij dat onderhouden mach jegens den penck xiiij, zo langhe voir hij oick ten houwelijcken staet zal zijn gecoemen ende langer niet. Ende oft gebuerde datter eenige vande voirss kijnderen afflijvich woirden, zoo zal die voirss somme van penningen versterven opte andere. Ende ingevalle zijtzaemen geraecte te sterven zonder wettige blijvende geboirten achter te laeten, soo is wel expresselijcken ondersproicken dat die zelffde penningen geprofiteert ende genoeten zullen worden bij haere gerechte erffgenaemen, volgende 'tZuijthollantsche recht. Ende tot verseeckerhe¬ijt van te voldoene 'tgene ende zoe voirss staet, zo heeft Adriaen Zevereijns daer voiren verobligeert allen zijnen goederen, present ende toecoemende, gheen ter werelt vuijtgescheden, zoe in Henrick Luijen Ambacht als in xj ½ hoeffve elders geleghen, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Actum als boven, voir heemraden Adriaen Gerits van Bommel Willem Wouters ende mij Melis Cornelis.

Op huijden dezen jen januarij anno 1605 bekenden Joachim Adriaensz ende Staes Adriaenss dat dese aenneminghe ten vollen ende al betaelt is den lesten penck metten iersten.

Fol. 5 re.
Adriaen Wijten; Jan Jansz Smit.
Op huijden dezen xijn meert anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Adriaen Wijten zoo voir hem zelven als oick vervangende ende hem sterck maeckende voir zijnen kinderen verweckt bij Adriaentghen Meeusdr., zijn wettige huijsvrouwe. Ende gaff over met vrijer giften zoe recht is, Jan Janss Smit die helft van twee gheerden gelegen onbedeelt met Jan Janss voirnoemt, die oick d'anderhelft te voirens toebehoirt heeft. Streckende van Henrick Luijen Ambacht aff westwaert in tot Dinghen Jan Clauwen cum suis ende Peeter Roelen erve toe, Merthen Dircxz geleghen zuijden ende Chaerl Ruell noirden. Met stegen ende weeghen daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Adriaen Wijten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht. Ende bekenden Adriaen Wijten dat hij van Jan Janss voirnoemt over langen tijt te voiren betaelt was, den lesten penck metten iersten, voir hem ende zijnen naecoemelingen. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Gijsbrechts.

Jan Jansz Hotto; Adriaen Jan Goijerts.
Op huijden dezen xijn meert anno voirss compareerden Jan Jan Aertsz den jonghen ende gaff over met vrijer giften zoe recht is, Adriaen Jan Goijerts een vierendeel in een weer lants, gelegen onbedeelt int geheel weer, geheeten den vlierboom. Streckende vander halver Verscherstraet aff noirtwaert op ter halver Keen toe, Henrick van Weert gelegen oost en Adriaen Tuen Lauwen west. Met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Jan Aertss voirnoemt dit voirss vierendeel lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe voir heemraeden voirss.

Marcelis Jaspaersz; Jaecques Hamelsz.
Op huijden dezen xiijn meert anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Marcelis Jaspaersz ende gaff over met vrijer giften zoe recht is, Jaecques Haemels zijn paert ende deel in eenen halven werff, geleghen alhier achter de kerck, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Frans Meeusz, Lenaert Cornelisz ende Adriaen Lenaerts weeu ende erffgenaemen hem 'tzelffde deel vercoft hebben ende metten recht gelevert ende overgevest opten xxvj februarij lestleden met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende, die vicarissen oost ende Cornelis de Molenaer west. Streckende vande buijtendijxen dwersloot aff noirtwaert op ter halver Kil toe. Ende geloefden 'tzelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe voir heemraeden Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 5 v.
D'erffgenaemen ende wedue van Corst Cornelis 'tVondeling;
Willem Jansz Verleg.
Op huijden dezen xiijn meert anno xvC xcvij compareerden Marijken Pauwelsdr., wedue wijlen Corst Corst Cornelis (sic! waarsch.: Corst Cornelis; zie elders in de tekst), geassisteert met Jan van Vreeswijck, hairen gecoren voight in dezen. Oick mede den voirnoemde Vreeswijck volcoemen last hebbende van Maijken Corst Cornelisdr (zoe hij zeijde) geprocreert bij Maijken Gielisdr., mitsgaeders noch Floris Cornelis ende Adriaen Cornelis tzaemen gebroeders ende voighden van Anniken Corst Cornelisdr, verweckt bij Dinghen Cornelisdr, haer twee comparanten suster.
Ende gaeven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Willem Jansz Verleg ende Cornelis Adriaen inden Swaens zoene tzaemen een stuck lants, geheeten den Schenkel, gelegen binnen onsen ambachte voirnoemt, groit ontrent xxviij geerde, ofte zoe groit ende cleijn als den voirnoemde Corst Cornelis ten anderen tijde heeft gecoft endemetten recht ontfangen, volgende den register. Peeter Wouters weeu gelegen ten naesten aende oostzijde ende Tomas Vassen aende westzijde. Streckende vande halven Geijlsloot aff noirtwaert op tot Jan de Leeu's cum suis erve toe. Met zijn schouwen, leijdinghen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende, behoudelijcken die vrijdomme van thien geerden inde oncosten van dijckagie vuijtwijsens den ouden brieff van date anno xiiijC een ende vijfftich ipso ascensionis.
Ende geloefden comparanten voirnoemt, elcx in zijn voirss qualite dit voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtss.

Wilceur.
Ten voirss dage compareerden Willem Jansz Verleg ende Cornelis Adriaen inden Swaens zoene ende hebben tzaemen geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Jan van Vreeswijck tot behoeff van Maijken Pauwels ende Maijken Corst Cornelisdr voirnoemt, mitsgaeders Floris Cornelis ende Adriaen Cornelis als voighden ende tot behoeff van Anniken Corst Cornelisdr, haer voirss nichte, tzaemen die somme van zes hondert rijnsgulden eens. Te betaelen daervan nu gereet bijde veste hondertvijftich rijnsgl ende die resterende vier hondert vijftich rijnsgl. op vijff naevolgen¬de termijnen ofte paeijen. Te weten alle jaeren hondert rijnsgl opten xxviije januarij, waervan den iersten zijn zal den xxviije januarij xcviij tot vier termijnen toe aen malcanderen volgende ende den vijften ofte lesten termijn vijftich rijnsgl, tot volder betalinge vande voirss zes hondert rijnsgl. Verobligerende daer voiren deze goederen daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts haere respective persoenen ende goederen, gheen vuijtgesondert voir den lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Actum ende voir heemraden voirss.

Fol. 6 re.
Adriaen Cornelis Lemmens; Cornelis Adriaen Cornelis; Tuenis Peetersz Wijnen.
Op huijden dezen xxven meert anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Adriaen Cornelis Lemmens voir hem zelven Cornelis Adriaen Cornelis Lemmens voir hem zelven ende vervangende ofte hem sterck maickende voir Anniken Adriaens, Cornelis Adriaens ende Peeterken Adriaensz zijns susters ende broeder, onbeiaert zijnde.
Ende gaven gesaemenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Tuenis Peeter Weijnen, een stuck lants gelegen int Leech Veen. Streckende van Jan Aen Peeters banck aff zuijtwaert op totten ouden gat toe. Die wedue van Jan Adriaen Geerit Sweden (kan ook "Swilden" zijn) met haeren kijnderen gelegen ten naesten aende oostzijde ende Frans Geritsz, schouth cum suis, aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt, elcx in zijn voirss qualite, dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Mits expresse voirwaerde ingevalle den voirnoemde Adriaen Cornelis Lemmens met zijnen voirnoemde zoen ende kijnderen, middel hebben om den voirnoemde Tuenis Peeter Weijnen op lichtmisdach anno alsmen schrijven zesthien hondert, te restitueren ende te betaelen die somme van hondert ende tzestich rijnsgulden, die hij op dit voirss goet nu gereet betaelt, dat den zelven Tuenis Peeter Weijnen (die zelffde voirss penningen in goeden ganckbaren gelde wederom ontfangen hebbende), in sulcken gevalle alsdan affstant vande voirss goederen zall moeten doen. Mits genietende die bruijckweer binnen tijde gevallen ende betaelende die contributie opte voirss goederen vervallen.
Ende oft gebuerde dat den voirnoemde Adriaen Cornelis Lemmens met zijnen kijnderendie restitutie vande voirn penningen, zulcx als voorseijt is niet en dede, soo is wel expresselijck in dezen geconditioneert ende besproicken, dat dit voirss erve den voirn Tuenis Peeter Weijnen bij faulte van dijen vrij zeecker is ende vaste, als zijn eijghen goet vuijtwijsens deze veste voir hem ende zijnen naecoemelinghen, nu ende te eeuwighen daeghen. Waer mede comparanten voirnoemt verclaerden, elx in zijn voirss qualite, wel ende deuchdelijcken gecontenteert te weezen. Actum als boven voir heemraden Jan Zeegers ende Jan Meeusz.

Dezen iiijen januarij anno xvC xcix bekenden Tuenis Peter Weijnen dat Adriaen Cornelis Lemmens hem die voirss hondert tzestich gulden gerestitueert heeft ende oversulcx hem ontslaet vande voirss gifte als blijckt bij zijn eijgen handt.

Fol. 6 v.
Peeter Henrick Govaerts; Commer Bastiaenss.
Op huijden dezen xxjen meij anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Peeter Henricxz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Commer Bastiaenss een hoffstat geleghen opt Veer metten erve daer aen gelegen, streckende vande Watersloot aff die aende zuijtzijde vanden dijck leijt aent zuijt eijnde, noirtwaert op ter Donga toe. Meus Adriaenss erffgenae¬men gelegen aende oistzijde, Marij Tuenis aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden Peeter Henricx voornoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht. Voir heemraden Jan Zegerss, Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtsz.

Peeter Henricx voirnoemt; Geert Jan Aen Deniss.
Ten voirss dage compareerden Peeter Henricxz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Commer Bastiaenss, tot behoeff van Geerit Janss voirnoemt eenen halven acker zaeijlants metten weijlant daer aen gelegen inden Nieuwen Polder, gemeen nmet Marij Tuenis bedeelt opten oosten candt. Meus Adriaenss erffgenaemen gelegen ten naesten aende oistzijde ende 'tLangweer aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden dezen voirss erffenisse te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden als boven.

Willem Geritsz; Jan Gijsbrechtsz.
Ten voirss dage compareerden Dirck Adriaensz vuijten naeme ende van weeghen Willem Geritss ende gaff over met eenen verleije zoo recht is, Jan Gijsbrechtsz, een vierendeel in een weer lants, geheeten Aen Gijben weer, gelegen onbedeelt int heel weer vanden halven Broexken aff noirtwaert op totte Vlaeijkens straet toe ende van daeraen voirts bedeelt opten westen cant totte halve Verscherstraet toe. Den schout cum suis gelegen ten naesten aende oistzijde ende Henrick Jan Buijs cum suis aende westzijde. Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden Dirck Adriaenss voirnoemt dit voirss vierendeel lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe.

Jan Gijsbrechtsz; Willem Geritsz.
Ten voirss dage compareerden Jan Gijsbrechtsz ende geloeffden te betaelen Willem Geritsz die somme van zeventhien pondt Vlaams eens. Daer aen te corten die renthen ende verloopen opt voirss erve staende ende verloopen. Te betaelen op twee Paeschen dagen, waer aff den ierste geweest is Paeschen lestleeden ende den lesten Paeschen xcviij. Verbindende daer voiren zijnen persoon ende goederen, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraden als boven.

Hier op bekenden Dirck Adriaenss dat Jan Gijben van wegen Willem Geritss betaelt heeft aen handen van Joachim Vonderen, die somme van xxix gl. Actum ten voirss dage. Adriaen Willem Gerits bekent dezen wilceur ten vollen betaelt te wezen den lesten penck metten iersten. Actum den xiijen aprilis 1600. Present den schouth Willem .... (papier weg), Jan Meeuss.

Los blad na 6 (recentelijk genummerd 14).
Weet Dirck Adriaenss als dat ghij soo veel wilt doen ende giften mijnent weghen Jan Ghijben als in 'tlant so ick last heb ghegeven niet wetende waarom dat ghij .. niet en gifte. Dus ben ick u.l. met dese biddende dat ghij 'tselffde wilt doen ende stelt (?) Jan Ghijben mede waerborch mijn landt dat ick van hem gecocht heb, gelegen inde Werffcampen. Dit doende sult mijn uw sonderlijck groot vrientschap doen. Ende heb dit selffde onderteijckent dese je meij 1597.
Dits 'thantmerck * van Willem Geritsse.

Fol. 7r.
Waarburch
Ten voirss daege compareerden Dirck Adriaenss ende heeft volgende (stuk papier weg) zijnen last van Willem Geeritsz, Jan Gijben tot eenen waerburch gestelt die twee geerden min een halff vierendeel die den voirnoemde Jan Gijben jegens den voirnoemde Willem Geritsz vermangelt heeft, gelegen inde Werffcampen over die Dongehoicht int Breet weer aldaer. Ende dat voir alsulcken lasten commer ofte intrest als hij ter causen vande dit voirss erve van d'een ofte d'ander naemaels soude moeghen coemen lijden in eeniger manieren omde selve costen, schaeden ende intrest aen die voirss twee geerden min een halff quartier te moeghen verhaelen. Hij ende zijnen naecoemelingen. Heemraden als boven.

Luijen Ambacht Adriaen Peterss Greijen; Bastiaen Merten Deckers.
Op huijden den iijen junij anno xvC xcvij compareerden voir schouth ende hemraeden in Henrick Luijen Ambacht Adriaen Peeterss Greijen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Bastiaen Mertens eenen mergen lants gelegen inden voirss ambacht. Streckende vande halver oude vaert aff noirtwaert op tot Aenghen Gijben erve toe, Huijbert Cornelis cum suis oist ende Tuenis Maes erffgenaemen cum socijs west. Met zijn leijdinge Hrte (?) Merten Schijnspenck ende allen anderen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirenden. Ende met stegen ende weghen noirtwaert op tot 'sHeeren straet toe, over Adriaen Geritsz hoffstede. Ende geloefden Adriaen Peters voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraders Adriaen Geritss van Bommel, Peeter Huijbrechtss ende Adriaen Joachimss Buijs.

Jan Goos Dircx; Huijbert Henricx Rossems.
Ten voirss dage compareerden Jan Goos Dircx ende gaff over met vrijer giften, behoudelijc¬ken raueschots grondtchijns zijns recht als recht is, Huijbrecht Henricx twee mergen lants gelegen inden voirss ambacht. Bastiaen Mertens voirss oistwaert ende Merten Deniss westwaert, streckende vander halver oude vaert aff noirtwaert op tot Adriaen Geritss van Bommel's erve toe, met stegen ende wegen over des voirss Adriaen Geritss erve noirtwaert tot 'sHeeren straet toe. Met zijn leijdinge ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirenden. Ende geloefden Jan Joosten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden als boven.

Luijen Ambacht D'erffgenamen van Stoffel Cornelis; Adriaen Loeijen.
Ten voirss dage compareerden Cornelis Adriaen Huijb Naes, als last hebbende van Stoffel Cornelis erffgenaemen, volgende die procuratie die wij gesien hebben ende hoiren leesen ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften, behoudelijcken raueschots grondtchijns zijns recht als recht is, Adriaen Loijen sijnen swaeger, ontrent twee mergen lants, gelegen inden voirss ambacht tusschen d'erffenissen Willem Janss Kets gelegen ten naesten aende oistzijde ende den heijligen geest van Raemsdonck aende westzijde, streckende vander halver vaert aff zuijtwaert op tot cloosters goet toe. Met zijn schouwen, leijdinge ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬renden. Ende geloefden Cornelis Adriaen voirnoemt, zoo voir hem zelven als inde voirss qualite, dit voirss erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden als voiren.

Fol. 7 v.
Dirck Rovers; Geerit Andriesz; Jan Willems Toten.
Op huijden dezen xjen junij anno xvC xcvij compareerden Dirck Adriaensz de Roover ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Geerit Andriesz ende Jan Willemsz Tooten, tzaemen een vierendeel in Schuermanslandt, gelegen in Engelandt, zoo groot ende cleijn ende in alder manieren als den voirnoemde comparant 'tzelffde virendeel ten anderen tijde vercoft ende bij gebreecke van betalinge wederom met vollen rechte ingewonnen heeft naer inhouth zijns brieffs. Ende geloefden 'tzelffde te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeuss ende Henrick Janss Buijs.

Wilceur Wireck Cornelis Aertsz ende Anniken Jan Cornelis Aerts weeu.
Op huijden den xxven junij 1597 compareerden voir schouth ende hemraeden Anniken Mertensdr., wedue wijlen Jan Cornelis Aerts met Wireck Cornelis, hairen ende haerder kijnderen gecoeren voight in dezen. Ende heeft geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Huijbert Jan Vassen met Dingen zijn suster tzaemen die somme van acht ende tzestich rijnsgl eens, hercoemende van erffpenningen te betaelen St Jan te midzomer anno acht ende tnegentich. Verbindende daer voiren persoen ende allen haren goederen, haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Welverstaende oft die voirss wedue middelretijt middel creeg om voirden voorss verschijndach te betaelen, zoo is voirwaerde dat zij naer advenant aende intrest affslach zal hebben nae behoiren. Actum als boven. Present Adriaen Joachims ende Jan Gijsbrechtss als heemraden, mij secretaris present.

Huijbert Jan Vassen bekent dezen voirss wilceur ten vollen betaelt te wezen, den lesten penck metten iersten, blijckende bij zijn eijgen quitantie gegeven den ven februarij 1598.

Los vel na 7.
Ick Hubrecht Jan Vassen bekenne ontfangen te hebben vuijt handen Wirick Cornelis Aerts die somme van drije ende tsestich Rijnsgl ende dat als reste ende voorts in volder betalinge van zeeckere erfpenningen geprocelijt (?) vuijt coope van een halff weijer hoijlants gelegen int Rijsbroeck onder Raemsdonck, eertijds gecocht bij Jan Cornelis Aerts za. van Jan Vassen. Bedanckende mij midts desen der goeder betaelinge. Quijtende ende vrij makende allen de gheene die dese quitantie souden moghen behoeven. In kennis der waerheijt heb ick Hubert Vassen mijn gewoonlijck hantmerck ondertekent den ven februarij 1598.
Ter presentie Pieter Jan Pieter Pels, Ariaen Meeus Ariaens ende mij Jacob van Ierssel.
Dits dmerck bij den voorschreven + Hubert Jan Vassen gestelt.

Fol. 8 r.
Adriaen Frans Janss; Cornelis Gijben.
Op huijden dezen xxvjen junij anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Adriaen Frans Jansz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Cornelis Gijben, tot behoeff van Dingen Gijben zijn moeder, een weer lants, gelegen in de acker, Aen Eris weer oistwaert ende Jan de Leeu westwaeert. Streckende vander halver Bergenscher straet aff noirtwaert op ter halver Verscher straet toe. Noch zoo gaff den voirnoemde Adriaen Franssen den voirnoemde Cornelis Gijben over met vrijer giften zoo recht is eenen halven buijtendijxen werff, gelegen onbedeelt. Streckende vander halver Verscher straet aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Ans Cornelis erffgenamen oost ende Aen Eris weer west. Elcx percheel met zijn schouwen, leijdinge ende andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬renden. Ende geloefden Adriaen Franss voirnoemt deze voirss twee percheelen te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Wilceur Henrick Meeusz de Hoich; Bastiaen Gijsbrechts; Tuenis Cornelis.
Ten voirss dage compareerden Frans Geritsz, schouth als gemechtich van Henrick Meeus de Hoich en Bastiaen Gijsbrechtsz, blijckende bij haer eijghen handtschrift van date den xje februarij 1597 lestleden, die wij schout ende heemraden hebben gesien ende hoiren lesen, ende gaff vuijt crachte van dijn over met vrijer giften zoo recht is, Anthonis Cornelisz xxvij ½ geerden lants, gelegen aen Huijgen Zijl bijde kerck alhier. Marij Bernieren lant gelegen ten naesten aende oostzijde ende Joncker Chaerl van Benthem aende westzijde. Streckende vande iersten buijtendijxen dwersloot aff die aende noirtzijde vande hootdijk leijt noirtwaert op ter halver Keen toe. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬renden. Ende geloefden deze zevenentwin¬tich geerde lants ende een halve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht. Mede bekennende dat zij van dezen voirss buijtendijxen werff van Tuenis Cornelis ten vollen ende al betaelt zijn, den lesten penck metten iersten voir ende haren naercoemelin¬gen.

Aertken Artsdr; Tuenis Cornelisz.
Op huijden dezen xxxen junij 1597 compareerden Aertken Aertsdr met Aert Adriaensz, haren gecoiren voight in dezen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is, Tuenis Cornelisz het vierde part in Marij Bernieren landt plach te wezen, competerende die voirss wedue ende hairen drie weeskijnderen, tzaemen gelegen onbedeelt. Streckende vander halver Kreeck aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬rende. Ende geloefden die wedue met hairen voirss voight, zoo voir hair zelven als van wegen der voirnoemde drije weeskijnderen dit voirss vierdepaert lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 8 v.
Tuenis Cornelisz; Aertken Artsdr.
Ten voirss dage compareerden Tuenis Cornelis ende heeft rechtelijcken gelooft zoo recht is schuldich te weezen Aertken Aerts ende haire drije weeskijnderen, verweckt bij Jan Cornelis, zijnen broeder, tzaemen die somme van tachtich rijnsgulden eens ter causen vande erffcoop voirss. Te betaelen gereet bijde veste. Verbindende daer voiren allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraden ut supra.

Aenneminge van Aertken Aertsdr haire drije weeskijnderen, verweckt bij Jan Corelisz., haren wettigen man.
Op huijden dezen xxxen junij 1597 zoo zijn Tuenis Cornelisz als voight ende Aert Adriaensz als toeziender van Jan Cornelis achtergelaten weeskijnderen met Aertken Aertsdr, die moeder der voirs kijnderen ende met Frans Geritss, den schouth als oppervoight, met malcanderen veraccordeert in vuegen dat die voirss wedue haire voirss drije weeskijnderen zal alimenteren in cost ende dranck ende onderhouden enz.
tot St Jan midzomer 1598.
Moeder krijgt daarvoor het gebruik van de goederen van de weeskijnderen gedurende komende jaar. Moeder betaalt lopende kosten en schulden.
Ende hebben daerenboven noch geloeft Tuenis Cornelis ende Melis Cornelis als oomen vande voirss kijnderen tot onderstande vande voirss aenneminge die wedue elcx vuijte reijcken twelff rijnsgulden, coempt tzaemen xxiiij rijnsgl, die de voirn wedue bijden voirnoemde oomers van haer eijgen goet ofte gelde bijgelegt sullen woirden als verwilceurde schult. Ende is noch voirwaerde dat die wedue voirnoemt een maent voir St Jan 98 voirss ende den voirn voight ende toesiender elcx geven. Actum ende voir heemraden als boven.

Fol. 8 v (transport) en 9 r (wilceur).
Transport op datum: 25-10-1597.
Verkoper: Meeus Jansz.
Koper: Willem Stoffelen en Merten Dircx als kerckmeesters van Raamsdonck.
Betreft verkoop van: Een huijs en erve daeraen gestaen ende gelegen in de Molenstraet. Behoudelijcken Daniel Joosten erfgen haer gerechticheijt daerinne.
Belend noord: Hans Verssen erfgenaemen erve.
zuid: 'sHeerenstraet.
oost: Willem Stoffelen.
west: Cornelis Huijben.
Koopsom: 195 gl.
Te voldoen als volgt: 100 gl gereet; resterende 95 op vastelavont ierstcomende.
Verklaring van voldaan zijn op: 100 gld op transportdatum zijn voldaan. Voor de rest volgt een mangeling (=ruiling) zie hierna.

Los vel na fol. 8.
Specie van 'tgeene wij van Zeger Janss hebben ontfangen ende weder overgetelt aen Meeus Janss opte betaelinge vande pastorije.
Inden iersten x rose nokels oude tot viij ½ gl 'tstuck.
Noch twee duble spaensche pistoletten tzamen xiij gl.
Noch aen paeijement twee gl.

Op de achterzijde:
Op huijden desen xen augusti compareerden voir schout ende heemraden van Raemsdonck Jacob Janss Buijs out ontrent xLv jaren, Jan Adriaenz Knaepen, out ontrent xxxij jaren ende Claes Adriaenss, out ontrent xxvj jaeren, altzaemen loffweerdich van naeme ende faeme. Ende hebben ter nodiger instantie ende dienstige versoecke van Huijbert Staesen, geaffimeert, getuijcht ende verclaert bij eede in handen vande officier gedaen, waerachtich te weezen dat zij deponenten bij aen ende over zijn geweest als den voirss Huijbert Staesen het ongeluck vande brandt in zijn huijs hadde. Datter altijt zoo lange het noot was een leer bereijt stondt voir allen die gheene die den brandt begeerden te lessen boven opten solder. Zoo wel ten gerieve van het affgaen vande zolder, als oick int opgaen. Dienende tot laste ende gerieff vande gheenen die dezelffde leere zoude in noot van doene hebben ten leste toe. Zoo waerlijck help haer Godt ende zijn heijlige den angelen, present Jan Meeuss ende Henrick Janss Buijs.

Fol. 9 r.
Die kerckmeesters voirnoemt; Meeus Janss.
Ten voirss dage compareerden die voirss kerckmeesters ende gaeven bij consente vande gemeijne naebueren vuijten naeme van onse voirss kercke wegen over met vrijer giften zoo als recht is Meeus Janss een hoffstat, gelegen inden Molenpat. Willem Cornelis cum suis oost ende Cornelis Pauwelss west. Streckende vander halver Heerstraten aff zuijtwaert op tot Peeter Michielss erve toe. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬renden. Ende geloefden 'tzelffde erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe.
Met bekentenisse dat dit voirss erve bij mangelinge ten vollen ende al betaelt is. Actum als voiren en heemraden als boven.

Fol. 9 r. vervolg.
Aechtken Geertsdr.; Claes Gielen.
Ten voirss dage compareerden Aechtken Geeritsdr. met Adriaen Wilmss Haenscam haren gecoiren voicht in dezen. Ende gaff over met eenen verleije zoo recht is Claes Gielen een gerecht vierendeel in Joost Zegers acker plach te weezen, gelegen alhier int ..... , zoo groit ende cleijn ende in alder manierenals zij dat met vollen rechte ingewonnen heeft vuijt seeckere borchtochte ende van verschoten penningen voir Jan Peeterss hairen neeve deur constrancte verschoten. Joachim Joosten oost ende Dirck Adriaenss cum suis west. Streckende vander halver straet aff zuijtwaert op tot Rubben Janss erffgenamen erve toe, teijnde de grintacker. Met noch het vierdepaert int Bosch, Joachim voirss oick oist ende Dirck Adriaenss voirss cum suis mede west. Met elcx zijn schauwen ende allen gebuer rechten daer met recht toebehoi¬renden. Ende geloefden Aechtken voirnoemt met haeren gecoiren voocht voirss deze voirss erffnissen te vrijen ende te waeren naeden lantrecht ende allen voircommer aff te doen tot dezen dage toe.
Voir heemraden voorss.

Fol. 9 v.
Eerfdelinge aengebrocht tusschen die weue ende erffgenaemen van Seeger Peeterss.
Inden iersten Henrick Janss tot behoeff van Aliken Zegers, bij lotinge gecavelt ende geerfdeelt op twee geerden lants gelegen inden ambacht van Groitwaspick achter Tuenis Cornelis metten hoff, gecoemen van Brievick Huijbrechtsz, tzaemen vrij goet behoudens 'tsHeeren beeden ende allen gebuer rechten daer met recht toebehoirende.
Hier jegens is Jan Adriaen Peeters van weeghen Anniken Jans zijn huijsvrouwe geloot ende geerfdeelt op een stuck lants gelegen opte Killen ende opte Breij, gemeen met Huijbert Cornelis. Elcx met zijne gebuer rechten daer met recht toebehoirende. Waermede partijen voirnoemt hebben verteegen, d'een op des anderen zijn gedeelt. Gelovende deze t'allen tijde t'onderhouden ende naer te coemen op een pene van vijftich rijnsgulden te verbueren. Actum voir heemraden voirss.

Henrick Janss Buijs vuijten name van Aliken Zeger Peetersdr.; Huijbert Cornelis.
Ten voirss dage compareerden Henrick Janss Buijs vuijten name ende van wegen Aliken Zeger Peetersdr. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Huijbert Cornelis een erffken ofte hoff, gelegen opt Gat, zoo groit ende cleijn als Briencke Huijbrechts 'tzelffde dat ten anderen gebruijckt ende achtergelaten heeft. Ende geloefden 'tzelffde voirss erve te vrijen ende waren tot dezen dage toe. Ende bekenden dat Huijbrecht Cornelis dit voirss erve met xxxiiij rijnsgl ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten iersten, voir elcx zijnen naecomelingen. Actum als boven.

Henrick Janss ende Jan Adriaen Peeterss; Adriaen Peeterss Straff.
Ten voirss dage compareerden Henrick Janss Buijs van wegen Aliken Zegersdr. ende Jan Adriaen Peeterss voir hem zelven. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Peter Adriaen den olden, die huijsinge metten erve daer aen gestaen ende gelegen opt Gat, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Zeger Peeterss zaliger daer vuijt gestorven is ende achtergelaeten heeft met gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnt deze voirss huijsinge te vrijen ende waren naden lantrecht tot dezen dage voir heemraden voirss.

Fol. 10 r.
Adriaen Peeterss den olden alias Straff; Henrick Janss, Jan Adriaens;
Ten voirss dage compareerden Adriaen Peterss Straff den olden ende heeft rechtelijck geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Aliken Zeger Peetersdr ende Jan Adriaen Peeterss, tzaemen die somme van twee hondert rijnsgulden, te betaelen op drije St Jans daeghen achtereen vervolgende. Waervan den iersten zijn zal ende verschijnen St. Jan te midzoemer ierstcoemende anno acht ende tnegentich. Verbindende daer voiren allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten betaelt zal weesen. Voir heemraden voirss.
Dezen ixe november 1602 bekenden Peeter Ariaen Maessen dezen wilceur voirss ten vollen ende al betaelt te weezen, den lesten penck metten iersten.

Op huijden desen xvje octobris anno xvC xcvij compareerden Willem Stoffels ende Merthen Dircx, beijde als kerckmeesters van Raemsdonck ende hebben beijde ende elcx een als principael gelooft ende verwilceurtvan onser kercken ende gemeijnten tweeghen Seger Janss schuldich te weesen die somme van hondert ende thien rijnsguldens eens, ter causen van goeden geleende getelde penningen, ons tot behoeff van onse voirss kerckmeesters ende pastorije inden noot vuijt vrintschappen geleendt ende ondergedaen. Te betaelen ende te restitueeren die voirss hondert thien rijnsgulden op Alreheijligen dach anno acht ende tnegentich. Verbindende daer voiren hairen goederen ofte elcx een als principael zoe present ende toecoemende, rurende ende onrurende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Des geloeven wij schouth ende heemraden van Raemsdonck vuijten naeme ende vanwegen onse gemeijne naebueren den voirn kerckmeesters t'allen tijden hiervan t'indempneren, costelois ende schadelois t'ontheffen. Actum als voiren ....... heemraden Jan Gijsbrechtsz ende Henrick Janss Buijs. Mits conditien ofte den voirn kerckmeesters ofte andere indertijt zijnde ten voirss daege niet en betaelden zoo zullen zij daer van jaerlijcx betaelen thien rijnsgulden jegens 'thondert. Ende elcx halff ofte vierdeel jaers naer advenant.

Op huijden dezen xij februarij 1603 bekenden Seger Janss dat Tuenis Cornelis ende Adriaen Janss als burgemeesters van Raemsdonck dezen voirss wilceur ten vollen betaelt hebben metten verloop van dijen.

Fol. 10v.
Transport (met eenen verlije) op datum: 16-10-1597.
Verkoper: Cornelis Jansz als man ende voicht van Maijken Giel Aertsdr.
Koper: Adriaen Peeterss den ouden. (volgens de wilcuer: Adriaen Peeters Straff).
Betreft verkoop van: Eenen hoffstede ende erve daeraen, gelegen opt Gat, daer Michiel Aertsz plach te woonen metten Elscamp daer aen.
Koopsom: 230 gld
Te voldoen als volgt: nu 75 gld. De resterende 155 gld op drie aaneenvolgende Bamisdagen, waarvan de eerste geweest is anno 97. Eerste termijnen 2 maal 60, daarna 35. Adriaen Peters mag op de koopsom inhouden 50 rijnsgulden, wezende die hootpeningen van eenen rentbrieff opt voirss goet metten recht geconstitueert, daer 'tvoirss verlij aff spruijt.
Verklaring van voldaan zijn op: De gerede penningen op transportdatum; 22-12-1598 73 gld 5 st.; Idem nog betaald 50 rijnsgl. inden wilceur gereurt te weeten vande renth van drije dl. tziaers te lossen den penck xiiij maeckt xLij gl ende noch acht gulden voorden verloop, zulcx dat Adriaen Peters den zelven rentbrieff ende verloopen aen zijn zelven houdt.
Desen xve januarij 99 bekenden Cornelis Janss dezen voirss wilceur ten vollen betaelt te wezen op xxix gld nae die Adriaen Peters geloeft ierstdaechs te betaelen alst Cornelis Janss gelieft. Den lesten penck metten iersten.

Los vel na fol. 10.
Ick ondergeschreven bekenne mitz dezen geconstitueert te hebben Melis Cornelis, secretaris tot Raemsdonck omme vuijt mijnen naeme ende van mijnentweegen te cederen opte dragen ende over vesten tot behoeff van Henrick Beijermans van Weert alsulcke zes geerden lants, gelegen tusschen die Dongen ende Versche straet, gecoemen van Neel Jans met noch zeecker vijff geerden lants deurgaende streckende vande halver Verscher straet aff noirtwaert op ter halver Maesen toe, tzaemen neffens malcanderen gelegen, den voirnoemde Beijermans daer inne te vesten ende t'erven ende mij daer van t'ontgoeden ende t'onterven, brieven in behoirlijcken formen daer van te depecheeren. Ende voirts genraelijcken daerinne te doene ofte ick zelffs present zijnde, soude connen ofte moegen doen, alwaert alsoe dat dese saecke noch speciaelder bevel behoeffden dan voirss staet. Gelovende tot allen tijden voir goet vast en van weerden te houden allen 'tgeene bijden voirn secretaris hierinne gedaen zal weezen, onder verbintenisse van mijnen persoen ende goederen, geen vuijtgesondert. Des t'oirconden zoe hebbe ick Willem van Dongen deze mijn procuratie onderteijckent opten iije julij anno xvjC met bekentenisse dat ick van dit voirss erve ten vollen betaelt zij, den lesten penck metten iersten.
Jan Meeuss 'tzal u gelieven deze veste t'ontvangen.
Hendrick Beijermans; W. van Donghen.

Los vel na fol. 10.
Ick Lenaert Cornelisz van Dalen (?Dalum? Achternaam is niet duidelijk; op fol. 11r heet hij overigens Lenaert Cornelis Hermans) geeff ofte draech over mits desen Willem Corneliss alsuclke twelffte deel van een huijsinge offte hooffstede gelegen tot Raemsdonck inden Molenpadt, dat eertijts toe plach te behooren Aen Beris oft daer den voirnoemde Willem nu althens inne woont. Ende geve oock mits desen Adriaen Jansse Hoevenaer volle last ende macht aff om den voirnoemde Willem Cornelisse (te weeten twelffte) deel te giften ende eijgenen (alles sonder arch ofte list) in kennisse van dien van mij Lenaert Cornelisse onderteijckent, actum desen xxj januari 1597.
Dits 'thant ... merck van Lenaert Cornelisse van Dalen(?)

Los vel na fol. 10.
... heer schouttet Frans Gheritssen tot Ramsdonck UE sal weeten dat op heeden is geckoemen bij mij Anneken Gooverten met Piter Janssen Cueijper (?) vande Bugheeren, beijden dat ick aen UE schrijven souden dat ghij haeren broeder Huijbert Goiverten soudt ghifften in en hueijs met eijn erff daer aen gheleghen dwelck haer tuijkomt ........ hijer inne sal haer lijedens frundtschap gheschijen. In kennis der waerheijt hebbe ick onderschreven ...... Piter Janssen beijden dese onderteckent op den 11 julij 99.
Bij mij Hendrick Beijermans.

Fol. 11r.
Wouter Peeterss; Jan Gijsbrechtss.
Ten voirss dage compareerden Wouter Peeterss ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Jan Gijsbrechtsz een halff hoffstat, gelegen int brouck, te weeten d'oostzijde vande hoffstede daer Jan Cornelis plach te woonen, Joachim Aerts wedue ende erffgenaemen ten naesten aende oostzijde ende Wouter (onderstreept; misschien bedoeld als doorhaling en moet deze naam vervallen) Adriaen Cornelis alias Crijsom aende westzijde in de heele stede, streckende van Meeus Wilmen erve aff noirtwaert op ten halven Hanck toe. Ende geloeffden Wouter Peeterss voirnoemt deze voirss halff stede te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe met bekentenisse dat hem Jan Gijsbrechtss vande voirss halve hoffstede ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten iersten, voor hem ende haerder beijder naercomelingen, voir heemraden voirss.

Lenaert Cornelis Hermansz; Willem Cornelis.
Op huijden desen xxvje novembris anno xvC xcvij compareerden Adriaen Janss Hoevenaer volcoemen last hebbende van Lenaert Cornelis Hermans, volgende zijn eijghen hantschrift van date xxje januarij anno voirss, ons schout ende heemraden voirgelesen. En gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer gifte zo recht is, Willem Cornelis het gerechte twaelfte deel vanden huijse ende erve daer aen, zoe groit ende cleijn ende in alder manieren als Willem Cornelis dat zelffde langhen tijt bewoondt ende beseten heeft, gelegen inde Molenpat, eertijts den voirn Lenaert Cornelis aengecoemen van Aen Beris, zijn oude moeij. Ende geloeffde Adriaen Janss voirnoemt inde voirss qualite dit voirss xije deel vanden huijs ende erve voirss te vrijen ende te waren naerden landtrecht tot desen dage toe. Actum als boven. Heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.
Lenaert Cornelis bekenden ontfangen te hebben van Willem Cornelis xviij gld tot betaelinge van dit voirss xije deel vuijtwijsens zijn eijgen hantschrift.

Fol. 11v.
Alsoo questien differentien ende geschillen geresen zijn geweest voirde vierschaire van Raemsdonck tusschen Dingeman Henrick Vincx soene, woonende tot Alphen eijscher ter eenre ende d'erffgenaemen van wijlen Gijsbrecht Weijnen, verweerders ter andere zijden, beroerende zeeckere resterende hondert eenengulden elff st., die d'eijscher voirss als erffgenaem pretendeerden aenden verweerders ten achter te zijne vuijt saecke van coop van zeeckere erffnisse alhier geleghen met behoirlijcke intresse van dijen. Waerop die verweerders alligeerden dat zij bij slot van goede reckeninge souden doen blijcken die voirss pretensie hondert eenen gld elff st. bij haeren overleden vader betaelt te zijn, zoo bij houden van ruijteren als andersins, volgende den reeckenboeck. Ende nae veel diversche alteratien hier mede metten anderen gehadt, zijn partijen voirnoemt gecondescendeert. Ende hebben irrevocabel stick steets hare voirsijde differentien minnelijcken gesubmitteert ende aen mondt ende vuijtspraicke vande gerechte van Raemsdonck voirss gebleeven. Die welcke int lange gehoirt die verbaelen van partijen, mitzgaeders visie ende lecture bij copie auctentijcq gehadt hebbende vuijt zekere reeckeninge van wijlen Gijsbrecht Weijnen mette presentatie van eede bij Wijnant Gijsbrechtsz opten thienden novembris lestleeden voir notaris gedaen ende alhier voirden gerechte opten huijdighen dach gerechtelijck wezende (niet geheel duidelijk; er is hier nogal geknoeid in de tekst), die zelfde geëijschte jC j gl xj st. geliquideert te weezen alsoo d'eijscher 'tzelfde tot haren eedt had gestelt ende alhier voirden gerechte ........ wezende saempt die rescriptie ende solutie vande eijscher ende op alles wel rijpelijcken geleth hebbende, hebben die vande gerechte voirnoemt zonder eenige inductie ofte persuasie, maer in faveur van justitie ende naer getuijche¬nisse haerder conscientie eendrachtelijc¬ken vuijtgesproicken ende spreecken vuijt mits dezen haerlieder arbitrale sententie. In vueghen dat den voirnoemde eijscher den verweerders om die geëijschte hondert eenen gld elff st. ende intrest vandijen nimmermeer in rechte ofte oock daer buijten in eenigher manieren meer molesteeren en zal. Gelijckerwijs en sullen oick die verweerders den eijscher niet mogen eijschen vuijt saicken van eenighe ruijtergelden ofte andersins niet moeghen eijschen breeder inden text der reeckeninge bij Gijsbrecht Weijnen in sijn leeven metten voirnoemde Dingeman Vincx gehouden, alles op pene van drije hondert rijnsgulden te verbueren t'appliceren naer peijnen recht, begrepen. Die welcke mits dezen oick wordt gecasseert. Zulcx dat partijen, altercanten voirnoemt vuijt saicken voirss nu ende ten eewigen daeghen zullen zijn ende blijven vereenicht, voir haer ende haer aller naecomelingen. Alles op pene van drije hondert rijnsgulden te verbueren t'appliceren naer peijnen recht. Ende die costen hieromme gedaen zullen worden betaelt bijden verweerders om redenen (verder staat er niets!)
Actum desen ije aprilis anno xvC acht ende tnegentich.

Fol. 12r.
Iken Peeters van Antwerpen; Adriaen Adriaens Cluijter.
Op huijden desen xe decembris anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Adriaen Jacobsz Cuijper, als gemechtich van Iken Petersdr, met consent van Geerart Knevel, hairen man, als blijckt bij procuratie gepasseert voir schepenen in Antwerpen van date den tweeden Augusti 1596, onderteijckent vander Neesen, ons heemraden gebleecken ende voirgelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Adriaens Cluijter d'eenhelft van een stuck lants, onbedeelt gelegen inde Oirden ende opte Killen zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als die voirss Iken Peeters dat aenbestorven is van Peerken Geerten, haer moeije, d'erfgenaemen van Aen Gijben den ouden Oost ende Peeter Joachims cum suis west. Met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toe behoirenden. Ende bekenden Adriaen Jacobs voirnoemt dat die voirss Iken van dit voirss halff stuck lants ten vollen ende al betaelt was, den lesten penck metten iersten. Voir heemraden Jan Meeus ende Jan Gijsbrechtss.

D'erffgenaemen van Peeter Adriaen Aert Michiels; Jan Adriaens Verleg.
Op huijden desen xxixe decembris anno xvC zeven ende tnegentich compareerden Adriaen Aert Janss, geassisteert met Cornelis Peeter Geritsz zijnen swager ende gecoiren voight, den zelven Cornelis voir hem selven als man ende voight van Janniken Aert Jansdr ende Crijn Adriaenss als man ende voight van Soetken Aert Jansdr, oick voir hem selven. Ende gaven gesamender¬handt over met vrijer giften, behoudelijcken der Cathuijsers grontschijns zijns rechts, zoo recht is, Jan Adriaenss Verleg een halff weer lants int Rijsbrouck, groit ontrent vijff vierendeel buijnders, vuijtwijsens hare erffdeelinge, geleghen gemeen ende onbedeelt mette wedue ende erffgenamen van Job Huijben cum suis. Streckende vanden halven gebuer wegh aff zuijtwaert op ter Donga toe. Die Cathuijsers voirss gelegen ten naesten aende oistzijde en Lenaert Gijsbrechtsz cum suis aende westzijde. Met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoiren¬den. Ende neempt Jan Adriaenss Verleg voirss tot sijnen last vij st. in elcke beden hier van te betaelen. Ende geloefden comparanten voirss dit voirss halff weer lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeuss en Willem Wouterss.

Fol. 12v.
Op huijden desen xviije februarij anno xvC acht ende tnegentich compareerden Jan Meeusz, als gemechtich van zijn broeders ende swagers. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Anniken Peeter Jan vande Wercx wedue ende kijnderen, een stucxken erffs geleghen opt Ver, streckende vande halven schausloot aff noirtwaert op ter Donga toe. Jan Cornelis Timmerman gelegen oist ende Henrick Govaerden erffgenaemen west, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Meeus Adriaenss zijnen vader zaliger 'tzelffde erve ten anderen tijde vercoft heeft. Met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoiren¬den.
Heemraden Dirck Adriaenss ende Henrick Janss Buijs.

Ten voirss dage compareerden Frans Geritsz onsen schouth als gemechtich van Anniken Peeter Jan vande Wercx wedue ende kijnderen. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Cornelis Timmerman dit voirss stucxken erffs zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als zij op heeden datum voirss metten recht ontfangen heeft. Ende geloefden 'tzeffde te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Ten voirss dage compareerden Jan Meeusz, als gemechtich van allen zijn broeders ende susters, volgende die procuratie voir notaris ende getuijghen binnen Dordrecht gepasseert. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Gijben tot behoeff van Sijmken Zeger Gijben weeu, een hoffstede metten erve daer aen gestaen ende gelegen opt Leegh Veer (óf Veen). Streckende vanden halven Schausloot aff aent noirden eijnde zuijtwaert op totten halven poelsloot toe, Jan Jans de Leeu gelegen oistwaert ende Henrick Govaerden erffgenamen cum socijs westwaert. Ende geloefden 'tzeffde te vrijen ende waren naeden lantrecht. Voir heemraden voirnoemt.

Ten voirss dage compareerden Cornelis Gijben (er stond eerst Adriaen Fransz, maar dat is doorgestreept) als gemechtich van Sijmken Zeger Gijben weeu ende kijnderen, verweckt bij Zeger Gijben. Ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Jansz de Leeu, een hoffstede metten erve daer aen zoe groit ende cleijn ende in alder manieren als zij opten huijdigen dach metten recht ontvangen heeft met allen gebuerlijcke rechten, daer met recht toe behoirende. Ende geloefden Adriaen Fransz (hier kennelijk ten onrechte niet verbeterd) in de voirss qualite te vrijen ende waren naeden lantrecht. Voir heemraden voirnoemt.

Fol. 13r.
Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen, als gemechtich van Jan Jansz de Leeu, zoe blijckt bij zijn eijghen hantschrift in date den xve februarij 98. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Gijben tot behoeff van Sijmken Zeger Gijben weeu ende kijnderen een stuck lants gelegen inde Acker. Strec¬kende vander halver Bergensche straet aff noirtwaert op ter Verscher straet toe, Adriaen Willems Haenscam metten Heijligen Geest westwaert ende Dinghen Gijben Zegers met haeren kijnderen oistwaert. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoiren¬de. Ende geloefden 'tzeffde te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirnoemt.

Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen voirnoemt inde voirss qualite ende gaff oick over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Janss twee acker zaeijlants, gelegen binnen onsen voirss ambacht. Strec¬kende vander ouder straet aff in Groit Waspijck zuijtwaert op tot Jan Zegers erffgenaemen Hoeff toe. Goijert Everden kijnder oostwaert ende Joachim Wijten westwaert. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan de Leeu dese voirss twee ackers van Peeter Gielen ten anderen tijde gecoft ende metten recht ontfangen heeft. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden dese erffenisse te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Ten voirss dage compareerden Jan Cornelis Timmerman ende Cornelis Jansz zijnen swager ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Henrick Jansz Buijs, elcx zijn gerechticheijt in een weer lants, gelegen opten Vlaeijkens, zoo groit ende cleijn als haer dat van Michiel Aertss, haaren sweervader aenbestorven ende achtergelaten is, te weeten Jan Cornelis zijn contingent ende Cornelis Jansz mede zijn aenpaert. Welverstaende want het naemaels bevonden wordt dat Anniken Gielen weeskijndt meer als het achtendeel in deze erfnisse gericht is, dat Cornelis Janss voirss 'tzelffde den voornoemde Henrick Janss goet doen zal.
Strec¬kende dit voirss erve vanden halven Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe, bedeelt midden in Aert Scheerders Weer plach te wezen.
Welverstaende mede dat Henrick Janss dese volle betaelinge niet doen en zal ten zij hij heeft die rentbrieven alle opt voirss erve geconstitueert zoo hij dit vrij goet vrij gelt gecoft heeft. Ende te vrijen ende waren naeden lantrecht ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Heemraden als voiren.

In de kantlijn:
Cornelis Janss bekendt dat Henrick Janss hem hiervan betaelt heeft op xxxix gulden nae ende Jan Cornelis is betaelt op xxx gld nae. Cornelis Janss bekent hem der volder betaelinge, den lesten penck metten iersten, meede Jan Cornelis elcx voir hair ende haeren naecomelingen. Actum dezen 22e december 1598, mij present Melis Cornelis.

Fol. 13v.
Ten voirss dage compareerden Claes Michielss, zoo voir hem zelven als oick gerechte voicht van zijn susters weeskijndt, daer hij hem sterck voir maeckt ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Janss Buijs die gerechticheijt in Aert Jan Scheerders weer plach te weesen. Zoo groit ende cleijn als Michiel Aerts, zijnen vader zaligher int zelffve voirss landt gericht is geweest vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Met zijn schouwe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden die voirss erffenisse voirts te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Alsoo op dit voirss lant voirtcoempt int geheel xiiij st. van Cathuijsers wegen soo bekende Joost Cleijs dat sijn vader sa hiervan veraccordeert is geweest dat dit percheel sal gelden ende dragen vij st., Meeus Willems iij ½ ende Adriaen Langhen iij ½ st. Actum den lesten meij 1616 (?). Joost Cleijs hantmerck.

Ten voirss dage compareerden Henrick Janss Buijs, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Claes Gielen ende zijn susters weeskijndt zijn gerechticheijt in Aert Scheerders weer plach te weesen. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als hij dat van Jan Cornelis ende Cornelis Jansz gecoft ende opten huijdigen dach metten recht ontfangen heeft. Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden 'tzelffde te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Ten voirss dage compareerden Henrick Janss Buijs, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Meeus Wilmen een halff weer lants op een vijfde paert nae, bedeelt opten westen cant, gelegen opte Vlaeijkens, streckende vander halver Vlaeijkens straet aff noirtwaert op ten halven Poelsloot, Jan Gijsbrechts ten naesten gelandt aende oistzijde ende Peeter Joachimsz kijndt aende westzijde. Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden Henrick Janss voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Fol. 14r.
Ten voirss dage compareerden Meeus Willemsz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Janss Buijs een gerechte vierdepaert, luttel min ofte meer, gelegen in Aert Scheerdersweer plach te weesen, bedeelt opten westen candt. Streckende vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Met zijn schouwe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden Meeus Willems voirnoemt dit voirss voirss vierdepaert lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Alsoo op dit voirss lant voirtcoempt van Cathuijsers wegen vierdalffven stuijvers siaers, geloof ick Meeus Willems altijt te gelden ende te dragen van mijnen goederen, gemerckt ick Henrick Jans dit voirss erve vrij vercoft hebbe.
Meeus Willems, ick als getuijge Cornelis Melis, secr.

Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen ende heeft vuijten naeme ende van wegen Jan Janss de Leeu, gelooft ende verwilceurt soo recht is schuldich te weesen Jan Meeusz tot behoeff van zijn broeders ende susters die somme van vier ende veertich ponden groiten vlaems tot zes rijnsgulden 'tpondt, spruijtende vuijt coop van een huijs ende hoffstede bijden voorn Jan de Leeu gecoft vande wedue van Seger Gijben, gecoemen vande naekijnderen van Meeus Adriaensz zaliger, te betaelen op drije Paesschen daeghen d'een den anderen volgende, waervan den iersten geweest is Paeschen dach anno xvC xcvj, den welcken mitzgaeders Paeschendach anno xcvij ten vollen betaelt zijn, zulcx dat den lesten dach te weeten Paeschen toecomende anno xcviij dezen wilceur ten vollen betaelt zall weezen mette betalinge van het derdepaert der voirss somme van xLiiij ponden Vlaemsch. Verbindende daervoiren zijnen goederen ende allen Jan de Leeus goederen, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penck metten iersten betaelt zal weezen. Heemraden als boven.
Cornelis Gijben bekendt hier op noch ontfangen te hebben van Jan de Leeu die somme van elff pondt Vlaemsch, zulcx dat dezen wilceur voirss ten vollen betaelt is op gelijcke xj pondt Vlaemsch nae die ierst sullen verschijnen Paeschen anno xcix.
Jan Meeus bekendt van weghen zijn broeders en suster, dat dezen wilceur ten vollen ende al betaelt is den lesten penck metten iersten voir hem ende haren naercoemelin¬gen. Actum den iijen meij 1598.

Fol. 14v.
Jan Joosten vander Hulst; Joost Jan Jacobsz.
Op huijden desen iiije meert anno xvC xcviij compareerden Jan Joosten van der Hulst als gemechtich van Jan Jan Godert Vincxzoen, blijkcende bij procuratie voir schepenen in Gilze, gepasseert van date den xen octobris anno xcij die wij schouth ende heemraden hebben gezien ende hoiren leezen, onderteijckent Biestraeten. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Jan Joost Jacobsz ontrent een halff buijnder beemden, gelegen it veen, zoo groit ende cleijn alst aldaer is gelegen. Streckende vander halver Kreeck aff zuijtwaert op ter Dongha toe. Henrick Pauwels Vermoelen cum suis gelegen oistwaert ende Baxweer westwaert. Met zijn leijdingen ende allen andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi¬ren¬de. Ende geloefden Jan Joosten inde voirss qualite dit voirss voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraders Dirck Adriaenss, Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechts.

Transport op datum: 4-3-1598 (ten voirss dage).
Verkoper: Gabriel Huijbrechts als man ende voight van Metgen Adriaen de Burchgra¬vendr.
Koper: Adriaen Wouters.
Betreft verkoop van: een halff breij gelegen neffen Piersens aende oostzijde, onbedeelt metten voirnoemde Piersen ofte Peeter Dircxz.
Belend noord: Halve Brantwetering.
zuid: Achterdijck.
oost: Cornelis Dircxz erfgen. cum socijs.
west: Peeter Dircxz.
Koopsom: 24 pond Groten Vlaams, waarvan nu 4 pond, 10 pond nu Korsmis toekomen¬de, de resterende 10 pond St. Jan midzomer anno 99. Adriaen Wouters betaalt jaarlijks de helft van hetgeen de kerk hierop heft (op de hele breij).

Verklaring van voldaan zijn op: heden 4 pond betaald. 14-2-99 ontvangt Gabriel Huijbrechts 54 gld. Frans Geritss, schout, bekent dat die huijsvrou van Gabriel Huijbrechts van dezen wilcuir ten vollen ende al betaelt is, den lesten penck metten iersten. Actum den xven octobris 1601.

Los blad na fol. 14.
Restanten.
Jan Govaerts de Backer rest in Tuenis Cornelis boeck als burgemeester geweest van St Jan te midzomer '81 tot St. Jan '82 van contributie xxvj st. xj oirt
In Jan Aen Gijben boeck als burgemeester van St Jan '84 tot St. Jan '85
ij gl. xvj st.
In Steven Aertsz boeck als burgemeester van St Jan '85 ende St. Jan '86
iij gl. iij st.
In Jan Meeuss boeck van St Jan '89 ende '90 die somme van xxxj st.
In Lenaert Roelen boeck gedient hebbende van St Jan '90 ende St. Jan '91
xxxvj st.
In Adriaen Huijben boeck van St Jan '91 tot St. Jan '92 ij gl. xij ½ st.
In Seger Peeterss boeck als gedient hebbende van St Jan '92 tot jaerdach '94
xxviij st.
In Jan Cleijss boeck van jaerdach 96 tot jaerdach '97 de somme van
ij gl ij st.

Totalis xvj gl xiiij st j blanck.

Van deze voirss somme zijn bij ons om redenen geremitteert ij gl viij st (er staat gl, maar dat moet, ook blijkens vervolg, fout zijn), zulcx dat dese voirss xvj gl xiiij st j blanck blijven xiiij gl vj st een blanck, waarvan Joost Janss ten Rijen ons een obligatie geven zal op lichtmis 98 te betaelen op verbeurte vande voirss gratie ende geeft Jan Joost zes bier tot ix st. tzamen voirde burgemeesters die hieromme hebben moeten vaceren (?).

achterkant van het losse blad:
Joost Jan Jeecken (sic!); Jan Goijerts de Backer.
Deze voirss meert anno 1598 met xiiij rijnsgulden die onder den schouth zijn berustende. Debeth quitantie te hebben.

Fol. 15r.
D'erffgenaemen van Aentghen Schouten; Adriaen Adriaensz van Bavel.
Ten voirss dage compareerden Jan Andriess Stevenszoen als voight van Maeijken Stevens, zijn moeder, Tuenis Cornelis, als gecoiren voight van Aertken Aerts dr ende mede als gerechte bestorven voight van Jan Cornelis zijn broeders achtergelaten weeskijnder ende Merten Dircxz als gecoiren voight van Maeijken Peeter Dircx dr. ende Aert Peeters. Ende gaven gesaemenderhandt elcx in zijn voirss qualite over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Adriaensz van Bavel, elcx haer portie ende gedeelt in een stucken lants gelegen int Leech Veen, streckende vander halver kreeck aff aen 'tnoirden eijnde zuijtwaert op ter Donga ofte Vaer toe, gemeen met Aentghen Aen Schouten, aende oistzijde die Catuijsers ende aende westzijde Leeuwerckeneijcx erffgenaemen gelegen, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende.
Ende geloeffden comparanten voirnoemt dit voirss voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Des hout den voirn Adriaen van Bavel tot zijnen lasten in elcke bede twee ort st. Voir heemraden als boven.

Ten voirss dage heeft Aertken Aerts dr ontfangen van Adriaen Adriaenss van Bavel die somme van vijfthien rijnsgulden, wezende haer betaelinge van 'tvoirss lant haer volle contingent.
Item Meerthen Dircx bekendt het contingent voir Peeter Dircx kijnder ontfangen te hebben bedraegende oick vijfthien rijnsgulden.
Ende Marijken Stevens bekent haer xv gl oick ontfangen te hebben waer mede zij tzaemen vande voirss erffnisse betaelt zijn den lesten penck metten iersten betaelt is.

Waerburchschap D'erffgenaemen van Gijb Wijnen.
Op huijden dezen ijen aprilis anno xvC xcvij compareerden Wijn Gijsbrechtsz, Cornelis Aerden, Pieter den jongen Haen (?) ende Tuenis Adriaen Tueniss, alle vervangende Maijken Gijsbrechts. Ende hebben allen hairen goederen, zoo int geheel als int particulier, alhier tot Raemsdonck gelegen, aen Gerit Andriesz ende d'erffgenaemen van Gijsbrecht Henricxz tot eenen onsterffelijcken waerburch gestelt voir alsulcken obligatie als d'erffgenaemen voirss hebben spreecken gehadt op den voirnoemde Gijsbrecht Henricxz ofte zijnen erffgenaemen, die den voirnoemde Gijsbrecht Wijnen erffgenamen verclaerden verloren te zijn ende niet en weeten te retrouveren ende nochtans bekennen voldaen te zijn, den lesten penck metten iersten.
NB: in de kantlijn, een zin die kennelijk slaat op de daarnavolgende tekst: "nota twee obligatien ofte eens jC xxviij gl ed d'andere xxvj gl".
Ende ingevalle die zelffde obligatie houdende ontrent jC Liiij gl. naemaels gevonden woirde ende oversulcx den voirnoemde Geert Andriess ofte andere vande Gijsbrecht Henricx gemolesteert ofte beschadicht woirden in eenige manieren, zoo zal den voirn Geert Andriess ofte den geintresseerden aende voirnoemde goederen verhaelen dijent hem gelieven zal, mitsgaeders voirde costen daer inne geleden ofte te lijden. Actum als boven voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 15 v.
Erffdeelinghe gedaen ende aengebrocht voir shout ende heemraden opten xxxjen meert anno xvC xcviij bij Geert Andriess, Jan Willems alias Toten en Domas Pauwels Cleijss van Oosterhout met Gerrit Goriss ende Meeus Cornelis Meeus.
Schuermans landt in Engelandt.
Inden Iersten is Gerit Andriesz geloot ende geerfdeelt op die Hoicht weijde met een bloxken daer aen gelegen in Schuermanslandt in Engelandt, streckende dit voirss stuck lants vande Waterbrouck aff noirtop totte halve brantweteringe toe. Cornelis Jan Neelen gelegen oost ende het Lutteldonck west.
Item Jan Wilmss Toten is geloot ende geerfdeelt int zelffde lant op d'eenhelft vant Slick ende geeft dertich st. int gelach.
Item Doem Pauwels met die van Alphen zijn geloot ende geerfdeelt opte anderhelft vant Slick, gelegen int zelffde voirss weer, ende geven oick gelijck xxxst int gelach. Dies zoo zal d'een over d'ander altijt stegen ende weeghen het achterste over het voirste, zoo dat nae rechte behoiren zall.
Aldus aengebrocht ende verpeijnt op een boete van xxv gouden realen te verbueren. Deze altijt naer te coemen ende t'onderhouden voir haer ende haren naercoemelingen. Voir Dirck Adriaenss ende Jan Meeusz als heemraden, welverstaende dat vuijt dit geheel weer een xvje deel vuijtgaet dat zal affgaen den gheenen diemen in voirgaende vesten bevinden zal dit minder te hebben.

Transport op datum: 31-3-1598.
Verkoper: Jan Willems Toten.
Koper: Geert Andriess.
Betreft verkoop van: Die gerechte eenhelft van twee bloecken lants gelegen naest die Brandtweeteringe in Schuermanslandt voirss, gemeen metten voirn Geert Andriesz.
Koopsom: 51 rijnsgulden te betaelen Lichtmis '99.
Verklaring van voldaan zijn op: 12-3-'99.

Los blad na fol. 15.
Op heden den iersten dach maij xvC zeven ende tnegentich soo heeft Jan Joosten, borgher tot Geertruijdenberge wel ende wettelijcken vercocht aen Huijbrecht Cornelis, woonende tot Raemsdonck een stuck lants genaempt De Breij, gelegen opt Gadt tot Raemsdonck met noch de helft van een ander stuck lants genaempt Den Acker, oijck gelegen opt Gadt voirss, daeraff den voirghenoemden Huijbrecht de wederhelft is competerende met alle zijne respective schouwen ende lasten ende gebuerlijcke rechten daer van rechtswegen toe behoirende, zoo groot ende cleijn, vrij ende onvrij als de selve aldaer gelegen zijn, hem Jan Joosten jegenwoirdelijck toebehoirende ende hem van zijne ouders gebleven ende aenbestorven. Ende dit voir de somme van drij hondert ende dertich rinsguldens eens van veertich groiten Vlaems stuck op de paijne ende termijnen naevolgende. Te weten hondert rinsguldens gereet, noch tachentich rinsguldens den iersten dach meij xvC achtentnegentich, noch gelijcke tachentich rinsgulden den iersten dach meij xvC negenendetnegentich ende de resterende tseventich rinsgulden den iersten dach meij anno zeventhien hondert. Ende de voirss termijnen ofte paijen overstreken ende betaelt zijnde zal den voirgenoemde Jan Joosten den voirgenoemden Huijbrecht inde voirss twee parcheelen landts behoirlijcken giften ende eijgenen nae costume ende recht. Alles sonder arch ofte list. Ende des bevonden zijn hiervan gemaeckt twee gelijck luijdende cedullen met A B C D vuijten anderen gesmeden, bij cooper ende vercooper respective onderteeckent. Ende waervan elck een nae hem heeft genomen. Actum als boven.
Bij mij Jan Joosten Gruijters; Dit is het hant van Huijbert; Bij mij Jan Huijberssen ... (rare inktvlek).

Andere kant van dit vel:
Ick Jan Joosten kenne ontvangen te hebben voorde ierste paeij van Huijbert Cornelisse die somma van een hondert rijnsgulden. Actum seven entnegentich den j meij.

Ick Jan Joosten kenne ontvangen te hebben op die tweede peije tseventich rijnsgulden Ick kenne voorschreven ontvangen te hebben tijen gulden
betaelt heeft die tweede paeije.

Ick Jan Joosten kenne ontvangen te hebben vuijt handen van Huijbert Cornelisse die somma van tachtich rijnsgulden .....

Ick Jan Joosten kenne ontvangen te hebben vuijt handen van Huijbert Cornelisse die somma van tachtich rijnsgulden, waermede ick Jan Joosten kenne ten volle ende al betaelt te sijn.

Los blad na fol. 15.
Op heden desen xxvi marsre anno acht ende Lxxxviij compareerden Peeter Andriessen voir hem selve ende vervangende Peeter Roelofssoen ende Ariaen Willemssen ende Beijrnaert Andriessen vervangende Claeijs Andriessen sijnen broeder ende Jan Andriessen voir hem selven ende gaven gesamenderhant over met vrijer ghiften ofte een verlije, recht is een gerechte vierdepaert in drie deelen moeten Frans Geritssen, schut tot behoef vandie wedue van Cornelis Pauwesoon Moelder ende Ariaen Joost Willemsoen tot ontfanck van hem selven.
Ende soe bekennen dese vorscreven partijen vol ende betaelt te sijn van die wedue van Cornelis Pauwelssoen Moelder tot volder betaelinge van .......... Jan Meeusoon ende Diercse Adriaenssoon.
Dit is het merick van Peeter Andriessoon. Dit is het merick van Jan Andriessoon.
Ende den voirscreven willekeur doen mede vol ende al betaelt is van den voorscreven copie (laatste zin erg onduidelijk).

4 kleine losse blaadjes (later genummerd):
31. Die hoech weijde met noch een blaxken daer aen gelegen; dit Gherit Andriessen

30. Noch die heleft vant slick noch dertich st.(?) int gelach; dit is Jan Toetten.

33. Noch die heleft vant slick noch dertich st.(?) int gelach; dit sijn die van Attesson (?) ende Oosterhout.

32. Twee bloeck aan die Weijteringe; dit is Gherit Andriessen ende Jan Toeten.

Los blad na fol. 15.
Op heden desen xxven marsio anno acht ende tnegentich soo hebben die erfgenamen van Iacop de Moelder ende hebben maelcanderen volcomen macht gegeven van transpoert te geven vandie moelen daer inne te ghieften die wedue van Cornelis Pauwelssoen Moelder. Inden eersten soe gieft Claes Driessen, Beijnaert Driessen volcoemen macht. Noch soo geft Peeter Roelofsen, Peeter Andriessen volcoemen macht oock over te transporteren sijn aenpaert in die moelen ende ofte dees vangade (?) partijen eenichsins belast worden van eeniche waarburch te stellen sullende malcande¬ren helpen dragen ende ontlasten van tgene van gehuden suden mogen worden.
Ende noch soo heft die wedue van Cornelis Pauwelssoen Moelder beloeft die voorscreven paertijen haer aenpaert betalen suijvers gefts sonder eenichen opsie (?) op te stellen ende elick sijn gerechticheijt utwijsens willickens scuap (?) als die veste gepassert is. In presenssie Dierck Ariaensse ende Jan Meeusse als heemraders.

Fol. 16r.
D'erfgenaemen van Jacob den Molenaer;
Cornelis Pauwels weeu ende Adriaen Joos Wilmen.
Op huijden den vjen aprilis anno xvC xcviij compareerden Jan Andriess Bogaert voir hem zelven, Peter Andriess Bogaert voir hem zelven ende vervangende Peeter Roelen den ouden zijnen oom, Adriaen Wilmss ende Bernaert Andriess, elcx voir hem zelven ende vervangende Claes Andriess nu absent zijnde. Ende gaven gesamenderhandt over, elcx inde voirss qualite met eenen verleije, zoo recht is, Frans Geritss, schouth, tot behoeff vande wedue van Cornelis Cornelis Pauwelsz zaliger ende Adriaen Joos Wilmen tzaemen, een gerechte vierdepaert inde drije deelen vande wintmoelen ende moelenwerffven, alhier tot Raemsdonck gestaen ende geleghen, hem comparanten achtergelaten van wijlen Jacob Janss, hairen neve. Ende bekenden dat die voirss wedue ende Adriaen Joosen hemlieden ten vollen hiervan betaelt heeft, den lesten penck metten iersten voir haer ende haren naecoemelingen voir heemraden als voren, te weten Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Transport op datum: 3-4-'98.
Verkoper: Jan Joost Gruijters.
Koper: Huijbert Cornelis.
Betreft verkoop van: Een stuck lants, geheten Die Breij, geleghen achter Brievincx cooltuijn plach te wezen.
Belend noord: halve Brantweteringe.
zuid: voirn cooltuijn.
oost: Brievincx kinderen met hare erven.
west: Peter Adriaen Meeus.
Tevens verkoop van: Halff den acker voir den voirn. Huijbert Cornelis deur gelegehen opt Gat onbedeelt metten voirn Huibert Cornelis.
Belend noord: Lesken Anssen c.s. cooltuijnen ende erve.
zuid: Gijb Weijnen erfgenaemen erve
oost: Truijcken Burchgraven c.s.
west: Adriaen Peeters den ouden.
Verklaring van voldaan zijn op:
Jan Joosten verklaart van Huijbert Cornelis op 1-5-'97 100 gld ontvangen te hebben.
5-5-'98 Jan Joosten verklaart 80 gld ontvangen te hebben van Huijbert Cornelisz.
25-5-'99 Jan Joosten verklaart 80 gld ontvangen te hebben van Huijbert Cornelisz.
13-5-1600 Jan Joosten verklaart 70 gld ontvangen te hebben van Huijbert Cornelisz. als vierde en laatste termijn op het totale bedrag van 330 gld.

Los vel na fol. 16.
Inventaris van allen alsulcke erffelijcken ende haefflijcken goederen als Jan Zegers in zijn leven bezeeten ende deur zijn afflijvicheijt achtergelaten heeft.
Inden iersten aen Hermans Zijl jx geerden lants.
Noch in Nout Claess weer ij geerden.
Idem den werff daer 'thuijs aff gebroicken is met het hoeffken teijnden Neel Jans stede.
Noch eenen acker inde Cleijn Hoeff op een achtendeel nae.
Noch die twee deelen van eenen acker inde Groite Hoeff.
Noch een banck teijnden Lennaert Roelen.
Noch een halff weerken achter Jan Wouterss, streckende vander halver Veerscher straet zuijtwaert op ter Kreeck toe, bedeelt opten westen candt.
Noch ij geerden landts in Bax Weer met v st. tziaers daer vuitgaende.
Noch een vierendeel int bosch, streckende vander halver Vlaeijkens straet zuijtwaert op tot Joachim Peeters erve toe.
Noch die thiende gecoemen van Jan de Laet.
Moblen ende haeffelijcken goederen.
Inden iersten een swarte ruggel coe.
Idem noch eenen rentbrieff van ij gl tziaers luijdende op Dingen Janpauwen (?) geer.
Noch eenen rentbrieff inhoudende vj gl tziaers te ontvangen vuijtweijsens brieffs Ariaen van Bavel rest van lanthuer ij gl. v st.
Joachim Joosten rest ij gl. x st.
Noch een rest aende voirster van Donghen ende Rijen.
Peerken Peeters inden Ham rest eenige somme van penningen.

Fol. 16v.
Eerfdeelinge tusschen Seger Janss ende Geert Janss zijn susters naegelaeten weeskijndt aengebrocht dezen xxiiije aprilis anno xvC achtentnegentich.
Non solnerunt.
Inden iersten zoo is Gerit Janss geloot, gecavelt ende geerfdeelt op d'eenhelft van negen geerden lants, gelegen onbedeelt aen Hermans Zijl inden ambacht van Groit Waspick.
Noch diezelfde geerfdeelt op twee geerden lants gelegen in Nout Claes Weer inden voirss ambacht metten affgebroicken werff ende hoff, mitsgaders noch het hoefken voor Neel Jans deur jegens over de voirss werff.
Noch is die zelffde Gerit Janss gecavelt ende geerfdeelt op d'eenhelft vande Cleijne Hoeve,
Noch op het derden deel vande Groite Hoeff,
Noch op het half weerken neffens Emsteins (?) landt inde Ackerkens,
Noch opte halve thiende met noch twee rijnsgl. tziaers van Dingen Jan Clauwen erffgenamen tot Dongen t'ontfangen vuijtweijsens brieff met halff die steenen opten affgebroicken werff ende daerontrent liggende.
Hierjegens is Seger Janss geloot, gecavelt ende geerfdeelt op d'eenhelft van negen geerden lants, gelegen onbedeelt aen Hermans Zijl inden polder van Groit Waspick.
Noch op twee geerden lants gelegen in Bax Weer inden ambacht van Raemsdonck met ij ½ st. daer jaerlijck vuijtgaende, die Gerit Janss mede halff moet betaelen.
Noch is die zelffde geloot ende geerfdeelt op d'eenhelft vande Cleijn Hoeff,
Noch op het derdepaert vande Groite Hoeff,
Noch opte Banck voir Lenaert Roelen deur op Vlendonck.
Noch op het vierendeel vant bos metten erffpenningen daer jaerlijcx vuijtgaende.
Noch opte halve thiende ende halffde steenen op en ontrent den affgebroic¬ken werff.
Idem alle andere erffnisse mitzgaders alle profijtelijcke ende onprofijtelijcke schulden, boven niet verhaelt, zullen weezen halff ende halff, blijvende alhier int comuijn.
Waermede partijen voirnoemt hebben vertegen, d'een op des anderen gedeelt, haer elx bedanckende der goeder scheijdinge ende deijlinge. Beloevende oversulcx deze t'allen tijden t'onderhouden ende naer te coemen op een pene van vijfftich gouden realen te verbeuren te gaen naer peijnen recht. Actum voirden schouth ende heemraeden Dirck Adriaenss ende Jan Meeus ende mij als secretaris Melis Cornelis.

Los vel na fol. 16.
Inventaris van allen alsulcke erffelijcken ende haefflijcken goederen als Jan Zegers in zijn leven bezeeten ende deur zijn afflijvicheijt achtergelaten heeft.
Inden iersten aen Hermans Zijl jx geerden lants.
Noch in Nout Claess weer ij geerden.
Idem den werff daer 'thuijs aff gebroicken is met het hoeffken teijnden Neel Jans stede.
Noch eenen acker inde Cleijn Hoeff op een achtendeel nae.
Noch die twee deelen van eenen acker inde Groite Hoeff.
Noch een banck teijnden Lennaert Roelen.
Noch een halff weerken achter Jan Wouterss, streckende vander halver Veerscher straet zuijtwaert op ter Kreeck toe, bedeelt opten westen candt.
Noch ij geerden landts in Bax Weer met v st. tziaers daer vuitgaende.
Noch een vierendeel int bosch, streckende vander halver Vlaeijkens straet zuijtwaert op tot Joachim Peeters erve toe.
Noch die thiende gecoemen van Jan de Laet.
Moblen ende haeffelijcken goederen.
Inden iersten een swarte ruggel coe.
Idem noch eenen rentbrieff van ij gl tziaers luijdende op Dingen Jan Pauwen geer.
Noch eenen rentbrieff inhoudende vj gl tziaers te ontvangen vuijtweijsens brieffs Ariaen van Bavel rest van lanthuer ij gl. v st.
Joachim Joosten rest ij gl. x st.
Noch een rest aende voirster van Donghen ende Rijen.
Peerken Peeters inden Ham rest eenige somme van penningen.
Achterkant:
Onprofijtelijke schulden.
Inden iersten compt Dingen Roosen van ons xviij gl.

Fol. 17 r.
Stijffbeen; Adriaen onder den Wijngaert.
Op huijden den xixen meij anno xvC acht ende tnegentich compareerden Jan Adriaenss Stijffbeen van der Heijden ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Melis Cornelis, onsen secretaris tot behoeff van Adriaen Jacobsz Wijngaert, drije geerden lants gelegen inde Donck in een weer lants geheeten Joachim Meeus Weer, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe, Merthen Jacobs erffgenamen int zelffde landt oist ende voirts met allen zijne virtuijten, limitagien, groit ende cleijn, als den voirnoemde Jan Adriaenss die voirss drije geerden met vollen geindiceert heeft, eetijts toebehoirt hebbende Janneke Wolphaert van Borssele.
Des zoo zal den voirn Van Wijngaert hier van betaelen allen schoten ende beden naer rechts behoiren. Actum ut supra.

Sijken Adriaen Tuenis weeu; Cornelis Gijben.
Dezen xxvijen meij anno xvC xcvij compareerden Sijken Jewen (? zie in de kop) Tuenis weeu met Adriaen Adriaenss haren gecoren voicht ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Gijben tot behoeff van Dingen Gijben, zijn moeder een vierendeel in eenen buijtendijcxen werff, gelegen onbedeelt. Streckende vanden halver Veersche straet aff noirtwaert op ter halver Kreeck toe, Ans ... gelegen oist ende Aen Eeris weeu (óf weer) west. Ende geloeffden 'tzelffde te vrijen ende te waren tot dezes thoe.

Fol. 17 v.
Transport op datum: 10-6-1598.
Verkoper: Huijbken Dries Adriaens weeu met Frans Geritss, schouth, haren gecoiren voight in dezen voir d'eenhelft en Jan Jan Driess den jonge voir d'anderhelft.
Koper: Melis Cornelis, secretaris.
Betreft verkoop van: 15 geerden, gelegen in de Corte ende Smael Geerden.
Belend noord: Eerste buitendijkse dwarssloot, die aan de noordzijde van de Hoitdijck ligt.
zuid: Melis Cornelis zelf.
oost: Aen Peters erfgen.
west: Willem Gerits c.s.
Koopsom: De helft van Huijb Dries weeu, ad 66 gld, wordt betaald op 19-6-1598. Voor de andere helft ad 65 gld 7 st. wordt een wilceur opgemaakt. Deze helft wordt betaald op 19-11-1598. Jan Jansz (Driess) tekent kennelijk zelf voor ontvangst van het geld.

NB: Hierbij zien we dat de secretaris t.o.v. de rest van de bevolking een stipte betaler is. Ook elders is dat te zien. Ik denk dat we zijn punctualiteit als karaktereigenschap kunnen aanmerken. Een eigenschap passende bij zijn functie.

Fol. 18 r.
(in de kantlijn: non solnerunt neque copium) Depositie.
Op huijden dezen xijen junij anno xvC achtentnegentich compareerden voir schouth ende heemraeden van Raemsdonck, Jan Adriaen Peeterss, out ontrent xviij jaeren, rechtelijcken gedaecht zijnde om getuijchenisse der waerheijt te gheeven. Ende heeft ter noodighe instantien ende requisitien van Peeter Jansz van Ierssel, als gemechtich vande erffgenaemen van wijlen heer Gregorius Gieliss, eertijts cappelaen van onsen voirss dorpe, blijckende bij procuratie voir notaris ende getuijgen gepasseert van date den xxvijen april anno xvC zeven ende tnegentich, getuijcht, verclaert ende bij solemneelen eede, zoals recht is geaffirmeert waerachtich te weezen, dat hij deponent Frans Gielisz, des voirss heere Gregorius broeder, ontrent den jaere van zeven ende tzeventich, die juste maent onbegrepen, alhier heeft helpen opgraven zeeckere somme van penningen in een kanniken begraven zijnde bijden voirnoemde heer Gregorius, tot dijer tijt absent zijnde. Ende dat den voirnoemde Frans alsdoen vrachde naer eenen van onsen nabueren, genaempt Steven Aerts die nu dezer werelt is overleden, hoe dat hij hem alsdoen alhadde. Waerop hij deponent hem vraechde: "Hoe zoo Frans, waerom vraecht ghij naer hem". Dat alsdoen Frans hem deponent seijde mijn heerbruer heeft hem oick xv rijnsgulden geleendt. Maer bij aldijen dat mijn heerbruer ofte ick niet weder en coemen, zoo heeft hij mij geseijt dat die zelffde xv gl die kercke zal hebben, alsoe hij die daer aen had gewonnen, datze in sulcken gevalle daer aen souden blijven.
Dwelck allen, naer 'tvertreck vande voirn Frans Gieliss, verclaert den voirn deponent den voirnoemde Steven Aerts gerelateert te hebben, den welcken die voirss schulden niet ontkende. Maer zeijde ende confirmeerde die woirden bijden voirss Frans Gieliss hier voiren gesecht. Zoo waerlijck help hem Godt ende allen zijn heijligen, alles zonder argelist. Actum als boven voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.
Dese voirss xv rijnsgulden heeft het dorp tot behoeff van onse kerck ontfangen vande wedue van Steven Aerts. Actum den viijen augustij 1598.

Jan Roeloffz Tetering cum suis; Lauwereijs van Aste, schout van Alphen enz.
Op huijden dezen xixen junij anno xvC achtentnegentich compareerden Jan Roeloffz, woonende Tetering, zoo voir hem zelven als noick vollen macht ende procuratie hebbende van Jan Denis Janss woonende tot Etten, blijckende bijde zelffde procuratie, ons heemraden gebleecken ende voorgelesen, houdende datum vande xxvijen aprilis xvC xcviij, ende gaff vuijt crachte van dijn over met vrijer giften, behalve cloosters grontchijns zijns rechts, zoo recht is Tuenis Cornelis tot behoeff van Lauwereijs van Asten, schouth van Alphen, Bavel ende Caem, ontrent de helft van twee buijnder lants geleghen int Rijsbrouck, den voirss Van Asten gelegen ten naesten aen wederzijden. Streckende vander Donga aff noirtwaerts totten Rijsbroucxen wech toe, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffden Jan Roeloffz voirnoemt, zoo voir hem zelven als inde voirss qualite, dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dagen toe. Voir heemraeden Dirck Adriaenss ende Adriaen Joachimsz Buijs.

Fol. 18 v.
Op huijden dezen xxixen junij anno xvC achtentnegentich compareerden Willem Janss Leermaickers ende bekende ontfangen ende ondergenoemen te hebben van Cornelis Dirck Rochusz zessendertich rijnsguldens eens, waervan hij beloefden behoirlijcken intrest te geven ten contentemente vande voirs Cornelis Dircken, welcken intrest verschijnen zal jaerlijcx Alreheijligen dach, anno xvC xcviij het ierste jaer, te weeten nu alreheijligen toecomende. Verbindende daer voiren den voirnoemde Willem Janss zijnen erven ende goederen gecoemen vande wedue ende erffgenaemen van Jan Neel Aerts ende Peeter Merten Staps alhier tot Raemsdonck gelegen ende allen zijnen anderen goederen, gheen vuijtgesondert, voirde voirss xxxvj rijnsgulden ende verloopen van dijn ten vollen betaelt ende gerestitueert zullen wezen. Welverstaende dat Willem Janss voornoemt deze voirss zes pondt Vlaems niet langer onder en zal moeghen houden dan't den voornoemd Cornelis Dirck Rochus gelieven en zal. Dits geschiet voir Adriaen Joachimsz ende Willem Woutersz als heemraden ten dage ende jare voirss. In presentie van mij, Melis Cornelisz.

Alsulcken huijs, hoff ende erve daer gestaen ende gelegen opt Veer als Jan Cornelis Nobel van Aert Tueniss Cloosterman ende Ariaen Cornelis Reus, zijnen swager gecoft heeft, heeft den voirnoemde Nobel drije sondaechsche kerckengeboeden doen gheeven, waer van den schouth dat leste geboth heeft gegeven in voldel kercken opten xxvjen julij anno xvC achtentnegentich in presentie vanden geheele gemeijnte ende van mij secretaris, Melis Cornelis (1598).

Fol. 19 r.
Op huijden dezen derden augustij anno xvC achtentnegentich compareerden voir ons, schouth ende heemraden van Raemsdonck, Huijbrecht Jan Gijben, woonende te Rijen, out ontrent Lxij jaeren, loffwaerich van naeme ende fame ende heeft ter instantie ende requisitie van Melis Cornelis, onsen secretaris, op sekere interegatorium, hem voir gelesen, getuijgt, geaffirmeert ende verclaert bij solemneelen eede, zoo als recht is, gedeponeert waerachtich te weezen, zulcx hier nae volcht.
Inden iersten gevraecht zijnde of hij niet over de dertich jaeren van Clauwaert Adriaenss opte Bergen ofte zijne kijnderen in haere haaff gehadt zeeckere percheel lants int veen gelegen ende hoe wijt ende breet 'tzelffde percheel lants hij altijt gebruijckt ende hem verhuert is geweest, secht den voirnoemde deponent ende verclaert bij sijnen eede dat hij van Joachim Claess, des voirss Claeuwaert Adriaenss zoene 'tzelffde percheel lants wel ontrent achtien jaeren in pachtinge ofte hueren gehadt heeft, nu competerende Seger Janss nomine uxoris. Ende heeft 'tzelffde percheel lants voirss noit voirder ofte wijders gehuert ofte gebruijckt gehadt, dan tot den Elssen bos toe die daer aende oostzijde vant voirss landt staet.
Ende voirts gevracht zijnde wie aende oostzijde vande voirss Elssen bos tot dijer tijt huere had vant naeste gelande erve, verclaert den voirn Huijbert Jan Gijben, deponent voirss., dat over xxx jaeren Aert Jan Aertss mede tot dijer tijt woonende Rijen, dat naeste gelande aende oistzijde vant voirss percheel langen tijt gebruijckt heeft jaerlijx (?) voir xxx ende naer voir xxxv st. tziaers, breet zijnde vande voirss elssen bosch tot een ander werffven bosken toe, staende aende oistzijde van dit percheel voirss, dat den voirnoemde Aert Jan Aertss in hueren gehadt heeft ende langen tijt gebruijckt zoo voirseijt is van Joachim Claesz als gemechtich van Beert Gerbrantsdr., waervan nu succersoir ende erffgenaem is den voirs requirant ende mede eijgenaer.
Noch wijder den voirn deponent gevraecht zijnde, waerom den voirnoemde Aert Jan Aerts dit voirss leste percheel verliet ende dat hij deponent daer aen quam, zeijt voorts bij ede als voiren dat Joachim Claess vande voirnoemde Aert Janss begeerde tziaers te huere t'ontfangen twee gulden, dwelck den voirnoemde Aert niet begeerden te geven. Dat hij deponent 'tzelffde percheel tusschen die voirss twee boskens gelegen aldoen voirde voirss twee gl heeft gepacht vande voirn Joachim Claess vuijten name voirss. ende totten jare van 98 toe heeft daer voiren gebruijckt, zoe ierst bijden voirn Joachim Claesz als nae bijden voirnoemde Melis Cornelis, requirant in dezen. Actum ten dage voirss. Bij mij Frans Gherits, schout tot Raemsdonck. Bij mij Dierick Ariaenssoon. Dits het (middelnederlandse schrijfletter h) handtmerck van Henrick Janss Buijs als mede heemraet.

Fol. 19 v.
Transport op datum: 3-8-1598.
Verkoper: Merten Dircxz met Baeltken Dircxdr zijn suster (...) deur wil ende begeerte van Cornelis Huijben den voirss Baelkens wettigen man die nu absent is.
Koper: Wouter Peeterss ende Adriaen Peterss den jongen, zijnen broeder.
Betreft verkoop van: Een weer lants in St. Anthonis polder.
Belend noord: Halve Brandtweeteringe.
zuid: Halve Achterstraet.
oost: Voirnoemde Wouter Peeters en zijn broer.
west: Seger Peeterss erfgenamen.
Koopsom: niet genoemd.

Transport op datum: 8-8-1598.
Verkoper: Peeter Adriaensz zoe voir hem zelven ende mede als voight van Dirck Adriaensz zijns broeders achtergelaeten weeskijnderen.
Koper: Frans Geritsz, schout, tot behoeff van Adriaen Cornelis Aen Peer Aerts zoen
Betreft verkoop van: Portie van Peeter Adriaensz, mitsgaeders der voirss weeskijnde¬ren portie ende gerechtichheijt in een weer lants, gelegen achter de kerk, geheeten Aen Peer Aerts weer.
Belend noord: Maas.
zuid: Buijtendijxen dwersloot.
Koopsom: niet genoemd.

Losse blaadjes na fol. 19. (hoort bij acte op fol. 30v).
Ten dage onderschreven zijn voor mij, openbaer notaris ondergeteeckent, ende getuijgen naegenoemt, gecompareert in proprien persoonen, Peeter Willem Jan Snellen zone, Marie, des voors Willem Jan Snellen dochter met Peeter Joosten van Ghilze hairen man ende voight, ende Elisabeth, oock des voors Willem Jan Snellen dochter metten voorgenoemde Peeter van Ghilze heuren swager als heure gecoren voight tot dese zaecke, zoo voor hen selven als inden naeme vande onbejaerde kijnderen van Mathijs Snellen ende Jans Snellen, hoijts(?)broeders waeren, deselve tezamen hijer in vervangende. Ende hebben wettelijck geconstitueert volcomen speciale onwederroepe¬lijcke macht en sunderlinge bevel gegeven, constitueren ende geven met desen Adriaenen van Waelwijck, stadthouder vanden schouteth tot 's-Gravenmoer, om van honnen twegen ende in honner naeme te omen ende te compareeren voor schouteth, schepenen oft hemraden des dorps van Raemsdonck oft elders daer dat behooren sal. Ende aldaer alsucken stuck weijlants oft beemden, groot omtrent een morgen, als hen constituanten vande voorgenoemde Willem Jan Snellen toegecomen ende aenbestorven is, gelegen int Rijsbroeck, bij hen contituanten voorgenoemt aen Adriaen vander Voort vercoft sijnde, te cederen, te transpoorteren, op te dragen ende over te geven met behoorlijcke renunciatie ende verthijenisse tot behoeff vande voors Adriaenen, cooper ende van zijnen nacomelingen, denselven daer te goeden, te vesten, te erven ende hen constituenten daer af te ontgoeden ende te onterven, brieven in behoorlijck forme daer aff te verlijden ende te passeeren, de cooppenningen die daer van noch resteren te betalen te ontfangen en oft noot sij et recht te vervolgen, quijtantie van sijnen ontfang te geven. Ende voorts generalijck ende specialijck in 'tgene voors is met des daeraen cleeft te doen ende te hanteren, allet des sij constituanten voorgenoemt, selve present sijnde, daer in doen ende hanteren soude mogen. Gelovende deselve contituanten in goeder trouwen te hebben ende te houden, t'allen dagen over goet, vast, gestentich ende van weerden, alle 'tgene des bij honnen geconstitueerden bovenge¬noempt ende elcken van hen in 'tgene voors is met des daer aen cleeft, gedaen ende gehanteert sal worden.
Behoudelijck dat de geconstitueerden bovengenoemt, gehouden sal sijn hen constituanten voorgenoemt, thonnen vermaen te doen goede wittige rekeningh, bewijs ende reliqua vande ontfang ende administratie die hij, achtervolgende dese macht, hebben en doen sal. Aldus gedaen ende gepasseert inde secretarije opter stadthuijs tot Breda, opten twelften julij anno xv negenentnegentich. In tegenwoordicheijt van Geerijt van Nijenwenhuijse ende Cornelis Sebrechts van Ghilze zoone. Olercken (?) inde secretarije voors als getuijgen.
Ende van mij gesworen substituijt vande secretaris der stadt van Breda ende oock openbaer notaris ondergeteeckent (ondertekend met een fraaie maar onleesbare handtekening).
Op de achterkantvan dit vel:
Willem Snellen erffgenamen procuratie op Adriaen van Waelwijck gemaeckt.

Los vel na fol. 19.
Op huijden dezen vijen augustij anno xvC achtentnegentich compareerden voir mij Melis Cornelis, openbaer notaris, ende getuijgen hier naer genoempt, den eersame Pieter Adriaensz, woonende tot Geertruijdenberge ende heeft wettelijcken geconstitueert ende gemachtich gemaeckt, constitueerde ende gemechtichde bij dezen, den eersamen ende zeer discreten Frans Geritsz, schout van Raemsdonck, gevende den zelven volcoemen last, macht ende sonderlinge beude omme vuijten naeme van hem constituant ende van weghen den weeskijnderen van Dirick Adriaenss sijnen overleden broeder, daer hij constituant voicht aff is, over te vesten, gift ende eijgendom te geeven Claes Adriaenss de Bosser, tot behoeff van Adriaen Cornelis, hem constituants, mitsgaeders den voirss weeskijnderen portie, erffnisse ende gerechticheijt in een stuck lants geleghen tot Raemsdonck achter de kerck; hem constituant ende den voirnoemde weeskijnderen daervan t'onterffven ende den voirss Adriaen Cornelis daer inne te vesten ende t'erven, brieven in behoirlijcken forme daer van te verlijden. Ende voirts alles daerinne te doen dat recht admitteert ende toelaet. Belovende tot allen tijde voir goet, vast ende van volder weerden te hebben ende te houden, zoo voir hemzelven, als voirde voirss weeskijnderen. Allen 'tgeene bijden voirn Frans Geritss, zijnde geconstitueerde, hier inne gedaen ende gehendelt sal woirden onder verbintnisse van allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert. Actum tot G'berge inden Zalm, ten dage, maendt ende jaire voirss, in presentie vanden eersaemen Coenraet Janss, schout tot Waspick ende Jan Adriaen Peeterss van Raemsdonck als getuijghen hier over geroepen ende gebeden wesende.
Dits Jan Adriaen Peters handtmerck; M.C. Mandemaeckers (1598).

Weet Frans Geritss, schouth, goeden vrindt dat ick vrindelijcken op nuue ende mits dezen ben begerende dat ghij wilt giften ende erven Claes Adriaenss de Bosser, naeden lantrecht in alsulcken huijs ende erve als ick vande erfgenaemen van Michiel Sconnincx ontfangen hebbe. Dwelck doende zult mij groite vrintschap doen. Des t'oirconden zoo hebbe Adriaen Cornelis deze mijne procuratie onderteijckent opten vij augustij 1598.
Bij mij Adriaen Corneliss.

Fol. 20 r.
Transport op datum: 8-8-1598 (ten voirss dage).
Verkoper: Frans Geritss, schouth als gemechtich van Adriaen Cornelis Adriaen Peeter Aertss (=Adriaen Cornelis Aen Peer Aerts), wonende ten Berch (Geertruidenberg).
Koper: Claes Adriaenss de Bosser.
Betreft verkoop van: Een huis metten erve daer aen gestaen ende gelegen int Brouck.
Belend noord: Halve Achterstraet.
zuid: Vanaf de noordgrens zo ver zuidwaarts als Adriaen Cornelis die stede gebruijckt ende ingewonnen heeft.
oost: weduwe en erfgenamen van Joachim Aertsz.
west: weduwe en erfgenamen van Joachim Aertsz.
Koopsom: 512 ½ rijnsgulden.
Te voldoen als volgt: Nu 150 gld. (op dezelfde datum betaald); de rest op zes achtereen volgende St. Jansdagen, de eerste midzomer 1599.
Verklaring van voldaan zijn op: Datum niet genoemd. Wel wordt verklaard dat de volledige betaling heeft plaats gevonden.
Er is dan voldaan aan: Adriaen Cornelisse.

Fol. 20 v.
Memorie.
Steven Aerts weeu is te cort in des zelffs Stevens boeck xLiij gl j ½ st.
Noch van heer Gorissen weghen volgende Jan Adriaens depositie xv rijnsgulden.
Noch van het hockeling te weijen ... (niet leesbaar) tziaers, vij st coempt erfflijck eens vij rijnsgulden.
Idem in Jan Gijben en Jan Cleijss boeck rest die zelffde wedue vij ½ gld, die hier geliquideert zijn ende stil staen jegens Steven Aerts arbeijtsloon, ergo die vij ½ gl huer niet. Coempt dat die wedue het dorp hier suijvers schuldich stondt Lxv gl j ½ st.
Hier jegens heeft zij betaelt aen Adriaen Cornelis Leenhouder dat het dorp bij Stevens tijde hem schuldich was gebleven ende Adriaen Gielen van leverantie van torff ende die wedue naederhant betaelt heeft als blijckt bij quitantie tzamen x gl iiij st. Deze voirss x gl iiij st. aende voirgaende Lxv gl j ½ affgetogen blijft die wedue het dorp noch suijvers gelts schuldich Lj gl. xvij ½ st.
Ende zal den burgemeesters Jan Wouters ende Willem Joosten ofte andere naer coemende aen huer schattingen moghen corten xviij gl ij ½ st. coemende die voirss xviij gl ij ½ st. ende die voirss Lj gl. xvij ½ st. tzaemen ter somme van tzeventich rijnsgl., waer jegens die voirss wedue het dorp zal bevrijen van een renth van vijff rijnsgl tziaers op haer stede staende bij Steven Aerts in zijnen tijde als burgemeester geconstitueert; bedragende die hootpenningen gelijcke tzeventich rijnsgl die Adriaen Cornelis Wijngaert den voirss Steven Aerts tot behoeff vande dorpe getelt ende ondergedaen heeft. Dies moet het dorp die verloopen betalen tot dezen dage toe. Aldus gedaen ende gereeckent dezen viije augustij ano xvC xcviij.
Welverstaende dat het dorp die wedue van heer Gorissen erffgenamen aengaende die xv gl moet bevrijen.
Ende dat int kercken manuael zal worden gecasseert die vijrste x st tziaers.

Copie.
Alsoo den ontfanck van Peeter Joachims reeckeninghe die hij van weghen zijn drije voorkijnderen voir schouth, heemraden ende den voichden opten ixe decembris anno xvC xcviij gedaen heeft bedraecht ter somme van vijC Lxxxvj gulden, ende den vuijtgeeff daer jegens bedraecht ter somme van xjC xxviij gl vij st. j blanck.
Ende alsoo schouth ende heemraeden met Jan Andriess den ouden als voight ende Jan Adriaen Peterss als naeste bloet, meer oick Gerit Peterss ende Anniken Peeters, die zelffde reeckeningh oprecht goet ende zonder bedroch bevonden hebben te sijne, zoo hebben zij die zelffde geapprobeert ende gelaudeert ende oversulcx elcx respective onderteijckent opten ixe decembris voirss.
Ende was onderteijckent bij mij Gerit Peeterss voir mij ende mijn susters, bij mij Jan Driess, dits Jan Adriaens hantmerck, Frans Geritss schouth, Adriaen Joachims hantmerck, bij mij Jan Meeusz, Henrick Janss.
Melis Cornelis (1598).
Dese voirss somme hebben die kijnderen voldaen met drije percheelen erffgoets. Actum den xviije december 1598 bij mij Peter Jochimss.

Fol. 21 r.
Alsoo bijden register van xj ½ Hoeffven ende Groit Waspick bevonden woirdt inde gedaene deelinghe opten viije octobris anno xvC Lxxxiiij voir schouth ende heemraden gepasseert dat Anniken Meije ende Peeter Joachimsz met zijn kijnderen tzamen zouden betaelen aen Mercelis Wilmss, van geleendt gelt xLiij gl x st; aan Abraham Janss Liiij gl x st.; ende aen Beris Cornelis ofte zijne erffgenamen die somme van Lxxxiiij gl. mede van geleendt gelt. Monterende tzaemen ter somme van hondert tweentachtich gl., coempt Peeter Joachims met zijn kijnder xcj gl. ende Anniken Meijen xcj gulden, welcke xcj gl Peeter Joachims voir Anniken Meijen ofte nu voir die kijnderen betaelt heeft, zonder daer van eenen stuijver ofte iets in deze voirgaende reeckeninge ingebrocht te hebben. Zulcx dat den voirnoemde Peeter Joachims die voirss xcj gl boven deze reeckeninge noch goet coemen. Ende dijen volgende hebben zijne kijnderen met Jan Driess den voight ende Jan Adriaen Peterss voir schouth ende heemraden bekent ende geaccordeert dat zij nae haer voirss vaders doot zullen stilstaen inde naegelaten goederen bij haren vader voirnoemt alsdan achtergelaten voirde naekijnderen verweckt bij Marjken Cornelisdr., sijn huijsvrouwe, eerst en alvoiren daer voir sullen hebben genoten inde plaetze van dijen de somme van hondert rijns gl eens. Des zoo moet Peeter Joachimsz buijten cost vande voirss drije kijnderen betaelen d'oncosten van deze voirgaende reeckeninge gedaen ende gevallen. Waermede elcx hem mits dezen hout gecontenteert te zijn inde voirss hondert gl. Des t'oirconden bij elcx respective onderteijckent dezen ixe december 1598. Ende was onderteijckent bij mij Geert Peterss voir mij ende mijn susters, bij mij Jan Driesz, dits Jan Adriaen Peters hantmerck, bij mij Peeter Joachims. Deur begeerte vande schouth ende heeemraden voirnoemt bij mij Melis Cornelisz (1598).

Deze hondert gulden voirss zijn bij middele van erffgoederen vergeleecken, doot ende tot niet gedaen. Actum dezen xviije decembris 1598. Bij mij Peter Jochimsz.

Fol. 21 v.
Deelinghe aengebrocht tusschen die kijnderen van Pieter Joachimsz, verweckt bij Marijken Geerit Janszdr, zijn wettige huijsvrouwe. Actum dezen ixe december 1598 voor heemraden Dirck Adriaenss, Ariaen Joachims ende Jan Meeusz.
Inden iersten zijn Geerit Janss ende Anniken zijn suster tzaemen geloet, gecavelt ende geerffdeelt op twelff geerden lants, gelegen inden ambacht van Groit Waspick, geheeten den Boomgaert. Streckende vanden ambacht van Raemsdonck aff noirtwaert op ter halver Maes toe.
Noch zoo zijn die zelffde tzaemen geerfdeelt op 'tLeechlant. Streckende vanden Voirdijck aff zuijtwaert op totte Vaert toe.
Noch op eenen acker zaeijlants mette weij daerteijnden aen gelegen in Henrick Luijen Ambacht. Streckende vander halver Nieuwerstraet aff zuijtwaert op ter halver Heij toe, Adriaen Gerits van Bommel oist ende Willem Wouterss west.
Noch opte twee deelen in derdalven (=2 ½) mergen gronden ofte dellen gelegen teijnden Beert Cleijs stede in Henrick Luijen Ambacht zoo die daer geleghen zijn.
Hier jegens is Jan Andriess den ouden vuijten naeme van Marijken Peter Joachimsdr voir een derdepaert geloot, gecavelt ende geerfdeelt op eenen buijtendijxen werff geleghen achter den Molenpat. Streckende van den iersten buijtendijxen dwersloot aff noirtwaert op ter Maese toe, Jan Mathijs Goodschalx oist ende Ariaen Peter Huijben erffgenamen west. Dies zoo zal desen voirss werff altijts moegen stegen ende weghen over des voirss Ariaens Peters erffgenaemen binnendijcx lant zuijtwaert op tot 'sHeeren straet toe.
Noch op zes geerden lants gelegen opte Vlaeijkens, streckende van Lesken Peer Huijben dijcxken aff zuijtwaert op ter Donga toe, Jan Buijs Huijben erffgenaemen met haren consorten oist ende Peeter Jan Gerits west.
Noch op eenen halven acker Zaeijlants gelegen in xj½ hoeffven voir Jan Driess Neder, streckende vander halver Nieuwerstraet aff zuijtwaert op ter halver Ouder vaert toe. Met noch het derde paert vande voirss derdalven mergen lants in Henrick Luijen Ambacht gelegen. Elck percheel met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten, daer met recht toe behoirende. Aldus aengebrocht ede vertegen ten dage ende voir heemraden voirnoemt. Ende hebben partijen haer bedanckt der goeder deijlinge. Gelovende deze t'allen tijden naer te coemen ende t'achtervolgen op een pene ten vijftich gouden realen te verbueren te gaen naer peijnen recht.

Los blad na 21. (onduidelijk schrift).
Weet heer Meijen van Oistmal als dat ghij een rechtelijcke wette wilt doen om uwe behoirlijke solaris aen eenen genaemt uwen ingeseten, genaemt Cornelis Lemmen Maeijs, alias Steijnt Neestel (?) als dat die errefgename van Ariaen Cappers rechtelijken ingewonnen hebben van alsulken goet als Cornelis Lemmen Maeijs vandie selve errefgenamen gekoft heeft ende daer van drie koepdagen rechtelijken gehuden ende soe niemant bennende (?) heeft van slats (?) geobiedent naer onsen banken recht van sijn errefgenamen ende die kosten van rechten daer omme gedaen ende soet versocht ende verdaecht is soe connen die selve errefgenamen ............. ende errefnis rechtelijken van dat selfde goet ofte ten sij ............... die vorscreven comt betalen met die kosten daer om gedaen als dat ghij sult compaenende den xxiiij meijrt naest comende anno negen ende tnegentich ende andersins sijn sijlieden geoensaeckt een ander te vercoepen ende te veesten als haer eijgen goet ut Raemsdonck doen tweeten meijrt anno negen ende tnegentich Uwen goetwillichgen wunient(?) Frans Geritssoen, schout tot Raemsdonck scrijft wederom als die wete rechtelijke gedaen is betalt den bede ende die wet aldaer ofte den schut sal geoensaekt wesen ut te leggen twee schot aen ghelt ende vierschot aen pant.

Dije weete gedaen nae inhout van desen aen die huijsvrouwe Cornelis Combrechs(?) midts dat den man was nae ....... (?) den xxe meirt anno negen ende tnegentich. Onderteekent Bertholomeeus van Buijlen, Meijen van Oistmalle.

Los blad na 21.
Ick Willem Geritszoon bekenne wel ende duechdelijck betaelt te sijn van een stee ofte huijsinge, staende tot Raemsdonck int Broeck van ............ Straf (?) Desen 4e meij anno 1608. Bij mij Willem Gerritszoon.

Los blad na 21.
Ick Tonis Comeren (?) van Sevenberge bekenne mits desen ontfangen te hebben wt handen van Adriaen Peterss den jongen van Raemsdonck die somme van seven ende negentich Rijnsgulden ende tien stuvers ende dat vande vierdepaert van eenen willicuer vande stede daer hij Adriaen Peterss alhier op woonachtich is. Ende in kennisse ende bewaernisse van Adriaen Peterss van Raemsdonck van mij Tonis Commeren(?) onderteijckent Peter Adriaenss Moijen, Henrick Toniss ende Willem Geritss Croon. Actum desen xxvij meert 1608.
(handmerk) Anthonij Cornelis Kersers (?)
Bij mij Dierick Adriaenssen als getuijgen.

Fol. 22 r.
Eerffdeelinge aengebrocht tusschen Frans Geritss schouth ende Jan Adriaen Peters.
Ten dage voirss is Frans Geritss geloot gecavelt ende geerfdeelt op een derdepaert van een weer lants opte Geestkens opten oisten candt geleghen mette hegge ende houtwas opt voirss derdepaert staende. Streckende vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe.
Hier jegens is Jan Ariaen Peeterss bij lottinge gevallen opte tweedeelen vant zelffve weer bedeelt opten westen candt metten houtwas opte voirss tweedeelen staende, mede streckende vande halven Poelsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Elcx percheel met zijn schouwe, leijdinghe, slooten ende andere gebuerlijcke rechten daer toe staende, t'onderhouden. Ende zal d'een percheel over d'ander altijt moeghen steghen ende wegen daert noot zij ende ter minste schaden tot sHeeren straet toe ende oick malcanderen to dijen eijnde ist noot die steghe buijtendijx te helpen maicken ende onderhouden. Actum dezen ixe december 1598 voir heemraden Jan Meeusz ende Henrick Janss Buijs. Waervoiren partijen hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder lotinge. Gelovende deze t'allen tijden naer te coemen op een pene van vijftich rijnsgulden te verbueren te gaen naer peijnen rechte.

Pachtinge ofte verlenginge van vier geerden aenwas.
Opten xe december 1598 zoo hebben Henrick Jansz Buijs ende Aert Adriaensz, beijde als heijlichgeestmeesters van Raemsdonck met consent ende advijs vande gerechte Jacob Woutersz verlengt den duijl ofte aenwas vande vier geerden lants gelegen aende oistzijde van Hermans Zijl, die hij vande Heijlichgeestmeesters ten anderen tijde in pachtinge twintich jaeren heeft gehadt, waer van het leste jaer eijndigen zal metten jare van negen ende tnegentich, vuijtwijsens .. giften den thijt van noch xvj jaeren die hairen inganck nemen zullen metten jare xvjC jaerlijcx voirde somme van vier rijnsgulden te betaelen alle jaeren op lichtmis dach, vrij gelt. Des zoo waert den voirn Jacob Wouterss gehouden den ouden grindt niet te mogen baggeren maer mach dijen vuijthouden ende tot hoijlandt maecken tzijnen oirbaer. Ende den grindt dijen hij noch zal teulen zal hij thien jaeren moegen baggeren maer langer niet. Ende zal oick dese voirss vier geerden den reesloot graven als partijen vereijschen tzijnen coste. Ende tslans oirbaer ende proufijt. Actum als boven. Mij mede present als secretaris.
Melis Cornelis (1598).

Fol. 22 v.
Peeter Adriaenss Cuijper; Henrick Beijermans van Weert.
Op huijden desen xxiiije novembris anno 1598 compareerden Peeter Adriaensz alias Cuijper ende gaf over met vrijer gifte zoo recht is Melis Cornelis tot behoeff van Henrick Beijermans van Weert, drie geerden lants gelegen inde Werffcampen. Streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter naesten toe Joncheer Chael van Benthim met het leengoet geleghen oist ende Henrick Beijermans voirnoemt weest, onbedeelt in zes geerden met zijn schouwen leijdinghen ende andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dese comparant voirss drie geerden lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, tot dezen daeghe toe. Voir heemraeden Jan Meeussen, Henrick Janssen Buijs.

D'erffgenaemen van Peeter Dircxz Groeij; Adriaen Woutersz.
Ten voirss daeghe compareerden Commer Bastiaenssen voir hem zelven ende mede vervangende Peeter ende Bastiaen zijn broeders, daer hij hem sterck voir maeckt, Jan Peeters Joost Jooren (niet zeker dat dit één naam is; kunnen er ook 2 zijn), voir hem zelven ende mede vervangende Lesken met haeren kijnderen ende voirts zijnen vollen stock vuijten naeme van zijnhuijsvrou Huijb Cleijssen voir hem zelven. Ende gaeven gesamenderhandt over met vrijen giften, elck inde voirss qualite, zoo recht is, Ariaen Woutersz, een vierendeel in een weer lants gelegen onbedeelt opt Gat, mits noch het twee ende dertichste deel int zelffde landt, streckende vanden Achterdijck aff noirtwaert op ter halver Waetering toe. Cornelis Dircxz weeu ende kijnderen cum suis, gelegen ten naesten aende oistzijde ende Ariaen Woutersz voirnoemt met Huijbert Bosseren ende andere aende westzijde. Met schouwen ende leijdinghe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden comparanten voirnoemt, elck inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, tot dezen daeghe toe. Voir heemraeden voirss.

Fol. 23 r.
Ten voirss daghe compareerden Ariaen Woutersz ende heeft gelooft ende verwilcuert zoo recht is schuldich te wezen den voirnoemde erffgenaemen tzaemen ter somme van twelff ponden Vlaems te betaelen daervan een derdenpaert dat Bamis lestleden verschenen is. Ende noch gelijcke vier pondt Bamis 99 toecomende. Ende den lesten Bamis verschijnende anno xvjC die volle betaelinge van het voorss vierendeel ende het xxxijen deel gereeckent jegens den voirss coop, gelooft den voirn Ariaen Woutersz te betaelen opten lesten dach anno xvjC voirss. Verbindende daer voiren allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt.

Commer Bastiaensz, Jan Bastiaensz ende Peeter Batiaensz bekenne van haer portie ende gedeelt ten vollen ende al betaelt te wesen van Adriaen Woutersz, blijckende bij haer quijtantie van date den x dach meijs anno 1601 van desen wilceur.
Huijbert Claess ende Jan Peetersz bekennen van Ariaen Wouters sa. ontvangen te hebben haer quoit, paert ende deel inden wilceur, blijckende bij haer quitantie, waer inne stont dit ist hantmerck van Ariaen Peeters ++ dits hantmerck van Huijbert Claes ...............

Dirck Lauwereijs Tijs; Bastiaen Staessen.
Op huijden desen xxje decembris anno 1598 compareerden Dirck Lauwereijs Tijs zoen ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Jan Stoffelen tot behoeff van Bastiaen Staes Huijbertzoen een geerd lants gelegen in Peerken Tomasweer, onbedeelt in zes geerden lants, bedeelt die zes geerden int heel weer opten oistencandt, Leeuwerckeneijx erffgenamen gelegen ten naesten aende oistzijde ende Frans Geritss, schout met zijnen consorten int zelve landt aende westzijde. Streckende vander Dongen aff noirtwaert op ter Maesen toe. Met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden Dirck voirnoemt deze voirss geerd lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, tot dezen daeghe toe. Ende ingevalle op deze geerde voirss iets jaerlijx vuijtgaet tot behoeff vande Heijlighen Geest alhier ofte het gasthuijs ofte Heijlighe Geest ten Berch, daer Dirck niet aff en weet, geloeft tzelffde Bastiaen Staessen zijnen swaeger tallen tijden aff te doen ende hem tallen tijden daer van schadeloos te houden.
Jan Stoffelen bekendt dat Dirck Lauwereijs voirss het verloop metten hooftpenningen vande Heijligeest ende gasthuijs voirss gequeeten. Ende Bastiaen Staessen zijnen swager goedgedaen heeft met drije rijnsgulden eens. Ende is den navolgende wilceur zoo veel te meerder zulcx dat Bastiaen voirnoemt den zelven ..... aen zijn selven ende tot zijnen last houden moet. Actum voir heemraeden Dirck Adriaenss ende Henrick Janss Buijs.

fol. 23v.
Transport op datum: 21-12-1598 (ten voirss dage).
Verkoper: Jan Stoffelen als gemechtich van Bastiaen Staessen zijnen neve.
Koper: Dirck Lauwereijs Tijs.
Betreft verkoop van: Een halff schuer met halff het erff daer aen gelegen, gemeen metten voirnoemden Dirck Lauwereijs opt Veer
Belend noord: Donga.
zuid: Jacob Jan Buijsen boomgaert.
oost: Steven Aerts weeu.
west: Lauwereijs Tijsen.
Koopsom: 97 rijnsgulden te betalen in mei 99 en mei 1600.

Bastiaen Staessen bekent van Dirick Lauwereijs, sijnen swaeger, van desen wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten voor hem ende sijnen naecoemelingen, blijckende bij sijne eijgen quitantie. In kennisse van Dirck Adriaenss ende Jan Gijben. Daerom geroijeert.

Fol. 24r.
Waarburchschap.
Ten voirss daeghe compareerden Jan Cornelis Timmerman ende Cornelis Janss zijnen swaeger ende hebben beijde ende elcx voir d'eenhelft geconstitueert ende tot eenen onsterfflijcken waerburch gestelt Henrick Janss Buijs elcx hair huijs, erffnissen ende goederen daer aen gelegen ende generalijcken allen hairen anderen goederen zoo haeff als erve geen vuijtgesondert. Ende dat voir allen alsulcken renthen chijnse ofte andere verbintenisse als naemaels opt landt d'welck den voirnoemde Henrick Janss vande voirnoemde comparanten vrij gecoft ende metten recht ontfangen heeft. Eertijds dit voirss landt gecoemen van Aert Janss Scheerders. Ende dit ten aensiene van dat zij dit vrij van renthen, chijnsen ende ander verbant hebben vercoft. Ende dat met alleenlijck voirde zelve renthen chijnsen, maer oick voir alle costen schaeden ende intresten die den voirnoemde Henrick Janss ofte zijnen naecoemelingen daer deur naemaels zouden coemen te lijden, zal 'tzelffden aen elcx haire huijsen ende erven moeghen verhaelen. Zoo voir zeijt is, heemraden als boven.

fol. 24r.
Transport op datum: 21-12-1598 (ten voirss dage).
Verkoper: De H. Geestmeesters: Henrick Janss Buijs ende vervangende Aert Adriaenss zijnen mede Heijlichgeestmeester, nu absent zijnde.
Koper: Adriaen Wouterss.
Betreft verkoop van: Een gerechte vierdepaert van een breij gecoemen van Marijken Pierssens.
Belend noord: Wetering.
zuid: Achterdijck.
oost: Onbedeelt in de geheel breij Cornelis Dircx weeu ende erffgenae¬men.
west: Huijbert Janss Bosser, c.s.
Koopsom: 12 pond Vlaams en 5 gld. 2 stuijvers voirden intrest. Te betalen op jaerdach 1600. De koopsom kan later betaald worden, maar dan moet 5 gld 2 stuivers rente betaald worden.

Fol. 24v.
Transport op datum: 4-1-1599.
Verkoper: Willem Janssen Leermaeckers.
Koper: Jan Huijb Coenen, wonende t'Oisterhout.
Betreft verkoop (met vrijer gifte behoudelick zes stuijvers grondtchijns jaerlijcx den conventualen van Santroissen) van: Een weer lants gelegen int Rijsbroeck.
Belend noord: Peter Merten Staps ende Jan Cornelis Aerts wedue ende erfgenaemen.
zuid: Brabant.
Een en ander zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als den zelven Willem Janssen ten anderen tijde dit voirss erffenisse vande voirss wedue ende erffgenamen gecoft ende metten rechte ontfangen heeft.

fol. 25 re.
Waer voiren den voirn Jan Huijben gelooft te betaelen binnen xxxiiij uren ofte alst Ariaen Peeters Arieaenssen de somme van hondert Rijnsguldens ofte bij gebreke van dijen sal dese gifte zijn ende blijven gecasseert ende vanmultiteijt (??) ten eeuwighe daeghe. Des zoo consenteert Willem Janssen voirnoemt dat dese voirss hondert gld den voirn Jan Huijben in betaelinge zal strecken aende voirss coop nae behoiren.

Transport op datum: 5-1-1599.
Verkoper: Adriaen Cornelis Lemmens.
Koper: Adriaen Peeter Janss van Tilborch.
Betreft verkoop van: Eens stuck lants geleghen int veen.
Belend noord: De Bancken.
zuid: Ouden Gat.
oost: Jacomijn Dircx cum socijs.
west: Frans Geritz, schout.
Koopsom: niet genoemd.

Wilcuer.
Op huijden desen vije decembris anno 1598 compareerden Adriaen Willemss Haenscam ende heeft allen zijne goederen, gheen vuijtgesondert, tot eenen onsterffelijcken waerburch gestelt, Claes Gielen ende dat voor alsulcke xxviij rijnsgulden als Moijen Aecht opten huijdighen dach vanden voirnoemde Claes Gielen heeft ontfangen ter causen van coop van erffenissen die welcke Jan Peeterz haere neve van Dinghen Joosten zijnder huijsvrouwe weeghen heeft gehadt ende den voirn Claes Gielen vande voirs Aechken heeft gecooft ende metten recht ontfanghen. Ende ingevalle den voirn Jan Peetersz ofte iemants actie van hem (?) hebbende den voirn Claes Gielen ofte zijne naecoemelinghen daeromme souden moeghen molesteeren in eenigher manieren dat hem den voirgenoemden Claes Gielen aen des voirss Adriaen Willemz goederen voirseijt is zal moeghen verhaelen voirallen tgeene hij daer deur zoude moeghen zijn vercort, mitsgaeders die costen, schaeden ende intresten die hij daeromme zoude coemen te draeghen ofte lijden.
Des geloefden Moeijken Aecht met Jacob Lenaertz, haeren gecoren voicht met haeren voirgen borghe tallen tijde hier van te indempneren, costelois ende schaedelois te houden onder verhael van haeren persoon ende allen haeren goederen, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert. Actum als boven voir heemraders Dirck Adriaenz ende Jan Meussoen.

Fol. 25 v.
D'erffgenaemen van Joris Janss; Henrick Beijermans van Weert.
Ten voirschreven daeghe compareerden Adriaen Jorissoen voir hem zelven, Dierck Peetersz van Mechelen voir hem zelven ende beijde als voichden ende toesienders van Tielman Joriss naegelaeten weeskijnt, oick mede vervangende ende haer beijde stercmaeckende voir Huijbert Hermans, haeren swaeger. Ende gaeven gesamender¬handt over met vrijer giften zoe recht, is Henrick Beijermans van Weert vier gerden lants, geleghen inde Donck, streckende vander haver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Henrick Beijermans voirnoemt gelegen int selve lant oisten ende joncker Aernt van Dorp ten naesten west. Met zijn schouwen, leijdinghe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden comparanten voirnoemt, dese voirss vier geerden lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, tot dezen daeghe toe. Voir heemraeders als voiren.

Fol. 26 r.
Wilceur toebehoirende Frans Claesdr.
Wij Frans Geritss, schouth, Jan Gijsbrechtss ende Jan Meeusz, beijde als heemraders van Raemsdonck, bekennen van weghen onsen voirss dorpe wel ende deuchdelijcken geloeft ende verwilceurt te hebben Jan Adriaen Claess tot behoeff van Lesken Frans Claesdr, die somme van hondert tachtich rijnsgulden ende derthien gld voirden intrest tziaers. Ende gelove die voirss hondert ende drijentnegentich rijnsgulden te betaelen tot korsmisse anno negen ende tnegentich, verbindende daer voiren onsen persoenen ende goederen zoe haeff als erve, hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Dies zoo geloeve die gemeene naebueren van Raemsdonck ons ende onsen naecomelinghen altijt van desen te indempneeren, costelois ende schadelois te houden, gemerckt dat Steven Aerts ende Adriaen Huijben, beijde als burgemeesters deze penningen tot behoeff van onsen voirss dorpe hebben ondergenoemen inden jare van zesse ende tachtich, vuijtwijsens d'obligatie van date den iije feb. 1987, die mits desen is gecasseert.

Dese hondert ende tachtentich rijnsgulden te sijn gelost ende gequeten bij mr Thomas Jans geweest .... onder Raemsdonck, d'welck hij sijn reeckeninghe te cort coempt ende hem sal valideeren in betaelinghe int sloot dier selver reeckeninghe, daerom geroijt, betaelt in handen Gerit Jan Metis(?) als last hebbende van Lenaert Claesz als man ende voicht van Lesken Frans.
Actum den xiije julij 1619. Oick als getuige Cornelis Melis.

Transport op datum: 10-5-1598.
Verkoper: Adriaen Huijb Cornelis.
Koper: Claes Emmen Cleijs tot behoeff van Dingen ende Maeijken Adriaen Emmen Cleijs dochteren.
Betreft verkoop van: Een vierendeel in een weer lants gelegen inde Oirden. E.e.a. zoals Adriaen Huijb Cornelis gekocht heeft van Jan Emmen Cleijs.
Belend noord: Vaert (?)
zuid: Donga.
oost: Merten Jan Mertensz met Gijsbert Horsten.
west: Henrick Henricx met Adriaen Adriaenss Cluijter van sGravenmoer.
Koopsom: niet gneoemd.

Transport op datum: 10-5-1598 (ten voirss dage).
Verkoper: Cornelis Jansz de Leeu.
Koper: Mercelis Wilmsz.
Betreft verkoop van: Een erffken gelegen inde Schans (? papier weg).
Belend noord: 'sHeeren straet.
zuid: Cornelis Jansz erf.
oost: Mercelis voirnoemt.
west: Schalck Dircx.
Koopsom: Betaald, maar niet genoemd.

Los briefje genummerd 56, na fol. 26.
Ick Ambrosius Thomass Schalydecker bekenne wel ende deuchdelick ontfangen te hebben uut handen van Waelwijck Aryssen, de somme van 12 gl min een braspenninck. Ende dat van wegen die van Raemsdonck dwelck sij mij schuldich waren. Tot vasticheijt van desen so heb ic mijn hanteken hieronder gestelt. Bij mij Ambrosius Thomas Schalidecker.

Los briefje genummerd 58, na fol. 26.
Wij ondergeschreven als collecteurs van het restant boeck van Steven Aertssen ende Ariaen Huijben die het durp van Raemsdonck als burgemeesters gedient hebben van St Jan Baptist vijf ende tachtich tot Sint Jan Baptist zes ende tachtich incluijs, kenne ontvangen te hebben van Ariaen Ariaens Waelwijck den ouden, ende dat van Aert den Muelenaers erfgenaemen weegen van alsulcken goet als sij ingewonnen hebben van Ariaen Jan Pauwels, sese ende dertich beeden elcker tot seven stuvers, facit twaelff gulden twaelff stuijvers vervallen ende omgeslaegen op sijn goederen alhier int jaer als voer. Actum onderteekent opten vier ende twijntichsten aprilis 1599.
Anthonis Cornelis ende Wilhem Cornelis.
somma xij guldens xij st.
In de kantlijn:
Het geene met dese quijtantie ontfangen is moet afgecort weesen aen het accoort van twee ende veertich guldens doen Ariaen Ariaens den ouden Waelwijck die vest vant lant ontfangen heeft tot Raemsdonck.

Los briefje genummerd 57, na fol. 26.
Waelwijck Adriaenss goeden vriendt, 'tzal u gelieven Tuenis Cornelis mijn broeder te geven die tweenveertich gulden die ons dorp van Uwe E zijn competerende van weghen Kappers erfgenamen die Uwe E aen uwe cooppenningen hebt tot onzen behoeve ingehouwen. Ofte meer ofte min zal ons 'tregister leeren, dwelck jegenwoirdich om redenen van huijs is. 't Zelfde zal Uwe E (mits thoonende quijtantie) betalinge strecken naer behoiren. Ende zijt hier mede den heere bevoelen in haest, den xiiije meij 1599.
Die Uwe E goetdienstigen vriendt Melis Cornelisz.

Alsoe blijckt bij quitantie hier mede gaende, onderteeckent bij Willem Willem Corneliss ende gelt ontfangen de somme van twaelff gulden twaelff stuivers die oick betaelinge strecken op des voernoemde somme.
Ick ondergeschreven kenne mits desen ontfangen te hebbenuut handen van Adriaen Arriaenss den ouden Waelwijck die somme van veerthien gulden thien stuijvers een oirt st. (?) Ende dat op goede reeckeninge vanden achterstellige contributie vervallen opde erffgenamen van Cappers gegoet zijnde inden banne van Raemsdonck.
Actum desen xiiije meij 1599.
Omnia xiiij gl x st. j oirt st. Anthonis Corneliss.

Fol. 27 vo.
Op huijden dezen 28 meert 1599 compareerden voirden gerechte van Raemsdonck Pauwels Adriaen Jan Cappaertss zoo voir hem zelven als mede vuijten naeme ende van wegen zijne broeders, zwaeger ende zuster respectieve. Ende heeft versocht gift ende eijgendom te hebben van een stuck beempden, gecoemen eertijts van Adriaen Jan Cappaerts, hunne vaderen ende naederhandt vercoft is aen eenen Cornelis Lemmen Maesz van Donghen, geleghen alhier inde Oirden, dwelck hij comparant met zijnen consorten met vollen rechte ingewonnen heeft vuijt saicken van hunne achterweezen ende onbetaelde erffpenningen die hun noch waeren resterende vande voirss stuck beemden. Ende alsoo ons schouth ende heemraeden wel kennelijck is dat den voirn erffgenaemen haire rechtvoirderinge naer rechte wel hebben gedaen. Ende naer de inwinninghe vande voirss stuck beemden noch hebben gehouden drije dieversche coopdaeghen met voirgaende citaten ende rechtelijcken weeten aende voirss Cornelis Lemmens gedaen. Ende oick drije sondaechsche geboeden vande voirss erffnisse gegeven zijnde, heeft den voirss Pauwels Adriaenss opten lesten coopdach als wezende den 26 feb 98 meten brandenden kerssen den slach vande voirss stuck beemden geobtineert voir haer luijder t'achterhaelen vande erffpenningen cum expensis . Dwelck nochtans niet jegenstaende, zoo is den voirnoemde Cornelis Lemmens geciteert bijden vorster ofte meijer van Oostmal opten 20 meert '99 omme den voirnoemde erffgenaemen te coemen voldoen van haer pretens achterweezen ofte hem te vesten ende te erven wederom int voirss erve. Ende al evenwel van zulx te doene in gebreecken is gebleeven.
Soo eest dat wij in aensieninge van contumatie ende vilipendatie vande voirss procedure (alsoo den lesten coopdach verjaert ende verdaecht was) allen die gerechte erffgenaemen van Adriaen Janss Cappaerts gevest, gevroent ende geervet hebben. Ves¬ten vronen ende erven hemlieden int voirss stuck beempden bij dezen als in haer vrij eijghen erve voir haer achterwezen ende costen van rechte, zodat 'tzelffde hemlieden nu zeeker is ende vaste, behoudelijcken eenen iegelijcken zijns goets rechts. Actum als boven, voir schouth ende heemraden Jan Meeus ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 28 r.
D'erffgenaemen van Adriaen Jan Cappaerts; Adriaen Adriaenss Waelwijck den Ouden.
Ten voirss dage compareerden Pauwels Adriaen Jan Cappaerts voir hem zelven ende vervangende Jan Adriaen Janss zijnen broeder daer hij t'allen tijde gelooft voir te verantwoirden, Marijken Adriaenss Cappaerts voir hair zelven met Pauwels Adriaenss, hairen broeder ende gecoeren voicht in dezen, Frans Geritsz, schouth als gemechticht van Huijbert Adriaen Janss ende van Adriaen Stevens als man ende voight van Jenniken Adriaen Cappaertsdr, blijckende bij procuratie, ons heemraeden gebleecken ende voir notaris ende getuijgen gepasseert, d'een van date den 13 januarij ende d'ander vande 3 martij 99 voirss.
Ende gaven gesamenderhandt over, elcx inde voirss qualite, met vrijer giften zoo recht is Adriaen Adriaenss den Ouden Waelwijck eenen beempt lants geleghen inde Oirden, groit een buijnder, streckende vander Donga aff noirtwaert op ter Vaert toe. Goijert Willem Teeuwen erffgenaemen oost ende Peeter Jan Roel de Meijmerts west, zoo groit ende cleijn ende voirts in alder manieren als dat zelffde stuck erffs anderen tijde van hairen overleden vader is gecoemen. Met zijn beden ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden comparanten voirnoemt, elx inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, tot dezen daeghe toe. Voir heemraeden voirss.
Ende alsoo bevonden woirdt dat dit voirss erve inde contributie alhier ten achteren staet in verscheijden boecken voir datum van dezen vervallen, monterende ter somme van Lxiiij gl ix st j oirt. Ende ondericht zijnde vant ongebruick vande lande ende vande profijte bijden cedenten ende vercoopers genoten, is bij ons deur supplicatie vande weezen daerinne gericht zijnde, die voirss somme gemodereert ende geaccordeert, dat ten regarde van dijen ten oirname vande burgemeesteren respectieve bij Adriaen Adriaenss betaelt zal woirden ende hij zal corten aen zijn cooppenningen vande voirss buijnder lants de somme van twee ende veertich rijnsgulden. Ende beneffens dijen zoo zal het dorp noch genieten van twee jaren hueren vant voirss erve als van d'lant xcvij ende xcviij bijden schouth aen Herman Jacobs ende Berbel die wedue van jan aen Roelen verpacht tzaemen bedragende die voirss twee jaren ter somme van xxiiij gl x st. Ende allen 'tgeene daerop bijden burgemeesters alhier ontfangen is, zal moeten blijcken bijde boecken vande burgemeesters ende dat zelffde gebleecken zijnde zal daer aen corting weezen. Ende dit alles op pene van cassatie vande voirss veste. Ende 'tgeene oick voldaen zijnde zullen allen boecken gevrijt zijnde ende betaelt totten jaere van negen ende tnegentich toe vande voirss contributie. Actum als boven.
Dezen 4e aprilis 1601 heeft Waelwijck Adriaenss deze xLij gl betaelt.

Fol. 28 v.
Testament.
Op huijden den vijen meij anno xvC negenende tnegentich compareerden voirden heemraet van Raemsdonck ende Henrick Luijen Ambacht, Willem Jacobsz Knijp ende Dingen Jansdr., zijn wettige huijsvrouwe. Willem voirss sieckelijck zijnde van lichaeme maer cloeck ende volcoemen van verstande, zoo dat voir oighen heeft gebleecken.
Comparanten testeren op elkaar voor alle goederen, roerend en onroerend, inclusief schuit. Als Willem eerst overlijdt en er nog penningen te vorderen zijn uit een wilceur die Lauwereijs Jacobsz heeft verlijd uit de koop van een halve hofstede in Henrick Luijen Ambacht, dan gaan de resterende termijnen naar de familie van Willem.
Het echtpaar verklaart beide oud te zijn en van cleijne middelen. De kleren van de overledene gaan voorts naar de familie van de overledene.
Voor heemraden Peeter Huijbrechtss ende Henrick Janss Buijs.

Fol. 29 r. (Henrik Luijen Ambacht).
Transport op datum: 7-5-1599 (ten voirss dage).
Verkoper: Willem Jacobsz. (oom van Willem Jacobsz volgens de wilceur).
Koper: Lauwereijs Jacobsz.
Betreft verkoop van: Een halve hofstad met half de delle daer aan gelegen, onbedeelt in Henrick Luijen Ambacht.
Belend noord: Oude Straet.
zuid: Halve Nieuwerstraet.
oost: Mathijs Janss.
west: Pieter Huijben.
Koopsom: 12 pond Vlaams.
Te voldoen als volgt: 4 achtereenvolgende St Jansdagen te midzomer, waarvan de eerste St. Jan 1600.
Verklaring van voldaan zijn op: 9-6-1601 4 gld 10 st. ontvangen door Jacob Huijbertss. Betreft de termijnen van 1600 en 1601 ad 2 gld 5 st. elk.
Haesken bekent hierop ontfangen te hebben 3 termijnen (te weten 1600, 1601 en 1602) van elk 4½ gld, samen 13½ gld.
Neeltgen Huijberts verklaart ontvangen te hebben van Lauwereijs Jacobs 3 termijnen van elk 2 gld 5 st., samen 6 gld 15 st.
Plips (ik neem aan Philip) Adriaenss de ouden bekent van wege Jacob Lauwereijs woonende t'Oudersche (?), ontvangen te hebben 4 gld 10 st., zijnde de volle betaling van zijn contingent.
27-5-1604.

Fol. 29 v.
Transport op datum: 8-7-1599.
Verkoper: Jan Meeus als gemechtich van Jan Huijbertss Reijnen ende Adriaen Zerren die beijden verclaerden vollen last te hebben van allen die gerichte erffgenamen van wijlen Peter Ariaen Reijnen.
Koper: Gerrit Andriess.
Betreft verkoop van: 1/16 deel in een weer land in Engelandt, geheten Schuermans¬landt. E.e.a zoals constituanten van Peeter Ariaen Reijnen en Lijnken Brievincx aanbestorven is.
Belend noord: halve Brantwetering.
zuid: de Vaert.
Koopsom: niet genoemd.

Transport op datum: 15-7-1599.
Verkoper: Adriaen Peter Gerit Hermans. (In de kop en een keer verderop staat: Adriaen Peeter Ariaen Gerit Hermans).
Koper: Peeter Jan Peer Knapen.
Betreft verkoop (met vrijer gifte, behoudens cloosters grontchijns) van: Een mergen lants gelegen int Rijsbrouck onbedeelt met de erffgenamen van Willem Janss Snellen.
Belend oost: 't cloosters landt.
west: Jan Adriaenss Verleg ofte den Deeck.
Koopsom: niet genoemd.

Fol. 30 r. (zie ook los blad na fol. 19).
Transport op datum: 15-7-1599 (ten voirss dage).
Verkoper: D'erffgenamen van Willem Janss Snellen: Adriaen Adriaenss Waelwijck den ouden als gemechticht van Peeter Willem Jan Snellenzoon, Marije, des voirss Willem Jan Snellendr met Peeter Joosten van Gilze, hairen man ende vooght ende Elisabeth, oick des voirss Willem Jan Snellendr met den voirn Peteren van Gilze als hairen gecoiren voight, oick mede inden name vande onbejaerde kijnderen van wijlen Mathijs Snellen ende Jan Snellen, die hunnen broeders waren. (blijckende bij procuratie voir notaris en getuigen te Breda dd 12-7-1599).
Koper: Adriaen Janss Vervoirt.
Betreft verkoop (met vrijer gifte behoudens cloosters grontchijns) van: Een mergen lants int Rijsbrouck, onbedeelt met Peter Jan Peer Knapen ende bedeelt mette zelffden opten westen candt.
Belend oost: Cloosters landt.
west: Jan Adriaens Verleg ofte den Teeck van t'Oosterhout.
Koopsom: niet genoemd.

Fol. 30 v.
Op huijden, dezen xxijen octobris anno xvC negen ende tnegentich compareerden Meerthen Dircx ende Anniken Adriaensdr, zijn wettighe huijsvrouwe (NB: er staat Anniken Adriaens zijn dr zijn wettighe huijsvrouwe, maar dit moet onjuist zijn. Verderop in de tekst staat het wel correct), beijde gaende ende staende, Merthen voirss sieck sijnde van lichaem, maar cloeck en volcoemen van verstaende, zoe dat voir eighen oighen scheen, die welcke aenmercken¬de datter gheen dinck zeeckerder is dan die doot enz.
Testeren op de langstlevende. Opten last dat die zelffde langstlevende van hem beijden hairen kijnderkens van haerder beijder lijve geprocreert, gehouden weert eerlijck op te brengen naer vermoeghen zijnen ofte hairen staet, voir het joncxte kijndt veerthien jaeren oudt zijn zal. Ende is in dezen geconditioneert ende wel expresselijcken voirwaert, ingeval Merthen Dircxz voirnoemt eerst geraecte dezer werelt te overlijden, dat Anniken, zijn huijsvrouwe voirnoemt gehouden zal wezen, binnen twee jaeren naer dat haer jonxte kijndt, verweckt bijden voirnoemde Merthen Dircxz veerthien jaeren out zijn zal als voirss is, des voirss Merthen Dircxz twee voirkijnderen, verweckt bij Neeltghen Aertsdr elcx vijfftich rijnsguldens eens. Ende dat inde plaetse van haer vaederlijck goet maer(?) eerst(?) waermede zij haer t'allen tijden zullen houden gecontenteert ende gevredicht. ......... enz.
ten huise van testateuren voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss ende textendeeren in forma.

Los blad (klein geschreven en slecht leesbaar), na fol. 30.
Op huijden desen ... novembris anno 1589 compareerden Merten Dirckxs met de .... vande achtergelaten weeskijnderen die Merten Dircken verweckt heeft bij Neltken Aerts zaliger, bij namen Lijntken Mertens, Dircxken Mertens ende Anneken Mertens voor schout ende heemraders binnen den ambocht van Raemsdonck ende zijn met malcanderen verackordert op alle conditie (?) ende voorweert hier naer volgende.
Item inden eersten zoe heeft Merten Dircxss voorss ..... ... weeskijnderen beloeft op te brengen, te cleeden ende te reden ende ter scholen te zenden omte leeren leesen ende schrijven. Alles naer vuijtwijsens haeren staet. Item beloeft Merten Dircxs voirss noch .... voerss weeskijnderen oock op te brengen ende te houden tot haeren mondighen daeghe toe alsoo wel tot jonsten als t'outsten ende als dan nae datmen (?) Jan Dircz belooft noch den voirn Merthen Dircx sout (?) voirss weeskijnderen vuijt te reijcken van haer moeders goet de somme van eens twee hondert rijnsgulden ofte het zelfde als dat wel twee hondert gulden weert zal weesen .....
Item is mede geconditioneert oft gebeurde dat Godt Almachtich zijne willen dede met een ofte twee vande voirn weeskijnder dat de twe ..... .... sullen sterven van d'een opt d'ander tot lesten toe.
Item is mede geconditioneert ende besprocken oft gebeurde dat de voirn kinderen quamen te sterven alle drie ende deser werelt overleden binnen den tijt van vier jaeren nae datum van desen dat Merten Dircx voern als dan gehouden zal sijn de naeste vrienden ofte erfgenaemen vuijte reijcken eens die somme van t hondert vijftich rijnsgulden. Ende indien een voernoemde kijnderen quamen te sterven nae de voirn vier jaeren, dat alsdan Merten Dirckxssz voorn zal moegen doen haere vrije eijghen wille met alle de goederen die hij tegenwoordich met Neeltken Aerts gehadt(?) heeft. Alles sonder arch ofte list. Actum voir heemraders Jan Zegers, Anthonis Corneliss, onder onderteeckent bij beijden
Merten handmerk Diercken; Peeter Aertsz present.
Dit blad is thans genum¬merd 62.

Het volgende blad, eveneens oorspronkelijk los, is sterk vergaan. Daardoor kunnen bepaalde stukken tekst (vooral aan het eind van de regels niet meer gelezen worden. Bij de bovenste regels is soms zeker 3 cm tekst weg. De tekst wordt hier door mij niet achter elkaar uitgetypt, maar regel voor regel. De lezer kan hierbij gemakkelijker zelf zijn fantasie gebruiken.
Peeter Aerts p... secretaris tot Cappel en
vuijt saicken vande vuijtreijckinge van elck kijnt
een bedde die Merthen Dircx voirnoemt geloeft he
twee kijnderen verweckt bij Neltghen Aertsdr.
houwelijcken state, elcx gecoemen zijnde vuijte
reijcken vuijtwijsens d'aenneminge daer van
voorn Peeter Aerts zijnen swaeger voirnoemt ten andere
gedaen in vueghen dat die voirss kijnderen
vande voirss vuijtreijckinge vande coeijen ende bedden tot
nisse anno zesttienhondert zullen ontfangen alsulcke
ponden groiten Vlaems als Peeter Aertss secretaris
hairen oom, den voirn Merten Dircxz hairen vader
schuldich zal zijn. Zulcx als den voirn secretaris
mitz dezen geloeft te betaelen ane handen vande voirss
ren de voirss tweentzeventich rijnsgulden in volder betaelinge
van alsulcke halve delle als hij nu vande voirss
Merthen Dircxs heeft gecoft gelegen tot Cappel waer
mede deze vuijtreijckinge van coijen ende bedden geheel
is gequiteert, doot ende tot niet gedaen. 'tzij ofte die
voirss twee kijnderren ten houwelijcken staet coemen
ofte niet, beloeven d'een den anderen aengaende die zelffde
aenneminge beneffens die twee hondert rijnsgulden die de
voirss twee kijnderen binnen acht daegen van haere voirss
vader sullen ontfangen nimmermeer te molesteeren oft
eenige moeijnisse aen te doen'tzij in rechte ofte daer buijten
in eeniger manieren nu ofte tot eenigen dage onder 'tverbant
van haeren persoenen ende goederen, geen vuijtgesondert. Dies
t'oirconden zoo hebben Peeter Aertss voirss als oom ende voight(?)
vande voirss kijnderen ende Merthen Dircxz als vader d
hare minnelijcken transactie onderteijckent ten voirss daege
in presentie van Frans Geritss, schouth, Jan Meeuss als
heemraedt ende mij Melis Corneliss.
Merten Dircken hantmerck; Peeter Aertsz.

Fol. 31r.
D'erffgenaemen van Claes Cornelis; Adriaen van Bavel.
Op huijden den vjen octobris anno 1599 compareerden Frans Geritss, schouth, als gemechtich van Jan Cornelis Anssen w... ende kinderen, Huijbert Cornelis voir hem zelven, Adriaen Peter Sconincx voir hem zelven ende vervangende Jan Peeterss ende Adriaen Jan Hoevenaers zijne twee swaegers, den schouth oick vervangende Jan Adriaenss Potbacker ende Joris Joosten als man ende voight van Aentghen Gijb Zegersdr. Ende gaeven gesaemenderhandt zoo recht is Adriaen Adriaenss van Bavel, een stuxken hoijlants, gelegen int veen. Streckende vande halve Broexken aff zuijtwaert op totte vaert toe, zoe groit ende cleijn ende in alder manieren als 'tzelffde hem comparanten is aengecoemen deur doode wijlen Claes Cornelis. Jan Adriaenss de Ber gelegen oist ende west met alle gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Dies zal Jan Adriaenss van dit voirss erve blijven gelden in elcke beede twee blancken. Actum als boven, voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Mercelis Wilmss; Peeter Stoffelsz Brauwer.
Op huijden, den xiiijen octobris anno xvC negen ende tnegentich compareerden Mercelis Wilmsz ende gaff over met vrijer giften als recht is Peeter Stoffelen Brauwer, een stuck erffs onbegrepen der maten, gelegen aende oistzijde vande Leegen wech jegens Vlendonck, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als 'tzelffde Neeltghen Stevens toe plach te behoiren ende met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoiren¬de. Mercelis Wilmss voirss gelegen noirden ende Lemmen Jan Lemmens zuijden, Michiel Mathijssen oist ende den Leegen wech west. Dies ist voirwaerde dat Peeter Stoffelsz hier van in elcke bede zal blijven gelden alhier twee blancken. Actum als boven voor heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Gijbrechtss.

Waerburchschap.
Ten voirss dage zoo heeft Peeter Stoffelss voirnoemt den voirss Mercelis Wilmss den thijt van zeven jaeren tot eenen waerburch gestelt dit voirss erve ende allen zijnen anderen erffnissen alhier zoe int veen als oick inde Vijff Hoeven geleghen ende dat voir alsulcken commer van renten, chijnsen ofte waerburchschap ofte ofte oick eenichsins anders daer 'thuijs tot Geertruidenberge gestaen, dwelck den voirn Mercelis Wilmss vrij van hem gecoft heeft, mede belast zoude moeghen wezen oick den voirnoemde Mercelis ende zijnen naercomelinghen hem aende voirss erffenisse te moeghen verhaelen voir allen zijnen costen, schaeden ende verleth. Actum ten dage ende voir heemraden als voiren.

Fol. 31 v.
Luijen Ambacht Adriaen Pauwels Lau Bussen; Sijmon Goijert Zijmonss.
Op huijden, den xviijen octobris anno 1599 compareerden Adriaen Pauwels Lau Bussen ende gaff over behoudelijcken raveschots grondtchijns zijns rechts met vrijer giften als recht is Sijmon Goijert Zijmonsz een halff buijnder lants gelegen inde vijffhoeven ofte zoo groit ende cleijn als hij comparant daerinne gericht is ende hem is achtergelaten bij doode wijlen Godschalck Henricxz sijn groitvader met sijn schoten, beden schauwen ende andere gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende dit alles naer luijt ende inhouden der deelcedulle van wijlen Godschalck Henricx. Actum als boven voir heemraden Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtss.

Goris Joosten; Ariaen Franssen.
Op huijden den xijen octobris anno 1599 compareerden Goris Joosten als man ende voight van Aentghen Gijbendr ende gaff over met vrijer giften als recht is Ariaen Franssen een stuck lants, gelegen opte Vlaeijkens, breet weesende twee weerkens. Streckende vande halve Vlaeijkens straet aff noirtwaert op totten halve Poelsloot toe, Waelwijck Adriaenss kijnderen, gelegen ten naesten oistwaert ende Adriaen Franssen voirnoemt zelffs westwaert. Met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toe behoirende. Ende bij besproicken voirwairde in elcke bete te betaelen twee blanck ende gelooffden 'tvoirgaende aff te doen tot dezen dagen. Voir heemraden Jan Meeussen en Willem Wouterss.

Den vijen april anno xvjC bekenden Goris Joosten van dit voirss landt ten vollen betaelt te weezen, den lesten penck metten iersten. Present Beijermans ende Heremanus Jacobs.

Huijbert Jan Vassen; Adriaen Janss Reool.
Op huijden, den ven novembris anno xvC negen ende tnegentich compareerden Huijbert Jan Vassen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Janss Reool een vierdepaert in een acker zaeijlants gelegen opte Donck, onbedeelt opten oistencant. Streckende van Bastiaen Beerthen erffgenaemen erve aff noirtwaert op totten halven Schausloot toe teijnden der Kerckenlant Joachim Peterss met Dingen Jan Vassen inden zelven acker gelegen west ende 'tLanglandt oist met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toebehoirende. Ende bekenden Huijbert voirnoemt dat hij van dit voirss vierdepaert ten vollen ende al betaelt was, den lesten pennck metten iersten voor heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Gijsberts.

Fol. 32 r.
Adriaen Janss Reool; Merten Dircxz.
Ten voirss dage compareerden Adriaen Janss Reool ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Jan Gijsbrechtss tot behoeff van Merthen Dircxz een acker zaeijlants, gelegen int Brouck zoo groot ende cleijn ende in alder manieren als Lesken Dircke des voorss Merten Dircx suster hem comparant vercoft ende mettennrecht over gevest heeft. Ende bekenden den voirm Adriaen Janss vande voirss acker wel ende ten vollen betaelt te zijn, den lesten penck metten iersten voor hem ende zijnen naecomelingen voir heemraden als voiren.

Doem Pauwels; Huijbert Denis Janss.
Op huijden, dezen xvijen novembris anno xvC negen ende tnegentich compareerden Doem Pauwels Claeijs ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Huijbert Denis Janss een achtendeel in een stuck lants, geheeten Schuurmanslandt, geleghen in Engelandt, genaempt 'tSlick, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als ten anderen tijde gecoft ende metten recht ontfangen heeft ende nu geerfdeelt leijt met stegen ende weegen d'een over d'ander ende alle schoten ende leden (?) met oick alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Doem Pauwels voirnoemt dit voirss achtendeel lants te vrijen ende te waeren naeden landtrecht tot dezen dage toe voir heemraden Jan Meeuss en Jan Gijsbrechtsz.

Fol. 32 v.
D'erffgenaemen van Stijken Aen Peer Aerts; Adriaen Cornelis Aen Peer Aerts.
Opten xxiiijen februari anno xvC achtentnegentich compareerden Adriaen Tueniss voir hem zelven ende vervangende Huijbert Tueniss sijnen broeder ende Maeijken Tuenissdr zijn suster, Commer Bastiaenss als man ende voight van Peeterken Tuenis Adriaensdr ende Claes Adriaenss als man ende voight van Grietken Tuenisdr.
Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Frans Geritss, schout tot behoeff van Adriaen Cornelisz, woonende tot Geertruidenberge haer portie, besterff ende aengedeelt in een stuck lants gelegen achter die kerck alhier, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als haer comparanten dat aengestorven is van Stijnken Aen Peer Aerts haer Moije, streckende vande buijtendijxen dwarsloot aff noirtwaert op ter Masen toe, Peerken Tomas Weer gelegen oost ende Vicarissen lant west, met allen gebuerlijken rechten daer met recht toebehoirende. Actum als boven, voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Merten Adriaen Claessen; Claes zijnen broeder.
Ten voirss dage compareerden Jan Meeuss als procuratie ende last hebbende van Meerten Adriaen Claess ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Claes Adriaenss sijnen broeder, zijn aengedeelt inde stede opt Ver, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als hem aenbestorven is deur dode wijlen Dinghen Mertens zijn moeder. Ende geloefden Jan Meeuss inde qualite als voiren dit voirss gedeelt te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe, voir heemraden als boven.

Claes Adriaenss; Merthen Adriaenss.
Ten voirss dage heeft Claes Adriaenss rechtelijcken geloeft ende verwilceuret zoo als recht is schuldich te wezen Jan Meeuss sijnen oom tot behoeff van Merten Adriaenss sijnen broeder de somme van vijftich rijnsgulden te betaelen korsmisse anno negen en tnegentich onder 'tverbant van allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraden als voiren.

Merthen Adriaen Claes bekent voor mij Cornelis, dat Claes Adriaenss sijnen broeder desen wilceur ten vollen ende al betaelt heeft. Actum den ijen december 1615. Daerom gecasseert.

fol. 33 r.
Eerffdeelinghe aengebrocht tusschen die kijnderen ende erffgenaemen van Bastiaen Aertsz zaliger. Actum dezen ixen decembris 1599.
Inden iersten zijn Dinghenken ende Crijnken Bastiaenen tzaemen bij cavelinge geloot ende geerfdeelt met Frans Geritss, schouth, hairen gecoiren voight ende Aert Adriaenss hairen toesiender, op een weer lants geleghen int Brouck, streckende vande Schenkeldijck aff zuijtwaert op ter Kae toe, Henrick van Weert cum socijs gelegen oistwaert ende Merthen Dircxz cum socijs westwaert.
Noch op een weer lants bij Ackermans, streckende vander halve Verscherstraet aff noirtwaert op ter halver Keen toe Aert Ariaens weer oist ende Willem van Dongen west.
Noch op een weer lants geheeten Ackermansweer, nu een weij zijnde, streckende vande halve Geijlsloot aff noirtwaert op totten ackerlandt toe dijck vrij, Henrick Janss Buijs gelegen ten naesten aende oistzijde ende Tuen Aertsz weu ende erfgenaemen aende westzijde.
Hier jegens is Buijs Bastiaenss alleen geloot, gecavelt ende geerffdeelt voir een derdepaert opte schuere metten huijswerff ende ackerken daer teijnden aen gelegen opte Bergen, streckende van Seger Janss erve aff aen 'tzuijteijnde noirtwaert op tot schouten mistcuijl ofte erve toe, Jan Adriaenss van der Dussen oistwaert ende Seger Janss westwaert.
Noch die zelffde op een stuxken erffs geleghen int Geijl, streckende van Schouten hoff aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe.
Noch op een percheelken zaeijlants gelegen neffens 'sGraven stege met noch een percheelken zaeijlants gelegen aende oistzijde van Ariaen Janss Reool, beijde streckende vande halver Verscherstraet aff zuijtwaert op tot Dingenlaens ende Crijnkens weij toe, in manieren, groit ende cleijn als Bastiaen Aertss deze voirss percheelen ende erven van landen gebruijckt ende toebehoirt heeft, elcx met zijne gebuer rechten daer met recht toebehoirende.
Ende oft naemaels eenige renthen, chijnsen ofte anderen commer op eenige vande voirss erffenisse voirtquaemen daer men nu niet aff en weet zullen malcanderen altijt helpen dragen ende gelden. Ende d'een op des anderen zijn gedeelt verteghen met behoirlijken renuntiatie, hair bedankende der goeder scheijdinge ende deijlinge, gelovende deze t'allen tijden naer te coemen ende t'achtervolgen opte pene van hondert rijnsgulden te verbueren te gaen naer peijnen recht voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 33 v.
D'erffgenaemen van Gielis Mathijss; Mercelis Wilmss.
Op huijden, dezen vjen januarij anno zestienhondert compareerden Jan Meeuss onzen medeheemraet als als gemechtich van Cornelis Mathijs ende Henrick Henricxz, blijckende bij procuratie voor notaris ende getuijgen binnen Geertruijdenberge gepasseert van date den ijen december '99 die wij heemraden gesien hebben ende hoiren lesen ende heeft vuijt crachte van dijen getransporteert ende overgedragen, transpoirteert ende draecht over mitz dezen Mercelis Wilmss eenen chijnsbrief van xxxvij½ st. tziaers, t'ontfangen vuijt alsucken onderpanden op alsulcke daeghen ende met alsulcken voirwaerden ende bescheijt als den ouden brieff onder den voirnoemde Marcelis Wilmss berustende inhout vuijtwijst ende begrijpt. Alles zonder argelist. Actum als boven voir heemraden Dirck Adriaenss ende Willem Wouterss.

D'erffgenaemen voirss; Mercelis Wilmss.
Ten voirss dage compareerden Jan Meeuss onzen mede heemraet als gemechtich als voiren. Ende heeft vuijt crachte vande voirgaende procuratie overgegeven met vrijer giften zoo recht is, Mercelis Wilmss een erffken, geleghen aende Leegen wech, streckende vande Bieselaer aff aent zuijteijnde, noirtwaert op tot Cornelis Janss de Leeus erffken toe, Mercelis Wilmss voirss gelegen ten naesten aende oistzijde ende den Leegen wech aende westzijde, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Gielis Mathijss 'tzelffde ten anderen tijde vuijt crachte vande voirgaende chijnsbrieff met recht ingewonnen heeft. Met allen gebuerlijcken rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden 'tzelffde percheelken lants voirts te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Inde kantlijn:
Dit voirss erffken hebben d'erffgenaemen voirss drije sondaechse kerckengeboeden doen geven, ten eijnde offer iemant op spreecken hadde van eijgendom, chijnsen ofte retributie. Waervan den lesten sondachschen kercken geboth gweest is den achsten octobris anno 1600. Mij present Melis Cornelisz.

Commer Bastiaenss; Ariaen Peterss den jonghen.
Den xvijen januarij 1600 compareerden Commer Bastiaenss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Peterss den jonghen een stuck lants gelegen int Broick, geheeten het Leechlant, streckende vande halven sloot aff aende voirdijck zuijtwaert op tot Joachim Beems ingewonnen erve toe, Jan Gijben oistwaert ende drossaerts erffgenamen westwaert met stegen ende wegen over het binnendijx noirtwaerts totte achterstraet toe. Ende geloefden 'tzelffde te vrijen ende waeren tot dezen dage toe. Ende bekent hem Commer Bastiaens der goeder betaelinge den lesten penck metten iersten. Voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 34 r.
Ten voirss dage compareerden Commer Bastiaenss ende heeft tot waiburch gestelt allen zijnen anderen goederen binnen slants alhier gelegen. Ende dat voir alsulcken commer van renthen ofte andersins als naemaels op dit voirss stuck lants zoude moeghen voirtcoemen ende oprijsen om den voirnoemde Adriaen Peeterss hem daer aene te verhaelen voir sijne costen, schaden ende intresten, gedurende deze waerburchschap den tijt van drije jaeren naestcoemende ende langer niet. Actum als voiren ende heemraden voirnoemt.

Eerffdeelinge aengebrocht tusschen die wedue ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Cornelis Pauwelsz Molenaer za. Actum dezen xxven januarij anno zestienhondert.
Inden iersten is de wedue gecavelt ende geerfdeelt opte stede gelegen tot Oosterhout zoo groit ende cleijn als die aldaer is geleghen, vuijtgesondert die weij, groit ontrent zes leupensaet diemen zal vercoepen tot betaelinge van eenige schulden, te weten aen Henrick Cornelisz hondert twintich gulden, aen Janniken Cornelis hondert twintich gulden ende Pauwels Cornelis noch elff gulden, waer mede elcx alsdan vernuecht ende voldaen zal zijn jegens 'tgeene die andere kijnderen tot onderstandt van hairen houwelijcke genoeten hebben.
Hieronder later bijgeschreven:
Op huijden desen xxen meij bekenden Henrick Cornelis ende Ariaen Segerz ende Pauwels
Cornelis ten vollen ende al betaelt te zijn den eersten penninck metten lesten.
Idem Peeter Cornelis Pauwels is voor zijn vaderlijck goet geloot ende geerfdeelt opten moelen alhier tot Raemsdonck gestaen, in vuegen zoo Cornelis Pauwelss zijnen vaeder zaliger den zelven heeft gecoft ende metten recht ontfangen opten last van het innocent kijndt zijn leven lanck wel t'onderhouden volgende die conditien daervan gemaeckt. Des zoo moeten allen d'erffgenaemen dezen molen helpen vrijen tot dezen dage toe.
idem Huijbert Janss ende Heijn Maes zijn t'zaemen gecavelt ende geerfdeelt opte stede alhier inde Molenpat, streckende vande Diefdijxe straet aff noirtwaert op totte weij toe, het ackerken achter het huijs mede.
Idem noch op e..veldeken gelegen tot Vrachelen onder Oosterhout, zoo groit ende cleijn als 'tzelffde aldaer is gelegen, met noch eenenvijfftich rijnsgulden gereet van Ariaen Cornelis ende Pauwels Cornelis t'ontfangen.
Hieronder later bijgeschreven:
Opten xxen meij anno 1605 bekenden Henrick Cornelis ende Huijbert Janssen ten vollen ende
al betaelt te zijn.
Idem Cornelis Cornelis Dircx ende Janniken Cornelis Pauwelsdr met hairen gecoiren voight zijn t'zaemen geloot ende geerfdeelt opt landt achter die kerck, streckende vanden iersten buijtendijxen dwersloot aff aenden dijck noirtwaert op ter Maesen toe.
Zoo groit ende cleijn, veel en luttel als Cornelis Pauwelss ende Aentghen zijn huijsvrouwe van verscheijden persoenen ende tot versscheijden reijsen gecoft ende metten recht ontfangen hebben. Met noch die weij achter het huijs inden Molenpat. Streckende vant ackerken achter 'thuijs aff noirtwaert op totten buijtendijxen dwersloot toe met halff den dijck t'onderhouden, te weeten den oistencandt. Met noch xx rijnsgulden tzaemen eens gereet t'ontfangen van Ariaen Cornelis ende Pauwels Cornelis. Hier op bekenden Ariaen Segers voldaen te zijn ende Anken Hendrick, vervangende Cornelis Corneliss Dircxz bekenden oick voldaen te sijn.
Idem Ariaen Cornelis ende Pauwels Cornelis zijn tzamen gecavelt ende geerfdeelt op een halff buijnder ackerlants, gelegen in Middelwijck t'Oosterhout, ontrent den leegen moelen, zoo groit ende cleijn als ditzelffde aldaer is gelegen, met een gulden erffcijns den heijligen geest t'Oosterhoudt daer jaerlijx vuijt te reijcken. Noch ontrent elff leupensaet lants, oick gelegen tot Oosterhout. Ende ingevalle hem lieden vande voirss elff leupensaet lants drije leupensaet lants ontnaerdert wordt zullen zij 'tzelffde verweeren gelijck hairen vader zaliger dit altijt verweert heeft, buijten coste vande andere erffgenamen voirnoemt, mitz oick daer jaerlijx vuijtreijckende drije rijnsgulden die Jan Pauwelss erffgenamen tot Dongen jaerlijx ontfangen. Ende ingevalle van naerderinge sullen zij inde plaetse van die zelffde drije luepensaet jaerlijx ontfangen twee veertelen erffcijns. Sijn noch die zelffde geerffdeelt op een gemeten halff buijden achter het backhuijs gelegen met daer bij noch eens tzaemen vuijt te reijcken Lxxj rijnsgulden zoo voiren geseijt is. Ende sullen partijen voirnoemt malcanderen allen den voirss percheelen van landen helpen vrijen van alles tot deijn dage toe ende langer niet.
Hiertussen:
Bovenstaende partijen bekenden ten vollen ende al betaelt te zijn den eersten penck metten
lesten.
Ende ingevalle die wedue nootshalve gelt van doen hadde, zoo willen ende begeren die kijnderen voirss dat zij eenige percheelen vande stede, wezende haer eijgen goet zal moegen vercoepen, belasten ofte bezwaren, t'hairen gelieve, tot onderhoudenisse hairs levens. Ende hebben parthijen voirnoemt hiermede vertegen, d'een op des anderen zijn gedeelt. Ende hebben haer elx bedanckt der goeder scheijdinge ende deijlinge, gelovende deze t'allen tijden naer te coemen ende t'achtervolgen op een pene van hondert rijnsgulden te verbueren te gaen naer peijnenrecht. Voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Alsulcke zeven stuivers erffelijcken tziaers als Jan van Gezels weeu geheeven heeft op Peter Adriaenss Boxen erff, gelegen aende oistzijde vant steechsken hebben Jan Adriaenss Schep ende Aert zijnen broeder gequeten ende affgeleijt ende die hoopenningen metten verloopen betaelt aen handen van Dirck Gijsels, der voirss wedue broeder. Actum dezen xvijen januarij anno zestienhondert. In kennisse van mij Melis Cornelisz.

Fol. 35 r.
D'erffgenamen van Jan Adriaenss Kedders; Cornelis Henricxz van Asten.
Op huijden, dezen vijen meert anno xvjC compareerden Ariaen Sijmon Cornelis zoo voir hem selven als gemechticht van Ariaen Jan Ariaen Schuermans, Neeltghen Jan Adriaen Schuermansdr. met Reijnier Cornelis Gielis Stoops, haren man ende voight, Eva Jan Ariaen Schuermansdr. met Reijnier Aert Cornelis haren man ende voight, blijckende bij procuratie voir schepenen in Gilze gepasseert opten voirss huijdigen dach, ons schouth ende heemraden gebleecken ende voir gelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijn over met vrijer giften zoo recht is, Cornelis Henricxz van Asten een stuck lants, gelegen opten vaertcant geheeten den Houck int Rijsbrouck, groit ontrent een halff buijnder rontsom besloten mette vaert, vuijtgescheijden den westencant, daer den heijligen geest alhier zijn erve aen heeft leggende met zijne beden ende andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden den voirnoemde Ariaen Zijmonss zoo voir hem zelven als inde voirss qualite dit voirss stuck lants te vrijen ende te waeren naden lantrecht tot dezen dage toe. Voir hemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Cornelis Henrixz voirnoemt heeft op reeckeninge vande achterstaende retributie betaelt op heden x gl ix st.

Fol. 35 v.
Beleeninghe.
Alsoo Aentghen Coensen inden jaeren vijff ende tzeventch ten begeeren van Ariaen Peeterss Schoenmackers, Geert Jansz, Jan Zegerss ende Govaert Everden inde schansch alhier ten behoeve vande garisoenen voir ons dorp geleevert heeft een bedde, twee slapelaeckens ende twee oorkussens, tzaemen weerdich zijnde thien rijnsgulden ende noch xxxvij st. aen gelde ende jegenwoirdich gheen middel en is om die voirss thien gulden ende xxxvij stuijvers te voldoen ofte te betaelen, zoo is bij schouth ende heemraden Mercelis Wilmss als erffgenaem vande voirss Aentghen Coensen geaccordeert ende toegelaeten dat hij ende zijn naecoeme¬linghen zullen moeghen gebruijcken alsulcken erffken, groit ontrent zes roeijen, als die pastorije is competerende, geleghen teijnde die voirss Aentghen Coensen erffve ende Peeter Adriaens, Mercelis Wilmss voirnoemt oistwaert ende het steechsken westwaert. ende dat ter tijt ende wijlen toe voir ...den burgemeesters nu ofte naemaels die voirss elff rijnsgulden ende zeventien stuijvers gerestitueert ende betaelt zullen weezen. Actum dezen xvjen novembris anno negen ende tnegentich.

Vuijtersten wille van Peeter Henricxz.
Op huijden, den vjen aprilis anno zesthienhondert compareerden voir mij Melis Cornelis openbaer notaris ende den getuijgen hier naer genoempt den eersaemen ende zeer discreten Pieter Henricxz, sieckelijck sijnde van lichaeme ende liggende op sijn bedde, maer cloeck ende volcoemen van verstande, zoo dat voir onsen oighen is gebleecken. Die welcke aenmerckende datter ghen dinck zeeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure vanderzelve, heeft daeromme van zijn tijtlijcke goederen willen disponeren ter tijt ende wijlen Godt hem zijn memorie vijff sinnen ende verstant laet gebruijcken. Soo eest dat hij comparandt voirnoemt met zijnen vrijen eijghen wille ongedwongen ofte verleijt van iemants ter weerelt zoo hij seijde heeft gegeven, gegundt ende gemaeckt bij forma van testamente voir zijnen vuijtersten wille Jannen Peeters, zijnen soen ende Anniken Peeters zijn testateurs jonxte dochter tzaemen alle zijnen goederen, zoe haeff als erve, huijs ende hoff, huijsraet ende imboel, niet ter werelt vuijtgesondert omme bijden voirss Jan Peeterss ende Anniken zijn dochter terstondt naer zijn testateurs afflijvicheijt die zelffde allen aengeveert ende in erfflijcke possessie gehouden te werden zonder dat hij testateur voirnoemt wil ofte begeert dat Willem Cornelis ofte oick Bastiaentken Peeters zijn testateurs dochter daer van eens stuijver gemeten zullen hebben zoo hij den voirnoemde Jan ende Anniken zijne gerechte erffgenaemen beijde daerinne institueerde ende nomineerde mitz dezen. Ende dat nochtans opten last dat den voirss Jan Peeterss ende Anniken Peeters hem testateur zijn leeffdaeghen lanck wel ende eerlijcken zullen moeten in cleeden, reeden, cost ende dranck, sieck ende gesondt onderhouden, gelijck zij totten huijdighen dage toe naer die doot van Metghen Jans haer moeder, gedaen hebben. Wilt ende begeert den voirnoemde testateur oversulcx dat dit zijn testament ende vuijterste wille zijn volcoemen effect sorteeren zal voir rechten ende rechteren. Actum als boven t'extenderen in presentie vande eersaemen Mercelis Wilmss ende Schalck Dircxz als loffweerdige getuijgen hier over geroepen ende met mij notaris gebeden wezende, dweck ick betuijge.
Bij mij Marcelis Wijllmssen; M.C.Mandemaickers; Dit Schalck Dircxz handtmerck.

Fol. 36 r.
D'erffgenamen van Lijs Roocken; Jan Cornelis Nobel.
Op huijden, dezen xven aprilis anno xvjC compareerden Cornelis Joachimss voir hem zelven ende mede als gerechte bestorven voight Cornelis Mertenss vijff weeskijnderen, verweckt aen des voirss comparants overleden suster, Corstiaen Joachimss voir hem selven ende Huijbert Heijs hem sterck maeckende voir Govaert Joachimsz nu absent.
Ende gaven gesaemenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Jan Cornelis Nobel een stuck lants gelegen inden Nieuwen Polder opten Ronden Put, streckende vande Achterdijck aff noirtwaert op ter Donga toe, Abraham Janss met sijnen consorten gelegen aende oistzijde ende Aert Hanecops aende westzijde. Met zijn schauwen ende allen anderen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden comparanten voirnoemt dit voirss stuck lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 36 v.
Wilceur Jan Cornelis Nobel; D'erffgenaemen van Lesken Roecken.
Ten voirss dage compareerden Jan Cornelis Nobel ende heeft gelooft ende verwilceurt zoe recht is schuldich te weezen die gerechte erffgenaemen van Lesken Joachim Govaerts wedue t'zaemen die somme van vijff hondert ende vijfftich rijnsgulden eens te betaelen, daer van gereet hondert vijftich rijnsgulden ende die resterende vier hondert rijnsgulden op drije naescoemende Bamisdaeghen, te weten Bamis dach ierstcomende anno xvjC tweehondert rijnsgulden ende hondert rijnsgulden anno xvjC een ende Bamisdach anno xvjC twee, gelijcke hondert vijftich (deze vijftich is er later voorgeschreven) rijnsgulden in volder betalinge vande voirss vijffhondert rijnsgulden, verobligerende daer voiren deze goederen daer deze wilceur aff spruijt ende generaelijcken voirts allen zijnen anderen goederen, zoe haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt voir heemraden als voiren.
Ten voirss dage bekenden die voirss erffgenaemen hier op ontfangen te hebben hondert vijftich rijnsgulden die gereet gelooft waren.
In de kantlijn:
te weeten Corstiaen ende Bruer Mertens.
Noch bekenden d'erffgenamen hier op ontfangen te hebben boven die voirss hondert vijftich gulden noch honderttzestich rijnsgulden. Actum den 10 novembris 1600. Noch zoo bekent Govert Lambrechts weeu van wegen Cornelis Joachims ontfangen te hebben op dezen wilceur xL rijnsgulden. Actum den xxiiijen januarij 1601.
Opten ven octobris 1602 bekenden de erfgenaemen voirss voir Godschalck Mathijs ende Ariaen Wilmss, schepenen tot Geertruijdenberge dat zij van Jan Cornelis ten vollen ende al betaelt te zijn, den lesten penck metten iersten, mette resterende hondert rijnsgulden die Brive Mertens opten voirnoemde dage heeft ontfangen, blijckende bijden hantschrift van Mansdalen, secretaris tot Geertruijdenberge.
Daerom dezen wilceur gecasseert ende te niet gedaen.
NB: Het is mij, door de latere wijziging, niet geheel duidelijk hoeveel er nu betaald moest worden en hoeveel er nu precies betaald is, GAvS.

Jan Frans Zijmonsz; Wouter Pieterss.
Op huijden, dezen xxijen aprilis anno xvjC compareerden Marijken Adriaensdr als gemechtich van Jan Frans Zijmonsz, haeren wettigen man ende voight, blijckende bij procuratie voir notaris ende getuijghen opten ixen aprilis lestleden voir notaris ende getuijgen binnen Rotterdam gepasseert. Ende gaff vuijt crachte vande zelffde met hairen gecoiren voight over met vrijer giften zoo recht is, Wouter Peters, hairen oom, een halff weer lants, gelegen opt Gat. Streckende van Neeltghen Cornen hoff aff noirtwaert op tot cloosters goet toe. Ariaen Peeterss ende Huijbert Janss de Bosser int zelve landt west ende Peeter Ariaen Meeus erffgenaemen oist. Met stegen ende weegen die daer van van rechts weegen over hoiren. Ende voirts met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffde die voirss Marijcken met haren voight in dezen ende inde voirss qualite die voirss halff weer lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeus, Willem Wouterss ende Jan Gijsbrechtss.
Ten voirss dage compareerde Wouter Peeterss ende heeft gelooft ende verwilceurt zoe recht is Marijke Adriaensdr tot behoeff van Jan Franssen, hairen man, die somme van twee hondert rijnsgulden, te betaelen die gerechte eenhelft nu gereet bijde veste ende die resterende hondert rijnsgulden meijdach anno xvjC ende een. verbindende daer voiren allen zijnen goederen, beijde haeff als erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt.
Marijken Adriaens bekent voirden heemraet voirnoemt hondert rijnsgulden van Wouter Peeterss ontfangen te hebben die gereet geloeft waeren. Actum als voiren.
Noch heeft Wouter Peterss aen handen Jan Franss betaelt hondert rijnsgulden, verschenen meij anno xvjC een in presentie Ariaen Frans Costers, Huijb Bosseren, Bastiaen Casteleijnen als blijck bij zijn eijgen quitantie. Daerom dezen gecasseert.

Luijen ambacht. Fol. 37r.
Adriaen Willem Geritss, Willem Wouterss.
Ten voirss dage compareerden Adriaen Willem Geritss ende gaff over met vrijer giften, behoudelijck raveschots grondtchijns, zijns rechts als recht is, Willem Wouterss eenen halven acker zaeijlants gelegen in Luijen Ambacht achter Corst Adriaenss, streckende van Corst Adriaens voirss cooltuijn aff zuijtwaert op tot Jacob Jan Aenen goet toe. Jan Aen Heijnen wedue gelegen oistwaert ende Godschalck Aerts ten Berch westwaert, met stegen ende wegen tot sHeeren straet toe. Ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Welverstaende dat op dit voirss erve erflijcke tziaers staet ende vuijtgaet twintich st. die Willem Wouterss tot zijnen last houden moet. Ende geloeffden Adriaen Wilmss dit voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Mede bekennende dat hij van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt was den lesten penck metten iersten. Actum als boven ende heemraden als voiren. Mij present Melis Cornelis. 1600.

Fol. 37 v.
Adriaen Willem Geritss, Lenaert Cornelisz; Melis Cornelis.
Op huijden, dezen xen meij anno xvjC compareerden Dirck Rutten als gemechtich van Lenaert Cornelis ende Adriaen Willem Geeritss, blijckende bij procuratie van deze den jx meij des voirss jaers gepasseert voir burgemeesteren, schepenen ende raden der stede Geertruijden¬berge, ons schouth ende heemraden gebleecken ende opgeleesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is, Melis Cornelis een percheel lants, gelegen achter den voirnoemde comparant. Streckende van zijnen coolhoff aff aent zuijteijnde, noirtwaert op tot Godtschalck Aertss erve toe. Melis Cornelis voirnoemt zelffs gelegen ten naesten aende oistzijde ende Lauwereijs Janss met zijnen consoirten aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende, met stegen ende weegen zuijtwaert op tot 'sHeeren straet toe. Welver¬staende dat Melis Cornelis accordeert den voirnoemde Dirck Rutten zijn wie haer leefdaegh lanck vrij vande steginge ende weginge van 'tvoirss landt wesen zullen, maer langer niet. Ende naer dese voirss Dircken doot zal den voirnoemde Melis Cornelis ende zijnen erve ende naecomelingen daer over stegen ende wegen alst behoirt. Ende geloeffden den voirnoemde Dirck Rutten inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Meeus, Jan Gijsbrechtss ende Willem Wouterss.
Op huijden den xxxen meij anno xvjC bekenden Dirck Rutten dat Melis Cornelis deze voirss erffnissen ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten iersten ende dat mette somme van achtien ponden groiten Vlaems ende vier rijnsgulden, blijckende bij zijn eijgen handt.

Fol. 38 r.
Transport op datum: 10-5-1600 (ten voirss dage).
Verkoper: Buijs Bastiaens als voicht ende Aert Adriaenss als toesiender van Dingenken en Crijn(ken) Bastiaen Aertss naekijnder (Dingen is dochter; Crijn is zoon).
Koper: Peeter Roel Adriaenss.
Betreft verkoop van: Een geer eertijts gecoemen van Baeijen Mathijss.
Belend noord: Sijken Adriaen Tueniss wedue met hairen kijnder.
zuid: Peeter Roelen voirss
oost: Ariaen Tueniss ofte zijnen erffgenaemen ende Peer Tijs kijnts erve.
west: Leeghen wegh.
Koopsom: 61 rijnsgulden.
Te voldoen als volgt: Nu gereet de helft en vastelavont naestcomende 1601 de andere helft.
Verklaring van voldaan zijn op: heden 31 gld; 6-5-1601 verklaart Crijn Bastiaens (kennelijk nu wel zelfstandig) 30 gld ontvangen te hebben.

Fol. 38 v.
Die wedue ende erffgenaemen van Peeter Wouterss ende Peeter Jan Govaerden; Huijb Govaerden.
Op huijden, dezen ven junij anno xvjC compareerden Frans Geritss, onsen schouth ende rechter als gecoiren voight ende ende rechter van Anniken Peeter Wouters ende Peter Jan Govaerts, blijckende bij procuratie voir schepenen in Geertruijd¬enberge gepasseert van date den xjen julij anno xCix ons heemraden gebleecken. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is, Huijbert Goverden, des voirss Annikens ende Peeter Jan Goverden gerechte erffnisse, paert ende deel int huijs ende erve, daer aen gestaen ende gelegen int Brouck, daer Govaert Adriaenss, haeren vader ende groitvaeder respective vuijt gestorven is. Mitzgaeders noch haer gerechte aenpaert, contingent ende deel inden Liesbos gelegen opte Vlaeijkens, Bax weer oist ende Jan Crollen west. Elcx percheel met zijn schauwe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden die voirss percheelen lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Dirck Adriaenss, Jan Meeus ende Jan Gijsbrechtss.

Adriaen Wouterss; Huijbert Cornelis.
Ten voirss dage compareerden Adriaen Wouterss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Huijbert Cornelis, zijnen swaeger een halff weer lants gelegen in Engelandt, streckende van Geert Andries erve ofte cooltuijn aff zuijtwaert op totte vaert toe. Floris Cornelis kijndt gelegen oistwaert ende Geert Andriess westwaert. Met allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Ende geloeffden Adriaen Wouterss voirnoemt dit voirss half weer lants te vrijen ende waren naeden lantrecht. Mede bekennende dat hij ten vollen ende al betaelt was, den lesten penck metten iersten. Actum voir heemraden Dirck Adriaenss, Jan Meeus ende Jan Gijsbrechtss.

fol. 39 r. (nieuw 72).
Transport op datum: 5-6-1600 (ten voirss dage).
Verkoper: Lenaert Cornelis Hermans.
Koper: Willem Wouterss.
Betreft verkoop van: Een acker zaeijlants inde Hoeffven. Willem Wouterss krijgt tot last 3½ st. per jaar aan de H. Geest, ende zal Lenaert Cornelis hem d'een helft daer van zoe wel int capitael als inde verloopen t'allen tijden goet doen.
Belend noord: De Jonge Jan Driessen.
zuid: Jan Meeuss.
oost: Godtschalck Aertss erve.
west: Jan Zegers' groite Hoeff.
Koopsom: Voldaan, maar niet genoemd.

Transport op datum: 12-7-1600.
Verkoper: Melis Cornelis, onsen secretaris als gemechtich van Willem van Dongen.
Koper: Henrick Beijermans van Weert.
Betreft verkoop van: 6 geerden lants gelegen tusschen die Versche ende Donxe straet, met noch vijff geerden lants gelegen daer nevens int zelffde landt. Welverstaende dat vuijt dit voirss erve jaerlijx vuijtgaet drije rijnsgulden losrenthen die den voirnoemde Beijermans tot zijnen last is houdende.
Belend noord: Maese.
zuid: Versche straet.
oost: Zeger Janss ende Henrick Beijermans voirnoemt.
west: D'erffgenaemen van Ariaen Janss Bernieren cum socijs.
Koopsom: voldaan, maar niet genoemd.

fol. 39 v. (nieuw 72v).
Die wedue Jehan Verssen; Cornelis Joosten ten Berch.
Op huijden dezen ijen novembris anno 1600 compareerden Willem Stoffelen als gemechtich van Goeltghen vande Berch, wedue wijlen Jehen Verssen, blijckende bij procuratie voir Willem van Oldevliet als notaris ende zeeckere getuijghen binnen de stadt Leijden gepasseert opten xxvijen september anno xvjC, ons heemraeden gebleecken ende voirgelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is met vrijer giften Tuenis Cornelis tot behoeff van Cornelis Joosten tot Geertruijdenberge elfftalve geerden lants gelegen inden ambacht van Raemsdonck. Streckende van des voirss Willem Stoffelen erve aff noirtwaert ter Maes toe, Huijjbert Peterss wedue met haren consorten ten naesten oistwaert ende Peeter vande Wercx wedue cum socijs westwaert. Met zijn schauwen ende allen andere gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffde Willem Stoffelen inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht. Ende bekende inde zelve qualite oick dat Cornelis Joostenss deze voirss elfftalve geerden lants ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penck metten iersten. Voir heemraden Jan Meeus ende Henrick Janssen Buijs.

Jan Janss de Leeu; Jan Joriss ende Fredrick Adriaenss.
Op huijden dezen xjxen januarij anno xvjC een compareerden Willem Stoffelen als volcoemen last hebbende van Jan Janss de Leeu, blijckende bij des zelffs Jan de Leeus eijgen hantschrift van date den viijen januarij anno xvjC ende een voirss, dat wij schout ende heemrae¬den hebben gesien ende hoiren leezen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Jan Peeterss ende Fredrick Adriaenss zijnen schoonsoen, een hoffstede metten erffnissen daer gestaen ende geleghen opt Leech Veer. Streckende vande halve schausloot aff aent noirteijnde zuijtwaert op totten halve Poelsloot toe, Jan Janss de Leeu voirnoemt zelffd gelegen aende oistzijde ende Henrick Govaerden erffgenaemen met Gerit Jan Denis aende westzijde. Zoe groit ende cleijn ende voirts in alder manieren als die selffde stede ten anderen tijde van Meeus Adriaenss is gecoemen. Met zijn schauwen ende allen andere gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffde Willem Stoffelen inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Dirck Adriaenss, Henrick Janssen Buijs ende Willem Willem Wouterss.
NB: Jan Peetersen is dezelfde als Jan Jorissen = Jan Joiren. Joiren wordt later familienaam van zijn mannelijke afstammelingen.

fol. 40 r. (nieuw 73).
Jan Jansz de Leeuw; Adriaen Jan Meeuss.
Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen als volcoemen last hebbende van Jan Janss de Leeu, blijckende bij zijn eijgen hantschrift van date den viijen januarij anno xvjC een, ons heemrae¬den gebleecken ende voirgeleesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Adriaen Janss Hoevenaer, een huijs metten erve daeraen gestaen ende geleghen opt Leech Veer. Streckende vande halve Poelsloot aff noirtwaert op tot Seger Henricxz goet toe, Adriaen Janss Reool gelegen ten naesten aende oistzijde ende Jan Peeterss met Fredrick Adriaenss tzaemen aende westzijde. Zoe groit ende cleijn ende voirts in alder manieren als Bastiaen Aertss die selffde gebruijckt ende toebehoirt heeft. Ende geloeffde Willem Stoffelen inde voirss qualite deze voirss erffnisse metten huijs daer op staende te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Adriaen Willem Geritss; Jan Janss de Leeu.
Ten voirss dage compareerden Henrick Janss Buijs als gemechtich van Adriaen Willem Geerits, blijckende bij procuratie voir schouth ende schepenen in Geertruijdenberge gepasseert van date den vijfden januarij anno voirss, onderteijckent J. van Mansdale ons schouth ende heemrae¬den gebleecken ende voirgeleesen. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Janss de Leeu achttalve geerden lants gelegen buijtendijcx aende westzijde vande kercke alhier. Streckende vande iersten buijtendijxen dwersloot aff aen 'tzuijteijnde noirtwaert op ter Maese toe. Die wedue van Jan Meeuss Hoevenaer gelegen int zelffde lant oistwaert ende Jan Maess weer westwaert. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffde Henrick Janss inde voirss qualite deze voirss achtalve geerden lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

fol. 40 v.
Frans Dircxz; Cornelis Zegerss.
Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen als gemechtich van Frans Dircx blijckende bij procuratie ons schouth ende heemrae¬den gebleecken ende voirgeleesen, onderteijckent J. van Mansdale van date den xviijen januarij des voirss jaers. Ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Zegerss een werff ofte hoffstadt metten erfnisse daeraen geleghen opte Donck. Streckende vander halver straten aff voiraen den werff aen 'tnoirteijnde zuijtwaert op ter halver achterstraten toe, metten last van zeven stuijvers tziaers erffelijck daer vuijtgaende. Gaff noch vuijt crachte der zelver procuratie over met vrijer giften een vierendeel in een stuck lants gelegen binnendijx, eertijts gecomen van Aentghen Vas Tomas weeu. Alles in zulcke groit ende cleijnt ende in manieren als die oude vestbrieven vermelden. Den eenen van date xxviijen meij anno xvC Lxxvij. Ende den anderen van date den jxen april Lxxxij. Met oick alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffde Willem Stoffelen inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Lesken Jan Meeuss Hoevenaers; Jan Janss de Leeu.
Ten voirss dage compareerden Adriaen Jan Meeuss als gecoiren voicht in dezen van Lesken Jan Meeus wedue, zijn moeder ende gaff vuijten naeme ende van wegen zijn voirss moeder over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Janss de Leeu een halven buijtendijxen werff, breet thien geerden gelegen aende westzijde vande kerck alhier. Streckende vande iersten buijtendijxen dwersloot aff aen 'tzuijteijde noirtwaert op ter halver Keen ofte Kil toe. Het molenweer gelegen oist ende Jan de Leeu voirss int zelve weer cum suis west. Met allen gebuer rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffde Adriaen Janss voirnoemt inde voirss qualite dit voirss halff weer lants te vrijen ende waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Fol. 41 r.
Inventaris van naegelaeten goederen van wijlen Jacob Raesen.
Ende ierst d'erffgoederen.
Inden iersten die stede daer 'thuijsken op heeft gesteaen, streckende vande halver Broxer straet aff noirtwaert op totten Poelsloot toe is vercoft voir ijC Lxxxij gulden.
Welverstaende dat vuijt dit voirss erve jaerlix vuijtgaet vij gl losrenthen te lossen met gevalueerde gelde den penck xiiij st.
Noch zoo gaen vuijte voirss stede ij gld tziaers te lossen den penck xv st xxx rijnsgulden.
Noch een stucxken erffs gelegen voir der deur dat Claes Gielen gecoft ende gemijndt heeft voir hondert twintich rijnsgulden.
Noch een halff weerken lants aen d'oostzijde vande stede gelegen, streckende vande halven Poelsloot aff zuijtwaert op Peer Jan Lemmens goet toe, is gecoft bij Cornelis Gijben voir twee hondert gulden.
Noch een stuck lants, geheeten de Breij, is gecoft bij Adriaen Franssen voir hondert zeventhien gulden
Welverstaende dat daer jaerlijx vuijtgaet drije gl thien st. te lossen den penck xiiij st.
Item noch een percheelken lants gelegen opte Keen is vercoft voir Lv rijnsgulden gereet.

Noch aen gelt gevonden vij gld x st.
Noch het huijsken vercoft voir xxj gl.
Noch ontfangen van heurlandt van Fijken Joachims die somme van x gl.
Noch coempt vande heur vande Killen v gl.

Noch coempt van Wouter den Hollander ix gl ij½ st.
betaelt aen Henrick Janssen
Ien clootvijl (??) gemijnt voor vj st.
... quaet seijsiken tzaemen xiiij st.
een quaet ... engpotken ende fouthengel (?) tzamen xiij st.

Fol. 41 v.
Onprofijtelijcke schulden.
Berbels erffgenaemen, Henrick Janss j jaer betaelt.
Inden iersten zijn den lesten meij verschenen 1601,
drije jaren tziaers vij gl .?. (afkorting die verm. "schult" betekent) xxj gl.
Maijke Zerren Henrick 2 jaren betaelt.
Noch een rent van drije gl thien st. tziaers zijn Marij Magdaleenen dach lestleden xvjC verschenen zes jaren. Aen gelde xxj gl.
Claes Heij een jaer bij Henrick Janss betaelt.
Den rentbrieff van twee gulden tziaers verschijnt den iersten meij is xvij(?) lest betaelt ergo rest drije jaren, .?. aan gelde vj gl.

Vuijtgegeven penningen.
Inden iersten in Jacob Raesen sieckbed gecoft ende gehaelt tot Waspick voir torff ende betaelt xxv st.
Noch betaelt voor twee tonnekens biers xxvj st.
Noch betaelt voor xvij potten biers, daer voiren betaelt xxij½ st.
Noch twee maeten b....(?) , daer voiren betaelt viij st.
Noch voir een wittenbrouck ij st.
Noch van de twee tonnekens biers imposten betaelt j st. vij oirt.
Noch gedaen twee slapelaickens daer voiren betaelt ij oirt.
Voor deze tekst in de kantlijn: Bij Henrick Janss betaelt tzamen vuijtgesondert een slapelaken.
tzamen betaelt.
Noch voir een roggenbroijt betaelt ij½ st.
Noch betaelt voor de dootkist iij gl.
Noch betaelt den schouth vande vuijtvaert xxvj gl.
Noch betaelt van dat d'erffgenaemen tzanderdaechs naeden ierste coopdach
verteerden xxviij st.
Noch betaelt van het ophouden vande killen(?) dat ten wijncoop
gegeven was ij gl.
Noch op lichtmis avont als d'erffgenaemen malcanderen meijnden te giften ende d'erffgenae¬men al en compareerden ofte gemechtichde ....ndt hebben zij verteert ende verdroncken iiij gl.
Noch voir een hem van halff sleet betaelt x st.
Fol. 42 r.
Noch gegeven opte drije coopdaeghen volgende die coopcedulle
die somme van xj gl xvij½ st.
Den schouth is hier aff betaelt.
Noch coempt Frans Aen Peeter van lanthuer betaelt vij½ gl. 7-10-
Noch coempt de schouth van Groit Waspick bij obligatie, die obligatie betaelt
ende overgelevert xxxj rijnsgl. - 35 -
Coempt Adriaen Huijben als burgemeester, van resterende contributie iij gl vij st.
Coempt Jan Cleijss als burgemeester iij gl xix st.
Coempt Dirck Adriaenss ende Joachim Wijten vande jare xvjC zijne contributie xiiij gl. iij st. daerop heeft Cornelis Corssen betaelt iiij gl. Rest noch x gl iij st.
Den pastoir coempt vuijten omslach van zijn verdient loon xv st.
Noch coempt den pastoir als het sondaechs gebet een jaer gestaen heeft ij gl. x st.
Noch zoo coempt Bastiaen Gijsbrechts ten Berch van Lanthuer iiij gl.
Voor de de laatste drie regels, in de kantlijn: Betaelt bij Henrick Janss.

Noch als Jacob Raesen doot was vurden geen die waeckten aen wittebroot ende soete melck betaelt xxiiij½ st.
Betaelt vant gelt dat gevonden waeren.

Jan Wouters ende Willem Joosten als burgemeesters de anno 98, rest van de
contributie vj gl xij½ st.
Adriaen Joachims ende Zegers die als burgemeesters hebben gedient van St Jan te midzomer 91 ende jaersdach toe 94.
Coempt haer vande contributie van Jan Raesen iij gl vj st.
Merten Dircxz ende Mathijs Janss rest eens x st.
Noch zoe hebben Jacob Janss ende Jan Adriaenss huijsvrouwen elcx met haer outste dochter Jacob Raesen in zijn sieckbed xiiij ten eijnde toe sijns levens, nacht ende dach bijgestaen, daer hem van beijden gerechte toe geleijt is x rijnsgl.
D'een helft van dezen is betaelt.
Noch is betaelt die helft van deze helft schult ij½ gl. Ende rest noch ij½ gl. die Jan Joosten betaelen moet.
Fol. 42 v.
Noch betaelt Cornelis Corssen van twee reijsen tot Breda bijder erffgenamen te gaen xx st.
Noch gedaen een oircussen. Daer voiren betaelt x st.
Noch betaelt voir v potten biers vj st j oirt
Betaelt bij kennisse van Henrik Janss vuijt 'tgemeen gelt.
Noch voir olie om te braden betaalt x st.
Noch coempt Willem Wouters ende Adriaen Frans als burgemeesters vanden jare 99 van resterende contributie x gl xj½ st.
Noch is bij den erffgenaemen totten schouth verteert als den inventaris worde gemaeckt ende die vesten gegeven metten wilceuren t'zaemen iij gl. xij st.
Den schouth betaelt van't vertichten ende den heemraet van rechtloon iiij gl.
De secretaris van alles te schrijven iij gl xij st.
Bij Jan Joosten betaalt in presentie Henrick Janss.
Noch Henrick Janss betaalt van dat hij xxviij gld een jaer heeft verschoten tot intrest
ij gl.

D'erffgenaemen van Jacob Raessen; Henrick Janss Buijs.
Op huijden dezen vijen februari anno xvjC een compareerden Frans Gerits, schouth als gemechtich van Jan Joosten vanden Brouck, blijckende bij procuratie voir notaris ende getuijgen binnen Breda gepasseert van date den xxxen januarij anno 1601, Henrick Janss Buijs als gemechtich van Hilliken meesteren Evert Thomas dr., wedue wijlen Joris Adriaenss, in zijn leven verwer binnen Breda, blijckende bij procuratie oick voir notaris ende getuijgen tot Breda gepasseert in date den xxven novembris anno zestienhondert, Katharijn Henrick Snavels met haren gecoiren voicht in dezen, als gemechtich van Henrick Snavels, hairen vader, blijckende bij procuratie voir Melis Jan Melis als notaris voirss ende getuijgen oick binnen Breda gepasseert opt 2en novembris 1600. Altzaemen ons schouth ende heemraden gebleecken ende voirgelesen. Lauwereijs Adriaenss als voicht van Cleijs Cornelis Cleijss, Jacob Janss Buijs zoo voir hem zelven als oick van wegen Cornelis Janss zijns broeders weeskijndt, Henrick Janss Buijs zoo voir hem zelven als oick vuijten naeme van Anniken Jans zijn suster, Frans Adriaens als voicht van Jan Adriaenss zijn broers weeskijnderen ende allen die gerechte erffgenaemen van Jacob Raesen vaders wegen vervangende ende haer sterck maeckende voirde kijnderen van wijlen Jacob Adriaenss nu absent zijnde. Ende gaven gesamenderhandt over met eenen verlije zoo recht is Henrick Janss Buijs een veer lants geleghen opte Vlaeijkens, streckende vande halve Geijlsloot aff noirtwaert op totten ouden Poelsloot toe, zoo Jacob Raessen daer vuijt gestorven is. D'erffgenaemen voirss gelegen ten naesten aende oistzijde ende Peter Wouters weeu ende kercke van Raemsdonck aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloeffden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende waren van allen commer ende onraet tot dezen dage toe. Voir heemraden Dirck Adriaenss, Jan Gijsbrechtss.

Fol. 43 r.
Die voirss erffgenaemen; Huijb Govaerden.
Ten voirss dage compareerden allen die voirss erffgenaemen ende hebben elcx inde voirss qualite overgegeven met eenen verleije zoo recht is Huijb Govaerden een block lants daer Jacob Raesen zaliger op plach te woonen. Streckende vande halver Broxer straet aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe. D'erffgenaemen voirss gelegen aende oostzijde ende Huijb Govaerden voirnoemt mette kerck aende westzijde met allen gebuer rechten daer met recht toebehoirende. Ende gelooffden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waeren van allen commer ende onraet tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Die voirss erffgenaemen; Cleijs Gielen.
Ten voirss dage compareerden die voirss erffgenaemen ende hebben inde voirss qualite overgegeven met eenen verleije zoo recht is Cleijs Gielen een weer lants gelegen int Broucken. Streckende vande halver Broxer straet aff zuijtwaert op tot aen Jan Aen Peeters goet toe. Die voirss erffgenaemen gelegen ten naesten aende oostzijde ende Adriaen Peter Gijben erffgenaemen aende westzijde met allen gebuerlijcken rechten daertoe met recht toebehoirende. Ende gelooffden comparanten voirnoemt dit voirss weer lants te vrijen ende te waeren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Welverstaende dat op deze voirss drije percheelen lants metten recht geconstitueert staen negen rijnsguldens tziaers met twee diversche rentbrieven. Den eenen van zeven rijnsgulden tziaers te lossen met gevalueert gelt, den penck xiiij ende den anderen van twee gulden tziaers, den penck vijftien te lossen daer dit verlij aff spruijt zonder meer. Ende zullen die hootpenningen metten verloopen tot huijden toe vervallen aen haere gelooffde cooppenningen elcx moeghen corten als behoirt.

Fol. 43 v.
Henrick Janss Buijs; D'erffgenamen voirss.
Ten voirss dage compareerden Henrick Janss ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen allen die gerechte erffgenaemen van Jacob Raessen, die somme van hondert tweentachtich rijnsgulden eens. Ende geloeffden die voirss penningen te betaelen op drije ierstcoemende Bamisdaegen die eenen den anderen volgenden elcke termijn een gerechte derde paert der voirss somme. Verbindende daer voiren den voirss geerden daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen zijnen anderen goederen, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt voir heemraden voirss. Henrick Janss heeft ten voirss dage hier op betaelt xxxij rijnsgl., om daer vuijt te vervallen die nootlijcke schulden, zulcx dat hij opte voirss termijnen gehouden weert te betaelen jC L gl. is elcken termijn vijftich gl zonder meer des soo cort hij daer aen voirden intrest ij gl.
In de kantlijn en tussen de tekst gekriebeld:
Op huijden dezen lesten novembris 1601 zoo heeft Henrick Janss met Jan Joosten vande Brouck affgereeckent ende betaelt ijC Lxxxij gl te weeten dat hij tot zijnen laste hout die capitael somme van hondert rijnsgulden, wezende vij gl tziaers ende noch xxx gl 'tcapitael van ij gl tziaers den penck xv ende den intrest vande jaeren verschenen ende noch te verschijnen tziaers ix gl met iii st(?) xxviij gl ende noch xxxgl die zijn verschoten heeft metten iersten aen Jacob Raessen schulden(?), zoe dat hij dezen wilceur met Huijb Goverden wilceur tzaemen betaelt heeft mette Lxxij gl vj½ st. die Jan Joosten als nu van Henrick Janss tot volder betaelinge heeft ontfangen.

Huijb Govaerden, D'erffgenamen voirss.
Ten voirss dage compareerden Huijb Govaerden ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt schuldich te weesen die voirss erffgenaemen, die somme van hondert rijnsgulden eens. Te betaelen op deze naestcoemende Bamisdaegen waervan den iersten zijn zal Bamisdach 1601. Verbindende daer voiren den voirss dezen goederen daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgeson¬dert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt voir heemraden voirnoemt.
Hier op heeft Huijb Govaerden den iersten termijn betaelt den lesten novembris 1601, bedraegcht xxxiij gl vj½ st.
Henrick Janss Buijs bedanckt hem der goeder ende volder betalinge, die leste penck metten iersten voir hem ende voir allen die voirss erffgenaemen. Actum 28 meij 1604.

Cleijs Gielen, D'erffgenamen voirss.
Ten voirss dage compareerden Cleijs Gielen ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt, zoo recht is, schuldich te weesen den voirnoemde erffgenaemen, die somme van hondert twintich gulden eens. Te betaelen op drie ierstcoemende Bamisdae¬gen waervan den iersten zijn zal Bamisdach 1601. Verbindende daer voiren den goederen daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgeson¬dert, voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Hierop bekenden den voirss erffgenaemen van Cleijs Gielen ontfangen te hebben opten voirss dach twelff rijnsgl.
Noch heeft Cleijs Gielen betaelt den lesten novembris 1601 xxxvj rijnsgl, zulcx dat aen dezen wilceur noch rest xij pont Vlaems die hij op twee Bamisdagen betaelen moet. Elcken Bamis 36 gl, te weeten anno 2 ende 3 die leste betaelinge. Noch heeft Cleijs Gielen betaelt zes pondt Vlaems, verschenen Bamis, actum den xij decembris anno 1602.
Claes Gielen heeft den schout ende den erffgenaemen dezen lesten lening(?) bedragende xxxvj gl ten vollen betaelt den 17 februarij 1604.

Fol. 44 r.
Transport op datum: 7-2-1601 (ten voirss dage).
Verkoper: De voirnoemde erfgenamen: De erfgenamen van Jacob Raessen:
Frans Gerits, schouth als gemechtich van Jan Joosten vanden Brouck,
Henrick Janss Buijs als gemechtich van Hilliken meesteren Evert Thomas dr., wedue wijlen Joris Adriaenss, in zijn leven verwer binnen Breda,
Katharijn Henrick Snavels met haren gecoiren voicht in dezen, als gemechtich van Henrick Snavels, hairen vader,
Lauwereijs Adriaenss als voicht van Cleijs Cornelis Cleijss,
Jacob Janss Buijs zoo voir hem zelven als oick van wegen Cornelis Janss zijns broeders weeskijndt,
Henrick Janss Buijs zoo voir hem zelven als oick vuijten naeme van Anniken Jans zijn suster,
Frans Adriaens als voicht van Jan Adriaenss zijn broers weeskijnderen ende allen die gerechte erffgenaemen van Jacob Raesen vaders wegen vervangende ende haer sterck maeckende voirde kijnderen van wijlen Jacob Adriaenss nu absent zijnde.
Koper: Cornelis Gijben.
Betreft verkoop van: Een half weer lants gelegen opte Vlaeijkens, bedeelt opten westencant
Belend noord: halve Poelsloot.
zuid: De sloot die Peer Jan Lemmens heeft gegraven.
oost: Adriaen Peeter Aen Huijben erffgenaemen gelegen int selve lant.
west: Henrick Jans cum suis.
Koopsom: 200 rijnsgulden.
Te voldoen als volgt: betaling op 3 opvolgende Bamisdagen, te starten in 1601.
Hierop heeft Henrick Snavelsdr ontfangen als blijckt bij quijtantie xxvij gl.
Ende opten lesten novembris 1601 heeft hij betaelt aen Jan Joosten xxxixgl. x½ (?) stuijvers, wezende den iersten termijn.
Den tweeden termijn verscheneen Bamis 1602 bekende Frans Geritss ende d'erffgena¬men van Cornelis ontfangen te hebben bedragende Lxvj gl xiij st. j oirt.
Den lesten termijn, verschenen Bamis 1603 heeft Cornelis Gijben aende schouth ende erffgenamen voirss betaelt den 17 februarij 1604.

Transport op datum: 7-2-1601 (ten voirss dage).
Verkoper: De voirnoemde erfgenamen: De erfgenamen van Jacob Raessen.
Koper: Adriaen Frans
Betreft verkoop (met een verlije) van: Een stuck lants, geheeten "Die Breij".
Belend noord: halve Wetering.
zuid: dwersloot die aende noirtzijde vande Achterdijck leijt.
oost: d'erffgenamen van Cornelis Dircxz cum socijs.
west: d'erffgenamen van Cornelis Dircxz cum socijs.
Welverstaende dat vuijt deze voirss errnisse jaerlijx vuijtgaet drije gl thien st. te lossen den penck xiiij, daer dezen wilceur aff spruijt zal den voirn Adriaen Franss die hootpenningen vande voirss renthe aen sijn ierste coopenningen ofte wilceur moegen corten, bedraegende xLix gl.
Koopsom: 117 rijnsgl.
Te voldoen als volgt: Op 3 opvolgende Bamisdagen, waarvan de eerste anno 1601.

Op huijden den lesten novembris 1601 heeft Adriaen Frans tot zijnen last genomen vijff jaren intresten verschenen Magdalene lestleden ende daer voren tziaers iij gl x st. sijt(?) xvij gl x st. Ende heeft noch ter goeder rekeninge vande erfgenamen wegen aen zijn vader betaelt xxvj gl., zulcx dat hij overt ende hem aende ijen termijn goet coempt iiij gl x st. Ende zal noch twee jaeren intresten coemen als den lesten paeij is verschenen sijt(?) vij gl.
Dezen wilceur bekenden den schouth ende d'erffgenamen voirss ten vollen betaelt weesen metten xxx gl die sij nu ontfangen ende die hootpenningen metten verlopen van dijen daer aen gecort.

Transport op datum: 7-2-1601 (ten voirss dage).
Verkoper: De voirnoemde erfgenamen: De erfgenamen van Jacob Raessen.
Koper: Frans Adriaenss tot behoeff van Jan Adriaen Peeterss, zijn broeders twee weeskijnderen. (In de kop: De kinderen van Jan Aen Peters).
Betreft verkoop van: een gerechte derde paert van een percheel lants gelegen opte Hillen.
Belend noord: Claes Gielen erve.
zuid: Kae.
oost: Peter Jan Lemmen.
west: Rubben Jans erfgenamen.
Koopsom: 55 rijnsgl. Betaald op 30-11-1601.

Los blad (thans genummerd 78).
Wij Peter Jacops ende Hendrick Adriaenss als voochden ende toesienders van Anthonis Jaecops weeskijnt ende Joachim Janss als van weegen Jacob Joachims ende Aentken Thomasdr, sijn huijsvrouwe, kennen gesaemenderhant ontfangen te hebben vuijten handen van Niclaes Cornelis ende die somme van sevenende tseventich rijnsgulden derthiendalven st. Ende dat vande penningen vande hoffstadt ende huijsinge die verschenen is te meij xvjC seven ende bedancken ons daer aff betaelinge ende begeren aende secretaris dat deesen termijn oft paaij door doen wil. In kennis der waerheijt soe hebben wij boven geschreven deese quijtantie onderteeckent. Nota deezen xje (?) junij xvjC seven bij mij Joachim Janss.
Dit is Peter Jacops hantmerck; Handrijck Adriaenss.

Fol. 45 r.
Eerffdelinghe aengebrocht tusschen die weue ende kijnderen van wijlen Jan Aen Peeterss. Actum den xxijen februarij 1601.
Inden iersten is Frans Adriaenss vuijten name ende tot behoeff vande voirss twee weeskijnderen gecavelt ende geerfdeelt op een banck met het weijken daer aen gelegen, beginnende vande Vlendoncxe sloot aff aent noirteijndt zuijtwaert op totten dwersloot toe die voirde Leechvensche hoicht leijt met 'tgene den heijligen geest daer op heffende is jaerlijx, met noch het landt opte Killen met thein rijnsgulden gereet vande wedue t'ontfangen eens. Deze x rijnsgulden zijn affgereeckent ende voldaen.
Hierjegens is die wedue gecavelt ende geerfdeelt op die tweedeelen vande Geestkens, bedeelt opten westencandt ende gemeen metten schouth. Streckende vande halven Poelsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe. Noch op een halff breij, streckende vande achterdijck noirtwaert op ter halver Weteringe toe. Dies moet dit lot het voirgaende vuijtreijcken eens nu gereet thien rijnsgulden. Elcx percheel met zijn schauwen ende allen gebuerlijcken rechten daer met recht toebehoirende.
Ende is in dezen voirwaerde offer naemaels eenige commer, causen ofte crackeelen op eenighe vande voirss erffnissen voirtquamen, daermen nu niet aff en weet, zoo sullen partijen 'tzelffde altijt malcanderen helpen dragen ende gelden. Ende zijn partijen hier mede veraccordeert. Ende hebben verteegen d'een op des anderen gedeelt. Gelovende deze t'allen tijden naer te coemen ende t'achtervolgen op een boete van vijftich gouden realen te verbueren. Voir heemraden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Den voirss erffgenaemen; Pieter Gielen.
Ten voirss dage compareerden Anniken Jansdr, wedue wijlen Jan Adriaenss met Henrick Janss, haren broeder ende gecoren voicht ende Frans Adriaenss als voight ende Cornelis Heijmans als toesiender van Jan Aen Peeters nagelaten weeskijnderen. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Peeter Gielen een stuck lants gelegen aende Diefdijck. Streckende vande binnendijxen slootken aff zuijtwaert op ten Vlendoncxen sloot toe. Peeter Gielen voirss oistwaerts ende Beert Cleijs erffgenaemen cum suis westwaert. Ende gelooffden comparanten voirsschreven dit voirss erve te vrijen ende te waeren naden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Fol. 45 v.
Pieter Gielen; Den voirss erffgenaemen.
Ten voirss dage compareerden Peeter Gielen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is die voirss wedue ende erffgenaemen een stuck lants gelegen aende Diefdijck. Streckende vande binnendijxen dwersloot aff zuijtwaert op totten covers vanden Vlendoncxen sloot toe. Mathijs Wouters gelegen oistwaert ende Lenaert Aerden westwaert. Met allen gebuerlijcken rechten daermet recht toebehoirende ende gelooffden Peter Gielen dit voirss erve te vrijen ende te waeren naden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.
(NB: kennelijk wordt hier in de laatste 2 actes een stuk grond geruild).

Transport op datum: 22-2-1601 (ten voirss dage).
Verkoper: Frans Adriaens als voight ende Cornelis Heijmans als toesiender van de 2 weeskijnderen van Jan Aen Peters (= Jan Adriaen Peters)
Koper: Anniken Jansdr, wedue wijlen Jan Adriaen Peters, met haar broer Henrick Jans als gecoiren voight.
Betreft verkoop van: half huijs, hoffstadt en erve daeraen gelegen, daar Jan Adriaens vuijt gestorven is. Met xv st. erfflijcken daer jaerlijcx vuijtgaende.
Belend noord: Peeter Gielen.
zuid: halve Kreeck.
oost: Mathijs Wouters.
west: Mathijs Wouters.
Koopsom: 415 rijnsgulden.
Te voldoen als volgt: Op 4 ierstvolgende Bamisdagen. (de eerste in 1601). Er wordt echter nu reeds 100 gld contant betaald, die met de termijnen verrekend worden.
Die hondert rijnsgulden die gereet betaelt mosten weezen heeft Frans Adriaenss ontfangen, mitz daer aen gecort ofte affgetrocken xx rijnsgulden die de voirss wedue aen Mathijs van Clootwijck vande bruijckweer van zijn xij geerden voirden jare xvjC, wezende der weeskijnde¬ren portie, heeft betaelt. Ende noch twelff gulden aen Peeter Gielen, alles blijckende bij quijtantie. Actum den xen aprilis 1601.
In presentie van mij Melis Cornelisz.
Elcken termijn bedraecht noch Lxxviij gld xv st. tot vier termijnen toe.
Den termijn bedragende Lxxviij gld xv st, verschenen Bamis xvjC ende een is bij Peter Adriaenss betaelt opten viijen februari 1602.
Den termijn bedragende Lxxviij gld xv st, verschenen xvjC ende twee is betaelt den lesten januari 1603.
Dezen xven februari 1604 heeft Peeter Adriaenss aen Frans Adriaenss ende Peter Adriaenss Witken betaelt den termijn verschenen Bamis 1603, bedragende Lxxviij gld xv st.
Fol. 46 r.
Opten xen meij 1605 heeft Peter Adriaensz ten bijwezen van Hendrick Jans aen Frans Adriaensz ende Lauwereijs Mertens betaelt den lesten termijn, verschenen Bamis 1604, bedraegende Lxxviij gl. Adriaen Jans 4000 Lxv st (niet duidelijk). Ergo quite ende betaelt desen voirss wilceur.

Transport op datum: 26-2-1601.
Verkoper: Claes Claesz de Geus.
Koper: Adriaen Jansz Reool.
Betreft verkoop van: 5 geerden lants, zo groot en klein als dat van Staes Huijben is gekomen.
Belend noord: halve Werffcampensche straet.
zuid: halve Keen.
oost: Dingen Jan Vassen c.s. int zelve landt.
west: Aert Mertens weeu ende erffgenamen.
Koopsom: betaald, maar niet genoemd.

Fol. 46 v.
Adriaen van Waelwijck, Jan zijnen zoen.
Op huijden dezen iiijen aprilis anno 1599 compareerden Adriaen Adriaensz den ouden Waelwijck ende heeft voir schouth ende heemraden, Jan Adriaenss zijnen zoen bewezen zijn moederlijck goet, te weeten het vierdepaert inden kerckwech, breet int geheel xvj geerden. Streckende vande halver Verscherstraet aff noirtwaert op ter Maesen toe, vrij deze vier geerden van renthe.
Noch een halff weer lants gelegen opte Vlaeijkens, onbedeelt met Bastiaen Aertss kijnder. Streckende vande halven Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe, welck halff weer voirss Adriaen Adriaenss mede toebehoirt zoe dat zijnen soen oick het vierendeel van 'tgeheel weer heeft met vijff gulden thien st daer jaerlijx vuijtgaende, die de vader ende zoen voirss tzaemen betaelen moeten met noch xx st tziaers in eenen brieff van vier rijnsgulden jaerlijx is elcx oick x st.
Idem noch het vierdepaert in eenen bijster, gelegen tot Waspick inde Rucht, vrij van contributie ende 'sHeeren beeden. Actum als boven voir heemraden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

Transport op datum: 6-4-1601.
Verkoper: Cornelis Cornelisz van Nispen als gemechtich van Adriaen van Nispen zijnen neve, blijckende bij procuratie voir notaris ende getuijgen binnen Breda gepasseert van date 3en aprilis anno voirss.
Koper: Cornelis Cornelis vande Corput ende Adriaen Zeegeren.
Betreft verkoop van: een percheel erffs int Molenweer, breet 4½ geerde.
Belend noord: Maes.
zuid: iersten buijtendijxen dwersloot aende kerck.
oost: Adriaen Zegers voirnoemt met zijnen voirss(??) swager.
west: Adriaen Gerits van Bommel.
Koopsom: betaald, niet genoemd.

Transport op datum: 27-6-1601.
Verkoper: Melis Cornelis als gemechtich van Henrick Beijermans van Weert, blijckende bij procuratie voir burgemeesters, schepenen en raeden binnen Geertruijdenberge gepasseert, onderteijckent Mansdael, 26-6-1601.
Koper: Dirck Adriaenss tot behoeff van Aentgen Aen Schouten.
Betreft verkoop van: 24½ geerde lants gelegen inde Acker, zoals ten anderen tijde van Aentgen Schouten zijn gecoemen.
Belend oost: Reijer Jacobs erfgenamen c.s.
west: Wouter Tijs weer.
Koopsom: niet genoemd.

Fol. 47 r.
Transport op datum: 27-6-1601.
Verkoper: Melis Cornelis als gemechtich van Henrick Beijermans van Weert, blijckende bij procuratie voir burgemeesters, schepenen en raeden binnen Geertruijdenberge gepasseert, onderteijckent Mansdael, 26-6-1601.
Koper: Claes Adriaenss de Bosser.
Betreft verkoop (met verlije) van: eene acker zaeijlants gelegen int Brouck, zoals ten anderen tijde van de voirnoemde Claes Adriaenss is gecoemen.
Koopsom: niet genoemd.

Memorie.
Joris ende Jacob Adriaens (zie fol. 44) erffgenaemen van Jacob Raessen coempt vande lesten termijn vande vercofte goederen van wijlen Jacob Raesen xx rijnsgulden die berustende zijn onder Henrick Janss Buijs. Ende den Iersten paij is bij Jan vande Brouck aen Hillekens Evert Thomasdr. overgebrocht ende den tweeden bij Lauwereijs Adriaenss.

Fol. 47 v.
Transport op datum: 27-6-1601.
Verkoper: Anniken Peeter vande Wercx met Dirck Adriaenss haren gecoren voight.
Koper: Herman Beijermans van Weert.
Betreft verkoop van: een geerd lants.
Belend: streckende vander halver Verscherstraet aff noirtwaert op zoo verde die landen aen wederzijden strecken.
oost: Henrick Beijermans voirnoemt int zelve lant.
west: Henrick Beijermans voirnoemt int zelve lant.
Koopsom: betaald, niet genoemd.

Transport op datum: 27-6-1601.
Verkoper: Huijbert Cornelis vuijten naeme van Neeltgen Cornen, zijn moeder ende oick vervangende Jan Wilmss tot Oosterhout ende Peerken Heijn Messen ende Marijken Adriaens met haren gecoiren voight vuijten naeme van Neesken Jans, haer moeder.
Koper: Henrick Beijermans.
Betreft verkoop van: 6 geerden lants gelegen inde Donck.
Streckende vande halver Donckser straet aff noirtwaert op zoo verde die landen aen wederzijden strecken. Hendrick voirss int zelve landt oist ende west.

Transport op datum: 27-6-1601 (ten voirss. dage).
Verkoper: Huijb Govaerden als gecoiren voight van Anniken zijn suster.
Koper: Ariaen Joachimss tot behoeff van Fijken Joachims zijn moeder.
Betreft verkoop van: een weerken lants, gelegen opt Vlaeijkens.
Belend noord: Jan Huijb Staesen goet.
zuid: halve Vlaeijkensstraet.
oost: Henrick Janssen Buijs.
west: Willem Verleg c.s.

Fol. 48 r.
Transport op datum: 24-4-1601.
Verkoper: Anthonis Alaerts van Spijkenis.
Koper: Lauwereijs Gijsbrechtss van Alphen.
Betreft verkoop van: een stuck lants, gelegen in Engelant.
Belend noord: Pieter Bastiaenen halve sloot.
zuid: halve Vaert.
oost: Anthonis Alaerts voirnoemt zelve.
west: Ariaen Merthen Scherders erfgenamen c.s.
Koopsom: 200 rijnsgulden te betaelen Allerheijligen dach naestcomende.
Verklaring van voldaan zijn op: 9-12-1601.
Er is dan voldaan aan: Tuenis Alaertss.

Transport op datum: 24-4-1601 (ten voirs dage).
Verkoper: Tuenis Alaertss voirnoemt.
Koper: Gijsbert Geritss tot behoeff van Gielken Gijben zijn moeder en tot behoeff van hem ende zijnen broeder ende susters.
Betreft verkoop van: 2 percheelen ofte stucken erffs gelegen in Engelant.
Het een streckende van Peeter Bastiaenen goet aff noirtwaert op ter halver Weeteringe toe. Jan Joost Neelen gelegen oist ende d'erffgenamen van Gerit Andries zelver westen. Ende het andere stuck lants is gelegen t'eijnden Wouter Peterss ende die voirss wedue ende erfgenamen, ander erve aent zuijteijnde te weten vande sloot aff noirtwaert op, oick streckende ter halver Brantweteringe toe, Dingen Jennes(?) gelegen oist ende die wedue ende erffgen voirss met Wouter Peterss west.
Koopsom: 191 rijnsgulden te betaelen op Alreheijlighen dach ierstcomende anno 1601.
Op genoemde dag wordt 147 gulden betaald. Op 9-12-1601 wordt volledig afbetaald.

Fol. 48 v.
Peeter Cornelis Pauwels; Henrick Cornelis Pauwels.
Op huijden den xvijen april anno xvjC ende een compareerden Peeter Cornelis Pauwels ende gaff over met eenen verleije zoe recht is Henrick Cornelis zijnen broeder een anderhalff vierendeel inden wintmoelen ende werff vande rosmoelen alhier tot Raemsdonck, mitz dat vuijten geheelen moelen jaerlijcx gaet xxviij rijnsgulden ij½ st. losrenthen ende zes rijnsgulden erffelijck voirde recognitie vande wint, van welcke voirss xxxiiij gl ij½ st. Henrick Cornelis voirnoemt het anderhalff vierendeel oick tot zijnen laste moet houden. Ende voirts alle gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Actum als voiren, present Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss als heemraden.

Compareerden alnoch Peeter Cornelis Pauwels ende gaff over met vrijer giften zoo recht is zijnen voirss broeder oick zesse geerden lants, luttel min ofte meer, gelegen int Molenweer. Streckende vander halver Kreeck aff noirtwaert op totten iersten buijtendijcxen dwersloot toe achter de kerck. Die heeren vicarissen oist ende Melis Cornelis west. Met zijn schauwen ende gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Ende geloeffden deze geerden voirss te vrijen naeden lantrecht tot dezen dage toe voir heemraden voirnoemt.

Compareerden Henrick Pauwelss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te zijn Peeter Cornelisz, zijnen broeder die somme van vierhondert rijnsgulden ende vijftich gelijcke gulden. Te betaelen daer van Bamis naestcomende hondert rijnsgulden, tot Bamis xvjC twee, tweehondert rijnsguldens, ende Bamis dach anno xvjC ende drije hondert ende vijftich rijnsgulden. Verbindende daer voiren deze voirss twee percheelen ende voirts allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt.
Peeter Cornelis Pauwels bekenden dezen wilceur ten vollen ende al betaelt te wezen voir hem ende zijnen naecomelingen int bijwezen van Huijbert Janss sijnen zwager(?) ende Meeus Janss. Actum den iijen meij 1604.

Fol. 49 r.
Cornelis Gijsbrechts (een paar woorden weg door verwering van het papier, vermoedelijk heeft er gestaan: "heeft tot onderpand") gestelt een ackerken zaijlants, eertijts gekomen vande wedue van Adriaen Peterss ende voirts generalijcken allen zijnen anderen goederen die hij nu heeft ofte naemaels vercrijgen zal. Ende dat voir alsulcken actie ofte toezeggen als Matheeus Janss Smits met recht soude willen pretenderen opt zelffde voirss ackerken te hebben. Actum dezen xxviijen septembris anno xvjC ende een.

Den xxvijen november 1613 bekenden Jan Peterss Crol van Ariaen Goosen ontfangen te hebben op goede reeckenige vande wilceur vande moelen die somme van hondert xxxiij gl vij st.

Waerburchschap.
Op huijden desen xvijen februarij anno 1604 zoo hebben Frans Geritss, schout, voirde een helft ende Henrick Janss Buijs voirde ander helft ten behoeve van Claes Gielen, Cornelis Gijben ende Adriaen Peterss den ouden hairen goederen tot waerburch gestelt voir allen verholen commeren, zoo van renthen, chijnsen als andersins, d'welck naemaels opte gecofte ende betaelde erffgoederen bij hemlieden respectieve gecoft ende te dancke betaelt soude moeghen voirtcomen ende vuijtrijsen, daermen nu ter tijt niet aff en weet ende hiervoiren niet en zijn verhaelt geduerende den thijt van zeven jaeren volgende datum dezen, onder conditien dat Jan Joosten vande Brouck met zijne complicien Frans Geritss, schouth, geloeffte doet van garandt naer rechtsbehoiren ende die condividenten van Henrick Janss. Gelovende hem mede van deze waerburchschap t'indempneeren, costelois ende schadelois te houden voir haer contingent, zoo voir hem als voir zijnen naecomelinghen. Actum als boven.

Fol. 49 v.
Laatste blad gerestaureerd maar door de oorspronkelijke verwering zijn enkele woorden in beide hoeken niet meer leesbaar.

Cornelis Dirck Rutten heeft d'eenhelft van Vicarissen lant inde Werffcampen van mij gehuert x jaeren, beginnende St. Peeter inde vasten anno (niet meer leesbaar) om te roijen ende tot goet lant te maicken, daer hij mij tziaer aff gelden moet drije rijnsgulden.
Het jaer 96(?), 97 ende 98 is betaelt, te weten 98 bij handen Maijken(?) zij huijsvrou opten 28 septembris 1601 met 1 goutgulden ende een schelling. Noch heeft Adriaen Gerit Sijmons een jaer ontfangen daer hij ..... heeft gegraven.

INDEX RA 56 en RA 57

In deze index wordt niet verwezen naar de bladzijden in dit boek maar naar de foliëring in het origineel. De foliëring staat ook boven de aktes in dit boek. Op deze wijze kan (voor zover nodig) deze index ook rechtstreeks voor het origineel gebruikt worden. De eerste verwijzingen betreffen RA 56, de verwijzingen ná RA 57 naar dat acrhiefnummer.

NB 1: Als een akte doorloopt over meer dan een foliovel kan het zijn dat volgende folionummers niet hier in de betreffende akte staan vermeld. Men ziet dat aan de nummering van de volgende akte. In zo'n geval kan het voorkomen dat de verwijzing naar het foliovel in dit boek niet geheel klopt met het origineel.

NB 2: Indien een verwijzing naar meer foliovellen plaatsvindt wil dat niet noodzakelijker¬wijs zeggen dat het dezelfde persoon betreft. Het kan uiteraard meer personen met dezelfde naam betref¬fen.

NB 3: Namen worden geschreven zoals ik ze voor de eerste keer in het origineel tegenkwam. Indien andere schrijfwijzen van dezelfde naam voorkomen worden deze niet apart vermeld. Men kan, met andere woorden, in de tekst, waar de namen letterlijk overgenomen zijn, andere schrijfvor¬men tegen komen. In de index worden verschillende schrijfvormen weer wel als één gezien. Hierdoor kan de alfabetische volgorde soms verstoord zijn. Zo komt "Aerts, Lenaert" vóór "Aerden, Maeijke" omdat Aerts en Aerden hetzelfde patroniem zijn, terwijl Lenaert voor Maeijke komt.

NB 4: De alfabetische volgorde is op achternaam als die bekend is. In andere gevallen op patroniem. Als in een akte een naam voorkomt zonder achternaam, terwijl de betreffende persoon wel over een achternaam beschikt, kan het voorkomen dat in een andere akte deze persoon wel met achternaam genoemd wordt. In dat geval kan zo'n persoon meer keer, en dan met verschillende verwijzingen, in deze index voorkomen.

NB 5: Niet vermeld in de index zijn de schout, stadhouder, heemraden en schepenen, tenzij zij zelf compareren.

Ackermans, Willem RA 57: 2v
Adamensz, Jan na 25v
Adriaensz, Adriaen 1r, 48r, 73v, 78r, 79r, na 84, 107v; RA 57: 17r
Adriaensz, Ariaen Peeters RA 57: 25r
Adriaens, Ariaenken 89r
Adriaensz, Aentghen 67v, 68
Adriaensz, Aentghen de vrouw van Aert 25v
Adriaensz, Aert 13v, na 18v, 25r,v, 26v, 27v, 35r, 39r, 54v, na 68, 70v, 93r;
RA 57: 8r,v, 22r, 24r, 33r, 38r
Adriaensz, Andries 34v; RA 57: 17v
Adriaens, Anniken 1r, 18v; RA 57: 30v
Adriaensdr, Anniken Claes 62
Adriaensz, Ariaent Gijb 5v
Adriaensz, Ariaentken Gijb 5v
Adriaensz, Bastiaen 41r, na 61, 66r, 68, 69r, 82r, 84Ar, 89r
Adriaensz, Beert 13v, 25r, 26v
Adriaensz, Claes 30v, na 84, 109v, na 110; RA 57: na 8, 32v
Adriaensz, Clauwaert na 36, 81v; RA 57: 19r
Adriaensz, Cornelis 23v, 31r, 45r, 93v, 96r, 113v
Adriaensz, Corst 1r, 5r, 56r, 73v; RA 57: 37r
Adriaensz, Crijn na 18v; RA 57: 12r
Adriaensz, Dirck 46r, na 68, 69, 78, 83v, 84v, 100r;
RA 57: 6v, na 6, 7r, 9r, na 15, 19r,v, na 19, na 21, 42r, 46v, 47v
Adriaensz, Frans 1r, 62, 114v; RA 57: 42v, 44, 45r,v, 46r
Adriaensz, Gerit 17v, 40r, 57v
Adriaensz, Gijsbrecht 5v
Adriaensz, Govaert 37r; RA 57: 38v
Adriaensz, Hendrick RA 57: na 44
Adriaensz, Huijbert 55v, 56r, 82v, 99
Adriaensdr, Huijbken Cornelis 113v
Adriaens weeu, Huijbken Dries RA 57: 17v
Adriaensz, Jacob RA 57: 42v, 44, 47r
Adriaensdr, Jacob na 27v, 32v
Adriaensz, Jacomijn 67v, 68, 72v
Adriaensz, Jan 13v, 23r, 24v, 25v, 26v, 30r, 32r, 33, 41v, 46v, 47r,
61r, 64v, 65v, na 68, 70r, 85r, 86r,v, 99, 101v, 102r,v, 103r, 114v;
RA 57: na 3, 4v, 10r, 17r, 20v, 33r, 42r,v, 44
Ariaensz, Jan Denis (waarsch. fout) na 32v
Adriaensz, Jan Gijb 5v
Adriaensz, Jan Meeus na 107
Adriaensz, Janniken Gijb 5v
Ariaensz, Joachim RA 57: 4v
Ariaensz, Job 73v
Ariaensz, Joost 77v
Ariaensz, Joris 99, 102v, 107v, 108r; RA 57: 42v, 44, 47r
Adriaensz, Katherina Gijb 5v
Adriaensz, Lauwereijs RA 57: 42v, 44
Adriaensz, Lemmen 5v
Adriaensz, Maria Gijb 5v
Adriaensz, Marijke 14v, 26v, 59r; RA 57: 36v, 47v
Adriaenss, Matheus 60v
Adriaensz, Merck 39r
Adriaenss, Marten RA 57: 32v
Adriaensz, Meus 82v; RA 57: 6v, 12v, 14r, 39v
Adriaensz, Mijs RA 57: na 3, 4r
Adriaensdr, Neeltghen Everde 70v
Adriaensz, Peter 54r, na 61, 63r, 67r, 75v, 82r,v, na 106, 107r, 114v;
RA 57: 19v, na 19, 22v, 35v, 45v, 46r
Adriaensz, Peter Roel 63r; RA 57: 38r
Adriaensdr, Peterken Aert 62
Adriaenss den ouden, Plip (Philip) RA 57: 29r
Adriaenss, Sens 68, 89r
Adriaenss, Staes RA 57: 4v
Adriaenss, Stoffel na 72, 79v, na 79, 80r,v
Adriaens, Teunis 64v, 82v, 99
Adriaens, Teuntghen 26v
Adriaenss, Vas 55v
Adriaens, Volcxken 26v
Adriaens, Waelwijck RA 57: na 26, 31v
Adriaens, Willem 104v
Aecht, Moijen RA 57: 25r
Aelbrechts (?), Swee(?) na 18v
Aelbrechts, Peeter 39bis, 58v
Aenen, Jacob Jan 1r; RA 57: 37r
Aerts, Adriaen 26v, 45v, 55r
Aerts, Adriaen Peter 108v; RA 57: 19v
Arts, Ariaen Cornelis Ariaen 90r
Aerts, Ariaen Cornelis Aen Peer 113v; RA 57: 19v, 20r, 32v
Aerts, Aert Jan RA 57: 19r
Aertsdr, Aertken na 25v, 39r, 45v, 93r; RA 57: 8r,v, 15r
Aerts, Anniken Michiel na 25v, 61v
Aertsz, Bastiaen 1r, 3v, 10v, 11v, 13r, 15v, 23v, 25r,v, na 25v, 26r, 27v, 34v, 39r, 45v,
46v, 51r, 52v, 53r, 54r,v, 55r, na 61, 64v, 70v, 78r,v, 82v, na 82, 83v, na 84, 87r, 109v, na 110;
RA 57: 33r, 40r, 46v
Aerts, Bastiaenken 10v
Aerts, Bastiaenken Steven na 25v
Aertsdr, Cleijsken 23r, 25r,v, na 25v, 26v, 27v, na 27v, 55r
Aerden, Cornelis RA 57: 15r
Aerts, Cornelis Adriaen 85v, na 85
Aertsz, Cornelis Jan Cornelis RA 57: 1v, na 2
Aerts, Crijnken Bastiaen 70v, 71v, 72v, 78r; RA 57: 38r
Aerts, Dingenken Bastiaen 70v, 71v, 72v, 78r; RA 57: 38r
Aertsz, Goedtschalck 87v; RA 57: 37r,v, 39r
Aertsz, Heijlke Jan 101v
Aertsz, Jan 101r,v
Aertsz, Jan Cornelis RA 57: 1v, 2r,v, na 2, 7v, na 7, 18v, 24v
Aertsz weeu, Anneke, Jan Cornelis RA 57: 1v, 2r,v
Aertsz, Jan Jan RA 57: 5r
Aertsz, Jan Steven 25r,v
Aertsz, Joachim 61v, 69v, 113v; RA 57: 11r, 20r
Aertsz, Lenaert 101r,v, na 101; RA 57: 45v
Aerts, Lesken 71v
Arts, Lesken Cornelis Ariaen 90r
Aerts, Lesken Michiel 61v
Aerden (Aertsdr), Maeijken 23v, 101r, na 101
Aerts, Maeijken Michiel 61v; RA 57: 10v
Aerts, Marijke Steven 72v, 73r
Aerts, Michiel 25v, na 25v, 38v, 61v; RA 57: 10v, 13r,v
Aertsdr, Neeltke 90v, na 110; RA 57: 30v, na 30
Aerts, Neeltge de vrouw van Bastiaen 78v
Aerts, Peeter 90v, 104v, na 104, na 110; RA 57: na 30
Aertsdr, Peterken 25r,v, 55r, 101v
Aertsz, Steven 4v, 10r, 13r,v, 14r,v, 15r, 17r, na 25v, 43r, 59r, 72v, 75r, 90r;
RA 57: na 14, 18r, 20v, 23v, 26r, na 26
Aerts, Stijnken Aen Peer RA 57:19v, 20r, 32v
Aertsz, Tuenis 66v; RA 57:, 33r
Aerts, Anthonis Cornelis Ariaen 90r
Aerts, Wireck Cornelis RA 57: 7v, na 7
Alaerts, Tuenis (uit Spijkenisse) 102r; RA 57: 48r
Driesz, Aert 25r,v
Andries, Aliken 7r
Andriesz, Ariaen 35r
Driess, Bernart 84Av, 106v; RA 57: na 15, 16r
Andriessen, Claeijs RA 57: na 15, 16r
Andriesz, Geert 46v, 70, 84v, 102r; RA 57: 7v, 15r,v, na 15, 29v, 38v, 48r
Dries, Jacob Jan 18v, 21v, 87v
Andries, Jan na 18v, 25r, na 25v, 29r, 46r, 70v, 82r, 97r, 106v;
RA 57: na 15, 20v, 21r,v
Andries (Dries), de jonge Jan RA 57: 1v, 17v, 39r
Andriesz, Joris na 72, na 79
Driess, Lauwerijs 107v, 108r
Andriesdr, Lesken Adriaen Jan 53r
Andriesdr, Marijken Jan 15r, 54r, 59r, 82r
Driess, Peter 106v; RA 57: na 15
Anss, Anniken 49v, 75v
Anss, Ans Meeus 81r
Anss, Cornelis 33, 49v
Anssen, Jan Cornelis 88r; RA 57: 31r
Anss, Janniken 49v
Anss, Lesken 22v, 75v, 81v, 110v; RA 57: 16r
Ansz, Tuenis 11v, 26v, 29r, 76v, 77v, 97r; RA 57: 1v
Arien, Jacob Jan 10v, 58v
Aryssen, Waelwijck RA 57: na 26
Asten, Cornelis Henricks van RA 57: 35r
Asten, Henrick Lauwerijs van 89r
Asten, Lauwerijs van RA 57: 18r

Backer, Claes de 77v
Backer, Jan Govaerts de na 102; RA 57: na 14
Baers, Christiaen na 64
Baertss, Gerit na 3v
Barentsdr., Wijnken 85r
Bavel, Ariaen van RA 57: na 16
Beerthen, Aentgen na 36, 57r
Barthen, Anniken Jan 35v
Berthen, Claes 39v, 87v
Berthen, Jan 38r, 48r, 62
Berten, Lesken Jan 35v
Barthen, Metghen Jan 35v
Beerthen, Tuenis Jan 35v
Beijensz, Ariaen 1v, 2r
Beijensz, Frans 1v, 2r
Baeijensz, Jan 1v, 2r, 58r, 85v, 114r
Beijens, Lesken 1v, 2r
Bastiaensz, Aert 13r
Bastiaensz, Bastiaen RA 57: 22v
Bastiaensz, Beert 6v, 7r, 41r, 66r, 84Ar, 88v, 100v, 106r, na 112, 113v
Bastiaensz, Buijs 13r, 39r, 70v, 71v, 72v, 78r, 87r, 97r, na 110; RA 57: 33r, 38r
Bastiaensz, Commer 5r, 6v, 7r, 36v, na 36, 37r, 41r, 92r, 113v;
RA 57: 6v, 22v, 23r, 32v, 33v, 34r
Bastiaensz, Cornelis 64v
Bastiaens, Crijn 97r
Bastiaens, Crijnken 13r, 72v, 78r; RA 57: 33r
Bastiaens, Dingenken 13r, 72v, 78r; RA 57: 33r
Bastiaensz, Henrick Buijs 97r
Bastiaensz, Jan 5r, 36v, na 36, 37r; RA 57: 23r
Bastiaensz, Peter 5r,v, na 25v, 36v, na 36, 48v, 70, 110v; RA 57: 22v, 23r, 48r
Bavel, Adrijaen Adrijaenss van na 25v; RA 57: 15r, 31r
Beems, Joachim RA 57: 33v
Beijens, Peter Arianz RA 57: na 3, 4r
Beijermans zie Van Weert
Bellarten, Ariaen Huijb 58r
Benthem, joncker Chaerles van 99, 103v; RA 57: 8r, 22v
Ber, Jan Adriaens de RA 57: 31r
Berch, Goeltghen vande RA 57: 39v
Berch, Johan vande 41v, 98v
Bergen, Adriaen van 113r
Beren, Heijn 95r
Beris, Anna (Aen) na 25v, 55v; RA 57: na 10, 11r
Beernaerts, Jan 30v
Berthen, Aentken 70v
Beerthen, Bastiaen 61r; RA 57: 31v
Beerten, Huijbert 84Av
Bernieren, Adriaen Jans 4v, 8r,v, 16, 17r, 26r, 43r, 45v, 49v, 56v, 59r; RA 57: 39r
Bernieren, Marij 93r; RA 57: 8r
Bie, Dirck de 65v
Biersteecker, Adriaen Gerits na 110
Bierstraten, Denijs van RA 57: 2r
Binten, Jan de 35r
Blan (?), Jacob Peeters 90r
Blanckers, Marij 76v
Blockmaecker, Corst Adriaensz 73v
Bock, Berbel inden 25r, na 33, 57r, 70r, 87v
Bock, Jacob Wouters inden 38v
Boch, Jan vande 47v
Boxen, Peter Adriaenss 54r, 63r; RA 57: 35r
Bock, Peter Wouters den 93v
Boogaerts, Ariaen Gheen 101v
Boogaert, Jan Andries 84Av, 106v; RA 57: 16r
Boogaert, Peter Driess 106v; RA 57: 16r
Boer, Cornelis Adriaen Huijb Naes alias den 114r
Boer, Huijbert Jansz (den) 13v, 17r, 73r, 99, na 110
Bommel, Adriaen Gerits van 17v, 39bis, 58v, 84Av, 86v, 88r, 106v, 113r;
RA 57: 3v, 7r, 21v, 46v
Bommel, Jan Adriaen Gerits van na 39bis
Bommel, Lijs van (te Cappel) 90v
Bont, Peter Jan de 32r
Borssele, Janneke Wolfaert van RA 57: 17r
Bosser, Claes Adriaenss, de na 84, 109v, na 110; RA 57: na 19, 20r, 47r
Bosser, Huijbert de 89r
Bosscher Huijbrechts, Jan de 54v
Bosscher, Huijbert Jansz de 3v, 67v, 68, na 68, 85r,v, na 85, 104r, 107r, 109r;
RA 57: 22v, 24r, 36v
Boudewijns, Jan 41r
Brienincx, Lijnken 54v, na 110; RA 57: 29v
Brievincx RA 57: 16r
Broeder, Huijbert Cornelis, alias 59v, 101r
Brouck, Jan Joosten van den RA 57: 42v, 43v, 44, 49r
Brouwers, Cornelis Nuijts alias 90r
Brouwers, Henrick Cornelis 7v
Brauwer, Peeter Stoffelsz RA 57: 31r
Brucum, Ariaen Ariaens van 73v
Brugge, Jan te 74v
Bugheeren zie Cueijper.
Buijlen, Bertholomeus van RA 57: na 21
Buijs, Adriaen Gerit 55v
Buijs, Adriaen Joachims 66v, 67r
Buijs, Anniken Jans RA 57: 42v, 44
Buijs, Cornelis Janss 3v; RA 57: 42v, 44
Buijsen, G na 81
Buijsen, Heijlken 5r, 9r
Buijsdr, Heijlken Henrick 15v
Buijs, Henrick 97r
Buijs, Henrick Jansz 34r, 43v, 45r, 51r, 70, 73v, 92v, 111v;
RA 57: 6v, 9v, 13r,v, 14r, 19r, 22r, 24r, 33r, 40r, 42v, 43v, 44, 47r,v, 49r
Buijsen, Jacob Jansz 3v, 34r, 38v, 43v, 45r, 110v, 111v; RA 57: na 8, 23v, 42v, 44
Buijs, Jan 34r, 111v
Buijs, Jan Aertsz na 95
Buijs, Joost Aertsz na 95
Buijs, Jan Jansz 43r
Buijs, Maijken Gerit 55v
Buijs, Metghen Gerit 55v
Buijsen, Peter Jacob 103v
Buijsen, Willem 5r, 41v, 48r, 49r, 61r, 81v, 83r, 84Av, 98r, 107v; RA 57: 3v
Buijs, Willem Henricxz 83r, 84Av, 107v
Buijs, Willem Jans 20r, 58r, 85v
Buijssen, Zeeger Henrick 3r
Bussen, Adriaen Pauwels Lau RA 57: 31v
Borcht, Marten Willemsz vande na 55
Burchgravendr, Metgen Adriaen de RA 57: 14v
Burchgraven, Truijken 22r, 57v; RA 57: 16r

Caelgat, Merthen 100r, na 102
Campen, Joost Jansz van 12v
Canters (t'Alphen), Adriaen Meeus RA 57: 1v
Cantersdr, Ariaentken Ariaen Merten 48v
Kappers (= Cappers = Cappaerts) RA 57: na 26
Cappers, Ariaen RA 57: na 21
Cappers, Adriaen Jan RA 57: 27v, 28r
Cappers, Huijbert Adriaen Jan RA 57: 28r
Cappers, Jan Adriaen Jan RA 57: 28r
Cappers, Jenneke Adriaen Jan RA 57: 28r
Cappers, Marijke Adriaen Jan RA 57: 28r
Cappers, Pauwels Adriaen Jan RA 57: 27v, 28r
Casteleijn, Aentken Adriaen Adriaenss 67v, 68
Casteleijn, Anne na 68
Casteleijn, Ariaen Adriaenss de jonge na 55, 67v, 68
Casteleijn, Ariaen Adriaenss de oude na 55, 66r, 67v, 68, na 68, 69r, 84Ar, 89r
Casteleijnen, Bastiaen 41r, 67v, 68, 106r; RA 57: 36v
Casteleijn, Bastiaen Adriaens 106r
Casteleijn, Jacomijn Adriaen Adriaenss 67v, 68
Casteleijn, Marij Ariaen na 68
Ceunen, Peer Thijs Jan 58v
Christoffels, Godtschalck 65v
Cleijs, Adriaenken 60v
Cleijs, Aentghen Jan 5v
Claesdr, Aentghen Joachim 23v
Claesdr, Annike Joachim 70v, 71v, 78v, 87r
Claesz, Ariaen 33, na 33, 49v, 50v, 51r, 60v, na 66, 78v, 81v, 84r
Claesz, Beert RA 57: 21v, 45r
Claesz, Claes na 72, 79v, 80v
Claessen, Claes Adriaen RA 57: 32v
Cleijss, Claes Cornelis RA 57: 42v, 44
Cleijs, Claes Emmen RA 57: 26r
Claesz, Cornelis 52r
Claesz, Cornelis Cornelis 64v
Cleijs, Dingen Emmen RA 57: 26r
Claesz, Dirck 59r
Cleijsz, Domas Pauwels RA 57: 15v, 32r
Claes, Emme Claes 22v, 94r
Claesdr., Frans RA 57: 26r
Claesz, Gerbrandt 32r, 51r,v
Claessen, Henrick 8r, na 72, 79v, 80v
Cleijs, Huijb 3r, 13v, 14r, 19v, 20r, 24r; RA 57: 22v, 23r
Claeszdr, Iken 40v, 44v
Claesz, Jan 40r, 62, 86v, na 102; RA 57: na 14, 20v, 42r
Claesz, Jan Ariaen 94r; RA 57: 26r
Cleijs, Jan Emmen RA 57: 26r
Claesz, Joachim 34v, 51r, 78v; RA 57: 19r
Cleijs, Joost RA 57: 13v
Claes, Lenaert RA 57: 26r
Claesdr, Lesken Frans 23v, 51v; RA 57: 26r
Cleijs, Maeijken Emmen RA 57: 26r
Claessen, Merten Adriaen RA 57: 32v
Claes, Nout RA 57: 16v, na 16
Claes, Peeter na 27v, 49v, 50v, 60v, na 66
Clauwaerts, Ariaen 39r, 110v
Clauwaerts, Joachim 34v
Clauwaerts, Peter 60v
Clauwen, Dingen Jan 10v; RA 57: 5r, 16v
Cleermaecker, Jan Lodewijcxz 39bis
Clock, Lesken inde na 25v
Cloostermans, Aert Tueniss 95v, 96r; RA 57: 18v
Cloostermans, Tuenis 7r, 8r, 57v, 88r
Cloostermans, Tuenis Tuenis 7v
Clootwijck, Mathijs van 8v, 28v; RA 57: 45v
Clootwijck, Peeter van 7v
Cluijter, Adriaen Adriaenss 94v; RA 57: 12r, 26r
Cnaep zie Knaep;
Coensen, Aentken 65v; RA 57: 35v
Coenen, Jan Huijb (te Oosterhout) RA 57: 24v
Colven, Tuenis Cornelis RA 57: na 3
Conincx zie Sconnincx;
Cooman, Michiel Jans 112v
Comans, Rogier 84r
Combrechts, Cornelis RA 57: na 21
Commeren, Aentken 65r, 66v
Commeren, Tonis RA 57: na 21
Cock, W. de 54v
Cornelis, Adriaen RA 57: 5v, 11r, 34r
Cornelis, Adriaen Huijb RA 57: 2r, 26r
Cornelis, Ariaen Sijmon RA 57: 35r
Cornelis, Aentgen 70r
Cornelis, Aert Jan 15v, 64v, 97r
Cornelisdr, Anniken na 72, 79v, na 79
Corneliszdr, Anniken Corst RA 57: 5v
Cornelis, Ans 3v, 33, 34r, 64r, 94r, na 106, 107r; RA 57: 8r
Cornelis, Anthonis RA 57: na 26
Cornelisz, Ariaen 69v, 97v, na 97, 113v; RA 57: na 19, 32v, 34r
Cornelisz, Beris RA 57: 21r
Cornelisz, Claes 47r; RA 57: 31r, na 44
Cornelisz, Cornelis 18v, 110v
Cornelisz, Cornelis Adriaen RA 57: 6r
Cornelisz, Cornelis Tuenis RA 57: 3r
Cornelisz, Corst RA 57: 5v
Cornelisdr, Crijnken Floris 102r
Cornelisz, Dingeman 114r
Cornelis, Dingeman Melis 116v
Corneliszdr, Dinghen RA 57: 5v
Cornelisz, Floris 46v, 57v; RA 57: 5v, 38v
Cornelis, Gerit Melis 116v
Cornelisz, Henrick RA 57: 34r
Cornelisz, Huijbert 7r, 8r, 42r, 55v, 56r, 57v, 59r,v, 72r, 73r, na 79, 95v, 101r;
RA 57: 7r, 9v, na 15, 16r, 31r, 38v, 47v
Corneliss, Huijbeke 113v
Cornelisz, Jacob 45v, 49r
Cornelisz, Jan 4v, 25r,v, na 25v, 26v, 27v, 35r, 39r, 42v, 45v, 49v, 55r, 61r, 70v, 93r, 96r;
RA 57: 8v, 11r, 13r,v, 15r
Cornelisz, Jan Joost 48v
Cornelis, Janniken RA 57: 34r
Cornelis, Lauwereijs na 107
Cornelisdr, Lesken 51r
Cornelisz, Lenaert 30r, 77v, 87v, 99; RA 57: 3r, 5r, 37v, 39r
Cornelisdr, Maeijke 19v; RA 57: 21r
Cornelisdr, Maeijke Corst RA 57: 5v
Cornelisdr, Maeijke Jan 93v
Cornelisdr, Marijke Peeter 79v, 80r,v
Cornelis, Melis 2r, 11v, 24v, na 25v, 30r, 36v, 40r, 45r, 46v, 48r, 55r,
57v, 59v, 60v, 64v, 65r,v, na 66, 68v, na 68, 69r, 70v, 72r, 74v, na 79, 81v, 87v, 88r,v, 91v, 92r, 96v, 97r, 104r, 108v, 109r, 113r, 114v; RA 57: 3r, 8v, na 10, 17v, 19r, 37v, 39r, 48v
Cornelis, Neeltken 56v, 59r
Cornelisz, Pauwels RA 57: 34r
Cornelis, Reijnier Aert RA 57: 35r
Cornelis, Stoffel RA 57: 7r
Cornelis, Tomas 20v, 63v, 99
Cornelis, Tuenis 5v, 7r, na 25v, na 27v, 41r, na 79, 91, 93r, 108v;
RA 57: 8r,v, 9v, 10r, na 14, 15r, 18r, 39v
Cornelisz, Willem 21r, 24v, na 25v, 47r, 73r, 104r, 107r, 109r;
RA 57: 9r, na 10, 11r, na 26, 35v
Cornelisz, Wouter na 68
Cornelisz, Wouter Adriaen RA 57: 11r
Cornen, Neeltghen RA 57: 36v, 47v
Corput, Cornelis Cornelis vande RA 57: 46v
Corputten, Merten Sijmon 48v
Corput, Nicolaes vande 39bis, 58v, 98v
Corsten, Anniken 3r; RA 57: 2v
Corssen, Cornelis RA 57: 42r,v
Corssen, Joostken 8v, 9r, 51v
Cort(?), Herman de na 64
Costers, Ariaen Frans RA 57: 36v
Criesom, Ariaen 69v; RA 57: 11r
Crijnen, Dirck 54r
Crollen, Jan Peters 26v, 49v, 110r; RA 57: 38v, 49r
Croock, Gerit Henricx den jongen (alias vd Couwelijn) 114r
Croon, Willem Gerits RA 57: na 21
Cuenen, Tijs Jan 1r
Cuep, Adriaen Adriaensz 9v
Cuijl, Tuenis Tuenisz 37r
Cuijpersdr, Alit Peter 17r, 43r
Cuijper, Jan Adriaens 102r,v
Cuijper, Peter Adriaens RA 57: 22v
Cueijper van de Bugheeren, Pieter Janssen RA 57: na 10

Dalen, (òf Dalum), Lenaert Cornelis RA 57: na 10
Damen, Joost 53v, 75r, 77v
Damen, Tomas RA 57: na 3
Decker, Bastiaen Merten RA 57: 7r
Decker, Jan Adriaenss 65v
Deenen, Aert Evert Aert 67v, 68, 84Ar
Deenen, Claes Evert Aert 67v, 68, 84Ar
Deenen, Everaert 68
Denisz, Ariaen 2r, na 27v, 32v, na 32v, na 64, 78v
Deniss, Gerit Jan RA 57: 39v
Deniss, Geert Jan Aen RA 57: 6v
Denissen, Jan na 32v
Denisz, Jan Ariaen 32v
Deniss, Merten RA 57: 7r
Diessen, Jan van 56r
Dircx, Aentghen 3r
Dirss, Antuenis 89r
Dircxdr, Baeltken RA 57: 19v
Dircx, Bastiaen 4v, 5r,v, 22r, 36v, na 36, 52v, 57v
Dircx, Commer Bastiaen 52v
Dircx, Cornelis 3r, 5r,v, 22r, 24r, na 36, 57v, 100v; RA 57: 14v, 18v, 22v, 24r, 44
Dircx, Cornelis Cornelis RA 57: 34r
Dircx, Frans 1r, 2r, 14r, 26r, 31r, 70v, 108v
Dircx, Geraert 108v
Dircx, Grietken weduwe Bastiaen 4v, 5r
Dircx, Jacomijn RA 57: 25r
Dircx, Jan RA 57: na 30
Dircx, Jan Bastiaen 52v
Dircx, Jan Goos RA 57: 7r
Dircke, Lesken RA 57: 32r
Dircxdr, Lesken Pauwelsz 85v
Dircxdr, Lijnken Merthen 90v
Dircxdr, Maijken Peter na 25v; RA 57: 15r
Dircx, Merthen 25r,v, na 25v, 66r, 67v, 68, 90v, na 110, 114r;
RA 57: 5r, 8v, 10r, 15r, 19v, 30v, na 30, 32r, 33r, 42r
Dircx, Pauwels 114r
Dircx, Peter 4v, 25r,v, 55r, 57v, 73v, 100v, na 108; RA 57: 14v
Dircx, (God)Schalck 29r, 41v, 47v, 49r, 53v, 77v; RA 57: 26r, 35v
Dirkenstraete, van RA 57: na 2
Donghen, Cornelis Lemmen Maesz van RA 57: 27v
Donghen, Balthesaer Willemsz van 39bis
Donghen, Willem van 81v, 92v; RA 57:, na 10, 33r, 39r
Dorp, Joncker Arent van 7v, 29r, 57v, 68v, 69r, 74v, 84Av, 88r, 97r, 104r, 106; RA 57: 25v
Driessen zie Andries
Drossaerts, Ariaen Lambrechts 67v; RA 57: 1r
Drossaerts, Cornelis Ariaens (Lambrechts) 85r,v, na 85
Drossaerts, Jan Ariaens (Lambrechts) 85v, na 85
Drossaerts, Jenneke de vrouw van Jan Ariaens (Lambrechts) na 84A
Dun, Anna Marten Adriaens van RA 57: na 2v
Dussen, Tuentghen Adriaens vande 103v
Dussen, Jan Adriaens vander RA 57: 33r

Emans, Cornelis Adriaens 5v
Embrechts, Claes Ariaen 3r
Emmen, Rijk RA 57: 2r
Emmen, Willem 113r
Emstein 15r
Eris, Aen 16, 43r,v, 45r, 51v, 56v, 94r, 107v; RA 57: 8r, 17r
Ermen, Meeus 10v
Errps (?), Heijn na 102
Everden, Aert 68, 84Ar
Everden, Claes na 68, 84Ar, 85r
Everts, Govaert 12r, 64r, 79r, 87v, 88v; RA 57: 13r, 35v
Everden, Jan Dries 78v
Everts, Neeltghen 70v, 78v

Faessen zie Vassen
Florisdr, Crijnken 102r
Fleuren, Henrick Ariaens 67v, 68, 69r, 89r
Fransen, Ariaen 67v, 68, na 79, 87v, 88r, 107v; RA 57: 12v, 31v, 41r, 42v, 44
Fransz, Jan 35v, 66r; RA 57: 36v
Fransz (ten Berch), Joachim 30r
Fredericx, Marij 55v, 56r
Fredericx, Neltghen Henrick 79v

Gerbrantsdr, Aentghen Beert na 36, 67v
Gerbrants, Beert RA 57: 19r
Gerits, Adriaen 23v, 35r, 41v, 58v, 76r, 87v, 88r, 101r,v, na 110; RA 57: 7r
Gerits, Adriaen Willem RA 57: 37r,v, 40r
Geertsdr, Aechtken RA 57: 9r
Gerits, Aert na 102
Gerits, Anniken 17v
Gerits, Baeijen 2r, 114r
Geritsz, Cornelis Peeter RA 57: 12r
Geritsz, Damiaen 35r
Gerits, Dirck Adriaen 46r, 100r
Gerits, Frans 5r, 10r, 14r, 15r, 17r, 22r, 24r, 29r, 31v, 36v, 46r, 48r, 49v, 51r,
52v, 55r, 58r, na 68, 73r, 78r, 79v, 81v, 82r, 90r,v, 96r, 99, 101r,v, na 102, na 110;
RA 57: 1v, 2r,v, 4r, 6r, 8v, na 15, 19v, na 19, na 21, 22r, 23r, 25r, 26r, 33r, 49r
Geritsdr., Geertghen 85r
Gerits, Gerit Adriaen 17v
Gerits, Gerit Cornelis 104v
Gerits, Gijsbert 54r, na 68; RA 57: 48r
Geerits, Henrick na 18v
Gerits, Jan 17v, na 25v, 57r, 59v, 61v, 92v
Gerits, Jan Adriaen 20r, 24v, 38r, 39v, 49r, 61r; RA 57: 4r
Gerits, Jan Frans RA 57: 1v
Geritsz, Lauwereijs 55v
Geritsdr, Lesken Jan 88r
Geritsdr, Lijnken 41v, 47v
Gerits, Marijken 22r
Geritsz, Peter Jan 92v; RA 57: 21v
Geerten, Peerken RA 57: 12r
Geritsdr, Peterken 23v
Geertsdr, Aechtken RA 57: 9r
Gerits, Willem 5v, 13v, 21v, 22r, 31v, 32r, 38v, 49v, 59v, 64r, 87v, 100r, na 102, 108v;
RA 57: 6v, na 6, 7r, na 21
Geus, Claes Claesz de RA 57: 46r
Gheesel, Anneken Cornelisdr van 39bis, 58v
Gheesel, Cornelis Aertsz van 39bis
Gijsels, Dirk RA 57: 35r
Gheesel, Jan Cornelisz van 39bis, 58v; RA 57: 35r
Gesels, Marij van 1r, 58v
Geesen, Ariaen 95r
Gielen, Anniken RA 57: 13r
Gielen, Ariaen na 25v; RA 57: 20v
Gielen, Claes 61v, na 68, 69, 78, 83v, 92v; RA 57: 9r, 13v, 25r, 41r, 43r,v, 44, 49r
Gieliss, Frans RA 57: 18r
Gieliss, Gregorius RA 57: 18r
Gielisz, Henrick 39r
Giliss, Jan 74v
Gilisdr, Maijken RA 57: 5v
Gielen (Michielsz), Peter 12r, 53r, 60v, 64r, na 66, 79r, 101r; RA 57: 1r, 9r, 13r, 45r,v
Michiels, Peter Adriaen Aert RA 57: 12r
Gielen, Willem 55v, 88r
Gijben, Aen 100r; RA 57: 12r
Gijben, Aenghen RA 57: 7r, 31v
Gijben, Aentken Aen 31v
Gijben, Anniken Ariaen 31v, 33
Gijben, Anna 18r, 51r,v
Gijerts, Coens 65v
Gijsbrechts, Ariaen 31v, 32r, 38v, 58r, na 64
Gijsbrechts, Ariaen Ariaen 31v, 32r, 33, 60r
Ghijben, Ariaen Peeter 69v, 70, 73v, 89v, 112v; RA 57: 43r
Gijsbrechts, Bastiaen 19r, 21v; RA 57: 8r, 42r
Gijsberts, Brieninck 71v
Gijsbrechts, Cornelis 47r, 49v, 53v, 66r, 76v, 81v;
RA 57: 8r, 12v, 13r, 14r, 17r, 41r, 44, 49r
Gijben, Cornelis Peter 33, 34r, 48v, 69v, 70, 73v
Gijben, Dingen 38v; RA 57: 8r, 17r
Gijben, Gielken RA 57: 48r
Gijben, Heijn 84v
Gijsbrechts, Henrick Ariaen 35r
Gijben, Huijbert Jan RA 57: 19r
Gijsbrechtsz, Jan 7v, 41r, 47r, 51r.v, 57v, 61v, 66r, 67v, 68, 76v, 77r,
84Ar, 93v, 100r, na 102, 108v; RA 57: 6v, na 6, 7r, 11r, 13v, 20v, 26r, 32r, 33v
Gijsbrechts, Jan Ariaen 31v, 32r, 33, 34r, 60r, 87v, na 102;
RA 57: na 14
Gijsbrechts, Lauwereijs (van Alphen) RA 57: 48r
Gijsbrechts, Lenaert RA 57: 12r
Gijsbrechts, Maijken RA 57: 15r
Gijben, Metgen Zeger 58r
Gijben, Neleman (=Cornelis) 40v, 41v, 44v
Gijben, Sijmken wedue van Zeger RA 57: 12v, 13r
Gijsbrechts, Wijnant RA 57: 11v, 15r
Gijsbrechts, Zeger 38v, 64r, 65v, 92v; RA 57: 12v, 14r
Gijsel zie Gheesel
Gils, Ariaen Janss van 67v, 68, 85r
Ghilze, Cornelis Sebrechts van RA 57: na 19
Gils, Jan Ariaenss van RA 57: na 3
Gils, Joost van 100r, 108v
Gils, Peeter Janss van 68v, 69r, 74v
Gils, Peeter Joosten van RA 57: na 19, 30r
Goedschalcx, Ghijsbrecht na 68
Goedschalcx, Jan Cornelis 67v; RA 57: 3r
Goedschalcx, Jan Mathijs 61v, 64r, 69, 75r, 76v, 77r,v, 78, 82r,v, 84Ar, 87v, 106r, 112v;
RA 57: 21v
Goosen, Ariaen 95r, 107r; RA 57: 49r
Goris, Barbara Ariaen Jan jonge 90r
Gorisdr, Janniken 32r, 38v, 60r
Goris, Cornelis Ariaen Jan jonge 90r
Gorissen, Huijbert 60r
Goriss, Gerrit RA 57: 15v
Goris, Jan Ariaen Jan jonge 90r
Goeijertsz, Ariaen Jan 94r, 104r; RA 57: 5r
Govaerts, Aert 96r
Gooverten, Anneken RA 57: na 10, 47v
Goijerts, Engelken RA 57: 1r
Goeijertsz, Goris Ariaen 95v, 102v; RA 57: 1r
Goverden, Henrick 22v, 112v; RA 57: 12v, 39v
Goverden, Huijbert 22v, 37v, 75v, 92r,v, 112v; RA 57: na 10, 38v, 43r,v, 47v
Goijerts, Iken Adriaen RA 57: 1r
Govaerts, Jan na 102; RA 57: na 14
Govaerts, Janniken Jan 10r
Govaerde, Joachim 51r
Govaerden, Lesken Joachims 51v; RA 57: 36v
Govaerden, Peter Henrick 92r, 97v, na 97; RA 57: 6v
Govaerts, Peter Jan 10r; RA 57: 38v
Goijerts, Peterken Adriaen RA 57: 1r
Goijerts, Sijmon RA 57: 1r
Goijerts, Tuenis Adriaen RA 57: 1r
Greijen, Ariaens Peterss RA 57: 7r
Greijn, Jan Ariaens 1r
Groij, Cornelis Dircx na 25v
Groij, Peter Dircx 3v, 71v, 100v; RA 57: 22v
Gruijters, Dirck 55r
Gruijters, Jan Jan Stevens(?) na 95
Gruijters, Jan Joosten RA 57: na 15, 16r
Gruijters, Joost 3v
Gues, Claes de 97r

Haen, Pieter de jonge RA 57: 15r
Haenecop, Aert Adriaensz 12v, 14v, 15r, na 33, 51r, 68v; RA 57: 36r
Haenscam na 79
Haenscam, Ariaen Willemss 60r, 78, na 84, 97v, 109v, na 110; RA 57: 9r, 13r, 25r
Haeren, Henrick Jansz van 101v
Halffbieren, erfgenamen 11v
Halffbieren, Peter Adriaensz 1r
Hamels, Jacus RA 57: na 3, 4r, 5r
Harde, Franchoijs van na 64
Heij, Claes Willem 58r; RA 57: 41v
Heijmans, Cornelis 18v, 114v; RA 57: 45r,v
Heijnen, Jan Aen RA 57: 37r
Heijnen, Met Peter 24v
Heijs, Huijbert RA 57: 36r
Henricx, Aentghen 22v
Henricxdr. Aentken Peeter 18v, 19r
Henricx, Anniken 37v, 112v; RA 57: 34r
Henricx, Ariaen 31v, 33
Henricx, Cornelis RA 57: 35r
Henricx, Cornelis Ariaen 90r
Henricx, Crijnken 22v, 37v, 92r,v, 97v, 112v
Henricxdr. Dingenken 13r
Henricx, Gijsbrecht 35r, 102v
Henricx, Gerbrandt na 68
Henricx, Gerit 22v, 37v, 114r
Henricx, Gijsbrecht 95v; RA 57: 15r
Henricx, Godtschalck 68, na 68, 89r; RA 57: 31v
Henricx, Henrick 18v, na 18v; RA 57: 26r, 33v
Henricx, Henrick Jan (van Sgravenmoer) RA 57: 1r
Henricx, Jan 109v
Henricx, Jan Adriaen 46v, 113r
Henricx, Lauwereijs 89r
Henricx, Peter 22v, 37v, 49r, 54r, 65v, 92r,v, 97v, 112v; RA 57: 35v
Henricx, Peter Adriaen 58r
Henricx, Peter Aert 104v
Henricxdr., Truijcken 46v
Henricx, Tuenis 7r, na 79
Henricx, Zeeger 3r, 13r, 61r, na 61, 82v, 90r,v; RA 57: 2v, 40r
Hermans, Adriaen Peter Adriaen Gerit RA 57: 29v
Hermans, Huijbert RA 57: 25v
Hermansz, Lenaert Cornelis 29r, 76v, 77v, 99; RA 57: na 10, 11r, 39r
Hermansdr, Marij RA 57: 3r
Hermansdr, Truijke 60v, 73r, 96v, 99; RA 57: 3r,v
Hoefkens, Jan Lauwereijs 90r; RA 57: 2r
Hoevenaer, Adriaen Jans RA 57: na 10, 11r, 31r, 40r
Hoevenaer, Adriaen Jan Meeus 8r; RA 57: 40v
Hoevenaer, Andries Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Cornelis Bastiaenss (tot Gils) 87r
Hoevenaer, Cornelis Bastiaen Willemsz 64v
Hoevenaer, Corst Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Crijnken Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Dingen Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Jan Meeusz 8r, 21v; RA 57: 40r
Hoevenaer, Jan Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Lesken Jan Meeus 8r; RA 57: 40v
Hoevenaer, Lesken de vrouw van Jan Meeus 8r
Hoevenaer, Marijcken Jan Meeusz 8r
Hoevenaer, Meeus Jan Meeusz 8r
Hoich, Henrick Meeus de 18v, 19r; RA 57: 8r
Hollander, Wouter den RA 57: 41r
Hoogen, Peeter Adriaenss 67r
Hor(s)ten, Gijsbrecht 104v; RA 57: 26r
Hotto, Jan Jansz RA 57: 5r
Hove, Nijclaas Pieter na 27v
Huijben, Adriaen 20v, 53r, 58r, 63r,v, 66r, 72v, 73r, 82v, 94r, na 102, 108v;
RA 57: na 14, 26r, na 26, 42r
Huijben, Adriaen Dirck 113r
Huijben, Adriaen Peter 24v, 101r, 103v; RA 57: 21v
Huijben, Adriaen Peter Aen RA 57: 44
Huijben, Alit Jan Buijs 43r
Huijbrechts, Anneke 109v, na 110
Huijben, Anchen Staes na 79
Huijbrechts, Brievick (Brieninck) 3v, 73r, na 84, 109v, na 110; RA 57: 9v
Huijbertsz, Bastiaen Staes RA 57: 23r
Huijben, Cornelis 4v, 41v, 64r, 72v, 73r,v, 100v, 108v, 114r; RA 57: 8v, 19v
Huijbrechts, Gabriel RA 57; 14v
Huijbendr, G(r)eetgen 20v, 63v, 99
Huijben, Huijbert Staes 98v
Huijbertss, Jacob RA 57: 29r
Huijben, Jan 82v, na 82, 83r, 87r,v, 110v; RA 57: na 15, 25r
Huijben, Jan Adriaen 63r
Huijben, Jan Buijs 31v, 33, 34r, 111v; RA 57: 21v
Huijbrechts, Job 5v, 60v; RA 57: 12r
Huijben, Leenaert 90r; RA 57: 2r
Huijben, Lesken Peer 22v, na 25v, 78v, 90r, 92v; RA 57: 21v
Huijbrechtsz, Merten 32r, 38v
Huijben, Metghen 38r
Huijbertss, Neeltgen RA 57: 29r
Huijben, Peeter 16, 39v, 112r,v; RA 57: 2v, 29r
Huijben, Rob 99
Huijben, Staes 2r, 4v, 5r, 8v, 9r,v, 15v, 41v, 61r, na 72, 79v, na 79, 80r,v, 95v, 98r;
RA 57: 46r
Huijben, Steven 73r
Huijben, Tuenis Adriaen (verm fout) 67v
Huijben, Tuenis Andries 67v, 68
Hulst, Jan Joosten van der RA 57: 14r

Ierssel, Aert Jansz 23v, 54r, 72r, 101r
Ierssel, Peter Jansz RA 57: 18r
Isaak, Adriaen 16

Jaecobs, Anthonis RA 57: na 44
Jacobsz, Ariaen 54r; RA 57: 12r
Jacobsz, Crijn Gerit 85r,v
Jacobsdr, Dingen 113r
Jacobsdr, Dirck 78r
Jacobsz, Govaert na 25v, 64r,v
Jacobsz, Henrick 94r,v
Jacobsz, Herman 102r,v; RA 57: 28r, 31v
Jacobsz, Huijbert 64v
Jacobsz, Jan 84Av, 94v, 106v
Jacobsz, Jan Cleijs 86v
Jacobsz, Joost Jan (NB: Jacobs hier ook: Jeecken) RA 57: 14r, na 14
Jacobsz, Lauwereijs 113r; RA 57: 4v, 28v, 29r
Jacobsdr, Marijke 90r
Jacobs, Merthen RA 57: 17r
Jacobs, Peter 103v; RA 57: na 44
Jacobsz, Reijer 45r, 110v; RA 57: 46v
Jacobsz, Tuenis 45r
Jacobsz, Tielman na 18v
Jacobsz, Willem RA 57: 28v, 29r
Jansz, Abraham 51r; RA 57: 21r, 36r
Jansz, Adriaen 13v, 14v, 18v, 59r, 62, 106r, 114v; RA 57: 10r, 46r
Jansz, Adriaen Aert RA 57: 12r
Jansz, Adriaen Claes 106v
Jansz, Adriaen Frans 107v; RA 57: 8r
Jans, Aert 16, 64v, 101r
Jansz, Andries 1r, 10r, 14r,v, 15r, na 25v, na 33, 55r
Jansdr, Anniken 16, 72v, 92v; RA 57: 9v, 21v, 45r,v
Jansz, Beernaert 12v, 35r
Jansz, Beijen 61r
Jansz, Cleijs 58r, 68v
Jansz, Cornelis 12v, 16, 19v, 24r, 33, 43r,v, 45r, 61v, 64v, 78v;
RA 57: 2v, 10v, na 10, 13r,v, 24r
Jans, Dinghen 28r, 38r, 54v, 61r; RA 57: 28v
Jansz, Gerit 17v, 18r; RA 57: 16v, 21v, 35v
Jansz, Gerit Henrick 114r
Jansz, Grietken 17v, 18r, 52v
Jansz, Haesken 42v
Jansz, Henrick 16, 24v, 33, 39r, 43r,v, 45r, 70r,v, na 79, 89v, 110v, 112r;
RA 57: 9v, 10r, 41v, 42v, 45r,v, 46r
Jansz, Huijbert 3v, 30r, 38r, 49r, 66r, 71v, 86r, 89r, 110v; RA 57: 34r, 48v
Jansz, Huijbert Denis RA 57: 32r
Jansz, Huijbken 20r
Jansz, Jacob 3v, 16, 20r, 21v, 33, 43r, 45r, 46r, 71v, 94v, 98r, 106v, 110v, 111v, 112r;
RA 57: 1r, 42r
Jansz, Jan 16, 33, 68v, 69r, 84v, 97r, 104v, 112r
Jansz, Jan Adriaen 13v
Jansz, Jan Denisz RA 57: 18r
Jansdr, Janniken 10r, 92v
Jansdr, Janniken Aert RA 57: 12r
Jansz, Joachim 25r,v, 62, 74r; RA 57: na 44
Jansz, Joost 101r; RA 57: na 14
Jansz, Joris na 25v, 36v, 52v; RA 57: 25v
Janss, Lambrechts na 64
Jansz, Lauwereijs 29r, 65r, 66v, 68v; RA 57: 1v
Jansz, Lemmen 18v
Jansz, Lenaert Aert na 101
Jansz, Lesken 38r
Jansdr, Marije 16, na 25v, 57r
Jansz, Marijken Adriaens, weduwe Andries 10r, 14r,v, 15r
Janszdr, Maijken Aert 101r,v, na 101
Janszdr, Marijken Geert 29r; RA 57: 21v
Jansz, Mathijs 42r,v, 59v, 64r, 93v; RA 57: 29r, 42r
Jansz, Meeus 10r, 14r,v, 15r, 18r, na 33, 51r,v, 53v, na 79, 96r,v;
RA 57: 8v, na 8, 9r, 48v
Jans, Metghen 70r; RA 57: 35v
Jansz, Michiel 62
Jans, Neel RA 57: 16v, na 16
Jansdr, Neeltghen 20r, 56v, 58r, 81v, 85v, 97v
Jansdr, Neesken 59r; RA 57: 47v
Jansz, Peeter 5v, 18v, 35r, 57r, 87v, 92v
Jansdr., Peeterken 13r
Jansz, Roel 18v
Jansz, Rubben 83v, 84v; RA 57: 9r, 44
Jansdr, Soetken Aert RA 57: 12r
Jansz, Thijs 12r
Jansz, Thomas RA 57: 26r
Jansz, Willem 16, 74v, 88v, 114r; RA 57: 18v, 24v, 25r
Jansz, Wouter na 110
Jansz, Zeeger na 18v, 23v, 70v, 71v, 72v, 78r,v, 81v, 86r, 87r, 92r;
RA 57: 4r, na 8, 10r, 16v, 19r, 33r, 39r
Jaspaers, Balthen 113r
Jaspaersdr, Grietghen Adriaen 97v, na 97
Jaspaers, Mercelis RA 57: 3r, 5r
Jennes (?), Dingen RA 57: 48r
Joachimsdr, Aentghen 23v
Joachimsdr, Anniken 78r, 87r
Joachims, Ariaen 11v, na 68, 70r, 84Av, 85v, 87v, 88r, 112v, 114r; RA 57: 4r, 42r, 47v
Joachimsz, Beert 62
Joachimsz, Cornelis RA 57: 36
Joachimsz, Corstiaen RA 57: 36r
Joachims, Fijken RA 57: 41r, 47v
Joachimsz, Govaert RA 57: 36r
Joachims, Jacob RA 57: na 44
Joachims, Lesken 51r
Joachimsdr, Marijken Peter RA 57: 21v
Joachims, Meeus 14r, 51r
Joachims, Neeltken 51r
Joachims, Peeter 22r, 24v, na 25v, 29r, 39r, 56r, 57v, 58r, na 68, 84Av, 87v, 94r, 104v, 112v;
RA 57: 12r, 13v, 20v, 21r,v
Joosten, Adriaen 94v, 95r, 106v
Joosten, Adriaen Cornelis 95v, 102v, 107v
Joosten, Bastiaen 66v
Joosten, Cornelis 99; RA 57: 39v
Joosten, Daen 62; RA 57: 8v
Joosten, Dingen na 68, 78; RA 57: 25r
Joosten, Cooman 57r
Joosten, Goris (Joris) 92v; RA 57: 31r, 31v
Joosten, Jan RA 57: 7r, 14v, na 15, 16r, 42r,v, 44
Joosten, Jaspaer Cornelis 95v, 102v, 107v
Joosten, Joachim na 68, 78, 83v; RA 57: 9r, na 16
Joosten, Maijken na 68, 78, 83v
Joosten, Peeter 106v
Joosten, Seger 78r
Joosten, Thomas 78r
Joosten, Tuenis 1r, 26r, 70v, 78v, 87r
Joosten, Willem 21v; RA 57: 20v, 42r
Joriszoon, Adriaen RA 57: 25v
Joris, Cornelis 73r
Joren, Jan 110v; RA 57: 39v, 40r
Joren, Jan Peters Joost RA 57: 22v
Joris, Stoffel na 18v, 84Av, 94v, 95r, 106v
Joriss, Tielman RA 57: 25v

Kacker, Claes Adriaens 30v
Kappers zie Cappaerts
Kedders, Jan Adriaens RA 57: 35r
Keijer, Nicolaus 90r; RA 57: 2r
Keijser, Peter Peterss 85r
Kersers, Antonij Cornelis RA 57: na 21
Kets, Willem Jansz RA 57: 7r
Kieboom, Willem Michielss vanden 88r
Knapen, Adriaen Peters 47r
Knapen, Cornelis Peters 9v, 24v, 54r
Knaepen, Jan Adriaensz RA 57: na 8
Knapen, Peeter Jan Peer RA 57: 29v, 30r
Knevel, Geerart RA 57: 12r
Knijp, Willem Jacobsz RA 57: 28v, 29r

Laet, Jan de RA 57: na 16
Lambrechts, Adriaen 29r; RA 57: 1r
Lambrechts, Govert RA 57: 36v
Lambrechts, Willem 20v, 63v
Langhen, Adriaen RA 57: 13v
Lauwe, Ariaen Tuen 88v, 94r, 104r, na 112; RA 57: 5r
Lauwereijs, Henrick 89r
Lauwereijs, Jacob 113r
Lauwereijs, Jan 5r, 36v, 74v
Lauwereijs, Michiel 37r
Lauwen, Sijmon na 3v
Lauwereijs, Willem Jan 74v
Leenhouder, Adriaen Cornelis RA 57: 20v
Lemmens, Adriaen Cornelis RA 57: 6r, 25r
Lemmens, Aen RA 57: 3r
Lemmens, Anniken Adriaen Cornelis RA 57: 6r
Lemmens, Cornelis RA 57: 3r, 27v
Lemmens, Cornelis Adriaen Cornelis RA 57: 6r
Lemmens, Lemmen Aen RA 57: 3r
Lemmens (van Gilse), Lemmen Jan RA 57: 1v, 31r, 41r
Lemmens, Peer Han (Peer Jan Lemmens; in beide gevallen is er weinig twijfel over wat er staat; anderzijds is het onwaarschijnlijk dat dit verschillende personen zijn na 25v, 57r;
RA 57: 44
Lemmens, Peterken Adriaen Cornelis RA 57: 6r
Lemmens, Sijmon 90r,v
Leermackers, Willem Jansz RA 57:, 2v, na 2, 18v, 24v
Leeu, Cornelis Jansz (de) na 25v; RA 57: 26r, 33v
Leeu, Jan Jansz de 79r, 82v, 83r, 84r, 84Ar, 88v, 97v, 107v, na 107;
RA 57: 5v, 8r, 12v, 13r, 14r, 39v, 40r,v
Leeuwerckeneijcx RA 57: 4r, 23r
Leeuwerckeneijcx, Jan RA 57: 4r
Lenaerts, Ariaen 56r, 60v, 73r, 99; RA 57: 3r,v, 5r
Lenaerts, Jacob 99; RA 57: 25r
Lerweijeren 54v
Lens(?), Teeu Waeijt 63r
Leuskijndt, Ariaen Ariaens 48r
Leveck, Jaecques 9r, 91r, 93v, 98v
Loeijen, Adriaen RA 57: 7r
Lucas, Joris (Jois; zelfde persoon maar 2 schrijfwijzen) 81r, na 81

Maeijs (= Maesz), Cornelis Lemmen RA 57: na 21, 27v
Maes, Gijsbrecht 112v
Maes, Heijn RA 57: 34r
Maes, Jan 17v, 30v, 57r, 59v; RA 57: 40r
Maes, Truike 73v
Maessen, Peeter Ariaen RA 57: 10r
Maes, Tuenis RA 57: 7r
Maet, Henrick Petersz 1r
Mandemaeckers, Willem Jacobsz 98v
Mansdale, J. van RA 57: 40r,v, 46v, 47r
Mathijsz zie Tijs;
Mechelen, Dierck Peetersz van RA 57: 25v
Meeuszdr, Adriaentje RA 57: 5r
Meeusz, Adriaen Jan 14v, na 28v, 49v, 106r; RA 57: 2v, 40r,v
Meeusz, Ans 81r
Meeusz, Claes 35r
Meeusz, Daen 54r
Meeusz, Frans 76v, 77r, 81v; RA 57: 3r, 5r
Meeusz, Jan 7r, 14r, 17v, 18r, 21v, 22v, 23r, 33, 34r, 46r, 51r,v, 55r,
59v, 81r, 88v, 91, 94r,v, na 102, 108r,v, 109r, 110r, 112v, na 112;
RA 57: 12v, 14r, na 14, na 15, 26r, 29v, 32v, 33v, 39r
Meeusz, Joachim 1r, 13v, 14r, 51r; RA 57: 17r
Meeusz, Meus Cornelis RA 57: 15v
Meeusz, Michiel 6r, 11v, 12r, 76v, 77r, 81v
Meeusz, Peeter 113v
Meeusz, Peeter Adriaen 3v, 57v, 71v, na 106, 107r; RA 57: 16r, 36v
Meeusz, Willem 113v
Meije, Anniken RA 57: 21r
Meijmerts, Peter Jan Roel de RA 57: 28r
Melchiorss, Gerit 108v
Melsz, Gerit 14v, 91
Melis, Neel 58r
Mertens, Aert 45r, 47r, na 102, 108v; RA 57: 46r
Mertens, Anniken na 18v; RA 57: 7v, na 30
Mertens, Bastiaen RA 57: 7r
Mertens, Brive RA 57: 36v
Mertens, Bruer (zelfde als hiervoor??) RA 57: 36v
Mertens, Cornelis RA 57: 36r
Mertens, Dinghen RA 57: 32v
Mertens, Dircxken RA 57: na 30
Mertens, Goris Adriaen Peter 107v, 108r
Mertens, Jacob Claes 74v
Mertens, Lauwereijs 18v, na 18v, 63v, na 72, 114v; RA 57: 46r
Mertensdr, Lesken 33
Mertens, Lijntken RA 57: na 30
Meertens, Meerthen Jan 104v; RA 57: 26r
Methouder, Tuenis Cornelis 89v
Mes(maecker), Hendrick Cornelis na 27v, 56v, 59r, na 102
Messen, Peerken Heijn RA 57: 47v
Metis (?), Gerit Jan RA 57: 26r
Michielsz zie Gielen;
Muelenaer, Aert den RA 57: na 26
Molenaer, Cornelis Cornelisz Pauwels 94v, 95r, 106v, 107r, 109r, 110r;
RA 57: 1r, 3v, 4r, 5r, na 15, 16r, 34r
Muller (tot Gilze), Goris den 32r
Moelder, Jacob Jansz na 18v, 107r; RA 57: na 15, 16r
Molijns weduwe, Dingen Jan 99
Moermans, Hans 75r, 106r
Moermans, Jan na 28v, 106r
Moije, Dirck Adriaens na 102
Moijen, Peter Adriaens RA 57: na 21

Naes, Cornelis Aen (=A(d)riaen) Huijb Naes 63r; RA 57: 7r
Naes, Jan Aen Huijb Naes 63r
Nassau, Graeff Maurits van 116v
Neder, Jan Dries RA 57: 21v
Neelen, Cornelis Jan RA 57: 15v
Neelen, Jan Joost RA 57: 48r
Neestel (?) Steijnt RA 57: na 21
Nijenwenhuijse, Geerijt van RA 57: na 19
Nispen, Adriaen van RA 57: 46v
Nispen, Cornelis Cornelisz van RA 57: 46v
Nobel, Jan Cornelis 95v, 96r, 98r; RA 57: 18v, 36
Nuijts alias Brouwers, Cornelis 90r

Oosterhout, Aert Tomasz van 112v
Oosterhout, Jan Wilmsz van 59r
Oirdt, Cornelis Jansz 85r
Oirdt, Jan de oude 85r
Oirdt, Weduwe van de jonge Jan 85r
Oistmal, Meijen van RA 57: na 21
Oldevliet, Willem van RA 57: 39v
Otgens, Mathijs 22r, 57v, 100v
Otghens, Michiel Mathijs 16, 62

Paens, Jan Jansoen na 39 bis
Paep, Joachim Jansz 91
Paep, Peeter Aerts 90v
Pamen, Adriaen Hendricxz 62
Pauwelsz, Aentghen de vrouw van Cornelis RA 57: 34r
Pauwels, Alit 35r
Pauwels, Ariaen Jan RA 57: na 26
Pauwels, Ariaen Meeus 22v, 23r, 81r
Pauwelsz, Cornelis na 18v, na 32v, 94v, 95r, 106v, 107r, 110r; RA 57: na 3, 9r, 16r, 34r
Pauwen, Dingen Jan RA 57: na 16
Pauwels, Doem RA 57: 15v, 32r
Pauwelsz, Dirck 85v, 114r
Pauwelsz, Henrick Cornelis RA 57: 48v
Pauwelsz, Jan 85v, 114r; RA 57: 34r
Pauwelszdr. Janniken Cornelis RA 57: 34r
Pauwelsz, Lesken 85v
Pauwelszdr. Marijken RA 57: 5v
Pauwelsz, Peeter Cornelis 96v; RA 57: 34r, 48v
Pauwelsz, Tomas 102r
Peerdeken, Lijnken int 15r
Pels, Artus Pieter 81r, na 81; RA 57: 1v, 2r
Pels, Floris Pieter (van Oosterhout) 22v, 23r, 81r, na 81
Pels, Peter Jan Peter 81r, na 81; RA 57: 1v, 2r,v
Peetersdr, Aentghen 18v
Peetersdr, Aentghen Cornelis 70r
Peeters, Aert na 25v, 91r; RA 57: 15r
Peeters, Aliken Zeeger RA 57: 9v, 10r
Peeters, Anniken 40v; RA 57: 20v, 35v
Peetersdr, Anniken Dirck 65v, 91r
Pieters, Ariaen 13v, 14v, 24v, 65v, 73v, 89v, na 108, 114v;
RA 57: 16r, 17v, 19v, 21v, na 21, 23r, 25r, 33v, 34r, 36v, 49r
Peetersdr, Bastiaenken RA 57: 35v
Petersz, Commer 48r
Petersz, Cornelis 10v, 11v, 24v, 34r, 73v
Peetersz, Cornelis Jan 64v
Petersz, Dirck 54r
Peeters, Frans Adriaen RA 57: 42r, 44
Peeters, Gerit RA 57: 20v, 21r
Pieters, Hans Moermansz 6v
Peters, Henrick 1r, 18v, 19r
Peeters weduwe, Huijbert RA 57: 39v
Peeters weduwe, Iken Huijbert 94r
Peeters van Antwerpen, Iken RA 57: 12r
Peetersz, Jacob 70v
Peetersz, Jan 24v, 49v, 83v, 110r; RA 57: 9r, 22v, 23r, 25r, 31r, 35v, 40r
Peetersz, Jan Ariaen 23r, 25v, na 25v, 27v, na 27v, 28r, 29r, 50v, 57v, 61r, 72r, 86r, 101r;
RA 57: 1r, 6r, 9v, 10r, 18r, 20v, 21r, 22r, 43r, 44, 45r,v
Peeters, Joachim na 68, 69, 78, 87r, 108v; RA 57: 2v, na 16, 31v
Peeters, Joost 30r
Peetersdr, Marij 69, na 72, na 79, 80r,v
Peters, Peerken RA 57: na 16
Petersz, Peter 34v, na 84, 93v
Peeters, Peter Aert Henrick 104v
Pietersz, Pieter Jan 81r
Peetersdr, Tuentghen 7r
Peeterss, Wouter 69v, 70, na 108; RA 57: 11r, 19v, 36v, 48r
Peeters, Zeebken 54r
Peeters, Zeeger 4v, 5r, 16, 34r, 43r,v, 57v, 70r, 73r, 89v, na 102, 110v, 112r;
RA 57: 9v, na 14, 19v
Phipsz, Willem 55r
Pieck (Pijck), Nicolaes (pastoor van Gilze) RA 57: 1r
Piersens, Marijke RA 57: 24r
Pijl, Henrick 41v, 47v
Pints, Jenneke Pieter 85r,v
Poirtken, Aentken int 46r
Potbacker, Jan Adriaenss 49v, 99; RA 57: 31r
Prins, Jan Jansz 39v

Raesen, Claes Adriaen 113r
Raesen, Jacob 5r, 57v, 83v, 92v; RA 57: 41r,v 42v, 43r,v, 44, 47r
Raesen, Jan RA 57: 42r
Ranis, Merten de 92v
Reeder, Peeter Huijben 59r
Reersz, Wouter 52v
Reijnen, Jan Huijbertss RA 57: 29v
Reijnen, Peter Adriaen RA 57: 29v
Reijvaerts, Cornelis 61r
Rensz, Jan Lauwe 36v
Reool 24v
Reolen, Ariaen Jansz 3r, 24v, 25r, 30v, 45v, 49r, 51r,v, 61r, 70r, 82v, 102v, 114v;
RA 57: 2v, 31v, 32r, 33r, 40r, 46r
Riol, Jan Peeterss 109r
Reus, Adriaen Cornelis 95v, 96r; RA 57: 18v
Rijen, Joost Jansz ten RA 57: na 14
Robbe, Jan 65v
Rochusz, Cornelis Dirck RA 57: 18v
Roecken (Roochus), Lesken 51r,v; RA 57: 36
Roelen, Adriaen 4r, 10v, 12r, na 33
Roelen, Aentgen 9v, 10v
Roelen, Anneken de weduwe van Cornelis Jan 20r
Roelen, Anneken de weduwe van Corst 10v, 92r
Roelen, Berbel de wedue van Jan Aen RA 57: 28r
Roelen, Cornelis Jan 18v, 19v, 20r, 114v
Roelens, Cornelis (Mr Cornelis Roelants) 2r, 14r
Roelen, Corst 2r, 3r, 4r, 10v, 11r, 12r, 40v
Roelen, Dingen 10v, 12r
Roelen, Jan 25v, 59v, 92v; RA 57: 18r
Roelen, Jan Aen RA 57: 28r
Roelen, Lenaert 2r, 10v, 11r,v, 12r, na 18v, 19v, na 33, 40r,v, 54r, 72r, 101r, na 102;
RA 57: na 14, 16v, na 16
Roelen, Lemmen Jans 114v
Roelen, Peeter 10v, 11r,v, 12r, na 33, 40v, 54r; RA 57: 5r, na 15, 16r, 28r, 38r
Roelen, Peeter Jan RA 57: 28r
Roochus zie Roecken.
Roosen, Dinghen 49v; RA 57: na 16
Roover, Dirck Adriaens 84v; RA 57: 7v
Rossems, Huijbert Henricx RA 57: 7r
Rozendael, Erasmus 34v
Rubbens, Jan 84v
Ruelle, de la na 95
Ruelle, Charles de la 1r, 39bis, 58v; RA 57: 5r
Rutten, Cornelis Dirck RA 57: 49v
Rutten, Dirck 49v, 59v, 68v, 84Av, 110r; RA 57: 37v

Saulsz, Saul 21r
Schalydecker, Ambrosius Thomass RA 57: na 26
Scheerders, Aert Jan RA 57: 13r,v, 14r, 24r
Scherders, Ariaen Merthen RA 57: 48r
Schep(pen), Aert Adriaensz 54r; RA 57: 35r
Schep, Jan Adriaensz 12v, 54r, 66v, 67r; RA 57: 35r
Schijnspenck, Merten RA 57: 7r
Schoenmacker, Adriaen Peter na 3v, 76v, 89v; RA 57: 35v
Schoenmackers, Willem Adriaens 104v, na 104
Schollen, Jacques 41r, 74r, 75r, 82r, 92r
Schoonhoven, Cornelis 34v
Schouten, Adriaen Aerts 26v
Schouten, Aentghen RA 57: 15r
Schouten, Aentghen Aen RA 57: 46v
Schrouwen, Ariaen 90r
Schuermans, Henrick 102r
Schuermans, Ariaen Jan Ariaens RA 57: 35r
Schuermans, Eva Jan Ariaens RA 57: 35r
Schuermans, Jan Adriaens 101v
Schuermans, Neeltghen Jan Ariaens RA 57: 35r
Sconnincx, Adriaen Peter 15r, 45v, 49v, 59v, 102v; RA 57: 2v, 31r
Sconnincx, Michiel RA 57: na 19
Sconnincx, Peter 3r, 7r, 11v, 30v
Sevenberge, Tonis Comeren van RA 57: na 21
Severijns zie Zeveren.
Sijmonsz, Adriaen na 3v; RA 57: 35r
Sijmonsz, Adriaen Gerit 73v, 76r, 101r; RA 57: 49v
Sijmonsdr, Engelken Goijert RA 57: 1r
Sijmonsz, Frans 35v
Sijmonsz, Jan Frans RA 57: 36v
Sijmonsz, Lauwereijs na 3v
Zijmonsz, Sijmon Goijert RA 57: 1r, 31v
Sloetmaecker, Aert de 88v, 91r
Smits, Ariaen de 52r
Smit, Ariaen Tuenis 81v
Smit van Wouwe, Cornelis Aertss 93v
Smeets, Jan Jansz 7r, 13r, 63r, 74r
Smit (= Smeets?), Jan Jansz 9v, 10v, 54r; RA 57: 5r
Smit, Joris den 114r
Smits, Matheeus Janss RA 57: 49r
Smits, Willem Peeter RA 57: 1v, 2r,v, na 2
Snack, Lesken de vrouw van Peeter Jansz 54v
Snack, Peeter Jansz 54v
Snavels, Henrick RA 57: 42v, 44
Snavels, Katharijn Henrick RA 57: 42v, 44
Snellen, Elisabeth Willem Jan RA 57: na 19, 30r
Snellen, Jans RA 57: na 19, 30r
Snellen, Marie Willem Jan RA 57: na 19, 30r
Snellen, Mathijs RA 57: na 19, 30r
Snellen, Peeter Willem Jan RA 57: na 19, 30r
Snellen, Willem Jan RA 57: 29v, 30r
Znieren (?), Ariaen 90v
Snijer, Mathijs de 59v, 66r
Sprang, Ariaen Peterss van 65v
Spranger, Ariaen Adriaenss 79r
Staessen, Bastiaen 98r; RA 57: 23r,v
Staessen, Gritien na 102
Staessen, Huijbert 8r, 18v, 19r, 21v, 40r, 42r, 86v, 98v, 102v, na 102, 103r; RA 57: na 8
Staessen, Huijbken 98r
Staessen, Jan Huijb RA 57: 47v
Staessen, Lijn 98r
Staps weeu, Dingen, Peter Merten RA 57:, 2v
Staps, Peter Merten na 84, 109v, na 110; RA 57: 18v, 24v
Steijn, Aert Pieterss van 88v, 91r
Stevens, Adriaen RA 57: 28r
Stevens, Jan Andries na 25v; RA 57: 15r
Stevens, Maeijken 25r,v, na25v, 72v, 73r, 82r, 98r, 110v, 112r; RA 57: 15r
Stevens, Neeltghen 97r; RA 57: 31r
Stijfbeen, Jan Adamensz (Adriaensz) na 25v; RA 57: 17r
Stoffels, Jan 8r,v, 19v, 20r, 42r, 59v, 66r, 95v, 98r, 102r,v, na 102; RA 57: 23r,v
Stoffels, Peeter RA 57: 31r
Stoffels, Willem 1r, 2r, 10v, 11r,v, 12r, na 28v, na 33, 40v, 41v, 47v,
49r, 53v, 58v, 61v, 63r, 64r,v, 75r, 76v, 77v, 79r, 82r,v, 83r, 88v, 106r, 109r, 112v;
Stoffels, Willem (vervolg) RA 57: 8v, 10r, 12v, 13r, 14r, 39v, 40r,v
Stoffelsdr, Willemken 19v
Stoops, Reijnier Cornelis Gielis RA 57: 35r
Straff, Adriaen Peeters (Adriaen) de olden RA 57: 9v, 10r,v
Straff, Adriaen Peeters de jonge 100v
Straff, Peeter Adriaens 75v, 110v
Straff, Wouter Peeters 100v
Strien, Fredrick Adriaensz van 93v; RA 57: 39v, 40r
Strien, Jan Adriaensz vuijt 85r
Swaens, Cornelis Adriaen in de RA 57: 5v
Sweden (òf Swilden) Jan Adriaen Geerit RA 57: 6r

Tempelaer, Jan Janss 84v
Tetering, Jan Roelof RA 57: 18r
Teeuwen, Goijert Willem RA 57: 28r
Theodorusz, Sebastianus na 64
Tielmans, Peter Jan 104r
Mathijsz, Aentken Aen na 33
Mathijsz, Aentgen weduwe van Jan 6r, 11v, 12r, 83r
Mathijsz, Aentgen Michiel 79r, na 107
Mathijsz, Aentgen Peter 11v
Tijsdr, Aentgen Jan 42r,v, 64r, 81v
Tijs, Anna 35v
Mathijsz, Baeijen 6r; RA 57: 38r
Mathijs, Cornelis 62, na 107, 108r; RA 57: 33v
Tijs, Dingen Jan 81v
Tijs, Dirck Lauwereijs RA 57: 23r,v
Tijsen, Godtschalck 67v, 68; RA 57: 36v
Tijs, Haesken Jan 7r, 8r, 42r
Mathijsz, Jan 6r, 10v, 19v, na 28v, 35r, 61v, 77v, 78, 83r, 112v
Tijsen, Lauwereijs RA 57: 23v
Mathijsdr, Lesken Wouter 54v
Mathijs, Michiel 65r; RA 57: 1v, 31r, 33r
Mathijss, Peeter 56r, 57r, 59v, 61v, 64r, 71v, 72v, 73r, 84Av, 87v, 88r, 108r; RA 57: 38r
Tijsdr, Stijnken Jan 42r
Tijs, Wouter 2r, 5v, 6r, 7r, 26v, 41r, 75v, 92r; RA 57: 46v
Tilborch, Adriaen Peeter Janss van RA 57: 25r
Timmer, Corst Adriaens 36v
Timmerman, Jan Cornelis 4v, 61v; RA 57: 12v, 13r, 24r
Thomasdr, Aentken RA 57: na 44
Tomasz, Aert 112v; RA 57: 2v
Tomasz, Cornelis 20v, 21r, 63v
Tomasz, Dinghen 21r
Thomasdr, Hilleken Evert RA 57: 42v, 44, 47r
Tomas, Peerken 103v, 107v; RA 57: 23r, 32v
Tomas, Peeter 108v
Tomas weeu, Aentghen Vas RA 57: 40v
Tomas, Vranck 13v
Tooten, Jan Wilmss 84v; RA 57: 7v, 15v, na 15
Tuenisdr, Aentken Commer 65r, 66v
Tuenisz, Ariaen 13r, 34v, 53v, na 84, 87v, na 112; RA 57: 32v, 38r
Tuenissen, Alewijn na 3v
Tuenis, Bastiaen RA 57: 3r
Tuenis, Corst na 3v
Tuenis, Crijn RA 57: na 3
Tuenis, Grietken RA 57: 32v
Tuenis, Henrick 8v, 9r, 45r, 51v; RA 57: na 21
Tuenis, Huijbert RA 57: 32v
Tuenis, Jan Wouter RA 57: 3r
Tuenen, Jan Huijben 82v, 83r, 87r
Tuenis, Marij 92r; RA 57: 6v, 32v
Tuenis weduwe, Marijke 97r
Tuenis, Peeterken RA 57: 32v
Tuenisz, Sijken Adriaen 107v, 116v; RA 57: 17r, 38r
Tuenisz, Tuenis Adriaen RA 57: 15r
Turck, Merten Wouters 91

Vessendr, Aertken 94v
Vassendr, Dinghen Jan 28r, 30r, 40r, 47r, 66r; RA 57: 7v, 31v, 46r
Vassen, Gerit 30v
Vass, Gielis 90r,v
Vassen, Huijbert Jan 26r, 66r, 86r; RA 57: 7v, na 7, 31v
Vassen, Jacob 8r, 90r
Vassen, Jan 26r, 30r, 40r
Faessen, Joost 61v, na 61, 78, 82r,v, 84Ar
Vassendr, Lesken Jan 30r, 40r, 47r, 66r, 87r
Vassen, Marijke Jan Jan 28r,v
Vassen, Marijke weduwe Jan 30r, 38r, 40r
Vassen, Tomas 7r; RA 57: 5v
Vendrichts (Vender), Ariaen Jansz 38v, na 61, 83v, 84Ar
Verheij, Ariaen Henricxz 23r
Verheij, Frans Cleijsz 108r
Verlegh, Claes 99
Verlegh, Claes Peeters 104v, na 104
Verleg, Jan Adriaens RA 57: 12r, 29v, 30r
Verleg, Willem na 33, 88v; RA 57: 5v, 47v
Vermoelen, Henrick Pauwels RA 57: 14v
Verschel, Dirck 34v
Verssen, Johan (= Hans?) 11v, 54r, 63r, 64r,v, 87v, 99; RA 57: 8v, 39v
Versteechsdr, Annike Adriaen 114v
Vervoirt, Adriaen Janss RA 57: 30r
Vervorn, Joris Adriaens 99
Vincx, Dingeman Henrick RA 57: 11v
Vincxzoon, Jan Jan Godert RA 57: 14v
Vlendonck, Cornelis Jansz op 24r
Vondeling, Corst Cornelisz 't RA 57: 5v
Vonderen, Joachim 48r; RA 57: 6v
Voort, Adriaen vander RA 57: na 19
Vrancken, Toen 57r, 87v
Vreeswijck, Jan van RA 57: 5v
Vuijtenbroeck, Jan Henricx 109v, na 110
Vulins (Vulms), Adriaen Cornelis 97v

Waelwijck na 25v
Waelwijck, Adriaen van 15v, 70v, 78r,v; RA 57: na 19, 46v
Waelwijck, Adriaen Adriaensz van RA 57: na 26, 28r, 30r, 46v
Waelwijck, Jan Adriaensz van RA 57: 46v
Wagemaeckers, Jacob Claes Merten 74v
Wagemaeckers, Jan Jansz 104v
Weert, Henrick (Beijermans) van 2r, 17r, na 25v, 26v, 29r, 49v, 50v, 51v, 56v, 58r,
59r, 76r,v, 77r, 78v, 79r, 81v, 94r, 98v, 99, 100r, na 102, 104r, na 107, 108r, 109v, na 110;
RA 57: 5r, na 10, 22v, 25v, 33r, 39r, 46v, 47r,v
Weever, Aert Jans 101r
Weever, Bastiaen Gijsbrechts na 25v
Weever, Cornelis Dircxz 19v, na 25v
Weever, Cornelis Hendricxz 26v, 45v
Wever, Jan de na 25v
Wever, Peeter de 2r, 24v, 60v, 61r, na 66
Wever, Peeter Peters (de) 60v, 76r, 93v, 110r; RA 57: 1r, 2v
Weijnen, Gijb 68v; RA 57: 11v, 15r, 16r
Wijnen, Tuenis Peetersz RA 57: 6r
Wijngaert, Adriaen Cornelis RA 57: 20v
Wijngaert, Adriaen Jacob 45v, 54r, 107v; RA 57: 17r
Wijngaert, Anniken Jacobsdr onder den 45r
Wijngaert, Tuenis Jacobs onder den 45v, 47r, 66r
Wijten, Adriaen RA 57: 5r
Wijte, Aentghen de weduwe van Jan Mathijs 11v
Wijte, Jan Mathijs 11v, 64v
Wijten, Joachim 63v, 64r, 66v, 67r, 79r, 88v; RA 57: 13r, 42r
Willemsz, Adriaen 20v, 32r, 52r, 60r, 63v, 69, na 84, 92v, 97v, na 97,
100r, 109v, na 110; RA 57: na 15, 16r, 36v
Wilmen, Adriaen Joos 84Av, 94v, 95r, 106v; RA 57: na 15, 16r
Wilmsz, Adriaen Wijt 9v
Wilmsz, Bastiaen 64v
Wilmsz, Cornelis 54v
Wilmsz, Jacob na 95
Wilmsz, Jan 56v, 59r; RA 57: 47v
Wilmsz, Jan Adriaen 102v
Wilmss, Mercelis 6v, 49r, 53v, 65v, 75r, 76v, 77r,v, 97r; RA 57: 1v, 26r, 31r, 33v,
35v
Willemsz, Merthen 33, 34r, 84r, 94r,v
Willemsz, Meus 45r, 69v, 113v; RA 57: 11r, 13v, 14r
Willmsz, Peter 91
Wilmen, Peter Joos 84Av, 95r, 106v
Willemsz, Willem Buijs 47r
Wilmsz, Willem Joost 9v, 13v
Wircxz, Adriaen 1r, 2v, 14r, 16, 32r, 43r,v, 54v, 55r, 60r, 110v, 112r
Wircken, Aenghen 81v
Werck, Anneke de wedue van Peter Jansz vande RA 57: 12v, 47v
Wircxz, Dingen de vrouw van Adriaen (=Dingen Jansdr) 2v
Wircken, Gijb 58r
Werckx, Peter vande 61r, 88v; RA 57: 39v
Werck, Peter Jansz vande 65v, 92r; RA 57: 12v
Wit, Jan Jansen de na 82
Witken, Peter Adriaens RA 57: 45v
Woerden, D. Janss van 74r
Wouters, Anneken Peeter RA 57: 38v
Woutersz, Ariaen 16, 36v, na 36, 37r, 57v, 59r; RA 57: 14v, 22v, 23r, 24r, 38v
Wouters, Gritien na 102
Woutersz, Huijb 16
Woutersz, Jacob 5v, 38v, 91; RA 57: 22r
Woutersz, Jan 5v, 10r, 75v, 76r, na 106, 107r; RA 57: na 16, 20v, 42r
Woutersdr, Lesken na 106, 107r
Woutersdr, Lijnken 93v, 98v
Woutersz, Merten 91
Woutersz, Peeter na 36, 93v, 102v; RA 57: 5v, 38v, 42v
Woutersz, Servaes 102r
Woutersz, Tijs 11v, 12r, 61v, 64v, 101r; RA 57: 45v
Woutersz, Willem 38r, 56r, 91; RA 57: 21v, 37r
Woutersz, Wouter 13v; RA 57: 39r, 42v

Zeeben, Loeij 54r
Zeeben, Peeter Wouter na 25v
Zegers, Aentghen Gijb RA 57: 31r
Zegers, Aliken RA 57: 9v
Segers, Ariaen RA 57: 34r, 46v
Zegers, Cornelis na 25v, na 33; RA 57: 40v
Zegers, Dingen Gijben RA 57: 13r
Zegers, Gijb 31v
Zegers, Grietken Jan 17v
Zegers, Jan 5v, 6r, 11v, 12r, 15v, 17r,v, 18r, 21v, 22r, 23v, 30r, 40r, 41r, 41v,
46v, 55r, 59v, 61r, 64r, 66v, 67r, 73r, 75v, 85v, 92v, 97r; RA 57: 3v, 13r, na 16, 35v, 39r
Zegers, J. 109v
Zegers, Joachim Peeter 87r
Zegers, Joost 57r, na 68, 69, 78, 83v, na 84, na 110
Zegers, Metghen 58r, na 68, 69, 78
Zegers, Peter 26v, 32r, 38v, 60r, 61v
Zegers, Truijken de vrouw van Joost 78r
Zerren (mogelijk dezelfde als hierna), Adriaen RA 57: 29v
Zeveren (Zeverijns), Adriaen 113r; RA 57: 4v
Zwaen, Tuenis Aerts 54r