Raamsdonk RA 89

Index op het weesboek beginnende 1703

1703

Deelinge vanden boedel van Michiel Clasen ende Lesken Arientsz. Fol. 1

Acte van Peeter Dingeman Ot nopens t gebruijk van sijn huijsinge en scheepstimmermanshelling aen zijn moeder, susters en broeders. Fol. 3

Aenneminge vande drie weeskinderen van Peeter Ansen Bosser inde kost etc bij Hendrik Jansz Zeijlmans. Fol.5

Deelinge tusschen Aart de Jonge als voogt vant onmondige kint van batiaen Jacobs Bosser ende Anneke en Cornelia Bosser. Fol. 6

Vertigtinge tusschen Maria Jansz Timmermans weduwe Dirk van pelt ende voogden vant onmondig kint vanden voornoemde van Pelt. Fol. 7 verso

1704

Deelinge tusschen Cornelia Jacobs bakker weduwe Jan Bastianen ende Cornelia Janse van Loon weduwe Jochum Jacobs Bakker. Fol. 9

Deelinge tusschen Niclaes Hagers ende voogden van Johannis Dorrenboom. Fol. 10 verso

Aanneeminge bij Peeter Pals, de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen Pals verwekt bij Dingena Corsten in kost en drank etc. Fol. 12

1705

Vertigtinge tusschen Adriaen Janse Bosser over sijne minderjarige kinderen ende schout en gerechte van Raemsdonk als oppervoogden. Fol. 13

Aanneminge van kinderen inde kost bij Bastiaen Vander Schans en Abram Drimmelaer van Niclaes Aerden de Laet als voogt vande 2 kinderen van Cornelis van Strien. Fol. 14 verso

Alimentatie vant onmondige kint van Adriaen Clauwers bij Zeger Janse Clauwers.

Fol. 15 verso

Vertigtinge tusschen Handrik Tijssen Nobel weduwenaer van Maria vanden Bergh en zijn onmondige kint. Fol. 16 verso en 70

1706

Vertigtinge tusschen de voogden vande kinderen en kintskinderen van wijlen Claes Dingeman Clauwers en Peeter Clasen Clauwers. Fol. 19

Vertigtingen tusschen Peeter den Wagemaker weduwenaar van Anneke ende sijn kinderen.

Fol. 20

Alimentatie vande kinderen van wijlen Peeter Ansen Bosser voor 3 jaar bij Hendrik Jansz Zijlmans. Fol. 21 verso

Huurcedulle vant land vande voornoemde kinderen van Peeter Ansen Bosser. Fol. 22 verso

Deelinge vanden boedel en goederen van wijlen Jan Peeters Timmerman en Lisbet Paulusz.

Fol. 23 verso

1707

Vertigtinge tusschen Pieternel Adriaen Jooren weduwe van Huijbert Bastiaen Bosser ende hare kinderen. Fol. 26

1708

Deelingen tusschen Cornelis Adriaen de Bot en Jan en Cornelis Huijberde van Strien, gebroeders. Fol. 27

Vertigtinge tusschen Anneke Tijssen weduwe van Dirk Heeren en haer onmondige kint.

Fol. 30

Vertigtinge tusschen Cornelia Zijlmans weduwe van Peeter Peeter Smits en haer onmondige kint. Fol. 31 verso

1709

Deelingen tusschen de drie kinderen van Peeter Peeter Smits verwekt bij Anneke Marijnisse ende Cornelia Zijlmans weduwe vande voornoemde Smits. Fol. 35

Vertigtinge tusschen Anneke Jansz Timmerman weduwe Johannis Dorrenboom en haer onmondige kint. Fol. 36 verso

De Tient genaemt Peeter Dorrenboom Tient het voornoemde kint toebehoorende.

Fol. verso

Vertigtinge tusschen Adriaen Cornelis Korsten weduwenaer van Cornelia Dolk en sijne 3 kinderen. Fol. 38 verso

Deelinge tusschen Cornelis Anthonis Clauwers in huwelijk hebbende Dingena Peeter Bosser en Anselmus en Maria Peeter Bosser, kinderen van Peeter Ansen Bosser. Fol. 40 verso

Vertigtinge tusschen Maria van Steenoven weduwe van Jochum Gijsbregts ende haer drie kinderen. Fol. 44

Alimentatie van Peeter Adriaen Looskint aengenomen bij Jan Looskint. Fol. 45 verso

1711

Alimentatie Anthonij Schepers sijne susters en broers voor de nalatenschap van hare moeder.

Fol. 47

Deelinge tusschen de gesamentlijke kinderen en erffgenamen van wijlen Adriaen Jacobs vander Kae. Fol. 47 verso

Deelinge tusschen de kinderen en erfgenamen van Jan Bastiaenen en Cornelia Jacobs.

Folio 49 verso

Vertigtinge tusschen Cornelis Claessen Clauwers weduwenaer van Heijltie Volders en zijn onmondig kint. Fol. 52

Contract tusschen Gerrit Bisschop en Maria Buijs weduwe Niclaes Bisschop onder de hant en geregistreert. Fol. 53

1712

Alimentatie: Huijbeert Visser, Peeter Stasen ende Geertruij Vermeulen weduwe Joost Stasen nemen aen te alimenteren de 2 kinderen van Dirk Stasen. Fol. 55

Vertigtingen tusschen Sijmen Vermeer weduwe van Ida Somers ende zijne kinderen.

Fol. 56

1713

Deelingen tusschen Peeter Janse Konink, Johan Elemans, de drie kinderen van Huijbertje Hoevenaer, Adriaen vander Schans en Maria Hoevenaer weduwe Adriaen Meeusen Timmerman.

Fol. 57

Deelinge tusschen Adriaen vander Schans in huwelijk hebbende Lijsbeth Hoevanaer, Maria Hoevenaer, de drie kinderen van Huijbert Berrevoets. Fol. 59

1714

Deelinge vande goederen van wijlen Huijbert Heeren en Niclaes Dingemans. Fol. 61

Vertigtinge tusschen Jan Janse Zeijlmans weduwenaer van Maria Jacobs van de Made ende sijne kinderen. Fol. 62 verso

Vertigtinge tusschen Jan Peeters van Strien weduwenaer van Maijken Conincx ende sijn drie kinderen. Fol. 63 verso

Vertigtinge tusschen Maria Janse Buijs eerst weduwe van Handrick Tijsse Nobel ende getrouwt met Jan de Vries ter eenre ende voogden over de 3 onmondige kinderen vande voornoemde Maria Buijs ter andere sijde. Fol. 65 verso

Alimentatie: Adriaen, Willem en Aert Schouten nemen aen haren vader te alimenteren.

Fol. 67

Deelinge tusschen Adriaen, Willem ende Aert Schouten. Fol. 68

Accoord nopens het kint van Handrick Tijsse Nobel verwekt bij Maria vanden Bergh behelzende d’alimentatie vant selve. Fol. 70, Fol. 16v

1716

Vertigtinge tusschen Teuntie Rijken weduwe van Willem de Jongh en Aart de Jong als voogt van hare twee onmondige kinderen. Fol. 72

1717

Contract offf vertigtinge tusschen de voogden vant onmondige kint van Jacob Janse van Son verwekt bij Maria de Jongh ende Maria Buijs eerst weduwe vanden voornoemde van Son en nu getrouwt met Commer van Gils. Fol. 73 verso en 75

Deelinge tusschen Adriaen Janse van Dongen, de voogden vant kint van Dirk van pelt ende voogt vant kint van bastiaen Bosser. Fol. 76

Vertigtinge tusschen Mauris Koning weduwenaer van Lena Willemse Rook ende sijn 4 kinderen. Fol. 78

1718

Afstandt van goederen bij Cecilia Brouwers weduwe Meeus Timmerman ten behoeve van hare kinderen mits seekere somme s’jaers uijtreijkende. Fol. 79

Deelinge vande goederen van cecilia Brouwers weduwe Meeus Timmerman bij de kinderen en kintskinderen vande selve weduwe Meeus Timmerman. Fol. 80 verso

Vertigtinge tusschen Govert vande Made weduwe van Geertruij Snijders ende sijn kinderen.

Fol. 83

1719

Vertigtinge off wel contract tusschen de voogden vande kinderen van Govert vande Made ende Johanna Visser weduwe vanden voornoemden vande Made. Fol. 85

Contract en deelinge tusschen Sijken Schouten weduwe Jan Peters van Strien ende de kinderen vanden voornoemden Jan van Strien. Fol. 86 verso

Smaldeelinge tusschen de kinderen vanden voornoemden Jan van Strien. Fol. 90 verso

1721

Deelinge tusschen Adriaen Cornelis Knaap ende de drie onmondige kinderen van Adriaen Michielse Lankhuijsen. Fol. 92 verso

Accoord tusschen de Adriaen Michielse Lankhuijsen ende voogde vande kinderen vanden voornoemden Lankhuijsen. Fol. 97

Deelinge tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Huijberde de Bot en Maria Heeren. Fol. 98

Vertigtinge tusschen Jacob Smits weduwenaer van Elisabet de Bot en sijn onmondige kint.

Fol. 100 verso

1722

Deelinge tusschen Dingena Peeter Bosser, huijsvrouw van Hendrik Schoenmakers en de erfgenamen van Cornelis Anthonis Clauwers. Fol. 102 en 115 verso

Deelinge tusschen de kinderen en erfgenamen van Dingeman Schoenmakers als mede van haer suster Dingena Schoenmakers. Fol. 109 verso

Vertigtinge tusschen Maria Nobel weduwe van wijlen Adriaen Bouwens ende voogden vande kinderen vanden voornoemden Bouwens.

Vertigtinge tusschen Johanna Paens eerst weduwe van Jan Cornelis Timmerman en nu getrouwt met Steven Bak met haer kint verwekt bij voornoemden Timmerman. Fol. 114 verso

Smaldeelinge gedaen bij de erfgenamen van wijlen Cornelis Anthonis Clauwers.

Fol. 115 verso en 102

Accoord tusschen Dingena Vink weduwe Jan Adriaen Buijs ende hendrik Verdonk voogt vant kint vanden voornoemde Buijs verwekt bij Heijltie Timmers. Fol. 119 verso

1723

Accoord tusschen de voogden vande 3 kinderen van wijlen Jan van Strien verwekt bij Maijken Tijsse Conink ende Anthonij Geus in huwelijk hebbende de voornoemde Maijken Konink segge Sijke Schouten die weduwe was vanden voornoemden van Strien nopens alimentatie vande 3 kinderen. Fol. 121

1724

Contract van uijtkoop tusschen Heijltie, Beatricx, Johanna en Pieter Brouwers ter eenre ende voogden vant kint van Isaak Molenbergh verwekt bij Maria Brouwers ter andere zijde.

Fol. 122

Request van Pieter van Raemsdonck als voogt over de weeskinderen van wijlen Willem de Jongh concernerende approbatis op seeker accoord en transactie met Wijnant vande Corput en Jan de Bont gemaekt. Fol. 124 verso

De Transactie uts. Fol. 126

D’approbatie. Fol. 126 verso

Deelinge tusschen Johannis Dorrenboom ende Adriaen Drimmelaer no: uxoris. Fol. 129

Deelinge tusschen den Heer Simon van Son ter eenre ende Sijmen Huijberde van Son ende Adriaen Huijberde Bogaert ter andere sijde. Fol. 130

1725

Deelingen tusschen Sijmen Anthonis van Son ende voogden vande kinderen van Jan Jochumsz vanden boedel en nalatenschap vanden voornoemden Jan Jochumsz ende Maria van Steenoven. Fol. 131

Deelinge tusschen Marijnus Smits ter eenre ende weduwe Cornelis Bosser ende Huijbert Bosser ter andere zijde. Fol. 133 verso

Vertigtinge tusschen Jan vande Werken ende sijne kinderen verwekt bij Berbera Scherp.

Fol. 135

Deelinge tusschen Cornelis Handricx vanden Heuvel, Meerten van Raemsdonk en Cornelis Janse van Son in huwelijk hebbende Jenneke vanden Heuvel vande boedel en nalatenschap van Maijken vanden Heuvel. Fol. 136 verso

Vertigtinge tusschen Adriaen Janse Buijs ende de voogden over sijne kinderen verwekt bij Jenneke Gerrede Visser. Fol. 138 verso

Deelinge tusschen hendrik Schoenmakers ende Anselmus Bosser vande goederen van wijlen Dingena Bosser. Fol. 139 verso

1727

Aart Wouter Schouten en Jacob Lankhuijsen nemen aen de voogdije over de kinderen van wijlen Johanna Lankhuijsen verwekt bij Willem Schouten. En acquit nopens der kinders moeder goet. Fol. 144

Dirk van Aalbeek ende Anthonij van Disseldorp nemen aen de voogdije vant kint van Gerrit van Disseldorp verwekt bij Maria vander Wijde en neme genoege met moeders bewijs.

Fol. 144 verso

Vertigtinge tusschen Huijbert Schouten ende sijne kinderen verwekt bij Anna Bonis.

Fol. 145

Deelinge tusschen Neeltie Jansz weduwe Peeter Bastiaene ter eenre ende de erffgenamen van Teunis Clasen eeerder huijsvrouw vanden voornoemden Peeter Bastianen ter andere zijde.

Fol. 146

Vertigtinge tusschen Mauris Conink weduwenaer van wijlen Heijltie Drimmelaer en zijn onmondige kint. Fol 149 verso

1730

Vertigtinge tusschen Adriaen Koning weduwenaer van wijlen Berbera Somers ende voogden van sijne onmondige kinderen. Fol. 151

Deelinge tusschen Adriaentie Boeser weduwe wijlen Adriaen Cornelis Knaap ter eenre ende de voogden ovder de kinderen vanden voornoemden Knaap. Fol. 152 verso

Vertigtinge tusschen Adriaentie Boeser weduwe Adriaen Cornelis Knaep en hare kinderen.

Fol. 156

1732

Vertigtinge tusschen Cornelis Ruijter weduwenaer Maria Ruighaver en sijne kinderen.

Fol. 158

Vertigtinge tusschen Maria de Jongh weduwe van Huijbert de Bot ende hare kinderen.

Fol. 158 verso

Contract van uijtkoop wegens de legitime portie tusschen Neeske Kamp weduwe Jan Somers ter eenre ende hare kinderen ter andere zijde. Fol. 159, 164

Vertigtinge tusschen Peeter Schoones weduwenaer van Adriaentie Visser ende hare kinderen.

Fol. 160 verso

Vertigtinge tusschen Anna Huijberde van Raemsdonk weduwe Dirk van Wagenbergh en hare kinderen. Fol. 161

Vertigtinge tusschen Adriaentie Dingeman Ot weduwe Huijbert vande Water ende hare kinderen. Fol. 161 verso

Vertigtinge tusschen Adriaen Huijberde Visser weduwenaer Jenneke Kolmans ende haere kinderen. Fol. 162

1733

Vertigtinge tusschen Maria Otjens weduwe van Huijbert Heeren ende hare kinderen.

Fol. 163

1734

Verdeelinge vanden boedel en nalatenschap van Agneta Kamp weduwe Jan Somers.

Fol. 164, 159

Vertigtinge tusschen Mattijs Nobel end Dielis van Dongen ter eenre, Jan de Vries in huwelijk hebbende Maria Jansz Buijs ter andere zijde. Fol 166 verso en 167

Vertigtinge tusschen Huijbert Jansz Ruijter als grootvader en voogt van sijn dochters dochter ende Huijbert Heere. Fol 167 verso

Vertigtinge tusschen Cornelis Cornelis Heer weduwenaer van Marike Janss van Sprangh over sijne 2 kinderen. Fol. 168 verso

Vertigtinge tusschen Cornelia van Strien weduwe Cornelis Wagemakers wegens haer kint.

Fol. 169

1735

Vertigtinge tusschen Elisabeth de Bruijn weduwe Peeter Cornelis van Strien over hare 4 kinderen.

Fol. 169 verso

Requeste van Okker van Dam en appt daer op raekende uijtkoop van sijne huijsvroue twee nogh onmondige kinderen in eerste huwelijk verwekt bij Gerrit van Seters. Fol. 170

Erffdeelinge tusschen Adriaentie Schoenmakers weduwe Peeter Woutersz Zeijlmans ende hare kinderen. Fol. 171

Erffdeelinge tusschen de kinderen van Peeter Meertens van Son. Fol. 173

1736

Erffdeelinge tusschen de kinderen van Maaijke Cornelis de Jong verwekt bij Huijbert Cornelis de Bot ende Cornelis Huijberde Ruijter weduwenaer van wijle voornoemde Maijke de Jongh.

Fol. 175 verso

Deelinge van meubilaire goederen uijt de boedel van wijlen d’weduwe Bastiaen Stevens Huijsman voor 1/3 part ten deele bevallen aende kinderen van Peeter de Roi?. Fol. 177

Vertigtinge tusschen Jan Visser weduwenaer van Anneke Snijders ende voogden over sijne kinderen.

Fol. 178 verso

Accoord tusschen Steven Blok weduwenaer Johanna Paans en de voogden overt weeskint van voornoemden Johanna Paens in eerste huwelijk verwekt bij Jan Timmermans. Fol. 180

1737

Accoord off vertigtinge over en van wegens de kinderen van Maria Leijten verwekt in eerste huwelijk bij Abraham Isak Stasen. Fol. 180 verso

Vertigtinge van wegens het een onmondige kint van Maria van Raemsdonk verwekt bij Jochum Timmermans. Fol. 182

Bewijs van moeders goet aende kinderen van Adriana Timmermans getrouwt met Joost Dolk.

Fol. 183 verso

Vertigtinge van wegens de vier kinderen van Willemijntie Timmermans verwekt bij Jan Visser.

Fol. 184

Vertigtinge wegens de twee kinderen van wijlen Maria Bommelaer verwekt bij Adriana Verdonk.

Fol. 184 verso

Authorisatie op Jacob Kingmans als voogt over het weeskint van Anthonij Commere tot transport van 1/3 paert in seekere riethil, gelegen onder Drimmelen. Fol. 185

1739

Vertigtinge tusschen Jan Sijmensz van Son van wegens sijn onmondige kint. Fol. 185 verso

1740

Erffdeelinge tusschen Huijbert van Pelt in huwelijk hebbende Maria Schouten ende voogden over Jan Schouten. Fol. 186 verso

Vertigtinge tusschen Willem Wagemakers en Govert van Gool overt onmondig kint van wijle Cornelis Wagemakers.

Item over de twee onmondige kinderen van Govert van Gool verwekt bij Cornelia van Strien.

Fol. 188

1741

Accoord tusschen d’weduwe Adriaen Paulusz Conink ende hare kinderen. Fol. 189 verso

Vertigtinge van wegens de kinderen van Huijbert van Lottum verwekt bij Gieleke Kievits.

Fol. 191

1742

Accoorde bij forme van erfdeelinge tusschen Jan Adriaens Schouten en de voogden over sijne kinderen verwekt bij Berbel Geus. Fol. 192

Vertigtinge wegens het nagelaten kint bij Berbera Coning verwkt bij Bastiaen Visser.

Fol. 193

Vertigtinge wegens de ses nagelatene kinderen van Adriaen Smeur verwekt bij Anna Zeijlmans.

Fol. 193 verso

Vertigtinge wegens de vier nagelatene kinderen van wijlen Lambert geus verwekt bij Aguiet Jooren.

Fol 194 verso

1743

Accoorde bij forma van erfdeelinge tusschen Pieter ??? van raemsdonk en de voogden over sijne kinderen verwekt bij Elisabet Timmerman. Fol. 195 verso

Vertigtinge wegens het nagelate kind van Elisabet vanden Heuvel verwekt bij Dingeman Ruijter.

Fol. 196 verso

Vertigtinge wegens de drie nagelatene kinderen van heijltie Schouten verwekt bij Peeter Dorrenboom. Fol. 197 verso

1744

Vertigtinge wegens de vier nagelatene kinderen van Anna Camp verwekt bij Mattijs Otgens.

Fol. 199 verso

1745

Vertigtinge wegens de twe nagelatene kinderen van Cornelis Heijblom verweckt bij Willemijn Botermans. Folio 200 verso

1746

Vertigtinge wegens de 3 nagelatene kinderen van Adriaen de Waal verweckt bij Margarita Berents.

Fol. 210 verso

Vertigtinge wegens een nagelatene kint van Peter Adriaans van Dongen verweckt bij Beatrix Coning. Folio 202 verso

1747

Vertigtinge wegens de vijf nagelatene kinderen van Jan van de Water verweckt bij Anna Leijten.

Fol. 203

Vertigtinge wegens de drie kinderen nagelaten van Claren Corsten verweck bij Jan Janse Scheerders. Fol. 203

Vertigtinge wegens de vijff nagelatene kinderen van Huijbert Cornelis Heere verweck bij Anneke Adriaens Smit. Fol. 204

1748

Accoord wegens de vijff nagelatene kinderen van Teunis Heere verweck bij Anneke Adriaens Smit.

Fol. 205

Tot hier loopt de index van de secretaris

Allimentatie door de armen ipv Claar Scheerders van de 2 kinderen van zijn broer Peter Scheerders, Claar en Peter zijn beide overleden, en dat van Munneke wonende te Drunen, moederlijk oom, soude overnemen het derde kint Cornelis Scheerders. Fol. 206

Allimentatie door Dingeman Otjes weduwenaar Maria Corsten van zijn 4 kinderen met advies van de voogden en oomen Cornelis Otjens en Adriaen Snijders in huwelijk hebbende Dingena Otjes.

Fol. 207

Allimentatie door Cornelis Heere weduwenaar van Maria van Vessem van zijn 4 kinderen met toestemming van de voogd en oom Wijnant van Vessem, wonende te Alphen. Fol. 208

Allimentatie door Antonij van Strien weduwenaar van Huijbertje Schoenmakers van zijn kint met advies van Merte van Raamsdonk, Cristiaan van Disseldorp en Klaar Prinsse. Fol. 209

1749

Allimentatie door Adriaen Peters van Strien weduwenaar van Maria Bosser van zijn zoon Peter van Strien. De alimentatie wordt betaald uit de goederen gekomen van wijlen Jan Bosser, grootvader.

Fol. 210

Vertigtinge tusschen Adriana Bosser weduwe van Anthonij van den Hout, met de voogden Cornelis van den Hout ipv Adriaan van den Hout en Barent van Waspick, en de gerechten ivm de 2 kinderen van Anthonij vanden Hout bij zijn eerste vrouw Maria van Waspick. Fol. 212

Vertigtinge tusschen Agnes Conings wedeuwe Peter de Jongh met de voogden Adriaen Peters de Jong en Gijsbert Coning en de gerechten ivm hare 3 kinderen. Fol 212b verso

Vertigtinge tusschen Huijbert van Strien weduwenaar van Anna Janse Buijs met de voogden Jan en Gerrit Buijs en de gerechten ivm hare onmondige kint. Fol. 213 verso

1750

Vertigtinge tusschen Maghtelt Commere weduwe Cornelis Rolaf met de voogden Dirck Rolaf en Cornelis Commere met de gerechten ivm hare 3 kinderen: Appelonia, Andries en Jan Rolaf.

Fol. 214 verso

1751

Vertigtinge tusschen Adriaen Cornelisse de Jongh weduwenaar van Johanna Vassen ter eenre en de voogden Adriaan Vasse, grootvader, en Jan Jansse de Bont van de 2 kinderen van Adriaen Cornelisse de Jongh, Adriaan en Peter, ter andere zijde. Fol. 215 verso

Vertigtinge tusschen Willem van Rhijn weduwenaar van Anna Zijlmans ter eenre en de voogden Sijmon Zijlmans en Willem Zijlmans van de 2 kinderen van Willem, Antoni en Simon van Rhijn, ter andere zijde. Fol. 216 verso

Vertigtinge tusschen Dingena Brouwers weduwe Pieter van Elsen met de voogden Adriaan Brouwers en Hendrik van Elsen en de gerechten ivm hare 3 kinderen. Ongefolieerd

1752

Accoord tusschen Neeltie Venus weduwe Frans Schouten met haere bruijdegom Cornelis van Sprangh ter eenre en Jan Venis en Jacobus Adrien Schouten als voogd en toesiender van de 4 kinderen van Neeltie: Adriaen, Maria, Jan en Geertruij Schouten. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Geertruij Vissers wed Andries Nuijten met de voogden Frans Crullaerts en Jan Cornelis Vissers en de gerechten ivm hre 2 kinderen. Ongefolieerd

1753

Vertigtinge tusschen Elisabet Adriaanse Zints weduwe Jacobus van Son ter eenre en Adriaan Peterse van Dongen en Willem Adriaense Sints als voogd en toesiender van Sijmon Jacobus van Son, het kint van Elisabet ter andere zijde. Er is een testament van 9-6-1744 voor notaris Tomas Hoevenaer. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Arien Peeterse van Strien weduwenaer van Adriaentie Baes en de gerechten ivm haer eenig kint. Ongefolieerd

1759

Accoord tusschen Maria Schoenmakers weduwe Huijbert van Son ter eenre en Aert Schoenmakers, Jan Leijten, Cornelis Schoenmakers en Adriaen Lijten als voogden over de 2 nagelaten kinderen ter andere zijde. Ongefolieerd

Verklaring mbt bewijs van vaderlijke goederen ivm het kind van Maria Vissers weduwe Dirk Fabrie, Maria is in ondertrouw met Dingeman van Dongen. De voogden van het kind zijn Adolf Booms en Adriaen Koning. Ongefolieerd

1760

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 3 kinderen van Huijbert van Strien weduwenaer van Cornelia Nuijten. De voogden van de 3 kinderen zijn Zijmen Nuijten en Huijbert Huijbert Snijder. Ongefolieerd

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de kinderen van Wouter Venis weduwenaar van Adriana Witten. Jan Janssen Venis is de vermoedelijk voogd van de kinderen. Wouter is in ondertrouw met Elisabet Roothuijsen. Er is een testament van 28-3-1758 voor notaris Michiel Hijmans. Ongefolieerd

1762

Verklaring mbt bewijs van vaderlijke goederen ivm de 3 kinderen van Jacobus Vissers weduwenaer van Leijntie van Homburg. Jacobus wil wederom trouwen

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 2 kinderen, Maria en Cornelis van Jan Ribbes weduwenaer van Geertruij van den Berg. Jan wil wederom trouwen. Er is een testament van 19-9-1765 voor notaris Michiek Hijmans. Ongefolieerd

1763

Vertigtinge tusschen Johannis Waes weduwenaer van Anna vander Made met de voogden Jan Nobelen en Mattijs Waas over het kind van Jan en de gerechten. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Anna Zijlmans weduwe Willem van Rijn en Willem en Johannis Zijmense Zijlmans als voogden van hare 4 kinderen. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Grietje Schones wed Jacob Peek met de voogden Antonij Schones en Adriaen Janssen Zijlmans van het kind van Grietje, Willem Peek, en de gerechten. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Cornelia Ottiens weduwe Huijbert Zijlmans ter eenre en Johannis Zijmense Zijlmans en Jan Mathijs Ottiens als voogden van de kinderen van Cornelia: Zijmen, Mattijs, Annemarie, Elisabet en Peeter Zijlmans. Ongefolieerd

1764

Vertigtinge tusschen Jan Cornelis van Strien weduwenaer van Jacoba van den Hout ter eenre en de voogden Huijbert Bosser en Cornelis van Strien over Antonij van Strien, circa 2 jaar.

Ongefolieerd

Verklaring mbt Jan Cornelis Heeren weduwenaer van Susanna Zijlmans en de alimentatie van zijn 2 kinderen met advies van de voogden Andries van den hoek en Cornelis Heeren. Jan wil wederom trouwen. Ongefolieerd

1765

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 2 kinderen, Anselmus en Martien Bosser, van Johannes Anselmus Bosser weduwenaer van Anna Meertense van Son met als voogden Peeter Anselmus Bossers en jacobus Meertense van Son. Johannes is in ondertrouw met Aaltje Vermeijs. Ongefolieerd

Vertigtinge tusschen Michiel van Daal weduwenaar van Cornelia van Alphen met als voogden Adriaan van Daal en Cornelis van Alphen, wonende te Geertruijdenberg, van het 3 weken oude kind van Michiel en de gerechten. Ongefolieerd

1768

Vertigtinge tusschen Joost Fijnenbuijck weduwenaer van Anna Dielis oomens ivm zijn 3 kinderen, Hendrik, Adriaen en Joost, en de gerechten. Joost wil wederom trouwen. Ongefolieerd

1773

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 2 kinderen, Adriaen en Gerrit Bossers, van Jan Anselmus Bossers weduwenaer van Aeltie Vermeijs met als voogden over de kinderen Huijbert Anselmus Bossers en Mattijs Vermeijs, wonende te S’duijn Capelle. Jan wil wederom trouwen. Er is een testament van 25-1-1770 voor notaris Michiel Hijmans. Ongefolieerd

1774

Contract van afstand van de vaderlijke goederen door Adriana Knaap weduwe Steven Timmermans, overleden dec 1773, tbv haar 2 kinderen Jan en Maria (inmiddels overleden) Timmermans met als voogden Jacobus van de Kuijp en Jacobus Peterse van Dongen.

Ongefolieerd

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 2 kinderen de 3 kinderen van Jan van Strien weduwenaer van Barbera van Dongen met als voogd van de kinderen Antonij van Strien. Jan wil wederom trouwen. Ongefolieerd

1775

Verklaring mbt bewijs van vaderlijke goederen ivm het kint van Anna van de Laar weduwe Teunis van den Luik. Anna wil wederom trouwen. Ongefolieerd

Contract van afstand van de vaderlijke goederen door Anna Leemans weduwe Jan Ribbens ter eenre en Arnoldus Vermeijs, wonende tot Oosterhout, en Hendrik Seli, wonende tot Geertruijdenberg, als voogden van de kinderen, Maria en Cornelis, van Jan Ribbens en Geertruij vanden Berg. Willem Leemans, wonende tot Baerle Nassau, en de voornoemde Arnoldus Vermeijs als voogden van de enige zoon, Arnoldus, van Jan Ribbens ter andere zijde. Er is een testament van 20-4-1764 voor notaris Michiel Hijmans. Anna wil wederom trouwen Ongefolieerd

1779

Contract van afstand van de moederlijke goederen door Huijbert Adriaense Vissers weduwenaer van Maria Willemse Zijlmans ter eenre en Jan Zijmense Zijlmans als voogd en Hendrik Vissers als toesiender over de 4 kinderen: Adriaen, Maria Catharina, Willem en Anna Vissers, ter andere zijde. Huijbert wil wederom trouwen. Ongefolieerd

Contract van afstand van de moederlijke goederen door Jan Janse vander Kae weduwenaer van Aeltie de Bondt ter eenre en Antonij Jansse vander Kae als voogd en Cornelis de Bondt als toesiender over de 3 kinderen: Jan, Arnoldus en Adriana vander Kae, ter andere zijde. Jan wil wederom trouwen. Ongefolieerd

1782

Vertigtinge tusschen Marijnis vanden Elsen weduwenaer van Cornelia van Heusden tbv van hare kinderen Petronella en Hendriena vanden Elsen en de gerechten. Marijnis wil wederom trouwen.

Ongefolieerd

1791

Van 1-5-1787 tot 31-10-1791 heeft ondergeteekende dit register (door oude paieren waar achter het geraakt was) niet ontdekt. L. Paling

Vertigtinge tusschen Aart Vissers weduwenaar van Petronella Hoevenaar, overleden 9-5-1790, tbv hun kinderen: Maria en Huiberdina (kort na Petronella overleden) ter eenre en de voogden Peter Huiberde Hoevenaar en Adriaan Janse Vissers ter andere zijde. Ongefolieerd

1792

Autorisatie door gerechten aan Pieter van Raamsdonk en Gerrit Adriaansen Knaap als voogden over de 4 kinderen van Andries Roeloff om een stuk land te verkopen. Ongefolieerd

1793

Akte van uitkoop door Martien Kleijsen weduwenaar van Maria van Dusseldorp, overleden 9-11-1792, tbv hun dochter Johanna. De voogden zijn Adriaan Kleijsen en Huibert van Dusseldorp.

Ongefolieerd

Akte van uitkoop door Antonij van Son weduwenaar van Huiberdina Snijders, overleden op 16-7-1786, nu getrouwd met Helena Franken tbv de kinderen bij Huiberdina: Huibert, Pieter en Antonij. Pieter en Antonij zijn inmiddels ook overleden. Voogden zijn Huibert Snijders en Adriaan de Bodt.

Ongefolieerd

Verklaring mbt bewijs van moederlijke goederen ivm de 5 kinderen van Jan van de Water weduwenaer van Anna Lijten. Jan wil wederom trouwen. Naast vader was Stoffel Lijten voogd. Kopie van folio 203. Ongefolieerd.

Akte van uitkoop door Catharina Meertens weduwe van Thomas van den Bergh, overleden 18-3-1793, tbv haar zoon Antonij van den Bergh. Voogden zijn Joost Wouters Pols en Peter Maartense van Raamsdonk. Ongefolieerd

Akte van uitkoop door Willem Snijders weduwenaar van Geertruij Zijlmans, overleden op 16-2-1793, tbv hun 3 kinderen: Nicolaas, Adriaan en Johanna Snijders. Voogden zijn Mathijs Nicolaas Snijders en Daniel Henzen. Ongefolieerd

In het origineel boek volgt nu de index van de eerste 205 folio’s.

folio 23v

Compareerde voor etc Joost Anthonissen Pols in huwelijck hebbende Maria Joost Verhagen woonende tot Cappel, Maria Jansz Timmerman geassisteert met Huijbert Peters als haren gekoren vooght in desen ende Piternel Jansz Timmerman geassisteert met Steven Jansz Timmerman mede als haren gekoren vooght in desen bijde alhier woonende. De welcke verklaren mits desen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene separatie, schijdinge ende erffdeelinge vande naervolgende goederen naergelaeten bij wijlen za Jan Peters Timmerman ende Lijsbet Paulus. Welcke goederen comparanten tot noch toe te samen in gemeenschap hebben beseten ende gepossideert in manieren als volgt:

Eerstelijck soo is de voorss Maria Timmeman naer voorgaende blinde lootinge voor hare portie ten deele bevallen ende sal alsoo de selve hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een huijs met den acker ende verdere erve daer aen behoorende staende opde Nieuwe Vaert tot Capel. Komende noort d’wede Handrick de Roij, zuijt de erffgenamen Cornelis den Backer cum suis. Streckende uitten oosten vanden halven vaert aff westwaert op tot den Queckert toe. Item alnoch een parceel waijlant genaempt den Queckert, gelegen als voor. Streckende uitten zuijden vande erve van Adriaen Corneliss aff noortwaerts in tot den halven sloot vande erve vande wedewe Engel Swarten toe. oost d’wede Hendrick de Roij, west Wouter Laureijsen. Item alnoch een gerechte vierdepart in een parceel lant ofte delle gelegen op Wilm van Gentsvaert sijnde bedeelt op den zuijden kants ende Adriaen Pauwelsen komt op den noordenkant bedeelt op drie vierde parten, zuijt gelant Jan Stevens Huijsman. Streckende uijtten oosten vande halven Wilm van Gentsvaert aff westwaert in tot den halven sloot vanden omloop toe. Sijnde alles los ende vrij. Uitgesondert den heeren cijns met de dorps lasten respective daer op staende.

Waer tegens de voorss Piternel Timmerman voor hare protie ten deele is bevallen naer voorgaende blinde lotinge ende sal deselve hebben behouden ende erffgelijck blijven besitten twee en een halven mergen waijlants ofte wel soo groot ende klijn als het gelegen is tot Meeuwen. Oost gelandt Joannis vander Wiel, west Cornelis Koolhaes. Streckende uitten zuijden van Peter Jansz van Dongen halven dwarsloot aff noortwaert in totte weteringe toe. Item alnoch een parceeltje soo hoij als waijlant gelegen tot Capel met den dijck daer toe behoorende t’gene dit parceel daer inne te maken heeft. Komende aldaer oost Joost Antonis Pols voorss, west Wilm van Gentsvaert steege. Streckende uitten zuijden van Wilm van gentsvaert aff noortwaerts op tot den halven Oude Straet toe. Item alnoch een huijs ende hoff staende ende gelegen alhier tot raemsdoncq op de Bergen, komende oost Cornelis Knaep cum suis, west Cornelis Dielissen. Streckende uijtten zuijden vanden hlaven straet aff noortwaerts in tot den halven dwarsloot teijnden den hoff toe. Sijnde los ende vrij uijtgesondert den heeren cijns ende de dorpslasten daer op staende.

Waer tegens den voornoemden Joost Pols naer voorgaende blinde lotingevoor sijne portie ten deele is bevallen en sal den selven alsoo hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eerstelijck eenen acker zaijlant gelegen inde Geer tot Capel. Komende zuijt de Heer de raet, noort Peter Doomen. Streckende uijtten westen vande erve van Jan Willemss Zijlmans aff, oostwaert in tot de hoff toe. ende sij geweten dat desen acker sijn uijtweg heeft westwaert in over de erve van Jan Willems Zijlmans tot den Geer toe. item alnch een parceel soo hoij ende waijlant gelegen tot Capel. Komende oost en Zuijd Wilm van gents Vaert, noort den halven Oude straet sloot, west Pieternel Timmerman voorss. Ende sij mede geweten dat dit parceel sal hebben sijnen uijtwech dwars over de erve van Piternel Timmerman voornoemt tot Wilm van Gents steege toe. Item alnoch een parceel waijlant gelegen tot Dussen. Komende oost den heilige Geest van Dort, west Willem Kievits. Streckende uijtten zuijden vanden halven sllot vande erve van Adriaen Paulus aff noortwaerts in tot den vliet toe ofte soo verre het strekende is. Sijnde alle los ende vrij uijtgesondert den heeren cijns ende de dorpslasten daer op staende.

Verders verclaren partijen comparanten in voegen ende manieren als boven met malcanderen in der minne ende vrintschap vanden anderen geschijden ende geërfdeelt te wesen. Derhalve desiterende ende renuntierende den eenen ten behoeve vanden anderen sijn aanbedeelde portie. In manieren als behoorende ende recht is. Belovende verders de comparanten een ider sijn voorss aenbedeelde goederen nu ende altoos gerust ende vredelijck te sullen laeten gebruijcken als hun vrije ende eijgen goederen. Ende sal een ider van sijne goederen moeten onderhouden soodanige wegen, stegen, laijen, schauwen ende andere naerbure rechten soo ende gelijck als de selve van outs aff ende tot noch toe eenicgsints sijn hebbende ofte subject sijnde. Ende soo wanneereenige onbenoemden commer, calagie ofte aental naermaels te voorschijn quame belove de comparanten soo sulcx op deen ofte dander partije voorss stonden in soodanige geval malcanderen helpen affdragen ende betalen. Alles onder den verbande als naer recht. Aldus gedaen ende gepasseertdertienden december 1706. Present d’heer schout Zijlmans, Elemans, ??? Timmerman, schepenen.

folio 55

Compareerde voor etc. Huijbert Visser, Peeter Stasen ende Geertrui Vermeulen weduwe van Joost Stasen wonende alle hier tot Raemsdonck voors. de welcke verclaren mits desen van de Heer Schout en de Schepenen voornoemd te hebben aengenomen, gelijck zij doen bij desen, de twee onmondige

kinderen van wijlen Dirck Stasen, genaempt Willem Dirck Stasen ende Staes Dirck Stasen omme deselve op te brengen ende te alimenteren in kost ende dranck, kleding ende reedinge van linnen en wollen, haeffenis ende gemack, ter scholen te laeten gaaen, te laeten leeren, lesen en schrijven, tot haer behelp ende sulcx geduerende totter tijt ende wijlen toe als deselve sullen wesen gekomen tot haren mondigen dagen off huwelijcken staet waer voor de voors. drie comparanten sullen hebben, behouden en in vollen eijgendom blijven besitten alle de goederen, soo huijs ende hoff ende verders ’t gene daer aen behoort de meubile ende imboedel ende voorts alles ’t gene de voorschreven Dirck Stasen ook soo van sijn eerste als tweede huijsvrouw hebben naergelaeten geene uitgesondert.

Belovende zij drie comparanten den dorpe ende Armen van Raemsdonck altijt cost ende schadeloos te houden wegens de onderhoudinge ende alimentatie der voors. kinderen als nemende alles in tijden ende wijlen tot haren lasten en pericul, tot naerkominge deses soo verbinden sij comparanten haer persoon ende goederen ider

sall daer in, present ende toekomende, deselve stellende ondert verbant als naer Regten.

Actum desen tienden Februarij 1712 ten bij sijn van den Heer Schout van Son, ende alle Schepenen die desen zijn approberende mits desen, des ten oircondigen getekent.

Dit is het III hantmerck van Huijbert de Visser die verclaert etc.

Dit is het \\\ hantmerck van Peeter Stasen die verclaert

Dit is net IIII hantmerck van Geertrui Cornelissen Vermeulen die verclart etc,

w.g. Simon van Son – Wouter Jansen Schouten – J. Elemans – P. Timmermans

Jan Schouten – Adrijaen Wouters Knaap – Johannes Dorreboom.

folio 83

Compareerden voor de Heer Simon van Son, schout, Adriaen Mulders en Pieter van Raemsdonck, Schepenen en Heemraden der Ambachts Heerlijckheijt van Raemsdonck – Govert van de Made, weduwnaar van wijlen zaliger Geertruij Snijders ter eenre ende Antonij Christiana ende Adriaen van de Made in qualite als vooghden en naeste vrienden over de twee onmondige kinderen verweckt bij de voorschr. Geertruijt Snijders, genaempt

Jacob en Maria van de Made respective woonende alhier ter andere zijden dewelcke verclaeren met malcanderen op de wijze die voors. Govert van de Made, voornemens is sigh wederom te begeven in den huwelijcken staet aangegaen ende gemaeckt te hebben desen naervolgende accoorde ende contract, door tussenspraeck ende bemiddeling van Schout ende Schepenen voornoempt, nopende des voorschr.kinderen moederlijck goet en legitime portie, te weten soo belooft den eersten comparant aen sijn voorz. twee kinderen, als dezelve zullen wszen gehouden tot haren mondigen dage ofte huwelijcken staet te zullen voldoen en uijt rijcken eens eene somme van tachentig gulden in voldoeninge van hun moederlijck goet en legitime ofte andere portien in Regten bekent, verstervende gedurende de minderjarigheijt van het een opt ander kint en bij voraflijvichheijt van haer bijde, als dan op de naeste vrinden van de voornoemde kinderen ab intestato volgens de Regte van Zuijthollant ende bovendien sal den gemelten Govert van de Made sijne voorz. kinderen moeten opvoeden, in kost ende dranck, kleden ende reeden van linnen als wollen, naer scholen te late gaan, te laeten leren lesen ende schrijven en voorts tot haer nodich behelp, te laeten onderwijsen ende leeren een eerlijcke exercitie ofte hantwerck tgeen tot haren beste dienstich sal werden geoordeelt en dit alles mede gedurende ten voorschr.mondigen dage ofte huwelijcken staet toe, waer vooren den voornoemden Govert van de Made zal hebben en blijven behouden in vollen ende absoluten eijgendom de goederen soo roerende als onroerende goederen die genaempt, ofte alwaer dezelve mochten wesen gelegen, geene vande zelve uijtgesondert, dewelcke den zelven met zijn voorz. overleden huijsvrouw in gemeenschap heeft bezeten ende gepossideert, tot naecominge deses soo verbinden partijen comparanten hare persoonen ende goederen, present ende toecomende, dezelve stellende ondert verbant ende bedwanck, alles naer rechten.

Aldus gedaen ende gepasseert tot Raemsdonck desen sesten Septembris xvijc hondert achtien( 06.09.1718) ten overstaen van de voorz.Heer Schout en Schepenen.

w.g. Simon van Son – w.g. A. Mulders – w.g. Pieter van Raemsdonck

folio 85

Compareerde voor de Heer Schout ende Schepenen der Ambachts Heerlijckheijt van Raemsdonk, Antony Christiaene ende Adriaen van de Made in de qualiteijt als vooghden over de twee onmondige kinderen van Govert van de Made, verweckt bij Geertruijt Snijders ter eenre ende Johanna Visser

weduwe van den gemelten Govert van de Made soo voor haerselve als voor haer onmondich kint Joost verweckt bij den selven Govert van de Made

zijnde geassisteert met Adriaen Mulders als haren gecoren vooght in dese, ter andere zijde, verclarende de comparanten over de nalatenschap der goederen van de voorz. Govert van de Made en Johanna Visser int gemeen beseten, in der minne met den anderen te zijn geaccordeert namentlijck dat de voorz. Johanna Visser weduwe van Govert van de Made voor haer en voor haer kint Joost sal hebben, behouden en altoos erffelijck blijven besitten, het huijs en erff staende op Graeffelijckheijts Gront altans door haer bewoont werdende met de helft der meubile goederen en gereede gelden, uijt en in schulden en daer op uijt te rijcken aen de twee voorz. kinderen genaemt Jacob en Maria van de Made een somme van tachentich gulden, interest jaeren aff te betaelen soo lange zij het onder haer behout tot vier percent. waar door vernieticht wert ende voor voldaen gehouden soodanich contract als de voorz. vooghden met den voornoemde Govert van de Made over de voldoenige der voorz. kinderen moeders goet waren verdragen van dato sesden september 1718 gepasseert voor de heer Schout en Schepenen alhier.

Waar tegens de voorz. kinderen alnoch boven de voorz. tachtig gulden zullen hebben en voor haer portie erffelijck besitten een acker van twee hondert roeden erfpacht in den vierde hooft vant Sandoel, met allen regten, schaden ende baten daeraen en toebehoorende met eenen vrijen voetpat door den hoff van Johanna Visser weduwe Govert van de Made. Hier boven aen haer aenbedeelt. Item nog het visch en ffuijck want met tgene daer toe behoort. Item de koeij, de schuijt en schouw ende noch het vierde part in ’t huijs gekomen van Anna Joosten en laatstelijck de helft der meubile en gerede gelden, uijt en in schulden en zal ieder betalen de schulden en lasten des boedels cederende, den eenen ten behoeve van de anderen alle ’t recht van eijgendom op de gedeelde goederen mogende een ieder daermede doen naer sijn welgevallen tot naerkomige dezes vant gene voorschreven staet, verbindende de gesamentlijcke comparanten haer als in haere qualiteijten hunne personen ende goederen, present ende toecomende, dezelve stellende ondert verbant als naer Regten.

Aldus gedaen en gepasseert binnen Raemsdonck desen negen en twintichsten April xvijc ende negentien (29.04.1719)

Present de heer Simon van Son, Schout – Adriaen Mulders Schepen en Pieter van Raemsdonck ook Schepen

Ik ondergeschrevene, Jacob van de Made bekenne ontvangen te hebben in nevenschrijfen van Gerrit van Disseldorp in huwelijk hebbende de weduwe van Govert van de Made, eene somme van veertigh gulden zijnde mijn contingent in de voorschreven contracte gemelt soo dat nu niet meer hebbe te eijssen. Voorders bekenne ick Anthony Christiaenss van Raemsdonck inqualiteijt als voogt over Maria van de Made als nu ontfangen te hebben gelijcke veertig gulden in voldoenige als voorschreven in den contracte gemelt derhalve consenter resp. dezelve in de cassatie van dien.

Actum 30 Maij 1731 van dien.

Dit merck III heeft gezet den voorschreven Jacob van de Made verclaert niet anders te konnen schrijven.

w.g. Antony van Ramsdonck

fol. 80v

Compareerde voor etc. Jacobus, Huijbertje ende Anna Meeussen Timmerman, zijnde de twee laetste geassisteert met den eersten comparant als haren gecoren voocht in desen, Jan Jansz Timmerman in huwelijck hebbende Adriaentje Meeusen Timmerman, Jan van Strien in qt als vader ende voocht van zijnen soon Peter van Strien verweckt bij Maria Meeussen Timmerman, in desen mede present, Maria Hoevenaer, moeder ende vooghdesse van hare twee onmondige kinderen van wijlen zaliger Adriaen Meeussen Timmerman, sijnde geassisteert met de voorz Jacobus Timmerman als haren gecoren voocht in desen ende wesende den selven mede toesiende vooght der selver kinderen ende verclaren zij respective comparanten met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge ende deelinge der naervolgende erffgoederen, haer comparanten aengekomen uijt hooffde vander selver moeder ende grootmoeder Cilia Brouwers wed. Meeus Timmerman etc.

8-4-1718

Fol. 109v

Compareerde voor de heer Simon van Son Schout - Adriaen van der Schans ende Jan Jochumsen Timmerman – Schepenen ende Heemraden der Ambachte Heerlijckheijt van Raemsdonck, Willem Dingeman Schoenmaekers, Gerrit Christiaen van Disseldorp, weduwnaer van wijlen Geertruij Schoenmaekers voor zijn zelve elck en gemelten Willem Schoenmaekers in qualiteijt als voogt en de voorseijde Gerrit van Disseldorp als toeziender over seijne vier onmondige kinderen verweckt bij de voorseijde Geertruij Schoenmaekers, Anneken, Eijcken en Maria Dingeman Schoenmaekers zijnde dezelve geassisteert met haren voorseijde broeder Willem Schoenmaekers haeren gekoren vooght in dezen, dewelcke verclaeren met melkanderen aengaen ende gemaeckt te hebben, eene minnelijcke ende vriendelijcke erfscheijdinge ende deijlinge van de naergelaten goederen van wijlen Dingeman Schoenmaekers haren vader ende van Dingena Schoenmaekers hare zuster. In manieren als volgt te weten:

Willem Schoenmaekers voor sijne portie erffelijck ten deel bevallen ende zal alsoo den zelven hebben behouden ende in volcomen eijgendom blijven bezitten Eenen dries zijnde waylant gelegen bij den Uijlendonck in Kuijpers poldercken, Oost de weduwe van Jacob Haenssen, West Adriaen Knaep streckende uijtten zuijden van de halve Kreeck aff, noortwaerts op tot de weduwe Wouter Knaep erve toe.

Item een geert uijt een stuck lant van twaalf geerden gelegen in de polder van Groot Waspick gemeen ende onverdeelt met Eijcken Schoenmaekers c.s., oost Jan Jochumsen, west Peeter Zijlmans streckende uijt den zuijden van de Kaesloot aff noortwaert in den halven Schaysloot.

Item eenen acker zaylant gelegen onder Groot Waspick tussen erffenis Cornelis Hendrick Schoenmaekers oost ende Huijbert Lambert Schoenmaekers west, streckende uijtten noorden van de Pispat aff zuijtwaerts tot de dwarsvelden toe.

Item een vierde part in een delle lant, gelegen onder Groot Waspick gemeen en onverdeelt met de verdere deelders in desen tussen erffenis van de weduwe N. Vermeulen en ten Noorden de weduwe Peeter de Bont, streckende uijtten Oosten van de Vaert aff tot de Erve van Peeter van Son toe, een vierde part in een en een vierde part geert, uijt vijff geerden gelegen onder Kleijn Waspick bedeelt op den westkant van een stuck van tien geerden, Oost den Armen van ’s-Gravenmoer, West den Armen van Groot Waspick, streckende van Groot Waspick aff, noortwaerts in tot den halve Schaysloot toe.

Waer tegens Gerrit van Disseldorp voor zijne portie erffelijck ten deele is bevallen ende sal den selve alsoo hebben ende in volcomen eijgendom blijven bezitten, twee geerden lant uijt een stuck van ses geerden, gelegen in de Polder van Groot Waspick, Oost weduwe Wouter Bodth, West Adriaen Berrevoets, streckende uijtten zuijden van de Kaesloot aff noortwaerts tot den halven Schaysloot toe.

Item den helft van eenen acker zaylant gelegen onder Groot Waspick, Oost Ariën ende Hendrick Schoenmaekers, West Dingeman Aerden c.s. streckende uijtten Noorden van den Pispat, zuijtwaerts in tot den dwarsvelden toe, waarvan Eijcken Schoenmaekers de andere helft ten deele is bevallen.

Waer tegens de voorseijde Anneken Dingeman Schoenmaekers voor haer portie erffelijck ten deele is bevallen ende sal alsoo dezelve hebben en behouden ende in volcomen eijgendom blijven bezitten eene stede soo huijs, way als zaylant gelegen op den Uijlendonck alhier, Oost de kinderen Adriaan Bouwens, West weduwe Meeuws Corneliszn streckende uijtten zuijden van over de Kreeck aff noortwaerts op, tot de Erve van Willem Lijten c.s toe en zal dit Lot bij esgalisatie moeten uijtkeeren aen de kinderen van Gerrit van Disseldorp, Willem, Maria en Eijcken Schoenmaekers ieder haer contingent in hondert gulden, zijnde voor een vijfde part, twintigh gulden elck.

Item als oock een vierde part in voorseijde delle en eenvierde in een en eenvierde geert, gelegen en gerengenoot als opt Lot van Willem Schoenmaekers te sien is.

Waertegen de voorseijde Eijcken Schoenmaekers voor hare portie erffelijck ten deele is bevallen en sal deselve hebben behouden en in volcomen eijgendom blijven besitten twee geerden lant uijt een stuck van twaalf geerden onder Groot Waspick aenbedeelt met Huijbert Lamberden Schoenmaekers den voorseijde Willem Schoenmaekers c.s. Oost Jan Jochumse Timmerman, West Peeter Zijlmans streckende uijtten zuijden van de Kaesloot aff noortwaerts op tot den halven Schaysloot toe.

Item een halven acker zaylant gelegen onder Groot Waspick daer Gerrit van Disseldorp den voordeel van heeft, Oost Ariën en Hendrick Schoenmaekers, West Dingeman Aerden c.s. streckende uijt ten noorden van de Pispat aff zuijdwaerts in tot de dwarsvelden toe.

Item een vierde paert in de voorseijde delle en eenvierde in een en eenvierde geert lant gelegen en gerengenoot als op het Lot van Willem Schoenmaekers te sien is.

Waertegens Maria Schoenmaekers voor hare portie erffelijck ten deel is bevallen en sal de selve in volcomen eijgendom blijven besitten, een vierde part in de voorseijde delle en eenvierde in een en eenvierde geert lant, gelegen ende gerengenoot als op het Lot van Willem Schoenmaekers te sien is en voor soo veel aengaet het versterff door voorseijde goederen bij haren voorseijde vader naergelaten, verclaert gemelte Maria Schoenmaekers dat al lange voor desen int leven van haren voorseijde vader, soodanighe goederen als andersins heeft genoten ende heprofiteert, als hare contingent renderende was, oversulck niet meer heeft te eijssen of te cretenderende is.

Waertegen de voorseijde voogden ten behoeve van voornoemde kinderen van Gerrit van Disseldorp ten deele zijn bevallen en zullen dezelve voor hare portie hebben eene somme van tweehondert gulden in contant gelt te betalen bij

Willem Schoenmaekers vijftigh gulden

Anneken Schoenmaekers vijftigh gulden

Eijcken Schoenmaekers vijftigh gulden

Maria Schoenmaekers vijftigh gulden ende nog de twintigh gulden als boven bij Anneken Schoenmaekers uijt te rijcken.

Verders verclaren partijen deelder in voegen ende manieren alsvoren, van malcanderen gesepareert en geerfdeelt te wesen.

Belovende elck het zijne nu ende altoos gerust en de vredelijck te sullen laeten gebruijcken als haer vrijen en eijgen goet, defisterende ende renuntierende vervolgens den eenen ten behoeve van den anderen aenbedeelde erffportie. In manieren als behooren en reght is, zijnde de voorseijde goederen allen soo, en vrij en uijtgesondert den Heeren csijns ende dorpslasten daeropstaende ende sal elck het sijne moeten onderhouden, lijden ende gedogen soodanig draegen, stegen, laijen, schouwen ende ander naer buurenreghten, soo ende gelijck dezelve van outs aff zijn hebbende ofte subject zijnde, haere personen ende goederen deze welstellende onder ’t verbant ende bedwanck als naer rechten ende verclaeren wij Schout en Schepenen deze ondertekent de voorseijde deijlinge, voor soo veel de voornoemde kinderen aengaet te approberen en ratificeren.

Actum desen 8ste januari 1722.

w.g. Simon van Son – Schout

w.g. Adriaen van der Schans

w.g. Jan Jochumsen Timmerman - Schepenen